Глобални облаци са надвиснали над европейската и българската икономика

Слабостта на икономиките в ядрото на еврозоната започват да влияе на динамиката в догонващите страни.

© Георги Кожухаров

Слабостта на икономиките в ядрото на еврозоната започват да влияе на динамиката в догонващите страни.Текстът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика.


Данните накратко


През второто тримесечие на 2019 г. според експресните оценки на НСИ растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) в България е 0,2% спрямо предходното тримесечие и 3,3% в сравнение със същия период на 2018 г. Ръстът на годишна основа е малко по-нисък от отчетения през първото тримесечие на 2019 г. (3,5%), но малко по-висок от този за последните две тримесечия на 2018 г. (съответно 3,1% и 3,2%), подобна е тенденцията и при темповете на база предходно тримесечие. Инвестициите в основен капитал нарастват с 2,2%, а потреблението с 2,7% спрямо година по-рано.
Българската икономика през последните месеци: по-широката картина


Ръстът на БВП през второто тримесечие в номинално изражение е около 8,4% на годишна основа. Високите номинални темпове на растеж през последните тримесечия са очаквано развитие, отчитайки бързото нарастване на разходите за труд и ценовите равнища като цяло. По последни данни, за второто тримесечие на годината средната заплата нараства с 12% спрямо същия период на 2018 г. Потребителските цени са с 2,9% по-високи през юли 2019 г. спрямо юли миналата година, а в периода април-юни нарастват с около 3,3% на годишна база. В месеците от втората половина на 2017 г. досега инфлацията трайно е между 2% и 3,5%. Цените на производител за вътрешния пазар също отбелязват нарастване за тримесечието с около 3,3% спрямо година по-рано, като в голяма степен това се дължи на увеличаване на регулираните енергийни цени.


Растежът е съчетан с динамично развитие на заетостта – през второто тримесечие на 2019 г. броят на заетите нараства със 106 хил. спрямо второто тримесечие на 2018 г.,. Едновременно с това, коефициентът на заетост достига нови рекордни стойности от 75,7% за лицата на възраст 20-64 г. a безработицата достига историческо дъно от 4,2% (повече за пазара на труда)


За първите шест месеца на годината износът на стоки нараства с 6,3% спрямо същия период на 2018 г., но през юни е отчетен спад от 6.4%. Все още няма отчетни данни за износа за услуги през юни, като за периода от януари до май той бележи ръст от 7,5%, при относително слабо увеличение от 3,6% в туризма и над 15% нарастване на постъпленията в бизнес услугите, включително в областта на информационните технологии и споделените центрове за обслужване. Влошената външна конюнктура е фактор за цялостна негативна тенденция в промишлеността - ръстът при индустриалното производство се забавя след март, като през юни вече е отчетен спад от 3,5% спрямо същия месец на 2018 г.


Инвестициите в основен капитал, по експресните оценки на НСИ, също забавят нарастването си, като на годишна основа то е 2,2%. Публичните инвестиции се увеличават, като за полугодието капиталовите разходи в консолидирания бюджет достигат 1,5 млрд. лева (ръст от 11,4% спрямо същия период на 2018 г.). Основен фактор продължава да бъде ритъмът на реализиране на проекти, финансирани със средства от ЕС, като засега изглежда това се случва по-скоро бавно и в малък мащаб. В частния сектор инвестиционната активност също изглежда относително ниска, макар все още да няма надеждни данни както за вътрешните, така и за чуждестранните инвестиции за периода. Същевременно, кредитът за нефинансовите предприятия към юни 2019 г. е с 4,6% по-висок от същия месец на предходната година, а жилищните кредити за домакинствата се увеличават с 11,8% на годишна база.


Глобални тенденции и развития в икономиките на ЕС


Данните потвърждават очакванията за тревожни развития в европейската икономика. Годишният ръст на БВП в еврозоната се свива до 1,1% (1,3% за целия ЕС), а спрямо предходното тримесечие – до 0,2%. В Германия се отчита минимален ръст на годишна основа от 0,4%, в Италия – нулев растеж, във Франция – 1,3%. Спрямо предходното тримесечие в Германия вече има спад от 0,1%, Италия – отново без промяна, във Франция – минимален ръст от 0,2%. Допълнително трябва да се припомни, че оживлението след 2013-2014 г. не засяга равномерно страните в общия пазар, като Италия е в трайна стагнация, с висок публичен дълг и слаб пазар на труда. Тези развития съвпадат с описания в лятната икономическа прогноза на Европейската комисия сценарий , който включва шокове от затруднения в международната търговия към производствения сектор на еврозоната, но скоростта на промяната изглежда по-бърза и е твърде вероятно ръстът за цялата 2019 г. да е по-нисък дори от ревизираната стойност от 1,2%.


Запазва се тенденцията страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) да отчитат по-бърз реален темп на растеж, т.е. да продължават процеса на "сближаване" или конвергенция, от тези в Западна Европа, като средният ръст е около три пъти по-висок [Все още не са публикувани данни за някои страни , включително Естония и Хърватска.]. От една страна, процесът на конвергенция има дългосрочни фундаментални основания, като догонването е обусловено от все по-пълното използване на потенциала на общия пазар на стоки и услуги, подобряването на производителността чрез възприемане и трансфер на технологии, както и значителен поток от капитал. От друга страна, както и ЕК в лятната актуализация на икономическата си прогноза отбелязва, "има риск отделянето на ЦИЕ (т.е. поддържане на много по-висок растеж) да не е устойчиво за дълъг период, при продължаващи затруднения в индустриалното производство и международната търговия".


Обобщението в анализа на ЕК сочи, че


ръстът на икономиките в ЦИЕ все още не е засегнат сериозно от проблемите в големите страни


от еврозоната заради ефекта от усвояването на еврофондове и силното вътрешно търсене. Данните за няколко индикатора потвърждават подобна хипотеза. Разходите за труд за последните две години в региона се увеличават от 3 до 5 пъти по-бързо, отколкото средното за еврозоната. С други думи, отвореният пазар на труда, съчетан с все по-силната интеграция на веригите на добавена стойност, водят до изпреварващо увеличение на заплатите – между 15 и 22% за последните 24 месеца за повечето страни, и дори по-бързо в Румъния. Ниската задлъжнялост на домакинствата от своя страна е предпоставка за силна кредитна активност на банките, както за потребление, така и за покупки на жилища. Оживлението на пазара на имоти, заедно с публичните инвестиции, стимулират поне в краткосрочен план строителната активност.


Тези фактори вероятно обясняват и различията в растежа на БВП за тримесечието. Полша отчита ръст на БВП от 4,1%, като за последните поне 4 тримесечия инвестициите в основен капитал нарастват с 9% до 11% на годишна основа, а добавената стойност в строителството – с 13-18%. В Унгария икономическият ръст е 5,1%, като инвестициите се увеличават с 15% до 20 % на годишна основа през последните тримесечия, а строителната активност – с 15% до 22%, като за първото тримесечие на 2019 г. е отчетен ръст от 45%. Подобна е картината и в Литва, която също отчита ръст на БВП, по-висок от този в България. За сравнение, в ЕС средното нарастване на добавената стойност в строителството е между 4% и 5% за последните няколко тримесечия, а в България – между 2% и 3%.


Доколко вътрешното търсене може да компенсира негативните външни шокове ще зависи от размера и отвореността на икономиката, "графика" но капиталовите разходи, финансирани с еврофондове, и кредитната активност на банките на всеки отделен пазар. Вече се вижда например, че най-силно зависимите от индустриалния износ икономики – Чехия и Словакия – отчитат по-нисък ръст, съответно 2,7 и 2,5%. През юни износът им спада съответно с 4,2% и 7,2% на годишна основа, а новите поръчки за промишлеността в Словакия спадат с 8,7% спрямо същия месец на 2018 г. По-слабият износ е предпоставка за общо свиване на индустриалното производство през месеца – с 3,2% в Румъния, 3,8% в Чехия, 2,1% в Словакия, 3,5% в България и т.н.


Това са първи сигнали, че слабостта на икономиките в ядрото на еврозоната започват да влияе на динамиката в догонващите страни. В Германия износът спада с 8% през юни, индустриалното производство – с 6,2%, след като намалява през всеки от месеците от началото на годината. В Италия износът спада с 3,5%, а промишленото производство – с 1,2%, като само през февруари има лек ръст от месеците за периода.


Спадът на БВП в Германия на тримесечна основа трябва да се разглежда като начало


на неблагоприятни развития, които вероятно ще последват стартиралите и потенциални ограничения пред международната търговия (т.нар. търговски войни), както и структурните промени в китайската икономика. Еврозоната и ЕС като цяло, и особено Германия, са силно зависими от експортноориентираната си индустрия. Така например годишният износ от ЕС през 2018 г. на стоки за Азия е 760 млрд. евро, от които за Китай – 230 млрд., а за САЩ – 422 млрд. евро. Само Германия изнася за тези два пазара стоки за 93 и 109 млрд. евро. По-важно е обаче, че огромният ръст на вътрешните инвестиции в Китай, последвал глобалната криза от 2008 г. [те се увеличават от около 1,4 млрд. долара през 2007 г. до 5,2 млрд. долара годишно през 2017 г.] на практика "издърпва" икономиката на Германия и свързаните с нея чрез нараснал 2,5 пъти внос на немски стоки, предимно машини, оборудване и превозни средства. Този инвестиционен бум в Китай изглежда е пред своя край, като за първите шест месеца на 2019 г. годишният ръст на инвестициите е едва 5,8% , при над 10% ръст за всяка от годините от 2001 до 2016 г. и над 20% ръст за периода 2003-2013 г. Заедно с това, икономическият растеж за второто тримесечие спада до 6,2% - най-ниската стойност от 27 години насам.


Описаните негативни тенденции, както и продължаващите структурни проблеми в част от големите икономики в ЕС, заедно с неяснотата на хода на Брекзит, ще започнат да дават все по-осезаемо отражение върху българската икономика. Смекчаване на външните шокове в краткосрочен и средносрочен план може да има при рязко нарастване на новите инвестиции, повишаване на производителността, и евентуално активизиране на реализацията на проекти, финансирани по оперативните програми.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (74)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 736 Весело

  Е как да вярваме на ИПИ, за пазара на труда, като в линка към самия доклад, има израз независимо от тези странности в данните!?

 2. 2 Профил на tos_buratino
  tos_buratino
  Рейтинг: 361 Неутрално

  Льош Орбан - Унгария има вероятно най-висок ръст на БВП от цяла Европа.

 3. 3 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2505 Неутрално

  Европа върви към разпад...колкото и на някои хора да не им харесва и да не им се вярва!

 4. 4 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 1042 Неутрално

  Първите трима "специалисти", не са спали, за да могат да си кажат мнението по въпроси, ок които нищо не разбират. "3" дори се прави на врачка... Не ЕС, а расия се е засилила към разпад, др зори...

 5. 5 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2179 Неутрално

  Първите 3-ма специалисти са извън българската действителност. За тях винаги всичко е мрачно. Да си мизерстват и да си вярват.

 6. 6 Профил на bua50633401
  bua50633401
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#4] от "vhv":

  Доброе утро Ганя, това ли сънува тази нощ?

  Ганя, знаеш какая у меня самая любимая книга болгарская? Бай Ганя - етот Константинов сумел только на 100 страниц описать всю вашу еволюция на всю вашу историю. Шикарный человек. Он жив?
 7. 7 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5566 Неутрално

  Неблагоприятно за България и Германия, но Полша, Унгария, Литва, Румъния се развиват ускорено. #Кой ни пречи и на нас...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 8. 8 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2179 Неутрално

  До коментар [#7] от "penetrating":

  Не бих казал като гледам какво консумират унгарците и поляците и какво българите. Особено унгарците. Само ментаци им изнасяме. Защо?! Защото имаме 35% черна икономика и 16 милиарда сива икономика.Вървете поживейте 1 месец в Унгария и 1 месец в Румъния и да видим.

 9. 9 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5566 Весело

  До коментар [#8] от "Да вярваме на истината":

  Не съм живял един месец в Унгария и Румъния, но съм живял повече от месец в доста страни в Европа, Азия и САЩ. Не разбирам тезата Ви и дали тя е контрапункт на моята. Моята е, че България е в групата на изоставащите. Групата на изоставащите ускорява все още развитието си спрямо старите ЕС демокрации като германия. Не и България. Тя е като Германия и ускорението и затихва, а не като развиващите се икономики (пример Полша, Унгария, Литва, Румъния).. Условията в Германия и България за такова поведение са различни и са ясни. В Германия - международната конюнктура, войната САЩ-Китай и навлизането в рецесия. В България това е #Кой.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 10. 10 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 736 Весело

  До коментар [#5] от "Да вярваме на истината":

  О, габровеца, как е върна ли се от пазар, успяли ли барем малко хайвер и сьомга, да си вземеш, или пенсионерите пак са изкупили всичко!?

 11. 11 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 736 Весело

  До коментар [#4] от "vhv":

  Прочети доклада на ИПИ, и виж как завършва. Просто с тази статистика, ще докарат заетостта до 110%!

 12. 12 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2179 Неутрално

  До коментар [#9] от "penetrating":

  България си се развива консервативно, но правилно. И затова в следващите 4 години дори при криза ни дават растежи над 3%.
  При една глобална криза България и Румъния можем да вземаме дълг, докато Унгария е на лимита.
  Освен това ние произвеждаме 90% български продукти докато Унгария, Румъния и Полша основно чужди.
  И не се отчитат сивата ни икономика (ренти, земеделски производители, занаятчии и така нататък) Освен това имаме и климатични дадености.
  И давам пример: Турция е третият ни най-голям пазар. Въпреки, че е в криза експортът ни за там намаля пак имаме 10% ръст за първите 5 месеца.
  Освен това валутният резерв на България е 50 милиарда лева и имаме право на 50 милиарда лева държавен дълг.
  Нетен външен кредитор сме и при една криза сега можем да извлечем големи дивиденти.
  А една криза ще удари Унгария и Полша със сигурност.

 13. 13 Профил на Kosta Delev
  Kosta Delev
  Рейтинг: 675 Любопитно

  Мисля, че сметките по този въпрос трябва да се правят на Хелоуин...

 14. 14 Профил на psb
  psb
  Рейтинг: 267 Неутрално

  До коментар [#3] от "Зори":

  Европа не върви към разпад, а към очаквана икономическа рецесия.
  Както знаеш икономическите цикли следват периоди от средно 4-7 години. Последната рецесия беше 2008-2009 година. В момента даже малко изоставаме. Всички признаци обаче са налице. Намаляването на индустриалното производство е само един от тях. По-миродавно е увеличената доходност на 2 годишните ДЦК спрямо 10 годишните. Косвени признаци също бол - deutshe bank (да си припомним лемон брадърс). Според последните прогнози в периода 6-18 месеца ще влезем в глобална рецесия. Може би Европа малко по-рано от Хамерика (най-вече заради напъните на оранжевия перчем да я отложи до изборите ноември 2020). Китай мисля са с единия крак вътре вече.
  Колкото до проблемите с общата финансова политика на ецб това е една отделна тема.

 15. 15 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2179 Неутрално

  До коментар [#10] от "ban":

  Ела на място и гледай бе.
  И сьомгата в момента е втората най-евтините риба след скумрията, херингата и средиземноморският сафрид. Тя ми ти е мерилото. Щом тя ти е майко мила.
  А хайвер от сьомга има в изобилие във всеки руски магазин. Върви и си купи.

 16. 16 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5706 Неутрално

  До коментар [#12] от "Да вярваме на истината":

  Чугуните не разбират от икономическа логика. Те тролят дежурните мантри, че Западът се разпада, а от там и ние, както и, че от Изток изгрява някаква чудодейна сияйна зора, която ще озари света с прекрасен нов ред и нови добри господари.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 17. 17 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2179 Неутрално

  До коментар [#16] от "Незнайко в Слънчевия град":

  Освен това за изтока не вземат реалностите в България. Явно да дълбоки пенсионери които виждат само пропагандата в нета, а не реално работещи хора дето си работят, знаят колко получават какво произвеждат и се скъсват от работа, защото имат много поръчки.

 18. 18 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 736 Весело

  До коментар [#15] от "Да вярваме на истината":

  Значи, има, викаш! Е, разочароваме! Aма каква дива или от развъдници, и без опашки от пенсионери! А пък валитният резерв на Германия бил само 35 милиарда, а на русия, е 350!?

 19. 19 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1522 Весело

  До коментар [#15] от "Да вярваме на истината":

  Ти да не си в Норвегия че сьомгата да ти е една от най-евтините риби? За замразена риба ли говориш? Я си купи прясна!

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 20. 20 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5566 Неутрално

  До коментар [#12] от "Да вярваме на истината":

  Какво означава "собствени" продукти в глобална икономика?
  Да не допускаме Фолксваген, тези "чужденци" ? :)
  С "консервативното развитие" ние изоставаме все повече и повече, а сивата икономика ни пречи, не ни помага (освен на #Кой и сие)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 21. 21 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1522 Весело

  До коментар [#20] от "penetrating":

  Означава че индивидът си пише на ангро. Често съм го засичал да плещи небивалици.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 22. 22 Профил на kam27
  kam27
  Рейтинг: 881 Неутрално

  Облаци орлаци колко да са облаци

 23. 23 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5566 Весело

  До коментар [#21] от "tsyrvulan":

  :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 24. 24 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 1042 Весело

  До коментар [#19] от "tsyrvulan":

  И замразената, не е по джоба на 85 % от населението на България.

 25. 25 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4445 Неутрално

  До коментар [#19] от "tsyrvulan":И замразената, не е по джоба на 85 % от населението на България.
  —цитат от коментар 24 на vhv


  Ако е за сьомга, то много добре би било, ако не е по джоба на българите! Не яжте сьомга! Яжте туна!

 26. 26 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3626 Неутрално

  Хора, българите харчат парите си за всякакви стоки, но не и български! Всички големи градове са окупирани от чужди вериги, където се продава немска, френска, италианска, полска и всякаква друга стока, най-малко е българската. В България не остана производство! Всеки ден се затварят работни места и Ви гарантирам, че е преживеем рязко свиване на доходите, в момента в който намалее износа, а това ще се случи съвсем скоро!

  Любовта ще спаси света!!!
 27. 27 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3626 Неутрално

  Впрочем, за да се печели от глобализма, трябва да има достатъчен брой балами, а те напоследък намаляха!
  В Европа останаха едни Македонци, които най-много да излъжат!

  Любовта ще спаси света!!!
 28. 28 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3952 Неутрално

  До рашистанката 6:haq53617395"....:Доброе утро Ганя, това ли сънува тази нощ?

  аз пък сънувах российски кошмари
  https://www.youtube.com/watch?v=3gtIYa5ao2o

 29. 29 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 2947 Неутрално

  До коментар [#7] от "penetrating":

  Вярно. Много тикви, много нещо. И една камара калинки в добавка. Затова у нас не върви, или е много трудно.

 30. 30 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3952 Неутрално

  Според статистиката всеки спад, дори и минимален е обезпокоителен. Според други бавният растеж също е обезпокоителен. Дори и на непредубедените още година-2 им бе ясно, че американските санкции спрямо групата на ФВ няма да да безобидни. Спомням сътресенията в автомобилната промишленост в Детройт от 2009г. не разколеба местните веднага да затворят заводите, а ФВ продължиха своите глупости с чистия дизел - ще си платят. Както и свързаните с групата на ФВ.
  За нас източноевропейците неразбираема е позицията на ЕП във връзка с емигрантския поток, и със спасителните акции на разни хуманитарни организации. Като говоря за неразбираема позиция да не забравяме, че там има и източноевропейски депутати, които също мълчат. А десетките хиляди, натоварващи социалните с-ми на страните от ЕС не може да не натоварват и икономиките им.

 31. 31 Профил на oeg vokar
  oeg vokar
  Рейтинг: 347 Неутрално

  До коментар [#12] от "Да вярваме на истината":

  С толкова информация и интелект сигурно си но синиър позиция в Световната банка или някоя от големите банки? О не, чакай....ти си от тези недооценените.

 32. 32 Профил на Nada Tomba
  Nada Tomba
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Времето бърза в рутина. Не даваме на децата мира.

 33. 33 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1349 Неутрално

  Основната причина за икономическите неблагополучия на Западна Европа е меркелистката политика на засилен внос на мигранти от Арабия и Африка , внос, нямащ НИКАКВА икономическа обосновка, а чисто идеологическа - изпълнение на пъклен неомарксистки план .

  Този извод сме го направили още преди години и сме го поддържали през годините , за което сме били многократно санкционирани в либерастките медии.

  Мигрантското нашествие изтощава социалните програми на засегнатите държави.
  И днес те са тези, които отчитат слаб растеж , стагнация или рецесия . Вносът на мигранти не е спирал нито за минута , въпреки лъжливите уверения на меркелистите.
  Теглото върху икономиките на Запада РАСТЕ всеки ден, а не намалява.

  Като се добавят и външни , ВТОРИЧНИ , фактори- краят на глобализма, търговски войни, Брекзит- резултатът може да се предвиди занапред- лоша икономика, социални вълнения и етнически проблеми в Западен Арабистан.

  Непрекъснато повтарям, че някой ден ще се наложи Изтокът да освобождава Запада !

 34. 34 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 1042 Весело

  До коментар [#25] от "vassilun":

  Сега като тръгне на пазара една сьомга на половин цена (от двинския залив), и "обикновените хора" (според класификацията на най-добрия кандидат" за поста на главния прокурор) ще имат възможността да я опитат... Така, както много "обикновени хора", си купиха хубава дървесина и паркет, от района на Припят на половин цена, разбира се (защото са тарикати)...

 35. 35 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3423 Неутрално

  "....средната заплата нараства с 12% спрямо същия период на 2018 г. Потребителските цени са с 2,9% по-високи през юли 2019 г. спрямо юли миналата година, а в периода април-юни нарастват с около 3,3% на годишна база. В месеците от втората половина на 2017 г. досега инфлацията трайно е между 2% и 3,5%. Цените на производител за вътрешния пазар също отбелязват нарастване за тримесечието с около 3,3%"
  Танту за кукуригу! За да има някаква промяна ръстът трябва да е в пъти, не в проценти. Що се отнася до Евроатлантика, там харчат повече отколкото произвеждат с олимпийска страст. Еврозоната е на червено с 25 трлн /поправете ме ако греша/.

 36. 36 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2179 Неутрално

  До коментар [#31] от "tug16553936":

  Напротив. Смятам си се за напълно оценен и щастлив. Благодаря. А наемен работник дори в световната банка не искам да бъда. Кандидатствай ти.

 37. 37 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2179 Неутрално

  До коментар [#18] от "ban":

  Не си в час. Излишъкът на Германия е 35 милиарда, а валутният резерв на Русия вече е 513 милиарда долара. Ама много ми е смешно. Значи според тебе България трябва да имаме по-висок резерв от Русия. Браво. Това е оптимистично все пак.
  А сьомга котлет е точно 13,99 в момента.
  Прясната безамразявана скумрия 10,00 лева.

 38. 38 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1349 Любопитно

  Дневник, що ми спряхте достъпа до ИД- то, ве ?

 39. 39 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2179 Неутрално

  До коментар [#26] от "hope":

  Ами купувай си българско бе човек. Кой ти пречи?
  България консумира, преработва и изнася по около 52 000 тона зеленчуци и плодове на ден
  88% от зеленчуците и 67% са български.
  Не стой пред компютъра Ами се разходи малко из България и ще видиш какво се произвежда.

 40. 40 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2760 Неутрално

  До коментар [#12] от "Да вярваме на истината":

  Абе... Не се ли научи, че рентите не са сива икономика?
  Какви 90 процента български продукти произвеждаме? Олиото ни Калиакра даже, се прави в Унгария. Онзи ден си купих кисело мляко Олимпус, правено в Румъния.

  Бивш tww09306483.
 41. 41 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5566 Неутрално

  До коментар [#29] от "Vlado Nikolov":

  Да, законите на Дарвин важат :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 42. 42 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2179 Неутрално

  До коментар [#40] от "Petleshev":

  Купувай си българско. Ао се отнася за млякото внасяне 5 милиарда литра годишно и произвеждаме 3,5 милиарда. Внасяне основно от Унгария, Сърбия и сухо мляко от Уйрайна. Внасяли сме дори през соца пак долу горе толкова.
  Ако трябва ние да произвеждаме толкова мляко ще ни трябват крави и то само млечни повече от Уругвай Навсякъде трябва да виждаш крави.

 43. 43 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3825 Неутрално

  " Глобалните облаци" са надвиснали над всяка икономика, не само над българската ! Затова са необходими не само усилия по усвояване на евросредства от едни кръгове в полза на едни " наши" хора, но и модел на устойчиво икономическо планиране, което да отчита силните и слабите страни на нацията ни и възможността да изгради устойчив икономически растеж във времето, независим от преки външни дотации от фондовете !

 44. 44 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3998 Неутрално

  МОЧА имени В.И.Лелина

  Не е новина... освен за ептен скарани с информационни средства.

  Александър Македонски III Велики Първи предизвикал глобална аларма.

  Хилядолетия по-късно:
  Глобалистите Маркс и Энгелс.
  Световно конфликтен тандем от анти и капиталист.

  Глобализма си е никога тръгвал.
  Владимир или не.

  Може да клечи в храстите, но е наблизо.
  Може да се праи на умрела лисица като Владимир Ленин.
  Може...

  Не бъдете наивни!

  "Глобални облаци са надвиснали над европейската и българската икономика"

 45. 45 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2760 Неутрално

  До коментар [#42] от "Да вярваме на истината":

  Ами и да искам, българско олио Калиакра, няма. Юниливър купиха завода, затвориха го и изнесоха производството на олио и маргарин в другите си фабрики. Киселото мляко, после го загледах къде е правено. Понеже често ходя до Констанца, на границата на Кардам, доста често виждам български цистерни с мляко да отиват към Румъния. Сам си прави сметката, каква ни е преработвателната промишленост. То и крави и овце, почти не останаха, защото по селата вече няма хора.

  Бивш tww09306483.
 46. 46 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7753 Неутрално

  Тази търговска война между Китай и САЩ ще свърши зле за всички.

 47. 47 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2179 Неутрално

  До коментар [#45] от "Petleshev":

  Ти наистина живееш в друг свят. Честно. Аз пък купувам само и единствено българско.
  И поне сега покрай чумата се оказа, че вместо 520 000 се оказаха 5 милиона. А крави и овце бол.
  В Габрово имаме 17 месарници и 3 фермерски магазина. На месарниците им знам къде са им стадата от животни дето се зареждат. Повечето хора пазаруват оттам. Те правят и колбаси и сушени и пушени меса.
  Фермерските магазини са двойно по-скъпи, но от яйцата и сиренето до месото са фермерско производство. Даже консерви от месо има.
  Аз си купувам мляко Боженци защото знам, че прясното и киселото мляко го правят от техните крави, а сиренето и кашкавала от внос
  Кашкавал и сирене си купувам от мандата в Маноя много хубаво и одеяло.
  Зеленчуци основно идват от Горнооряховският район традиционно и от Пловдив. Всеки селянин гледа и животни мога да си поръчам домашно тяхно месо
  В Габрово, който като тебе се съмняваме има следната търговия. Дребни производители с по 5-10 крави около града идват в определен квартал и си карат директно млякото. Хората си знаят, че в 10 часа например идва и слизат и си вземат автентично мляко от кравата.
  По Великден или Коледа си поръчвам от фурна цяло опечено агне или прасенце и готово. Плодовете са ни от всички региони, където са специалисти.
  Дрехи, обувки и уреди си купувам български.
  Като направят Фолксваген завод ще си купя Фолксваген и всичко ще ми е българско.
  Риба черноморска си вземам от Бургас, сладководна от Нова Загора, а сом идаже моруна от Никопол
  Не е сложно пазарувай си и ти още повече, че в Добрич има най-много месо, че гледам напоследък и много овощни градини имат. Миналата година си купих ябълки от градината

 48. 48 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3998 Неутрално

  UNITED EU EU UNION

  Сьомгата е ценна риба и хапваме понекога, но и други ;)
  Привлекателна тема... та "клъвнахме".

  Четете мемоари на риболовец на сьомга.

  Преди години... в Sunnyvale... Силиконовата долина,
  близо до вътерешен залив край Сан Франциско,
  имаше неголяма успешна фирма с български собственик.

  Но не там ловихме сьомга.

  Познавах собственика бегло, и двама-трима българи работещи във фирмата.
  като единият ми беше съсед.

  Един ден шефът реши да органира развлекателно мероприятие за сплотяване на колектива:
  лов на сьомга в Океана.
  За негова сметка, разбира се:
  наемане на кораб, риболовни такъми, такси.

  Сухоземен превоз: за собствена сметка.

  Покрай всичко това и аз бех поканен.
  Сборен пункт: рано по тъмно, при фирмата.

  Дойде решителният момент и шефът се втруна към Океана.
  С Порше или нещо такова.
  През планина деляща долината от безбрежната водна шир.

  Юрнахме се след него, кой с каква кола има.
  Моята, със съседа до мен, я биваше,
  но на планинските завои ми дойде рисковано
  и пристигнах... умерено.

  Крайбрежно градче на десетки километри на юг от Сан Франциско.

  Натоварихме се и корабът (корабче) запърпори на север.
  Гледки, необятности, красоти...

  Спрехме в залив (пак) на юг от SF.
  На повърхността.

  Там започна големия риболов.

  Дадоха ми въдица, но като човек неизкушен,
  любувах се на природата и какво правят другите.

  В края на деня, съседът бе уловил една две сьомги
  (или получил по милост) и се прибрахме доволни.

  Изпържи ги, пече, подпрява с подправки ............
  пръстите си да оближеш ;)

  До коментар [#19] от "tsyrvulan":
  До коментар [#15] от "Да вярваме на истината":

  Ти да не си в Норвегия че сьомгата да ти е една от най-евтините риби?
  За замразена риба ли говориш?
  Я си купи прясна!

 49. 49 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4022 Весело

  До коментар [#33] от "faeton.":

  "краят на глобализма, "

  Хайде разкажи от какво ще бъде заместен глобализма?!

  klimentm
 50. 50 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4022 Весело

  Абсолютно нищо не заплашва мутренско/феодалната българска икономика ! Няма как да е заплашено нещо което съществува само на книга!

  klimentm
 51. 51 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2760 Неутрално

  До коментар [#47] от "Да вярваме на истината":

  Автентично мляко, от крава...! Голяма работа сте в Габрово. Като две, по-малки...! :)))
  Понякога е забавно, да ти чете човек измишльотините. :)))
  Дай ми адреса, на някой от фермерските магазини в Габрово, че да го видя. :)))

  Бивш tww09306483.
 52. 52 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2179 Неутрално

  До коментар [#51] от "Petleshev":

  ""Орловска" 10 малко по-надолу от енергото. На още 50 метра има месарница Радеви. Много хубави сухи мезета правят купи си.

 53. 53 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 2947 Весело

  До коментар [#41] от "penetrating":

  Сега, чакам да оплюят и Дарвин. Въпреки, че повечето не са го и чували.

 54. 54 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1914 Неутрално

  До коментар [#7] от "penetrating":

  За ценностите на дясното


  Искаш ли във нашата държава
  още някой да ти го натика,
  чакай ти от БСП тогава
  да провежда дясна политика.

  Спряха им парите – те се хвалят!
  Но с това поне ни дават знаци,
  че проекта десен се проваля,
  щом осъществяват го леваци.

 55. 55 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1072 Любопитно

  До коментар [#30] от "historama":

  Всички европейски производители на автомобили продължават да предлагат дизелови двигатели.ФВ НЯМА да загуби пазарен дял,не се притеснявайте за тях.И не го пиша,щото съм болен фен на марката,напротив,смятам ги за надценен и прехвален продукт.
  Не разбирам защо подскачате толкова,като чуете "дизел"? Да нямате фабрика за електрички?

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 56. 56 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3423 Неутрално

  "Риба черноморска си вземам от Бургас...."
  До коментар [#47] от "Да вярваме на истината":

  Хванах те! Риба черноморска от Бургас, дрън, дрън.....!

 57. 57 Профил на Бойчо Огнянов
  Бойчо Огнянов
  Рейтинг: 224 Весело

  Не ЕС, а расия се е засилила към разпад, др зори...
  —цитат от коментар 4 на vhv

  Пак ли Раша се разпада, бре!? Виж какво казва Блумбърг: "Санкциите на Тръмп срещу Иран и Венецуела помагат на Русия
  Руски компании са получили поне 905 млн. долара ДОПЪЛНИТЕЛНИ приходи от ноември 2018 г. досега.

  Санкциите на САЩ срещу Иран и Венецуела са облагодетелствали неочаквано Русия, като са повишили търсенето на руски суров петрол, пише Bloomberg."

  16 август 2019 | 15:16 https://t.ly/nMWqn

  И ко ся, вместо да се гътва от санкциите, ватата продължава да ПИЧЕЛИ, и хоп почти $1 МЛРД. от петрола!?

  (не се чете)
 58. 58 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3808 Неутрално

  Изобщо буреносни облаци се задават за световната икономика!

 59. 59 Профил на Бойчо Огнянов
  Бойчо Огнянов
  Рейтинг: 224 Любопитно

  Неблагоприятно за България и Германия, но Полша, Унгария, Литва, Румъния се развиват ускорено. #Кой ни пречи и на нас...
  —цитат от коментар 7 на penetrating

  Пречи ни, че ЕС е в епицентъра на задаващата се криза. Ето един доста добър анализ на немски експерт:

  "Маркус Крал: Европа е в епицентъра на настоящата криза, тъй като можем да бъдем изправени пред тежка рецесия"

  https://youtu.be/7CKLiw4k8y8 (английски)

  (не се чете)
 60. 60 Профил на Бойчо Огнянов
  Бойчо Огнянов
  Рейтинг: 224 Весело

  До коментар [#12] от "Да вярваме на истината":Чугуните не разбират от икономическа логика. Те тролят дежурните мантри, че Западът се разпада, а от там и ние, както и, че от Изток изгрява някаква чудодейна сияйна зора, която ще озари света с прекрасен нов ред и нови добри господари.
  —цитат от коментар 16 на Незнайко в Слънчевия град

  Не знам какво се задава от Изток, ама...

  "В Москва: Вместо протест на опозицията, шествие на комунистите" https://t.ly/yLyny 😁

  Как беше: "Колелото на историята се върти и ще се върти до окончателната победа на..." ✌️

  (не се чете)
 61. 61 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2760 Неутрално

  До коментар [#56] от "Judjuk":

  Лъже тоя, като дърт циганин...! :)))

  Бивш tww09306483.
 62. 62 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3423 Неутрално

  До коментар [#56] от "Judjuk":Лъже тоя, като дърт циганин...! :)))
  —цитат от коментар 61 на Petleshev


  Хи, хий, видя ли как го хванах!? Купувал си черноморска риба от Бургас. Той отде да знае, че такава няма?

 63. 63 Профил на jvr26585378
  jvr26585378
  Рейтинг: 320 Неутрално

  Лъчко, кажи ми момче младо, недоразвито къде да ти изпратя хапчетата които са ти необходими....?)))

 64. 64 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 7509 Неутрално

  Брекзит няма пряко въздействие върху българската икономика

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 65. 65 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5566 Весело

  До коментар [#53] от "Vlado Nikolov":

  Слава Богу, засега само мнението ми, но не и Дарвин :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 66. 66 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5566 Весело

  До коментар [#54] от "doroteus":

  Не е лошо :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 67. 67 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3655 Любопитно

  Първите 3-ма специалисти са извън българската действителност. За тях винаги всичко е мрачно. Да си мизерстват и да си вярват.
  —цитат от коментар 5 на Да вярваме на истината


  Хората ти дават факти.
  Ти какво сега?
  С фактите ли ще се караш?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 68. 68 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 506 Любопитно

  Глобални облаци са надвиснали над европейската и българската икономика?!

  До коментар [#9] от "penetrating":
  Моята теза е, че България е в "групата на изоставащите"! Тази "група" ускорява все още развитието си спрямо старите ЕС демокрации като Германия, но това обаче неважи за България (изключение от "правилото"?!), защото тя е като Германия и "ускорението" и затихва, а не е като на развиващите се икономики (като например: Полша, Унгария, Литва, Румъния..). Условията в Германия и България за такова поведение са различни, но са ясни! В Германия е международната конюнктура, икономическата война САЩ-Китай, (бежанците?!) и навлизането й в рецесия, а в България това е #няКой! (но пък за това си имаме "стабилност" навсякъде - "найс"!!!!!!)

 69. 69 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2243 Неутрално

  Получава ли автора пари за НАПИСАНОТО друго няма Отговорът е ДА и няма нищо друго освен ИСТИНА за ПАРИ

 70. 70 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1199 Неутрално

  Гадна криза, яж коприва,
  мани Джи класата, земи Каптива

 71. 71 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Още една криза като тази от 2008 и средната класа в България съвсем ще изчезне. Тя така и не се възстанови. Уж Орбан много лош, пък послушник България много добра пък разликата в ръста на БВП е почти 2 пъти! Що така се получава?! Колкото то "рекордно" ниската безработица в страната, дори няма смисъл да се коментира.

 72. 72 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 787 Неутрално

  До коментар [#47] от "Да вярваме на истината":

  Всъщност в Пловдивско се наблюдава обратната страна на растежа - недостига на работници води до увеличение на заплатите, което пък стимулира дребните производители и търговци на плодове и зеленчуци, както и занаятчии, да станат работници по фабриките или охранители. Вече не е възможно със зеленчуци за няколко месеца да изкараш достатъчно пари, за да живееш цяла година. Много по-смислено изглежда да работиш за 1000 + лева чисто всеки месец, дори и да не те осигуряват на толкова. А, и не те тормозят и глобяват идиотите от общината. Та приказките Ви за местното производство са силно преувеличени. Апропо, в момента на българското Черноморие забелязвам същата тенденция - все повече затворени магазини (може би една четвърт). От години посещавам един курорт и мога да направя сравнението. Капитализма води до концентрация, а тя до ръст на цените и олигополи - поне у нас е така.

 73. 73 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 787 Неутрално

  До коментар [#71] от "GreenBush":

  За да имате средна класа трябва да имате заплати на чиновниците, които им позволяват да си издържат семействата си с едната заплата. Но тъй като сме държава "за частна употреба" на определена група , която се интересува основно от обществени поръчки, разходването на изцедения все по-голям бюджетен излишък и усвояване на европари, а не от подобряване на положението на средния българин, ще продължаваме да потъваме в блатото, като цяло. И споменах администрацията, защото бизнесът се конкурира с тези заплати.

 74. 74 Профил на Незнайко Незнайков
  Незнайко Незнайков
  Рейтинг: 8 Неутрално

  СКАНДАЛИ ВИХРЯТ СЕ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА И ВСЕКИ СИ РАЗВЯВА ДОКУМЕНТА.

  БОЙКОУСПОКОЯВАЩИ ЗА НАС СА БЕЗ ПАРИ. И ВИЖДАМ ВЕЧЕ АЗ БОЖЕСТВЕНА ГЛАВА ( ДА КАЖА ТУК ПОХВАЛНИТЕ СЛОВА). ТРИ ПАПИ ПО ГЛАВАТА ГО ГАЛИЛИ И БОГОВЕТЕ НИМБА МУ БЛАГОСЛОВИЛИ.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK