Наука, или пет трабанта за един ролс-ройс

В библиотеката

© Георги Кожухаров

В библиотекатаВ пазарната икономика пет трабанта не правят един ролс-ройс. Такава размяна не би била равностойна. Но това все още е възможно в българската наука и е един от принципите на кариерното израстване.


Според Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав няколко доклада от научни конференции, публикувани в нереферирани редактирани колективни томове (от национални научни конференции), са равностойни на статии в научни списания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (като SCOPUS).


Не би имало сериозен проблем, ако имаше гаранция за качеството на публикациите от български научни конференции. Но това не е така.
Най-малкото защото в повечето сборници от български научни конференции може да се срещне следният текст: "Публикуваните доклади не са редактирани и коригирани. Авторите им носят пълната отговорност за съдържанието, оригиналността и за грешки, допуснати по тяхна вина."
Какво значи, че научните издатели на сборници от български конференции казват, че авторите на публикации носят пълната отговорност за "оригиналността" на техните публикации. Това означава, че няма контрол за плагиатство и също така няма контрол за научен принос на публикациите. Тоест през 2019 г. можеш да публикуваш научен доклад с "важния" извод, че енергията от възобновяеми енергийни източници е полезна за околната среда и има положително влияние за икономическия растеж. Ами това е известно на човечеството вече от поне 50 години. Да, но според чл.1а, ал.1 Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав то ще ти донесе точки и съответно възможност за израстване в научната кариера.


Какви са фактите? През 2018 г. в секция "Икономически науки" при Съюза на учените в България се проведе дискусия на тема каква е ефективността и приноса на провежданите научни конференции в България на икономическа тематика. Дискусията беше председателствана от проф.д.ик.н. Р. Чобанова. Резултатите бяха публикувани в сп. "Икономическа мисъл", издавано от Института за икономически изследвания при БАН (Чобанова и Ножаров, 2018). Информационното осигуряване на дискусията е базирано върху 300 публично достъпни доклада от сборниците с публикации от 9 научни конференции, за които има информация, че са проведени през 2016 г. от 12 университета и научни институции, акредитирани по икономически науки от Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/.


Кои са основните проблеми,
идентифицирани в дискусията


Първо, една трета от публикуваните научни доклади не съдържат конкретни изводи и препоръки, което прави практическата им приложимост незначителна и създава съмнение в тяхната научна стойност.


Второ, една трета от публикуваните научни доклади ползват в голяма степен теоретична база, която е отпреди 1995 г. и създава съмнение за техния научен принос. Има риск да "откриват" нещо, което вече е открито в световната научна литература.


Трето, има доклади с отклонение от научния стил или екзотични твърдения. Процентът доклади с екзотични заглавия от гледна точка на икономическата теория не е висок - 2%. Но и такъв процент е недопустим за научни работници с научна степен или научно звание.


Няколко примера и кратки коментари:
Заглавие:"Анализ на ръста на чуждестранния туризъм в България през периода януари-юли 2016 г." Коментар: Летният туристически сезон в България започва през май и завършва в края на септември. От средата на октомври започва зимният, който завършва през март. Какви изводи е целял да направи авторът, след като е определил шестмесечен период от януари до юли, който е само за една година и не се припокрива нито със зимния, нито с летния туристически сезон. Каква ще бъде научната или практико-приложната значимост на неговите изводи.


Могат да бъдат посочени и заглавия като "Рекламата в лоното на епистемологичната окупация";


Конферентни публикации с екзотични или неясни икономически твърдения са 8% от общия брой на докладите.


Пример:
"Според големината на фирмата можем да посочим, че големите компании в най-малка степен не осъществяват инвестиции в иновации."
Коментар: не се разбира големите компании имат ли положително отношение към инвестициите, след като в най-малка степен не ги осъществяват, или е обратното.


Четвърто, има доклади, които "откриват" нещо, което вече е открито и широко възприето в световната научна литература, като не се нуждае от доказване:


Заглавие: "Висшето образование - фактор за просперитета на националната ни икономика"
Коментар: Едва ли някой през 2016 г. има съмнение, че висшето образование е фактор за просперитета на националната икономика. Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж - "Европа 2020", още през 2010 г. изисква от държавите - членки на ЕС, да подобрят качеството на образованието, да се подобрят постиженията в областта на научните изследвания и те да бъдат практически приложими. Тоест още през 2010 година Европейският съюз е възприел като официална политика създаването на "икономика на знанието", а в България през 2016 г. в научна публикация се доказва, че висшето образование е фактор за икономически просперитет.


Заглавие:"Концепцията за иновация като условие за постигане на конкурентно предимство"
Коментар: Тази концепция е възприета много отдавна в световната наука (Porter and Stern 2001).


Може да се каже, че 10% от докладите включват екзотични или вече доказани теми (тези), което е притеснително висок процент за анализ, разглеждащ изследвания на научни работници, които притежават научна степен.


Пето, качеството на използваната статистическа информация в научните публикации.


Според данните само една пета от докладите съдържат графики и таблици с данни, получени от собствени изчисления на авторите. Буди безпокойство фактът, че половината от публикациите съдържат графики и таблици без никаква допълнителна обработка от авторите. Данните са направо пренесени от Националния статистически институт, Евростат или други известни статистически бази-данни, които могат да генерират автоматично таблици и графики. Това води до липса на оригиналност и научен принос на публикациите.


Шесто, коректност на цитирането.


Почти една пета от докладите нямат цитиран нито един източник. В международната практика това означава откритие на нова теория, създаваща нова научна школа. В повечето публикации в най-престижните световни икономически научни издания имат по десет и повече литературни източника. Дори и в научните трудове с присъдена Нобелова награда има поне по няколко. Това означава, че има автори с публикации от български научни конференции, които вероятно са над това научно ниво.


В допълнение още 8% от докладите имат между 1 и 3 литературни източника, а 24% от докладите са с нестандартно или непълно описание на литературните източници, което изключва или затруднява тяхната проверка от читателите.


Може да се приеме, че повече от една четвърт от публикациите имат сериозен проблем с цитирането, което поставя под съмнение тяхната оригиналност и научен принос.


Седмо, преразкази на публични документи-закони, директиви, стратегии.


Една четвърт от докладите преразказват публични документи на национални институции или на институции на ЕС, ООН или други международни организации. Тези изследвания не съдържат критичен анализ на разглежданите документи, нито съдържат конкретни изводи и препоръки. Информирането чрез преразказване не подхожда на научни публикации, а на медийни. Но дори и в медийните публикации има критичен анализ.


Научната стойност на такива преразказвателни научни публикации е, меко казано, съмнителна. Със сигурност те нямат оригиналност и научен принос.


В заключение общият извод е, че пред програмните и научни комитети на провежданите икономически научни конференции стоят редица важни задачи. Не може върху корицата на научен сборник просто да се напише: "Публикуваните доклади не са редактирани и коригирани. Авторите им носят пълната отговорност за съдържанието, оригиналността и за грешки, допуснати по тяхна вина." В това ли се заключава работата на програмните и научни комитети на провежданите икономически научни конференции в България?


Може ли, докато няма гаранция за качеството на докладите от научни конференции в България, няколко конферентни доклада да са равностойни на публикация в SCOPUS и това да служи за трамплин за научно израстване?


В пазарната икономика пет трабанта не са равни на един ролс-ройс. Петте трабанта си остават пет трабанта, а ролс-ройсът, макар и един, си остава ролс-ройс.


1.Чобанова Р. и Ножаров Щ. (2018). Икономически проблеми и решения в научните конференции в България. сп."Икономическа мисъл", 63 (5), 117-134.


Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров е секретар на секция "Икономически науки" при Съюза на учените и редовен преподавател в катедра "Икономикс" на УНСС. Автор е на научни публикации, които са реферирани и индексирани в световни информационни ресурси като SCOPUS (Elsevier). Цитиран е в Web of Science.През 2018г. е цитиран като автор с индивидуален принос за създаването на Доклада на ООН за световния публичен сектор: "United Nations, 2018, Working Together: Integration, institutions and the Sustainable Development Goals, World Public Sector Report 2018, Division for Public Administration and Development Management, Department of Economic and Social Affairs, (DPADM), New York, April.,ISBN: 978-92-1-123207-3". Заедно с Р. Чобанова е автор на "Икономически проблеми и решения в научните конференции в България". сп."Икономическа мисъл", 63 (5), 117-134 /2018 г./


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (148)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Хубава статия. Макар да не съм в тези среди, едно време бях се докосвал, и проблемите явно са от тогава. Говоря за времето, от преди 1989 г., проблемите са от тогава. България беше на първо мясо по брой на професори на глава от населението. Беше толкова фрапиращо да е пълно с професори навсякъде, че имаше хора с много издадеди трудове по специалността си, които нарочно не искаха да станат професори и не станаха. Когато бяха студент (вече по демократично време (1992-97)), един професор от тези комунистическите ни каза, че ако искаме да вземем изпита си при него трябва да си купим неговият уебник. За първи път тогава видях такъв учебник (може би с този свой "труд" този беше станал професор), вътре беше пълно с цитати от други автори. Просто едно изречение цитат от някого и другото изречение е цитат от друг, и т. н... Интересно къде беше интелектуалният труд на "автора"? В това, че е събрал и направил една какафония от цитати ли? И ако нещата продължават по същият начин е ясно, че не можем да говорим за наука.

  ДБ=БКП
 2. 2 Профил на KRAFTWERK
  KRAFTWERK
  Рейтинг: 787 Неутрално

  Българската научна мисъл е закърмена с идеите на Марксизма. За нашите учЕни все още количествените натрупвания на публикации водят до положителни качествени изменения в научното израстване,при това регламентирано от закона,създаден от самите тях....

 3. 3 Профил на stanislavhivanov
  stanislavhivanov
  Рейтинг: 240 Неутрално

  Подкрепям напълно! Абсолютно правилно! И несам ов икономиката - в редица науки в страната ситуацията е същата.

 4. 4 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  Като сме казали А, да кажем и Б! Та конкретен въпрос към автора, а едно и също ли е публикация с двадесет съавтори в скопус, или една макар и на конференция с двама съавтори? Защо питам: ами напоследък е на мода научния туризъм, отива човека някъде, прави нещо малко, и понеже хората са толерантни го пишат в публикацията.

 5. 5 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1315 Неутрално

  Подкрепям напълно! Абсолютно правилно! И несам ов икономиката - в редица науки в страната ситуацията е същата.
  —цитат от коментар 3 на stanislavhivanov


  Напълно споделям! Колко професори, доценти и доктори имаме в областта на ДВГ?
  Колко техни неща има в практиката?

 6. 6 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#1] от "anonim440":

  Явно си завършил някаква икономика. Не знам някой да е гледал за учебници. По отношение на цитарите нищо не си разбрал. В един учебник, това и трябва да има. Примерно закон на ом - цитат. Професорът няма как да измисли нова физика или химия.

 7. 7 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#5] от "4ort":

  И ти не си разбрал много. Практиката се прави вече в развойните центрове на фирмите. Професорите просто подготвят кадри за фирмите и научни изследвания.

 8. 8 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#6] от "ban":

  Не беше икономика, езици.
  Идея си нямате какво шредставляваше този "учебник".
  Все едно сега да взема 10 учебника на някакви авторитети и да започна хаотично да цитирам техни изречения. Е то тогава всеки може да стане професор.
  Нарочно не казвам името на професора. Но по същото време ни преподаваше и проф. д-р Моско Москов (1927-2001), ами съвсем друго ниво. Беше удоволствие да се ходи на лекциите му. Съвсем друго нещо, човекът беше вътре в материята, това го интересуваше живо. Ето проф. д-р Моско Москов беше пример за реален човек на науката.

  ДБ=БКП
 9. 9 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#8] от "anonim440":

  Науката и преподаването не винаги са свързани. Моите най добри впечатления в университета са от обикновените асистенти без титли.

 10. 10 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2242 Неутрално

  Добър пример за ''наука'' са тракедонистите и тяхната сбирщина от теории, хипотези и лингвистични пързалки !!!

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 11. 11 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  Та ще си задам въпроса в стила на автора. Къде си вложил повече труд, умения и знания. Ако си сглобил сам трабантче, или си лъснал капака на ройса и се снимал пред него?

 12. 12 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  До коментар [#8] от "anonim440":Науката и преподаването не винаги са свързани. Моите най добри впечатления в университета са от обикновените асистенти без титли.
  —цитат от коментар 9 на ban


  За разлика от обаче от България, по света не можеш да станеш професор или доцент в университет без да имаш научна дейност. Добър, лош, трябва да имаш статии с списания с импакт-фактор. В страни като Алжир има облегчение, не можеш да защитиш дисертация, ако нямаш статия в списание реферирана в Скопус. В България обаче става и с някоя конфереция на БАН на Бакаджиците.

 13. 13 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#12] от "gianni":

  Това просто не е вярно! За доктор дори трябват една две сериозни публикации. Говоря за природните науки.

 14. 14 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#13] от "ban":

  Въпросът е точно колко са сериозни публикациите и дали всичко не е про форма.

  ДБ=БКП
 15. 15 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#14] от "anonim440":

  Ами за това отговорност носят редакторите на съответното списание.

 16. 16 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  До коментар [#13] от "ban":

  Няма как да станеш професор или хабилитиран доцент със "сериозни статии". Някъде можеш да станеш доктор без статия списание с импакт-фактор, но професор или хабилитиран никога. Хеля в природните науки където цвъкат статии като за последно.

 17. 17 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  До коментар [#14] от "anonim440":Ами за това отговорност носят редакторите на съответното списание.
  —цитат от коментар 15 на ban


  То и за то не се признават кои да е списания. Пълно с разни боклуци които издават статии срещу няколко стотака, но тях ги признава у нас, в Русия и в някои второразредни африкански страни.

 18. 18 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Весело

  До коментар [#16] от "gianni":

  Ами именно! Все пак забележи, авторчето е съавтор с професор Чобанова, която пък е е редакцията на сп инономкческа мисъл. Как мислиш, дали статията им е сериозна, а!?

 19. 19 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Весело

  До коментар [#17] от "gianni":

  Абе, ти да не би да публикуваш само в Нейчър, и то сам!?

 20. 20 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  Ужасяващото е че това се превръща в самовъзпроизвеждаща се система и качествени хора биват елиминирани за да не пречат.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 21. 21 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Имаше един случай с българин (излезе в медиите), в България го отритнал някакъв професор и човекът завършил на Запад един от реномираните университети, и после писал писмо до професора, а професорът му отговорил, че нивото в България е по-високо...

  ДБ=БКП
 22. 22 Профил на ryu
  ryu
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Авторът е прав донякъде. Цялата идея на този закон беше, за да могат хора занимаващи се в сферата на икономика, хуманитаристика, право и т.н. да се развиват кариерно по- бързо. Не разбирам защо четем поредния анализ, който пропуска голям дял от науката, а именно природните науки. Ако погледнем там ще видим, че нищо написано тук не съотвества с реалността. Разбира се и там е има подобни журнали, но може би 90% от научната продукция на хората занимаващи се с химия, физика и биология е публикувана в реферирани журнали.

 23. 23 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1138 Неутрално

  До коментар [#11] от "ban":

  "A straw man is a form of argument and an informal fallacy based on giving the impression of refuting an opponent's argument, while actually refuting an argument that was not presented by that opponent. One who engages in this fallacy is said to be "attacking a straw man."
  The typical straw man argument creates the illusion of having completely refuted or defeated an opponent's proposition through the covert replacement of it with a different proposition (i.e., "stand up a straw man") and the subsequent refutation of that false argument ("knock down a straw man") instead of the opponent's proposition."

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 24. 24 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 827 Неутрално

  Така разбирам, че авторът е преразказал своята и на проф. Чобанова статия от сп. "Икономическа мисъл", кн. 5 от 2018 г. Лошо няма, но например в резюмето на статията съавторите говорят за 8 конференции, а в "Дневник" станаха 9. Имам проблем и с някои от изводите. Например, фактът, че някой използва теоретична база отпреди 1995, не е непременно негативен. А дали българското висшето образование е фактор за просперитета на българската икономика, може дълго да се спори, и доклад със съответното заглавие не е непременно безсмислен. Много от нещата, открити в други икономики, е добре да се проверят на местна почва. Мога да се заяждам дълго - например пет трабанта са повече от един ролс-ройс, ако трябва да превозим 25 човека най-бързо от Народното събрание до летището. Иначе идеята е добра - качеството на публикуваните от конференции материали трябва да се следи от програмните и научни комитети, а не да си измиват ръцете с "отговорността на авторите".

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 25. 25 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2728 Весело

  Добър пример за ''наука'' са тракедонистите и тяхната сбирщина от теории, хипотези и лингвистични пързалки !!!
  —цитат от коментар 10 на 'ΕΡΕΒΟΣ  До коментар [#10] от "'ΕΡΕΒΟΣ":

  Траките са били по-напред от елините! Ето виж:

  https://www.forumnauka.bg/topic/17456-древнотракийска-кабрио-лимузина-модел-iv-bc/

 26. 26 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2242 Весело

  До коментар [#25] от "deaf":

  Без никакво съмнение !
  Хахахаха........................

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 27. 27 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  До коментар [#19] от "ban":

  Защо Нейчър, има хиляди списания с импакт, в който и да е клон на науката. По дадено направление дори и най-неизвестното има поне няколко. Сигурно са много далеч от Нейчър, но са и далеч от статия на годишна конференция в някой нашенски курорт на брега на морето

 28. 28 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  Преди много години тогавашният главен редактор на "Стършел" Христо Пелитев беше написал баснята за комара и слона.

  Накракто: комарът може да се изкара по-тежък от слона, ако ... се мери на своя си кантар.

  Така приносът на нашите учЕни към световвната нАука е епохален, макар че извън "колектива" никой не е чувАл за тях.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 29. 29 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Нашата наука е на принципа, че и с трабант и с ролс-ройс можеш да стигнеш от точка А до точка Бе.

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 30. 30 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#28] от "Norman Granz":

  Ами заради такива като автора е бе грънчев, има човека публикации в икиномическа мисъл, и вече за доцент, драпа!

 31. 31 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5260 Неутрално

  Отличен текст. Страшни косвени изводи за фалшиви титли и знания...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 32. 32 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#31] от "penetrating":

  "Отличен текст. Страшни косвени изводи за фалшиви титли и знания..."

  Затова виждам превъзбудени другари от БАН. ;)

  Между другото, преди години бях разправял за една моя близка приятелка (не гадже) от 80-те, която работеше в Института по неврофизиология (една от двете сталинистки сгради на Акад. Бончев, срещу цветната борса). Тя извършваше уникални експерименти с плъхове, за да проследи фициологията на когнитивния процес. Може да се каже, че беше пионер в областта си.

  Та нейният шеф - полуграмотен партиец, знаещ само стотина думи на руски и никакви западни езици - я караше да му пише доклади на "английски език" С ГЛАВНИ БЪЛГАРСКИ БУКВИ (виждал съм индигово копие!), които той после сричаше по международни срещи, без впоследствие да е в състояние да отговаря на въпроси от залата (които изобщо не разбираше). Тя не можеше да му откаже, понеже беше от Пловдив, нямаше софийско жителство и зависеше от него да й дава бележка за временно всяка година - такива времена бяха.

  Естествено, след 10 ноември тя моментално духна в Германия и последния път, когато се видяхме, беше tenured professor в университет в Бремен, четеше лекции в още два германски университета и обикаляше света.

  Естествено, след 10 ноември

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 33. 33 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#32] от "Norman Granz":

  "Естествено, след 10 ноември"

  Извинявам се за повторението - отдавна призовавам администратора на форума да предвиди възможност за редактиране на постинг, поне в първите минути на качването му, както беше навремето в Медияпул. Едва ли е толкова трудно.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 34. 34 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Весело

  До коментар [#32] от "Norman Granz":

  А стига бе, вземи измисли нещо ново, това го казваш за десети път!

 35. 35 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#34] от "ban":

  "А стига бе, вземи измисли нещо ново, това го казваш за десети път!"

  Важното е, че ти бъркам в здравето с тази историйка.

  PS Не мога да "измисля" нещо ново, казвам неща, които знам. Ти и подобните ти "учЕни" сте по измишльотините.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 36. 36 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#35] от "Norman Granz":

  Ами, май бъркаш в твоето здраве. всеки път да копираш едно и също, да го търсиш къде е. Напиши нещо твое, не плагиатствай.

 37. 37 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#36] от "ban":

  Тавариш, ако си се разпознал в някой от героите на историйката ми - например в шефа, повредата е във вашия талавизор, ша знайш! :))))

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 38. 38 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5260 Неутрално

  До коментар [#32] от "Norman Granz":

  Статията по-горе показва, че поради този наложен от научно-партийните бонзи "естествен подбор" нещата продължават както преди 1989.
  Все пак има и светли моменти. Затова следва да не се зацапват Ролс-Ройс автомобилите в рядката селска кал.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 39. 39 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#1] от "anonim440":

  "За първи път тогава видях такъв учебник (може би с този свой "труд" този беше станал професор), вътре беше пълно с цитати от други автори. Просто едно изречение цитат от някого и другото изречение е цитат от друг, и т. н..."

  По памет, от Радой:

  Премахнаха от книгата цитатите -
  останаха процентите и датите... :)))

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 40. 40 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3281 Неутрално

  До коментар [#38] от "penetrating":

  "поради този наложен от научно-партийните бонзи "естествен подбор" нещата продължават както преди 1989. "

  Доказателство към думите Ви - депутатът и ГЕРБ-активист Лъчезар Иванов, известен с неласкавия прякор Мозъка. За защитата на своята доцентура преди няколко години е приложил чужди статии /на проф. Любомир Иванов, подписани само като "Л. Иванов"/ и на никого от ВАК това не прави впечатление... Все пак плагиатът е защитил титлата и е доцент в катедрата по общ. здраве в СУ - дори той осъзнава менталните си възможности, та когато започне да преподава, няма да навреди твърде много на обучението на студентите-медици.

  „Някои битки се водят повече от веднъж, за да бъдат спечелени.“ Баронеса Маргарет Тачър
 41. 41 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1342 Неутрално

  Селските номера в нашата нАука, която се прави от учЕни, датират още от 50-те години, когато е започнала да се формира "шаячната интелигенция" (Благодаря на objektivist96, че ми припомни това есе на Цветан Стоянов).
  За честта на сегашната ни наУка все пак ще кажа, че сега, за да станеш доцент в ТУ, ти се броят само публикации в реномирани списания.

 42. 42 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  За честта на сегашната ни наУка все пак ще кажа, че сега, за да станеш доцент в ТУ, ти се броят само публикации в реномирани списания.
  —цитат от коментар 41 на Мондиана


  На времето във ВМЕИ "Ленин" след плеядата професори защитили или завършили в Германия, Италия, Франция и Чехия, партията нарои една камара партизански и партийни професори професори без дисертации. Същото важи и за останалите ВУЗ.

 43. 43 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  До коментар [#37] от "Norman Granz":

  БАН, а и не само БАН, е пълен с такива плондири, които като чуят, че трябва да се сравняват с науката по света, получават уртикария. Дори по поръчаното от тях изследване половината от институти им нямат разпознаваемост на международно ниво. Особено тежко е положението в хуманитарните институти пълни с комундели. В Полша и Германия такива пишман марксист-ленинци просто ги лишиха от титлите с които се бяха накичили и ги пръждосаха. В България пък, добавиха към тях и тъпаците от АОНСУ.

 44. 44 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#4] от "ban":

  отиди и ти на научен туризъм, де! ;)

 45. 45 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#43] от "gianni":

  "В Полша и Германия такива пишман марксист-ленинци просто ги лишиха от титлите с които се бяха накичили и ги пръждосаха."

  Една моя съоченичка от гимназията имаше късмета да се запише в последния курс на Московския государствен университет по специалността "Марксизъм-ленинизъм". Тъкмо завърши и се дипломира, и Горбачов взе, че отмени специалността, та тя се оказа със ... средно образование.

  Видяхме се за последно на 25-годишнината на випуска през 2002 г., тя се беше загаджила с един от заместниците на Илия Павлов в Мултигруп, като междувременно беше "завършила" още някаква глупост в УНСС, колкото да е с вишу. 😆😆😎

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 46. 46 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#32] от "Norman Granz":

  .. а въпросният професор - партиец сигурно още е на работа в това мухлясало заведение, макар и отиващ към 90-те сигурно? Ако не той, типажът със сигурност!

 47. 47 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#45] от "Norman Granz":

  "съоченичка" >> съУченичка, натюрлих. 😆

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 48. 48 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#46] от "мАГариан":

  ".. а въпросният професор - партиец сигурно още е на работа в това мухлясало заведение, макар и отиващ към 90-те сигурно?"

  Не съм се интересувал, но ако е жив, със сигурност превъзнася тогавашната наука, тогавашната социална справедливост, тогавашните чисти храни, тогавашните слънчеви панелни жилища, които Партията "даваше" с предимство на такива като него...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 49. 49 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 827 Любопитно

  До коментар [#43] от "gianni":

  Извинявай, но тази година ще станат 30 години от промените на 10 ноември. Тези "комундели", дето ги споменаваш, май дълго живеят и по някакви причини не ги пенсионират. Как става тая работа? И понеже си запознат, да те питам - в Полша науката колко процъфтява?

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 50. 50 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  До коментар [#43] от "gianni":

  Според Фактор, ето какво заключение от изследването си е направило по Нова някакво соц изкопаемо, пред което и бай Таньо безработния е титан на мисълта:

  "...но това не бива да ни изненадва, защото живеем в материално общество. Свърши ерата на идеалния социализъм, в който бяхме одухотворени", каза проф. Емилия Ченгелова, зам.-директор на Институт за изследване на обществата и знанието към БАН в ефира на Нова ТВ.

  https://dnes.dir.bg/na-fokus/izsledvane-trupaneto-na-imushtestvo-e-smisal-na-zhivota-za-80-ot-balgarite

  Ей това са резултатите от изследванията на банаджийските пишман-учени от хуманитарните институти. 51. 51 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1334 Неутрално

  Тук се смесват три теми:
  1. Ниското качество на научните трудове
  2. Наличието на доценти, професори
  3. Битието на БАН

  По точка 2: Професорът, доцентът и асистентът са учители в Университет. Длъжност. Има определени справедливи изисквания, но в обшия случай те са учители. И понякога няма време да съчетаеш преподаването и науката. Например аз като хабилитиран преподавател в СУ (при норматив 240-280 часа годишно) съм чел към 700 часа. Уловката е, че лекциите се броят за два часа, но лекции трудно се подготвят и там 45-те минути си изправен на крака и обясняваш ли, обясняваш, а в междучасията пиеш две кафета за да издършиш. И так - 40 години!

  По т. 1. - Условията са мизерни. Липсва връзка с индустрията, поради липса на индустрия. Един колега най-добре обобщи - цената на една съвременна лаборатория по естествени науки или технологии е колкото е цялата цена на три български университети взета накуп.

  По т. 3 - БАН! Случаят е много сложен. Работил съм там в златните му години. Сега няма финансиране, няма млади кадри, разруха. Не знам какво да се прави. Пари няма, оттам нататък ...

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 52. 52 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#50] от "gianni":

  "Свърши ерата на идеалния социализъм, в който бяхме одухотворени..."

  Хахаха, това трябва да се напише със спрей на фасадата на Президиума, тъй че Курнелкините депутати да го виждат откъм тяхната сграда!

  И това "одухотворено" същество е взимало грешни пари, за да твори наука...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 53. 53 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  До коментар [#49] от "stein":

  Напоследък има доста статии от полски учени поради това, че за да напреднеш се изискват статии в истински списания. Така след време ще стане и в ТУ, за което спомена Мондиана.

 54. 54 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#38] от "penetrating":"поради този наложен от научно-партийните бонзи "естествен подбор" нещата продължават както преди 1989. "Доказателство към думите Ви - депутатът и ГЕРБ-активист Лъчезар Иванов, известен с неласкавия прякор Мозъка. За защитата на своята доцентура преди няколко години е приложил чужди статии /на проф. Любомир Иванов, подписани само като "Л. Иванов"/ и на никого от ВАК това не прави впечатление... Все пак плагиатът е защитил титлата и е доцент в катедрата по общ. здраве в СУ - дори той осъзнава менталните си възможности, та когато започне да преподава, няма да навреди твърде много на обучението на студентите-медици.
  —цитат от коментар 40 на Bramasole


  .. ами този Мозъка не е единствен фрапант. Във Факултета по Химия и Фармация на СУ произведоха преди няколко години доцент с 4 цитата всичко на всичко. Т.е. почти по критериите на Факултета по ОЗ на МА, даже под тях.

  Е, както се казва - Кому таторьi, а кому - ляторьi!

 55. 55 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1334 Неутрално

  До коментар [#37] от "Norman Granz":

  Другарю, колко книги и статии си написал досега? Аз съм автор на две книги, съавтор на трета книга и имам към 40-50 публикации ... Има 40-годишен стаж като асистент и доцент в СУ. Като минеш през тази месомелачка - ела и просвещавай форума!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 56. 56 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#55] от "Сатана Ликующий":

  Статията, ерго, е точно за такива като теб. Честито, увековечен си.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 57. 57 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#55] от "Сатана Ликующий":

  Другарят Грънчев, просто е един редови трол. Плащат му просто да пише нещо против България! Ако статията е за БДЖ - ще пише против, ако е за християнството - пак е против. Той и другия трол не знаят какво е да си хибилитиран и професор. Но са наясно как се става. Като ги попиташ от къде знаят, цитират агенция ЕЖК. Най-смешното е, че самата статия е от автор, който е стигнал до това ниво използвайки системата, но понеже плюе по същата система, подкрепят и автора.

 58. 58 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#55] от "Сатана Ликующий":

  ти ако си такъв баровец, както искаш да изглеждаш, и отгоре-отгоре казваш - 40-50 публикации и 2 книги, че парчета от 3-та, немаше да се пенсионираш доцент! :О

 59. 59 Профил на Киро минев
  Киро минев
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#57] от "ban":

  Статията е от автор цитиран от ООН като съавтор на един от най-важните му документи за 2018г. Защо не четеш инфото за автора под публикацията. А и човекът е асистент без претенции, а какво ще кажат професорите с 0 публикации в Скопус? Автора на публикацията ли ти е проблема или реалната ситуация?

 60. 60 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Не може да се обобщава, но явно в науката положението е като навсякъде. Говорих преди няколко години с един преподавател от СУ, и ми каза, че има някакви нови закони и всеки трябва да пише някакъв труд там на не знам колко си години. Та въпросът е колко обективно е оценяването. Защото едни ще минават между капките, а други ще бъдат прецеждани, та даже недопускани. И всичко се базира на червената мафия, или на традицията оставена от тази червена мафия. Като бях студент, и въпреки, че беше демокрация, но в деканата се говореше на "другарю" и "другарко", синовете и дъщерите на тези от деканата бяха с предимство при прием на преподаватели в университета (не беше СУ и не беше София). Та даже на един много талантлив кадър му отрязаха достъпа до това да е преподавател, по политически причини (човекът беше убеден антикомунист).

  ДБ=БКП
 61. 61 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#59] от "astronavt":

  .. този, дет се е идентифицирал с целия БАН да пита Скопус за Стефан Воденичаров, дет им беше Председател след Юхновски .. а и за Юхновски може да попита, да види с какви постижения Радев го награди за цялостно творчество.

 62. 62 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#59] от "astronavt":

  Проблем му е явно, че се казва истината.

  ДБ=БКП
 63. 63 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1334 Неутрално

  До коментар [#58] от "мАГариан":

  Аз никога не съм бил член на БКП и не съм бил близък на управленската клика. Напротив - преследвали са ме, но само с частичен успех. 1982 ДС ми забрани да пътувам зад Желязната Завеса - и така беше до 1989. Предпочетох да остана жив и да се добера до достойни години, отколкото да се посветя на факултетски интриги и умра от злоба преди да остарея. Не се правя на никакъв! Просто ти давам един скромен и обективен отговор.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 64. 64 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1334 Неутрално

  До коментар [#57] от "ban":

  Очевидно другарят Норман Храч е първият български енциклопедист! Хвала!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 65. 65 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Е то и аз съм съавтор на книга, направо мога да се хабилитирам, но всъщност... баща ми навремето просто искаше да ме пише съавтор, че съм му помагал (уж) при набирането на текста (предпечатната подготовка) на една от книгите му. Аз бях категорично против. И до днес не се хваля с това, хората които ме познават даже не знаят че името ми го има на някаква книга. Баща ми беше специалист в областта си и според неговото скромно мнение беше номер едно в България, и той казваше, че в България няма с кого да говори, защото няма кадри. И казваше в коя държава има кадри на неговото ниво. И не стана професор, доцент, нищо не стана. Каза, че системата (по времето на комунизма) е така направена, че професорите с лопата да ги ринеш, а колко са професори е друг въпрос.

  ДБ=БКП
 66. 66 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#59] от "astronavt":

  Ами авторът изследва ситуацията в икономическите науки. Така, че напълно съм съгласен. Но е можело да продължи и да каже, че въпреки занижените изисквания в тези науки положението не е добро, и да сравни с изискванията в техническите и природните науки, където конференциите вече не се отчитат. Казвам за пореден път, професор, доцент, доктор, без статия (статии) в скопус (ако това е най-важното, защото по важен е импакт фактора) просто няма!

 67. 67 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#44] от "мАГариан":

  Според новите изисквания публикациите се делят на броя съавтори, даже самите списания искат протокол за принос на авторите, та научния туризъм може и да отпадне. Пак ще го кажа, да направиш сам трабантче е повече отколкото на лъснеш капака на ройса, който други са направили!

 68. 68 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#60] от "anonim440":

  Уважаеми, влез в час, от половин година има нов закон за развитие на академичния състав!

 69. 69 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5260 Весело

  До коментар [#40] от "Bramasole":

  Ооо, бях забравил за този неподражаем учЕн :)
  За съжаление такива като него има много. Наскоро някаква учеба комисия, която би трябвало да филтрура плагиатите казаха, че са безсилни срещу друг доказан плагиат и ректор на Варненския Технически Университет.
  И това е само върхът на айсберга

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 70. 70 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5260 Весело

  До коментар [#54] от "мАГариан":

  Съгласен! Ето, някои "мини" като "Мозъка" изгърмяват по-силно заради безсрамно поведение, а тихите води дават облика на българското научно блато

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 71. 71 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#68] от "ban":

  Идеята на статията явно не я разбирате, или не искате да я разберете, или не можете.

  ДБ=БКП
 72. 72 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 657 Неутрално

  До коментар [#43] от "gianni":Извинявай, но тази година ще станат 30 години от промените на 10 ноември. Тези "комундели", дето ги споменаваш, май дълго живеят и по някакви причини не ги пенсионират.
  —цитат от коментар 49 на stein

  ами има приемственост - "комундели" от факултетни и научни съвети избират подобни или деца на "комундели"
  Уви реалността тук е че 80% от кадърните деца на "сини" или ако щеш - "бивши безпартийни" заминават на запад. И в университетите и в БАН се нареждат основно червени деца - едно че не са кадърни и нямат смелост да заминат на запад. Но и че знаят че тати ( или мама, чичо...) ще им осигури бърза кариера
  освен това номенклатурните им родители са ги осигурили с апартаменти и вили, защо да ходят на запад и да почнат от нула!

 73. 73 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#67] от "ban":

  делят се, ама не за всички. В природните науки има квартили. ;)

 74. 74 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Весело

  До коментар [#73] от "мАГариан":

  Именно там, предполагам килимчето са дръпнали споменатите от мен туристи.

 75. 75 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#73] от "мАГариан":

  Най правилно е всичко да се дели на броя на авторите!

 76. 76 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3310 Весело

  До коментар [#35] от "Norman Granz":

  Призивът “ измисли нещо ново”е симптоматичен!

  klimentm
 77. 77 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Весело

  До коментар [#73] от "мАГариан":

  В кой ли квартил е списание "Икономическа мисъл"!?

 78. 78 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#77] от "ban":

  там, където са и трудовете на Воденичаров, с които и асистент не може да стане - в петия!

 79. 79 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4164 Неутрално

  Интересно разискване на една система в която някои от най-сериозните проблеми са заложени като процес на възпроизводство.
  Не всички елементи от американската система могат да бъдат приложени в българското висше образование, например принципът срещу " научният инсест" ( студент в същата катедра става аспирант, после докторант и накрая може би професор) поради факта че има специалности в които реално няма друга институция която да развива направлението. Един добър изход би било изискване поне следващата образователна степен, да кажем магистърската или доктората да е завършен в Европа например по договор с реномиран университетски партньор.
  На базата на нелошо познаване на българското и американското висше образование ( и поне в две европейски държави), считам че докторските ни програми трябва сериозно да бъдат преразгледани организационно и като съдържание.
  Американска система на докторатите е 3/4 организирана около усвояване на методики и методологии, заедно с елементите на занаята в единен учебен процес. Последният семестър и след него, след общите изпити и представянето на проекта на дисертацията (прелиминарен проект) са за написването на дисертацията която да докаже че умееш да използваш наученото както трябва и като метод, и методика , и текст представен по стандартите на областта. Никой не очаква открития, а добро ниво на усвоен занаят. Знае се, че откъдето и да е новият доктор, то тя/той ще могат да започнат да преподават от първия ден ( не да бъдат асистенти предъвквани за професора лекциите му, а за туторска работа си има докторанти).
  В области свързани с природни и инженерни науки процесът е с внедрени елементи на утилитарност: изследванията в лабораториите се водят от колективи, името на ръководителя е последно след имената на включените докторанти, така тези които трябва да завършат по план, например на петата година след приема на бакалавъра в програмата, завършват с парче от колективния труд. Тези които не могат, по една или друга причина, да продължат имат възможността да се дипломират като магистри и да си намерят работа.
  За тези които се интересуват от. Задълбочаване на научните специализации съществуват постдоктораките програми, средно три години, в лаборатории на именити учени. Това е една добра подготовка и за писане на грантове в тясната област.
  За публикациите добрите катедри си има приети коефициенти на тежест за отделните приети за областта списания, публикация в такива извън приетите не се отчита при разглеждане на прогреса.
  Има и университети в които има два пътя на развитие, този на преподавател и този на изследовател - всички знаем за много висококвалифицирани учени които не могат добре да преподават и обратно, на добри педагози и занимателни лектори които могат да обобщят и предадат знанията на новото, но самите те имат скромни изследователски възможности.
  Май стига толкова....

 80. 80 Профил на мАГариан
  мАГариан
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#75] от "ban":

  Правилно или не - да ти го кажат в началото на научната кариера, че да си правиш сметката, а не 40 години не се дели и накрая - йок, вече делим!

 81. 81 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 274 Неутрално

  На времето във ВМЕИ "Ленин" след плеядата професори защитили или завършили в Германия, Италия, Франция и Чехия, партията нарои една камара партизански и партийни професори професори без дисертации. Същото важи и за останалите ВУЗ.
  —цитат от коментар 42 на gianni


  За останалите ВУЗ от време оно не знам. Знам за ИСИ до 68 г':

  1. Малкото останали от по възрастните преподаватели (завършили на "запад" преди ВСВ) БЯХА СВЕТИЛА!

  2. Повечето от по младите, завършили в СССР, Чехословакия и ГДР (и НРБ) също бяха наред, в техническите предмети: Не декламираха една и съща лекция (веднъж по погрешка влязох в грешната аула и изслушах лекция за един курс под мен-различаваше се).

  3. Нещо повече: МНОГО РЯДКО се споменаваше "съветския опит", цитираха е и други "опити" (относно устойчивост на сгради при земетресенията -предимно 'мирикански").

  4. Тогава нямаше дисциплини като "екология", "природна среда " и т.п., но помня добре как преподавателя по хидромелиорация беше доста критичен към мащабните проекти в средноазиатските реСпублики на СССР (около Аралското море и отклоняването на голямите реки там). Явно спорът е съществувал и в СССР, щото не помня "да са му сввили сърмите".

  5. Техничарите (ДОБРИТЕ) бяха..."по различни" от алабалистите (разните истории на КПСС/БКП/марксизм'ленинизм и икономика) Докато съм жив няма да забравя Даскал Гоце (Гоце Иванов, сръбски комунист, с ръце нашарени от "приключенията" в титовските арести/пандизи, и избягал в НРБ), учител по "Ел'мотори" в Киров:

  "...И фашистите, и кап'талистите, и комунистите се борят да повишат т.н. "косинус Фи", нещо като КПД в ел'моторите".

  6. Направиха ми ОГРОМНО впечатление изпитите по чистак' технически предмети-от съпромат, та през термо/хидро'динамика, статика и по специфичните предмети: На изпита (писмен) можеш да влачиш КАКВАТО ЛИТЕРАТУРА/учебници/справочници искаш! Дават ти 2-3 проблема-решавай ги за 2 часа! НЯМА ПЪРВО ДОКАЗВАНЕ на теореми, които ползваш за тяхното решение, и после решението, НЕ! Сядай и решавай проблема. БЯХ ШАШНАТ!!!

  После ми обясниха: Колега, ние ви подготвяме за инженери които умеят да ползват нужните помагала за да решат бързо реален проблем/задача, не за зубрачи помнещи теорията, и забравящи я след изпита. Помни какво може да ти помогне и го ползвай. Все пак те подготвяме за инженер. При хирурзите е различно-по време на операция не се прелистват учебници, трябва да знаеш какво да правиш. Ама тук те подготвяме за инженер, не за лекар!

  Увлича те теорията....ами продължи като докторант в което ти е интересно, разследвай "нещото", развивай теории там. Само гледай да е нещо по прагматично, а не "сексуалният живот на мухите Це Це в Африка и влиянието му на годишните реколти на кукуруз в т.н. "байбъл белт" в САЩ".


  До коментар [#42] от "gianni":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 82. 82 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Интересно разискване на една система в която някои от най-сериозните проблеми са заложени като процес на възпроизводство.Не всички елементи от американската система могат да бъдат приложени в българското висше образование, например принципът срещу " научният инсест" ( студент в същата катедра става аспирант, после докторант и накрая може би професор) поради факта че има специалности в които реално няма друга институция която да развива направлението. Един добър изход би било изискване поне следващата образователна степен, да кажем магистърската или доктората да е завършен в Европа например по договор с реномиран университетски партньор.....
  —цитат от коментар 79 на daskal1


  Идеята за МСц, докторатура и пост'док в различни ВУЗ и държави не е пръкнала по самосебе си. Подбор и поощряване на по умните/перспективните от по богати ВУЗ/други се е доказала с времето. ВСИЧКИТЕ 5-6 израелски нобелиста в реалните науки (4 от мойто скромно провинциално ВУЗче, двама познавал лично) са минали точно този път: Мастерат в Израел или навън, после докторат+пост'док навън или в Израел, и накрая изследователска работа в БОГАТ 'мирикански ВУЗ (или Бел'Лаб...нещо подобно един от тях) за която получават Нобел.

  И когато и да спомена това форумния чугуният/серсемлък ми припомня че Нобела са получили за неща "разработени" вв САЩ. Ами така е, в Израел НЯМА парите които ги имат в щатските ВУЗ, които могат да финансират по 20 проекта на година, и през година две един от тях да донесе Нобел за учения.

  ОБАЧЕ и "на запад" не взимат кой' да е, проверяват колко е интересен и способен за да му плащат да разрботва проекти там. Та...трябва де се почне с нещо между ушите, и поглед напред в подходящата посока. Колко такива има в България-не знам. Но ми се струва че с "научен туризъм/икономика на туризма" няма чанс да се понапредне в "западен" ВУЗ.
  До коментар [#79] от "daskal1":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 83. 83 Профил на Киро минев
  Киро минев
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#77] от "ban":

  Наскоро един бивш състудент ми се похвали, че е станал "доктор на науките" с монография от 961 страници. Когато го попитах колко публикации има в СКОПУС нищо не каза. Но продължи да говори как журито било впечатлено, от почти 1000 страници монография. Когато го попитах дали знае, че има Нобелови разработки от 50 страници се разсърди и си тръгна.
  Та хайде да не коментираме "Икономическа мисъл", което все пак е индексирано в ЕБСКО, а да коментираме монографиите на килограм които се пишат за доктор на науките. И от които не може да се изсмучат и 20 страници за статия в СКОПУС.

 84. 84 Профил на bryghtlyght
  bryghtlyght
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  До коментар [#79] от "daskal1":

  "… дисертацията която да докаже че умееш да използваш наученото както трябва и като метод, и методика , и текст представен по стандартите на областта."

  Това е много порочна практика. Неслучайно американската наука и образование е в нечувана криза, израз на която е и общото състояние на обществото. Дисертацията непременно трябва да съдържа приноси в науката, освен доказателства за усвоени методи на специалността и стандартите на общността. Подобни доказателства се представят в term projects, в мастерс програмите или в защита на дипломна работа. Докторската дисертация е начало на кариерата в науката, която не може да съществува без научни приноси. Тъй че, дисертацията е нещо сериозно и в много отношения е повече отколкото само отчет за свършеното по време на учебен процес. Тя трябва да се приема сериозно, а не да се дава основание на някакви си да се подиграват с науката. Колкото до професурата, това не е научна степен, а звание, дадено на човек, който обучава бъдещи потенциални учени. Университетът сам си решава кого да удостои с тази титла, за която се подразбира, че кандидатът трябва да има и научни приноси. Как иначе ще обучаваш бъдещи учени, щом ти самият не си учен?

 85. 85 Профил на bryghtlyght
  bryghtlyght
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  Самофлагелацията ще е уместна при две условия. Първо, ако някъде другаде науката е в добро състояние, за да има отправна точка за сравнение и второ, ако добре се дефинира що е то наука. В другата тема, за това дали омразата е кошер, написах малко по въпроса. Тук трябва да се добави, че и икономиката също не е наука. За да е наука, както казах в другата статия, освен че трябва да не е вътрешнопротиворечива, т.е. да не е абсурд (Айнщайновата относителност не е наука, защото е абсурд), тя трябва да позволява да се извършват възпроизводими експерименти при контролирани условия. Икономиката не отговар и на двете изисквания. Да не говорим, че обясненията на процесите в областта ѝ са предимно фриволни, а предсказуемостта в резултат на теориите ѝ, е практически нулева. Тъй че, не икономист трябва да учи истинските учени що е то наука, както на случаен човечец-градинар (споменат в предишната ми дописка) не му е работа да учи избран от народа си президент дали climate change е наука.

  Днес, състоянието на онова, което би трябвало да е истинска наука, е потресаващо. Самите фундаменти на науката като, да речем, понятия като време и пространство, са така объркани, че, ако от състоянието на науката зависеше благосъстоянието на народите, то скоро щяхме да сме вече изличени от лицето на земята. Слава богу, че между техническите достижения и благосъстоянието на обществата от една страна и науката от друга, няма нищо общо. Истинската наука в самата си същност е единствено производство на знание и в това си качество е единствено консуматор. Приложение в практиката имат технологиите и инженерното дело. Те нямат общо с науката освен в някои много много ограничени случаи, когато без това да е било целта, откриването на ефект в науката се поема от инженери и се превъплощава в нещо практическо. А, и между другото, грандиозното падение на съвременната наука е доказателство, че механизмите ѝ на филтриране на безумия чрез peer-review, скотус, и глупотевини като импакт фактори, изобщо не вършат работа. Та, да вземат да си оправят първо така наречените световни лидери науката, а едва след това така стръвно да си се самофлагелираме. Няма как в условията на една свтовна научна криза периферна страна да е цъфнала и вързала. Въпреки че, като се замисли човек и в мътната вода може да се намери бисер, да си го кажем така, малко за самоуспокоение, като сме седнали да извършваме действия върху себе си.

 86. 86 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1685 Весело

  До коментар [#66] от "ban":

  Колко статии в Скопус има професор, доктор на икономическите науки Румен Гечев от УНСС?

  Ако погледнем строго научно в жилите на турските султани тече повече руска кръв, отколкото при руските царе. От 36 султани само 13 са с доказан турски произход...
 87. 87 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#81] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  П.С. Точка 6 в коментар 81 се отнася за изпитите в Технион/Хайфа, за сравнение с тези в ИСИ.

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 88. 88 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4164 Неутрално

  До коментар [#84] от "bryghtlyght":

  Много лесно: дават ти се пет години за да докажеш че си продуктивен и като учен, и като изследовател. Няма го българското "щатен от деня на назначаването.
  А за "нечуваната криза" - много моля да ми кажеш къде се е изместил центърът на научните изследвания от САЩ, че не зная? Със сигурност не е в Китай.
  Просто няма система в света, както правилно е отбелязал "Мойше" в # 82, която да има тази критична маса от ресурси за наука. Иначе защо европейски гиганти, например във фармацията ще инвестират в изследвания в САЩ? Две причини, 1. научен потенциал и 2. прак достъп до пазара след одобрение от федералните органи.

 89. 89 Профил на bryghtlyght
  bryghtlyght
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  До коментар [#88] от "daskal1":

  Както казах, за да докажеш, че си продуктивен като учен, трябва непременно да имаш научни приноси, а не просто да представиш в писмен вид доказателства, че си усвоил учебна програма.

  Колкото до центъра на науката в света, центърът е в САЩ, всичко останало е периферия. Затова, трагедията почва от тук, от САЩ. САЩ са абсорбирали болните бълнувания на болната и разрушена от войни Европа и задълбочават патологията с вливане на нечувани в историята на науката средства за поддържане на безумия и абсурди. Разбира се, като говорим за България, всяка коза за свой крак, но при това могъщо финансиране на абсурди и като странично влияние последващото им превръщане в налудничави социални теории, тормозещи света вече повече от половин век (началото на малоумните социални теории е около шейсетта на миналия век), да се опази мислеща България от подобен погром е непосилна задача. Първо нещата в науката трябва да се оправят в САЩ, а после да се мисли как е в света. То си идва автоматично.

 90. 90 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#80] от "мАГариан":

  Ох, явно и теб са те писали съавторче на публикации дето не знаеш за какво става дума! Ми то за четиридесет години закона се променя 10 пъти. Нищо чудно догодина пак да е нов. Обикновено нещата се правят с някаква цел. Така например, при Игнатов целта беше в частните университети да има повече доценти. Тогава се започна с практиката три конференции, по шест доклада в съавторство, отпечатани в пълен текст, и си доцент!

 91. 91 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#83] от "astronavt":

  Трол!
  Типичен! Един приятел ми каза. Една жена сподели на базара. От баба си знам ...
  Да беше погледнал закона, та да видиш, че за целта се защитава дисертация!

 92. 92 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1653 Неутрално

  До коментар [#12] от "gianni":Това просто не е вярно! За доктор дори трябват една две сериозни публикации. Говоря за природните науки.
  —цитат от коментар 13 на ban
  Кучето е заровено в думичката "серозни". На Запад такива са журнали с импакт фактор. У нас минават публикации във всякакви менте журнали - най-често самиздат на въпросните български университети.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 93. 93 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4164 Неутрално

  До коментар [#89] от "bryghtlyght":

  И аз това казвам за продуктивния учен, самият аз съм писал с "доказателства за научен принос" по трафарета, но нека те попитам, как да назначиш преподавател в университет когато не си сугурен какво е изучавал през докторанртурата? А за да може докторантурата и магистратурата да отговарят на стандартите на съвременните изисквания, е необходимо отделянето на преподавателския състав за тези програми от традиционния състав закотвен в катедрата. Затова т.н. Градуате Скуул в САЩ има толкова качествено влияние върху осъвременяване на подготовката на по-високите нива, плюс членуването в професионалните асоциации по специалността и периодичното лицензиране на всяка отделна програма.
  Разбира се спецификата на всяка област си налага отпечатъка, зная че в теоретичната математика, физика и подобни творческата възраст свършва рано, след това са организационните дейности, докато например в иконометрията и статистиката като приложни сфери е необходим повече опит, нещо много съществено и за хуманитарните области.

 94. 94 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#92] от "Николай Николов":

  Именно, това имам напредвид. Но форума си харесва авторчето, без да е наясно, че тази публикация е просто един критичен обзор, по отношение на икономическите науки и публикациите в тях! Списанието, където е публикувано няма нито импакт, даже няма и скопус, нито пък уеб оф саьнс!

 95. 95 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#88] от "daskal1":

  Даскале, не ги разбираш много тези работи как стоят в България. Дори и да си на постоянен трудов договор, има атестации, на три, пет, осем години! При учебното натоварване което имаме, в западните университети, казват, че е нормално да имаме по една публикация на година, даже и това е много. Но при нас се падат някъде по две-три на година според изискваннията за атестация!

 96. 96 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1653 Неутрално

  Ако погледнем там ще видим, че нищо написано тук не съотвества с реалността. Разбира се и там е има подобни журнали, но може би 90% от научната продукция на хората занимаващи се с химия, физика и биология е публикувана в реферирани журнали.
  —цитат от коментар 22 на ryu


  Това, което сте написали въобще не е вярно. 90% от публикациите в областта на природните науки в БГ са в журнали БЕЗ импакт фактор. Ако някъде има публикация в журнал с импакт фактор то в повечето случаи става дума за review - т.е. преразказ-обобщение на последните достижения в съответната област. Или пък за колективна работа на западно-европейски университет и български - в която по правило първият (т.е. водещият) автор е от западен университет.

  Оригиналните публикации в журнали с импакт фактор в които първия автор е учен от БАН или БГ университет се броят на пръстите на едната ръка. Буквално.

  Това по същество изчерпва научната продукция "made in Bulgaria" дето я произвеждат 7-те хиляди служители на БАН и още няколко стотин "учени" в университетите.

  А иначе всяка година излизат стотици ако не и хиляди публикации в журнали с импакт фактор с българи като първи автори - но въпросните българи са в чужбина.

  Мисля, че няма друга област на човешката дейност в която да има така силно изразена асиметрия между това, което постигат българите в чужбина и тези в България.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 97. 97 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 746 Неутрално

  До коментар [#96] от "Николай Николов":

  Абе човек, май и ти не си наясно с нещата, или тролиш. ами то има и български списания с импакт фактор!

 98. 98 Профил на bryghtlyght
  bryghtlyght
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  До коментар [#93] от "daskal1":

  "как да назначиш преподавател в университет когато не си сугурен какво е изучавал през докторанртурата?"

  Преподавател в университета ще назначиш съгласно научните му приноси, които ти лично (или назначени от теб рецензенти) ще установиш, без да се осланяш като последният интелектуален роб на някакви си, кой ги знае какви самопровъзгласили се чрез invisible colleges външни некадърници, които си чесали един на друг гърба, за да си създават импакт фактор. Кандидатът може да си е изложил научния принос върху салфетка в canteen-а на университета и ти си този, който трябва да го установи и да му го лепне като плюс при кандидатстването. Тези ми ти тинтири-минтири peer-review са само за млади учени, които навлизат в професията. Нещо като учебен процес за учени. За установени учени peer-review-то е само, за да бъдат вкарвани в коловоза на статуквото. За приноса на установен учен proof is in the pudding.

  "стандартите на съвременните изисквания"

  Няма старинни изисквания, няма съвременни изисквания. Изискванията към науката са единни и те се състоят единствено в следване на научния метод. Този метод е непроменен в основните си принципи от векове. Единственото, което се променя са приносите и откритията, които се правят следвайки го.

  "Затова т.н. Градуате Скуул в САЩ има толкова качествено влияние върху осъвременяване на подготовката на по-високите нива, плюс членуването в професионалните асоциации по специалността и периодичното лицензиране на всяка отделна програма."

  Няма нужда иобщо да отваряме дума за това. Положението е трагично. В университетите в САЩ прекрасно е положението, несравнимо с нищо друго подобно по света, единствено в undergraduate courses, отдиеш ли по-нагоре, пропадаш в интелектуална пропаст.

  "зная че в теоретичната математика, физика и подобни творческата възраст свършва рано, след това са организационните дейности,"

  Много голяма заблуда е, че това е нещо нормално. Напротив, това положение, което е нашир и надлъж, е част от трагедията, за която споменах. Разбира се, има и истински учени, но те са смачкани от това нелепо мнозинство и се крият по дупките да правят истинска наука, като да са нелегално в леглото с любовницата.

 99. 99 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4164 Неутрално

  До коментар [#95] от "ban":

  И не претендирам че разбирам как е организирана работата в БАН. А пропо, на кого преподават колегите от БАН по длъжностна характеристика, на докторанти или и на бакалавърско ниво? Честно казано навремето имаше т.н. единни центрове например със СУ, но сега не зная как е и не дискутирам. А за атестациите: колцина некадърници са уволнени за лоша работа?
  За нивото на статиите и това къде са публикувани е отделен въпрос. Една статия в "Science" например е достатъчна за поне две години, докато т.н. публикации от конференции, типичното "производство" доколкото помня, не би създало особени трудности в модификацията им под различни заглавия с леко изменен текст. Затова в щатите веднъж публикувана статия не се приема за публикация в друг източник, това се декларира на входа.
  После, процесът на получаването на постоянно назначение в американските университети също не е толкова прост. 1. Процесът е в два етапа, на "тенюр" и "промошън", сиреч, можете да успеете да получите постоянно назначение (тенюр), но не и да бъдете повишен на следващото ниво по звание. 2. Периодичната оценка и след тенюр е ежегодна. При ниски резултати се обсъжда план (обикновено 3-годишен) за подобряване на научната дейност. Неизпълнението на задачите по този план също може да доведе до освобождаване от научна дейност в два варианта: а) уволнение; и б)преминаване към изцяло преподавателска работа при високи оценки от страна на студентите с по-високо натоварване, примерно 4/4 (4 класа, не часа, примерно по 3 часа всеки). Като се има предвид, че има поне пет проекта умножени по броя на студентите в 4-те класа, плюс междинен семестриален и финален изпити, доста работа си е. А пропо, не всички университети имат втория вариант.

 100. 100 Профил на bryghtlyght
  bryghtlyght
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  До коментар [#99] от "daskal1":

  Не, не, в щатите първо се преминава през tenure-track. Получаването на tenure те закотвя и с чук не могат да те помръднат. Тъй че, отделят година-две, за да те видят как ще се представиш.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK