За скандала с учебниците по история

В Деня за възпоменание на жертвите на комунизма

© Георги Кожухаров

В Деня за възпоменание на жертвите на комунизмаСтановището на Института за изследване на близкото минало, подписано от: Ивайло Знеполски, Михаил Груев, Даниел Вачков, Момчил Методиев, Даниела Колева, Иван Еленков, Пламен Дойнов, е публикувано в портала "Култура".


През изтеклата седмица тече много разгорещена размяна на мнения за начина, по който комунизмът трябва да бъде представен в учебниците по история. Чуха се остри и аргументирани упреци към някои от предлаганите учебници. Но едва ли може да се стигне до задоволително решение само по пътя на прибавяне или изваждане от тях на едни или други факти. Различията са радикални, проблемът е много по-сериозен и не може да бъде решен по пътя на убеждаването на някоя от спорещите страни. Нещата опират до изясняване методологическата позиция на отделните историци и до идеята на просветното ведомство за характера и целите на образователния процес. Но за да се говори по същество, трябва предварително да се разчистят редица "принципни" недоразумения, а нерядко и откровени спекулации, които задушават трезвото мислене.


Един от спорните въпроси в медийната престрелка беше кой може да се включи в дебата за учебниците.
В изказванията на критикуваните беше отречено това право на разследващи журналисти и свободни изследователи, а дори и на историци, доста ангажирани с проблемите за представянето на комунизма в образователния процес. Но трудно може изкуствено да бъде стеснен кръгът на активно интересуващите се от проблема, тъй като качеството на учебниците и позицията, от която са написани, са проблем на цялото общество, а не поле за академична изява. Още повече че учебникът не е академичен продукт, а особен жанр, вторична дейност, преразказ и популяризиране на предхождащи го изследвания, адаптирани с педагогическа цел към нуждите и капацитета на една или друга възрастова група. Разговорът за учебниците не може да бъде "академичен" монопол.


Друго активно тиражирано внушение е, че в учебниците комунизмът трябва да бъде представен максимално "обективно".


Един от застъпниците на тази теза заяви от екрана на националната телевизия: "Няма такъв период в историята, когато да има само лошо или само добро." В най-общ смисъл това е вярно, но пренесено в сферата на оценка на историческите явления и политическите системи, е в основата на релативизирането на научните и моралните оценки, което води до приравняване на всички режими и в края на краищата – до частичното оправдаване на формално осъжданата система. В немската историография на нацизма такава позиция се определя като негационизъм. Това е пътят, който води до реплики като "това, което ни отне демокрацията".


Така в учебниците се появява едно непреодолимо противоречие между теоретичното дефиниране на комунизма като тоталитарен и частичното му реабилитиране.


Министерството на образованието ясно и адекватно задава тематичната програма относно периода на комунизма. Критикуваните учебници формално са спазили тази логика, но вътрешно я ерозират и по същество подменят задачата. Инструмент за това е отстояваният възглед за работата на историка като свобода на интерпретациите. Как в разглеждания случай най-често се отстоява това "право" на собствена интерпретация? Чрез прилагане на различни техники за пресемантизиране на факти, писмени текстове и артефакти. Списъкът на приложените похвати е дълъг: нарушаване на тематичните пропорции (само няколко реда за лагерите и Белене и цели страници за Димитровската и Живковата конституция); поставяне на прекален акцент върху факти, събития и като резултат: релативизиране на оценката за политическата природа на режима; преекспониране на личностите от стария режим; премълчаване на важни факти или откровеното им изопачаване; игра със статистически данни от комунистическото време; непряка пропаганда чрез фотоилюстрациите; формулиране на погрешни или тенденциозни въпроси към учениците и т.н Възгледът за свободата на историческите интерпретации кулминира в изказвания в духа на това, че е още рано да има обективна оценка за времето на комунизма, че либерализмът е в криза и трябва да минат 100 или 200 години, за да може историята правилно да отсъди кой крив, кой прав.


Интерпретациите не само подлежат на критика, но и на отхвърляне. В научната литература много добре са обосновани границите на валидност на всяка интерпретация.


Тази граница е резултат на двойна проверка. На първо място тя се определя от характера на коментирания факт или събитие; налице е нещо като съпротива на реалността – фактите и събитията се съпротивляват на произволно налаганите им значения, които по същество ги деформират. Типичен пример за това е представянето в някои от учебниците на постиженията на "социалистическата индустриализация". Те се документират вън от какъвто и да е контекст. Петдесет години е дълъг период и какъвто и да е режимът, страната не може да стои на едно място, хората живеят и създават различни блага. Въпросът е не възхваляването им, а разясняване каква е концепцията и цената на тази индустриализация, какви са крайните ѝ резултати, видени в контекста на външния свят, на съседни и сходни страни, развивали се при други политически и икономически условия. Всичко това означава, че проблемът за подбора и интерпретацията на историческите факти се явява преди всичко морален проблем.


Вторият способ за проверка на историческите интерпретации е посредством научния форум, оценката на научната общност, формирана на базата на преобладаващото мнение на изследователите. У нас вече е натрупана огромна литература, издадени са десетки академични томове върху периода; българският комунизъм е изследван в детайли, не само в политически план, но и във всички социални и личностни полета. (За съжаление много малко от натрупаното познание се е превърнало в общ опит – поради политическото и медийно безразличие по въпроса.) Има и открояващи се изключения, но в по-голямата част от съществуващата академична продукция, както и сред водещите изследователи на периода съществува консенсус относно характера на комунистическия тоталитаризъм и неговите български превъплъщения през годините.


Този български консенсус за комунизма не е изолирано явление, той е част от общоевропейския научен консенсус.


По-скоро българско изключение са силните негационистки тенденции в част от историците на периода.


Най-същественият въпрос в случая е не дори дали могат да се изразяват различни интерпретации за близкото ни минало (в това отношение няма никакви пречки), а дали всяка интерпретация е подходяща при изграждането на историческата грамотност на децата, която училището има за задача да даде.


Ето защо е повече от странно, че критиката, отправена към някои от авторите в учебниците, беше представена като израз на репресия, на цензура, опит да се отстранят "конкурентите" и най-накрая – като пълзящ тоталитаризъм.


Тази стратегия за защита съзнателно или неволно води до деградиране на моралния климат в обществото и до исторически нихилизъм. Стига се до парадокса да се сравнява критиката, отправена им от един или друг безвластен индивид, с цензурата и репресията на тоталитарната държава. И всичко това – за да се защити десетилетният монопол върху идеологическия и икономически бизнес с учебниците. Тези автори сами добре използват разликата между миналата и днешната епоха, тъй като не слизат от трибуната на националните медии, за да обясняват колко е заплашена свободата им на изразяване.


"Историците трябва да бъдат свободни в условията на демокрацията" – в това проблематично заявление от телевизионния екран прозира употребата на принципите на демокрацията срещу нейните собствени ценности. Демокрацията не е всепозволяващо общество, политическият плурализъм не означава толерантност към каквито и да било възгледи, които заплашват ценностите ѝ и общото благо. Част от нейните защитни механизми са да бъде нетърпима към тях. От друга страна, съвършено несъстоятелно е да се приравняват политическият и научният плурализъм. Политическият плурализъм третира като равностойни всички възгледи за обществото, които се вписват в неговата ценностна система, докато в науката вододелът минава между адекватното познание и изкривеното познание. Има правилни и неправилни научни тези и те не могат да бъдат равнопоставени, еднакво ценени. Никой не възпрепятства съществуването им, но налице са достатъчно основания да бъде поставена под въпрос целесъобразността да се възпроизвеждат чрез образователния процес. Учебниците не могат да се третират като поле на свободна изява на авторски позиции, те са инструмент за осъществяване на една от най-важните функции на обществото – подготвяне на децата по начин да са адекватни и успешни в новия свят.


Така достигаме до най-важните проблеми: първо – какво трябва да представлява учебникът по история; второ – каква трябва да бъде ролята на държавата и конкретно на МОН в определяне съдържанието на учебниците? По дефиниция учебникът е вид инструкция, която трябва да предаде някакво проверено и сигурно знание, той не бива да подава противоречиви сигнали, ролята му не е да проблематизира преподавания материал. Във всички държави историята като учебен предмет е предназначена да създаде в учениците чувство за принадлежност към една общност, да бъде стимул за укрепване на националната идентичност чрез утвърждаване на определени граждански и човешки ценности. Но как това може да бъде постигнато в национален план, ако в различни училища или в различни градове различните учебници предлагат пет различни, често противоречащи си, версии за историята?


Ето защо най-важното в представянето на комунизма в учебника е недвусмисленото и ясно представяне на проблема за комунистическия тоталитаризъм във всички негови водещи характеристики, неизменно в имплицитно или експлицитно сравнение с демократичната форма на управление.


И не само класическия тоталитаризъм от времето на сталинизма или ранния живковизъм, но и по-късното му "мирно" превъплъщение, когато тоталното наблюдение, контрол и шантаж поемат функциите на открития терор и лагерите. Едва ли е необходимо учебниците да се претоварват с цялата налична фактология. Сериозните изследователи на периода лесно могат да достигнат до съгласие относно списъка на задължителните теми и факти, които трябва да присъстват, за да няма в учебника много от липсите, които бяха констатирани.


Основната задача трябва да бъде създаването на умения учениците да разпознават изучаваното явление тоталитаризъм и да са чувствителни към неговите рецидиви или модерни превъплъщения.
Така неизбежно се стига до ролята на министерството. Констатираме, че то полага немалко усилия за регулиране на ситуацията, но до голяма степен остава и затворник на завареното наследство от една изградена и затънала в "традиция", но доста капсулирана система за производство на учебници. Парадоксално, тази система беше създадена като гарант за демократичност на процедурата – премахване на държавния монопол (с оглед намаляване тежестта на "старите" кадри), активиране на частния сектор, многообразие и конкуренция. Министерството се сви до ролята на гарант на процедурата. В края на краищата се случи точно това, от което инициаторите на реформата се страхуваха – един монопол замества друг монопол. Очевидно, дошло е време моделът да се ревизира. На първо място, в начина на функциониране на самите структури, които министерството е изградило или предстои да създаде.


Трябва предварително ясно зададена задача, разширяване на кръга на хората, заети с учебните програми и приемането на учебниците, увеличаване на капацитета на съответните звена за оценка с привличането на водещи специалисти и изявени обществени фигури, излизане от обичайния кръг на дежурните "лицензирани историци" и прекратяване на порочната практика авторите сами да предлагат рецензенти за своя труд.


Не е ли странно, че авторка в един от най-оспорваните учебници заяви от екрана на националната телевизия, че не може да разбере защо са атакувани, след като този учебник е бил оценен в МОН като "най-добре представящ периода" на комунизма в България?


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (94)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на izt21595181
  izt21595181
  Рейтинг: 268 Неутрално

  Нема скандал, има истерични напъни на група соросоиди да вкарат платената си с долари пропаганда в учебниците по история и да облъчват децата с една изопачена и манипулирана версия на миналото.

 2. 2 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  УВАЖЕНИЕ за проф. Келбечева и Христо Христов, които не допуснаха ново поругаване на паметта на жертвите на мракобесният комунизъм!!!!

 3. 3 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  “....Още повече, че учебникът не е академичен продукт, а особен жанр, вторична дейност, преразказ и популяризиране на предхождащи го изследвания, адаптирани с педагогическа цел към нуждите и капацитета на една или друга възрастова група. Разговорът за учебниците не може да бъде "академичен" монопол....“ Стигнах до тук и повече не желая да чета последвалият бълвоч. За мен е НЕНОРМАЛНО И НЕМОРАЛНО в 21 век да се пропагандират идеи, които ни поставят ситуация да сме територия, на която виреят всякакви идеи и идеологии- религиозни, глбти, на меркузе и бътлър, само не и научни доктрини! ОТ КОГО да се пишат учебниците по история, ако не от хабилитирани лица с ОНС доцент и професор? Това са УЧЕБНИЦИ по история, а не исторически романи, не исторически комикси и не квазиисторически интерпретации! Кои сте вие и какво сте, че да искате ДА ИЗТРИЕТЕ ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА ОТ БЪЛГАРИЯ И ОТ БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ?! За мен авторите на въпросното писмо са директно за преглед при психиатър! Искам само да им кажа- НЯМА да се допусне България да ПРЕМАХНЕ НАУКАТА И ДА СЕ ПОДДАДЕ НА НПО СОЦИАЛНОИНЖЕНЕРИНГОВАТА ВИ ДЕЙНОСТ! Като искате да живеете в държава, в която УМИШЛЕНО Е СМАЧКАНА И ЗАБРАНЕНА НАУКАТА- БЕГОМ КЪМ ИСЛЯМСКИТЕ РЕПУБЛИКИ ИЛИ В АФРИКА ИЛИ В АРКТИКА! Нямате място в цивилизована България, в която НАУКАТА винаги е била стремеж, основа, база за развитие и цел на поколения българи! Платени нещастни майкопродавци!

 4. 4 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4428 Неутрално

  Задължителни оставки! И разследване на автори и издатели, допуснали подвеждащи материали, прикривали исторически истини, действия недопустими и застрашаващи националната сигурност!

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 5. 5 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 1112 Неутрално

  В Бъ,гария има ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН!!!

  Ако в министерството на образованието не ги интересува истината, поне да спазват закона!

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 6. 6 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  И вместо да ми развивате врели- некипели, ви съветвам да прочетет ИЗИСКВАНИЯТА ЗА НАУЧНОСТ И НАУЧНИТЕ КРИТЕРИИ, които са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ дори за публична защита на най- ниската ОНС степен- "доктор" и да спрете да квичите глупостите си! Достатъчно е учебниците по история да отговарят само на посочените по-горе критерии за дисертационен труд, и цялата обърквация с учебниците по история на секундата ще се оправи! Но ВИЕ НЕ ИСКАТЕ ТОВА, НЕ СОЧИТЕ ПЪТ И ПОСОКА, а искате да изтриете НАУКАТА и научната методология изобщо от лицето на България! Нещастници! Хайде- слагайте по едно фередже и по един фес и бегом в Африка- там- в Сахара ви е точното място!

 7. 7 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 1370 Любопитно

  Дежурните червени глисти веднага се появиха,скрити зад измислени *ник*-ове!Само дето веднага ви лъснаха червените задни части като маймуни,катерещи се по дърво!
  Веднага оставка на всички пренаписвачи на историята,кротнали се в университети и криещи се зад помпозни академични титли!

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на Капабланка
  Капабланка
  Рейтинг: 564 Неутрално

  Не е тайна за никого, че Искра Баева - една подла и долна лъжеисторичка - е най-гръмогласната лъжкиня по повод тези учебници!Дори е писала поне един учебник от тези!
  Странното е, че никой не смее да я каже по име, сякаш е някакъв свещен символ!Историци, журналисти, дори тези, които искат да се поправи тази лъжа.
  А точно тя, с другаря Андрей Пантев, е най-кресливото и лъжливо гласче, което иска да продължи лъжата за комунизма.
  Та - когато тази и други, като нея и Пантев, умрат - тогава ли ще и опонирате или може би и на сбогуване може да и отидете.сигурен съм, че ще е в църква, нищо, че точно комунистите следяха кой влиза в храм!А после те първи бяха най-отпред при църковни празници и литургии.И така до днес!

 10. 10 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  И последно - да попитам авторите на пасквила- ВИЕ ОТ КЪДЕ ЧЕРПИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ И ИСТОРИЧЕСКИ ИЗТОЧНИЦИ за посоченият времеви период? Щото ако представите за свои научните трудове на други лица, това си е плагиатство пар екселанс и за това можете да бъдете съдени! Как ще се учат децата на нещо, за което не можете да дадете исторически извори и исторически източници и за което нямате елементарна библиография? Откъде накъде всеки списвач в нета ще има право ДА РЕШАВА какво да учат децата в българските държавни и частни училища по предмета история?! НА КАКВИ НАУЧНИ МЕТОДИ се основава това, на което ще ги учите?! Алооооу- това е УЧИЛИЩЕ, а не религиозна институция и не е глбти семинар на кривозащитни нпота- в училищата се преподава НАУКА, а НЕ КВАЗИНАУКА!

 11. 11 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 473 Разстроено

  ПО БАЙ ТОШОВО ВРЕМЕ БОЗАТА БЕШЕ ПО 6 СТ ВЕ!!!!!1!!

 12. 12 Профил на Капабланка
  Капабланка
  Рейтинг: 564 Неутрално

  Нема скандал, има истерични напъни на група соросоиди да вкарат платената си с долари пропаганда в учебниците по история и да облъчват децата с една изопачена и манипулирана версия на миналото.
  —цитат от коментар 1 на izt21595181


  Кое е изопаченото?Че е имало лагери, фалити на България, желания за съветска република, създаване на македонска нация и език, страх и недопускане да напускаш България?Или пък това, че чакаш няколко години за кола, режим на тока, подстригване на коси, забрана за слушане на вид музика или че "са пуснали" нещо в магазините - сякаш сме мишки в кафез!

  Ти, безродна, долна сган, най-вероятно си бил дете или пък направо - комунистче просто, което е колело и бесело, нищо, че е нямало образование средно дори?!Важното беше да си прост, но лоялен.И винаги с каскет!

 13. 13 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 992 Неутрално

  Чудничко-представете си ,че наследниците на националсоциалистите в Германия надигнат глава и искат те да пишат учебниците на децата.Че е имало и много хубави неща оставени от Хитлер."Всички имахме работа и нямаше гладни"-да ви е познато?

 14. 14 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Групичката лица , написала “писмото“ да каже- как ще се впише в учебниците ни по история за българските средни училища, че напр. в българските дворци, разкопани в Плиска не е имало водопровод и канализация, след като са налице археологически обекти- самият реално съществуващ водопровод и канализационна мрежа, които И В МОМЕНТА са веществени и съществуват в материален вид- могат да се видят и да се пипнат в самите български владетелски дворци в Плиска?! Това НИКОГА няма да ви се разреши, имбе***и!

 15. 15 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 1112 Неутрално

  До коментар [#11] от "arcanum":

  ПО БАЙ ТОШОВО ВРЕМЕ БОЗАТА БЕШЕ ПО 6 СТ ВЕ!!!!!1!!
  —цитат от коментар 11 на arcanum


  А учителската песия на баба ми беше 25 лв. Земеделската - 20...

  Благодаря за бозата...

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 16. 16 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4375 Неутрално

  Откъде накъде всеки списвач в нета ще има право ДА РЕШАВА какво да учат децата в българските държавни и частни училища по предмета история?!
  —цитат от коментар 10 на cmy12603507


  Тъй....тъй...

  От РУССКОТО Пасольство немедленно да излязат със списък

  КОЙ,аджеба да има право да поучава и да назидава по повод КОМУНИЗМА.

  Ама, че ИМАЛО ЖИВИ СВИДЕТЕЛИ НА ОНОВА ВРЕМЕ,

  Ама, че ИМАЛО ОЧЕВИДЦИ НА СЛУЧИЛОТО СЕ......

  Сакън,

  ПАСОЛЬСТВОТО да излезе със СПИСЪК

  И НЕПРОВЕРЕНИ ДРУГАРИ да не се допущат по никакъв начин

  да се изказват за „ОНОВА ВРЕМЕ”

 17. 17 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 6036 Неутрално

  До коментар [#15] от "Nil satis nisi optimum":

  Едва ли баба ти те е учила да лъжеш. Срамувай се поне от паметта ѝ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 18. 18 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4375 Любопитно

  И вместо да ми развивате врели- некипели, ви съветвам да прочетет ИЗИСКВАНИЯТА ЗА НАУЧНОСТ И НАУЧНИТЕ КРИТЕРИИ, искате да изтриете НАУКАТА и научната методология изобщо от лицето на България!

  Нещастници! Хайде- слагайте по едно фередже и по един фес и бегом в Африка- там- в Сахара ви е точното място!
  —цитат от коментар 6 на cmy12603507


  Ха-хаааааа

  Червени ни ДРУГАРЮ ПУТИНДЖИО,

  Тези ли твои НАУЧНИ СЛОВА, изтропани с НАУЧНА МЕТОДОЛОГИЧНОСТ,

  изчерпват НАУЧНИЯ ТИ ПОНЯТИЕН АПАРАТ,

  с който ЩЕ НАЗИДАВАШ всичко живо в България, бре ?!?!?!?!?

  Откъде това НАУЧНО САМОЧУВСТВИЕ, у вас ПУТИНДЖИИТЕ....

  да ви се не надява человек

 19. 19 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Гневно

  До коментар [#16] от "Hawaii": Какво се правиш на утрепан, след като тук става въпрос за друго! Има ли : нормативни актове, официални писмени документи, конституции, различни видове закони, които ясно указват каква е природата на комунизма? ИМА! Тогава в ъз основа на ТЯХ професорите и доцентите да съставят един НОРМАЛЕН учебник, в който всички тези неща да съществуват, но като за детското съзнание! Щом професорите по занятие преподават на студентите, какъв е проблема да поднесат материята така, че да е лесно смилаема и за децата?! Но учебниците по история да се пишат САМО от академичните среди, а не всеки глбти простак да се изживпва като хвалипръцко и да твърди, че пише учебник по история и в него да насажда ненаучни тези, които НЯМАТ никаква връзка с материалната научна основа на преподаваната материя!

 20. 20 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4375 Любопитно

  До коментар [#15] от "Nil satis nisi optimum":Едва ли баба ти те е учила да лъжеш. Срамувай се поне от паметта ѝ !!!
  —цитат от коментар 17 на КМЕТ В СЯНКА


  КУРНЕЛИО,

  Ти ли си, ма ?!?!?!?!

 21. 21 Профил на kop09392549
  kop09392549
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#3] от "cmy12603507":

  Къде я виждаш тази наука към настоящия момент? В училища, университети...няма я! Какво си се развикал все едно си секретар на партийно събрание!

 22. 22 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#3] от "cmy12603507":
  До коментар [#6] от "cmy12603507":
  До коментар [#10] от "cmy12603507":

  Жена, пий един валериан и легни на сянка, че от тая жега истеряса крайно.
  Не знам дали изобщо си запозната с проблема, но специално Христо Христов много ясно обясни какви са основните критики към квазиисторическите "учебници". Разбирането на горния текст изисква предварително познаване на проблема.

  Perhaps you and I have lived with this miracle too long to be properly appreciative. Freedom is a fragile thing and is never more than one generation away from extinction. It is not ours by inheritance; it must be fought for and defended constantly by each generation, for it comes only once to a people. Those who have known freedom and then lost it have never known it again. #ОСТАВКА
 23. 23 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1467 Неутрално

  [quote#5:"Nil satis nisi optimum"]В Бъ,гария има ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН!!!Ако в министерството на образованието не ги интересува истината, поне да спазват закона![/q
  Да , наистина има такъв закон още от 2000 г ! Той обаче има едва ли не ПОЖЕЛАТЕЛЕН И ИНФОРМАТИВЕН ХАРАКТЕР ! Все пак , без да съм юрист ,при ПОГАЗВАНЕ на всеки закон , пък бил той и НТИКОМУНИСТИЧЕСКИ /което никак не се нрави на българските ИНТЕРНАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИ / ТРЯБВА ДА ИМА И СЪОТВЕТНИ санкции ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО ИЛИ НЕСЪОБРАЗЯВАНЕТО С НЕГО ! А КОЛКОТО ДО СЕГАШНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НАЙ-МАЛКО МОЖЕ ДА СЕ ТВЪРДИ , че не се съобразява с него ! Още повече , че от 2000 г се изредиха МНОГО ПРАВИТЕЛСТВА - "само " 9 /девет / на брой със служебните ! Това е ДЕСЕТОТО ! Какви ги свършиха останалите във връзка със спазването на този "Закон "????

 24. 24 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 1112 Любопитно

  До коментар [#17] от "КМЕТ В СЯНКА":

  И колко бяха учителските пенсии през 70-те години? Провери и виж дали аз лъжа, или ти разчиташ на късата памет на хората!

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 25. 25 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#18] от "Hawaii": “....Червени ни ДРУГАРЮ ПУТИНДЖИО,...“ Простак- аз съм АПОЛИТИЧНА хетероЖЕНА и на всичко отгоре помагах на съпруга ми за събиране на материали за докторантурата му! Бившият ник логика съм- точно на мен да ми пишеш така, е жалко- да ти припомня ли колко пъти съм публикувала тук 10тте международни договора, по които русия е страна и които русия наруши с незаконната окупация и с незаконната анексия на Крим и Севастопол?

 26. 26 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#21] от "kop09392549": “....Къде я виждаш тази наука към настоящия момент? ...“ Има я, но явно вече е изчезнала от българските средни училища...

 27. 27 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4375 Весело

  До коментар [#16] от "Hawaii": Има ли : нормативни актове, официални писмени документи, конституции, различни видове закони, които ясно указват каква е природата на комунизма? ИМА! Тогава в ъз основа на ТЯХ професорите и доцентите да съставят един НОРМАЛЕН учебник, в който всички тези неща да съществуват, но като за детското съзнание!
  —цитат от коментар 19 на cmy12603507


  Ха-хааааааааа

  Конституции....закони....въз основа на които професори и доценти

  ще съставят ИСТОРИЯТА,ха-хаааааааааа

  Аз пък да те попитам,

  НЕ Е ЛИ ПО-НАУЧНО, асистенти и аспиранти, на базата на УКАЗИ,

  НАРЕДБИ...и прочее....ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ да напишат

  пак ИСТОРИЯТА, само, че ПО-ТАКА, ПОДЗАКОНОВА..........

  Ха-хааааааа

  Вън от шегата,

  Кутев къде ви намира такива едни ЕКСТРА ОРДИНЕРНИ

 28. 28 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1467 Неутрално

  Закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен - ето го ЗАКОНА , а санкциите ????
  Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.

  In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

  Get Adobe Flash player

  [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
  Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
  (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа.


  [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]


  Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:
  1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
  2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
  3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";
  4. моралния и икономическия упадък на държавата;
  5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;
  6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост;
  7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи;
  8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението;
  9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели, включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия;
  10. безогледното унищожаване на природата.
  (2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:
  1. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля, като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението в страната и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това, че те представляват престъпления; това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки;
  2. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак, въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека;
  3. нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони, като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над закона;
  4. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като:
  а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия;
  б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения, като средство за политически репресии;
  в) лишаване от право на собственост;
  г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия;
  д) възпрепятстване на свободното движение във и извън страната;
  е) лишаване от гражданство;
  5. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица, които вземаха участие в престъпления и преследвания на други лица;
  6. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство и практическа загуба на държавен суверенитет.


  [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
  Чл. 3. (1) Посочените в чл. 1 и 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за престъпен.
  (2) Българската комунистическа партия е била престъпна организация, подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология, които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система.


  [Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
  Чл. 4. Всички действия на лица, които през посочения период са били насочени към съпротива и отхвърляне на комунистическия режим и неговата идеология, са справедливи, морално оправдани и достойни за почит.
  -------------------------
  Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 26 април 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 29. 29 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#27] от "Hawaii": ''....Конституции....закони....въз основа на които професори и доценти ще съставят ИСТОРИЯТА,ха-хаааааааааа... '' Явно се смееш на себе си и на собственото си невежество- отменените нормативни актове са ПИСМЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРИРОДАТА НА КОМУНИЗМА1 След като напр. в един закон е вписано, че гражданите на нрб нямат право на частна собственост, ти- абсолютният лаик -среднист- какъв извод ще си извадиш за комунизма....Това е все едно ти- средниста- да пишеш учебник по история, без да знаеш как да използваш всички налични исторически и юридически източници за посоченият период от време;0 Какво ще напишеш на децата- комунистите са клали сънародниците си и край- така ли;0 Щото не се съмнявам, че точно така ще се изразиш;0

 30. 30 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1467 Неутрално

  А ето и МНЕНИЕТО НА АГЕНТ ГОЦЕ - ДВА /2 / пъти ИЗБИРАН ЗА ПРЕЗИДЕНТ ! На това ако не му се вика ГАВРА С ПАМЕТТА , СЪС ЗАКОНИТЕ , С ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИТЕ ..............

 31. 31 Профил на Dexx
  Dexx
  Рейтинг: 713 Неутрално

  Много добър текст. Браво.

  “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
 32. 32 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 294 Неутрално

  УВАЖЕНИЕ за проф. Келбечева и Христо Христов, които не допуснаха ново поругаване на паметта на жертвите на мракобесният комунизъм!!!!
  —цитат от коментар 2 на selqnin


  Мисля, че не сте чели статията а само отгоре отгоре. В нея не пише нищо за "мракобесният" комунизъм. Точно е и ясно са се опитали да дефиинират начините по който да се дават определения/описания на дадени събития. И дума не става за поругаване на нечия памет или да се максимализира един режим, нито пък обратно да се търси вина или преувеличава същият този режим.

 33. 33 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#28] от "doroteus": За ПРЪВ ПЪТ да сте прав. От този закон трябва да се тръгне, но ник 'хавай' си няма и понятие от това, което пиша и не може да осмисли един писмен текст, а тръгнал да се занимава с учебниците по история- смях в залата;0

 34. 34 Профил на eminem9876
  eminem9876
  Рейтинг: 358 Неутрално

  Просто хората искат да се наблегне на информация от вида на баница с бозичка беше 20 стотинки а не да се разкрие престъпната система на един престъпен режим.

 35. 35 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 294 Весело

  Задължителни оставки! И разследване на автори и издатели, допуснали подвеждащи материали, прикривали исторически истини, действия недопустими и застрашаващи националната сигурност!
  —цитат от коментар 4 на hamiltonf


  Марсианците идаааааааааааат. Писий си хапчета ве пич.

 36. 36 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2244 Неутрално

  Нема скандал, има истерични напъни на група соросоиди да вкарат платената си с долари пропаганда в учебниците по история и да облъчват децата с една изопачена и манипулирана версия на миналото.
  —цитат от коментар 1 на izt21595181
  Само едно ще ти напомня, а след това ела да ми говориш за Сорос :
  Веднага след 9.9.1944 година, българската армия започва да воюва срещу хитлеристкаи Германия . Вече покойният ми баща е раняван два пъти и от рота 168 човека, живи са се върнали ... 7 човека !
  В същото време българските комунисти, подпомогнати от съветските специалисти ( НКВД ) и под личното ръководство на главния прокурор на СССР Андрей Януариевич Вишински, устройват кланица за българския политически и бизнес елит и без съд и присъда са убити 30 000 българи, в това число и двама братовчеди на майка ми .
  Извод :
  Докато истинските българи дават живота си по фронтовете на ВСВ, МАРОДЕРИТЕ С БОЛШЕВИШКА ПОМОЩ УСТРОЙВАТ КЛАНИЦА НА ДРУГИ ИСТИНСКИ БЪЛГАРИ !!!

  Идиот, имаш ли да кажеш още нещо за Сорос ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 37. 37 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#32] от "GreenBush":

  Той говореше за скандала с учебниците за 10 клас като цяло, не за статията.

  Perhaps you and I have lived with this miracle too long to be properly appreciative. Freedom is a fragile thing and is never more than one generation away from extinction. It is not ours by inheritance; it must be fought for and defended constantly by each generation, for it comes only once to a people. Those who have known freedom and then lost it have never known it again. #ОСТАВКА
 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 294 Весело

  [quote#36:"niksan1"][/quote]

  ...."устройват кланица за българския политически и бизнес елит и без съд и присъда са убити 30 000 българи....."


  Ахъм, спомням си...точно така беше ама не бяха 30 000 човека а 90 000. Клаха ги като кокошки и прасета в центъра на София.. Кървотия ти викам. ......

  Голяма маса от пишман демократите в този форум при други обстоятелства би излязало префектни комунета от най заклетите такива.

 40. 40 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2244 Неутрално

  До коментар [#18] от "Hawaii": “....Червени ни ДРУГАРЮ ПУТИНДЖИО,...“ Простак- аз съм АПОЛИТИЧНА хетероЖЕНА и на всичко отгоре помагах на съпруга ми за събиране на материали за докторантурата му! Бившият ник логика съм- точно на мен да ми пишеш така, е жалко- да ти припомня ли колко пъти съм публикувала тук 10тте международни договора, по които русия е страна и които русия наруши с незаконната окупация и с незаконната анексия на Крим и Севастопол?
  —цитат от коментар 25 на cmy12603507  Логика,
  не лъжи хората, че имаш мъж - при такава като теб НИКОЙ НИКОГА няма да се спре !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 41. 41 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 294 Весело

  До коментар [#32] от "GreenBush":Той говореше за скандала с учебниците за 10 клас като цяло, не за статията.
  —цитат от коментар 37 на Darulio  Всъщност говорят как трябва да бъдат описани дадени историчеки събития а не как са описани в момента.
  Работата е там, че истината за някои страни винаги ще бъде неудобна и силните на деня ще гледат да манипулират масите. Вече 30 години се обвинява един отдавна отминал режим. Хората са масово толкова прости в тази държава (85% *****) , че само им трябва да им се посочи враг, които да се изкара виновен за нищо съществуването им. Само в България още се говори за комунисти и тоталитарен режим докато страние от бившият соц блок действат и си решават проблемите.

 42. 42 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 609 Неутрално

  Няколко пъти улавям противоречие в статиите тук. Заглавието едно, материалът отдолу опровергава. Според мен. Значи, има скандал, защото не е помислено, че децата ще учат тоя материал. От друга страна, някой е подхвърлил на обществото идея, която не е обмислена и предизвиква спорове. Оказва се, че трябва да се избистри.Аз съм сигурен, че и от двете страни ще има възрастни хора, които ще реагират различно какво учат внуците им. Като дете си спомням един разговор с дядо, участник в ПСВ, как му обяснявах за братския съветски съюз, че всички машини в ТКЗС-то са подарък от там и пр., квото са ме учили другарките, сигурно е било 58-59-та г. Дядо ме контрира на майтап, че руснаците са се били срещу нас през войната. Споделих го на училище и кат ме емнаха, познайте...Верно, тогава беше друго, сега е демокрация и всеки може да си споделя, ама първо да се мисли.

 43. 43 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1467 Неутрално

  [quote#32:"GreenBush"][/quote]

  Не знам дали ПИШЕ мракобесен , но и да не пише - той си беше и е такъв ! Зконът е приет със 137 - "за " /одс / , 60 - "против" и 2 "въздържали се " / БСП - нали уж не са комунисти - преоблякъл се Илия - погледнал се - пак в тия "!Ще постна и едно изказване не таткото на др.Каракачанов / Красимир / по въпроса :АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаваният от мен господин Дянков ме провокира да почна по един може би необичаен за вас начин. Именно уважаваният от мен господин Дянков, защото той е един от малкото хора, които наистина си заслужават уважението в тоя парламент.
  Защо казвам това нещо? Аз съм потомък на стар комунистически род. Именно комунистически, даже не социалистически. Нещо повече, аз твърдя, и това се знае от хората, които са се интересували от моя род, че това са били хора идеалисти. Те са го доказали и с позициите си преди 9 септември, и с позициите си след 9 септември. И когато тук става дума за извинение аз винаги бих казал следното: не всеки има право да се извинява. Просто извинението има смисъл, когато идва от човек, който е имал искрени позиции.

 44. 44 Профил на birnic
  birnic
  Рейтинг: 466 Неутрално

  И още:

  "Доц. Румяна Маринова-Христиди: Повтарят се сталинските методи на цензура
  01.07.2019, 09:17 Велиана Христова 5030
  България

  /Поглед.инфо/ Има безпрецедентен политически натиск "отгоре" да се представи социализмът едностранчиво - само като престъпен, казва авторката на един от учебниците по история

  "Няма професионален историк, който да се съгласи на сделката да се подпише под политически пасквил"

  - Продължава скандалът за социалистическия период в учебниците по история за Х клас, наистина ли става дума за търсене на истината, или за груба политическа намеса в училището?

  - Нещата са скандални. Категорично става дума за политическа атака, за безпрецедентен политически натиск, напълно необоснован от фактологична, академична и всякаква гледна точка. Ситуацията е следната. Имаме нормален конкурс за учебници, имаме авторски колективи с университетски преподаватели, пет учебника преминават тази процедура, оценени от пет независими рецензенти в министерството, от комисии и учители. Одобрените текстове, уверявам ви, са абсолютно коректни, академични и няма нищо от това, за което ни обвиняват. Няма нито скрито нещо, нито замазано, нищо възхвалявано. Какъв е проблемът? Проблемът за тези хора е, че подходът, който сме приложили в учебниците, е професионален исторически подход. Тоест посочени са абсолютно всички характеристики на режима - и жертвите, и репресиите, и Държавна сигурност, но за критикуващите проблемът е, че оценките не са достатъчно крайни. Те искат този период да се характеризира като изцяло престъпен, да не се прави никаква диференциация в него, а има разлики в 40-те, 50-те, 70-те и т.н. години. Само пример давам: "Да се включи Държавна сигурност!". Разбира се, че е включена, в учебниците пише: "Държавна сигурност - част от репресивния апарат". Но това не е нещо уникално за България, то е в контекста на Студена война, на противоборство на системи и т.н.

  - Един ваш колега публично заяви, че е против да се представят и положителните страни на режима. Какво означава това за един историк, след като има факти, историята е факти.

  - Разбира се. Няма професионален историк, независимо от убежденията му, който да си сложи подписа под някакъв исторически пасквил, който отразява нещата в черно-бяло, независимо за кой исторически период става дума. Всеки професионален историк, пък и всеки човек знае, че в историята черно-бяло няма - има ги негативни характеристики на всеки период, но има и постижения. И те не може да бъдат отречени и заметени, защото иначе се получава непрофесионален политически пасквил. Тоест има обективно представени факти, има го едното, има го и другото. Едни хора обаче са се хванали да критикуват учебниците, повтарям - след завършена процедура в министерството и независимо от оценяване от рецензенти и комисии. Да ви кажа кой подхвана темата, за да ми отговорите вие откъде идва този натиск. Хората, които атакуват, са всеки път едни и същи - журналистът Христо Христов, който си изучава някакви неща, няма лошо, но той да дойде и да каже на университетските преподаватели от Софийския университет как да интерпретират фактите е, меко казано, скандално. За г-жа Евелина Келбечева пък елементарна справка в информационната служба НАЦИД показва, че въпросното лице не е хабилитирано - не знам защо всички - и тя самата, я титулуват професор, тя не само не е професор, тя не е и доцент, а е обикновен "малък доктор" по археология. Това всеки може да го види в регистъра на НАЦИД. И никой не смее да попита въпросната госпожа в каква компетенция се изявява - и тя, и Христо Христов, в какво качество тези лица се осмеляват да атакуват пет екипа от университетски преподаватели от държавни университети. Ние не сме в частни структури, във фондацийки, в грантове - ние си изпълняваме дълга пред обществото и пред научната съвест. И ще продължим да пишем професионално и съвестно!

  - Проблемът е, че министърът спря учебниците и ви прати едни 12 искания на тези хора с предписание да ги добавите в учебниците, т.е. превърна исканията им в държавен акт!

  - Това е абсолютно скандално. Първо, то се прави след завършени процедури, минали всички етапи на оценяване и одобряване от независими експерти, комисии и учители. Второ, министърът го прави под натиска на тези хора и казва, че някои историци били възразили. Кои са тези професионални историци, които са възразили?! И как може приказките на тези елементи да са основание за министъра? Скандалът е в министъра, иначе всеки може да си изразява каквото иска мнение, в демократична държава сме. И толкова сме демократични, че министърът на образованието, вместо да се довери на пет авторски колектива от хабилитирани университетски преподаватели и на независимите оценители, той решава, че такива лица са му достатъчни, за да спре една завършена процедура. Ако това не е скандално, аз не знам кое е.

  - Но проблемът не тръгва ли от учебната програма, по която се пишат учебниците. Като я прочете човек, остава с впечатлението, и учениците ще останат с убеждението, че до Девети септември 1944 г. нещата са относително нормални - е, има радикализиране на БКП, има един преврат, едни спасени евреи непонятно от какво, а престъпленията всъщност започват от социализма. Лагерите при фашизма ги няма, но те се появяват, видите ли, при социализма! Това не е ли скандално представяне на историята?

  - Разбира се, че е скандално. Както е скандална и претенцията защо сме написали, че от 1962 г. и при Живков нататък нямало лагери. Ами написали сме, защото отговаря на фактологическата истина, независимо дали на някого тя му харесва, или не. Разбирате ли колко е дълбок скандалът?

  - Мисля, че скандалът надхвърля учебниците. Опитват се да насадят в обществото извратено идеологическо отношение към историята до 1944 г. и след това, да не говорим за Русия. Младите не трябва да знаят, че до Девети септември е имало зверства, Съпротивата напълно липсва, макар че именно това, че я е имало, е един от аргументите, с който е опазена териториалната цялост на България след Втората световна война.

  - Същите тези лица, които споменах, не зная в какво качество, но те седяха на масата в министерството, когато ние обсъждахме програмата за Х клас миналата година. И имахме скандали, защото те в тяхното непрофесионално качество се осмеляваха да дават указания. Г-жа Келбечева даваше наставления какво да има във всеки един урок - буквално от палеолита до периода на социализма. И нейното мнение бе взето предвид от зам.-министъра Николов, който също смяташе, че трябва в тези крайности да се представят нещата.

  - Това означава, че тези хора специално са докарани в министерството.

  - Да, те са докарани там. В какво качество каниш човек, който не е хабилитирано лице и не е специалист - добре, за археологията може като доктор да се изкаже нещо, но е скандално, когато тези хора определят какво да има в програмите по история. Имахме много големи спорове, но въпреки това залегнаха техните виждания в програмата. Защо никой не се довери на историците, които работят в държавните университети, в БАН, минали през всички стъпала на хабилитиране. Ние не обслужваме чужди интереси. Защо се намесват хора, които работят в частни и в чужди институции?

  - От декларациите на политически партии като СДС и ДБ, които също се намесиха, оставам с усещането, че болката им идва от желанието училището така да обработва учениците, че да не вярват вкъщи на онова, което чуват от семействата си за годините до и след 1944 г.

  - Да, има само една истина - и ето, ние ще ви кажем сега коя е тази истина. Това е подходът. Моите деца сега ще бъдат единият в седми клас, другият - в десети. Това са двете години, в които се учи история на България. И за мен е изключително важно какво ние даваме на своите деца - оставете като информация, информация всеки може да намери, а като начин за разбиране на историята и на близкото ни минало. Не може с тези черно-бели категории. Повтаря се точно това, което се отрича - сталинските методи на цензура и на налагане на една истина, в момента ги виждаме обаче в безпрецедентен вариант, налагани с директиви директно от министъра. Министърът на образованието да ви

  даде две страници с "препоръки" конкретно по историческото съдържание и интерпретацията му! Това никога не е било, уверявам ви!

  - Защо никой не говори за един основен проблем - че цялата история на България е вместена в една година и уроците са някакви кратки извадки, за повече няма време и място.

  - Едни 3500 знака...

  - Защо никой не говори, че историята като задължителен предмет свършва в Х клас и не се учи повече?

  - Да, и въобще не се изучава както трябва. Като ви направят една такава програма, като ви наблъскат учебниците с ненужна фактология в една посока само, знаете ли какъв е резултатът? Никой в училище не преподава целия материал, даже до Втората световна война не стигат. Защото първо няма време, второ учителят си вика: "Абе, тука тия се карат и всеки ден ми свеждат нови работи, я да не го преподавам това нещо, да си гледам Крум и Омуртаг да си ми е чиста работата". Тези деца нямат представа какво се случва в България по време на Втората световна война, камо ли какво се случва след нея. Това е резултатът. Пък ние ще си пишем за Държавна сигурност. Сега се сещам за още един пример, защото са безумни нещата. Да се включел Христо Явашев в учебниците. Извинете, Христо Явашев може в изкуството си да е артист, опакова неща - моите уважения, но това е човек, който се е отрекъл от България, не е казал една добра дума за България, не желае да говори български език и да има нещо общо с нея. При толкова прекрасни творци, които имаме, защо трябва точно него да включим?! Ето такива неща са абсурдни.

  Атаката всъщност не е по съдържанието, него си го има в учебниците най-коректно. Те прехвърлиха атаката само върху интерпретацията. Правят се едни много подли и злостни опити за манипулации срещу някои от колегите автори на учебници, като минават на лично ниво и раздават политически оценки на тези колеги, които са абсолютно професионални историци и текстовете им са абсолютно балансирани. Идеята е да се атакуват и лично някои имена - абе, те тия са комунисти, затова така пишат. И без никой да е прочел какво те пишат, се лепи този етикет, защото много лесно върви така на площадно ниво. Което е много скандално и аз абсолютно се възмущавам от тези атаки. Това си е чисто политическа акция. Срещу мен ги няма, защото просто съм родена през 1977 г. Между историците ние драма за периода на социализма нямаме никаква. Периодът е представен максимално обективно, балансирано и професионално. Но явно не това се търси.

  - А ако се пренапишат тези уроци в учебниците, те не трябва ли да минат през нова оценка от рецензенти, от комисиите, от учителите? И кога ще стане това? Случайни твърдения ще се включат и никой няма да оценява тези учебници, така ли?

  - Нямам представа как министърът ги вижда тези неща. Но аз не виждам и кой ще си пренапише учебника. Ако е въпрос да се добавят едно-две изречения, за да се "уплътни фактологията, няма проблем. Но ако се върви наистина по тези спуснати от него директиви - да се включи това и онова, мисля, че няма професионален историк, който да се съгласи на такава мръсна сделка. Как ще дойде някой да ти каже ти какво да напишеш като професионалист. Това е безобразие, какъв професионалист си, ако политическо лице ти казва какви факти да напишеш, как да ги интерпретираш. Тогава какви сме ние и за какво става дума? Да си вземат едни такива странични лица, направо да им диктуват уроците и да напишат каквото желаят. Скандално е и е тъжно, разбира се. Но да се надяваме, че ще има разум. Аз виждам по моите студенти - те искат баланс, искат нормално да се представя историята. Навремето моята дисертация беше за образованието и там са данни на ЮНЕСКО - не наши, за високото равнище на това образование при социализма, пределно ясно е казано, че България е на първите места. Но натискът е много силен да се представи периодът едностранчиво, единствено и само като престъпен. Извинявайте, кой историк ще си сложи официално името под такава квалификация.

  * Румяна Маринова-Христиди е завършила Математическата гимназия в София (1994 г.) и магистратура по Съвременна българска история в Софийския университет (1999 г.). През 2004 г. става доктор, а от 2014 г. е доцент . Специализирала е в Италия, Гърция и Израел. Научните й интереси са в областта на съвременната българска история, еврейските изследвания, Холокоста, образованието и идеологията, културната дипломация и българо-гръцките отношения от края на Втората световна война до съвременността. Автор е на десетки статии, монографии у нас и в чужбина, на учебни помагала. Ръководител на научни проекти. Тя е един от авторите на учебника по история за Х клас на издателство "Анубис"."

 45. 45 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2244 Неутрално

  До коментар [#11] от "arcanum":
  —цитат от коментар 15 на Nil satis nisi optimum  За учителските не помня, но земеделските пенсии бяха 23 лева, а не 20 ...
  Лъжеш с 3 лева - очаквам да се изчервиш и да се извиниш на другарите, но, ако им теглиш една истинска, сочна и българска псувня - имаш уважението ми !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 46. 46 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#38] от "birnic": ''....проф. Пламен Павлов, който е мой студент и е толкова талантлив човек! ...'' Този професор води основните предавания по тв канала ''Българска история'' и всичките му предавания са изключително увлекателни и интересни. Разглежда и Първото , и Второто българско царство и по-специално- цар Иван Асен Втори и диснастията на Асеневци.
  ''....антиеврейското законодателство....'' За антиеврейското законодателство, в качеството си на български адвокат твърдя, че Царство България оставя ТРИ юридически вратички за физическото спасяване на българските евреи в чл.15 изречение второ от закона, и че хитлер е бил БЕСЕН на малка България, че тя е създала такъв закон, с който им ги е предоставила. Доказателството;
  ЗАКОНЪ за защита на нацията (отм.)
  Утвърденъ съ указъ № 3 от ъ 21.01.1941 год., обн., ДВ, бр. 16 от ъ 23.01.1941 г., отм., бр. 50 от 2.03.1945 г.
  Дялъ II.
  ЗА ЛИЦАТА ОТЪ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОДЪ

  Глава I.
  ЗА ПРОИЗХОДА

  Чл. 15. Отъ еврейски произходъ са лицата, на които поне единъ отъ родителите е евреинъ.

  Не се смятатъ отъ еврейски произходъ ония лица, които са родени или ще бъдатъ родени отъ заварени отъ този законъ смесени бракове, между приели християнството лица отъ еврейски произходъ и лица отъ български произходъ и са приели или ще приематъ християнството като първа своя религия.

  Не ми е известно в антиеврейските законодателства на другите европейски държави в периода 1939-1945 г., да са съществували юридическите ''вратички'' на чл.15 изречение второ от ЗЗН. Това е ЧЕСТ за българското НС и за българските законотворци и не може да се отмине с лека ръка1


 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Любопитно

  До коментар [#40] от "niksan1": Не само имам, но и ми купува очила за 1300 лева- не като теб, който не смееш да купиш цветя за 13 лева на жена си:)

 49. 49 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1249 Весело

  До коментар [#38] от "birnic":

  "Аз работя по българо-съветските отношения от 1974 г., от цялата работа с учебниците съм най-засегнат"
  Личи си. И в момента по тях работи. Помиярска работа е това неговото индийд.

  Perhaps you and I have lived with this miracle too long to be properly appreciative. Freedom is a fragile thing and is never more than one generation away from extinction. It is not ours by inheritance; it must be fought for and defended constantly by each generation, for it comes only once to a people. Those who have known freedom and then lost it have never known it again. #ОСТАВКА
 50. 50 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Разстроено

  До коментар [#44] от "birnic": “.... Г-жа Келбечева даваше наставления какво да има във всеки един урок - буквално от палеолита до периода на социализма. ..."" Майко мила- до такъв разпад и деградация ли са стигнали нещата?! Ужас и безумие...

 51. 51 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Онзи , който е поставил минус на мой коментар 46, да ми цитира в оригинал нормативният текст на друг антиеврейски закон от друга европейска държава, която е в хитлеровата коалиция- напр. Италия- в който съществува текста на чл. 15 изречение второ от ЗЗН/ отм/, за да му направя сравнителноправен анализ и да видим, че наистина съществува и че моето твърдение е невярно. А сега, де;0

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 53. 53 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 939 Разстроено

  ПО БАЙ ТОШОВО ВРЕМЕ БОЗАТА БЕШЕ ПО 6 СТ ВЕ!!!!!1!!
  —цитат от коментар 11 на arcanum


  Т'ва е верно. Както е верно, че за да излезеш в чужбина беше необходима "изходна виза" дори и до СССР! И че ако се изцепиш по единствената телевизия в пряк ефир и се обърнеш към бай Тошо с "Ти бе, бай хуй..", точно след 30 минути няма да те има на тоя свят, че и ЕГН-то ти ще е заличено... Де да беше само това...

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 54. 54 Профил на frisky
  frisky
  Рейтинг: 311 Неутрално

  [quote#36:"niksan1"]
  —цитат от коментар 39 на GreenBush
  ...."устройват кланица за българския политически и бизнес елит и без съд и присъда са убити 30 000 българи....."Ахъм, спомням си...точно така беше ама не бяха 30 000 човека а 90 000. Клаха ги като кокошки и прасета в центъра на София.. Кървотия ти викам. ......Голяма маса от пишман демократите в този форум при други обстоятелства би излязало префектни комунета от най заклетите такива.[/quote]

  Нима отричате съществуването на Народния съд?

  Да се знае: https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7729679
 55. 55 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#53] от "ТНТ": Това е вярно, но не може да се пише в учебника напр. ''Комунистите изклаха сънародниците си българи'', защото днешните деца във България се раждат направо с едно висше -т.е. акселерацията им се изразява и в ранното интелектуално развитие - и ще попитат- добре, де- ами тогава баба и дядо защо още са живи- нали са живели по времето на социализма, не са били комунисти, а пък не са изклани...Трудна задача е и въпросът наистина е в дозировката, но пък тази задача Е по силите на професорите и доцентите по история.

 56. 56 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1529 Разстроено

  Нищо старо не е забравено и нищо ново не е научено. По същия начин едно време ни птредставяха "монархо-фашизма" преди 9-ти Септември. Така ни представяха тези години че си мислехме какви късметлии сме че не сме живели тогава.

  Та и сега искат така.

  А истината е че каквото нямахме го получихме, а кавото имахме го загубихме след 10 Ноември. А баща ми, който преживя и монархо-фашизма и социализма и демокрацията казваше, че най-добре му е било ж годините преди 9.9.1944, може би заради тъгата по младостта и още нещо ......

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 57. 57 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 661 Неутрално

  Имам едно много просто предложение. Предлагам за догодина господата вайло Знеполски, Михаил Груев, Даниел Вачков, Момчил Методиев, Даниела Колева, Иван Еленков, Пламен Дойнов, с подкрепата на проф. Келбечева и известният журналист Христо Христов, да напишат един учебник по История за 10 клас и да се конкурират с него с другите 5 учебника за интереса на учителите и учениците.
  Така би постъпил всеки един демократ, реформатор и гражданин за Европейско развитие и по този начин би размазал комунистите в другите другите учебници като предложи конкретен правилен начин за изучаването на този предмет, защото комунистите са коварни. Спазили са задължителните изисквания и правила

  Бог да благослови Америка за България!
 58. 58 Профил на krf54523578
  krf54523578
  Рейтинг: 294 Неутрално

  А как подписалите материала ще обяснят, че са завършили висш образование по времето на мракобесния режим ? Защо не се отказват от образованието дадено им от червените преподаватели ???? Как една Келбечева ще обясни своя антикомунизъм от позиция на факта, че е била асистент в СУ на проф. Николай Генчев ? Само това, че е била преподавател в СУ означава изключителна лоялност към режима. В този университет, а и не само в него, имаше секретен отдел, който проверяваше всеки преподавател до девето коляно. И имаш ли най-малко "петно" в биографията забрави да станеш преподавател.
  А Ивайло Знеполски е върха на сладоледа. Вижте му супер червената биография:

  https://bg.wikipedia.org/wiki/Ивайло_Знеполски

  Дали когато се изучава антикомунизма не трябва да има отделен дял, а именно - "Пребоядисани антикомунисти" ?

  Проблемът е, че червени бозайници са на първа линия на антикомунизма. Смешни сте и сте жалки, господа. Имайте малко морал.

 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 61. 61 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 240 Гневно

  Проф. Евгения Калинова - запомнете това име. Това е нещо като Искра Баева на 10-та степен. Тя пише всички учебници по история в БГ, в най-различни колективи, издателства и чрез подставени лица.

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 62. 62 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4375 Весело

  До коментар [#28] от "doroteus": За ПРЪВ ПЪТ да сте прав. От този закон трябва да се тръгне, но ник 'хавай' си няма и понятие от това, което пиша и не може да осмисли един писмен текст, а тръгнал да се занимава с учебниците по история- смях в залата;0
  —цитат от коментар 33 на cmy12603507


  Другарко,

  При КОМУНИЗМА имаше КРЕПОСТНИЧЕСТВО, маскирано като „ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ......” и прочее....и прочее.....ограничаване да живееш където си пожелаеш.

  При КОМУНИЗМА имаше ПРАВО ДА ИЗБИРАШ И ДА БЪДЕШ ИЗБИРАН, но БЯХА ИЗБИРАНИ ДРУГАРИТЕ ТОДОР ЖИВКОВ, ГРИША ФИЛИПОВ, ДОБРИ ДЖУРОВ.....и т.н.... и т.н....цитирани в каноничен порядък изчерпателно от говорителите по ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ електронни „МЕДИИ” като Бай Соц Труженик „ИЗБИРАШЕ” едно от едно.....

  Какви „ЗАКОНИ” „КОНСТИТУЦИИ” и прочее БЕЗСРАМИЯ ни навираш в лицето.

  По-добре за пореден път се похвали, че си адвокатка, отколкото да ни го намекваш индиректно по този меко казано неадекватен начин.....

 63. 63 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2246 Неутрално

  Джафкайте се... в следващите учебници като напишат, че България е създадена 1878 г от руския цяр......

  Русия- проказата на планетата Земя.
 64. 64 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 1875 Неутрално

  Прави се опит да се очерни цяла една епоха и да се забрави, че България е била икономически развита държава по време на комунизма.

 65. 65 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 240 Гневно

  „Живков печели от закриването на лагера в Белене (август 1959 г.). Нарасналата престъпност обаче кара властите да създадат нов лагер край Ловеч. Жестокостите в него предизвикват скандал и през 1962 г. лагерът е закрит”.

  Цитат на горната особа от учебник на Булвест.

  Две изречения а колко лъжи и манипулации:

  1. Живков не е закрил Белене, временно го е преместил в Ловеч, защото Югов бил отрекъл съществуването му пред западната преса.

  2. Създаването и закриването не само на „Белене”, а и на много други комунистически лагери не става публично – в пресата, това е немислимо, а със секретни решения на МВР-ДС, на Министерския съвет или Политбюро на ЦК на БКП. Затова обществото няма как да аплодира Живков” за закриването на „Белене”, защото не знае това, следователно Живков не „печели” обществено одобрение от закриването на лагера.

  3. Напълно невярно е твърдението на проф. Евгения Калинова, че „нарасналата престъпност обаче кара властите да създадат нов лагер край Ловеч”.
  Фактите, събрани в разследването на Главна прокуратура дело №4/1990 г. по описа на Прокуратурата на въоръжените сили, която разследва убийствата в лагера край Ловеч след края на комунистическия режим, категорично показват друго: Лагерът край Ловеч е създаден веднага след решението на „Политбюро” за закриването на „Белене” на заседанието на висшето партийно ръководство начело с Тодор Живков. Закрива се „Белене” и веднага се създава нов секретен лагер – този край Ловеч.

  4. Обяснението с „нарасналата престъпност” асоциира, че новият лагер е само за престъпници. И нищо незнаещите и неподозиращи ученици съвсем нормално ще могат да възприемат, че става дума за лагер за престъпници. И оттам един такъв извод: „Ами тогава са правили лагери за престъпници, така се борили срещу престъпността”.
  Веднага след създаването му в него започват да бъдат въдворявани без съд и присъда хора по чисто политически причини – оцелели бивши депутати от БЗНС „Никола Петков” (двама такива депутати са убити в лагера), музиканти (Александър Николов – Сашо Сладура и Димитър Чабуклийски от Враца), други хора на изкуството като актрисата Надя Дункин, адвокати, селяни, съпротивляващи се срещу ТКЗС и др.

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 66. 66 Профил на gmranger
  gmranger
  Рейтинг: 384 Неутрално

  Комунизма беше малко по-зле от турското. За 45 години ни отне това, което другите не успяха за 500, и за пръв път ни направи братоубийци. Това да кажат на децата.

 67. 67 Профил на Малинчо Паков
  Малинчо Паков
  Рейтинг: 351 Неутрално

  До коментар [#2] от "selqnin":

  Селяните, като тебе, си живееха при комунизма, щом системата им позволи да продават на пазара "излишъците" от частното им производство. Като ученик ходех с цялото училище да бера памук, а "работливите" почитатели на живковия "цоциализъм" продаваха на пазарите в градове и големи села и пееха "Да живей"! Аз им правех трудодните, а те имаха по две коли в дворовете си! Та всичките тия брътвежи тук са не повече от пропагандна акция, която с изкълчен "език" се опитва да докаже нещо несъществувало. В партийните и държавните документи от разискваното време никде не се говори за комунизъм като актуално състояние на обществото, а, по скоро, като за неясно бъдеще. И това е първият и много съществен аргумент против третирането на тематиката от някакви си поиции на "българския комунизъм"! Но дерзайте, кьопоолар, би изрекъл инженер Ганев, строител на неясното бъдеще!

  Малинчо
 68. 68 Профил на krf54523578
  krf54523578
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#65] от "Жълто паве":

  Това, което си писал са голи твърдения. Дай документи. Все пак Калинова може би е работила с документи. Слушал съм я в разни предавания и винаги ми е правила впечатление, че се опира на документите.
  А по-специално за нарастналата престъпност мога да ти кажа, че живеех по ония години в "Надежда" и действително беше страшно. Разбира се, не говоря за грабежи на банки и предприятия, но хулиганството беше изключително голямо. Тия от Коньовица напр. не смееха да припарят в "Надежда".

 69. 69 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Тези хора или не знаят що е това историческа наука, или се правят на ампери. В учебника идеология няма място. Историята борави с факти, а не с интерпретациите им. Това, за което говорят, не е никаква наука! И такива нямат място при писане на учебници.

  Мърфи е оптимист!
 70. 70 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#62] от "Hawaii": “...Какви „ЗАКОНИ” „КОНСТИТУЦИИ” и прочее БЕЗСРАМИЯ ни навираш в лицето....“ Чужденецо- ПРОСТАК, българските закони НЕ СА БЕЗСРАМИЯ! БЕЗ СРАМ И МОРАЛ Е МАЙКА ТИ, ЧЕ НЕ ТЕ ВЪЗПИТАЛА ДА СИ ДОБЪР ЧОВЕК, ДА РАЗЛИЧАВАШ ДОБРО ОТ ЗЛО И ДА УВАЖАВАШ И ИЗПЪЛНЯВАШ ЗАКОНИТЕ! Нямаш изградено правосъзнание, тръгнал да коментира правосъзнанието на другите! Нещастно човече си и неслучайно си платен коментатор- не става за никаква друга професия или занаят!

 71. 71 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#70] от "cmy12603507": не става за -т.е. не ставаШ за

 72. 72 Профил на Малинчо Паков
  Малинчо Паков
  Рейтинг: 351 Неутрално

  До коментар [#58] от "krf54523578":

  Колкото повече ревящите са затънали в "комунистическото" си минало, тлкова по-енергично се тикат по форумите и по-силно пищят - ДОЛУУ! Кълбучева или Бълкучева - все ми е тая, но че е професор - това ме впечатлява. По история! Без дори да познава основни закони и закономерности на историческото развитие на човечеството. Не е наясно с периодизацията на етапите му, с неговата цикличност, приемственост (непрекъснатост), последователност и преходност, както и с движещите сили на тия процеси. И в писането на учебници - също я няма, завалийката! Използването на учебника като средство за пропаганда е вестникарска история от миналото. Защото при цялата интерпретативност на историята, в основата на нейното описание са ОБЕКТИВНИТЕ факти, истинността им и тяхното всестранно познаване.

  Малинчо
 73. 73 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#72] от "Малинчо Паков": “....Защото при цялата интерпретативност на историята, в основата на нейното описание са ОБЕКТИВНИТЕ факти, истинността им и тяхното всестранно познаване...“ Абсоютно вярно! +++++++++++++++++++++++++!
  Именно на ФАКТИТЕ се основава науката и това умишлено се цели да се премахне! А факт е нещо ВЕЧЕ СЛУЧИЛО СЕ в обективната действителност.

 74. 74 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2288 Весело

  Позицията на авторите е защитена перфектно. Неслучайно техните червени опоненти се мятат между бозата за 6 ст и свръхобщи плюнки. Завалиите.....голям проблем имат ;)

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 75. 75 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2288 Любопитно

  Без дори да познава основни закони и закономерности на историческото развитие на човечеството.
  —цитат от коментар 72 на Малинчо Паков  Бихте ли доказали твърдението си с конкретни примери?

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 76. 76 Профил на Малинчо Паков
  Малинчо Паков
  Рейтинг: 351 Неутрално


  До коментар [#73] от "cmy12603507":

  Преди да заема професорска позиция работих в един от най-сериозните институти у нас - по "Криминалистика и криминология". Там основното правило беше, както и в съда - истината, винаги истината и само истината! Истината, основана на фактите и обоснована от тях. След това ми беше лесно - оставаше само да прочета фактологията, да позная същността на проблемите с които се занимавах и да ги опиша, без да мъдрувам лукаво. Написал съм над 37 учебника и книги и все още ги има по библиотеките на няколко университета, та не се е случвало да се срамувам от написаното. Но има дребни хорица, навъдили се в университетите напоследък, които ще се пръснат от напъване да се докарат на началството. Както беше изрекъл поетът - "Като човек - що да прави - изяда си и месата!".

  Малинчо
 77. 77 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8478 Неутрално

  "Демокрацията не е всепозволяващо общество, политическият плурализъм не означава толерантност към каквито и да било възгледи, които заплашват ценностите ѝ и общото благо. Част от нейните защитни механизми са да бъде нетърпима към тях."

  Ние прекалено дълго бяхме толерантни и ето, това е резултата. Не стига, че допреди 30 години в учебниците се възхваляваше социализма, братския СССР и лъжите за развитието на България, а сега под различна форма промиването на мозъците продължава. На професорите от Софийския университет трябва да се забрани да участват в писането на учебници по история. Вече не, стига толкова лъжи и инсинуации.

 78. 78 Профил на Violeta Dimitrova
  Violeta Dimitrova
  Рейтинг: 327 Неутрално

  До коментар [#12] от "Капабланка":Тогава не срамувахме от произхода си - било работник, текезесар, или учител- сега вие презрително наричате "бачкатор", "селяндур" "даскал" , сякаш че това ,което купувате да ядете от магазина не е дошло от тора на нивата и лайната във фермата (само че не български,а вносни).Тогава ходехме всяка година на почивка по 20 дни,децата ни спокойно ходеха на лагер,а лекарите тичаха след нас .Тогава имаше Белене , сега и децата бият полицаите,тогава не можехме да швъкаме зад граница, но и нямахме ключ за външната врата.


  До коментар [#66] от "gmranger":Отне на мнозина акъла, че бяха задоволени основните човешки потребности -знаеш ли колко нови къщи на обикновени хорица се построиха тогава с държавна помощ ? Да помниш някой да е търсил помощи за лечение или мислиш че просто са си умирали като мухи , сега една шивачка ще си излекува ли детето ако се разболее?Чакали сме 5 години за нова кола - ако си един стрелочник сега ще си купиш ли нова кола ?На куково лято!Много плямпате , ама слезте долу при народа , при минималните заплати, зер вие не знаете пътя натам!

 79. 79 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Любопитно

  До коментар [#76] от "Малинчо Паков": Възможно е и аз да съм учила по Вашият учебник по криминалистика....Странно нещо е животът:)

 80. 80 Профил на Малинчо Паков
  Малинчо Паков
  Рейтинг: 351 Весело

  До коментар [#66] от "gmranger":

  Ако си братоубиец - признай си, напиши заявление, подай молба да те подведат под отговорност и отивай в...Белене! Времето, което келчеобразните наричат "комунизъм", беше обективно възникнал резултат от победата над фашизма (цъфтял и у нас) и решението на Великите сили за подялбата на сферите им на влияние в Европа и света - това поне е установен факт. Естествено е, но това не означава, че е правилно, да възникне стихийна реакция на престъпленията на фашистите у нас, извършени от конкретни лица. Ако тогава си убил брат си - значи си комунист!? В следващите години индустриализацията на Бг изискваше значителни жертви - не човешки, а материални. Докато Западна Европа харчеше парите по плана Маршал, у нас се разчиташе на собствените усилия, поради което нямаше редовно ток, на пазара не можеше да се намери цимент и тухли, нямаше висококачествени храни и строителни материали, нямаше облекла и качествени услуги. Но тогавашното битие, със своето спокойствие и сигурност, даваше възможност на хората да учат и се развиват! "Работническата класа" си оставаще обществен авангард, "трудовото селячество" правеше пари, а "творческата интелигенция" създаваше приличен продукт. Циганите работеха, децата и подрастващите бяха обхванати в действаща училищна система, образованието и медицинската помощ бяха безплатни. Нямаше чалга и затъпяващи телевизионни предавания. Ключът от входната врата оставяхме "под черджето", а на "пионерски лагери" и почивка ходехме по два пъти годишно. Онези, които драпаха за повече или просто крадяха - отиваха в други лагери. Политическите реваншисти - също. Погледнете къде сме сега! В Европа-а-а-а-а-а! С комунисти начело-о-о-о-о!

  Малинчо
 81. 81 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4375 Весело

  Логика,
  не лъжи хората, че имаш мъж - при такава като теб НИКОЙ НИКОГА няма да се спре !
  —цитат от коментар 40 на niksan1


  Още по-невероятно е, някой да се завърти около нея

  и да потърси услугите й на адвокатка, ако наистина е такава,

  което дълбоко ме съмнява.

  Лично аз, не бих поверил имуществения си, и какъвто и да е

  друг интерес в ръцете и „експертността” на такова като нея.

  Дори да е адвокатка, то ще е нещо като

  АДВОКАТСТВАНЕТО НА ЛЕНИН,ха-хаааааа

  Зер, и той е „работил” като АДВОКАТ...

 82. 82 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 530 Неутрално

  По повод комунизма в учебниците по история:
  „Ако приравним свободата да изразяваме идеи със свободата да извършваме престъпления, не след дълго ще се окаже, че организираното общество не може да съществува при такива условия и следователно изразяването на идеи трябва да се сложи в известни рамки, а някои идеи трябва да се забранят, така, както са забранени криминалните деяния".

 83. 83 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2288 Весело

  Само да отбележа, че след предложението ми към проф.д-р Малинчо да докаже едно от твърденията си, народният професор героически оглуша и онемя....направо криминална история се получи, като от крайно водещ институт по криминалистика ;)

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 84. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 86. 86 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5969 Неутрално

  Отличен преглед с примери за този скандален опит да се продължи легендата за комунизма, ясно е защо е битката. Тя е за бъдещето на децата, дали ще бъдат омаяни от фалшивите приказки за "хубавото" тоталиратно комунистическо време или всичко ще си дойде на мястото и в спомените ще остане само детската носталгия по безгрижното време без значение кога е било то.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 87. 87 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2023 Неутрално

  След като опитват да издигнат паметник на "жертвите на фашизма 1923-1944, за каква обективност говорят"? Същите хора прокарват и тезата "имало е хубаво и лошо".

  *ПЦК-Проста Цинкова Кофа. Просто кофа.
 88. 88 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1246 Неутрално
 89. 89 Профил на our12595545
  our12595545
  Рейтинг: 412 Неутрално

  До коментар [#36] от "niksan1":

  Българският политически и бизнес елит вкара ли страната във ВСВ на губещата страна, вкара я. Подкрепяше ли България Нацисткия режим, който избиваше евреи, подкрепяше го. Айде стига със сълзите и сополите как дошла Червената армия и ни окупирала ей така без нищо. Пък като имаш забележки - обърни се към лицата Чърчил и Рузвелт, че така са се договорили с другаря Сталин, а именно Комунистически режим в Източна Европа.
  Всъщност кликата дебили изгубили и двете световни войни друго не заслужава.

 90. 90 Профил на monitor13720
  monitor13720
  Рейтинг: 495 Неутрално

  До коментар [#54] от "frisky":

  Колко души са осъдени от Народния съд ?

 91. 91 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 961 Неутрално

  "Задочни репортажи за България" на Георги Марков трябва да се изучава по литература по същото време, когато по история се изучава комунистическият тоталитаризъм.
  Така нещата ще си дойдат на мястото и разни научни "плуралисти" ще загубят значение.

  Че то нали заради такъв "научен плурализъм" наскоро една другарка-учителка беше преподавала не само, че човекът никога не е стъпвал на Луната, но също и че това изобщо е невъзможно...

  #КОЙ предложи Пеевски за главен прокурор?
 92. 92 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2571 Неутрално

  До коментар [#91] от "keen":

  Да, моите деца ще четат Георги Марков, щом достигнат гимназиална възраст. И ще им покажа броя на "Работническо дело," в което Мирчо Спасов иска смъртна присъда за прадядо им, защото е търгувал с "капиталистически" страни преди национализацията. Имало й добри страни в комунизма: да, на посредствените хорица беше осигурен екзистенциалния минимум. Сега внучетата на лелеяните от тях комунистически управници не желаят да им го осигурят. Тъжно.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 93. 93 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2571 Неутрално

  До коментар [#65] от "Жълто паве":

  Благодаря за тези примери. Скандално е как този учебник преиначава фактите. С лъжливи "факти" каква интерпретация да правят децата и учителите им?

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 94. 94 Профил на voxy
  voxy
  Рейтинг: 1477 Неутрално

  За какво има спорове? За потулване на фактите от репресивния комунистически режим избил десетки хиляди хора, завзел властта с преврат и подкрепата на Русия. Избил интелигенцията, направил куп терористични атаки. Превърнал България в една от най-изостаналите държави в Европа. Децата трябва да знаят какво е комунизма за да не го допускат никога повече. Трябва да знаят и за всичките зулуми на Русия, не да си я представят като някакъв романтичен освободител.

  -voxy
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK