България 2030: Визия без амбиции

България 2030: Визия без амбиции

© Георги КожухаровТекстът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика.


Миналата седмица Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие България 2030. Подготвяната програма би трябвало да се превърне в рамков стратегически документ, определящ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление. Като основа за проекта се посочва вече изготвен и обсъден Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването ѝ към Европейския съюз, в който са идентифицирани слабости и пропуски в политиките за последното десетилетие, състоянието и проблемите към момента и потенциалът за развитие.


Най-силното впечатление от документа е липсата на смелост и амбиция. Формулирането на визия и стратегически цели в програмен документ от такъв порядък би трябвало да се разглежда като полето, на което авторите да изразят мечтите си, да опишат как искат да видят страната след повече от десетилетие, да начертаят "голямата промяна", за която ще впрегнат ресурсите на държавното управление. Накратко, визията, целите и приоритетите
трябва да дадат отговора на един основен въпрос – защо България през 2030 г. ще е добро място за живот.


Изготвеният анализ на социално-икономическото развитие също не се занимава с въпроса за разликата между България и по-богатите страни в ЕС. Докладът детайлно, и съвсем коректно, разкрива важните тенденции в десетилетието след членството в ЕС, включително преориентацията на индустрията, повишаването на производителността, промяната на пазара на труда. Идентифицирани са и дългосрочните структурни предизвикателства, включително демографските тенденции, неефективната връзка между наука, иновации и бизнес, качеството и обхвата на образованието и т.н. Всичко това обаче не се дискутира в контекст, а "голямата картина" е, че България е далеч назад от развитите икономики както в ЕС и в света изобщо.


Към 2018 г. българската икономика създава БВП на човек от населението (по паритет на покупателната способност) равен на 51% от средния за ЕС. Най-близо до нас е Хърватска – с 63% от средното за ЕС, малко след Румъния с близо 65%, и така нататък – по-важното обаче е, че като че ли дебатът за развитието и реформите в България загуби фокуса върху икономическо догонване. Нека помечтаем за момент – колко напред може да стигне България в сближаването в следващите 11 години, или до края на времевия хоризонт, за който се отнася визията?


Няма да намерим нито такава цел, нито прогноза, нито дори връзка


между други приоритети и цели и някакво очакване за значимо забогатяване.


Ако формулираме проста "амбиция по аналогия", базирана на най-големия "скок", който всяка от страните в Централна и Източна Европа е постигала за 11 годишен период в рамките на последните малко повече от две десетилетия, можем да избираме между Естония и Литва – с 33,6 и 31 процентни пункта доближаване до средния в ЕС БВП на човек – или, малко по-скромно, да си поставим за цел постигнатите между 20 и 26,6 пр. п. като Румъния, Латвия, Словакия или Полша. За сравнение, най-голямото догонване за 11 последователни години в България е 16,8 пр. п., макар те да включват и икономическата криза от 2009 г. и последиците от нея. Между другото, постигнатите 24,4 процентни пункта относително забогатяване на Словакия са постигнати точно при стартова позиция от малко над 50% от средното за ЕС – каквато е и българската към 2018 г. За аналогиите със Словакия – по-нататък в текста.


Дефинираните три стратегически цели и групираните в пет оси за развитие политики и мерки за реализирането им страдат от липсата на обединяващ приоритет за бързо икономическо развитие. Едно последствие от това е


фрагментарността в подцелите и предлаганите решения


въпреки като цяло достоверното идентифициране на предизвикателствата и подходите към преодоляването им. Друго е поставянето на едно ниво, предполагащо еднаква значимост, на проблеми от фундаментално различен порядък. Заедно някои цели са всъщност предпоставка за постигането на други цели.


Важно е да се отбележи, че т.нар. демографски подем (стратегическа цел 2) би следвало да е в някакъв дълбок смисъл своеобразна мета-цел на всяка една политика. Казано просто, всяка политика трябва да води до подобряване на дългосрочните условия за живот, повече хора да искат да идват в страната, отколкото да я напускат. Макар това да изглежда нереалистично към момента, не е немислимо България да заложи като цел за 2030 не просто нулева нетна миграция, а дори положителна величина.


Технологичната трансформация трябва да се разглежда като продължаващ и неспиращ феномен. В известен смисъл тя не е цел сама по себе си, а е инструмент и проявление на процеса на разширяване на потенциала на икономиката да създава стойност. Изключително важно е, че в документа се прави директна връзка между трансформацията и образованието, при все че приоритизирането може да е още по-категорично.


За липсата на смелост и амбиция говори и


скромната цел за снижаване на дела на учениците със слаби резултати


в международното изследване PISA от 41 до 25 %. Ако обхващането на всички деца и повишаването на качеството, особено в началния етап на образование, е приоритет, то има точно 11 години за днешните 4-5 годишни деца да успеят да постигнат много повече до 2030 г. Ако сме изостанали и има натрупани дефицити в уменията, защо и целта за участие на възрастните в обучения е далеч под средната (при това – за 2017 г.) стойност в ЕС? Постигането на интелигентна индустрия зависи ,от една страна, от наличието на образовани и поне базово грамотни работници, и от друга – от значимо нарастване на вложения капитал.


Като че ли е подценена ролята на инвестициите дори в най-пряк макро смисъл. Индустрия и услуги, базирани на знание и създаващи висока добавена стойност, изискват нарастване на капиталообразуването – ниво от 20% от БВП не е достатъчно, нито 4% от БВП преки чужди инвестиции могат бързо да преобразят продуктовата и технологична структура на икономиката. Ако се върнем към Словакия, без коренна промяна в политиката по привличане и насърчаване на инвестициите, няма как да повторим постигнатото за едно десетилетие там увеличение на износа, например на автомобили с 13 млрд. евро (7 пъти) и на електроника с 15 млрд. евро (13 пъти). В заложения индикатор за дял на високотехнологичния износ също


не личи амбиция за превръщане на България в лидер.


Поставянето на социалните неравенства като проблем от същия порядък вероятно се дължи и на липсата на разбиране, че част от тях, особено остротата на социалното изключване и достъпа до базови услуги, са следствие от общото ниво на стопанско развитие. В богатите страни също има неравенства, но за България все още във фокуса трябва да е абсолютната бедност (повече за връзката между стопанските политики, бедността и социалното изключване тук). За съжаление, заложените цели се отнасят от съотношението в доходите между първите и последните 20 процента от доходни групи на населението и делът на хората в риск от бедност и социално изключване, без да има по-смело намерение за коренна промяна в шансовете за заетост, доходи, мобилност и т.н. В сходен контекст се разглеждат и регионалните различия –разглеждат се разликите между по-развитите и по-слабо развитите региони, без да се търси отговор на най-съществения въпрос – каква рамка може да насърчи забогатяване и просперитет в тези общини и области, които в момента имат ниски социално-икономически показатели. Документът


дори не споменава промяната в стимулите и възможностите, която би се случила при реформи за фискална децентрализация


(повече за кампанията на ИПИ и очакваните ефекти от данъчна децентрализация тук)


Накрая трябва да се отбележи, че по задание (виж Концепция за разработването на национален стратегически документ за развитие на страната с хоризонт 2030 г.) екипът, разработил проекта, е трябвало да го "напасне" към рамката на Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г. на Организацията на обединените нации (ООН) "Да преобразим света" и на включените в нея 17 глобални цели за устойчиво развитие (ЦУР) и 169 специфични под-цели. Вероятно и заради това в текста няма нито едно споменаване на "висок икономически растеж", а вместо това на няколко места става дума за устойчив, по-включващ и по-приобщаващ растеж. Някак мимоходом е споменато, че България е "държава с висок жизнен стандарт", заедно с много други цели. Сред тях са икономиката да е "нисковъглеродна", обществото да е "креативно, солидарно и здраво", и още "справедливо и толерантно". Не се говори за забогатяване, просперитет, лидерство – "богатството" е по отношение на историята, културата, биологичното и ландшафтното разнообразие. "Скорост" се използва по отношение на интернет достъп и мобилни мрежи, а "бърз" – за прехода от училище и безработица към включване в икономическия живот на младите, продължително безработните и ромите. Всъщност, единствените високи цели и индикатори за изпълнение в документа са тези за "зелена и устойчива България".


Документът, както е структуриран, изглежда като да е мислен за високоразвита страна вместо за все още изключително бедна и периферна страна с дълбоки структурни проблеми. Изходната ни позиция предполага обещание за мащабна трансформация, при това в относително кратък от еволюционна гледна точка хоризонт.


ИПИ ще изпрати становище по проекта в рамките на посочения за обществената консултация срок.

Ключови думи към статията:

Коментари (67)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8418 Неутрално

  "изглежда като да е мислен за високоразвита страна вместо за все още изключително бедна и периферна страна с дълбоки структурни проблеми."
  В очите на Борисов ние сме високоразвита страна. Няма капацитет да прави анализи и сравнения.

 2. 2 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  Може държавата да не е амбициозна, но за сметка на това пък мафията е прекалено амициозна :))

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 3. 3 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2619 Неутрално

  Аз па си мисля, че отдавна свършихме с докладите в стил "Петилетката за три години" и мисля мина модата на "Най-голямото нещо на балканския полуостров". :)

  Ясно е че тая хартия само тоя я е чел и едва ли някой друг ще я прочете. :)

 4. 4 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 1895 Неутрално

  Не личи много развита страна да е произвела този памфлет. В някое килийно училище май са творили

 5. 5 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 10009 Неутрално

  "...Най-силното впечатление от документа е липсата на смелост и амбиция..."
  Нещо повече:
  1. в средносрочен план България ще има забавено развитие спрямо всички централно и източно европейски страни
  2. в дългосрочен план България ще има по-бавно развитие от целия ЕС
  Това означава, че ние ще изоставаме, въпреки, че ще се развиваме "стабилно"
  Да напомним на управниците, че живеем един живот. Умните ще напуснат страхливи управници в страна без амбиции

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 6. 6 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3325 Неутрално

  А милиардите инвестиции в гъзопровода и АЕЦ Белене няма ли да водят до растеж?

 7. 7 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#4] от "karatista":

  Не сте прав! "Памфлетът " е ок, но е свършена само първата част от работата! Тоест, както и Лъчезар пише, има добър анализ на ситуацията, проблемът е, че няма амбиция в целите.

  Ето това вече наистина е сериозен проблем. Аз го наричам проблем с визионерството!
  Но този проблем се вижда във всички посоки на обществото в България.

  Тоест, липсват визионери в литературата на България, липсват визионери във визуалните изкуства в България, липсват визионери в киното в България.

  Липста на визионерство може да се види и в правенето на наука в България. Може да се види и в предприемаческата култура в България. И най-вече, може да се види в политическия живот.

  Ще кажете, но по-горе става дума за икономика. Да, разбира се. Но хората никога не са само в една роля и не са само едноизмерими.

  И това оказва влияние върху цялото общество. Искам да кажа, културата, нивото на културата е много съществен фактор за развитието на едно общество и за посоките на това общество.

  Моята гледна точка е, че водещото е каква е културата на страната.
  Дали е по-скоро консервативна или много консервативна, или е по-скоро много отворена. Агентите вътре, дали са склонни да екпериментират. Или по-скоро, не искат/ не могат.
  И защото публиката в България е много консервативна, ето ти и затворен кръг.

  И защото езикът е малък, не са много каналите за внос на визионерство в България. А то, за да се случи, необходима му е някаква почва... И често, това не става пряко, е по-скоро опосредствено.

  Чуждо образование, писателски резиденции, специализации, и т.н. За различните сегменти, разни начини за внос се намират.

  Може би, някой ден, ще има отделни пробиви. Може би!

  И отново към този анализ.

  Истината, най-вероятно е, че са се страхували да поставят големи цели. Страхуват се от провал.
  В България има прилични анализатори. Политически, икономически, социологически и т.н. Може би няма много добри "анализатори" на културата, но да кажем, че се намират все пак тук там и сполучливи опити.

  Но в изпълнителната власт, те по-скоро се страхуват да бъдат много амбициозни.
  Това е моята оценка за ситуацията.

  Всъщност, това може да не харесва на някаква част от хората, които коментират тук, и това е напълно разбираемо, но това е политика, която по-скоро се харесва на мнозиноството от Българите. Тоест, някаква умреност да има в управлението.

  Според мен, това е така заради преживените икиномически кризи и катакилизми и спомените за тях.

  Така и по-младите сега , които нямат ясен спомен за някакви неща преди 10-15-20 години, са много по-склонни, поне на теория, да са много по-смели.
  И съответно, да искат много повече от политиците.

  А всички тези хора, които са са загубили имоти и спестявания в някоя от кризите, те са доволни от стабилността.

  Това се вижда много лесно и в изборните резултати... Определено, спомените още са живи. И ги има у достатъчно хора!

 8. 8 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 1895 Неутрално

  До коментар [#7] от "rwn":

  Памфлетът никак не е ОК. В някоя паралелна вселена бих го сравнил с нещо познато - например на executive brief на подготвен от Макинзи 5 годишен стратегически план за средноголяма компания. Ако се види пък пълния slidedeck...

  За визионерството нямам мнение. Не е никаква изненада липсата на амбиция. Иначе към този т.нар. документ би било добре да върви и комплект dataset, за да може някой който реши да дава предложения да работи с нещо. Така - ходи си търси данни някъде си. Става като вица за гинеколога, който успял да направи основен ремонт на двигателя през ауспуха.

 9. 9 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 1895 Неутрално

  До коментар [#7] от "rwn":

  Иначе за езика имам свое наблюдение, липсва ни subjuntivo, което пък го има в много европейски езици, което може да е някакво обяснение за липсата на визионерство.

 10. 10 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 604 Неутрално

  Като се изключи периода 1997-2001, през останалото време Българската държава е в ръцете на различни повече или по-малко криминално обвързани групи, чиято цел е завземането на колкото се може повече обществен ресурс и изразходването му за лична консумация. Последната такава група се отдели от тези, които докараха /да, като добиче го докараха/ Симеон Сакскобурготски като министър-председател и нейната цел беше и си остава слагането на ръка върху финансовите потоци от Европейския съюз. Лицето Б. Борисов /с криминални регистрации/ беше избрано да е централния играч под надзора на гражданина Доганов. Имаше период, когато отделилата се група демонстрираше мускули - физическото отстраняване както на лица, обвързани с миналото на актьора Борисов, така и на лица участвали във финансирането на проекта "Сакскобурготски". Тези, които навреме се преориентираха, днес си гледат хотелите, банката, телекомуникациите и други подобни забави. Един даже стана шеф на националната телевизия - без стаж, без университетска диплома дори от библиотекарския.
  Та за какви визии, бедни ми авторе, си седнал да пишеш /простете фамилиарниченето/. Разбирам донякъде - занаят, служба. Главната тема за България следва да е отхвърляне на криминалната мрежа, оплела държавата.
  Няма да стане с никоя от пишещите се за опозиционни партии. Не само, защото са ялови, но и защото с разполагаемите инструменти е невъзможно да се постигне промяна.

 11. 11 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#8] от "karatista":

  Ето какво е написал Лъчезар:

  "Докладът детайлно, и съвсем коректно, разкрива важните тенденции в десетилетието след членството в ЕС, включително преориентацията на индустрията, повишаването на производителността, промяната на пазара на труда. Идентифицирани са и дългосрочните структурни предизвикателства, включително демографските тенденции, неефективната връзка между наука, иновации и бизнес, качеството и обхвата на образованието и т.н."

  Затова и аз казвам, че по-скоро имаме добри анализатори, но липсват визионерите.

  А това ,което сте написали..нали за България все още говорим :)
  Защото, ако говорим за Холандия, това би могло да се очаква, но за България. Това не е реалистично.

  Тоест, Вие можете да го очаквате, аз също мога да го очаквам, но няма как да се случи.

  Една от причините е ниво и вид на образование на служителите в държавната администрация. Другата причина е нивото им на заплащане. Тоест, въпросното ниво на заплащане обуславя и кой точно ще работи в тази администрация. И това пък обуславя и кой ще прави тези анализи и как те ще изглеждат.

  Тоест, много хора завършили Wharton и работещи в държавната администрация на България не виждам скоро да се случи такова нещо.

 12. 12 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 1895 Неутрално

  До коментар [#11] от "rwn":

  Като ти липсват визионер, а и анализатори затовз има Макинзи и Бостънконсултинг. Да не би да ми казвате че държавата ме може да си позволи такива фирми? Да не говорим че един техен проект инжектира много ноухау в държавната администрация

 13. 13 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#7] от "rwn":

  В модерната си история България винаги е била дълбоко изолирана и провинциална страна на фона на общоевропейския културно-интелектуален дискурс. Ако приемем, че определени европейски процеси се наблюдават и тук, то те идват с дълго фазово закъснение и намален магнитуд. Проблемите на западноевропейското постмодерно общество тук изглеждат непонятни и неразбираеми за масовото народонаселение, което е подвластно на базови гастрономично-преживни инстинкти.

  Оттук нататък няма как да се появи класен интелектуален елит който да дефинира някакви по-абстрактни и по-дългосрочни визии, да предлага неконвенционални парадигми за поглед върху нястоящето, да оборва т.н. "conventional wisdom".

 14. 14 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#12] от "karatista":

  Разбира се, че може!
  Но както виждате, не се случва!
  И то да е само с тоза анализ. Къде по-серизони проблеми има.

  Ето моята рецепта, базирана е на дълъг опит :)

  По-малко очаквания към въпросната администрация, което води и до значително по-малко разочарования, което пък води до много по-малко главоболия.

  Също така, това води много често и до много по-малко натовраване на близки,приятели и семейство.
  Също така, това води до едно много по-спокойно взаимодействие със света около теб. Дори и виртуално това се усеща, когато човек е раздразнен и света/държавата му е крива във всеки един пост из форуми и социални мрежи.

  Това е моята формула :)

 15. 15 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3706 Неутрално

  След този анализ на Богданов, мисля че няма да прочета документа-визия.

  Любовта ще спаси света!!!
 16. 16 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#13] от "irobot":

  Абсолютно вярно!

  Има исторически, географски и лингвистични причини за така създалата се ситуация.

  Твърде дълго е да се анализира тук, но може би добър и много пресен пример е класация на Times Higher Education.

  Единственото Висше учебно заведение, което попада във въпросната класация е Софийския университет "Св. Климент Охридски".

  На позиция 1000+
  Тоест, нейде след 1000 място е, но не ясно къде точно...

  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/sofia-university

  Това би трябвало да говори много за ситуацията в България.

  Въобще, има неща, които могат да бъдат оправени или подобрени, но наука и най-вече култура, в тези посоки е почти невъзможно да има значително подобрение.

  Което пък води до проблемите, които описах по-горе.

  И има хора, които вярват, че някакви неща в България, ей така, като с вълшебна пръчка могат да се променят.

  Ами, не могат!

 17. 17 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 1895 Неутрално

  До коментар [#14] от "rwn":

  "Също така, това води до едно много по-спокойно взаимодействие със света около теб. Дори и виртуално това се усеща, когато човек е раздразнен и света/"

  Има и по-лесно обяснение. Допуснете, че форумния ми аватар страда от Аспергер.

 18. 18 Профил на Враг Номер Едно
  Враг Номер Едно
  Рейтинг: 42 Неутрално

  И има хора, които вярват, че някакви неща в България, ей така, като с вълшебна пръчка могат да се променят.Ами, не могат!
  —цитат от коментар 16 на rwn


  С вълшебна пръчица не знам, но щом Ататюрк е успял да преобрази Турция в светска държава в деветнайсти век, няма нищо невъзможно, всъщност.

  Не мисля, че иначе верните ви (според мен) констатации би следвало да ни служат като извинение за посредствеността и липсата на по-грандиозни цели.

 19. 19 Профил на Враг Номер Едно
  Враг Номер Едно
  Рейтинг: 42 Неутрално

  но щом Ататюрк е успял да преобрази Турция в светска държава в деветнайсти век
  —цитат от коментар 18 на Враг Номер Едно


  В двайсти век, разбира се, но началото :)

 20. 20 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#17] от "karatista":

  Е, то си е за Ваша сметка :)
  Но аз не визирах конкретно Вас!
  Това беше общ коментар.

 21. 21 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#16] от "rwn":

  Склонен съм да вярвам, че е възможно да се постигне подобрение в културен аспект, но само с по-твърди тоталитарни мерки. С инструментариума на либералната демокрация, българинът няма изведнъж да предпочете да слуша Дженесис вместо Тони Стораро, няма да стане по-внимателен шофьор, няма да надникне отвъд примитивните обяснителни модели за живота.

  Според мен трябва "недемократично" да се забраняват определени неща и да се насърчават други, и чак когато се постигне една по-висока осъзнатост на обществото, да му се даде шанс за информиран избор. Иначе ще се постигне ефектът на криворазбраната демокрация – "кой е тоя, че да ми казва как да се обличам и каква музика да слушам".

 22. 22 Профил на Враг Номер Едно
  Враг Номер Едно
  Рейтинг: 42 Неутрално

  До коментар [#16] от "rwn":Склонен съм да вярвам, че е възможно да се постигне подобрение в културен аспект, но само с по-твърди тоталитарни мерки. С инструментариума на либералната демокрация, българинът няма изведнъж да предпочете да слуша Дженесис вместо Тони Стораро
  —цитат от коментар 21 на irobot


  Достатъчно ще е да се финансира културата повече. Примерно, много повече. Нашите културни дейци в елитарни изкуства като театър, са вероятно най-зле платените в цяла Европа.

 23. 23 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#18] от "Враг Номер Едно":

  Моето мнение е изразено по-горе и е нещо като надежда, плаха макар, че може би има шанс да се случи нещо в тази посока!

  Относно аналогията с Ататюрк, такова нещо най-вероятно не би могло да се случи вече в България.

  Първо, РЕАЛНО погледнато, няма предпоставки да се случи нещо такова.
  Ако и да е имало, това е било в миналото.

  Сега, проблеми има колкото искаш, но страната няма нужда да трябва да се европеизира по западен образец, нещо, което се е случило в Турция.

  Има индикатори, икономически и т.н., тоест, това не измерва усещания, мои, Ваши, и подобни субективни фактори, а измерва реални неща и реалнастта е такава, че никога не се е живеело по-добре в България.

  Един такъв факт трудно ще е предпоставка за някаква революция в България.

  Както и преди е писано от мен, хората гласуват с джобовете си. И затова и са такива резултати на изборите. Може това да не ВИ харесва лично на Вас, или на мен, или на други участници в дискусии под статии в тази медия, но това не променя мисленето на масата избиратели. А точно масата избиратели избира масата от народните избиратели. А това води до точна определена конфигурация като правителство и т.н.

  А медиите си пишат разни неща, критикуват, държат сметка на правителство, това е ок. Така и трябва!
  Но това няма как да доведе до това, че хората, масата от хората, да не гласува по начина, по който тя гласува.

  Тоест, резки завои могат да се случат само при криза. Колкото по-голяма кризата, толкава е възможно движението да е по-рязко.

  България е част от ЕС. Това е най-добрият световен клуб!

  Да, може би най-бедната членка на този клуб. Но все пак, тя е част от този клуб.

  На нея и се помага да стане по-проспеперища. Доколко и как самата България се възползва, това е друга история.

  Правителства идват и си отиват, политици идват и си отиват, днес са едни, утре ще са други, прилагат се различни подходи, въобще, нормалните неща са това.

  Необходим е някъкъв път да се извърви. Нищо чак толкова по-различно от Гърция, от Португалия, от Испания и т.н.

  Предполагам, че след 30 или 40 години престой на България в ЕС, ситуацията , поне икономически, ще изглежда доста по-добре.

  Може би и сега е възможно да се живее по-добре в България. Но тези хипотези са само хипотези. Имаме реалност и тя е такава, каквато е.

  По-скоро, необходимо е всеки да се опита да подобри собствената си лична "ситуация".

  Ако има много подобни лични подобрения, това би могло да акумулира достатъчно енергия и за по-голяма, кумулативна промяна.

 24. 24 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4179 Неутрално

  Аз съм ужасен песимист за бъдещето на страната,30 години са много голям период от време и ако българинът обичаше наистина свободата отдавна би трябвало да я има.
  Мисля че би трябвало да се случи наистина някаква много радикална промяна за да разтърси феодално клиентската форма на обществено устройство у нас.

  klimentm
 25. 25 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4179 Неутрално

  До коментар [#23] от "rwn":

  Уви членството на страната в ЕС е само по формален признак! Икономическото развитие е най важната част от веригата която може да предизвика евентуално промени,без него е невъзможно! В този смисъл България е много много назад.

  klimentm
 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на Mike Crazy
  Mike Crazy
  Рейтинг: 475 Неутрално

  Мисля че би трябвало да се случи наистина някаква много радикална промяна за да разтърси феодално клиентската форма на обществено устройство у нас.
  —цитат от коментар 24 на klimentm


  Нали? Колко му е пак да ни спретнете една "радикална" промяна, в духа на радикалното БКП на тов. Костав? Не е да не сме го гледали тоя филм 1997-2001! Сривате всичко до основи, както направихте с икономиката, селското стопанство, здравеопазването, без да имате и най-бегла идея какво ще правите след това, а подир туй, кога ви изгонят с камънье, почвате да обяснявате как сте се окендз@ли до ушите щото сте били почнали реформите, ама после дошли едни льоши и не ги довършили. Я обади какъв е резултата от оврещяната ви "съдебна реформа" три години по-късно? Абсолютно всичките ви простотии бяха приложени в законодателството, включително Конституцията променихме и юще чакаме поредното дръгалефско чудо, ама не би! И за резил и кашмер не друг, а точно вие сега сте из улиците да протестирате срещу последствията от собствената си простащина и некадърност в частта за избор на главен прокурор.
  РАДИКАЛНОТО БКП на тов. Костов трябва да бъде официално забранено със закон, в който да има И НАКАЗАТЕЛНА ЧАСТ! ДСБ е най-страшното онкологично заболяване, което е поразявало България в цялата й 1300+ годишна история!

 28. 28 Профил на Враг Номер Едно
  Враг Номер Едно
  Рейтинг: 42 Неутрално

  Има индикатори, икономически и т.н., тоест, това не измерва усещания, мои, Ваши, и подобни субективни фактори, а измерва реални неща и реалнастта е такава, че никога не се е живеело по-добре в България.
  —цитат от коментар 23 на rwn


  Този аргумент съм го чувал, но за мен той е доста фалшив. Оставям настрана доколко макроикономическите статистики са реално отражение на това колко добре се живее в България. По-важното е, че във почти всяка една развиваща се страна и в огромното болшинство развити страни, също нокога не се е живеело по-добре, по същите критерии. Нещо повече - със същата "заслуга" могат да се окичат и комунистите по време на социалистическия "бум". Действително са превърнали България в по-индустриализирана държава. И какво от това? Това не е никаква заслуга, защото такива са времената. Всички останали държави правят абсолютно същото, но много от тях: по-добре.

  Що се отнася до гласуването, за мен е парадоксално, че същевременно с доста негативната разфасовка на българското общество, изведнъж приписвате на същия тоя безкултурен народ някаква рационалност когато иде реч за избори. Аз далеч не съм убеден, че масата гласува с джобовете си, или поне не в безобидния смисъл на думата. Съгласен съм, че болшинството избиратели на ГЕРБ гласуват с джобовете си, но това не е защото ГЕРБ са развили реална икономика, а защото техните джобове зависят ПРЯКО от това ГЕРБ да са на власт, иначе те губят работата си (или са накарани да вярват в това) или бизнеса си.

  Всичко това са тенденции, които може да ви се струват безобидни, но за мен не са. И реално причините тези истини да не се казват е не защото на хората не им пука, а защото медийната среда е контролирана по Путинов тертип.

  Може да си мислите, че ще ни се размине и затова, нека се радваме на това, което имаме в момента. Ами не, няма да ни се размине. Или по-точно, ще ни се размине колкото ни се разминаваше през комунизма: животът и тогава беше горе долу ОК, ако вършиш "точните" неща, трайкаш, знаеш по кого да не риташ и т.н. Тази порочност не е стабилност. Може, примерно, да си мислите, че сте цъфнал и вързал, щото заплатата ви е голяма (примерно), или щото работите в ИТ индустрията, която май е единствената, която почива на що годе автономия от държавния рекет (макар да не съм сигурен) но нещата се усещат в трудните моменти, примерно здравеопазване, образование (за децата), съдопроизводство.

  Що се отнася до "революцията", ние нямаме нужда от революция тип Ататюрк, а много по-нереволюционни промени. Просто дадох пример, че щом онова е било възможно, всичко е възможно. Нашите промени не са нищо революционно, а просто нормализиране на правосъдие, икономика, образование и т.н.

 29. 29 Профил на Mike Crazy
  Mike Crazy
  Рейтинг: 475 Неутрално

  [quote#28:"Враг Номер Едно"][/quote]

  В тоя ред на мисли, като си ни изрисувал в таквизи мрачни краски управленията на ГЕРБ, ще ни посочиш ли кой министър от някой от кабинетите на Борисов носи името "Мистър 10 (20,30, 50)%"? Щото аз не знам за такъв, а поВня, че при другара Костов като да имаше такъв. При Станишев да не отваряме приказка. Та кои са ейнджълите, дето ще дойдат да ни управляват и ще ни шашнат с честност и почтеност? Ама конкретно, не да ми пишеш реферати. Със сигурност Борисов е ПЪРВИЯТ И ЕДИНСТВЕН засега премиер, който безпощадно чисти всеки, за който има и най-малко подозрение в непочтеност, гешефтарство и злоупотреби! А вие искате да ни натресете кого, който ще е по-принципен и почтен от него? Напомням, че наскоро махна дори дясната си ръка Цветанов - нещо, в което дори и ние, симпатизантите на ГЕРБ не можахме да повярваме. Та, давай го тоя вълшебник, лакърдии по учебниците за идеологическа подготовка на БКП всеки може да скалъпи, не впечатляваш с тях.

 30. 30 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3863 Неутрално

  До коментар [#22] от "Враг Номер Едно":

  Не считам, че нивото на изкуството и културата се повишава със заплащане, като пример да вземем импресионистите, Ван Гог и т.н. Повишава се с повишаване стремежа на икономическия елит да се докаже, за да се породи у тях един стремеж към своеобразно състезание в меценатството, а впоследствие и на населението като цяло при предоставената възможност да има съприкосновение с излагането на това изкуство.

 31. 31 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3863 Неутрално

  До коментар [#25] от "klimentm":

  За съжаление си ужасно прав. Разбирам, че "ужасно" и "прав" са доста несъвместими като определения, но и у мен се поражда подобно заключение. Например, има някакво глупаво очакване, че видите ли като влезем в еврозоната и всичко някакси ще тръгне от самосебе си и че хората в България ще заживеят като "заможни европейци", една илюзия която се подхранва чрез политически спекулации на темата, без да се виждат сериозни намерения за икономическа стратегия в по-сериозни инвестиционни проекти. По-точно и там чакаме "някой да даде пари", затова и в ктайна сметка се оказваме в мечешката прегръдка " на същите които на думи не желаем да видим в България.
  Към сегашната демографска картина може да се подходи с "ами такъв е матриала", а може и с разумни планове в областта на професионаното образование, така поне има някаква надежда.

 32. 32 Профил на Mike Crazy
  Mike Crazy
  Рейтинг: 475 Неутрално

  Например, има някакво глупаво очакване, че видите ли като влезем в еврозоната и всичко някакси ще тръгне от самосебе си и че хората в България ще заживеят като "заможни европейци", една илюзия която се подхранва чрез политически спекулации на темата, без да се виждат сериозни намерения за икономическа стратегия в по-сериозни инвестиционни проекти.
  —цитат от коментар 31 на daskal1


  Добре, че не съм ти бил ученик. Нерде еврозона, нерде икономическа стратегия, нерде инвестиционни проекти (и то от държавата?!), нерде "заможни европейци"... Трябваше да сложиш малко кемтрейлс, апартейда в Южна Африка и грима на Ивана Тръмп, че барем да е пълна кашата... А, и нокът от невестулка за разкош. То бива неграмотност и тъпота, ама да се дращят подобни безсмислици си е направо диагноза. И кой, викаш, ги имал тия "глупави очаквания"? Дали са правилни подозренията ми, че те витаят сал в главиците на симпатизантите на партии, разчитащи на нискостебления лумпенаж из нашенско - разни Атаки, Нефесебета, Воли, Десебета и прочие? Щото язе такива очаквания нямам, а и не съм чул никой министър или Борисов да ни обяснява, че като влезем в еврозоната, ще забогатеем и ще заживеем като "заможни европейци". Та отде ги изсмука тия глупотевини, кайш?

 33. 33 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2619 Неутрално

  До коментар [#21] от "irobot":

  И това за чий трябва да се прави? Щото ти мислиш. че е добре за народа ли? ;)

 34. 34 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 786 Неутрално

  България винаги е била на кръстопът. Географски, културно, всякак. И още не сме избрали реално пътя, по който да поемем. Искаме да стигнем стандарта на развитите страни, но това няма как да стане ей така само с пожелание. Просто явно обществото ни не е готово.

 35. 35 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 727 Весело

  А едно време какви амбиции и какви визии имаше! Светлото бъдеще, сияйните върхове на комунизъма и на всеки според потребностите. Отнеха ни мечтите и ни карат да работим и да живеем в настоящето. А едно време какво бъдеще имаше! Настояще нямаше, но това са подробности.

 36. 36 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#21] от "irobot":

  Мисля, че сте очертали добре възможно решение. То, като се масиля, не виждам и други възможни решения. Но не виждам как ще се случи. Всъщност, възможно е, разбира се!
  Чисто статистически е възможно, но то е възможно само като страничен ефект от някакви други, огромни размествания в обществото. Което, може би би не си струва.
  Искам да кажа, "общата култура" на нацията, хубава е да я има и да е повисока, но генерално, това е задача лична/семейна.

  Тоест, аз в тази посока съм се примерил. Още повече, виждам, че светът въобще не стои на едно място и е пракитечски невъзможно някакви неща да се случат. На национално ниво, имам предвид.
  Но на лично ниво, човек може да чете, да пътува, да гледа, да опитва, да слуша, да се замисля...


  До коментар [#25] от "klimentm":

  Аз скоро бях на една вечеря с няколко души, които не знаеха нищо за България. Тази вечеря не беше в България, и хората макар и доста интелигентни, просто не познават добре страните от Европа, макар и да знаят за ЕС и да знаят за поне няколко страни в Европа, че те са част от ЕС.

  В хода на разговора става дума за това, че България също е в ЕС. Те се учудват. Съвсем леко се вижда това, но се вижда. Друг човек на масата го обяснява това нещо, но влиза в някакви подробности и това става някаква такава, дълга тема. Кога, как и какво. Тоест, те получават някакви различни сигнали. Хем, че страна не е кой знае колко богата, това по косвен начин го разбират, хем, че е члан на най-богатия клуб!

  И на масата отиде разговора в посока на това, как би изглеждала България в момента, ако не беше член на ЕС!

  Честно казано, не искам дори и да си помислям!

  Може и да е било по формални критерии, това няма значание! Това е личното ми мнение!

  И гледайки икономическата история на Гърция, Португалия, Испания и .т.н, тоест, страни, които да кажем, че следваме приблизително като път в сближаването на икономиките вътре в ЕС, просто виждам още колко много път, които е необходим да се извърви, ни чака като държава!

  И затова и пиша, вълшебни пръчици няма! Търпение и готовност за вървене по този дълъг път.

  Тоест, аз не съм оптимист, нито съм песимист. Просто, в средата на скалата!
  До коментар [#28] от "Враг Номер Едно":

  Е, и за мен е фалшиво да сме на 110 място по свобода на медии, защото някакви журналисти така ги усещали нещата.... но да не отиваме сега в тази посока.
  Ще си развалим настроението в този иначе толкова приятен съботен ден.

  Не, народът не е безкултурен. Никъде такова нещо не е написано от мен.

  Говорим за смелост, говорим за визионерство. Тоест това е нещо над средното ниво. Някакъв екстремум, ако щете.

  Джойс не е написал романа си на български език!
  Джаксън Полък не е творил в София!
  Бела Тар не е българин.

  Мога да продължа в тази посока. Надявам се, че схващате логиката.

  Изключителна култура, почти винаги върви с други изключителни "неща".
  Често икономически, но не само и невинаги!

  Тоест има причини централата на Гугъл да не е в Пловдив! И те са много повече в културен аспект отколкото в икономически такъв.

  Но това е наистина дълга тема и не мога да си позволя толкова дълго време да пиша тук, за да развия този аргумент по пространно.. А и не мисля, че има смисъл от това. Все пак, това е моя гледна точка. Не агитирам за нея, просто я споделям.

  В тази посока на мисли, може би все пак ще кажа като някаква идея и посока за аргументите ми.
  Погледнете Полша, не е някаква невоъбразима случайност шест (!) нобелови лауреати по литература да има от там.
  Франция -16, САЩ-12 и т.н.

  Случайност може да е веднъж, но 6-10-15 пъти, няма как!

  Аз нямам такива впечатления като Вашите за медейната среда в България. И не вярвам и на конспирации.

  Тоест не мисля, че има някаква сила, която ще спре гладни хора да излязат и да свалят което и да е правителство от власт.
  Или, във вестниците ще им казват, че те не са гладни и те, макар и гладни, ще вярвят на вестниците и вечер, така, на гладен стомах ще заспиват..

  Това просто не е сериозно!

  Затова и казвам, хората гласуват с джобовете си!
  Това е казано опростоено, но като за форума на Дневник, мисля , че е достатъчно ясно какво се има предвид, за да не обяснявам и това какво точно значи.

  Обществото е много сложно и комплексно образование. Там има много гледни точки. И вашата, и моята и на съседите Ви и на приятели Ви, и на моите съседи и на моите приятели т.н.

  Както при всички такива комплексни системи, те клонят нанякъде, има някакво множество, което клони в някакъв момент, в някаква посока. И ето ти избори, резултати. и т.н. Там виждаме множеството накъде клони.

  Така е и с медиите. Тук менията клонят по-скоро в една посока, на друго място, клонят в друга посока. Съвсем нормални неща са това.

  Все пак, аз чета на няколко езика и съм свикнал да си плащам за качествено съдържание.
  В резултат, имам доста високи изисквания към медиите.
  И в тази посока, може би греша, когато критикикувам медия като Дневник, например.

  Защото, макар и да има грешки при преводи или някакви други подобни неща, все пак, медията е безплатна за своите читатели. Тоест, човек трябва да поставя на везните и това.

  Но това беше отклонение!

  И последно. Как да Ви кажа. Партийните теми не са ми интересни. Да спориш ПРОТИВ или ЗА някаква партия във форум...това е да наливаш вода в решето. Полза има само медията. Участниците нямат такава!

  Нито обичам някакви политици. Нито ги мразя.

  Първо, че това ми създава някакви такива излишни напрежения, второ, във форуми за политика, никога нищо не може да бъде решено. Въобще, загуба на време.Тоест, ще си позволя да не отивам повече в тази посока. Партийна, такава!

  Не зная дали ще ни се размине. Краят е ясен. На всички ни. Това няма как да се размине.

  Нито съм цъфнал, нито съм вързал. Смятам, че съм здраво стъпил на земята човек, видял доста, преживяла доста. Тоест, имам известен опит в този живот.

  Не вярвам, че някакви политици, бързо, веднага, ей сега, могат да сторят някакви неща лично за мен.
  След като си давам сметка за това, запрятам ръкави и се оправям сам. Все пак, не е като да не виждам какво се случва в други страви в Европа.

  Бих казал, доста по-развити страни имат огромни проблеми. Не като българските, но може би много по-големи като мащаб, това поне е сигурно!


  А относно това, което сте писали, накрая а именно:

  "Нашите промени не са нищо революционно, а просто нормализиране на правосъдие, икономика, образование и т.н. "


  Знаете ли, трудно ми е да Ви го обясня! Това въобще не са "много по-нереволюционни промени", звучи ми доста ..наивно едно такова изказване.

  Но предпочитам да спра до тук!

  Успех!

 37. 37 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Ръстът на БВП на РБ е двойно по-висок от средния за ЕС. Така че сближаване има. И ако няма големи икономически и политически сътресения, това ще продължи. Но няма да има скокове и безумни петилетки. Това е реалността. Който иска и няма друга работа, нека си мечтае, да пише някакви анализи и да препоръчва мечти и сънища.

 38. 38 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#30] от "daskal1":

  Като потвърждение на това, което пишете.

  The 1895 pastel-on-board version of the work, owned by Norwegian businessman Petter Olsen, sold at Sotheby's in London for a record price of nearly US$120 million at auction on 2 May 2012.

  The bidding started at $40 million and lasted for over 12 minutes when American businessman Leon Black by phone gave the final offer of US$119,922,500, including the buyer's premium.

  Sotheby's said the work was the most colorful and vibrant of the four versions painted by Munch and the only version whose frame was hand-painted by the artist to include his poem, detailing the work's inspiration.
  After the sale, Sotheby's auctioneer Tobias Meyer said the work was "worth every penny", adding: "It is one of the great icons of art in the world and whoever bought it should be congratulated."

  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Scream #Record_sale_at_auction


  После отиваме и гледаме в сайта на МоМа, кой е председател...

  https://www.moma.org/about/trustees


  Човекът има няколко милиарда и създава страхонта колекция. Разбира се, ясно е, къде ще отиде като завещание колекцията в някакъв момент в бъдещето.

  Затова и Мома е това, което е!

  Между другото, с нетърпение очаквам да рагледам МоМа след този грандиозен ремонт за 450 милиона долара.

 39. 39 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#28] от "Враг Номер Едно":

  Подобреното материално благосъстояние, изразено в увеличения брой коли по улиците, в по-достъпната потребителска електроника, в по-достъпните пътувания за пролетариата, е резултат на много по-дълбоки и всеобхватни глобални процеси които облагодетелстват и нас заради свободните граници. Получава се преливане на богатство от по-богатите към по-бедните най-вече заради свръхпроизводство и оптимизация на производството.

  В този смисъл е грешка да се твърди, че едва ли не заради някакви далновидни политически решения на ГЕРБ сме постигнали малко по-добри икономически показатели. Няма нито една реформа на институция, нито едно стратегическо решение, освен някакво чакане за магическата Еврозона, за Шенген и т.н.

  Най-притеснителното нещо е засилващата се демодернизация на фона на това относително икономическо подобрение. Обществото се изражда в някаква предмодерна форма от гилдийно-кастов тип, където принадлежността към дадена група определя възможностите ти за реализация, за изказване на мнение, за достъп до ресурси.

 40. 40 Профил на jvr26585378
  jvr26585378
  Рейтинг: 477 Неутрално

  До коментар [#34] от "4okuto":

  Слушай, приятелю...виждам, че си младо момче според това което пишеш....България все си е била една локва, кална локва....все такава ще си остане....не се настройвай срещу мен за това което пиша....Тук, приятелю властта винаги е била ксенофобска (срещу народа, срещу българите)....за разлика от властта в Гърция, Португалия например (там властта винаги е била и е филантропска - в полза на хората). Надявам се, че ме разбираш..?))
  Между другото, обърни внимание на рекламата на кифлите "севън дейс"....там идиотите от рекламата са пуснали песента На Елизабет Арди "Как да ти кажа сбогом"...песента е от 1965-1966 година....и....кифлите се хранят с кифли....на рекламата....((((( Та така е приятелю по тези ширини....неграмотни, неуки, агресивни, прости хора "карат влака" на държавата...........................................

 41. 41 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 786 Неутрално

  До коментар [#40] от "jvr26585378":

  Тези, които ни управляват, са представителна извадка на народа. Явно на този етап това си заслужаваме.

 42. 42 Профил на иванчолаков
  иванчолаков
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Браво ,господа от ИПИ!Този път,браво!Безпощаден реализъм.Дано управляващите се стреснат!А дано...

 43. 43 Профил на magnas
  magnas
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Първо трябва просвещаване на гласоподавателите, че високи доходи и стандарт на живот не стават с туризъм, а с високи технологии, софтуерно лидерство, производство и износ на коли и други продукти с висока добавена стойност. А те изискват перфектно образование и демографска политика, задържаща и стимулираща младите хора.

 44. 44 Профил на БГА Балкан
  БГА Балкан
  Рейтинг: 587 Неутрално

  "Поставянето на социалните неравенства като проблем .............. За съжаление, заложените цели се отнасят от съотношението в доходите между първите и последните 20 процента от доходни групи на населението"

  За съжаление на автора социалните неравенства по цял свят се измерват така. Пишман "икономистите" в България отново търсят друг път в икономиката само и само да не се увеличават доходите на населението. Желанието почти челия БВП да достига само до малък кръг новобогаташи води до един и същ резултат - повсемесна липса на кадри. Както същите пишман "икономисти" казват ПАЗАРНА ИКОНОМКА. Кадърните отиват да работят там където им плащат повече и има по-добри условия (в другите държави), а ниско квалифицираните и "траино безработните" не искат да се квалифицират или да започнат работа защото не виждат смисъл от това (заради мизерното заплащане на труда). Това е огромния въпрос пред по-горе споменатите "икономисти" и "БГ бизнесмени", как да ловят маимуни само с трици (без банани). До момента това не се е отдало на никой.

  О, Музо, възпей оня гибелен гняв на Ахил ..........
 45. 45 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 413 Неутрално

  Какви амбиции да очакваме от доказани крадци и разпределители на порцийки?!

  master
 46. 46 Профил на Враг Номер Едно
  Враг Номер Едно
  Рейтинг: 42 Неутрално

  До коментар [#36] от "rwn":

  Така. Понеже е дълго, ще засегна само темата за медиите в БГ, като ще се опитам да се въздържа от толкова пространни експозета, предвид формата на комункация.

  Виждам, че се хващате за мястото в класацията за свобода на медиите, и по-специално факта, че то се мери на око от други журналисти, демек, не е адекватно.

  Мястото, само по себе си, обаче, няма значение. Имат значение ФАКТИТЕ, а те са, че поне три големи опозиционни медии биват тормозени от властта: Биволъ, Иво Прокопиев (подсъдим по абсурдни обвинения), Сашо Дончев. Прилагам линк за последния, понеже другите случаи са по-популярни:

  https://www.svobodnaevropa.bg/a/29720625.html

  Това си е жив путинзъм в действие - да не мислите, че Путин ходи да разстрелва журналисти? Методите му са просто да насъска държавния апарат срещу тях.

  Но да оставим големите медии. Най-страшното, може би, е убиването на местните медии. Те са УНИЩОЖЕНИ като такива. И това става с мълчаливото съгласие на местната власт. Схемата е следната: те нямат пари от реклами да се издържат, защото няма толкова аудитория. Следователно, разчитат на пари от партиите по време на избори. Такива пари, обаче, могат да получат само ако се държат "любезно" с властта и не им задават неудобните въпроси.

  Та по-голямата част от захаросаната картинка, която ни обрисувахте (макар да съм сигурен, че ще отречете) се дължи именно на ей тая медийна среда. Аз дори се чудя дали изобщо живеете в България.

 47. 47 Профил на Mike Crazy
  Mike Crazy
  Рейтинг: 475 Неутрално

  До коментар [#36] от "rwn":Така. Понеже е дълго, ще засегна само темата за медиите в БГ, като ще се опитам да се въздържа от толкова пространни експозета, предвид формата на комункация.Виждам, че се хващате за мястото в класацията за свобода на медиите, и по-специално факта, че то се мери на око от други журналисти, демек, не е адекватно.Мястото, само по себе си, обаче, няма значение. Имат значение ФАКТИТЕ, а те са, че поне три големи опозиционни медии биват тормозени от властта: Биволъ, Иво Прокопиев (подсъдим по абсурдни обвинения), Сашо Дончев. Прилагам линк за последния, понеже другите случаи са по-популярни:https://www.svobodnaevropa.bg/a/29720625.html Това си е жив путинзъм в действие - да не мислите, че Путин ходи да разстрелва журналисти? Методите му са просто да насъска държавния апарат срещу тях.Но да оставим големите медии. Най-страшното, може би, е убиването на местните медии. Те са УНИЩОЖЕНИ като такива. И това става с мълчаливото съгласие на местната власт. Схемата е следната: те нямат пари от реклами да се издържат, защото няма толкова аудитория. Следователно, разчитат на пари от партиите по време на избори. Такива пари, обаче, могат да получат само ако се държат "любезно" с властта и не им задават неудобните въпроси.Та по-голямата част от захаросаната картинка, която ни обрисувахте (макар да съм сигурен, че ще отречете) се дължи именно на ей тая медийна среда. Аз дори се чудя дали изобщо живеете в България.
  —цитат от коментар 46 на Враг Номер Едно


  Въх, мър майко! Да разбираме, че Дума и Медиапул са про-правителствени, оти техните собственици никой не ги е подвел под съдебна отговорност? И как по-точно посочените "медии" (ха-ха-ха) са "тормозени" от властта? Да смятаме ли, че ако аз утре си направя "медия", а след това ви открадна жилището, ще мога да претендирам, че не подлежа на съдебно преследване, щото съм "медия"? Вий ще ли сте доволен от тайзи висша форма на "справедливост"? МММ, и не требваше ли всички да сме равни пред закона, или пак искате да сте по-равни от другите? Искате, ама нема.

 48. 48 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#46] от "Враг Номер Едно":

  Не се хващам за нищо!
  Вие отричате обективни икономически данни за България, измерени от различни агенти, български и и чужди, сред тях и много реномирани.

  А аз пък реших да Ви посоча, нещо, което е очевидно на 100% субективно, а именно, къде журналистите се чувствали по някаква скала на свобода...

  Относно медиите в България!
  Това е огромна тема, и виждам, че това Е нещото, което Ви занимава, затова, няколко отделни неща само.

  Не зная за Вас, но аз имам спомен от това, как изглеждаше Капитал по времето, коагото Иво Прокопиев му беше главен редактор...
  И виждам в моманта как изглежда Капитал и как изглежда Дневник...
  Не мога да кажа, че това е прогрес, за съжалание...
  Защото, много години съм бил редовен читател на хартиените издания и някак си лично го приемама това, което се случва с тези медии...

  Нека да го кажа така. И това е и във връзка с този линк, които ми давате.

  Проблемът ми се струва, че се намира в това, че Прокопиев, Дончев, Пеевски, това не са хора, които да се занимават САМО с медии.

  Дончев се бил оплакал до Европейската комисия (ЕК) срещу държавния „Български енергиен холдинг” (БЕХ) и дъщерните му дружества „Булгаргаз” и „Булгартрансгаз”.

  И на 17 декември миналата година България била глобена със 77 млн. евро заради отказа на държавните компании да допуснат частни фирми до газопреносната мрежа и да им дадат възможност да съхраняват свое гориво в газохранилището в Чирен.

  Как ви се струва това? На мен ми се струва, че Дончев си има интерес като крупен бизнесмен и си ги преследва добре.

  Има си вестник Сега, пише си там срещу правителството, което не е лошо. Но ако махнем този му "страничен" бизнес и как иска от държавата някакви облаги, може би тогава Сега би изглеждала по един по-различен начин...

  С Прокопиев е същото. Махнете бизнес интересите му от картината и тогава, ситуацията би изглеждала доста по-различно...

  С Пеевски е същото. Махнете и неговите бизнес интереси и ситуацията ще изглежда съвсем различно.

  Тоест, всички тези медии, зад които има едри бизнесемени, не могат всички неща, които пишат, да се взиат за чиста монета. Престо, това не възможно. И е лесно проверимо/измеримо.

  Тоест, кога Иво Прокопиев стана едър бизнесмен, кога купи имотити , навлезе в енергетика, "купи" РМД-то...
  Вижте този период кога е точно. Кой е бил тогава министър- председател...

  Вижте сега и Сашо Дончев. Кога и по какъв начин стана крупен бизнесмен. При кои правителства имаше мега договори и мултимилионни печалби... Помним едни прегръдки с Рем Вяхирев...или може и да има хора, които не ги помнят тези неща...

  Вижте Пеевски, кога излита той нагоре, при кои правителства нещата при него вървят повече от отлично..

  Ако сте безпристратен наблюдател отстрани, а не сте част от един или друг кръг, ще видите, че през различни периоди, различни бизнесемни се превръщат в крупни такива...

  А когато правителствата се сменят, едни бизнесмени изпадат от борда, други се качват и се започват едни нови борби, медийни такива. защото, медиите са наистина големи бухалки :)

  А медийте им обслужват предимно техните, лични интереси.

  Но това са лични техни медии. Те не могат да обсужват някакви други интереси. Все пак, могат да прикриват добре частните си интереси като обществени, или да се опитават да ги прикриват... Но винаги стои отзад този, който издържа тези иначе губещи медиии. Сиренето е с пари, нали!

  Ето това е някакъв проблем, и то много сериозен.

  Тоест, Дневник, Монитор, Сега и т.н. няма как да го играят, че са БНТ или БНР. Това са си частни медии. Нищо повече.
  През различни периоди и през различни правителства, технините редакционни политики клонят в една или в друга посока...Нищо повече от това.

  И защото няма как и не го виждам как всички тези бизнесмени извънъж ще продадат всичко друго, което притежават и ще си останат само с губещите си медии..то това е някаква голяма безизходица.

  Но пък може би има всъщност някаква решение. За внезапно подобряване на медийната среда в България.

  Прокопиев, Пеевски, Дончев, даряват акциите си във въпросните медии на редакционите екипи на същите тези медии.

  Хем показват, че са сериозни и не само се оплакват, ами правят нещо по наболелите въпроси, хем и ще се откъснат от тази така изкушителна бухалка :)

  А тогава, ако тези медии и без вече собствениците си бизнесмени отзад, останат също толкова критични към властта, тогава властта не може да направи нищо срещу тях, защото тези медии са премахнали уязвяващото ги звено...

  И тогава, тези медии ще спечелят много нови читатели. В това съм убеден. Защото, когато си критичен, без да имаш интересите на точно определен бизнесмен зад себе си, това може да ти спечели само позитиви като медия!
  А сега, каквото и да стане, всичко отива до името на това, кой е собственик на някаква медия...


  Относно местните медии. Ами, те са обречени дори в силни икономики. Какво остава за държава като България!

  Това е малко като Амазон и независимите книжарници... Просто, такъв е светът в който живеем.

  Харесва ли или не ни харесва, това е друг въпрос. Но има реалности и ако искаме, зариваме си главата в пясъка и се оплакваме от световното положение, ако искаме, гледаме ситуацията, анализирами и търсим ниши.

  Не всички низависими книжарници фалират. Просто, предлагат други неща. Има четения на големи писатели в тях, те почти винаги откликват на покани от такиве книжарници, тоест, това е някаква огромна борба, всекидневна.

  Ако не си готов да се бориш, просто отпадаш.

  Тоест това, чя някой целенасочено ги унищожава от държавата...това е много грешен прочит от ваша страна на ситуацията. Няма такова нещо. Просто, икономическите реалности са такива и ако тези хора не могат да намерят устойчив модел, просто си заминават.

  Все пак, не говорим за болници, нали така!

  И накрая пак пишете за някаква захаросана картинка :)
  Но Ви разбирам, от вашата катедрала така ги виждате нещата. Всичко е гадно, отвратитлно, непоносимо...

  С пожелание да намирате повече положителни неща във вашия живот!

  Поздрави!

 49. 49 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2350 Неутрално

  С мутри и шишковци начело на държавата - толкова.

 50. 50 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 2505 Неутрално

  "Към 2018 г. българската икономика създава БВП на човек от населението (по паритет на покупателната способност) равен на 51% от средния за ЕС. Най-близо до нас е Хърватска – с 63% от средното за ЕС, малко след Румъния с близо 65%, и така нататък – по-важното обаче е, че като че ли дебатът за развитието и реформите в България загуби фокуса върху икономическо догонване. Нека помечтаем за момент – колко напред може да стигне България в сближаването в следващите 11 години, или до края на времевия хоризонт, за който се отнася визията..."

  Медалът има и обратна страна, който кой знае защо не се отчита от автора.
  Държавният дълг на глава от населението в Хърватия е 19 377 долара.
  Или почти 4 пъти по-голям от този в България...

 51. 51 Профил на glaxo11
  glaxo11
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#12] от "karatista": .... Къде по-серизони проблеми има. Ето моята рецепта, базирана е на дълъг опит :)По-малко очаквания към въпросната администрация, което води и до значително по-малко разочарования, което пък води до много по-малко главоболия. Също така, това води много често и до много по-малко натовраване на близки,приятели и семейство. Също така, това води до едно много по-спокойно взаимодействие със света около теб... .Това е моята формула :)
  —цитат от коментар 14 на rwn
  Аз също мисля , че не трябва да имаме (като общност или народ???) големи очаквания изобщо от бъдещето. Иначе всеки от нас като индивид може да има мечти, планове и амбиции далеч напред и нависоко. Както и мнозина го правят. Пет годишната прогноза на Евростат показва, че и в 2024 г. Б-я ще е с най нисък БВП/ човек в ЕС- около 29 000 Евро
  Структурата на икономиката ни, не може даже в дългосрочен план да се подобри , така че даде добавена стойност повече от 55-60% от средната за ЕС .
  И в това не намирам нищо неамбициозно или разочароващо при масовото ниво на капиталиста, предприемачът, работодателя: липсата на креативност, коопериране и заемане на пазарни позиции трайно ( накой да знае поне един български бранд със световно име или с продажби повече от $500 млн.на инвестиционни или потребителски стоки?) , демографската структура и тежкия мързел , който е дълбоко насаден в големи сегменти от населението.
  Страната ни е малка, бедна, с мизерна инфраструктура и нисък обществен морал( в смисъл гражданска отговорност) ,сравнително неука и в периферията на Европа с поне 1 000 000 ( 25% от населението в трудоспособна възраст) непригодно и за днешното и' технологично ниво, камо ли за по-високо.
  А това да се сравняваме с средноевропейските страни, е нерационално и израз на комлексите ни.
  Те са далеч напред още отпреди 100-200 години. И не ми е ясно защо ИПИ ни навира в очите само БВП/ на човек. За мен по-важни и определящи достоверността на "визията" са други два показателя:"Global Wealth Report" на "Credit Suisse" сочи че националното богатство на един възрастен в Б-я малко над $20 000 по пазарни цени, а на всички с които се опитваме да се сравняваме е с между 1- 6 пъти по-високо, трупано с много труд и много години.
  А индекса ECI за икономическата сложност или вложените научни знания( базиран на индексите на продуктовата структура PCI) на износа ни е 0,35.
  След нас са само Португалия и Гърция( цитруси, зехтин, туризъм и рибни консерви). Най-близките пред нас са Хърватия, Латвия, Литва и Румъния с м/у 0,62-0,72, Словакия, Словения и Унгария са с м/у 1,35-1,44, а Чехия забележете с 1,75.Къде сме ние , къде те?
  Традиции трудолюбие, най-важното КУЛТУРА , близо до Германия и Австроунгария, до Ренесанса и Реформацията, а не до Османската империя, и не с 20 % неграмотни индивиди с български паспорт, от които повечето нямат и по 100 думи на български в речника си, и как с износ на на меден концентрат, пшеница и горива ще имаме висока добавена стойност и да догонваме? Кого, защо и как? Скоро няма да дочакаме! Затова по спокойно и без излишни кахъри: война няма , умиращи от глад няма, 200 хиляди работни места незаети, никой освен циганите, не ражда деца, или като ги роди ги храни докъм 40 годишна възраст, в 800 населени места българите( говорещи български) са малцинство, защото мургавите любители на кючека, ранните сватби и верни на дивиза" Що да бачкаме , като можем да краднем" са отдавна нагло мнозинство, а други 100 хиляди "студенти" изучаващи нощния живот и между другото някоя модна специалност, например "обезцветяване на цветните метали" или " маркетинг, мениджмънт и психология на модния дизайн" във Елховския филиал на Видинския свободен университет, после псуват държавата, че ги е принудила да станат продавачи в супермаркета или постоянно присъствие на селските кръчми!
  А и на повечето хора и така им е добре: какво повече да искат ( нищо че много се оплакват) - гурбетлък, уж учене в Англия с парите на мама и тате от укрити данъци, мургави чаргари гастролиращи по европата къде за джебчийство, къде за социални помощи, оставащите се заемат със зимнината, виното ферментита, казаните пекат ракията, кво му е на живота: купона тече!
  Многознайци от ИПИ "визия" и критикарство са едно , живота на тези географски ширини-друго!

 52. 52 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 998 Неутрално

  изглежда да не е мислен като за нашата държава щото е преписван. в админситрацията не можеш да хвнеш някой да съврши работа за 5 стинки; а на управниците амбиите от много отдавана са свързани с личното им развитие, а не с това на дръжавата - какво изненадващо има?

 53. 53 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2350 Неутрално

  Една голяма част от БВП заминава по офшорни сметки.

 54. 54 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3625 Неутрално

  Добре де, знаем че сме в зоната на здрача. Убедихте ни и че там ще си останем.

 55. 55 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3625 Неутрално

  Добре де, знаем че сме в зоната на здрача. Убедихте ни и че там ще си останем.

 56. 56 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 998 Неутрално

  не че не разбирам песимизма, идеята, че няма какво да се направи е доста потискаща. спроед мен има, и е върпос на дебат какво точно. например говорите за тежкия мързел , който е дълбоко насаден в големи сегменти от населението - представители на същите тези сегменти, в момента в който имигират, и към тях започнат да се държат с уважение и да им плащат, си изкореняват мързела и се трудят като останалите. въпрос на мениджмънт и стимули, според мен. хората си хранят децата до 40, защото заплатитие им не стигат. но според мен все по-чести имигрират просто. да се сравняваш с другите държави в централна и източна европа е напълно нормално, с кой да се сравнявам, с италия ли. въпросът защо не успяваме да извлечем толкова полза от членството в ЕС е напълно резонен - защото и по това сме на последн място, и затова има какво да се направи

 57. 57 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#51] от "glaxo11":


  Благодаря Ви за отделеното време и за Вашия коментар!
  Аз, макар и твърде много да писах тези дни в тази тема, ще си позволя още веднъж някакви неща да напиша, правокиран от това, което прочетох като коментар от Ваша страна!

  Проблемите на страна като България са толкава фундаментални, че не може и никога не е просто до един човек. Било главен прокурор, било премиер, било кмет или там, не зная, какъвто и друг пост да е.Това преди време пак го бях написал, но нещо не се хареса на публиката тук. Публиката си иска вълшебнта пръчица.

  Давал съм пример с дъното на компютър. Дори да му сложиш най-последен модел процесор, при старо дъно и неактуален софтуер, най-много, машината въобще да не тръгне. Просто, не може така. За мое най-голяма съжаление!

  Старото дъно тук е масата от хората, служителите и тяхното знание, манталитет, светоглед, опит и култура.

  Новият процесор е много начетен (прочел поне 500 книги), умен, много образован индивид, знаещ поне 4 езика перфектно, които не е обвързан с партия, кръгове и няма гадно минало.

  Утопия е това, че ей така, ще се случат тези неща и старото дъно ще си работа прекрасно с този нов процесор без никакви проблеми и машината изведнъж ще стане 4-5-6 пъти по производителна...

  Разбира се, всички искаме модерни машини. Просто, има реалности. И те са такива, каквито са. Може би, постепенно, ако част от дъното се ъпгрейдва, процесорът също е едно, две поколения напред, но да е по-мярка на дъното. Иначе, този ъпгрейд просто няма да се случи въобще.

  Сега, някакви партии/медии по една или друга причина, експлоатират било носталгия, било страхове, било младежки амбиции, било някакво напълно нормално желание за по-добър живот, и обещават, че с една, две, три личностни промени, всичко в България ще се оправи...

  А месии са идвали вече. Обещавали са чудеса за много малко дни напред...
  Но тук проблемите са от друг порядък. И решенията на тези проблеми, доколкото въобще е възможно, не може да е толкова елементарно.

  И няколко аспекта за общоевропейските причини за часто проблемите в България.
  Една от разделителните линии в момента в Европа, може би най-сериозната дори за екзистинциалната криза през която минава в момента същата тази Европа, това е имперската линия.

  Тоест, ако погледнете мисленето на мнозиноството от хората в страни, които са били бивши империи , ако погледнете поведението на политиците в тези страни, ако погледнете НПО-тата в тези страни, това Ви дава една картина. Ако погледене мисленето на хората от страните от бившия соц блок, ако погледнете политиците там, това дава съвсем друга картина.

  Германия в момента е много добър пример. Бившата източна част и бившата западна част. След толкова много години, след толкова инвестирани средства, при положение, че там има един и същи език, разликите са все още твърде очевидни. И в самата Германия, умни хора, анализатори, коментатори, просто не могат и не могат да разберет добре ситуацията. И се учудват, защо в Източната част на страната, някакви зелени идеи не виреят много добре, защо разни по-крайни партии пък имат много добър прием там...

  Ако екстраполираме към цяла Европа този модел, всичко си идва на мястото.
  В едните страни, хората имат много висок стандарт и съответно, са в друго измерение, когато става дума за природа, или за отношение между хората, или там, за права на полове, за начини, по които е правилно да се отглеждат децата и прочие.

  В други страни от тази Европа, зелена идея въобще не е толкова важна сред толкова много хора. Там са важни доходи и стандарт, и как да се прибилижи този доход по-бързо до страни като Германия, Холандия и т.н. В тези страни проблеми като права на отделните полове и т.н., това са периферни проблеми.

  Но, ако от ЕК не гледат специфичната картина, а просто размахват пръст, базирано на някакви неща, които се виждат от Брюксел по точно определен начин, тоест, през по-скоро имперска гледна точка, то се случва това, което се случва например в Полша. Тоест, фундаменталано неразбиране от страна на ЕК към специфичната пост комунистическа среда.

  В някакъв аспект това се случва и в България. Но България е по-малка и по-периферна страна. Полша е голяма и е много по-близо до центъра.
  И тук идват и някой други специфики. Като например, НПО-та, които автоматичмно се опитват да трансплантират някакви много хубави, но доста далечни идеи на местна почва.

  Тоест, те се опитват да наложат идеи и начин на мислене, типичен за едни други ширини, една друга култура и едни други географски и исторически дадености.
  И защото по-горе обясних, това дори в една бивша източна Германия не може да проработи, и тук не успява...

  И по-скоро, тези НПО-та, уж правейки нищо по-различно от това, което правят в една Германия или в една Холандия, срещат масивен отпор и враждебност.

  Определени партии, които също така прегръщат силно този тип идеи, също уж правят всичко добре, а получават катастрофални резултати на изборите..

  Определени медии, които също пръгращат този тип идеи силно, много често представяйки този тип идеи много приоритетно и същевремнно, почти не представят другата гледна точка, също се чудят какво става и защо има толкова враждебност към тях и защо броят на читателите им пада...

  Всички тези агенти, така да ги наречем, агенти на добри идеи от хубавия запад, не искат или не могат, не зная кое от двете е, да си дадат сметка, че хората, които живеят в тези страни, не са виновни, че са минали през определени исторически периоди, че са преживели соц и какво ли още не, и ценностите, или част от тях, на Западна Европа, не могат така автоматично да станат ценности и в Източна и Центарлана Европа.

  И се започват едни излишни обиди, или квалификации, колко тъпи били всички, които не гласували за тях, колко тъпи били всички, които не четели или не се прехласвали по новини на някакви спецефични медии и това специфично отрязаване, така да го кажем, на определени проблеми, и колко тъпи били, че не приемали или не искали да приемат помощ от някакви НПО-та, които искали да налагат тук някакви си ценности...

  В резултат, обществото се атомизира, ако мога да си позволя да заема тази идея от Мишел Уелбек...

  Това бяха моите 5 стотинки към този дебат :)

  Бъдете здрав!

 58. 58 Профил на glaxo11
  glaxo11
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#57] от "rwn":

  ++++++Много дълбок и най-вече смислен и верен, както във констатациите на социалните процеси, така и в интерпретацията им, коментар.

  Чета винаги с голям интерес и внимание текста, интелигентния му богат език и високия, стилен изказ. Много ми допадна сравнението "със старото дъно" и че"...Старото дъно тук е масата от хората, служителите и тяхното знание, манталитет, светоглед, опит и култура...." и "...И по-скоро, тези НПО-та, уж правейки нищо по-различно от това, което правят в една Германия или в една Холандия, срещат масивен отпор и враждебност....", което само потвърждава очевидното за предела на ефективност от "ъпгрейдването" по един тертип, практикувано от НПО-тата, независимо от целите им, които даже и априори да са добронамерени и мисионерски. Примерите с провинциите от бившата ГДР, макар че това е отдавна известен проблем, се потвърждават и от моите са непосредствени наблюдения, защото макар и вече по-рядко, гостувам на роднините си в Саксония, най-вече за сезона в Дрезден и Лайпциг .

  И на Вас здраве и успешна седмица!

  П.П. Все по-трудно с годините мога да събера мислите си и да намеря точните думи, а и словоредът и пунктуацията ми не са ми много наред, че и зрението ми се влоши, а тези малки карета и дребен шрифт не ми помагат:)

 59. 59 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#58] от "glaxo11":

  Благодаря Ви за оценката!

  Вие пишете много добре и въобще, не ги мислете пунктуации и т.н. Моята пунктуация страда доста от това, че пребивавам почти постоянно в небългарски езикови пространства , но ето, пиша тук, гледам да не забравя да пиша на български. А и като за Дневник, мисля, че се справяме добре :)

  Германия в момента е нещо като "опитно поле" за доста ..."неща" в Европа. Наблюдавам отблизо ситуацията там и се опитвам да мисля върху това, което виждам.
  А и цял живот четене, писане, четене, писане, но не на коментари в Дневник :) и понякога ги налучквам нещата :)

  Да не казвам голяма дума, очите ми засега са по-скоро наред, но други доста сериозни проблеми със здравето се появиха, но все пак, гледам на нещата от философска гледна точка. Макар и това да не е лесно понякога, но поне се опитвам :)

  Благодаря Ви за пожеланията! Хубава седмица и на Вас!

 60. 60 Профил на Враг Номер Едно
  Враг Номер Едно
  Рейтинг: 42 Неутрално

  До коментар [#48] от "rwn":

  Сравнявате Пеевски с Прокопиев и Дончев? Вярно? Да, и тримата имат бизнес и медии (както, междувпрочем и собствениците на куп световни медии), но ... дотам приликите приключват.

  Всъщност, това твърдение ме накара лекинко да загубя интерес към писанията ви, защото противоречи на common sense-a. A щом стигаме до подобни забежки от common sense-а, има вече нещо гнило.

  Ще се позова на един любим момент от филм с Робърт де Ниро, мисля е преведен на български като "Нощта и градът". Та там той играеше адвокат от т. нар. "ambulance chasers". Демек, чака пред болницата за пострадали от нещо си, за да види дали не може да се изстиска някой за пари. И така, хваща той един огромен, над 2 метра човек, който се е сбил в бар с боксьор, ама боксьорът е най-леката категория и е 1.50. И се опитва да изкара така, че боксьорчето е нанесло сериозни травми на гиганта.

  Съдийката само изправи гиганта и боксьорчето един до друг, и след като се разкри трагикомична гледка, при която големият над 2 метра исполин, с превързан врат иначе, стърчеше с три глави и две ширини над другия, се обърна с цялото си презрение към адвоката, и му рече: "get the fuck out of my court".

  Та по същия начин се отнасям и аз с твърденията, че Пеевски и Прокопиев са едно и също явление. Най-малкото, "изправете" Дневник и Пик един до друг и вижте дали няма разлики.

 61. 61 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#60] от "Враг Номер Едно":

  Сложих Ви плюс :)

  Заради демонстрирания от Ваша страна ентусиазъм!

  Разбира се, аргументацията Ви е слаба, дори ако вземем аристотеловите Етос, Патос, Логос, а да не говорим въобще, ако прибегнем до Артур Шопенхауер.

  Вероятно сте журналист, най-вероятно в Дневник. Нямам проблеми с това, просто, отбелязавям :)

  Как да кажа, демонстрирате bias твръде открито.

  А относно Night and the City, това е добра комедия. Нищо повече :)

  И защото споменах Артур Шопенхауер, ето нещо, което може да Ви бъде полезно в работата :)

  The Art of Being Right
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_Being_Right


  Успех!

 62. 62 Профил на Враг Номер Едно
  Враг Номер Едно
  Рейтинг: 42 Неутрално

  До коментар [#61] от "rwn":

  По коя точка аргументацията ми е слаба?

 63. 63 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#62] от "Враг Номер Едно":

  Точка три- Логос!

 64. 64 Профил на Враг Номер Едно
  Враг Номер Едно
  Рейтинг: 42 Неутрално

  До коментар [#63] от "rwn":

  Имам предвид по кое мое твърдение.

 65. 65 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#64] от "Враг Номер Едно":

  Мисля, че си губим времето взаимно. Поне аз със сигурност. Но от уважание ще напиша някакви неща.

  Ето едно от Вашите твърдения:

  „Най-страшното, може би, е убиването на местните медии. Те са УНИЩОЖЕНИ като такива. И това става с мълчаливото съгласие на местната власт. Схемата е следната: те нямат пари от реклами да се издържат, защото няма толкова аудитория. Следователно, разчитат на пари от партиите по време на избори. Такива пари, обаче, могат да получат само ако се държат "любезно" с властта и не им задават неудобните въпроси. “

  А ето какво аз съм Ви написал в отговор на това Ваше твърдение:

  „Относно местните медии. Ами, те са обречени дори в силни икономики. Какво остава за държава като България!
  Това е малко като Амазон и независимите книжарници... Просто, такъв е светът в който живеем.

  Харесва ли или не ни харесва, това е друг въпрос. Но има реалности и ако искаме, зариваме си главата в пясъка и се оплакваме от световното положение, ако искаме, гледаме ситуацията, анализирами и търсим ниши.

  Не всички низависими книжарници фалират. Просто, предлагат други неща. Има четения на големи писатели в тях, те почти винаги откликват на покани от такиве книжарници, тоест, това е някаква огромна борба, всекидневна.

  Ако не си готов да се бориш, просто отпадаш.

  Тоест това, чя някой целенасочено ги унищожава от държавата...това е много грешен прочит от ваша страна на ситуацията. Няма такова нещо. Просто, икономическите реалности са такива и ако тези хора не могат да намерят устойчив модел, просто си заминават.
  Все пак, не говорим за болници, нали така!“  Тоест, ако погледнем и другите Ваши твърдения за тормозени медии, виждам, че имате някакъв сериозен интерес в тази посока, плюс това, сякаш, има сериозен... гняв у Вас.

  Което не е лошо, да си гневен, дори може да отиде в някаква съзидателност понякога един такъв гняв, но поне трябва човек да си дава сметка за някакви елементарни икономически постулати.

  Иначе, става малко ката децата ситуацията, които искат играчка, без да се замислят за нищо друго. Просто, те си я искат и толкова.

  Мисля, че причината е или в това, че симпатизирате силно на професията журналист, или, че сте журналист, или, че работите в Дневник, или че сте близки с г-н Прокопиев.

  Нищо от това не е лошо. Не ме разбирайте погрешно. Но, това предопределя тази пристрастност във Вашите коментари!

  Нека да го напиша така. Аз по-скоро симпатизирам на г-н Прокопиев. Но, това също показва някаква необективност от моя страна. Защото, това е свързано с някаква ностлагия и спомени от едни много, много далечни години. Тогава вестник Капитал е бил някакъв сериозен еталон за мен за сериозна журналистика в България!

  Времената минават, еталоните се променят...но тези неща, както виждате, това не са неща, които да е възможно да бъдат измерени обективно.

  Ако някой гледа ситуацията отстрани, да кажем, изследовател, който знае български, но иначе, не е българин и просто, следи ситуацията.

  Този изследовател няма да види нищо по-различно от това, което съм Ви написал по-горе. През разни периоди, различни бизнесмени стават близки до определени правителства.

  Правителствата идват и си отиват, бизнесмените също...
  Идват други и така.

  Особената ситуацията тук е, че бизнесмените, всъщност, не си отиват. Защото, влиятелните бизнесмени си имат медии. И тук, картината става много по-комплексна.

  Но това не променя основната парадигма. И тя е, че нито една часта медия, по презумция, не е и не може да е независима медия.

  Това е някакъв оксиморон. Независима медия, но нейния собственик има бизнеси за стотици милиони и има интереси в безброй сфери...

  Тоест, Капитал, Сега, Монитор и т.н, всички тези медии,те не са независими, без значание какво казват техните собственици.

  И това не е лошо. Дори е хубаво. Аз така мисля. Да име повече медии, да има плурализъм, да се чуват различни мнения.

  Но, тази струна, за независимите медии, това не е сериозно. А и мисля, не е необходимо въобще.
  Дадох Ви рецепта. Това е рецепта за независими медии. Акциите се даряват на екипите на въпросните медии и тогава, те пак няма да са съвсем независими, но ще са много по-независими от ситуацията, която е в момента.

  Но могат ли това да си го позволят тези въпросни бизнесмени? Тоест, те просто да си правят бизнесите, колкото и каквото там си имат да си го развиват. Или, по-скоро все пак искат да имат влияние, да имат трибуна, да могат да нашепват разни неща на публиката...

  И последно, цялото това писане, говорене, това е някакъв шум в системата.

  След 5-10 години, всички тези дребни теми въобще никой няма да ги помни.

  Ако е на власт БСП, във вестник Сега ще има много приятни материали всеки ден, колко всичко е готино и неповторимо. А собственикът на Сега ще има прекрасни договори с държавни дружества за много, много милиони.

  Тогава, може би други медии ще пишат, че има геноцид върху тях...

  Ако пък на власт е ДБ, предполагам, в Дневник и в Капитал ще има също много положителни статии и хвалби. А и няма да има някакви големи тревоги г-н Прокопиев тогава.

  Тоест, сега е така, кой знае, утре може би ще е друго.
  Правителства падат и идват други.

  Тоест, не драматизирайте толкава много. Бъдете добри в това което правите!
  Каквото и да е то! Това ще остане след вас!

  Всичко друго е шум и пяна....

  Успех Ви желая!

 66. 66 Профил на Враг Номер Едно
  Враг Номер Едно
  Рейтинг: 42 Неутрално

  До коментар [#65] от "rwn":

  Че си губим времето е ясно от самото начало. Всеки, писал в тоя форум си е загубил времето. Но интересно как изведнъж, коагто трябваше да доказвате, че аргументацията ми е слаба, изоставихте темата Пеевски vs Прокопиев.

  Според мен се изнервихте от това, че не можете да ми дадете адекватен отговор, затова подхъврлихте абсолютно произволното "аргументацията ви е слаба". Аргументацията ми си е съвсем на място и почива на факти. Примерно, фактът, че против Прокопиев се води дело със смешните обвинения, че бил казал, че "държавата е слаб стопанин". Срещу Пеевски дела няма.

  Вашата аргументация е слаба. И ще ви кажа защо. Защото да отговориш на абсолютния факт: "локалната журналистика е унищожена" с абсолютно невярното "навсякъде е така" е именно слаба аргументация. Защото то първо не е вярно, а и да беше, пак е редно да коментирате именно причините, поради която е унищожена у нас, а не някъде другаде. Защото аз за това говоря.

  Вие, разбира се, не си направихте труда да коментирате причините, които аз изложих защо в България е унищожена, а именно, че местните велможи искат да е унищожена. Ето това, вашето, е пример за слаба аргументация и бягане по тъча, което ми бе ясно, че ще последва ако проявя дебилното упорство да ви апострофирам.

  В заключение ви пожелавам да се научите да си синтезирате мислите в малко по-кратки постове, че вече процента на това, което прочетох от последния ви, падна до около 10.

  П.С. Не съм журналист, съответно, не съм от Дневник. Това пък би следвало да ви подскаже какви са дедуктивните ви способности.

 67. 67 Профил на rwn
  rwn
  Рейтинг: 715 Весело

  До коментар [#66] от "Враг Номер Едно":

  Забавно е това.
  Не съм адвокат или прокурор. Сигурно аз съм единствения човек в този форум, който не разбира от правни науки и не коментира дела , обвинения и т.н.

  Тоест, правните аспекти по делата на г-н Прокопиев не мога да коментирам. И затова и не ги коментирам. Няма значани, че това Ви е някаква фикс идия и иската от мен някакви коментари.

  Аз се занимавам с голямата картина...колкото и нескромно да звучи това. Написал съм някакви неща, проявил съм уважение към Вас, отговорил съм на някакви Ваши въпроси, посочил съм някакви слаби пунктове. Нямам сили за повече.

  Не ви харесва това, което е написано от мен. Добре. Няма проблеми с това. Не сме деца, водим някакъв диалог. Може да се получи нещо. Може и да не се получи.

  Ако не откривате полезност в написанот от мен, това не може да е никакъв проблем.

  Може би, следващия път ще ви "туитна" нещо, защото разбирам, че Вие не сте от почитателите на четенето на дебели книги :( и дългите текстове не Ви се нравят.
  Жалко!

  В израз на добра воля от моя страна, ще Ви предоставя домашно четиво. В него има много информация за това, което толкова живо Ви интересува.

  Е, не става дума за България, но нали не очаквате от мен това.

  Все пак, писането на домашно си е ваше задължание. Тоест, паралелите оставям Вие да си ги начертаете. Мерките оставям Вие да си ги измислите и да си ги прилагате на местно ниво.


  Town by town, local journalism is dying in plain sight
  https://www.cnbc.com/2019/03/10/town-by-town-local-journalism-is-dying-in-plain-sight.html

  Journalism Isn't Dying. It's Returning to Its Roots
  https://www.wired.com/story/journalism-isnt-dying-its-returning-its-roots/

  Read all about it? How local papers' decline is starving communities of news
  https://www.theguardian.com/uk-news/2019/may/07/read-all-about-it-how-local-papers-decline-is-starving-communities-of-news

  The slow, uncomfortable death of local journalism
  https://underpinned.co/magazine/2019/01/local-journalism/


  Има и още, и на други езици има, но ми се струва, че това ще Ви е напълно достатъчно, за да си обясните някакви неща.

  А относно това дали сте журналист. Не виждам какво лошо има в това, ако сте!

  Казвате, че не сте. Добре, радвам се за Вас. Нека аз да съм в грешка.
  Аз, за разлика от мнозиноството хора, обичам да греша :)

  Здраве и дълголетие Ви желая!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK