Едно наум: Парата от прегряващата ни икономика оглушително надува свирката

Томислав Дончев

© Юлия Лазарова

Томислав Дончев"Едно наум" е рубрика на "Дневник", в която публикуваме прессъобщения, откъси от материали, изказвания и други, които трябва да се четат с едно наум.


Тук препечатваме със значителни съкращения текст на вицепремиера и отговорник за еврофондовете Томислав Дончев. Преди ден той обяви по БНТ, че е нужен нов икономически модел за страната, който да не разчита на "икономиката на ишлемето". Дългият анализ на Дончев, в който той прави преглед на българската икономика от началото на прехода досега и чертае бъдещата политика - 10 дни преди изборите за европарламент, е публикуван в блога му със заглавието "Време за икономическа трансформация".


Текстът стига до изводи, които ГЕРБ отдавна трябваше да е направил при почти 10-годишното си управление, без да намеква за отговорност. Най-критичното изречение звучи така: "Да признаем за драстичните различия в нивата на развитие на регионите, за унищожената ни индустриална база, за превеса на популизма и ирационалността в политическата среда, както и за изострената необходимост от справедливост и върховенство на закона." Въпреки това публикуваме откъс от текста заради опита за послание към гражданите и бизнеса:
Къде искаме да стигнем


Независимо от огромната промяна в последните десетилетия, от глобално конкуриращата се икономика, от новите инвестиции и изпреварващия растеж България е все още далеч от богатото ядро на Европа. Макар да сме скъсили дистанцията, все още се разминаваме значително по доходи, по иновации, по качество на публичната инфраструктура.


Добре е да не забравяме, че членството в ЕС е достигната цел, но съвсем не е краят на пътя. То е шанс да се възползваме от стопанската интеграция в най-големия общ пазар на развити и богати бизнеси и потребители в света. Ако искаме относително бързо, в рамките на едно поколение да се доближим осезаемо до най-развитите страни в ЕС чрез много по-бърз икономически растеж, е необходимо да осъзнаем, че със сегашната структура на икономиката, със сегашните начини на комбиниране на капитал, технологии, човешки потенциал това не е възможно.


Ключът към постигане на успех е в осъзнаване на необходимостта от бърза промяна към "икономика на добавената стойност" като най-адекватен модел за нашата икономическа реалност.


Бърз и продължителен икономически растеж в следващите десетилетия може да се отбележи само ако разширим границите на производствените възможности и увеличим потенциала за създаване на допълнителна стойност. С днешните знания за пазари и продукти, с днешната палитра стоки и услуги, с днешните технологии и машини, с днешните работници и техните умения скоро ще достигнем своя лимит.


Ограничения и възможности


Определянето на отправната точка и багажа, с който тръгваме към развитие на икономика на добавената стойност, преминава през съобразяване с ограниченията и програмиране на възможностите, които стоят пред нас.


Да се съобразим с ограничителните фактори означава да отчетем лимита на природните си ресурси от индустриално значение. Да приемем относително малкия размер на вътрешния си пазар като недостатъчна база за продължителен ръст на интензивни производства и услуги. Да признаем за драстичните различия в нивата на развитие на регионите, за унищожената ни индустриална база, за превеса на популизма и ирационалността в политическата среда, както и за изострената необходимост от справедливост и върховенство на закона.


От друга страна, можем да разгледаме неблагоприятните тенденции като възможности, опитвайки се да превърнем свободното движение на хора и работна сила от отрицателен фактор днес във възможност за положителна корекция в нашия демографски баланс. Загубените връзки между науката и бизнеса отварят възможността трансферът на технологии да заеме водещо място в конкурентоспособността на бизнеса ни. Ниското ниво на дигитализация – едва 12% средна интензивност на цифровизиране на предприятия, да се разгледа като фокусирано усилие, силен инструмент за освобождаване от ниската ресурсна ефективност на икономиката. Характеристиките на пазара ни (по размер, регулация и цена) да се превърнат в стратегическо предимство за привличане на подходящи за тестови разработки и нови модели инвеститори и производства.


И нека мисловното ни упражнение бъде основано на стабилен фундамент, очертан от: изградената устойчива и предвидима макроикономическа среда; достъп до общия пазар и потенциал за все по-силно интегриране в глобални вериги на добавена стойност; силната и жива традиция в редица сектори (ИТ, машиностроене, електроника).


Защо сега?


Защото сегашният икономически модел не може повече да бъде двигател за развитие.


Защото парата от прегряващата ни днешна икономика оглушително надува свирката на готовия да потегли към следваща гара локомотив.


Защото сме се възползвали само от една малка част от потенциала на това да сме част от общия пазар на ЕС. Време е да инвестираме и работим, за да получим истинския, дългосрочен и голям дивидент от членството.


Защото категорично усещаме, че до голяма степен сме изразходили съществуващите икономически преимущества – дойде времето с подходящи политики и ресурси да открием нови предимства, които да увеличават потенциала за иновации и производителност на труда.


Защото всяка държава има собствена съдба в икономическото си развитие. Време е България да вземе в ръце своята, а не да чака този процес да се случи от само себе си.


И защото едва днес през призмата на натрупания опит и еволюционна зрялост сме в състояние и като държава, и като общество да систематизираме усилията и енергията си за осъществяване на българската икономическа трансформация и имаме нужда от ясното формулиране на нейните приоритети не само за да сме по-ефективни, но и за да сме по-обединени в нейното осъществяване.


Ролята на държавата в този процес


Бихме могли да предположим, че нормалните пазарни механизми ще тласкат естествено пазара към производството на стоки и услуги с висока добавена стойност, включително и като реакция от ограниченото предлагане на работна сила или нейната повишаваща се цена, но няма гаранция колко бързо тези механизми ще дадат резултат.


За да бъде ускорен в своята цялост, този процес не просто може, а трябва да бъде насочван от държавата. Неговата мащабност, многопластовост и сложност изискват това.


Не защото държавата държи уникалната формула на неговото постигане, а защото трябва да има способността да систематизира и канализира процеси от такъв мащаб и характер.


Анализ на опита и на други държави показва, че публичната власт е отговорна да не стои безучастно отстрани, а да ускори тези процеси, като:

 • стимулира усилията за повишаване на добавената стойност на икономиката
 • подкрепи повишаването на технологичното ниво на всички индустриални сектори
Тази намеса не регламентира, не заключва и не измества естествено протичащи пазарни и бизнес процеси.


В този не просто икономически, а обществени процес не говорим единствено и само за заинтересовани страни, говорим за участници със свои специфични роли и отговорности. И това е една от основните причини държавата да е лидер на този процес.


Отключващи фактори за българската икономическа трансформация


Универсална формула за икономическа трансформация няма. Всяка държава минава по този път по свой начин и със свое темпо.


От днешна гледна точка формиращите растеж и развитие фактори са добре известни – иновации и технологии, дигитализация, човешки капитал с повишена квалификация и умения, реиндустриализация, увеличаване на добавената стойност в производствата чрез преминаване към нова продуктова структура. Уникално е обаче тяхното съдържание и специфика, тяхната обвързаност и взаимодействие, които в своята цялост постигат основната цел. Нещо повече – живеем в епоха, в която държавата има сравнително малко инструменти за пряко влияние върху пазарните процеси, което е още една причина да не можем сляпо да копираме опита на някоя от "старите" държави членки.


Превръщане на образованието в реален приоритет


Необходимо е да има обществено съгласие, че всички деца трябва да са в училище и да получат основните знания и практически умения, дефиниращи базовата грамотност на XXI век.


Принцип на държавните политики и бизнес стратегии трябва да бъде стремежът за по-висока производителност на труда. Целият преход фаворизира стремежа към създаване на максимално голям брой работни места – сега е време да мислим за ефективността и производителността на всяко работно място. Мерките и ресурсите на държавата трябва да подкрепят всяка иновация, инвестиция или нов процес, които намаляват нуждата от допълнителен базов труд за създаването на стока или услуга.


Екстензивните бизнесмодели ще свиват ролята си, те ще изчерпят местния ресурс, дори когато говорим за високоплатени към момента услуги. Стратегически големият потенциал за ръст на производителността и общ икономически растеж идва от бизнеси, в които може устойчиво и трайно да се увеличава добавената стойност без пропорционално нарастване на използваната работна сила.


Трансформацията не може да се случи без предприемаческа активност – иновациите се случват на микрониво. Предприемачът трябва да достигне до идея за нов продукт, нов пазар, нова технология и най-важното – да привлече капиталов ресурс, за да осъществи промяната.


Новото знание и новият капитал поне в известна степен ще са заимствани. В области като информационните и комуникационните технологии, роботиката, нанотехнологиите и изкуствения интелект България ще е естествен получател при един продължаващ технологичен трансфер от по-напредналите икономики. Не е задължително това да става от чуждестранни компании, действащи в България – може това да са български предприемачи, които се възползват от интеграцията на бизнеса си с този на чуждестранни партньори.


Ключова ще е ролята на т.нар. автентични иноватори, предприемачи, които не просто копират бизнес отвън, не просто са доставчици или обслужват външни партньори, а създават изцяло нови пазарни ниши. Те могат да са глобални лидери.


Успоредно с всичко това е важно в страната ни постепенно да започне разгръщане на процеса по създаване на технологична собственост, т.нар. technology ownership от българските компании. Доказано е, че държавите с предприятия, собственици на технологии в производствения сектор, са в естествено по-добри съпоставителни позиции в дългосрочен план.


Начален етап на трансформацията


Проектите, включени в този етап, целят изграждане на фундамент за ефективно и постепенно подреждане на структурните предпоставки за трансформация и са в няколко основни насоки.


1. Науката, иновациите и технологиите като стимул за икономическото развитие. Това включва нова организация на процеса на управление на иновациите и научно-развойната дейност с цел разработване и изпълнение на по-качествени и зрели политики в тази сфера с ясен принос към икономическата трансформация. Свързано е както със създаване на нарочно национално звено с ясни отговорности за планиране, управление и координация на научния и иновационен процес, така и с въвеждане на условия и механизми за устойчиво и ефективно развитие на българската научна и иновационна екосистема.


Предвижда се въвеждане на нов по-ефективен модел на подготовка и изпълнение на публичните инвестиции в тази сфера. Модел, който ще синхронизира наличните и нови финансови източници и инструменти от национален характер, ЕСИФ и централните програми на ЕС и ще ги фокусира към стимулиране на бизнеса за развитие на производства, въвеждайки нови технологии и иновации.


В контекста на развитие на икономика на знанието приоритет ще бъде поставен и върху развитието на науката и върховите научни изследвания чрез специални механизми за ефективно използване на техните постижения и уникалност в полза на обществото и икономиката ни и развитие.


Търсенето на баланс в териториален аспект на иновационния и научен потенциал ще бъде постигнато чрез програми за координация на създадените и създаващите се нови звена от научната и проиновативна инфраструктура и обвързване на тяхното дългосрочно развитие с местните нужди, потенциал и възможности за индустриален принос.


Фокусът се поставя върху развитието на капацитета, задържането и развитието на младите учени и специалисти чрез докторски и научни програми с ясна приложна насоченост и обвързаност с тяхното кариерно развитие.


Не на последно място се залага на засилено реализиране на програми за международен обмен на знания, технологии и иновации, които ще спомогнат за плавния преход на българската икономика към такава с по-висока добавена стойност.


Качественото образование като двигател на икономическата трансформация. Това преминава както през развитие на учебни програми с особен акцент върху STEM дисциплините и нова система за ранно професионално ориентиране и развитие, така и през целенасочени усилия за повишаване на качеството и модернизация на средното образование, като цяло в контекста на процеса на дигитализация, развитие капацитета на учителите и въвеждане на по-ефективни форми на обучение.


Концентриране на усилията в повишаване на привлекателността, качеството и ефективността на традиционната мрежа от професионални гимназии (откриване на нови при необходимост) чрез осъществяване на съвместни програми с индустрията и бизнеса с реални практики и ангажираност на учащите в производственият процес. В това число разширяване на обхвата на дуалното обучение и повишаване на интереса към техническите специалности и възвръщане на престижа на средното техническо образование.


Развитие на програми за повишаване на качеството на висшето образование в традиционните специалности в техническите и другите специализирани университети и връщане към традиционните им специалности, за които имат капацитет и традиция (вкл. и чрез закриване на другите нетипични такива).


Процесът включва и промяна на финансовия модел на висшите училища чрез въвеждане на резултатно ориентирани показатели за неговото използване, свързани с реализацията на пазара на труда на техните студенти и качеството на подготовка им.


Въвеждане на нови програми за квалификация и преквалификация на работната сила като част от модела, свързан с учене през целия живот чрез жива и активна връзка с индустрията и нуждите на пазара на труда. Всичко това е свързано и с възможност за валидиране на тези знания и повишаване на тяхната стойност чрез практическото им приложение.


2. Дигитализация на икономиката и индустрията за по-висока ефективност. Този проект от икономическата трансформация е свързан с програми за разширяване на внедряването на информационни и технологични решения във всички сектори и предприятия от различни мащаби, които могат да повишат тяхната ефективност – от голямото производствено предприятие, през хотела, до мината и малката семейна търговска фирма. С помощта на подобни интервенции ще се отговори и на повишената нужда от ресурсна ефективност на икономиката и по-ефективно използване на работната сила.


Разработване и изпълнение на програми, стимулиращи изграждането на здрава връзка между наука-индустрия и световни мрежи за технологии и знание.


Задаване на стандарти за технологично обновление от инфраструктурната среда до дигитализацията на всеки отделен процес.


Въвеждане на програми за стимулиране на нови дигитални умения в човешкия капитал и в организационния модел на предприятията.


Важна част от този етап е и въвеждането на съвременните технологични и дигитални решения в селското стопанство и повишаване на добавена стойност и производителност на този сегмент.


Не на последно място би било неестествено спрямо средата и нечестно спрямо данъкоплатеца, ако публичните институции останат встрани от дигиталната промяна. Една от темите, по които има единодушие сред обществото, е необходимостта от ефикасно и съвременно електронно управление. Първите стъпки в тази посока са вече направени, но остава да извървим дългия и труден път към подобряване на ефективността на работа и качеството на услугите.


3. Нова индустриална инфраструктура за стимулиране на икономическото развитие на цялата територия на страната. Проектът включва целенасочена държавна политика за изграждане на нови индустриални и високотехнологични зони и паркове с цел привличане на нови инвеститори и стимулиране икономическото развитие на регионите. Става дума за територии, където има подходящи предпоставки за това, например достъп до инфраструктура, транспортна свързаност (близост до основните артерии на националната транспортна инфраструктура), наличие на средни и висши учебни заведения, свързани със съответния сектор от индустрията, съществуващи клъстери и екосистеми от индустрии.


На основата на нова нормативна уредба държавата ще създаде условия за улеснено планиране и изграждане на такава инфраструктура, като проведе всички приложими процедури в аванс в съучастие или самостоятелно предостави терени или изгради цялата необходима инфраструктура: транспортна, енергийна, водна и пречиствателна, комуникационна и такава свързана със сигурността. Новата регулаторната рамка ще позволява изграждането на индустриални и технологични зони и паркове като голяма част от приложимите процедури по Закона за устройство на територията, свързани със статута на земята ще бъдат прилагани по отношение на зоната или парка, като цяло, още при изграждането, което ще позволи ускорена процедура при осъществяване на конкретните инвестиционни намерения в зоните.


Конкретни локации с потенциал за изграждане, както и приложимите модели за управление ще бъдат определени чрез национален комплексен анализ. Подготвителните процедури, както и изграждането ще протичат в тясно сътрудничество с местните власти, съществуващите бизнес мрежи и интерес, както и с образователните и академични институции.


Стартирането и първоначалното осъществяване на този процес следва да бъде обезпечено чрез европейско финансиране като част от националните приоритети на европейската политика за сближаване.


Предвижда се мрежата от създадени от държавата индустриални технологични зони и паркове хармонично да взаимодейства с вече създадените такива общински и частни. Като базисна предпоставка не трябва да се допуска съществуващите зони да губят инвеститори в резултат от новосъздадените.


Ресурси


Превърнати в основна цел и приоритет на държавата, ангажиментите по осъществяване на различните етапи от икономическата трансформация на страната ще бъдат обезпечени чрез взаимно обвързани програми, в рамките на отделните секторни политики, отделни целенасочени проекти, финансирани от държавния бюджет, както и програми, финансирани по линия на публични фондове, имащи отношение към процеса.


Важен ресурс за осъществяване на такава политика са и европейските фондове. Прогнозите на този етап показват, че за периода 2021- 2027 г. за целите, свързани с икономическа трансформация, ще могат да бъдат отделени поне 6 млрд. лева.


Пълния вариант на текста четете тук.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (61)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 948 Весело

  Ха ха, да се четели "с едно наум" :)
  Ама вие скоро ще почнете и да ни казвате на кой такт да вдишваме и на кой да издишваме, а?
  Адски е забавно!

  Доброто е заразно
 2. 2 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2846 Неутрално

  Приказки за светлото бъдеще, обилно поляти с добри намерения... Гарантирани от ГЕРБ!

  Бивш tww09306483.
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4781 Неутрално

  Томето за кого бие камбаната ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на Отец Сисой
  Отец Сисой
  Рейтинг: 501 Весело

  Ако спрете да крадете няма да има нужда от нов модел поне още 20 години. Или поне почнете да каните Бойко да ви идва по-често на гости, да ви види в какви палати живеете, че да уволнява клепотоманите.

  over the under
 5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4781 Неутрално

  И този, за когото я бие, дали ще разбере написаното ? Ако въобще го прочете !?!?!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 6. 6 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 798 Неутрално

  Ще кажеш, че тоя (тук сложете прозиволна много обидна дума), през последните 10 години, е бил на пилотирана миосивя до Марс, а не в управлението на страната...

 7. 7 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 332 Неутрално

  Ха ха, да се четели "с едно наум" :) Ама вие скоро ще почнете и да ни казвате на кой такт да вдишваме и на кой да издишваме, а? Адски е забавно!
  —цитат от коментар 1 на АзКлавдия


  Още в началото ми обясняват кое било критично и кое не. Да не би да се объркам. И да не би да се объркат лилявите във форума.

 8. 8 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4436 Неутрално

  Във Виетнам решиха и те да станат автомобилен производител, държавата "запретна ръкави" и мощно подкрепи проекта. После се наеха едни от най-добрите специалисти в бранша, и вече вадят първи модели, много красиви и на добри цени, като предварителния интерес е огромен...
  А ние, продължаваме да чакаме ноември и решението за "Завода"...

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 9. 9 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2678 Неутрално

  Похвално! Но това признание не идва ли малко късно.

  SHADOWS of SOFIA
 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  Докат' олигарсите прибират каймака, а дребните, опитали са да започнат нещо самостоятелно, напускат скоростно, горното писание не струва и хартията, върху която е написано, а времето за прочитане е тотално пропиляно...
  Дончев, и представа си немаш за к'во пишеш...

 12. 12 Профил на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#8] от "hamiltonf":

  Моля ви , гласувайте за ГЕРБ ! Дайте шанс на Бойко за поне още два мандата !

  Beautiful people are not always good but Good people are always Beautiful...
 13. 13 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Текстът на Т.Дончев е много добър, но и много тежък.

  Добавките на Дневник отново дават фира.

  Със здраве.

 14. 14 Профил на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#7] от "Jumbo Jet":

  Ние , ГЕРБ , сме значително по тлъсти ! Мога обаче да ви препоръчам фотографа си https://photo-forum.net/index.php?APP_ACTION=USER_PROFILE&USER_ID=37 Моля ви , гласувайте за ГЕРБ ! Дайте шанс на Бойко за поне още два мандата !

  Beautiful people are not always good but Good people are always Beautiful...
 15. 15 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 284 Любопитно

  До коментар [#12] от "Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ":

  До коментар [#14] от "Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ":

  Уважаема госпожице, да не би да сте Профан Ведър от Капитал???
  :)

 16. 16 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2190 Неутрално

  Глупости. Световно известни е, че умнокрасавците ни са най-силните и всичко разбират. Ма Боже мой. Кой ако не умнокрасавците ще се справят със всичко в икономиката. Ама за нас тъпите не е толкова ясно:) Даже се чудя как нищо хубаво не се случва в света. Критики навред хагаха

 17. 17 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2678 Неутрално

  Ха ха, да се четели "с едно наум" :) Ама вие скоро ще почнете и да ни казвате на кой такт да вдишваме и на кой да издишваме, а? Адски е забавно!
  —цитат от коментар 1 на АзКлавдия


  Не се пали де! След толкова години във властта сега ли го прумя Гн.Дончев? Всеки злонамерен може да каже , че е предизборно . И за това няма как да се сърдиш , защото при добро желание всичко това можеше да тръгнало.

  SHADOWS of SOFIA
 18. 18 Профил на lynyrds
  lynyrds
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Тоя пък кога са чалдиса...пак почваме индустриализацията и компютрите водени от държавата...
  мислех го са средно интелигентен пък той самовлюбен високопарен рапон.

 19. 19 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2795 Неутрално

  Чудя се как Томислав Дончев се върза с десните милиционер-социалисти.Разбира се,че това което говори е вярно,но една част за лошото състояние(насипно)в Правораздаване,Образование,Социално дело,Земеделие,Образование,Енергетика и Отбрана се дължи на ГЕРБ и този път не могат да минат с Андрешковото-ние сме прости и вие сте прости.И този път трябва да има плащане на тази вина(поне на тяхната си)стига са поемали само политическата.Правосъдната ни система както писах е в насипно състояние(Тя не осъди никого от режима на диктатора ТЖ,никого от гладната зима на комсомолеца Жан Виденов(докарал народа си до 7 долара заплати и 3 долара пенсии.Левите милиционер-социалисти се измъкнаха без присъди,присмяха се на народа и поеха вината с мезета.Дано не се случи същото и с десните - милиционер социалисти.

 20. 20 Профил на Подуенски нюанс
  Подуенски нюанс
  Рейтинг: 305 Гневно

  Така ги каканижеше и бай Тошо на времето....
  На думи сме отличници...
  Сега ГЕРБ да свика конгрес, за да приеме тезите на другаря, после едно мачле и продължаваме с корупцийката....

  Сидо
 21. 21 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2846 Неутрално

  До коментар [#9] от "KA2":

  Какво признание...? Това е отработен номер. Понеже ГЕРБ усетиха, че пресолиха манджата и има реална опасност да ги наритат от властта, започнаха да ронят крокодилски сълзи и да правят някакви големи открития. Всъщност единственото, което ги интересува е как да продължат да строят къщите за тъщи и да купуват още по-големи апартаменти с асансьори. Нищо от това, за което говори Дончев, като проблеми, нито ги вълнува, нито ги интересува. Ако ги вълнуваше и интересуваше, за 10 години все щяха да свършат нещо... Но, насреща няма нищо! На хората им писна да слушат монолози за контрабанда и магистрали и да гледат, как тлъсти и угоени активисти на ГЕРБ, живеят като аристократи с държавните си заплати...!
  Думите на Дончев, показват страх. Страх, да не се разделят с властта...! Забележи, Дончев не говори, кой и как ще решава тия проблеми. Човекът, само констатира нещо, което всички отдавна знаят и виждат...!

  Бивш tww09306483.
 22. 22 Профил на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Тоя пък кога са чалдиса...
  —цитат от коментар 18 на lynyrds


  Единственото лошо на Томи е че не е достатъчно тлъст. Трябва само сложи двеста килограма мас и ще бъде втората сбъдната мечта за лидер на ГЕРБ ! ! ! Мазен, корумпиран и прост . Моля ви , гласувайте за ГЕРБ ! Дайте шанс на Бойко за поне още два мандата !

  Beautiful people are not always good but Good people are always Beautiful...
 23. 23 Профил на SaveBG
  SaveBG
  Рейтинг: 661 Неутрално

  До коментар [#21] от "tww09306483":

  "Не е изненада, че траги-комични типажи стават депутати и министри, че физиономиите в Парламента приличат на членове на асоциации за бойни спортове, че хората вече не могат да запомнят дори името на поредния безличен министър. Партиите са бизнес племена за благото на вожда и кликата около него, но и за тези на хранилките по долните нива. Това е унизителната социална реалност превърната в политическа норма. Никой не се занимава с управление, не се захваща с проблеми, не прави усилия да убеждава някой. Тези формирования вече нямат нищо общо с нормалното разбиране за политически партии. И в това отношение, по нашите земи думите са комплимент за нещата."

  https://www.reduta.bg/бизнес-племена/

 24. 24 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Добре де досега къде бляхте, иначе браво хубав текст.

 25. 25 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 284 Неутрално

  “Времето на прехода“ до днес в етапи на еволюционно развитие

  - Това е един много смислен и интересен поглед на Дончев. Дневник съвсем не случайно го пропуска.

  И едно уточнине на препратката - http://www.tomislavdonchev.info/bg/?p=1000

 26. 26 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2678 Неутрално

  До коментар [#9] от "KA2":Какво признание...? Това е отработен номер. Понеже ГЕРБ усетиха, че пресолиха манджата и има реална опасност да ги наритат от властта, започнаха да ронят крокодилски сълзи и да правят някакви големи открития. Всъщност единственото, което ги интересува е как да продължат да строят къщите за тъщи и да купуват още по-големи апартаменти с асансьори. Нищо от това, за което говори Дончев, като проблеми, нито ги вълнува, нито ги интересува. Ако ги вълнуваше и интересуваше, за 10 години все щяха да свършат нещо... Но, насреща няма нищо! На хората им писна да слушат монолози за контрабанда и магистрали и да гледат, как тлъсти и угоени активисти на ГЕРБ, живеят като аристократи с държавните си заплати...!Думите на Дончев, показват страх. Страх, да не се разделят с властта...! Забележи, Дончев не говори, кой и как ще решава тия проблеми. Човекът, само констатира нещо, което всички отдавна знаят и виждат...!
  —цитат от коментар 21 на tww09306483


  Няма значение!Никой не се бори за безгрешност. Важното е че проумяват , разбира се ако не е предизборно .

  SHADOWS of SOFIA
 27. 27 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1081 Неутрално

  Нелепо е след толкова време на власт тепърва да формулират някакви мъгляви стремежи.

  От кражби, суджуци и далавери не останА време дет се вика.

  Най-големият проблем на държавата е че НЯМА КОЙ ДА ПАЗИ ДЪРЖАВАТА от поредната политическа групировка на власт!

 28. 28 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2653 Неутрално

  Спрях да чета на т2 - дигитализация на икономиката. Като знам докъде е електрическото правителство, на което автора е шеф, няма какво да науча. Любопитното е, че в този блог от 2016та това е първата публикация - всичко е било супер от тогава досега май.

 29. 29 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2107 Неутрално

  Парата от прегряващата ни икономика оглушително надува свирката
  __________________
  Еле па ГЕРБ нещо са като тенджера по налягане и вентила скоро ще гръмне?
  Щом до сега за 10г.нищо не направиха, значи просто не им стига административния капацитет и интелекта за икономическо развитие!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 30. 30 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1677 Неутрално

  Уважавам този автор но не вярвам, че политиците могат да помогнат значително.
  Нека поне политиците дават тон на общественото говорене и медиите да поощтряват хората да развиват своята квалификация. Нека медиите всеки ден ни показват успелите българи по света и в България. Ясно е, че медииите печелят от показване на мутри и мутреси, съответно кандидат-мутни и кандидат-мутреси. Нека държавата плаща по малко на медиите ако те изпращат полезни за българите послания.

  подпис
 31. 31 Профил на mbt34598035
  mbt34598035
  Рейтинг: 277 Неутрално

  В последния месец /пък и по-отдавна/ имам чувството, че аз и управляващите ни живеем в различни държави и реалности. Това, което те виждат като "големи" успехи, "цъфтяща" икономика, и повсеместно щастие, аз, като лице от средностатистическата част българи /мисля си, обаче, че скоро ще падна по надолу от средното, за съжаление, защото не мога да насмогна на разходите и цените/, не усещам. Трудно ми е /и вероятно не само на мен/, скъпо ми е /и вероятно не само на мен/, става ми безнадеждно като перспектива /не зная, дали само на мен/. Така, че това, в което иска да ни инволвира /т. е. да ни направи съпричастни/ лицето от снимката по-горе, не кореспондира с моето ежедневие. Вероятно има хора, които ще подкрепят мислите и действията на лицето от снимката по-горе и на неговите анализи и умозаключения. Аз попаднах на гостуване на това лице по една от националните телевизии. Стори ми се доста нервен, "скачайки" от тема в тема Вероятно има защо. Но него няма какво да го "мислим". Дано успеем ние и нашите семейства да се справим и да оцелеем.

 32. 32 Профил на Tuta Nota
  Tuta Nota
  Рейтинг: 284 Весело

  Дончев , стига писа глупости! Накрая, каквото и да направите, каквото и да напишете, решенията се вземат еднолично. От един човек, който няма твоя изказ, няма твоя капацитет, и твоите разбирания. Лицемер и двуличник, човек за който всяко едно мнение е предпоследно. Всички негови решения нямат значение, защото той не е свикнал да носи отговорност.

  Life is Sunshine, Lollipops And Rainbows!!!
 33. 33 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1677 Неутрално

  България се нуждае от идеология за успеха на всеки отделен човек.
  Вече не сме тоталитарна държава. Държавата нищо не може да направи без да убеди хората, че техният личен успех е успех за всички.
  В протестанската етика за пример на патриотичност се счита да си направиш железарска работилница. Забележете - не да държиш пушката а да държиш железарските инструменти.

  подпис
 34. 34 Профил на lynyrds
  lynyrds
  Рейтинг: 514 Неутрално

  До коментар [#22] от "Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ":

  С нетърпение чакам Румен Гечев бульо...тогава със сигурност утрояваме пенсии и заплати, почваме Белене,харизваме квото е останало на Путин, сбогуваме се с някоя банка,при малко късмет и с валутния борд и правиме Венецуела в ЕС...
  ..а добре дошла за изборите...

 35. 35 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2678 Неутрално

  В документа за общо управление , между Реформаторския блок и ГЕРБ всичко което казва Гн.Дончев беше записано. Но тогава не стана заради дребни политически сметки в ГЕРБ. Но това вече е без значение и е отдавна отминало.ДАно са узрели за промени и да забравят нищо не носещата стабилност.

  SHADOWS of SOFIA
 36. 36 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2190 Неутрално

  Най-важното е от целият анализ и което единствено е в прерогативите на държавата да се инвестира в намаляне на различията на областите. Иначе е достатъчно държавата да направи хубави закони и да остави бизнесът да си се модернизира.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 38 Профил на juu30603811
  juu30603811
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Препоръчвам целия текст на Томислав Дончев. Определено задълбочен и точен анализ на състоянито на икономиката и перспективите пред нея. Ако Дончев смени Борисов като лидер на ГЕРБ, но реално, а не номинално, тази партия щможе да се превърне от народняшка партия с простоват облик за пред простоват електорат в дясната партия на средната класа и upper middle class, които прослойки се увеличават все повече в последните години. Друг е въпросът доколко ще запази сегашните си избиратели, но при липсата на други дсени партии и огромния брой негласуващи, има не малък шанс да остане първа политическа сила.

 39. 39 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2190 Неутрално

  До коментар [#35] от "KA2":

  Що не стана? Щото вместо сега РБ да има 35 депутата и да не ми изгаря гласчето Рамадан умника болшевики комунист ми цепи току що създала се обединена силна формация. Че сега пак ми се прави на политик. Че е в коалиция с Тона Белев. Другите от РБ са лоши и не са десни ама Тома Белев е силно десен. Сигурен съм, че и членовете на ДСБ го виждате ама още по по болшевишки не смеете да гъкнете.

 40. 40 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4316 Неутрално

  Нещата са тотално объркани у нас!И докато се оправят България тотално ще се обезлюди!

 41. 41 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4316 Неутрално

  До коментар [#9] от "KA2":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Даже е прекалено късно!

 42. 42 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 682 Неутрално

  До коментар [#39] от "mpq24607239":

  А ето и ниско бюджетния(Low Cost ) глашатай на гепаджийте цъфна след целодневно подковаване при цвъки. Явно си се поиздигнал вече не тъчеш като кутевче.

  геп били десни щото ЕНП били десни. Ми то всяка партия успоредна на ЕНП ще са десмни? Някак си ми звучи познат от една по предна епоха, когато имаше аксиома по този въпрос. ЕНП нито са десни, нито са леви просто са шайка осигуряваща алиби на родната шайка!

 43. 43 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2846 Неутрално

  До коментар [#26] от "KA2":

  Чак сега проумяват неща, които се виждат с просто око, от години...?!?

  Бивш tww09306483.
 44. 44 Профил на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  www.tomislavdonchev.info
  —цитат от коментар 25 на plebs


  Този капут Дончев що е забранил насраното му сайтче да се вижда през ТОР?

  https://www.torproject.org/

  Щото е голям техничар и го е шубе от народната любов ли? Или поради вродената си некадърност?

  Beautiful people are not always good but Good people are always Beautiful...
 45. 45 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3939 Неутрално

  Бих прочела статия от Дончев, само ако я е озаглавил "Защо напускам политиката".

  Любовта ще спаси света!!!
 46. 46 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Глупости. Световно известни е, че умнокрасавците ни са най-силните и всичко разбират. Ма Боже мой. Кой ако не умнокрасавците ще се справят със всичко в икономиката. Ама за нас тъпите не е толкова ясно:) Даже се чудя как нищо хубаво не се случва в света. Критики навред хагаха
  —цитат от коментар 16 на mpq24607239


  ... тия дето сте "вие" немате нищо общо с икономиката... занимавате се единствено с грабежи на евро-фондове, усвояване на данъците ни и контрабанда... всичкото събрано заминава в маЦква, за "вас" ПО АПАРТАМЕНТЧЕ И КЪЩИЧКА ЗА ТЪЩИЧКА... толкоз ви е цената... )))

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 47. 47 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 506 Неутрално

  ... шлякатарник... дали е достатъчно цветисто като за тоз' субект габрОФФФски... м?

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 48. 48 Профил на Подуенски нюанс
  Подуенски нюанс
  Рейтинг: 305 Весело

  До коментар [#38] от "juu30603811":

  Когато Сашо Диков стане Генерален Директор на БНТ, тогава и Т.Дончев ще смени ББ!!!

  Сидо
 49. 49 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3762 Неутрално

  Българската едва дишаща икономика прегряваща? ☹️ Това да не е вица на столетието? 😀😁😂

 50. 50 Профил на nikolak
  nikolak
  Рейтинг: 254 Неутрално

  Откъде се изсипахте толкова критикари, Курнелия да не е раздала някой лев?

 51. 51 Профил на Петър Костов
  Петър Костов
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Клептокрацията е единствената форма до управление. Когато се смени с едно изчистено от корупция ново управление (правителство, прокуратура, полиция, съд), тогава да се мисли за другите неща. Всичко което се предприеме като опит за промяна преди да се изкорени клептокрацията е наливане на вода в каца без дъно.

  Не се въргаляй с прасе в калта! За разлика от теб на него ще му хареса.
 52. 52 Профил на Петър Костов
  Петър Костов
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#51] от "Петър Костов":
  Да се чете:
  Клептокрацията е единствената форма до сега *

  Не се въргаляй с прасе в калта! За разлика от теб на него ще му хареса.
 53. 53 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2190 Неутрално

  До коментар [#51] от "Петър Костов":

  И според вас БСП са ангели ли?! Омръзна ми от наивност и откровена глупост.

 54. 54 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 1950 Неутрално

  Каква прегряваща икономика?
  Всички знаят, че икономиката ни е в колапс и всеки момент очакваме държавата да фалира.

 55. 55 Профил на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#53] от "mpq24607239":

  Томислав Дончев нарочно ли засра opendata.government.bg ? Браво, трябва да поздравим всеки който прикрива ГЕРБ и нащите машинации ! Инак каманистити ще дойдат ! ! !

  https://opendata.government.bg/dataset/tbprobckn-pernctbp

  https://data.egov.bg/dataset/tbprobckn-pernctbp


  ДЕТЕЛИНА ФИЛИПОВА ХАНЧЕВА
  DETELINA FILIPOVA HANCHEVA
  Данни от Data from opendata.government.bg
  за периода period 01.01.2008-12.06.2018

  https://tr.bivol.bg/view.php?guid=E9BE44CCB051687DA0C5C9D60C5EB32B8A0AACC141EE9CBF145263DCDEC34243

  Beautiful people are not always good but Good people are always Beautiful...
 56. 56 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 284 Весело

  Този капут Дончев що е забранил насраното му сайтче да се вижда през ТОР?

  https://www.torproject.org/

  Щото е голям техничар и го е шубе от народната любов ли? Или поради вродената си некадърност?
  —цитат от коментар 44 на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ

  До коментар [#44] от "Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ":

  18360 прочитания до сега. :)

  "Томислав Дончев: Време е за икономическа трансформация, можем да отделим 6 млрд."
  15.05.2019 17:24; Томислав Дончев - https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7455105

  п.с. Добър ник си е избрал Профан Ведър от Капитал... :)

 57. 57 Профил на kman
  kman
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Навремето през 80-те по времето на "реалния социализъм" се пишеха и говореха такива дълбокомъдри приказки за нова икономическа политика, за преустройство, всякакви наукообразни безсмислици от храненици на властта. От няколко години не мога да се отърва от чувството, че сме се върнали в онези години на застоя. А иначе истинските реформи си стоят и ги чакат.

 58. 58 Профил на Нормален гланц
  Нормален гланц
  Рейтинг: 0 Неутрално

  България никога няма да стане нормална държава ,докато ни управляват подобни...

 59. 59 Профил на jif44392826
  jif44392826
  Рейтинг: 229 Любопитно

  Първо Крумови закони, после върховенство на закона.
  За 3-4 години ще се "оправим".

 60. 60 Профил на bobbyperu
  bobbyperu
  Рейтинг: 473 Неутрално

  Бла-бла-бла..........единственото което разбрах е че държавата ще създаде нови агенции, фондове и междуведомствени комисии за уреждане на "наште" а основният принцип заради което сме на този хал...."едни" хора да "усвояват "едни" пари ще си продължи...Вервай те ми!

 61. 61 Профил на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#34] от "lynyrds":

  Точно за това ние , морално ( и анално ! ) чистоплътните депесари , винаги ще гласуваме за ГЕРБ ! ! !

  Beautiful people are not always good but Good people are always Beautiful...
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK