Тоталитарният новоговор

От музея на социалистическото изкуство.

© Николай Николов

От музея на социалистическото изкуство.Доц д-р Петър Воденичаров представи този анализ на конференцията "Памет и сърце. Осмисляне на българския тоталитарен опит /В памет на Вихрен Чернокожев/". Авторът отбелязва, че един от проблемите при изучаването на комунистическия режим в България е специфичният език на режима, който затруднява работата с архивни документи и медийни текстове. Той представя особености на комунистическата преса, предназначена за младото поколение – в. "Народна младеж" 1950-1951, 1957- 1959 и вестник "Работническо дело" 1957-1959. Методът е критическият дискурсен анализ, които разглежда дискурсите като форми на символна власт и изисква изследване на текстовете в текстови и социално–политически контекст. Някои от наблюденията се основават на сбъдващите се прозрения за новоговора /newspeak/ на Джордж Оруел в "1984", отбелязва Петър Воденичаров.


Социално-политически контекст


След комунистическия преврат през 1944 г. държавно-партийната власт унищожава съществуващите медии и установява централизиран контрол с официални цензори в съкратените медийни издания. С разправата на буржоазния и религиозен елит високата книжна култура почти изчезва. Устното слово на ниската масовата култура с неговия конфликтен ласкателно-ругателен характер нахлува и в печата. Въпреки модернистичните претенции на този език, маркирани от марксистко ленинските свещени фетиши /доколкото са непонятни дори и за управляващите/, този език активира архаични дискурсни практики, тъй като новите елити са преобладаващо селски и недостатъчно образовани. Този псевдофолклорен дискурс е преосмислен идеологически и използван за нуждите на гражданската война и световната революция.
Новата привилегирована класа на културмасовици и политпросветници се заема да индоктринира политически трудещите се маси. Писането на идеологическа халтура се превръща в доходоносен бизнес. Критическото мислене, което четенето и писането развиват, се превръща в най-голям враг на тоталитарните идеологии и устността /оrality/ с нейната емоционалност и колективност се възражда – митинги, събрания, политически учебни години, самодейност, рецитации, вестникарски речитативи на управляващите /от 1 до 3 страници/.


Тематика


Комунистическият режим политизира изцяло живота – социален, икономически ...интимен. Всички жизнени сфери са съотнесени към сакрализираната идеология и армия от платени и доброволни доносници, квартални отговорници и другарски съдилища, които действат като морална полиция, бдят за политическата лоялност на гражданите. Всички теми са митологично интерпретирани в черно /недоубитата буржоазия, световният капитализъм/ и бяло /партийните елити и социалистическия лагер/. Новините от капиталистическия лагер са няколко пъти по-малко, отпечатват се на най-нечетените страници /предпоследните две/, с по-дребен шрифт, източниците не се цитират точно; често тези вести са илюстрирани с карикатури /които влизат в контраст със снимките на усмихнатите социалистически труженици/.


Престъпления, корупция, икономически и политически неудачи се премълчават или приписват на "недоубитата буржоазия" или на западни влияния. За някои незначителни отрицателни явления в комунистическа България се използват евфемизми като "самокритика" вместо критика, "присвояване на държавно имущество" вместо кражба, "битова разложеност" вместо разврат. Общата модалност е шизоидно раздвоена – език на евфеминистичната лоялност и език на омразата.


Източници и жанрове


Журналистическо разследване и репортаж от мястото на събитието, които правят това, което се нарича "горещи новини", са немислими. Източниците на пресата са пасивни и централизирани /ТАСС, БТА/ и псевдоспонтанни – партийни речи, постановления, изявления. За да се внуши идея за диалогичност, те се "обнародват" – освен в пресата впоследствие те се обсъждат на митинги и политпросветни събрания и трудещите изпращат възторжени телеграми до управляващите, които също се публикуват. Често те са придружени с лозунги-заклинания. Репортажите са заменени с "рапорти" на селяни кооператори, работници, комсомолци бригадири, които обикновено рапортуват пред властимащите за преизпълнени задачи и планове.


"Работническо дело"

© Георги Кожухаров

"Работническо дело"


Новината е единственият оригинален вестникарски жанр, но тъй като е свързана с откъслечни, злободневни, най-често отрицателни събития, броят на новините е ограничен в ритуализираната публичност на пресата. Бдителни граждани изпращат анонимни донесения за личния живот на "врагове на народа" и "политически неблагонадеждни лица", тези селски клюки, публикувани обаче, имат твърде сериозни последствия за надзираваните. От пресата се очаква не толкова да отразява действителността, колкото да я променя или подменя чрез магията на словото, затова тя е жанрово еклектична; пресата трябва освен да информира, да просвещава, управлява, възпитава и вдъхновява гражданите, затова документални жанрове свободно се преплитат с художествени жанрове – поеми, очерци, фейлетони, епиграми.


Тематичната раздвоеност се съчетава и с жанрова двойнственост /документална и художествена/ които създават това, което Оруел нарича "двумисъл".


Експертният анализ е заменен от цитиране на канонични текстове – Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин. Интервюто е заменено от официални изявления, а коментарът - с популярни лозунги и партийни клишета.


Новата образност


Образи и изрази от военния дискурс превземат обществения живот – ожесточена борба /класова, идеологическа, духовна/, бдителни на пост /идеологически, обществен, езиков/, лагер /трудов, пионерски, почивен, социалистически, капиталистически/, фронт /военен, производствен, културен, литературен/, оръжия /идеологически, икономически, духовни/. Този войнстващ дискурс прави немислима по-нюансирана обществена позиция.


Традиционно доминиращите символи в буржоазния дискурс като "Бог, Отец, Отечество" и техните модерни развития "закон, чест, дълг" са погълнати от метафората на всевластната майка: "партията майка мила", "син на работническата класа", "майката родина". Неслучайно е цитиран Сталин "Болшевиките ми напомнят героя на гръцката митология Антей. Те са силни като Антей, защото съхраняват пъпната си връв с майката, с масите, които ги раждат, хранят, образоват. Докато поддържат връзките със своята майка и своя народ, те ще останат непобедими" /Работническо дело 1957/. В психоаналитичен план можем да говорим за апотеоз на едиповия комплекс, за нарцистична мъжка фантазия на всесилна, самодостатъчна майка, която подхранва мъжката жестокост при оставащи незначителни реални майки.


Класиците на марксизма-ленинизма и партийните ръководители придобиват безусловния авторитет на митични вождове – учители. Нараства броят на т. нар. активни борци против фашизма и капитализма, много от които не са в действителност антифашисти. Те се канонизират и превръщат в светци, неподвласни на критика, закони, забрава, дори смърт. Пресата рапортува за всенародно възпоминаване на загиналите борци и публикува оди, разкази, очерци. Мавзолеят на Георги Димитров символизира победата и над смъртта. В същото време живите "борци против фашизма и капитализма" са дарувани от майката партия с множество привилегии и поставени над закона. Ако т.нар. антифашисти се канонизират, то т.нар. фашисти се демонизират. Думите "фашист" и "комунист" разширяват неимоверно значението си и пренебрегвайки всякакви исторически и социални разлики, започват да означават митичните фигури на доброто и злото.


Фашисти са и монархистите /монархо-фашисти/, капиталистите /слуги на фашистите/, свещенослужителите, даже и "турците поробители" са споменати като предтечи на фашизма. Комунисти са всички народни герои – работници, земеделци, прогресивната интелигенция, Спартак и Ивайло са тълкувани като предтечи на комунизма.


Историческото линейно време бива погълнато от циклично митологичното време. В ритуализираната социалистическа публичност на митинги, манифестации и възпоминания се стопяват границите между минало, настояще и бъдеще. Джон Брукс посочва, че театрализирането на обществения живот, култът към вожда и партията майка са важни механизми за сплотяване на масите.


Комунистическият език
Убийство на думи и значения и образуване на нови думи


Атеистичната пропаганда обрича на забрава думи и изрази от религиозния дискурс. Думи от буржоазния обществено-политически дискурс са премахнати /господин, госпожа, околийски управител, полицай, бирник, слугиня, банкер, търг и др./ и заменени с по-благозвучни /другар, милиционер, данъчен работник, домашна помощница.../. Изгражда се нов партиен жаргон /благонадежден, битово разложен, самокритичен, бдителен/. За новите социални явления се заемат новодуми от съветския език /мероприятие, разкулачвам, съботник, пионер, комсомолец, колхоз/. Много от новозаетите думи са съкращения /думи кодове без вътрешна форма /детсад /детска градина/, завучком /завеждащ ученически комитет/, агитпроп /агитация и пропаганда/, хоремаг /хотел, ресторант, магазин/, политпросвета /политическа просвета/, нармаг /народен магазин/ и др.


Оруел описва ролята на евфемизмите в тоталитарния newspeak: Министерството на войната е наречено Министерство на мира, Полицията – Министерство на любовта, Министерството на бедността – Министерство на изобилието. Благозвучия облагородяват комунистическия новоезик в множество сфери: трудово-възпитателен лагер вместо концлагер, самооблагане - задължителни удръжки от заплатата, полски труженик - селянин, домашна помощница - слугиня, хигиенистка - чистачка и др.


Война на значения и производство на двумислици


Тоталитарното мислене опростява и поляризира езиковите значения. То се крепи на непримирими опозиции: материя – дух, реакционно минало – светло бъдеще, религия – наука, традиция – образование, експлоататори – народ... Когато думите придобият обобщено двоично значение, поглъщайки исторически и стилистични нюанси, те се организират в антонимни двойки, които изключват възможността за преход и съчетаване между тях освен чрез конфликта /войната/ или парадокса. Този речник затваря масовото съзнание в кръговете на двумисълта, правейки невъзможно критическото мислене. При Оруел: "Невежеството е сила", "Войната е мир", "Свободата е робство". Сравнете с най-популярните съветски парадокси: "Демократичният централизъм е основен принцип на организация на комунистическите партии", "Диктатурата на пролетариата е най-демократичната форма на управление", "Проверката е висша форма на доверие". И"Партията е права, дори и когато греши".


Производство на общи етикети и клишета /дървен език/


Новият език обича да поставя обобщени етикети, с неясни изрази като "враг на народа" и "социално опасен елемент" може да бъде осъден всеки. Използват се определения, които не конкретизират, а обобщават: "всеобща, всенародна, повсеместна, непрестанна". Глаголите често се превръщат в съществителни, за да прикрият деятелите, отговорни за действията. Често вместо деятелен залог се използва страдателен залог, който също скрива деятеля. "Може да се направи изводът, че Съветската армия е достигнала съвършенството на съвременната армия". Конкретни деятели се заместват в максимално обобщени "Народът знае добре кои са му приятели", "Всеки здравомислещ човек приветства настъпването на комунизма". Абстрактни съществителни с наставка –изъм означават неясни, но свързани с марксисткия жаргон явления "субективизъм – обективизъм, пацифизъм – милитаризъм, центризъм – фракционизъм" и др.
Тези похвати намаляват глаголната динамика на текстовете и създават впечатление за вдървеност.


В журналистиката има един закон – колкото по-строга е цензурата, толкова по бедно е съдържанието и аудиторията рано или късно загубва доверието в пресата. Въпреки засилващата се ритуалистика през следващите десетилетия /кампанията "Народната памет разказва" през 1970-те/ с времето пропастта между медиите и реалността става все по-голяма и комунистическата преса използва все повече клишета и обобщени изрази, които започват да предизвикват само скука.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (141)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2297 Разстроено

  Същите методи използва и либералната пропаганда! Турското робство било свобода, а ислямизицията - мултикултурализъм! Всеки техен противник е нацист и враг на демокрацията!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 2. 2 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 3091 Неутрално

  От пресата се очаква не толкова да отразява действителността, колкото да я променя или подменя чрез магията на словото,
  =====================÷==
  😏Ето, сега, руски медии:

  НИВОТО на ВОДАТА в Тулун ПАДНА след ПРИСТИГАНЕТО на ПУТИН!🙏


  Припомнете си, че това се случи след разрушаването на язовира
    В района на Иркутск има авариен режим поради наводнения. В областите Нижнеудински, Тайшет, Тулунски и Чунски в зоната на наводнение има повече от 30 селища, разрушени са 8 моста, още 6 са повредени. Според Министерството на извънредните ситуации пет души са загинали, повече от 100 са били хоспитализирани. Град Тулун пострада най-много от наводнението, където в полунощ в събота (19.00 ч. По московско време) водното ниво в река Ия е било 1348 сантиметра.
  Сух закон, наложен в зоната на наводнение....🤦🏻‍♂️

  "Чуждестранен агент"
 3. 3 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 320 Неутрално

  Същите методи използва и либералната пропаганда! Турското робство било свобода, а ислямизицията - мултикултурализъм! Всеки техен противник е нацист и враг на демокрацията!
  —цитат от коментар 1 на Julian Mall


  Коя е тази либерална пропаганда бе, комрад? Знаеш ли значенията на думите, които плямпаш?

 4. 4 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4185 Неутрално

  Днес, скудоумието на ПОСТ КОМУНИЗМА гони нови висоти.

  Новоговорът от Съветско време е заменен от

  ОВПУТЕНИЯТ ГОВОР

  образци от който, написани от ФОРУМНИТЕ РУСКИ НИКОВЕ

  четем ежедневно във Форумите

  Същите клишета, същите безсмислици, само, че още по-неграмотно

  съчинени и написани....

 5. 5 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 320 Неутрално

  Днес, скудоумието на ПОСТ КОМУНИЗМА гони нови висоти.Новоговорът от Съветско време е заменен отОВПУТЕНИЯТ ГОВОРобразци от който, написани от ФОРУМНИТЕ РУСКИ НИКОВЕчетем ежедневно във ФорумитеСъщите клишета, същите безсмислици, само, че още по-неграмотносъчинени и написани....
  —цитат от коментар 4 на Hawaii


  Нищо старо не е забравено и нищо ново не е научено...

 6. 6 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5559 Неутрално

  "Свободата е робство" и мнозина още носят "свободно" веригите си, влюбени в тях...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 7. 7 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 320 Неутрално

  "Свободата е робство" и мнозина още носят "свободно" веригите си, влюбени в тях...
  —цитат от коментар 6 на penetrating


  Тяхно право...

 8. 8 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2297 Любопитно

  Коя е тази либерална пропаганда бе, комрад? Знаеш ли значенията на думите, които плямпаш?
  —цитат от коментар 3 на bez_ime2


  Ами твоят човек баш либарала Карадайъ какви ги плещи бе Безимянни? Всеки който е против либералното ДПС е фашист и националист!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 9. 9 Профил на Practic
  Practic
  Рейтинг: 328 Неутрално

  "Предвиждаше се, когато новоговора се възприеме веднъж завинаги, а староговора се забрави, еретичните мисли - тоест мислите, които представляват отклонение от принципите на ангсоц - да станат буквално немислими, поне дотолкова, доколкото мислите зависят от думите... Ще дам един пример. Думата "свободен" се запазваше в новоговора, но можеше да се употребява само в твърдения като "мястото до мене е свободно" или "тази вечер съм свободен". Тя не можеше да се употребява в предишния смисъл на "политически свободен" или "интелектуално свободен", тъй като политическата и интелектуалната свобода вече не съществуваха като понятия и следователно бяха останали без наименование"
  Джордж Оруел

 10. 10 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 520 Неутрално

  Установената демократите в България, носи всички белези на комунистическия режим. Очевидно е невъзможно да има рязка промяна на мисленето на чугунените глави и е необходим някакъв преходен процес. Недостатък на прехода е, че чугунените глави се оказаха идеален инструмент умело използван от тарикатите, превзели властта при комунизма (партийният елит) и техните пазители (ДС) изведнъж да се превърнат в капиталисти и да си гарантират стабилност като употребяват в своя полза чугунените глави по "демократичен" начин. В крайна сметка се премина от комунизъм в демократите начело отново с добрия ученик на бай Тошо. Затова либерализма трябва да се представя като враг. А чугунените глави разбират от либерализъм толкова, колкото и от марсиански език.

 11. 11 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4185 Любопитно

  Ами твоят човек баш либарала Карадайъ какви ги плещи бе
  —цитат от коментар 8 на Julian Mall


  Ха-хаааааа

  Таваришчите,

  Пачему ви досрамя от КОАЛИЦИОННИЯ ВИ ПАРТНЬОР ДПС

  и сегашния му Баши - другаря МУСТАФЕНКО ?!?!?!?!

  На колегата бил "човек" ха-хааааааааа

  Негов бил, а не ваш и на ГЕРБ, дето ги позлатихте и ги накарахте

  ДА ПРЕЯДАТ С ВЛАСТ И ПАРИ.........

  Точно ЦИТАТЪТ ОТ ТВОЯ ПОСТИНГ е пример за

  ОВПУТЕНИЯ ГОВОР,

  лъжи на едро и нула срам.........

 12. 12 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3175 Весело

  Хубав текст, най-вече да го четат родените след 1985 г., другите малко или много сме живи свидетели.

 13. 13 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1275 Неутрално

  "Престъпления, корупция, икономически и политически неудачи се премълчават или приписват на "недоубитата буржоазия" или на западни влияния."

  Мнозина още вярват, че при комунизЪма престъпления, като горните не е имало!!!

 14. 14 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 520 Неутрално

  КОРЕКЦИЯ: "ДЕМОКРАТИТЕ" ДА СЕ ЧЕТЕ "ДЕМОКРАТУРА"
  Установената демократура в България, носи всички белези на комунистическия режим. Очевидно е невъзможно да има рязка промяна на мисленето на чугунените глави след разпада на комунизма и е необходим някакъв преходен процес. Недостатък на прехода е, че чугунените глави се оказаха идеален инструмент, умело използван от тарикатите, превзели властта при комунизма (партийният елит) и техните пазители (ДС) изведнъж да се превърнат в капиталисти и да си гарантират стабилност като употребяват в своя полза чугунените глави по "демократичен" начин. В крайна сметка се премина от комунизъм в ДЕМОКРАТУРА, начело отново с добрия ученик на бай Тошо. Затова либерализма трябва да се представя като враг. А чугунените глави разбират от либерализъм толкова, колкото и от марсиански език.

 15. 15 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4185 Любопитно

  " Кандов пак протестира за това насилие над личността му, въпреки всяка справедливост.

  Онбашият, позачуден, попроси едного да му преведе думите на тоя разсърден челебия.

  — Кажи пак, Кандов, аз да разправя на ефендието — рече му Бенчо Дерманът, по-вещ в турския език.

  — Кажете му, моля ви — подзе Кандов, — че моята лична неприкосновеност, моето най-скъпо човешко право, въпреки всяка законност и справедливи основания…

  Бенчо Дерманът му махна с ръка отчаяно:

  — Та такива думи нито ги има на турски! Остави се бе, Кандов! "


  /Иван Вазов - "Под игото"/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ще допълним, че ТАКИВА ДУМИ ВЕЧЕ ГИ НЯМА И НА РУСКИ........

  На път са да изчезнат и от БЪЛГАРСКИЯ......

 16. 16 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  Има и новобългарин - излязъл от тоталитаризма, но той живее в него. И повечето българи са такива. Като се започне от комунистите.

 17. 17 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  В България не е демокрация. Не е защото ако е демокрация, тогава това, което е в Гърция какво е?

 18. 18 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 320 Неутрално

  [quote#8:"Julian Mall"][/quote]

  Ами Карадайъ не е мой човек, комреад, а на ченгето Доган... И ДПС са либерали, колкото и ти си либерал. Това, което ви обединява, теб и Карадайъ, е липсата на мозък и знания. Научи какво е либерализъм, да не изглеждаш като Карадайъ, че взех да ви бъркам.

 19. 19 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2961 Неутрално

  Традиционно доминиращите символи в буржоазния дискурс като "Бог, Отец, Отечество" и техните модерни развития "закон, чест, дълг" са погълнати от метафората на всевластната майка: "партията майка мила", "син на работническата класа", "майката родина"."

  и всичко заменихте с ? пак сме на правилната страна?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 20. 20 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 3091 Неутрално

  До коментар [#1] от "Julian Mall":

  Същите методи използва и либералната пропаганда! Турското робство било свобода, а ислямизицията - мултикултурализъм!
  ==÷÷=÷÷÷===================
  🤔😳 значи путин либерал....не знаех ...


  Владимир Путин каза, че либералният подход към мигрантите и мултикултурализма вече не работи. 😏
  град Москвабад:👇

  https://twitter.com/Fake_MIDRF/status/1144939303950307328?s=20

  "Чуждестранен агент"
 21. 21 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1275 Весело

  [quote#3:"bez_ime2"][/quote]
  Коя е тази либерална пропаганда бе, комрад? Знаеш ли значенията на думите, които плямпаш?

  Явно човекът го разбира, като международното положение!!! Що му се сърдиш, че не разбира значението на думите, които използУва???
  Те не са негови, такова лиШче, с такива думи му е дал дрогаря Кутев, това преписва.

 22. 22 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 320 Неутрално

  [quote#3:"bez_ime2"]
  —цитат от коментар 21 на 4ort
  Коя е тази либерална пропаганда бе, комрад? Знаеш ли значенията на думите, които плямпаш?Явно човекът го разбира, като международното положение!!! Що му се сърдиш, че не разбира значението на думите, които използУва???Те не са негови, такова лиШче, с такива думи му е дал дрогаря Кутев, това преписва.[/quote]

  :)
  Сигурно си прав...

 23. 23 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 284 Неутрално

  "Тоталитарният новоговор"

  Ъхъм...

  "Някой ще попита как така бизнес кариерата на журналиста Иво Прокопиев остава незабележима за медиите. Отговорът е, че в Съюза на изателите в България, който допреди години бе наистина влиятелна организация, се спазваше неписаното правило издателите да не се атакуват помежду си. Любопитно е, че по този начин бизнес начинанията на Иво Прокопиев, Петър Манджуков, Тодор Батков, Сашо Дончев и т.н. останаха извън новините в печата."
  Копирано от https://www.24chasa.bg/novini/article/5833941

  Този цитата вече беше цензуриран в Дневник, може пак да му се случи.

 24. 24 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  Статията е прекрасна и показва обаче и нещо друго - България е като замръзнала държава. Замръзнала през 1989 г. и не се променя. Хората мислят в същите шаблони, които бяха зададени за тези 45 г. (1944-1989). И национализма е същият, т. е. има същото разбиране за нещата и всичко останало е същото. Т. е. "промяната" в България всъщност само затвърди комунизма. Т. е. промяна няма.

 25. 25 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  В България много хора искат антикомунистически действия, но никоя партия (никой политик) не им ги дава. Което е парадоксално. В крайна сметка в демократичните държави партийте са отражения на някакви идеи, които идват от демоса. А в България партиите са някакви организации, които са отражение на нечии интереси, но не на идеи произлизащи от народа.
  В България ще се иска колкото се може повече време да продължи тази лъжа, че сегашните партии са уж отражение на народната воля. Това се прави от комунистите за да могат колкото се може повече време да управляват. Ако народа чака самите комунисти да пуснат властта, то може да се окаже, че комунистите ще управляват България много дълго. И евентуалното освобождение може да дойде вече при някакви черезвичайни обстоятелства, дошли отвън - война, превземане на държавата от друга държава и т. н.

 26. 26 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  До коментар [#25] от "anonim440":

  При превземане на държавата от друга държава вече комунистите няма да имат думата.

 27. 27 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Парадът на новата цензура ще намерите във форума на "Защо му трябваше на Борисов да си къса ризата" - https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/06/25/3929327_zashto_mu_triabvashe_na_borisov_da_si_kusa_rizata/?ref=id #comment-52

 28. 28 Профил на Morbias
  Morbias
  Рейтинг: 977 Весело

  Умнокрасивците ползват същата реторика - всеки извън сектата им е фашист, десен популист, хомофоб и пали гуми за да причини глобално затопляне.

  Вирусът на нацикомунизма, щамът претендиращи че са малък посветен интелектуално морален елит сред море от 'ганчовци' е жив точно в Цивилизацията и умнокрасивците са носителите.

  От имунитета на обществото зависи дали умнокрасивистията ще избухне и ще унищожи организма или инфекцията ще е локализирано тлееща в нормата два три процента объркани възпалени фрийкове на паша под опашката

  The Morbias Station is a transport hub that focuses all traffic passing through Taryd's jumpgates
 29. 29 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2961 Неутрално

  До коментар [#12] от "boevbisser":

  за щастие и на самия анализатор не го четат

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 30. 30 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 320 Неутрално

  До коментар [#12] от "boevbisser":за щастие и на самия анализатор не го четат
  —цитат от коментар 29 на дерибеев  Дерибеев, за теб е характерно, че коментираш без да четеш. Но, не всички са като теб.

 31. 31 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5559 Неутрално

  До коментар [#7] от "bez_ime2":

  Сега защитниците на болшевизма (мисловен или действителен) имат "нов" подход - размиване на граници между истина и лъжа, като лъжата се нарича "право на мнение, право на собствена гледна точка" :)
  Примери много...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 32. 32 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1559 Неутрално

  Вярно, че имаше нещо като "самооблагане" – демек, държавата не ти прави удръжки, а сам си решил, доброволно, в името на партията и другаря Тодор Живков, да даваш от заплатата си на държавата.

 33. 33 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1559 Неутрално

  "В журналистиката има един закон – колкото по-строга е цензурата, толкова по бедно е съдържанието и аудиторията рано или късно загубва доверието в пресата."

  Затова сега, успоредно с цензурата, ни заливат с реки от странична информация, така че да не усетим, че главното е скрито или изопачено.

 34. 34 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2146 Неутрално

  Същите методи използва и либералната пропаганда! Турското робство било свобода, а ислямизицията - мултикултурализъм! Всеки техен противник е нацист и враг на демокрацията!
  —цитат от коментар 1 на Julian Mall


  Всички тия братя: нихилисти, комунисти, анархисти, революционери, социалисти и други подобни, всеки едного, който излезе вън от теорията на Чернишевски, на Бакунина, Прюдона и Ласала, считат го за турчин.
  Захари Стоянов

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 35. 35 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  До коментар [#32] от "Fiji":

  Имаше и данъци наказание - "ергенски данък" - хем на човека му е гадно, че не може да си намери жена, хем държавата го наказва.

 36. 36 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  Комунизмът е безкрайна тема, с безкрайните си глупости, идиотизми, с кървавият си режим, с концлагерите, с невинно убитите, с унищожаването на интелигенцията и на елита въобще.

 37. 37 Профил на citoplast
  citoplast
  Рейтинг: 1186 Весело

  [quote#30:"bez_ime2"][/quote]

  "Дерибеев, за теб е характерно, че коментираш без да четеш. Но, не всички са като теб".


  Той и да прочете все тая, колега!

  Имало едно време ссср...
 38. 38 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 320 Неутрално

  До коментар [#7] от "bez_ime2":Сега защитниците на болшевизма (мисловен или действителен) имат "нов" подход - размиване на граници между истина и лъжа, като лъжата се нарича "право на мнение, право на собствена гледна точка" :)Примери много...
  —цитат от коментар 31 на penetrating


  Да, така е...

 39. 39 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1559 Неутрално

  "Народът знае добре кои са му приятели"

  Тази мантра и сега ни я пробутват путинофилите.

 40. 40 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  "Всичко в името на човека, всичко за благото на човека"... и всички знаят кой е човека...

 41. 41 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  "Водачи, бъдете осторожни! Секунда невнимание, а после - цял живот мъртъв."

 42. 42 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4185 Любопитно

  Умнокрасивците ползват същата реторика - всеки извън сектата им
  —цитат от коментар 28 на Saint of Me


  "Умнокрасавци".....
  "Секта".....

  ДВЕ КЛИШЕТА в ПОЛОВИН ИЗРЕЧЕНИЕ !!!!

  Колко ли ПЛАЩАТ НА КЛИШЕ ?!?!?!?!

 43. 43 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  До колкото знам на дума Кутев им плаща по 0,09 лв.

 44. 44 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2873 Неутрално

  По комунистическо време баща ми получаваше руския вестник Правда и българското Работническо дело. Естествено вестник Правда пристигаше с един ден закъснетие заради разсктоянието, но УДИВИТЕЛНО всички важни новини научавяхме в един и същи ден. Очевидно българите чакаха за всяка новина как ще се редактира от руснаците преди да я публикувт.
  Авторът пропуска тази драстична проява на цензура.
  Всеки, който се съмнява м моите думи, може да отиде в библиотеката и да сравни двата вестника.

  подпис
 45. 45 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 274 Неутрално

  ''....Комунистическият режим политизира изцяло живота – социален, икономически ...интимен. ...'' Същото се случва и в момента- заменете само думичките '' комунистически режим'' с думичките '' правозащитни глбти и промюсюлмански нпо-та и либертариански защитници'' и ефектът ще бъде същият. Наивно вярвахме, че след падането на комунистическият режим, няма да се появи някаква друга идеология, която да се опита по абсолютно същият начин да контролира и мислите и чувствата на хората, и техният начин на живот. Уви , това се оказа дълбока заблуда и наивитет.

 46. 46 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  До коментар [#44] от "Иван К":

  Това е просто едно камъче от общата мозайка. Те "новините"- дезинформацията им е идвала от едно място - ЧК-КГБ.
  Имаше един виц
  "Откъде руснаците разбират каква е истината? От опроверженията на ТАСС."

 47. 47 Профил на K2
  K2
  Рейтинг: 1906 Неутрално

  [quote#42:"Hawaii"][/quote]

  Евлампи като повтори още един път умнокрасвци , ще му е за първи път.

  SHADOWS of SOFIA
 48. 48 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1258 Неутрално

  Комунизмът, (национал)социализмът, фашизмът от привидно привлекателни утопии през 20-ти век се превърнаха в ужасяваща реалност.
  Утопията в среща с реалността показа своята несъстоятелност.
  Тоталитарният новоговор има пожарникарска функция - той идва да замаже провала на утопията с кръпки утопия.
  Дотам, че тоталитарният новоговор иска да създаде нова реалност, по-точно нова утопия, един паралелен свят, в който не реалността, а утопията е победила.
  Пример: Танк "Армата" с талашитов купол, на който под боята личат рапидни винтове за гипсокартон, жално аварира на Червения площад баш пред очите на хората и се налага да го теглят на буксир.
  Глас на ТОТАЛИТАРНИЯ НОВОГОВОР:
  "...Показваме как добре сме усвоили ремонта и ПАК НАПРЕД!"
  Реалност и тоталитарен новоговор!

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 49. 49 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2297 Весело

  [quote#8:"Julian Mall"]
  —цитат от коментар 18 на bez_ime2
  Ами Карадайъ не е мой човек, комреад, а на ченгето Доган... И ДПС са либерали, колкото и ти си либерал. Това, което ви обединява, теб и Карадайъ, е липсата на мозък и знания. Научи какво е либерализъм, да не изглеждаш като Карадайъ, че взех да ви бъркам.[/quote]

  Нали затова става дума и в статията за подмяната на понятията! Ясно е че ДПС няма нищо общо с либарализма след като не казва и дума против ислямиста Ердоган и подкрепя Турция но тава не му пречи да е член на АЛДЕ! Ама къде толкова акъл у теб и аркадашите ти да вденете!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 50. 50 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2621 Неутрално

  Известни са ни начините за манипулация. Жалкото е, че тези прийоми ни ги прилагат отново под маската на политическата коректност.
  В едно демократично общество не трябва да има теми-табу и не трябва да се подемат медийни и обществени кампании срещу лица, които имат различни виждания и публично ги декларират. Мракобесно и недемократично е обществени фигури да бъдат принуждавани публично да се извиняват, да бъдат уволнявани или принуждавани да подават оставка.
  Иначе не можем да говорим за истинска демокрация и свобода на словото.

 51. 51 Профил на Morbias
  Morbias
  Рейтинг: 977 Весело

  До коментар [#31] от "penetrating":

  /като лъжата се нарича "право на мнение, право на собствена гледна точка"/

  При комунизма ТОЧНО с такъв мотив се преследваше всяка гледна точка различна от ПРАВИЛНАТА :)

  The Morbias Station is a transport hub that focuses all traffic passing through Taryd's jumpgates
 52. 52 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Гадно, нали? Ами защо продължавате в същия дух? Нали вече не е тоталитаризъм? “Евроатлантическите ценности”, “цивилизационния избор”, “фалшивите новини”, “хибридните войни”, “възпирането на войнствената Русия” , “дмократичният път на развитие” до пълното слагачество в съсипването на езика с англицизми - копирайтър, коуч, фасилити мениджър, инфлуенсър, ютубър, джипи ....И за десерт списъка с 30-те пола!

  Мърфи е оптимист!
 53. 53 Профил на K2
  K2
  Рейтинг: 1906 Неутрално

  До коментар [#50] от "pamela":

  Всички подменят проблемите. Всъщност и либерализма и консерватизма са нито по-малко , нито повече от линии на управление. Тук във форума има хора които обаче свързват консерватизма и русофилството. Ако утре караула в Кремъл се смени , охотно ще вземат някаква друга позиция.

  SHADOWS of SOFIA
 54. 54 Профил на z_axis
  z_axis
  Рейтинг: 554 Неутрално

  "Образи и изрази от военния дискурс превземат обществения живот – ожесточена борба /класова, идеологическа, духовна/, бдителни на пост /идеологически, обществен, езиков/, лагер /трудов, пионерски, почивен, социалистически, капиталистически/, фронт /военен, производствен, културен, литературен/, оръжия /идеологически, икономически, духовни/. Този войнстващ дискурс прави немислима по-нюансирана обществена позиция."

  В училище ни пробутваха да четем за миткопалузовци и ястребичнета, всички видове партизани, отряди. Всички трябваше да водим борба с/у врага. А от капиталистическите книги хит беше Чичо Томовата колиба "да видим" колко несправедливо се отнасят с черните в САЩ.

 55. 55 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3654 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Статията е много добра.
  Критичен анализ на "йезуитски" комунистически текстове и говор 1944-1989.
  Не само тогава и не само в политически контекст.

  Анализ на текстове в сегашни документи от монополни търговски доставчици,
  в административни документи и подобни също разкрива език на пустословия, двусмислици и прочее...
  Едностранно изгодни и неизгодни/злепоставящи другата страна.

  Културните поражения от тоталитаризма,
  вкл. езикови, са като цяло... неописуеми.

  в последното изречение се изкусихме (и въздържахме) да пишем
  "поражения на тоталитаризма".
  Вярно, доколкото са присъщи, "собственост", на тоталитаризма.

  Но по-вярна (точна) е причинността, хронологията.
  Затова бе изборът "от".

  Подобен проблем и дефект показва текстът на статията.
  Пример: "разправата на буржоазния и религиозен елит".

  От контекста (може би) се разбира друго, но първо,
  пак с помощта на контекст:

  разправа (от страна) на (класов враг) буржоазния и религиозен елит (!).

  Читателят не е изолиран (предпазен) срещу комунистическия агитпроп.
  Тук пък изкушението бе "от" вместо "срещу".

  Така (ни) работят тоталитарните стереотипи.
  С помощ и от небрежно/неграмотно ползване на "на".

  Хора, бдете.
  Ограмотявайте се.

  "Социално-политически контекст

  След комунистическия преврат през 1944 г. държавно-партийната власт унищожава съществуващите медии и установява централизиран контрол с официални цензори в съкратените медийни издания.

  С разправата на буржоазния и религиозен елит
  високата книжна култура почти изчезва.

  Устното слово на ниската масовата култура
  с неговия конфликтен ласкателно-ругателен характер
  нахлува и в печата."

 56. 56 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  Има проблем със сайта, от gsm не може да се оценяват коментарите.

 57. 57 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3162 Неутрално

  До коментар [#8] от "Julian Mall":

  За тебе, няма страшно...! Нали ГЕРБ-ерите, много се обичате с ДПС-то? Няма да те изкарат фашист или националист.
  ГЕРБ и ДПС, рамо до рамо в борбата за стабилност! :)))

  Бивш tww09306483.
 58. 58 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 439 Любопитно

  С едно изречение ще обобщя: покажете ми една държава, която просперира под комунистически режим?

 59. 59 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3162 Неутрално

  До коментар [#51] от "Saint of Me":

  Я да ни светнеш, Цецо сега виновен ли е? Коя е правилната гледна точка, че се объркахме? Купил си евтин апартамент, защото всички така правели. Обаче вожда го нарита, защото не било морално и Господ щял да го накаже. Не било морално, обаче било законно. Освен това и КПКОНПИ издаде индулгенция, обаче Цецо си остана в немилост. И защо, след като всичко е законно и чисто, вожда се раздели с Цецо? Коя е правилната гледна точка? На вожда или на закона?

  Бивш tww09306483.
 60. 60 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3162 Неутрално

  До коментар [#58] от "arcanum":

  Абе, ти не знаеш ли, че това, което Тодор Живков е построил, ние само не можем да го боядисаме? Ако не вярваш, питай тоя, който е завършил в неговия университет...! :)))

  Бивш tww09306483.
 61. 61 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1258 Неутрално

  Гадно, нали? Ами защо продължавате в същия дух? Нали вече не е тоталитаризъм? “Евроатлантическите ценности”, “цивилизационния избор”, “фалшивите новини”, “хибридните войни”, “възпирането на войнствената Русия” , “дмократичният път на развитие” до пълното слагачество в съсипването на езика с англицизми - копирайтър, коуч, фасилити мениджър, инфлуенсър, ютубър, джипи ....И за десерт списъка с 30-те пола!
  —цитат от коментар 52 на султана глаушева


  Англицизмите, мадам (с особено дразнещ "nome de la plume"), са напаст в целия свят - от Франция до расия.
  Въпрос на "интелигентност" за едни е да ги използват интензивно - сиреч, "зная езици, боравя с вносни понятия, я какъв експерт съм!", но и "аз съм част от успешния, успелия свят", а той е наистина англоезичният свят - Америка, Япония, Австралия, Европа, където и полицай, и автобусен шофьор говори приличен английски.
  Въпрос на нормална реакция за интелигентния човек е да се съпротивлява - да познаваме и използваме езика си, не само за да не бъдем като "мейнстрийма", да сме далеч от клишето, от "новоговора", но най-вече - да изразяваме мислите си възможно най-ясно и елегантно!
  В статията обаче става дума за друг НОВОГОВОР - който слага смокинови листа пред срамотиите на соцЯлизАма.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 62. 62 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2640 Неутрално

  Гледай кой говори за новоговор... Майсторите на анти-крайнодесния-популистки-хомофобски и климатичен дискурс.

  А иначе, когато 5-6 години след 10 ноември за пръв и последен път влязох в Журналистическия факултет за някаква консултация, установих, че студентите се учат да пишат статии по някакви ксерокопия, където всички примери бяха от Работническо дело. По онова време вестникът отдавна не съществуваше, но духът му е жив и до днес, включително и в Дневник.

  По-интересна е иновацията в свинските вестници. Там целият език беше подменен с дръзновението на тошевци, блъсковци, недялковци, а също така беше убита и логиката. Когато вестник като Уикенд ви поднесе поредния материал, според който бабата на Елин Пелин е имала закачка с дядото на Вълко Червенков, той изпълнява МИСИЯ -- да подмени разума със случаен шум, да ви направи шизофреници както математика Наш. Всичко е случайно, всичко е простотия, вие сте си добре като простаци и нашата работа е да задълбочим простотията ви и да я направим нелечима и приятна за вас. Ваша гордост и ваша идентичност.

  А докато има логика, е лесно. При бай Тошо бяхме относително добре информиран народ -- четеш Работническо дело и всичко е вярно, само че наопаки. И с Дневник често се случва така. Предполагам, затова старите мърморковци пишем тук, а не в ПИК. Там няма за какво да се хванеш -- лайното е идеално разбъркано.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 63. 63 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1275 Неутрално

  [quote#42:"Hawaii"][/quote]

  Имаше и такава награда. Похвала пред строя!!!

 64. 64 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2640 Неутрално

  [quote#61:"Торбеш"][/quote]

  Като не знаеш как се пише nom de plume, кажи си направо пиздоним. Иначе става като тука сме сички парле ву франсе.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 65. 65 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5559 Неутрално

  До коментар [#51] от "Saint of Me":

  Е, сега повтарят своята "истина" като държат да получат правото си на различно мнение. Затова предлагат по 5 версии на един факт, има обучение на децата, че земята е плоска или самолетите са дълги по 5 км :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 66. 66 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3654 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Малко начини за манипулация са известни и осъзнавани.

  Човешкото мислене е преобладаващо рефлекторно.
  Под времеви и пр. ограничения.
  Разчита на стереотипи, навици асоциации и малко логика.
  На твърде малко осъзнатост.

  По необходимост, разчита на доверие.
  От което се възползват... пакостливи пакостници.

  Пример за грубо неуместен термин,
  комуноналожен като естествен близък обичаен популярен:

  "Домоуправител" на Многофамилна кооперация (Жилищна сграда)
  с Десетки Частни Домове Домакинства.

  Същият "домоуправител" нормално Няма работа в частните Домове.
  Освен в свой частен дом, ако има такъв в сградата, но не е задължително.

  Работа на "домоуправителя" е да помага за ползване и стопанисване на
  важни общи части в сградта.
  На Обща така наречена "етажна собственост" ЕС.
  В каквато Обща абсолютно Няма частни домове.
  В Ощата ЕС абсолютно Няма домове за домоуправление.

  Но, самонаричайки се така, и бидейки окуражаван от (лумпен) собственици
  на частни жилища,
  "домоуправителят" е въздигнат в превишения на права и безотговорности.
  С помощ от комунален матрял безотговорно делегирал права и безотговорности
  на "майка бащица".
  Забравяйки, че собственост и много други неща са важни.
  Важни са Правата и отговорности на Всяко домакинство в сградата.

  Домоуправители имат (формални или не) Частните Домове.
  Имат и Публичните домове, но те са съвсем друга история и територия.

  В Нормални светове (другоезични) има точен термин
  Property Manager: Управител за/на Собствеността.

  Собствеността е важна (не се пропуска).
  Всякакъв вид недвижима Real Estate.
  Може да е Едноличен палат.
  Може да е сграда с множество Жилища апартаменти.
  ...

  До коментар [#50] от "pamela":

  Известни са ни начините за манипулация.

 67. 67 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1258 Неутрално

  [quote#61:"Торбеш"]
  —цитат от коментар 64 на zyb18561487
  Като не знаеш как се пише nom de plume, кажи си направо пиздоним. Иначе става като тука сме сички парле ву франсе.[/quote]

  В бързането - едно "е" в повече.
  Вероятно по същата причина изпуснахте определителния член - la?

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 68. 68 Профил на Неделчо
  Неделчо
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#64] от "zyb18561487":

  Браво колега.Аз също мислех да му направя забележка за неграмотноста му.Но този стар ДСар и агент от Шесто Торбеш заслужава само презрение.

 69. 69 Профил на Нормален гланц
  Нормален гланц
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#58] от "arcanum":

  КИТАЙ

 70. 70 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2297 Любопитно

  След комунистическия преврат през 1944 г. държавно-партийната власт унищожава съществуващите медии и установява централизиран контрол с официални цензори в съкратените медийни издания. С разправата на буржоазния и религиозен елит високата книжна култура почти изчезва. Устното слово на ниската масовата култура с неговия конфликтен ласкателно-ругателен характер нахлува и в печата."
  —цитат от коментар 55 на dnevnikar


  Авторчето го е ударило малко на ангро едва ли не на 10 септември вече няма свободни медии! Такива има до 1947 г. когато е ликвидирана опозицията и с миринят договор Запада де факто признава комунистичуският режим за легитимен!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 71. 71 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 284 Любопитно

  Гледай кой говори за новоговор... .По-интересна е иновацията в свинските вестници. Там целият език беше подменен с дръзновението на тошевци, блъсковци, недялковци, ...
  —цитат от коментар 62 на zyb18561487


  До коментар [#62] от "zyb18561487":

  - А мнение за изданията на "Гестапото" и Шаренкова имате ли? По мое мнение изданията на Тошо Тошев попаднаха при Валерия Велева в Епицентър. Така изчезнаха от нета разследвания като

  " ПРЕСА
  Как глътнаха сладкото хапче „Софарма"
  Димитър Й. ПЕЕВ ..."
  и
  " ПРЕСА
  Лакомниците
  Афери на ръба на давността
  Заради Общинска банка отново пратиха Любомир Павлов в прокуратурата
  Димитър Йорд. ПЕЕВ"

  Също и "Очите" и "Ушите" на президента:
  ""Очите" на премиера вероятно щяха да останат невидими до края на мандата му, ако не беше прословутото интервю на президента пред в. "Труд" от 12 юни. С критиките си по повод назначенията на премиерски съветници в бордовете на държавни предприятия Първанов волно или неволно открехна завесата пред "светая светих" на всяко управление - политическата кухня, чиито аромати и миризми се вдишват наистина само от най-вътрешни хора. ..."

 72. 72 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2335 Разстроено

  До коментар [#12] от "boevbisser":

  Така е, но за жалост този "език" не е мъртъв и днес. Говорят го политици, чиновници и всевъзможни овластени, без да имат качества, образование и възпитание за това.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 73. 73 Профил на Нормален гланц
  Нормален гланц
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#44] от "Иван К":

  Сега четящите само дневник не научават никога неправилните новини.
  Добре,че има огромен брой други медии от където лесно се научават всички новини.
  Други второстепенни и незначителни новини тук се извеждат като главни или сензация и се предъвкват многократно,докато глутница от настървени тролове ги облайва ,пръскайки лиги.
  На цензурата на новините и коментарите тук може да завиди всеки комунистически диктатор!А прикривайки се зад паравана свобода на словото постоянно се сее вражда и омраза основно като се използва комбинацията внушения и уж “случайни” мнения на “случайни” хора.
  Не споделящите налаганата тук линия се преследват и поставят в списъци по специална система.Медията се е превърнала във виртуален концлагер и има наглоста да се прави,че осъжда тоталитаризма.
  Някой има ли обяснение каква е причината за това поведение?

 74. 74 Профил на Нормален гланц
  Нормален гланц
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#31] от "penetrating":

  Отричането на правото на мнение и неговото изразяване е еманация на тоталитарното мислене.
  Няма как да го споделяш и да отричаш на другите правото на мислене и убеждения и да си демократ.Просто си болшевик с друг цвят-лилав например,а не червен.

 75. 75 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3162 Неутрално

  До коментар [#73] от "Нормален гланц":

  Ти си поредният жалък крепител на стабилността, който седейки в Дневник, рони сълзи и въздиша, по някакви други вестници, от които се информирал, много по-добре...! Ами хубаво. От какво се оплакваш всъщност? Някой те натиска насила, да влизаш в Дневник? Или си много загрижен, някой да не прочете нещо, извън официалната линия...? :)))

  Бивш tww09306483.
 76. 76 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2640 Неутрално

  [quote#67:"Торбеш"][/quote]

  Не, аз го изпуснах, защото не пише в случая.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 77. 77 Профил на jgu46589028
  jgu46589028
  Рейтинг: 277 Неутрално

  През 1795 г. патриархът на либералната идеология Джеръми Бентам пише трактат за отмяна на смъртното наказание за хомосексуализъм в Англия. За да избегне религиозния (греховния) аспект на деянието, той заменя използвания тогава термин СОДОМИЯ с гръцкия PAEDERASTY. Двеста години по-късно езикът на Бентам бе обявен за политически некоректен от неговите следовници. Нищо ново под слънцето!

 78. 78 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2961 Весело

  До коментар [#37] от "citoplast":

  "колегите", ми вземете си стая та да ме обсъдите на спокойствие .. обикновено иначе толкова либерална редакция трие добронамерен съвет към двойка от хранениците им. вика обиден бил .. съвета

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 79. 79 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5559 Весело

  До коментар [#74] от "Нормален гланц":

  Има един съученик - Андрей. Той твърдеше, че 2+2 прави 5 и когато учителката му каза, че греши, той каза, че има право на мнение и това е неговото мнение.
  Вие Андрей ли се казвате?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 80. 80 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2714 Неутрално

  До коментар [#1] от "Julian Mall":

  не виждам някой да ти е забранил да си говориш както щеш. В същото време, който не ти харесва е либераст. Не съм изненадан.

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 81. 81 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2714 Неутрално

  До коментар [#74] от "Нормален гланц":

  никой нищо не ти е отричал :) смешник

  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 82. 82 Профил на Нормален гланц
  Нормален гланц
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#79] от "penetrating":

  Примерът е неадекватен,тъй като математиката е точна наука.

  Говорим за друго и явно или се правите,че не разбирате или наистина не разбирате.
  Едното е лицемерие,другото ниско IQ.

  Със сигурност забраната на чуждото мнение,което се мъчите да защитавате е безсмислено и абсурдно,особено в България и особено в 21 век.
  Слава Богу,че такива каро вас нямат власт и никога няма да имат ,за да направят нов тоталитаризъм ,който би се различавал само по цвета и идеологията.

 83. 83 Профил на Нормален гланц
  Нормален гланц
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#81] от "Opportunity":

  Не комуникирам с ниско културни и лъжещи безочливо хора.

 84. 84 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3951 Весело

  До коментар [#77] от "jgu46589028":

  Т.е какво?! Не разбирам мисълта ти?!

  klimentm
 85. 85 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2961 Весело

  До коментар [#81] от "Opportunity":Не комуникирам с ниско културни и лъжещи безочливо хора.
  —цитат от коментар 83 на Нормален гланц


  ами ето, ограничаваш правото му да комуникира с теб.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 86. 86 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5559 Весело

  До коментар [#82] от "Нормален гланц":

  Вие нещо не разбирате. Моят пример е за смесване на истина и лъжа. Това са добре дефинирани термини в математическата логика :).

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 87. 87 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3951 Весело

  До коментар [#82] от "Нормален гланц":

  Математиката не е наука, казва Курт Гьодел!

  klimentm
 88. 88 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 2049 Любопитно

  От безумната и безмислена комунарска реч...най ми харесва-"Всички комунисти под земята"!Лозунг в една пернишка мина!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 89. 89 Профил на Нормален гланц
  Нормален гланц
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#75] от "Petleshev":

  Много ми приличате на комунистите от социалистическа България ,които осъждаха избягалите от режима зад граница!
  По същата причина ,която несъгласните с комунистическия режим са го критикували по същата и аз сега го правя.
  Това е изконно право на всеки и даже бих казал задължение.
  За съжаление вие явно не мислите с демократични критерии и затова изпадате в криза ,когато някой разобличи любимата ви газета и нейната линия на поведение,което е в разрез със свободата на словото.

 90. 90 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 3091 Неутрално

  Има проблем със сайта, от gsm не може да се оценяват коментарите.
  —цитат от коментар 56 на anonim440


  ➕ същото

  "Чуждестранен агент"
 91. 91 Профил на Нормален гланц
  Нормален гланц
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#87] от "klimentm":

  Пробвай с Гугъл математика наука...

 92. 92 Профил на Дедо Крум
  Дедо Крум
  Рейтинг: 221 Неутрално

  В ония времена в министерствата, в партийните ведомства, в УБО, в учрежденията властваха баяти селяни. БАЯТИ. Те си говореха на ужасяващ диалект, а който не говореше така, не беше другар и можеше да го разкарат.Повсеместно назначаваха "селски" на пазвантските и слугинските служби,гъмжеше от нискообразовани хора и даже в телевизията се говореше на ужасен диалект.Така беше модно.Виждал съм хора с по две висши образования да се мъчат да говорят по шопски в компаниите,само и само да не стоят като бели птици.Бе ти глей Батето и че загрееш. Целата телъевизизия наричаше Живков "Тато".Правешкият жаргон се конкурираше с граовски, трънски и пр. влияния. Покрай 10-ти ноември моден бе изразът "Требва бръз преход".Още по гадно беше да слушаш хора,родени в източните краища да се мъчат с шопския диалект.А най-мъчителна беше модата да се говори твръдо,но с руски акцент.Тия беа най-правоьернитье приятьели режима.И до днес у нас е пълно със савьетски вазпьитаньици,бизньесмени разбира се.

  Дедо Крум
 93. 93 Профил на Нормален гланц
  Нормален гланц
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#86] от "penetrating":

  Разбирам,че се помъчихте да насочите дискусията в посока далеч от вашите тоталитарни възгледи.И даже се опитвате да продължавате да го правите.

  Тезата ви е обречена и няма как да бъде защитена с празнодумство и многословие.
  Учудващо е,че твърденията ви са в пряко противоречие с Конституцията на Република България,която ги гарантира:
  Чл. 38.
  Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения.
  Чл. 39.
  (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.
  (2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.

 94. 94 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Всичко е било точно така. Сега е същото, но е някак по-демократично. Предполагам го знаете този виц:
  - Абе какво е това "Евроатлантически ценности"?
  - Същото е като "Научен комунизъм", но по Брюкселски!

  Бог да благослови Америка за България!
 95. 95 Профил на Нормален гланц
  Нормален гланц
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#85] от "дерибеев":

  Да,имам това право докато не се научи или не започне да се държи нормално...

 96. 96 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3802 Неутрално

  До коментар [#7] от "bez_ime2":Сега защитниците на болшевизма (мисловен или действителен) имат "нов" подход - размиване на граници между истина и лъжа, като лъжата се нарича "право на мнение, право на собствена гледна точка" :)Примери много...
  —цитат от коментар 31 на penetrating


  При тоталитаризма лъжата беше тотална. Да се произнесе истината беше опасно. За казана истина се влизаше в затвора.
  При посткомунизма да се произнесе истината вече не е опасно. Тя може да се каже , но при псевдо демокрацията управлявана от комунисти , навлекли кожите на демократи, съотношението на произнесените истини към лъжите е в съотношение 1:10. Казаната истина се покрива с лъжи и в крайна сметка лъжата тържествува при условията на фалшив плурализъм. Точно на такава практика сме свидетели днес.

 97. 97 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 571 Весело

  "българи крали жици от гарата в Дюселдорф", "представители на еднополови връзка", "граждани от бившите югославски (съветски) републики", за други политкоректни термини на бюроговор сещате ли се или да отворя Дойче веле?

  Бог да благослови Америка за България!
 98. 98 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3802 Неутрално

  До коментар [#74] от "Нормален гланц":Има един съученик - Андрей. Той твърдеше, че 2+2 прави 5 и когато учителката му каза, че греши, той каза, че има право на мнение и това е неговото мнение.Вие Андрей ли се казвате?
  —цитат от коментар 79 на penetrating


  В днешно време , когато се изричат истини и лъжи, комунистите казват , че истината била "някъде по средата". Това може да се онагледи така. Изрича се истината , че 2+2=4. Лъжата твърди , че 2+2=6. Следвайки принципа , че истината е "по средата" в крайна сметка лъжеца се съгласява , че 2+2 не е равно на 6 и "отстъпва" , като се съгласява , че сборът на двете двойки е 5, като към произнасящия истината се прилага натиск или шантаж да се съгласи с този резултат , който е по-близко до истината. Ако е по-слабохарактерен се съгласява , че 2+2=5 и така една лъжа се подменя с друга лъжа. Целта е постигната. Истината не е казана , тя е скрита.

 99. 99 Профил на z_axis
  z_axis
  Рейтинг: 554 Неутрално

  До коментар [#73] от "Нормален гланц":

  "На цензурата на новините и коментарите тук може да завиди всеки комунистически диктатор!"

  За новините си прав, че има насоченост, но за коментарите НЕ. Всеки свободно си казва мнението. Има и изтрити постове, но за груб език, а не за "неправилна" позиция.

 100. 100 Профил на Нормален гланц
  Нормален гланц
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#99] от "z_axis":

  Много си наивен!

  Болшинството са за неправилно мнение ,които са уж за обида,заплахи и т.н идиотската формулировка,която използват за да цензурират...
  Особено явно става ,когато платените тукашни никове имат проблеми да прокарват “правилната” линия.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK