Учениците чакат училището да настигне промените в живота им

От тях се очаква да вдигат ръка, да следват рутина, да не задават провокиращи въпроси, да са дисциплинирани и да запаметят определено съдържание.

© Георги Кожухаров

От тях се очаква да вдигат ръка, да следват рутина, да не задават провокиращи въпроси, да са дисциплинирани и да запаметят определено съдържание.Асенка Христова е изпълнителен директор на новосъздадения Институт за изследвания в образованието. Той е независим изследователски център с мисия да подпомага развитието на модерна образователна система. Заглавието е на "Дневник".


Образованието в контекста на индустриалния мениджмънт


В публикуваното през 1933 г. есе "Образованието и поточната линия" Лорънс Бринк, следвайки логиката на зараждащата се тогава теория на индустриалния мениджмънт и прилагайки я към образованието, описва следната хипотетична организация на училището:
"Биха се подготвили програми за обучение, започващи с целите на обучението по съответния предмет и включващи учебно съдържание, организирано под формата на урочни единици, съдържащи конкретни разбирания, оценки и желани резултати. Придружаваща и съществена част от обучението ще са упражненията, чрез които учениците да затвърждават наученото, като те следва да съответстват напълно на целите на курса на обучение. Внимателно разработени обективни тестове, които с времето трябва да станат стандартизирани, би следвало да придружават упражненията и учебните тетрадки.


Ръководства за учителите трябва подробно да указват как да се използват упражненията, как да се провеждат тестовете, как да се преподава допълнително, да се подпомагат или да се насърчават учениците. Ако всичко това се направи както трябва и училището е организирано на научна основа, преподаването следва да е лесна, чиновническа работа и надзорът следва да е под формата на инспектиране, за да се следи дали всички учители изпълняват насоките. Разходите за обучение ще са ниски, защото класовете могат да бъдат много големи. Учителите няма да имат нужда от някаква по-специфична квалификация освен акуратност".


Горната хипотеза за организацията на училището съгласно принципите на индустриалния мениджмънт или с други думи – съгласно принципите на поточната линия - има доста разпознаваеми сходства с начина, по който е организирано образованието днес. Учебният план, рамковите учебни планове, структурата на училищните и на индивидуалните учебни планове са фиксирани в държавен образователен стандарт. Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, учебните предмети и изискванията за резултатите от
обучението по всеки предмет са подробно разписани в друг държавен образователен стандарт. Точно както си представя Бринк преди почти век, обучението се осъществява по учебни програми, определящи целите на обучението, учебното съдържание и резултатите от обучението по съответния учебен предмет. Урокът има план-конспект.


Знанието е фиксирано в специално одобрени учебници. Видовете, формите и методите за оценяване на резултатите от обучението са дефинирани в отделен държавен образователен стандарт. Въведени са стандартизирани тестове. Въпреки това стандартизиране, преподаването не е никак лесна работа, а ефективността е неясна.


Кръстопътят между старата организация и новите реалности


В класическото си изследване на живота в класните стаи от 1968 г. Филип Джаксън прави извода, че учениците прекарват около половината от времето си в училище, чакайки нещо да се случи – да влезе учителят, да се запази тишина, да ги вдигнат на дъската, по-бавните ученици да отговорят на зададените въпроси, да им раздадат тестове, да бие звънеца. 50 години по-късно учениците продължават да чакат, включително и училището, да настигне промените в живота им.


Тези дигитални по рождение деца растат във време, когато информацията е навсякъде и достъпът до нея е мигновен, паметта е в компютрите, а сигурността на работните места е понятие, което те никога няма да познават от личен опит. В същото време училището е мястото, където деца на еднаква възраст седят в еднакво изглеждащи класни стаи, учителите преподават, докато стоят пред редици от чинове, учениците записват в тетрадки и носят куп тежки учебници.


От тях се очаква да вдигат ръка, да следват рутина, да не задават провокиращи въпроси, да са дисциплинирани и да запаметят определено съдържание, за да постигнат добри резултати на теста или изпита. Фокусът обикновено е върху осигуряването на подходящо взаимодействие между учениците и учебния материал и между учителя и учениците. Активното взаимодействие между самите ученици често се избягва, защото не се вписва в стандартната представа за "дисциплина" в класната стая. Под "презентация" се разбира по-скоро копирането на текст от интернет и прочитането му в час, отколкото проява на творчество, себеизразяване, ангажиране и убеждаване. С други думи, децата се обучават да бъдат последователи, а не лидери. Връзката с живота им през 21-ви век изглежда прекъсната, докато посещават училището на 20-ти век.


Когато пише есето си, Лорънс Бринк е директор на гимназия в Кливланд, Охайо. Описвайки този хипотетичен модел, станал впоследствие реалност и запазен почти девет десетилетия по-късно, той всъщност го критикува. За него това е антиутопия. И критиката, по подобие на хипотезата, звучи особено актуално в днешния контекст,
когато светът се променя драматично, а училищата - не. Основната теза на Бринк още от зората на индустриалния мениджмънт е, че тези методи, макар и успешни в индустрията, няма как да бъдат успешни в образованието.


Научната основа, върху която лежи индустриалният мениджмънт, е възможността чрез стандартизиране да се
контролира и оптимизира производството от гледна точка на суровини, процеси и продукция. Човешките същества обаче се характеризират с толкова широки личностни вариации, че за разлика от стоманата и каучука не подлежат на стандартизация. И тези личностни вариации стават все по-ценни във време, когато на хората се налага да работят с ръцете си все по-малко.


За индустриалната организация от началото на 20-и век е важно работниците да притежават тесен набор от много специфични умения, за да постигат бързина и акуратност на поточната линия. Днес обаче живеем при съвсем друга индустриална организация, базирана на грандиозни скокове в еволюцията на знанието, наличността и достъпа до информация и развитието на технологиите. Образованият човек на 21-ви век трябва да притежава много широк набор от умения - за задаване на въпроси, критично мислене, за прилагане на абстрактно знание към решаването на комплексни проблеми, гъвкавост и адаптивност, креативност, способност за ефективно сътрудничество, за себеизразяване и за убеждаване, инициативност и предприемчивост, способност за
ефективна комуникация, за откриване, анализиране и осмисляне на информация, въображение, любопитство, целеполагане. Списъкът е дълъг. Образованието, формиращо тези умения, няма как да се стандартизира на базата на унифициран шаблон. Те няма как да се измерят с тест със затворени отговори.


Възможните алтернативи на поточната линия


Преподаването в основата си е творческа дейност. Учителят не е оператор на устройства, нито чиновник, документиращ резултати от тестове. Обучаването на учениците как да учат, как да задават въпроси, да формулират и проверяват хипотези, да анализират информация, да мислят, да си сътрудничат, да убеждават не е само въпрос на квалификация, техника или метод на преподаване. При липсата на въображение и заряд у самия учител никакъв метод на света няма да произведе ситуация на истинско учене. Но от друга страна, същият риск пред ученето възниква и когато учителят притежава завидно въображение, желание и заряд, но стандартите и
правилата ограничават тяхното проявление. Учителят трябва да има свободата да възпламенява интереса, любопитството, въображението и страстта на своите ученици, раздвижвайки към живот целия им личностен потенциал. Резултатите могат никога да не се материализират в докторска дисертация, но независимо от това те са истинското образование.


Възможната алтернатива на поточната линия в образованието са свободата и новаторството. Училището, учителите и децата трябва да имат свобода и възможност да правят нови неща, които бързо да добавят стойност към ученето. Премахването на скуката и създаването на интерес, ангажираност и интелектуални предизвикателства са много по-силни инструменти за реализиране на постижения, превенция на отпадането и за приобщаване на всички деца в процеса на обучение от всякакви административни механизми.


Много изследвания показват, че кооперативното учене води до значително по-високи постижения на децата в целия спектър на способности, независимо от възрастта, пола, социоикономическия статус и етническия им произход, големината на класовете и учебния предмет. Всичко това предполага гъвкава организация на учебния процес и на учебните програми, предоставяне на автономия при създаването на учебно съдържание, стимулиране на сътрудничеството между училищата, академичните среди, бизнеса и родителите, изнасяне на значителна част от учебния процес извън класната стая, разширяването на достъпа на учениците до лаборатории и технологии, диференциран подход на преподаване, насърчаване на самонасоченото учене.


Стимулирането на учителите да проявяват творчество, периодичното им включване в "живия живот" чрез обучения в реална работна среда и развитието у тях на същите умения, каквито се очаква те да развиват у учениците, създаването на предпоставки да си сътрудничат и да изпитват удовлетворение от това, което правят в училище, са друга насока на целенасочена работа. Важна предпоставка за успех е създаването на култура на прозрачност и осигуряване на достъп до данни и изследвания на протичащите икономически, социални и технологични процеси, на свързаните с тях нужди от образователни интервенции и мониторинг на ефективността на образованието.


Но каквито мерки и пътни карти за промяна да се очертават и предприемат, те няма да имат особен ефект, ако се правят на парче. Необходима е цялостна стратегия за повишаване на качеството във всички училища, основана на фундаментално преосмисляне на концепцията за това какво означава доброто образование и как би трябвало да изглежда ученето, независимо и въпреки опита в училище, който всеки от нас има. Защото това, което днес ни се струва, че е било добро образование, когато ние сме били деца, вече не е адекватно. Светът е много различен и със сигурност ще е още по-различен след десетилетие.

Ключови думи към статията:

Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Платон Зурлеф
  Платон Зурлеф
  Рейтинг: 2467 Любопитно

  Независим изследователски център!?
  Кой ти го тури център,кой ти го тури,
  кой ти го тури център, финансирането твое!?
  ТОЙ ли е?

  Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
 2. 2 Профил на Nikolay Savov
  Nikolay Savov
  Рейтинг: 1569 Неутрално

  Интересно ми е колко ли Института за изследване на нещо си има в България !?!??!?!!?

  А иначе по същество.... децата има да си чакат и дано дочакат.....

 3. 3 Профил на I
  I
  Рейтинг: 2195 Неутрално

  Половината текст е мрънкане срещу сегашното положение, втората половина е празни приказки без никакви реални предложения.

  И все пак не ми е ясно, какво точно се е променило напоследък, че да се изисква промяна в образованието?

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 4. 4 Профил на Платон Зурлеф
  Платон Зурлеф
  Рейтинг: 2467 Любопитно

  Половината текст е мрънкане срещу сегашното положение, втората половина е празни приказки без никакви реални предложения.И все пак не ми е ясно, какво точно се е променило напоследък, че да се изисква промяна в образованието?
  —цитат от коментар 3 на I


  Отвориха се много чакри, от трета хармонична вселена!

  Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
 5. 5 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 2368 Неутрално

  Индустриален мениджмънт е, да накараме робите да не престават да са роби, но да се чувстват свободни.

  мурзилка
 6. 6 Профил на Платон Зурлеф
  Платон Зурлеф
  Рейтинг: 2467 Любопитно

  Индустриален мениджмънт е, да накараме робите да не престават да са роби, но да се чувстват свободни.
  —цитат от коментар 5 на Маршалов


  ++++++
  Точно в тва е майсторлъка!
  Робите възторжено да участват в собственото си унищожение!

  Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
 7. 7 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4050 Неутрално

  Написано в доста тромав и академичен стил. Извод - наличие на много голям брой и различни по стил училища. По култура, изкуство, инженерно - технически, химическо образование, екология, финанси, мениджмънт, компютърни технологии и други. Подобно на съществуващите преди години специализирани техникуми и гимназии. Все пак, в малките класове трябва да се отделят децата с различните интереси и се насочват към подходящото за тях училище. Трябват много извън класни форми на обучение, които да подпомагат ориентирането в бъдеще. И тук опираме до подготовката на учителите във ВУЗ. И да не забравяме, колко бързо децата могат да се преориентират в избора си. Всичко това, означава огромни разходи, за дълъг период от време, преди да се види успехът евентуално. Тук вече опираме до държавата, която трябва да има силна социална намеса и да реагира гъвкаво. В постулатите на комунистическото учение има нещо подобно. Иначе, остава досегашният модел, с леки промени и отбиране на ярко надарените деца в малък брой специализирани училища и вузове. За останалите - сивотата и псредствеността. И, ако успеят сами да се изявят.

 8. 8 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 11800 Неутрално

  Чакането вече означава провал...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 9. 9 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 3655 Неутрално

  Училището ВИНАГИ е изоставало от промените в живота. И на Запад, и на Изток! Стреми се да ги настига, ама то трябва и да е малко консервативно, защото има провени от днес за утре и после ги няма! Целта на училището е, да даде основни знания на учащите се и да ги научи да мислят. Промените в живота са работа на родителите. Да не смесваме нещата!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 10. 10 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 1575 Неутрално

  Нестрога дефиниция на индустриализацията също е да можеш да произведеш резултат или продукт с желано качество и да успееш да го поддържаш. От години се говори, че искаме повече инженери, но ги няма, а по-лошото е че произвеждаме и много случайни резултати. В същото време има един, например Тео, който от години произвежда едно и също с едно и също качество. Индустриализация е да “произведеш” 10 Тео-вци в цяла България. Ясно е че никой не очаква да получиш точно 10 пъти повече шампиони, но може да се предположи, че ще е по-добре от сега.

 11. 11 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 854 Неутрално

  До коментар [#9] от "lz2":

  Глупости.
  Училището трябва да бъде проекция на бъдещето. Затова са нужни анализи, стратегии, адекватност и реализъм.
  Българското училище е безвъзвратно изостанало, пропито от лудост, глупост и манипулации, зависимо от извратени предствави за това какво е наука. Бедни учители, разположени на дъното на социалната стълбица и загубили всякакъв интерес към обучението на децата. След като самите те са затънали, превръщат подрастващите в заложници на необразоваността и мракобесието. Клещи, от които никой - никога не се е измъквал.

 12. 12 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 854 Неутрално

  Всяко едно по-будно дете е обект на натиск от училищната среда, водещ до приравняването му, а учителите се оказват случайни наблюдатели, безпомощни и напълно дезориентирани.
  Ердоганова политика в България, ако някой изобщо може да забележи.

 13. 13 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 3158 Неутрално

  С тази образователна структура, концепция и другарки на над 60 години много от сегашните ученици ще завършат и за съжаление ще напуснат Отечеството преди да дочакат отдавна необходимите промени...

 14. 14 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1362 Неутрално

  Има да чакат. Училището в сегашната му форма ще изчезне, но ще минат може би столетия докато някой се осмели да изрече истината че училищата и хартиените книги са аргаизми както килийните училища и взаимоучителната метода на дядо Славейков. За времето си са работели прекрасно, но не и в сегашната епоха

 15. 15 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 3655 Неутрално

  До коментар [#9] от "lz2":Глупости.Училището трябва да бъде проекция на бъдещето. Затова са нужни анализи, стратегии, адекватност и реализъм. Българското училище е безвъзвратно изостанало, пропито от лудост, глупост и манипулации, зависимо от извратени предствави за това какво е наука. Бедни учители, разположени на дъното на социалната стълбица и загубили всякакъв интерес към обучението на децата. След като самите те са затънали, превръщат подрастващите в заложници на необразоваността и мракобесието. Клещи, от които никой - никога не се е измъквал.
  —цитат от коментар 11 на zxe00613919


  Ти пишеш големите глупости! Училищата трябва да научат учениците ДА МИСЛЯТ и да им даде основните знания, но без да ги догматизира! Всеки сам после се развива според желанието си. Никой не е научил Коперник на устройството на Слънчевата система, никое училище не е научило Нютон на взаимодействието на Слънцето с планените, както не е научило Айнщайн на Теорията на относителността! И няма как да стане! Всеки сам трябва да си се развива и училищата не трябва да пречат с догми и предрасъдаци!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 16. 16 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1355 Неутрално

  Тези деца на снимката (макар вероятно е само илюстративна) сигурно са по-будни от учителите си, но това не означава, че не трябва да се научат на търпение, постоянство, упоритост и да знаят, че не могат да получат наготово всички отговори веднага от телефоните си, а трябва да мислят със собствените си глави. А те са свикнали да получават всичко на готово и училището им е скучно...

 17. 17 Профил на csu35615889
  csu35615889
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Трудно, като в някои училища, като Дорис Тенеди, още преподават комунисти, служили в организациите за пропаганда. Какво очаквате от такива...

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 20. 20 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 3158 Неутрално

  До коментар [#18] от "ifs32615891":

  Надявам се разбирате колко е неетично и некоректно да ни смятате за идио.., като пробутвате реклами във форума!!!

 21. 21 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8950 Неутрално

  Чакат, ама няма да дочакат. Тези некадърни калинки из министерството не могат да се справят с тази "трудна" задача. По-добре децата да се спасяват сами.

 22. 22 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3752 Неутрално

  Оф-ф-ф-ф-ф...! Поредната захаросана боза, на тема образование. Пак чертаем светлото бъдеще, като едва ли не училищата са пълни до горе с подрастващи гении, които до един ще станат лидери и откриватели. Всичко е светло и чисто, всичко става с лекота и без усилие, всичко е красиво и безметежно докато учиш... Абе, слезте малко на земята и ги оставете тия приказки, дето ги слушаме редовно. Тия деца, като излязат от училище, какво ще правят? Всички ще станат учени, министри и президенти? Едва ли...!
  Моите деца им обяснявам от време на време, че са заобградени с лицемерие и лъжа на всяка крачка. Обяснявам им, че всичко се постига трудно, бавно и понякога с много усилия. Нищо не е от само себе си. Ще се сблъскват с много трудности, а работата която ще работят някой ден, може да е много скучна, монотонна и неблагодарна.
  Разбирам, че е по-лесно да баламосваш деца. Но, един ден тия деца се оказват пораснали и големи. На какво ще сме ги научили...? На красиви лъжи?!

  Бивш tww09306483.
 23. 23 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 854 Неутрално

  До коментар [#15] от "lz2":

  Училището има за цел да проектира позицията на бъдещия възрастен.
  Успехите в училище се проявяват в бъдещето.
  Всеки ученик може да има заложби, които се изявяват по време на универсалното обучение и се развиват впоследствие.

 24. 24 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 3655 Неутрално

  До коментар [#15] от "lz2":Училището има за цел да проектира позицията на бъдещия възрастен. Успехите в училище се проявяват в бъдещето.Всеки ученик може да има заложби, които се изявяват по време на универсалното обучение и се развиват впоследствие.
  —цитат от коментар 23 на zxe00613919


  Стига бе с цитати от "Наръчник на агитатора"! Само при комунизма беше ясна проекцията на бъдещето-комомунизма, или "Светлото бъдеще". В днешно време бъдещето е неясно, защото само едно научно откритие, или нова тетнология може да тласне развитието в неизвестна посока! Ти искаш това "бъдеще да го догматизираш! От сега да казваш на учениците" Ето така ще живеете слад 30 години и да не помисляте да живеете по друг начин! Друг начин няма! Аз каквото кажа, това ще е"!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 25. 25 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 2368 Неутрално

  [quote#24:"lz2"][/quote]
  Ммм, не стават нещата без планиране. Съвсем случайно ние хората сме в състояние за анализираме тенденции и да правим относително добри прогнози, а рискът от споменатите от Вас случайни пробиви, е, трябва да поемем този риск.

  мурзилка
 26. 26 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3734 Неутрално

  Эвротудей имени В.И.Лелина

  Младостта си отиде
  нарамила сак

  до следващо гости
  кой знай кога чак.

  Не чакат, растат,
  пусто да опустей.

  С Хеоу се здрависват,
  а не с коректно Здравей.

  Тоталитарната наука е консервативна.
  Тя цени историческите традиции.

  Тъкмо да го насочим към рециклиране...
  попадна ни учебно помагало с обем 273 стр. по История на България 1878-1944 г, издание 2000 г.
  Ювелирна работа.
  Политперфектна.

  За Великия Октябрски марксистки переворот в Русия,
  разтърсил основите на Век ХХ:
  Ничего.

  Ничего, тоже, для Ончателната и Вечна капитуляция на монархистка Рус
  на Великата дата 3.3.1918 г пред Германия, германския агент Ленин, Австроунгарската империя, Царството България и Османската империя.

  Молодци!

  Така се пише история.
  Така се печата.
  Така се разпространява и излъчва с цел облъчване.

  Ако немаш Телеграф.

  пп
  при настоящия небивал просперитет, сигурно имаш

  "Учениците чакат училището да настигне промените в живота им"

 27. 27 Профил на rumen5252
  rumen5252
  Рейтинг: 447 Неутрално

  Напълно безсмислен текст. Булшит. Конкретната особа - авторка просто чака да й дойде времето за пенсия, оправдавайки заплатата си с такива буламачи. Намерила на работата лекото и на баницата мекото. Доколкото нейното занимание може да се нарече работа.
  Какъв ли хонорар са й дали за тази ненужност?

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK