Секционните избирателни комисии, или още от същото

Предстои броенето /снимката е архивна/

© Георги Кожухаров

Предстои броенето /снимката е архивна/Уважаеми читатели, до изборите остават броени дни. И както става обикновено малко преди и малко след изборите темата за секционните избирателни комисии (СИК) става модерна. После се забравя до следващите избори. Партиите не я коментират. Но именно партиите не дават дума да се издума за промяна принципите, по които се формират СИК. Или, да не дава Господ, да се сложи образователен ценз за техните членове или ограничения за подмяна на членовете на СИК от партиите. Или пък, да не дава Аллах, поне председателите и секретарите да се назначават пряко от районните или общинските комисии (РИК и ОИК) само на базата на професионална пригодност.


Сега по ред.


Има два принципа за формиране на низовата изборна администрация – СИК
Според единия, който прилагаме ние, те се формират от хора,
предложени от партиите


При нас този принцип е подсилен с елемента на пропорционално представяне в пропорциите, в които партиите са в парламента. Наистина има ограничения председателят и секретарят да не са от една партия и нито една партия да няма мнозинство в комисията. Този принцип се основава на разбирането, че взаимното дебнене/контрол е най-добрата защита срещу измами в гласуването, броенето и отчитането на гласовете. И това донякъде е така.


Проблемът е, че членовете на СИК, подбрани така, са по-лоялни на партиите, които са ги пратили там, отколкото на закона. Според анализатори на места членове на СИК, формално от различни партии, на практика работят в интерес на една партия било заради подкупи, било заради заплахи или дори заради етническа лоялност. Има и един кръг интереси, които са общи за всички партии – преференциите. И подреждането на листите, и предлаганите членове на СИК, и застъпниците на партиите се определят от едни и същи партийни началници. Следователно партийните представители в СИК могат да "отсвирят" броенето на преференциите, на гласовете за малките партии или да направят действителни гласове недействителни и пак да направят перфектен протокол.


И тъй като няма процедура за последващ одит на работата на СИК, вероятността да се разкрие подобна практика е нулева. Всички досегашни искания на експерти и на Обществения съвет на Централната избирателна комисия в това отношение удариха на камък и срещнаха кръгова отбрана на всички партии. Трябва да кажем, че България не е единствена в прилагане на този принцип.


Вторият принцип е независим подбор само
на базата на образование и професионална пригодност


Той се прилага при подбора на СИК в някои страни. Има две разновидности. При едната желаещите за членове на СИК подават молба, документи за образование и квалификация, явяват се на обучения (по 2 – 3 дни) и се назначават по преценка на горната изборна администрация (РИК и ОИК).


Втората разновидност се основава на разбирането, че изборите са работа на държавата и тя следва да гарантира качествената работа на СИК. Това дава право на държавата да определи категории служители в различни администрации, които са длъжни да работят като членове на СИК или от които могат да бъдат формирани СИК (учители, държавни служители, служители в банки, юристи на държавна работа и др.). Така се постига по-висока базова квалификация на СИК заради пренасянето на образователния ценз са тези длъжности които ценз за работа в СИК. При тази практика там, където няма достатъчно квалифицирани членове за СИК, се изпращат хора от близките градове, които да проведат изборите. И в този случай обученията са продължителни с решаване на конкретни практически казуси.


Какво става сега у нас


ЦИК с гордост ни информира, че са изработени много обучителни материали както за СИК, така и за разяснителната кампания за избирателите. Минали са обученията на ОИК и в момента вървят т.нар. обучения на СИК. От посетените обучения ("Красна поляна" - 123 СОУ, обучител Виолета Темелкова, "Младост" -144 СОУ, обучител г-жа Живка Котева, "Средец", ФНТС, обучител Мария Георгиева, "Изгрев", обучител Полина Витанова (по правило обученията са след 18:00 часа) става ясно, че ОИК на практика прави не обучения на СИК, а инструктажи за получаване на материалите преди изборите и работа в изборния ден. Обучителите инструктират присъстващите какво да правят, а не как да го направят (обучение). Да, има елемент на обучение, когато се стигне до попълване на протоколите. Но това е толкова неефективно, че не очаквам съществено снижаване на грешките.


ЦИК наистина заслужава поздравления за предоставяне на екселския протокол със заложените контроли като учебен материал и евентуално като инструмент за проверка при попълване на протокола в изборния ден. Проблемът е, че неговото използване е оставено на доброто желание на членовете на СИК да се самоподготвят у дома. В посетените инструктажи на присъстващите бяха раздавани копия на протоколите, беше добросъвестно разяснявано кое къде се вписва или какво точно се вписва на конкретния ред. Но не бяха въвлечени в решаване на практическа задача с разработени примерни числа от условен изборен ден. Това е разбираемо поради факта, че т. нар. обучения са в рамките на час и половина като в това време се вместват пожарната, милицията и общинската администрация (пари, логистика).


ЦИК заслужава поздравления и за още едно управленско решение – разделянето на възнаграждението на членовете на СИК на отделни елементи


– 10 лева за участие в обучението, 15 за получаване на материалите преди изборния ден и 50 за предаване на материалите и протоколите след гласуването. Може би 10-те лева са мотивирали някои хора да дойдат на инструктажите. Поне една баба от "Красна поляна" заяви, че е тука само заради тези 10 лева и през цялото време не погледна материалите, които бяха раздали. Каза, че председател на нейната СИК е едно момче студентче, което знае всичко и е много печен. В "Средец" пък сред присъстващите циркулираха 4 папки, в които те сами да се запишат.


На посетените инструктажи присъстваха около 50% от членовете на СИК. В "Младост" на 19 октомври от всичко около 120 – 130 присъстващи само 15-ина щяха да бъдат членове на СИК за първи път. Прави впечатление, че хората се познават и разчитат на рутината си. Имам усещането, че някои СИК са с един и същи състав на няколко избора. Това може да внася спокойствие и рутина в изборния ден, но има и своите рискове. Особено ако в СИК, които са имали трудности в процеса на гласуване, броене и отчитане на резултатите.


Би било полезно РИК и ОИК да правят анализ и там, където се налага, да искат от партиите подмяна на предложените членове, които не се справят. Наложителна е и промяна в изборния кодекс, с която да се забрани или силно да се ограничи възможността на партиите да подменят вече обучени членове на СИК. Отделен въпрос е как партиите подбират хората, които предлагат за СИК. Какви са критериите за образование, професия. Имат ли партиите отделно обучение за своите членове на СИК и застъпници? Какво им говорят на тези обучения? Ангажирани ли са хората от ОИК в обученията на партийните застъпници? А би било полезно всички категории, в т. ч. и наблюдателите, да бъдат запознати с едни и същи изисквания.


За широката публика работата на партиите с подобни активисти е черна кутия


Особено неприятна изненада беше за мен препоръката, дадена в обучението на СИК-овете в община "Средец". Те бяха посъветвани да попълнят броя на неизползваните бюлетини, след като са попълнени всички други данни в протокола. Такава препоръка нито има законова основа, нито е методически правилна. Да не говорим, че ако неизползваните бюлетини не са преброени, описани по номера, регистрирани в протокола и запечатани (а защо не и унищожени чрез надраскване), се създават условия за злоупотреби. Това е ключов елемент в сигурността на процеса и доверието в неговата истинност. Има някаква фиксация на обучителите в попълването на Н. В. Протокола, а думата доверие в изборния процес и процедурите, които го осигуряват не се споменава.


От гледна точка на техническото осигуряване на обученията има напредък. Навсякъде се ползват мултимедийни проектори с презентацията на Методическите указани. Опитни обучители като г-жа Живка Котева например показваха слайдове с документите, за които се говори в момента, но от посетените 4 обучения, това беше единственото с подобен подход. На нито едно обучение не бяха демонстрирани графичните изображения на действителни и недействителни гласове с възможните хипотези. Трогателна беше една млада жена, бъдещ член на СИК, която не знаеше къде точно се поставят печатите на бюлетината. И то в края на обучението в община "Изгрев".


Особен проблем е работата на СИК с наблюдателите, застъпниците,
представителите на партии и медиите


Обучителите правилно акцентират, че тези категории нямат право да се месят в решенията на СИК, да дават указания да участват в определянето на действителността на гласовете. Указанието "на който не му харесва да пише жалба", обаче не изчерпва всички хипотези. Наблюдателите, застъпниците и др. категории имат право да получават информация за хода на процеса (гласували до сега), откази за гласуване и основанията, подадени жалби и характера на тези жалби. Особено при приключване на изборния ден всички числа следва да се обявяват при тяхното констатиране, а не чак след като протоколът е готов и размножен. Тези категории имат право да видят гласовете при броенето и особено недействителните гласове, недействителните преференции и да получат обяснение от комисията за причината, която ги прави недействителни. Всичко това е част от единен процес за формиране на доверие и убеденост, че резултатите отразяват действителната воля на избирателите.


Особен методически проблем е фактът, че в София на практика се провеждат 3 или 4 отделни избора с отделни протоколи. Бюлетините за всички избори обаче ще се пускат в една урна. За София това са 3, а на места 4 бюлетини. Предполагам, че това се прави, за да се избегне последващо объркване, ако бюлетините не са пуснати в правилната урна. Възниква обаче въпросът как ще се процедира с попълването на протоколите за всеки отделен избор.


Методически и логически е правилно всички данни за бюлетините извън урната да се съберат и нанесат в протокола преди отварянето на урната. Това са сгрешените и унищожените бюлетини, образците на таблото, показан вот, сниман вот, неизползвани бюлетини. Едва след като тези параметри бъдат установени и нанесени в протокола и бюлетините пакетирани (най-добре в неотваряеми пликове като на куриерските фирми), следва да се отвори урната. Или, казано накратко, СИК трябва да попълни тези параметри и в трите протокола, преди да отвори единствената урна с трите/четирите вида бюлетини и да започне броенето на гласовете. По тази особеност на процеса в обученията не бяха дадени никакви разяснения. Предполагам, че на много места това ще създаде затруднения при формиране на резултатите.


И в заключение.


Въпреки привидно добра организация на обученията (инструктажите)
ще възникнат сериозни проблем при отчитане на гласовете
и процедурата ще се проточи във времето


Отново трябва да се постави въпросът за провеждане на по-продължителни обучения между изборите. Особено за ключовите фигури – председателите и секретарите на СИК. Необходимо е да се създаде един корпус от хора, които имат базовите познания за управление на изборния процес и могат да се адаптират за кратко време към особеностите на всеки отделен избор с кратки обучения от типа на провежданите сега. Такива хора ще бъдат гръбнакът на една полупрофесионална низова изборна администрация, за която се говори отдавна. И задължително трябва да се предвиди система на последващ одит на работата на СИК чрез отваряне на изборните чували и проверка на преценката за действителност на гласовете, правене на валидните гласове невалидни и др. възможни нередности.


Дали обученията са изиграли своята роля, или ще получим още от същото, предстои да разберем след няколко дни.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK