Въпросите към кандидата Гешев

Гешев и Цацаров не са свикнали да застават пред неудобни микрофони.

© Велко Ангелов

Гешев и Цацаров не са свикнали да застават пред неудобни микрофони.Текстът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика.


Мандатът на настоящия главен прокурор Сотир Цацаров е към края си, а на 24-ти октомври предстои да бъде избран приемникът му, почти сигурно това ще бъде заместникът му Иван Гешев.


Изборът на главен прокурор е действие, повтарящо се на всеки 7 години, но упражняването на този мандат съпътства важните за българското общество решения. Не защото е в законовите правомощия на главния прокурор да взема тези решения, на практика обаче това е в неписаната, но фактическа власт на тази фигура, независимо коя е личността. Събития от близкото минало като изборната афера "Костинброд" или фалитът на КТБ показват как с намесата на главния прокурор може да се влияе на изборните резултати за народни представители, да се фалира банка и застрашена банковата система.
В България фактическото е по-силно от нормативното – главата на българската прокуратура има лостовете да постави в зависимост всеки един представител на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Именно затова с повишено внимание трябва да следим кой заема този пост и какви са действията му. Законът дава право на гражданските организации в обществена полза, съсловните организации на магистратите и представители на академичната общност да представят становища и да задават въпроси към кандидата.


Защо е важно, ако въобще е важно


В среда, в която трудно можем да говорим за медийна свобода, е добре някой да пита. Често няма кой, не защото липсват, макар и смелите журналисти да са едва малцина, а поради факта че призваните да отговарят се скриват. Кандидатът Иван Гешев и сегашният главен прокурор не са свикнали да застават пред неудобни микрофони. Те делят медиите на свои и чужди, тоест на удобни и неудобни.


Отправянето на въпроси е възможност и опит във Висшия съдебен съвет (ВСС) да прозвучат на глас тези и имена, чиито отговори членовете и кандидатите добре знаят и познават. Именно останалите неизвестни за прокуратурата имена и проблеми са част от производството на паралелна държавност. Не си представям как партийните телевизии на ГЕРБ и БСП задават тези въпроси. Не си представям и обществената БНТ да попита Гешев нещо съществено.


Защо е обречено, преди да се е случило


Вероятно отговорите на въпросите няма да повлияят на избиращите главния прокурор членове на ВСС. Две години след мандата си доминиращата част от тях са показали, че се вълнуват единствено от бонусите, които могат да получат, а функцията им на пазители на независимостта на съдебната власт е красива куха фраза, а не правомощие, скрепено с власт. Именно затова беше и е важно кой и как бива номиниран и избиран в състава на ВСС през есента на 2017 г.


Но отговорите на поставените въпроси към кандидата Гешев могат да послужат на президента Радев. Все пак президентът издава указа за назначаване на главен прокурор и ако реши да върне избора на ВСС за прегласуване, отговорите на поставените въпроси могат да послужат за конкретни мотиви. Силният аргумент е незаобиколимо препятствие дори и в българската среда.


Иначе, за стигналите дотук читатели, няма как да не отбележим и чисто правния дефицит – въпросите трябва да предхождат проверката на качествата на кандидатите (имало е процедури и с повече от един кандидат), за да могат съответните комисии във ВСС, а след това и целокупният състав на съвета, да има на базата на какво да произведат решението си.


Към кандидата Гешев отправиха становища и въпроси множество организации, включително Висшият адвокатски съвет, Софийската адвокатска колегия и гражданските организации с предмет на дейност човешки права и правосъдие. Прави впечатление сходната тематика на питанията, тоест ясно е какви са проблемите в българската прокуратура, просто липсват необходимите решения.


Съвместните въпроси на Института за пазарна икономика и Антикорупционния фонд


биха били интересни и за неспециализирана по правни въпроси аудитория, затова ги споделяме тук:


1. В средата на тази година заявихте: "В момента продължавам 99%, дори някой да ме предложи, да не участвам в това състезание, което се очертава изключително мръсно и кално. А като се търкаляш в калта, няма как да не се оцапаш. Аз не искам да се търкалям, ако някой иска, да се търкаля", както и "Ще се купуват магистрати, политици, журналисти – за информация, за очерняне, за лобиране". В този ред на мисли: каква е автентичната Ви мотивация да приемете номинацията? По Ваши данни и наблюдения


има ли купени магистрати, политици и журналисти и ако да, предприети ли са от прокуратурата действия?


2. Към момента в изпълнение на решението на Европейския съд по правата на човека по делото "Колеви срещу България" българските власти предстои да предприемат законови мерки за преодоляване на нормативните и институционални дефицити в устройството на прокуратурата на Република България. Според Вас какъв следва да бъде механизмът, който да обезпечи ефективно, бързо и независимо разследване при достатъчен обществен надзор, когато е налице съмнение за извършено престъпление от страна на действащ главен прокурор? В тази връзка, ще подкрепите ли да бъдат въведени предложените в Независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България от 2016 г.


мерки за ефективно разследване и отчетност на главния прокурор?


3. Споделяте ли оценката на Венецианската комисия, направена в становището ѝ от 2017 г., относно необходимостта от сериозна реформа на модела на прокуратурата, като се има предвид констатацията на Комисията, че "в бившите социалистически страни съществува институционално наследство на силно овластени прокурорски системи, които поставят в опасност независимостта на съдиите"? Ще подкрепите ли предложените в становището на Венецианската комисия мерки за ефективно разследване и въвеждане на процедура за импийчмънт на главния прокурор, сред които са:


– разследването за извършени нарушения от главния прокурор да се осъществява от независимо лице или орган, който да може да събира и анализира факти и доказателства независимо от прокуратурата;


– членовете на ВСС от прокурорската квота или с предходен стаж в прокуратурата да нямат блокиращо мнозинство при вземането на решение за импийчмънт;


– да се намали изискуемото мнозинството за вземане на решение от ВСС относно предложението до президента за освобождаване на главния прокурор?


4. Бихте ли подкрепил инициатива за ограничаване на функцията на прокуратурата по общия надзор за законност, както е препоръчано в становището на Венецианската комисия от 2017 г. (§ 41-43)?


5. По време на работата Ви като административен ръководител на Специализираната прокуратура, а след това и като заместник на главния прокурор, заявихте, че прокуратурата следва да се отвори към гражданите, включително и като изнася пред медиите материали по разследването. В тази връзка:


– Считате ли, че трябва да бъде възобновен дебатът за по-силна отчетност на прокуратурата пред обществото чрез възможността Народното събрание (НС) да изисква по собствена инициатива доклади за дейността на прокуратурата, включително по неприключили със съдебен акт дела?


– Бихте ли предприели действия за иницииране на ново тълкуване на конституционния текст, като се има предвид, че в диспозитива на тълкувателно Решение № 6 на КС от 2017 г. изрично се казва, че "Народното събрание не може да изисква от главния прокурор доклад относно дейността на прокуратурата по конкретно наказателно производство". В същото време конституционната промяна от декември 2015 г. беше обоснована именно с необходимостта от засилване отчетността на главния прокурор?


6. В концепцията си, по подобие на концепцията на настоящия главен прокурор, застъпвате виждането за сътрудничество на българската прокуратура с медиите и неправителствените организации. В случай, че бъдете избран за главен прокурор, ангажирате ли се да организирате периодични Ваши изслушвания с възможност за отговаряне на поставени въпроси от медиите и НПО сектора? Ако отговорът Ви е положителен, какъв би бил предложеният от Вас формат?


7. Като наблюдаващ прокурор по делото КТБ в Специализирания съд (дело 2209/2017)


считате ли, че лицето Делян Славчев Пеевски следва да бъде разпитано и в какво процесуално качество?


8. В Годишния доклад за прилагане на закона и за дейността на прокуратурата за 2018 г. като причини за постановяване на оправдателни присъди се посочват:


– поради неправилно квалифициране на деянието с обвинителния акт – 26.1% (2017 г. - 23.8%; 2016 г. - 20.7%) от общия брой влезли в сила оправдателни присъди и решения;


– поради пропуски, грешки или пасивност при събиране на доказателствата в хода на досъдебното производство – 18.7% (2017 г. - 20.4%; 2016 г. - 14.8%);


В доклада се посочват и причините за връщане на делата, сред които:


– допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните права – 38.7% от общия брой върнати на прокурорите дела от съда;


– констатирани от съда пропуски при изготвяне на обвинителния акт – 32% от общия брой върнати дела.


Считате ли, че тези резултати могат да бъдат определени като незадоволителни и


каква отговорност ще поемете за работата на прокуратурата в качеството си на административен ръководител,


а след това и като заместник на главния прокурор?


В случай че бъдете избран за главен прокурор какви конкретни мерки за подобряване на резултатите ще предприемете?


9. Според последния Доклад на Европейската комисия за ефикасността на правосъдието на страните членки на Съвета на Европа (CEPEJ) в България броят прокурори на 100 хиляди граждани е най-висок, с коефициент 21,3 при среден брой прокурори на 100 хиляди граждани за всички изследвани страни от 11,7. Отново по данни от този доклад натовареността на българските прокурори е с коефициент 1,8 при средна за всички страни 3,1. Спомагателният персонал в българската прокуратура е най-висок за всички изследвани държави с коефициент 40,5. Какви мерки ще предприемете, за да повишите ефикасността на българската прокуратура?


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (135)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 33 Любопитно

  Тоа институт за пазарна икономика,да не е на хранилка!?
  Иначе и аз искам да питам Гешев,кога ше видим в затвора другарите от приятелския кръг "Каолин"?

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 2. 2 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2122 Неутрално

  Комунетата умират от страх оттоя пусти Гешев! Още им държи влага от първия Гешев!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 3. 3 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 864 Любопитно

  Апропо този Гешев /завършил Академията на МВР/, няма нищо общо с Никола Гешев началник на отделение „А“ на Обществена безопасност в Дирекцията на полицията от Царство България.
  Иначе въпросите към настоящият Гешев са много обективни и принципни.

 4. 4 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3644 Весело

  И последната надеждица на добрите олигарси е в Президента Радев ... Уникално.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 5. 5 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1275 Неутрално

  Част от въпросите са разумни и е хубаво да имат отговор , но друга част са безмислени - примерно въпрос 1, въпрос 7, въпрос 4

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 6. 6 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1275 Неутрално

  Като цяло мнението ми е , че прокоратурата трябва да е част от изпълнителната власт, всичко друго е мижи да те лажем и винаги ще имаме татарчевци, гешевци , филчевци и т.н. всичките , които се изредиха. Доказан факт- моделът в момента не работи, който и да е главен прокурор

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 8. 8 Профил на alehandro77
  alehandro77
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Представям си как отговаря за КТБ 4млрд минус. Каолин с неговите 200млн ще го преживея...

  Корупцията е новия социализъм! Нямаш връзки, нямаш пари.
 9. 9 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4471 Неутрално

  Хубави въпроси.

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 11. 11 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3644 Весело

  До коментар [#10] от "Волгампи":

  Това дето ти е отключило римите с рецепта или извън регулирания пазар

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 12. 12 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2676 Весело

  "В България фактическото е по-силно от нормативното – главата на българската прокуратура има лостовете да постави в зависимост всеки един представител на законодателната, изпълнителната и съдебната власт."

  Тези лостове сега ли се появиха? Защо при всички предишни процедури нещата минаваха тихо и гладко, без истерични вопли и зловещи заклинания?
  Отговорът е прост- прокуратурата в прав текст изрече, че в България с години е имало политически чадъри над престъпността, с участието и на съдии и прокурори и че това е основна причина за безнаказаността на крупни фигури от подземния и печално известна част от надземния свят. А щом е казано гласно, разбирай- няма да продължава вечно.!
  Е, ако си в кюпа на застрашените, как няма да виеш на умряло!? И как няма да драпаш за индулгенции от всякакъв вид, или спокойно ще гледаш, как зловещата фигура на прокурора хвърля сянка върху приказния свят, който си сътворил с добре прикрити далавери.
  Но и най-мъдрият си е малко прост-май във всяка далавера по нещо издиша. Затова всеки от гореспоменатите знае, къде му е слабото място и трепери, молейки се прокуратурата да не се добере до него.
  Оттук и страха от лостовете! И пак повтарям- те не са от вчера, още Татарчев беше казал, че над него е само Бог и могат да се отърват от него само ако го убият.

 13. 13 Профил на Котаранц
  Котаранц
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Гешев става главен прокурор ,да се пукат душманите!

  Черен хайвер за черна лъскава козина!
 14. 14 Профил на Hella Good
  Hella Good
  Рейтинг: 1398 Весело

  Отчаяното безсилие на разни крепостни слуги пуснати като имитаторчета е чудесен индикатор за паниката на ДОБРИТЕ олигарси. Губят държавата СИ!

  Facing Worlds
 15. 15 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5842 Неутрално

  Това ще са забравените от Гешев и кадровиците въпроси. Той няма удобни отговори на тези въпроси.
  Те ще останат за архива, ключът от него ще бъде унищожен, а и Гешев ще се постарае бързо да ги замете и забрави.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 16. 16 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2467 Неутрално

  И Сенсей Тръмп обожавами на Орбаня се вричамДядя Путя уважавамЕрдоганя не отричамно за Пеевски и Гешевнай-обичам да клакирамв слугнажа патрЕот съм -българското аз избирам
  —цитат от коментар 10 на Волгампи


  Иха добре си нарисувал Евлампито и форумния идиот!
  +

  SHADOWS of SOFIA
 17. 17 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 781 Неутрално

  Въпреки, че Гешефт в радост, си мисля, че в този случай просто няма да му стигне времето да отговори точно на тези въпроси, защото група роми и група футболни хулигани да му изпратили по един лексикон за попълване с 98456 въпроса, а той отговаря на въпросите по ред на пристигане. Сори, нищо лично 😉

  No Pain No Gain
 18. 18 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2195 Неутрално

  Интересно, какво ще отговори Мафията?!
  Или ще се мобилизира и ще мине на дюшеци!

 19. 19 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 1798 Неутрално

  До коментар [#1] от "Платон Фъшкиев":
  До коментар [#2] от "lz2":
  До коментар [#4] от "дерибеев":

  Поинтересувайте се кои са ИПИ, ако трябва - прочетете Достена Лаврен, където детайлно се описва кой от къде получава начален тласък. Подсказвам (защото забелязвам, че не обичате да четете) - Достена не може да бъде обвинена в симпатии към американци и германци.
  После давайте негативни оценки на автора и ИПИ.
  А коментари по написаното, вярно ли е?

 20. 20 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 513 Неутрално

  Тоя Гешев че е боклук е ясно, ама вече всички знаят че и КАПУТЧИЕВ и Панов са от същото тесто

 21. 22 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1200 Весело

  пРезидентът Радев - последна надежда на "градската десница", нали гласуваха за него.
  Мухахахахахаха.............

  Знанието е сила, информацията - власт
 22. 23 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3644 Весело

  До коментар [#19] от "PisnaMi":

  Обаче пък четем това :"742 резултата за "гешев""

  Толкова пъти се споменава и никога с право на отговор

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 23. 24 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1200 Любопитно

  Интересно явление се забелязва напоследък - Ицо Риформата напълно изчезна от полезрението на милото дневниче.
  Дали няма нещо общо с факта, че той сътвори тези така остро критикувани правила за избор на главен прокурор?

  Знанието е сила, информацията - власт
 24. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 27 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1200 Весело

  [quote#26:"Враг Номер Едно"][/quote]

  Мога, патенце, мога. Инфото е на няколко клика растояние, всеки може да го има, стига да пожелае.
  Аз не бих си дал труда да обяснявам каквото и да било точно на теб, защото е безсмислена загуба на време.
  Я ти, като си толкова отворен, обясни защо Ицо Риформата изчезна от тази медия? Преди време имаше по три-четири "новини" на ден, а сега - тишинааааааа.........

  Знанието е сила, информацията - власт
 27. 28 Профил на dedo_goshko
  dedo_goshko
  Рейтинг: 297 Весело

  До коментар [#23] от "дерибеев":

  Пропускаш "нежно" факта, че трибуна за отговори на Гешев е радост е давана всеки път, когато има подобни питания, но той нито един път не се е съгласил на интервю или отговор :)) Негово право е да не го прави, не само защото първо ще трябва да получи от ПееФски и Доган отговорите и след това да ги даде на сайта/вестника, а и защото няма интелектуален капацитет за тях, бате :))))

  А иначе по темата: въпросите не трябва да са толкова сложни, нека пробва първо колко е 5+6, колко континента има на Земята, маймуната ли е произлезла от човека или обратнот, кои са основните три цвята ? Поне 1 от отговорите ще сбърка, ако някой не му подскаже :)))))

 28. 29 Профил на Враг Номер Едно
  Враг Номер Едно
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Мога, патенце, мога.
  —цитат от коментар 27 на pag


  Ами очевидно не можеш, патенце, не можеш. Щото който може го прави, а ти само плямпаш.

  Инфото е на няколко клика растояние, всеки може да го има, стига да пожелае..
  —цитат от коментар 27 на pag


  Информационната агенция на кафявата лайнохвъгачна пехота: "има го някъде, не знам къде, не съм го чел, ма един друг кафяв го каза, затова ще го повтарям като папагал".

 29. 30 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7980 Неутрално

  И последния въпрос: Кой предложи Гешев.

 30. 31 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 835 Неутрално

  До коментар [#30] от "Роси":

  И отговорът е: КОЙ.

 31. 32 Профил на mara71
  mara71
  Рейтинг: 535 Неутрално

  До коментар [#30] от "Роси":

  Очите на Гешев отговарят: Сянката на Пеевски.
  Погледът е нагоре вляво. В мозъкът на Гешев се въртят образи от миналото. Тези образи в момента се крият зад големия политик и бизнесмен Пеевски и не са осветени.

 32. 33 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 1499 Неутрално

  Кой се страхува от Гешев?

 33. 34 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 781 Любопитно

  Брегов, да ти обяснявам ли, че си твърде немощен пеленак, за да задаваш въпроси на когото и да било, а още по-малко на Гешев? Или ще можеш и сам да се досетиш за това, макар и с огромни умствени напъни? „Венецианска комисия, официално Европейска комисия за демокрация чрез право, е консултативен орган по конституционно право, създаден към Съвета на Европа през 1990 г.“ - https://bg.wikipedia.org/wiki/Венецианска_комисия. Това говори ли ти нещо: „консултативен орган“? Или ние като държава трябва да си сменяме Конституцията по поръка на всеки, на който му е текнало да се изсекне по въпроса? Да ти напомням ли още, че точно Бой Кики направи така, че съдиите да си избират съдии, а прокурорите – главен прокурор? Или смяташ, че ние помним като подопашниците – по 5-6 минути?

 34. 35 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 868 Любопитно

  Гешев става главен прокурор ,да се пукат душманите!
  —цитат от коментар 13 на Котаранц


  Това вашето е малко като да обичаш на инат!

 35. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 37. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 39 Профил на Гербер ДайБългарист ДеСеБар
  Гербер ДайБългарист ДеСеБар
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Комунистите от БСП, ДСБ и Дай България наистина им треперят гащите от Гешев. Има защо

 39. 40 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 721 Неутрално

  И последния въпрос: Кой предложи Гешев.
  —цитат от коментар 30 на Роси


  Прокурорите предложиха Гешов , а на тези с ГУЗНА СЪВЕСТ , които се оказаха повече от колкото съм си мислил - пропуснати от Филчев , Борис Велчев , Цацаров - им ТРЕПЕРЯТ МАРТИНКИТЕ и ПРОТЕСТИРАТ "В ИМЕТО НА НАРОДА " !

 40. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 43 Профил на dedo_goshko
  dedo_goshko
  Рейтинг: 297 Весело

  До коментар [#37] от "валентин николов":

  Така е ... Мен не ме е страх от Гешев, мен само ме е СРАМ от него! Че такъв послушен малкоумник ще бъде начело на Прокуратурата :):) :) Първите ни двама главпрокурори бяха трагични /единия и с жълта книжка дори :)/, отдавам го на неопитността за подобен избор ..Следващите двама бяха умни и кадърни, въпреки кусурите си, но сегашния кандидат е наистина дъното - професионално неграмотен, функционално некомпетентен, малкоумен, но най-важното - слушка само Пеефски и Доган какво му шепнат, справедливост, истина, разделение на властите, корупция - тези неща го вълнуват само, когато от Сарая му кажат, че трябва да се вълнува иначе не им обръща внимание или даже не ги и вижда /липсата на Пеефски по делото КТБ/ ..):):)

 43. 44 Профил на Mike Crazy
  Mike Crazy
  Рейтинг: 299 Весело

  "има го някъде, не знам къде, не съм го чел, ма един друг кафяв го каза, затова ще го повтарям като папагал".
  —цитат от коментар 29 на Враг Номер Едно


  Не позна. Пак. Има го в променения по модела на Ристя и Ръдань закон за съдебната власт. Децембър 2015 дваицата извъртеха фусти и се обявиха за "опозиция", но делата им безсмертни, както и документите по тях, са жуви в аналите на законодателната влас:

  Раздел I "а".
  Пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г.)

  Раздел I "а".

  https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135560660

  Отваряш, чИтеш и рИвеш!

  Ай пак се пробвай!

 44. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 47 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 868 Разстроено

  Кой се страхува от Гешев?
  —цитат от коментар 33 на валентин николов


  Според мен всеки нормален човек в Бългрия би трябвало да се страхува от човек като Гешев, сложен на позиция с безконтролна власт.

  Лошо е ако не го разбирте това.

 47. 48 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2860 Неутрално

  "Всич" не ги интересуват въпросчета, те си знаят тяхното, че и им пречило туй, за да си се "разпищовят" съвсем....... Гешев: "Механизмът за наблюдение и сътрудничество, упражняван от Европейската комисия (ЕК) в сферата на правосъдието и вътрешната сигурност в България, трябва да бъде прекратен, защото “неминуемо пречи да се отговори на обществените очаквания за справедливост”. https://www.zarata.info/geshev/

 48. 49 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 781 Любопитно

  До коментар [#42] от "Santos":Не ми давай парцалите на други кафеви, троле, а отговори на въпросите:Как точно Христо е променил правилата? Какви са били? Какво е предложил той? Какво и кой го е гласувал?Ма не можеш. Можеш само да повтаряш като папагал измислиците на кафевите си събратя.
  —цитат от коментар 46 на Враг Номер Едно


  Врагче, за да не повтарям „като папагал измислиците на кафевите си събратя“, прочети „Раздел I "а" - Пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г.) в https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135560660 , пък тогава ела да се друсаш на клона! А и не ми отговори чий „Враг Номер Едно“ си? Ще вземем да помислим, че си „прост и грозен герберунгел“ като нас, а не бодър войн от Разградската кавалерийска рота, дислоцирана под опашката на коня в София! Думай, златен!

 49. 50 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2860 Неутрално

  ........ "Справедливостта", от своя страна, е “продуктът”, който магистратите са длъжни да предоставят на българските граждани, а липсата на справедливост “няма как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по-малко с буквата на закона”.......забележете някакво "субективно чувство за справедливост".....а закона.......майната му......Да вземем да обявим НПК-то за художествена литература и готово..... ...... ......

 50. 51 Профил на Mike Crazy
  Mike Crazy
  Рейтинг: 299 Весело

  не им обръща внимание или даже не ги и вижда /липсата на Пеефски по делото КТБ/ ..):):)
  —цитат от коментар 43 на dedo_goshko


  И как точно Пеевски трябва да е в делото КТБ, ако няма документални доказателства, че има нещо общо с аферата? То и Костов го няма, ама в тефтеря за посещенията името му фигурира по-често и от това на чистачката. Все пак, 30 000 за "консултации" месечно не се вземат току така. И? В съда, драгий дедо, значение имат само ДОКАЗАТЕЛСТВА, не махленските приказки на прокопиевите "медии". Вие, с триста НПО-та, "институти", "лабаратории" и обсерватории, с една камара "йористи" у радикалното БКП - що не извадихте ЕДИН документ, ЕДИН!! - доказващ някаква връзка на Пеевски с гешефтите на Василев? Триста човека се занимаваха с КТБ - прокурори, адвокати, одитори, банкери, квестори - дори някаква международна компания бяхме наели. Де ги документите? Или Пеевски ги е напазарувал всичките и са си взели доказателствата у дома, както тов. Атанасав (настаящ главатар на драгалевската радикална комунистическа партия ДСБ) си носеше досиета от Държавна сигурност у дома? Сподели с нас своите премудри наблюдения и комунистически въжделения?

 51. 52 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 868 Разстроено

  ........ "Справедливостта", от своя страна, е “продуктът”, който магистратите са длъжни да предоставят на българските граждани, а липсата на справедливост “няма как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по-малко с буквата на закона”.......забележете някакво "субективно чувство за справедливост".....а закона.......майната му......Да вземем да обявим НПК-то за художествена литература и готово..... ...... ......
  —цитат от коментар 50 на Marin Petrov


  За съжаление, нивото у нас е паднало толкова ниско, че това, за което пишеш, не означава нищо за мнозинството от хората в България.

 52. 53 Профил на Mike Crazy
  Mike Crazy
  Рейтинг: 299 Весело

  Според мен всеки нормален човек в Бългрия би трябвало да се страхува от човек като Гешев, сложен на позиция с безконтролна власт.

  Лошо е ако не го разбирте това.
  —цитат от коментар 47 на xhi13317223


  Верно ли? Аз понеже, без докачение, отдавна лелея да стана "нормален человек", като великите подопашни умнокрасифци и някак не бях съвсем наясно, като какво, аджеба, трябва да сторя, че да постигна това. А то колко било просто - трябвало само да започна да се страхувам от Гешев. След като е толкова лесно, имам само един допълнителен въпрос - може ли да почна да се страхувам като хапна една пилешка супичка и ударя една следобедна дрямка или требе да почна немедленно със страхуването, че да стана максимално нормален? Да не взема сега пък аз, като един новобранец в нормалността, да надмина вазе, дека отдавна ви страхува Гешев и да ви изпреваря... Как мислите, дайте ми съвет!

  Поздрави - един плануващ да започне да се страхува от Гешев

 53. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 55 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2860 Неутрално

  Да да..... и в Германия 1939-45 г... имаше "субективно чувство за справедливост"...... и до де стигна !!!!

 55. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 57 Профил на Mike Crazy
  Mike Crazy
  Рейтинг: 299 Неутрално

  Да да..... и в Германия 1939-45 г... имаше "субективно чувство за справедливост"...... и до де стигна !!!!
  —цитат от коментар 55 на Marin Petrov


  Сам ли си говориш? Сложи поне едно огледало, да виждаш опонента.

 57. 58 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2860 Неутрално

  До Mike Crazy 51 : "В съда, драгий дедо, значение имат само ДОКАЗАТЕЛСТВА, не махленските приказки на прокопиевите "медии"...... и т.н.... Уважение, но честно ми кажи така ли е сега?.
  ..значение имат само ДОКАЗАТЕЛСТВА.......

 58. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 60 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2860 Неутрално


  ..... аз Прокопиев няма как да питам, щот не съм го виждал на живо, но Братята Пламен и Йордан Стоянови ( Дамбовците) съм питал ......и знам как Ветко продаде хотел "Виктория Палас"..... Ама ти явно ги разбираш "тия неща" много и няма да споря .....

 60. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 61. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 63 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 868 Разстроено

  [quote#53:"Mike Crazy"][/quote]

  Браво, много остроумно !

 63. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 64. 65 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 868 Разстроено

  Верно ли? Аз понеже, без докачение, отдавна лелея да стана "нормален человек", като великите подопашни умнокрасифци и някак не бях съвсем наясно, като какво, аджеба, трябва да сторя, че да постигна това. А то колко било просто - трябвало само да започна да се страхувам от Гешев. След като е толкова лесно, имам само един допълнителен въпрос - може ли да почна да се страхувам като хапна една пилешка супичка и ударя една следобедна дрямка или требе да почна немедленно със страхуването, че да стана максимално нормален? Да не взема сега пък аз, като един новобранец в нормалността, да надмина вазе, дека отдавна ви страхува Гешев и да ви изпреваря... Как мислите, дайте ми съвет!

  Поздрави - един плануващ да започне да се страхува от Гешев
  —цитат от коментар 53 на Mike Crazy


  За моя радост, отдавна не живея в България, така че нищо в живота ми не зависи от кретени като вас, така че останете си със здраве в кочинката...

 65. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 66. 67
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 67. 68 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 868 Разстроено

  [quote#66:"Mike Crazy"][/quote]

  В кочина я превърнаха такив като теб! Така че и се радвайте!

 68. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 70 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 340 Неутрално

  "Има ли купени магистрати, политици и журналисти и ако да, предприети ли са от прокуратурата действия?".

  Има. На практика това е част от елита на държавата. Каквото е обществото, такъв е и елитът. Не всички. Малка част са се продали, но достатъчно. Да парафразираме - когато купуването на магистрати, политици и журналисти е държавна политика, никаква прокуратура не може да ни оправи.

 70. 71
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 71. 72 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 340 Неутрално

  "Мерки за ефективно разследване и отчетност на главния прокурор?"

  Това е политически въпрос. Ще попадне в клопка, ако отговори. Позабравеното решение - независим главен прокурор по разследването. За решаването на този въпрос няма политическа воля. Няма и да има без натиск отвън.

 72. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 73. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 74. 75 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 340 Неутрално

  Висшият съдебен съвет е огледален образ на обществото ни. Какъвто е и парламентът ни. На кратки - каквито са Народното събрание и ВСС, такива сме и ние. Недоволстваме от себеподобни.

 75. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 76. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 77. 78 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 340 Неутрално

  "Считате ли, че лицето Делян Славчев Пеевски следва да бъде разпитано и в какво процесуално качество?".

  Тази легендарна фигура е на път да се превърне в митологема. Гравитира в орбитата на недосегаемостта, не само наказателната недосегаемост. Над него са само господ и руските служби. За първия не е сигурно. Със сигурност, за разлика от господ, и има официален адрес за призоваване и е смъртен.

 78. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 79. 80 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 340 Неутрално

  "Каква отговорност ще поемете за работата на прокуратурата в качеството си на административен ръководител".

  Каквато пое а обществото за избор на членове на Народното събрание. 12 от членовете на Висшия съдебен съвет са политически избор на народните избраници. Като включим и тримата големи - може да разберем функция на какъв избор е фигурата на главния прокурор.

 80. 81
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 81. 82 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#77] от "Mike Crazy":

  Кога си тръгвах - 2006 - в кочина я бехте превърнали вие.

  ------------------------------------------------------------------

  В голяма грешка си Майк - или каквото лудо си там... През 2006 отдавна ме нямаше в България!

  Относно приноса на Борисов, Фъндъкова и пр. за "възхода и просперитета" на София - щом така смяташ - не виждам никакъв смисъл да споря с теб - все едно да обяснявам на бащата на жена ми защо ГМО всъщност не са това, което им опсиват...

 82. 83 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 340 Неутрално

  Намаляването броя на прокурорите (а като цяло и на другите магистрати), минава през ограничаване на правомощията им. Въпросът - а да намалим ли броя на лекарите - звучи провокативно, но е сходен като въпроса да намалим ли броя на прокурорите.

 83. 84 Профил на svoboden izbor
  svoboden izbor
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Благодаря на всички участници в оспорваната дискусия - чета ви внимателно и с интерес ! Себе си определям някъде между умно красивите и просто грозните !
  Продължавайте в същият дух - по безкрайният път към ИСТИНАТА ! Вървейки по този път няма да залитнем - нито към кафявото - нито към червеното - ще си останем на ЧОВЕШКИЯ ЖИТЕЙСКИ ПЪТ - все пак няма как да надскочим дадеността си !
  Дерзайте , спорете - това е пътя , а пък аз ще ви се радвам защото наистина - ВИ ОБИЧАМ - ВСИЧКИТЕ !!!

 84. 85 Профил на Враг Номер Едно
  Враг Номер Едно
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#79] от "Mike Crazy":

  Пак чурки бълнува латентния.

  Кажи бе, Майки, сега като стана ясно, че пак си повтарял нещо ей тъй, щото "Недялко тъй каза", що тъй приказваш за неща, от които хабер нямаш бе? И що не можа да отговориш на следните въпроси:

  Как точно Христо е променил правилата?
  Какви са били?
  Какво е предложил той?
  Какво и кой го е гласувал?

 85. 86 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1200 Весело

  До коментар [#69] от "pag":Така, а по въпросите, които ти зададох? А, да: мълчиш кат бит гъз. Ми кво да правиш друго?
  —цитат от коментар 71 на Враг Номер Едно


  Патенце, просташкото държание е признак за слабост, неувереност и комплексарщина.
  Излагаш се, ще ти резнат надника, язък за старанието.........

  Знанието е сила, информацията - власт
 86. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 87. 88
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 89
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 89. 90 Профил на Враг Номер Едно
  Враг Номер Едно
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Интелигентните хора отдавна подкрепяме ГЕРБ.
  —цитат от коментар 88 на Mike Crazy


  Интересно защо няма нито един пример, повтарям: НИТО ЕДИН пример за интелигентен човек, който да подкрепя ГЕРБ. Не говоря за тоя форум, говоря за българското общество. Няма нито един ДОКАЗАНО интелигентен човек, който да подкрепя ГЕРБ. Политилог, писател, учен, човек на изкуството, философ....айде кажи кой интелигентен човек подкрепя ГЕРБ?

 90. 91
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 91. 92
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 92. 93
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 93. 94
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 94. 95
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 95. 96 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 868 Весело

  До коментар [#88] от "Mike Crazy":

  Интелигентните хора отдавна подкрепяме ГЕРБ

  -------------------------------------------------------------------

  Я, това е нещо ново - я дай един пример (излключвам теб :-)) - на интелигентен човек подкрепящ ГЕРБ!!!

 96. 97
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 97. 98 Профил на xhi13317223
  xhi13317223
  Рейтинг: 868 Разстроено

  Успешен съм аз, успешни са хората около мен, успешни са хиляди бизнесмени в България, но НИКОЙ от тях не се идентифицира с "умнокрасифците". Що?
  —цитат от коментар 91 на Mike Crazy


  Ама ти наистина си луд, човече!

 98. 99 Профил на Дамянов
  Дамянов
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#94] от "Mike Crazy":А тва за Бжежински съм сигурен, че е лъжа, но не те питам за някакви дипломатически четки и чужди лидери бе, трол. Кажи някой БЪЛГАРИН, известен интелигентен човек, който да е фен на ГЕРБ.Защото НЯМА, няма троле долний. Не може интелигентен човек да е фен на Борисов, разбираш ли? Това автоматично значи, че не си интелигентен, разбра ли? Ма пробвай де - кажи, ако виждаш изключения някакви.
  —цитат от коментар 97 на Враг Номер Едно


  Много сте прости т'ва подопашниците. Ако са лъжа думите на Бжежински, та няма американският посланик да я опровергае? Няма да разнесат Борисов, че си приписва похвали не от кого да е, а от Бжежински? Последният известен интелигент, подкрепящ ГЕРБ, е Стоянка Мутафова. Ей-сега ще речеш, че е изкуфяла и не е интелигент - защото със сигурност не знаеш, че е завършила не какво да е, а класическа филология, което е повече от философия и политология, взети заедно.

  ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН - Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000 г. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134920192
 99. 100
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK