За разлика от ДАНС, изследователите само мечтаят за регистрите на МОН

За разлика от ДАНС, изследователите само мечтаят за регистрите на МОН


Асенка Христова е изпълнителен директор на новосъздадения Институт за изследвания в образованието. Той е независим изследователски център с мисия да подпомага развитието на модерна образователна система. Заглавието на анализа е на "Дневник".


Развитията в няколко водещи сектора на икономиката и обществения живот през последните месеци (данъчна политика, туризъм, безопасност на движението, образование и др.) поставят за пореден път на дневен ред голямата и много сериозна тема за значимостта на събирането, съхранението, достъпа, анализирането, интерпретирането и разпространението на данни при разработването и изпълнението на секторни политики в България. И ако образователните политики скоро не бяха попадали в категориите "скандално" или "катастрофично", то публикуването на проекта на съвместна инструкция на ДАНС и Министерството на образованието и науката (МОН) за достъп на агенцията, която се занимава с национална сигурност, до богатите информационни масиви на МОН определено предизвика недоумение и сериозни дебати сред граждани, правозащитници, експерти, изследователи, родители. Коментарите отразяват гледните точки на различните групи от обществото, като най-тревожните са от порядъка на "вместо да защитава децата, ДАНС ще ги следи" или че информацията може да се използва и за сплашване и манипулиране на деца и родители. И това е съвсем обяснимо, предвид съществуващия общ консенсус, че


използването на данните в образованието следва да подпомага учениците и тяхното учене, а не да им вреди.
Дебати по подобен повод се водят и в САЩ, където след зачестилите случаи на масови стрелби в училищата службите също поискаха достъп до индивидуални данни с цел профилиране на ученици с рисково поведение. Основните аргументи против подобно профилиране са свързани с опасенията, че използването на демографски и поведенчески данни за създаване на профили на учениците може да стигматизира децата и да идентифицира грешно тези, които се намират в риск. Алгоритмите, основани на количествени данни, не отразяват важни качествени характеристики, свързани с личностните особености, формиращи поведението на даден ученик. С други думи, девиантното поведение, отсъствията от училище, влошаването на успеха, които евентуално биха увеличили вероятността ученикът да попадне в рискова група, могат да се дължат на емоционално състояние, проблеми в семейството, крайна бедност, специални образователни потребности, липса на мотивация и интерес, неангажираност с училището, а не на радикализация и опасни за националната сигурност влияния. В същото време знанието на децата, че са наблюдавани и профилирани, може да има непропорционално негативно въздействие върху тяхното усещане за свобода и сигурност на средата за учене.


На фона на интереса на ДАНС към въпросните масиви от индивидуални данни за ученици и студенти, с пълна сила възниква въпросът как всъщност се използват данните в образованието. Това е изключително сериозен въпрос. Защото


истинската добавена стойност на данните не е в събирането им, а в тяхното използване.


Българската образователна система разполага с едни от най-богатите административни регистри в целия Европейски съюз. Но данните сами по себе си са само суров материал. За да допринесат реално, те трябва да бъдат интерпретирани, анализирани и превърнати в конкретни дейности и политики за продуктивното развитие на образованието. В България няма видими публични доказателства, че информацията от регистрите и информационните масиви на МОН се използва за целта, за която тя би следвало да се събира – а именно - за формулирането, насочването и оценката на интервенции, за управлението и подобряването на процеси в училищата, за създаване на ефективност и подобряване на цялостното качество на ученето и престоя на учениците в училище. Освен, разбира се, ако не броим целта "превенция от радикализация", която обаче не е присъща за образователната система цел.


Липсват и задълбочени, независими научни изследвания поради простата причина, че достъпът до масиви от анонимизирани индивидуални данни е почти невъзможен. Използването на такива данни е стандарт в образователните изследвания, защото те стоят в основата на статистическите и иконометрични модели и на различните техники за многостепенно моделиране, които позволяват корелационни анализи и мащабни оценки на каузалните ефекти от образователните интервенции и политики. Достъпът до големи масиви от дисагрегирани данни, включително лонгитюдни и комбинирането на количествени и качествени данни дават огромни възможности за специализирани анализи, с каквито изобилства световната изследователска практика – от изчисляването на възвращаемостта на инвестициите в образование, моделирането на търсенето на умения и обвързването на образователните резултати с икономическия растеж, през разкриване на влиянието на различните форми на организация на образователния процес, методите на преподаване, квалификацията и когнитивните способности на учителите, физическата среда в училище или контекстуалните фактори върху постиженията на децата, до установяването на такива специфични зависимости като например отражението на високите температури върху резултатите от тестовете на по-малките ученици с оглед по-доброто планиране на времето за тяхното провеждане.


Почти нищо подобно не се прави в България.


При достъп до малко и максимално агрегирани данни остава само възможността за преразказ на числа – и не е никак случайно, че това масово се смята за анализ.


По света данните от националните оценявания се използват на системно и училищно ниво за реформиране на учебните програми, планове и съдържание, стратегическо планиране, бюджетиране, професионално развитие, подкрепа и формиране на заплащането на учителите, преразглеждане на методите на преподаване и т.н. В България достъп до качествени и годни за обработка и анализ данни за резултатите от националните външни оценявания и матурите няма. Няма и възможност за оценка на това доколко тези резултати се дължат на училището, и доколко - на частните уроци. Самата администрация от известно време насам се отказа да анализира, интерпретира и използва тези резултати за информиране на решения и интервенции в образователната система и те постепенно се превърнаха в инструмент за селекция.


Вакуумът в изследователско-аналитичната основа на образователната политика особено ясно проличава при опитите за формулиране на политики за обвързване на образованието с пазара на труда. Липсват цели звена от процеса на информационно-аналитично осигуряване на тези политики, като статистически и социологически проучвания (секторни, национални и регионални), аналитични материали, мета-анализи, обръщане към съществуващ международен опит, наред с липсата на синхронизиране между отделните стъпки и подходи и слабата координация между институциите по отношение на "вариантите на политически решения".


В наскоро публикувания от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) преглед на професионалното образование и обучение (ПОО) се отбелязва, че в България се събират полезни данни за резултатите от ПОО, но


тази информация не е публична и не се използва систематично на различните управленски нива.


Въпреки добре изградените, богати на данни и съвместими административни регистри на образователната система и пазара на труда, България е една от четирите страни в ЕС, в които не се осъществяват проследяващи изследвания за трудовата реализация на младежите след завършване на училище. А тези изследвания са добър индикатор за резултатите от ученето и приложимостта на знанията и уменията, с които младите хора излизат от училището. Такива изследвания има в 24 страни от ЕС, дори и в такива, които нямат лукса да разполагат с обективни административни данни, а разчитат изцяло на социологически проучвания.


На фона на общото разбиране за значимостта на информацията в наши дни, почти пълната липса на достъп до и използването на информационните масиви на МОН за изследвания и анализи, които да информират правенето на образователни политики, буди повече от недоумение. И ако политиката може да се определи като дейност, отнасяща се до публичните дела и постигане на "общото благо", недоумението се превръща в тревога за това какво всъщност гарантира доброто управление на обществените дела в образованието.


Най-добрите образователни система в света се отличават отчетливо с:


(1) поставянето на ясни приоритети и високи стандарти,


(2) събирането на надеждни данни за проследяване на напредъка на учениците и на системата


(3) използване на данните за оценка и отчетност.


В световен мащаб от години се говори за и в най-напредналите по отношение на образователни постижения страни – се прилага – т.нар. evidence-based policy making ("правене/формиране на политики на базата на данни/доказателства").


Международната организация на труда инициира "Глобална публично-частна платформа за споделяне на знание относно уменията за заетост", в рамките на която представи т. нар. Пирамида на информационните ресурси/Пирамида на ресурсите на знанието. Пирамидата визуализира пътя на "правенето на секторна политика": стартира се от събирането на основна (статистическа) информация, преминава се през изследвания, оценки, синтетични доклади, национални инициативи, добри практики и международни изследвания, за да се стигне накрая до формиране на "опции за политически решения".


Пирамидата визуализира пътя на "правенето на секторна политика".

Пирамидата визуализира пътя на "правенето на секторна политика".


Подобно използване на информационно-аналитични национални и международни ресурси за добро управление на системите на образование се прилагат с най-голям успех в скандинавските страни. Нито една реформа, национална инициатива или програма не започва без систематично събиране, анализиране и оценка на съответната информация, разглеждане на добри практики от страната и чужбина, информиране и консултиране на заинтересованите страни, както и


разработване и тестване на варианти на политически решения.


В България примерите за необходимостта от прилагането на подхода на Пирамидата на информационните ресурси или на политика, основана на доказателствата, са многобройни. Такъв актуален пример е механизмът за обхват и задържане на ученици в образователната система. Никой не се съмнява в смисъла и ползите от обхващането и трайното задържане на деца и ученици в училищна възраст в училище. Но по отношение на мерките и подходите, и основно – на необходимостта от осигуряване на разнообразни видове "привлекателност" на учебната среда и механизми за интегриране в учебния процес според потребностите на отделните деца и ученици, би могло да се свърши много предварителна работа, която да доведе до още по-съществени и системно-значими резултати, отколкото са постигнатите до този момент. Това е свързано именно със събирането и обработването на статистическа информация, с работа на терен, с анализиране на добри практики, със социологически проучвания, с разпространението на тази информация по подходящ за отделните целеви групи начин, с разработването на подходящи политически опции по отношение на несъществуващи към момента "пътеки на ученето" и формати за задържане в образователна среда и др.


Анализаторите могат да допринасят за създаването на публично благо


Вероятно много от читателите си задават въпроса защо представител на институт за изследвания в образованието говори за липсата на изследвания в образованието. Ние сме новосъздаден независим аналитичен център, чиято цел е да помогне за преодоляването на поне част от посочените вече дефицити – времеемка и трудна, но не и непосилна задача. Образованието е комплексна система и нейното управление изисква създаване и интензивен обмен на знание. Изграждането на необходимата система от знание от своя страна изисква наличие на сериозен аналитичен капацитет. Подходящите данни, в подходящия формат, използвани, анализирани и интерпретирани по подходящ начин, могат да подпомогнат всички заинтересовани страни във вземането на информирани решения и предприемането на адекватни действия за подобряване на качеството на образованието. Защото все повече са увеличават доказателствата, че ползите от образованието – икономически, социални и културни – се натрупват в обществото само когато в училищата се случва качествено учене.


В специално посветения на образованието доклад от 2018 г. Световната банка обръща внимание, че


"липсата на данни за ученето означава, че правителствата могат да игнорират или прикриват лошото качество


на образованието, особено по отношение на групите в непривилегировано положение". От друга страна, използването на емпирични данни и анализи може да подпомогне справянето с трудни въпроси, свързани с ученето, да ограничи пропиляването на публичен ресурс, да оптимизира насочването на ресурси към области, в които има доказано най-голяма нужда или възвръщаемост и да съдейства за задаването на стандарти и приоритети.


Използването на данните за създаване на надеждни изследвания и оценки е важно и поради следното обстоятелство: образованието е натоварено с много a priori "вярвания", които са пряко обвързани с личния опит и индивидуалните възприятия на всеки един от нас. Всички ние, в качеството си на родители, учители, бивши или настоящи ученици, студенти, работодатели, сме си формирали твърдо лично мнение за състоянието на образованието, за това какво работи и какво не. Резултатите от изследванията могат да допринесат за повече обективност на общественото мнение, за изграждане на по-широк консенсус за приоритетите, за мобилизиране на обществена подкрепа и за вземането на по-добри решения от всички нас, които по един или друг начин участваме в образователната система.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (50)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на trj09592697
  trj09592697
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Този новосъздаден Институт за изследвания в образованието, освен с „дарения“, с какви средства се издържа?

 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 6335 Неутрално

  До коментар [#1] от "trj09592697":

  Ако бе прочела статията, която е много добра, може би би била разбрала !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на kung_fu_zee
  kung_fu_zee
  Рейтинг: 241 Неутрално

  Изключително добра статия.
  Жалко, че хората отговорни за вземането на адекватни решения няма да са от запозналите се със статията.

 4. 4 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2724 Неутрално

  Дано някой успее да започне да го прави това скоро. Обаче в министерствата изглежда всичко им е ясно и си знаят всичко. Опасявам се, че и качеството на данните може да се окаже на ниво сканирани халваджийски тефтери и да не е кой знае колко използваемо,

 5. 5 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5720 Неутрално

  Отличен преглед на идеи, пропуснати възможности и грешни приоритети. "..."липсата на данни за ученето означава, че правителствата могат да игнорират или прикриват лошото качество на образованието, особено по отношение на групите в непривилегировано положение". От друга страна, използването на емпирични данни и анализи може да подпомогне справянето с трудни въпроси, свързани с ученето, да ограничи пропиляването на публичен ресурс, да оптимизира насочването на ресурси към области, в които има доказано най-голяма нужда или възвръщаемост и да съдейства за задаването на стандарти и приоритети..."
  В държавата на некадърните ченгета, приоритет са интересите на ченгетата, а не децата и обществото.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 6. 6 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 306 Неутрално

  И що не сложите един гриф “Платена реклама“? “.....Асенка Христова е изпълнителен директор на новосъздадения Институт за изследвания в образованието. Той е независим изследователски център с мисия да подпомага развитието на модерна образователна система...“ Това не е НАУЧЕН център, а най- обикновено ООД с името “ИНДЪСТРИ УОЧ ГРУП“, капитал от 5100 лева и предмет на дейност “ КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА МЕНИДЖМЪНТА, МАРКЕТИНГА И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ, БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, КОМИСИОННИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ И КОНСИГНАЦИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОС, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.“ Хората си рекламират чрез тази статия услугите, предлагани от ТЪРГОВСКАТА им компания с правноорганизационна форма ООД, а дневник ни внушава, че едва ли не е възникнал в България нов частен институт за НАУЧНИ изследвания, който се занимава с изработване на НАУЧНИ проекти! Въпросният “независим изследователски институт“ е доста гръмко име за дейността на едно ООД и НЕ Е нито частен ВУЗ, нито акредитирано частно училище/ колеж/ институт за някакви научни изследвания!

 7. 7 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 306 Неутрално

  Ето и търговската услуга, която предлага върпосното ООД- “.....Изследователската програма „Качество на училищния живот“ е част от цялостната дейност на ИИО, насочена към създаване на надежден инструментариум за оценка на ефективността на училищното образование в България.....Програмата е насочена към всички училища, за които развитието на позитивна училищна култура и създаването на сигурна, подкрепяща и приобщаваща среда е важна част от цялостния образователен процес...“
  http://ire-bg.org/качество-на-училищния-живот/
  Естествено, че нямам нищо против такъв вид услуги, но по същество настоящата статия представлява една реклама на въпросното ООД и това трябва да е отбелязано като “платен материал“, а не да ни въвеждате в заблуждение и да ни поднасяте част от проблемите, по които въъпросното ООД предоставя услугата “намиране на решение“! И аз мога така, само , че- законът ми го забранява....

 8. 8 Профил на Nada Tomba
  Nada Tomba
  Рейтинг: 296 Неутрално

  Пия детска кръв. Жаден съм. Има бомба. Самолет пада.

 9. 9 Профил на Assenka Hristova
  Assenka Hristova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Извинявам се, че се налага да коментирам, но ми се струва важно да уточня - Институтът за изследвания в образованието НЯМА нищо общо с каквото и да е ООД, включително и с "Индъстри Уоч Груп". Това е неправителствена организация, инициирана и учредена от различни личности с мисия в образователната сфера. Целта ни наистина е да подпомагаме с аналитичния си капацитет училищата и системата, не да рекламираме ООД-тата си.

 10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 6335 Неутрално

  До коментар [#9] от "Assenka Hristova":

  Това е очевидно За всеки но не и за гробарската тролка, лоято Ви хейти. Просто я подминете като нещо нелицеприятно и я игнорирайте.
  Статията е много хубава и това дразни Шайката и Статуквото !
  Желая Ви хубав ден и успех в Каузата.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 11. 11 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2636 Неутрално

  До коментар [#9] от "Assenka Hristova":

  Много хубава статия. Поздравления! А пък за троловете - игнор.

 12. 12 Профил на адв.М.Гроздев
  адв.М.Гроздев
  Рейтинг: 448 Неутрално

  Зад голямото количество думи се крие една съвсем погрешна теза на авторката. Няма как да се поставят под един знаменател ДАНС и частни сдружения. Целите и преките задачи на ДАНС са националната сигурност, и доколкото това е приоритет за държавата, те имат пълното право да искат постоянен достъп до такива държавни бази данни, а контролът върху ползването на информацията е уреден законодателно. Така е по целия свят, включително и в любимите ни САЩ и Западна Европа. Частните сдружения не биха могли да претендират за подобен свободен достъп, освен ако не изпълняват някакъв публичен проект или договор с държавата.

  адв.М.Гроздев
 13. 13 Профил на Assenka Hristova
  Assenka Hristova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Адв Гроздев,
  по принцип смисълът на съществуването на неправителствени организации в обществена полза е в създаването на публични (обществени) блага- в съответната сфера. В изследователската сфера публичното благо са анализите. Това, че поради изкривявания във финансовите стимули в България НПО-тата се възприемат като бенефициенти на грантове и създаващи някакви "продукти" по проект е съвсем друга тема, доста сериозна при това. Дарителството от страна на обществото за финансиране на такива блага не е развито в България и това е сериозно предизвикателство, но не и невъзможно за преодоляване. Стига наистина да се припознае обществен интерес.
  Иначе за достъпа до данни - навсякъде по света за изследователски цели се предоставя достъп до анонимизирани данни - това означава изтриване на абсолютно всички лични идентификатори, които могат да доведат до идентифициране на т.нар. "статистическа единица". Ако има вероятност поради някаква причина дадени лица да се идентифицират, те се трият от анонимизирания масив. Абсолютно всички статистически органи имат такава процедура и дават такъв достъп. НСИ също има такава процедура, но проблемът е, че специално за образованието и в НСИ няма индивидуални данни, само агрегирани.
  В САЩ дори има федерална грантова схема за създаване и ползване н анонимизирани лонгитюдни данни за изследвания в образованието. Единичните грантове са до 20 млн.долара. ОИСР неограничен достъп до анонимизираните индивидуални данни за PISA. В скандинавските страни всеки изследовател има достъп до анонимизирани индивидуални данни от административните регистри, стига да представи план на изследването и изследователските въпроси, на които търси отговор с данните. Тук изобщо не става въпрос за нарушаване на защитата на личните данни.

 14. 14 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2135 Неутрално

  До коментар [#3] от "kung_fu_zee":

  Изключително добра статия.Жалко, че хората отговорни за вземането на адекватни решения няма да са от запозналите се със статията.
  —цитат от коментар 3 на kung_fu_zee

  А запозналите се, едва ли ще я разберат.
  Изцяло споделям вашето мнение.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 15. 15 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2135 Неутрално

  До коментар [#12] от "адв.М.Гроздев":

  Зад голямото количество думи се крие една съвсем погрешна теза на авторката. Няма как да се поставят под един знаменател ДАНС и частни сдружения. Целите и преките задачи на ДАНС са националната сигурност, и доколкото това е приоритет за държавата, те имат пълното право да искат постоянен достъп до такива държавни бази данни, а контролът върху ползването на информацията е уреден законодателно.
  —цитат от коментар 12 на адв.М.Гроздев

  Адвокат Грозев, Асенка Христова много добре ви е обяснила как е редно да се ползват информационните масиви на МОН. Аз ще допълня само, че анонимизираните данни на МОН ДАНС не би имал никакъв проблем да ги достъпи. Но категорично показва, че не иска това. Иска непозволен и недопустим достъп до лични данни.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 16. 16 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2135 Неутрално

  До коментар [#6] от "cmy12603507":

  Како, изливай си омразата към свестните хора на друго място. Това не е рекламен материал, а обяснение как се ползва информация и каква трябва да е. Аз и ти не знаем за това и ще ни е полезно да научим. Това не е проблем. Проблемът е че в МОН, което трябва да се закрие, защото тероризира учениците, не знаят нищо за това.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 17. 17 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 306 Неутрално

  До коментар [#10] от "КМЕТ В СЯНКА": “....Това е очевидно За всеки но не и за гробарската тролка, лоято Ви хейти....“ Не съм тролка, смешник, а съм адвокат- защо мислиш, че веднага направих справка в Търговският регистър, м“? Вписано ли е в статията “....Асенка Христова е изпълнителен директор на новосъздадения Институт за изследвания в образованието. Той е независим изследователски център с мисия да подпомага развитието на модерна образователна система. Заглавието на анализа е на "Дневник"....“? Да- вписано е! Въпросното лице е ли е или не е съсобственик и управител на ООД-то? Е! Авторката на статията съсобственик ли е в ООД-то с дял от 5100 лева? Да! Тогава- след като статията НЕ пояснява, че става въпрос за НПО, какъв точно ти е проблема, платен политически трол?

 18. 18 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1342 Неутрално

  Ето и търговската услуга, която предлага върпосното ООД- “.....Изследователската програма „Качество на училищния живот“ е част от цялостната дейност на ИИО, насочена към създаване на надежден инструментариум за оценка на ефективността на училищното образование в България.....Програмата е насочена към всички училища, за които развитието на позитивна училищна култура и създаването на сигурна, подкрепяща и приобщаваща среда е важна част от цялостния образователен процес...“

  http://ire-bg.org/качество-на-училищния-живот/ .
  —цитат от коментар 7 на cmy12603507


  Ето и още една фондация, занимаваща се с качеството в образованието, портфолиото на учителя и др.

  http://www.eduset.net/za-nas

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 19. 19 Профил на our12595545
  our12595545
  Рейтинг: 691 Неутрално

  При толкова НПО, които са на хранилка към училищата, нищо чудно че ДАНС иска данни за всеки ученик какви извънкласни активности посещава и с какво му промиват главата.

 20. 20 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 306 Неутрално

  До коментар [#18] от "ISTORIK":
  ЗЮЛНЦ доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.
  Чл. 2. (1) Юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целите си и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях.
  Чл. 2. (1) Юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целите си и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях.
  (4) Предметът на стопанската дейност се определя в устава или учредителния акт на юридическото лице с нестопанска цел.
  Чл. 7. (1) Наименованието трябва да включва ясно означение на вида на юридическото лице с нестопанска цел.
  (2) Наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.
  Раздел II. Фондации
  Чл. 33. (1) Фондация се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел.
  Нали забелязвате каква точно е принципната разлика между фондацията като вид НПО и онова НПО, което може да извършва стопанска дейност и този факт е вписан в учредителният му акт? Много задълбахме, но определено има разлика!
  До коментар [#9] от "Assenka Hristova": “.... Институтът за изследвания в образованието НЯМА нищо общо с каквото и да е ООД, включително и с "Индъстри Уоч Груп". Това е неправителствена организация, инициирана и учредена от различни личности с мисия в образователната сфера....“ Това не е вписано в статията- няма как човек винаги да гадае или да проверява в ТР правната форма , под която съществува сдружението Ви. Отделно- Вашето име стои вписано в ТР във фирменото дело на “Индъстри Уоч Груп“ в качеството Ви на негов управител с дял 2600 лв. (50.98%). а съгласно Закон за търговският регистър Чл. 10. (1) Трети добросъвестни лица могат да се позовават на вписването, както и на обявяването, дори ако вписаното обстоятелство, съответно обявеният акт, не съществува.
  (2) Невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи за третите добросъвестни лица.
  Така, че- г- жа, Вие сте и управител на “ Индъстри Уоч Груп„ ООД- съгласно вписването в Търговският регистър и след като в статията не е посочено, че освен това , в качеството си на физическо дееспособно лице, сте и изпълнителен директор на фондацията “Институт за изследване на образованието“ , която е регистрирана по реда на ЗЮЛНЦ, няма защо да се чудите защо намесвам "Индъстри Уоч Груп“ ООД....

 21. 21 Профил на адв.М.Гроздев
  адв.М.Гроздев
  Рейтинг: 448 Неутрално

  До коментар [#15] от "Gopeто":

  Какво е редно се определя единствено от законодателството в държавата и евентуално от общоприетите морални норми в едно общество, а не от интересите на отделен човек или сдружение. Дали държавната администрация ще споделя с някого бази данни или статистически данни, е изцяло по преценка на съответната администрация, и разбира се, ако това не нарушава закона. Спецификата на дейността на ДАНС предполага предоставянето им на достъп до всякакви държавни бази данни, и това навсякъде е с приоритет пред защитата на личните данни.

  адв.М.Гроздев
 22. 22 Профил на our12595545
  our12595545
  Рейтинг: 691 Весело

  До коментар [#16] от "Gopeто":

  вземи си виж личната карта, че е издадена от МВР и спри да опяваш за тия лични данни, че вече стана направо смешно как държавата, която ти е дала ЕГН, не може да осигури постоянен достъп на държавни служители до това ЕГН....

 23. 23 Профил на babyroo
  babyroo
  Рейтинг: 338 Неутрално

  Дълбок респект към дамата cmy12603507, която ви нашока манерките процедурно!!!
  Аз само ще се присъединя същностно. Понеже обичаме да се изразяваме по точки:
  (1) поставянето на ясни приоритети и високи стандарти,
  (2) събирането на надеждни данни за проследяване на напредъка на учениците и на системата
  (3) използване на данните за оценка и отчетност.
  Това, според красивия ум на автора е "отчетлива отлика на най добрите образователни системи"???
  Блясък! Изброеното е бла-бла по всеки мислим повод, напр. в ромско школо за ваксаджийчета на Централна гара! Друго е една сутрин да се събудиш като
  "изпълнителен директор на новосъздадения Институт за изследвания в образованието"! А "пирамидката" е пленително куха.

  roo
 24. 24 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 433 Неутрално

  До коментар [#22] от "our12595545":
  вземи си виж личната карта, че е издадена от МВР и спри да опяваш за тия лични данни, че вече стана направо смешно как държавата, която ти е дала ЕГН, не може да осигури постоянен достъп на държавни служители до това ЕГН....
  .............................
  А, НЕ СЕ НАДЯВАЙ - НЯМА ДА СПРЕ ДА СЕ ОРЕВАВА. Нито той , нито другите от лилавата дружинка. На тях това им е номерът в живота - да реват, че някой и нещо им пречи.
  Важното е да се плюе държавата. /Те , завалиите си мислят, че плюят правителството, но реално плюят институционалността и не им стигат гънките да прецененят, че някой ден може да им се върне, ако / не дай си боже/ пипнат властта./

 25. 25 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2135 Неутрално

  До коментар [#21] от "адв.М.Гроздев":
  Дейността на ДАНС предполага достъп до базите данни на държавните институции по определен законов ред, а не постоянно според кефа на някой малоумен милиционер.
  Опреснете си юридическите познания, преди да давате непоискан съвет свързан с икономически. Между база данни, статистически данни и анонимизирани данни има огромни разлики. Четете. Няма да ви навреди.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 26. 26 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2135 Неутрално

  До коментар [#22] от "our12595545":

  Държавата нищо не ми е дала и няма право да припарва до мен, освен в определени от закона случаи. Абонаментен достъп на милиционерите от ДАНС не е в тези случаи.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 27. 27 Профил на адв.М.Гроздев
  адв.М.Гроздев
  Рейтинг: 448 Весело

  До коментар [#26] от "Gopeто":

  Изключително добре аргументирано ваше изказване, без каквито и да е емоции и лични нападки, и което оборва всички мои доводи. Браво! Очевидно сте добре възпитан и много начетен човек ...

  адв.М.Гроздев
 28. 28 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 6335 Неутрално

  До коментар [#25] от "Gopeто":

  Той НЯМА юридически познания. За него явно и подслушванията са по хрумка на милиционерите.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 29. 29 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 6335 Неутрално

  До коментар [#17] от "cmy12603507":

  Не си спомням да съм ви писал. А да се намесваш в чужд диалог е меко казано НЕВЪЗПИТАНО !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 30. 30 Профил на buljubei
  buljubei
  Рейтинг: 433 Неутрално

  До коментар [#29] от "КМЕТ В СЯНКА":

  А пък и ако е с факти, направо си е скандално, нали?
  За какво са ви на вас факти?
  Само ви пречат,а?
  Смехурковци :)

 31. 31 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 6335 Неутрално

  До коментар [#30] от "buljubei":

  Къде са фактите ? Ох Калинке !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 32. 32 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2639 Весело

  До коментар [#29] от "КМЕТ В СЯНКА":

  "А да се намесваш в чужд диалог е меко казано НЕВЪЗПИТАНО !!!"

  Много е невъзпитано да се "диалогизира" публично. Диалог се води "на ушенце", а не в публичен форум.

 33. 33 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2639 Весело

  До коментар [#26] от "Gopeто":

  "Държавата нищо не ми е дала и няма право да припарва до мен"

  Тя, Държавата Ви е "припарила" още с раждането Ви - регистрирала Ви е името, дала Ви е права. Само дето сте твърд чугун и забравяте за задълженията, които вървят ръка за ръка с правата.
  Ако искате пълна свобода, Оня свят е необятен. Там никой за нищо няма да Ви бръсне.

 34. 34 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2639 Весело

  До коментар [#31] от "КМЕТ В СЯНКА":

  "Къде са фактите ?"

  Ами, няма ги. Това " Институт за изследвания в образованието" е ли е институт, утвърден по силата на нормативен акт/международен договор със съответните изисквания за професионална квалификация, доказани чрез конкурс/изпит или е волна игра на думи с цел реализация на максимална печалба, било от търговийка или спонсорства?

 35. 35 Профил на rumen5252
  rumen5252
  Рейтинг: 528 Неутрално

  https://www.karieri.bg/k3/101_luchezar_bogdanov_georgi_stoev_i_asenka_hristova/

  ЛЪЧЕЗАР БОГДАНОВ, ГЕОРГИ СТОЕВ И АСЕНКА ХРИСТОВА НАПУСНАХА ИНСТИТУТА ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
  КК | 09 Фев 2004, 13:24
  Асенка Христова е магистър по икономика със специалност финанси в УНСС. Работила е в ИПИ от 1997 г. Преди това в продължение на три години е била главен редактор на в. „Софийски имоти“.
  .-------------
  http://www.bookpoint.bg/?cid=3&where=author&search_q=Асенка +Христова

  Анатомия на прехода: Стопанската политика на България от 1989 до 2004
  -10%
  Анатомия на прехода: Стопанската политика на България от 1989 до 2004
  Асенка Христова, Владислав Сланчев, Георги Ангелов, Георги Стоев, Димитър Чобанов, Красен Станчев, Лъчезар Богданов, Мартин Димитров
  .-------------------
  https://spisanie.manager.bg/broi-117/aktsent/svarshiha-li-svobodnite-pari-za-bankite-0
  Свършиха ли свободните пари за банките?
  Лихвите растат и у нас, и в Еврозоната през последните две години. Свидетели сме на плахо затягане на паричната политика от страна на Европейската централна банка
  Автор: Industry Watch Асенка Христова Георги Стоев
  .-------------------
  http://www.osf.bg/?cy=10&lang=1&a0i=222667&a0m=read&action=4&proj_id=11
  ГРУПА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГНОЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ (ГЕПИ)

  Цели на проекта

  ГЕПИ е отворен аналитично – дискусионен форум, създаден към Програма "Европейска интеграция и регионална стабилност" на Институт "Отворено общество" - София,..
  Доклад на дамата върху законодателството
  .-------------------
  Става ясно, че:
  1. дамата е специалист по всичко: икономика, законодателство, стопанска политика, главен редактор на вестник и т.н. Сега е решила да се намеси в образованието, явно оттам очаква да падне някой лев (или долар, или евро). Очакваме с нетърпение да се намеси и в българския футбол, в здравната реформа и да стане редактор на списание "Баба и внуче".
  2. Ясно е откъде идват парите за бурната дейност на дамата - "Отворено общество" - т.е. Сорос. Всичко си идва на местата.

 36. 36 Профил на rumen5252
  rumen5252
  Рейтинг: 528 Неутрално

  А ДАНС трябва да има пълен достъп до всякакви данни, статистики, с лични имена, адреси, биографии и т.н. И в образованието, и в религиозните дейности, и във футболните агитки, и в дружествата "Шев и кройка". Който не му харесва, да си "´оди у леву".
  Прегледах материала по квадратно-гнездовия метод - клишета и преписвации, бла-бла. Дълъг материал, че и хонорарът да бъде дълъг.

 37. 37 Профил на rumen5252
  rumen5252
  Рейтинг: 528 Неутрално

  Ама най- ми хареса абревиатурата на Сороската група - ГЕПИ. Явно е някакъв изблик на откровеност.

 38. 38 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2135 Неутрално

  До коментар [#27] от "адв.М.Гроздев":

  За разлика от вас, аз не претендирам да съм начетен човек. А да отговориш на малоумна пропагнда и слагачество на силните на деня не противоречи на доброто възпитание.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 39. 39 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2135 Неутрално

  До коментар [#33] от "wanderer":

  До коментар [#26] от "Gopeто":"Държавата нищо не ми е дала и няма право да припарва до мен"Тя, Държавата Ви е "припарила" още с раждането Ви - регистрирала Ви е името, дала Ви е права. Само дето сте твърд чугун и забравяте за задълженията, които вървят ръка за ръка с правата.Ако искате пълна свобода, Оня свят е необятен. Там никой за нищо няма да Ви бръсне.
  —цитат от коментар 33 на wanderer

  Права и задължения има всеки един от нас. Това, че вие не искате права и плюете на задълженията е преди всичко ваш проблем. Държавата е наш слуга и трябва стриктно да спазва задълженията си и да работи единствено в наш интерес. А не в интерес единствено на някакви банкянски и боянски л**на.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 40. 40 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 6335 Неутрално

  До коментар [#32] от "wanderer":

  Нещо си се объркал. А и ти се месиш в чужд диалог.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 41. 41 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 6335 Неутрално

  До коментар [#34] от "wanderer":
  Коментираш БЕЗ да си разбрал коментираното.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 42. 42 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2639 Неутрално

  До коментар [#39] от "Gopeто":

  "Държавата е наш слуга и трябва стриктно да спазва задълженията си и да работи единствено в наш интерес. "

  Вашите права са мои задължения. Както и обратното. Държавата е "инструмент", който балансира така, че нечии права да не са убийствени задължения за други. Никому не слугува и никому не е длъжна - гражданите ѝ са свободни да я напуснат. И последно, Държавата "не работи" за ничий частен интерес. Не само защото ще се брои за корупционна практика, но и защото балансът на права и задължения на всеки един би бил нарушен. Затова е "специално юридическо лице", което не е и няма да бъде равнопоставено на кое да е други юридическо лице/фирма, корпорация, фондация, институт, агенция или физическо лице.
  Докато мислите "слугински" (че някой трябва да Ви обслужва в яденето, пиенето и спането), няма никой да Ви бръсне за слива.

 43. 43 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 6335 Неутрално

  До коментар [#42] от "wanderer":

  Явно не сте чели КРБ.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 44. 44 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2639 Любопитно

  До коментар [#41] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Вярно е, че не разбирам. Ти кажи кой има интерес от "изчисляването на възвращаемостта на инвестициите в образование, моделирането на търсенето на умения и обвързването на образователните резултати с икономическия растеж"?
  С думи прости: кой е инвеститорът, целящ да натрупа максимална печалба от образованието на "чужди" деца? И кой модераторът, какъв интерес има да насочи търсенето на умения като "търкане на билетче" ("Национална лотария" е най-печелившия бизнес у нас), сервитьорка/камериерка (бизнесът с най-голям недостиг на кадри, предлагащ кариерно развитие до синьор мениджър на чаршафи и калъфи в пералното помещение), "личен асистент" (с кариерна перспектива за "директор на водопад"). Та кой има интерес - обществото, което чрез държавата създава институти или търговецът, който иска да "фризира" общественото мнение в полза на конкретни частни интереси?
  Ако знаем кой какви интереси има, бихме могли да обсъждаме какви обществени приоритети (в образованието) да се преследват. И кои частни интереси разяждат доверието в обществото.

 45. 45 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 6335 Неутрално

  До коментар [#44] от "wanderer":

  Интересите в последните години почти винаги са свързани с ПАРИ И ВЛИЯНИЕ .

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 46. 46 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2135 Неутрално

  До коментар [#42] от "wanderer":
  Вземи се върни в училище. Идеята на форума не е задоволяване на графомански нагони. Ти естествено няма да разбереш какво ти казвам, щом не си разбрал, че "в наш интерес" означава в интерес на обществото, а не на мен и децата ми.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 47. 47 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2135 Неутрално

  До коментар [#19] от "our12595545":
  ДАНС могат да промият само твоята глава глупако. Учениците не могат. И за това газ пикаят от яд и се подмокрят от страх. Днешните ученици не са като нас, да се лъжат и на най-глупавата пропаганда и да спазват тъпата военна дисциплина.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 48. 48 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2135 Неутрално

  До коментар [#24] от "buljubei":

  Каква институционалнност те гонни в скапаната държавица бе глупако. Това, че ти си попаднал на слдко местенце в администрацията и приемаш за нормално да си предмет, не значи, че всички други трябва да сме като теб.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 49. 49 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2639 Неутрално

  До коментар [#42] от "wanderer":Явно не сте чели КРБ.
  —цитат от коментар 43 на КМЕТ В СЯНКА


  Ама, да разбира се. И да съм я чел, проЗД човек като мен как да разбере, че:
  "Чл. 4.
  (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната."
  означава "Държавата е наш слуга".
  Па и не мога да направя комбинация с ал. 2
  "(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.",
  че "гарантира" означава "задължение" на държавата да развие свободно някой мухльо според неговите му представи за ибрикчийство.
  Това че "властта произтича от народа" (чл. 1) не означава, че властта обслужва някого като "активен борец против фашизма и капитализма" (както беше при социализма) или като "активна реститутка/грантаджия" (с финансиране от "тъмни субекти", нацистка Германия за периода 1941-1944 г.).

 50. 50 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 721 Неутрално

  До коментар [#12] от "адв.М.Гроздев":

  Нещо за електронно управление и отворени данни да сте чували?
  Без честен и безпшощаден анализ на данните, не е възможно да се очератаят тенденциите, видят алтернативите и вземат правилни управленски решения.
  Или просто имате интерес от запазване на статуквото?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK