Пленумът на 10 ноември: Сърдечна благодарност на другаря Живков

10 ноември 1989 г. - Тодор Живков на последния пленум на БКП, който гласува оставката му.

© Живко Ангелов, Капитал

10 ноември 1989 г. - Тодор Живков на последния пленум на БКП, който гласува оставката му.Прегледът на вестниците "Работническо дело", "Земеделско знаме" и "Отечествен фронт" на 11 ноември 1989 г. е публикуван за първи път в "Дневник" на 10 ноември 2014 г.


От днешна гледна точка начинът, по който вестниците в комунистическа България, съобщават на 11 ноември за свалянето на Тодор Живков от върха, е направо неразбираем. Най-важната информация е укрита дълбоко в текста на "информацията". За събитието е написано, като че ли то е най-очакваното и се вписва отлично в "избрания път".


За читателя от онова време, свикнал да търси смисъла между редовете, всичко е ясно. Той знае, че автори на подобни писания са проверени партийни кадри, а не журналисти, че всяка информация се проверява преди да бъде отпечатана. Всеки може да разбере, че става дума за партиен преврат. Тодор Живков, който не харесва курса на съветския ръководител Михаил Горбачов към преустройство на социализма, и който не е харесван от Кремъл, е пожертван. На негово място е издигнат смятания за по-гъвкав и по-приемлив за Москва Петър Младенов.
Благодарностите към Тодор Живков се разчитат като прелюдия на пълното му сриване.


И наистина - на следващ пленум през декември БКП вече се разграничава от него и го изключва. Не много преди това - му се посвещават произведения на изкуството, сценаристи на игрални филми написват ролята му на партизанин и борец - антифашист, снима се документалният филм "Човек от народа". А народът го нарича "бай Тошо", докато комунистическата пропаганда го титулува "първи партиен и държавен ръководител".


"Другарят Петър Младенов - генерален секретар на ЦК на БКП", "Пленум на ЦК на БКП, насрочен е ХIV конгрес на БКП в края на 1990 г.", "Ще вървим неотклонно по избрания път заедно с народа и в името на народа!" Тези три заглавия са по първите страници на официозите в. "Работническо дело", в. "Земеделско знаме" и в. "Отечествен фронт" след пленума на ЦК на БКП на 10 ноември 1989 г., когато от власт е свален дългогодишният тоталитарен водач Тодор Живков.


В нито едно от заглавията или подзаглавията на трите вестника не е споменато името на Живков, оглавявал партията и държавата в продължение на 35 години.


За Живков се заговаря едва в 52-ия ред на информацията за пленума,


който е обсъждал две точки - за подготовката на 14-ия конгрес на БКП в края на 1990 г. "За хода на преустройството на сегашния етап, за подготовката на XIV партиен конгрес", и "организационни въпроси".


"...По точка втора от дневния ред другарят Георги Атанасов (секретар на ЦК на БКП и министър-председател по това време - бел. ред.) изтъкна, че въпросът, който Централният комитет предстои да обсъди, има изключително голямо значение и за партията, и за страната.


Още преди една година другарят Тодор Живков в писмо до Политбюро помоли да се обсъди и внесе на пленум на Зентралния комитет предложение да бъде освободен като генерален секретар на ЦК на БКП, член на Политбюро и председател на Държавния съвет. Той аргументира молбата си с принципните постановки, развити с Юлската концепция и на Националната партийно конференция, и по-конкретно се позова на мандатния принцип, макар и той още да не е станал уставно и конституционно положение.


Тогава, подчерта Георги Атанасов, Политбюро на ЦК на БКП сметна, че внесената от другаря Тодор Живков молба не е актуална и го помоли да продължи да изпълнява своите партийни и държавни задължения.


Напоследък другарят Тодор Живков отново настойчиво постави въпроса за освобождаването му


от партийните и държавните постове, които заема. Към аргументите, изложени в писмото от миналата година, той изтъкна и обстоятелството, че повече от 30 години е начело на партията и държавата, че наближава 80 години и чувствува, че силите го напускат, а работата на генералния секретар е винаги много напрегната, още повече в такъв решаващ за страната исторически момент.


Политбюро с участието на кандидат-членовете на Политбюро, председателя на Централната контролно-ревизионна комисия и секретарите на ЦК на БКП обсъди всестранно всички аспекти на този проблем и единодушно реши да предложи на Централния комитет да приеме молбата на другаря Тодор Живков за освобождаването му като генерален секретар на ЦК на БКП и член на политбюро, както и да предложи на Народното събрание да го освободи като председател на Държавния съвет на НР България.


При обсъждането в Политбюро специално бе отбелязано, че революционните преобразования, които извършваме, обновителните процеси, които протичат, са съпроводени със сериозни трудности и проблеми. Очевидно обществото се нуждае от всестранни промени и осъществяването им изисква и много енергия, и голямо напрежение, и нови кадрови решения.


По-нататък другарят Атанасов изтъкна, че дейността и делото на другаря Тодор Живков повече от три десетилетия са неразривно свързани с всички главни събития в живота на нашето общество.


От името на Политбюро той предложи Централният комитет да изкаже сърдечна благодарност на другаря Живков


за това, че той посвети целия си съзнателен живот и отдава безрезервно своите сили и енергия на делото на партията, в служба на народа.


Разрешете ми, заяви Георги Атанасов, от името на Политбюро да ви предложа кандидатурата, която единодушно издигаме. За генерален секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия да бъде избран другарят Петър Младенов. Той е добре известен на всички ни, тъй като е от 18 години в партийното ръководство.


Преминал през школата на Комсомола, израснал и утвърдил се като уважаван представител на младото поколение ръководни партийни и държавни дейци, високообразован, натрупал многостранен опит, той се ползва с авторитет не само у нас, но и зад граница.


Другарят Петър Младенов съчетава единството и приемствеността между поколенията. Той умее да работи с хората, да се вслушва в други мнения, чужд е на авторитарния стил на работа. Същевременно е решителен, може да отстоява позиция и да провежда линия.


Той притежава всички качества, за да поеме отговорностите, които изисква длъжността генерален секретар на Централния комитет на БКП...


...Молбата за освобождаване на другаря Тодор Живков бе приета единодушно.


Другарят Петър Младенов бе избран за генерален секретар на ЦК на БКП с голямо болшинство - само един глас против.


С това днешният пленум завършва своята работа, каза другарят Георги Атанасов. Той ще заеме особено, повратно място и роля в развитието на страната, в процеса на дълбоките обществени промени.


Искам от ваше име да уверя другаря Петър Младенов, че в изпълнението на своите задължения той ще има подкрепата на Централния комитет, на цялата партия. Единството, което бе изразено при обсъждането на въпросите, е показател не само за зрелостта на Централния комитет, а и за твърдата наша воля и решимост да отстоим и осъществим преустройството - в името на човека, в името на България, в името на социализма", това е съобщението за решенията на пленума.


Биографията на Петър Младенов е придружена със снимка - единственият фотоматериал на първите страници на трите вестника. Публикувано е и заключителното му слово "Ще вървим неотклонно по избрания път заедно с народа и в името на народа".


В словото той изказва благодарност на другаря Тодор Живков "за неговата дългогодишна и вярна служба на делото на партията и революцията. Известни са неговите заслуги през годините на съпротивата и антифашистката борба. След победата в продължение на повече от три десетилетия като първи партиен ръководител той разгърна значителни по мащаби дейност за осъществяване на социалистическите преобразования в страната. За всичко това,


изпращайки другаря Тодор Живков на заслужен отдих, ние най-сърдечно му благодарим


и му желаем още дълги години здраве, бодрост и творческа активност".


"...Изводът е един, за да изградим успешно истински социализъм, за да общуваме пълноценно с цивилизованите държави, необходимо е окончателно и безвъзвратно да демонтираме командно-административната система и да не допуснем да се появят рецидиви. На нейно място трябва да изградим самоуправляващо се гражданско общество, организирано в държава със социален строй съгласно свободния избор на народа. Избор, който веднъж завинаги нашият народ е направил.


Нека още веднъж да подчертая: ние виждаме преустройството в България единствено и изключително в рамките на социализма, в името на социализма и по пътя на социализма.


Ние добре разбираме, че задачите, които трябва да решим, няма да бъдат леки. Отнася се за истинска революция, която е предназначена да освободи творческия потенциал на човека и да създаде условия за пълната му самореализация.


Българската комунистическа партия като плът от плътта на българския народ,


като политическа сила с дълбоки корени в нашата национална история носи огромна отговорност за успеха на преустройството. Това е отговорност пред хората на днешна България, отговорност пред онези, които посветиха живота и труда си на борбите за победата и утвърждаването на социализма на българска земя, отговорност пред бъдещите поколения. Ние поехме тази отговорност и ще вървим неотклонно по избрания път заедно с народа и в името на народа!" - така завършва заключителното слово на Младенов.


По първите страници на официозите тогава е и поздравителната телеграма от Михаил Горбачов до Петър Младенов: "Скъпи другарю Петър Младенов, от името на Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския съюз и лично от свое име ви поздравявам с избирането Ви за генерален секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия. В Съветския съюз са убедени, че българските комунисти и всички трудещи се в страната ще се окажат на висотата на стоящите пред тях задачи за радикално и последователно обновление на обществото в духа на социалистическия избор. От своя страна ние и занапред ще се стремим към укрепване на съветско-българската дружба и към обогатяване на


всестранното взаимодействие между КПСС и БКП, между СССР и НРБ


за благото на нашите братски народи, за делото на социализма и мира. С искрено уважение и пожелание за успехи във вашите дела и начинания".


От обзора "Светът коментира решенията на ЦК на БКП" се разбира, че "съветските средства за масова информация отразиха широко работата на пленума на ЦК на БКП, състоял се на 10 ноември", че съобщението за решението на пленума "заема централно място" във всички медии в ГДР и ФРГ, че "белгийската телевизия и радио отделиха значително място в своите информационни блокове за работата на пленума". Информацията за отразения в чуждия печат пленум обаче се свеждат само до избора на Петър Младенов и акценти от работата му като външен министър.


Следващите три страници от вестниците са за изказванията на пленума на Атанас Константинов (член на ЦК на БКП и първи секретар на Областния комитет на БКП - Михайловград, дн. Монтана), Иван Станев (член на ЦК на БКП и бригадир на монтажна бригада в строително управление "Кремиковци", герой на социалистическия труд), Кунчо Кунев (кандидат-член на ЦК на БКП, председател на ИК на Областния народен съвет - Ловеч), Трифон Пашов (член на ЦК на БКП и министър на транспорта), Минчо Чунтов (член на ЦК на БКП и секретар на Софийския градски комитет на БКП), Петър Танчев (секретар на БЗНС) и Орлин Орлинов (член на ЦК на БКП и главен редактор на в. "Стършел").


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (184)
 1. Подредба: Сортирай
 1. Уке Цветко ми разказа как декември месец 1989 година като войник са го пратиле за разтоварва един вагон с банане.

  Що банане?
  И що им работи войник без пари са сетете сами...

  Толко за фалиралия социалистически рай България.

  Жалка история.

 2. 2 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 658 Любопитно

  Лошото е, че като дойде 10.11 се рестартира образа на Правешкият диктатор и на преден план се изкарва всичко друго, но не и неговото мракобесие свързано с "лагерите" или с убийството на Георги Марков, Възродителният процес и т.н. деяния с неговото мълчаливо/изрично одобрение.. Не се отбелязва практическият фалит на държавата, доказан с разсекретени документи на журналиста Христо Христов. Един партиен преврат се преразказва многократно, ерго на моменти се преиначава и се приписват заслуги на другари на Правешкият диктатор, които исторически няма, обективно исторически, а не субективно емоционално.

 3. 3 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 586 Неутрално

  Абе, що не пишете къде е бил и какво е правил демократът мутра Бо(й)ко на Десети ноември 89-а?

 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4786 Неутрално

  До коментар [#1] от "Wornoxmaniak":

  Ти кажи по-добре твоят господар кой е и за колко банана му слугуваш !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  Радвам се, че се случи.

 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4786 Неутрално

  До коментар [#2] от "save_knforest":

  Защо ли Белене още не е закрит ?
  http://belene.bg/затвор-белене/

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3434 Весело

  Най-смешното е,че ако не беше станала Промяната,
  всички форумни тролове, които с тролене за това какво сме изгубили
  с Фалита на комунизма, сега заработват заплатата на тогавашен директор
  на голям завод и то в КОНВЕРТИРУЕМИ ЛЕВОВЕ,
  тогава щяха да са най-много бачкатори или сервитьори,
  предвид "уменията" си.

 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4786 Неутрално

  До коментар [#5] от "442":

  Кое по-точно ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1001 Неутрално

  До коментар [#2] от "save_knforest":

  “ практическият фалит на държавата, доказан с разсекретени документи на журналиста Христо Христов. ”
  ——
  Туй не го разбрах ... тоя журналист ли е фалирал държавата? Мракобесието — ясно ...още Достоевски беше забелязал, че те, бесовете много виреят по мрака.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 10. 10 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  До коментар [#8] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Началото но края.

 11. 11 Профил на bosev.asen
  bosev.asen
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Ох, добре, че случиха всички тези събития... не ми се мисли иначе къде щяхме да бъдем...

 12. 12 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4786 Неутрално

  До коментар [#10] от "442":

  И кое по-конкретно ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 13. 13 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4786 Неутрално

  До коментар [#11] от "bosev.asen":

  Ами някои сегашни първенци вероятно щяха да са в затвора ако не бяха във вечните ловни полета !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 14. 14 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3434 Неутрално

  Ох, добре, че случиха всички тези събития... не ми се мисли иначе кл щяхме да бъдем...
  —цитат от коментар 11 на bosev.asen


  Където са сега МОЛДОВА и АРМЕНИЯ

 15. 15 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3434 Неутрално

  Ох, добре, че случиха всички тези събития... не ми се мисли иначе кл щяхме да бъдем...

  —цитат от коментар 11 на bosev.asen


  Където са сега МОЛДОВА и АРМЕНИЯ
  —цитат от коментар 14 на Hawaii  И УКРАЙНА

 16. 16 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5736 Неутрално

  Режимът на Живков се провали. Не успяха да го спасят мантрите на пленума. Авторитарните диктатори в крайна сметка се провалят. Независимо дали носят кадифени ръкавици и си създават образ на "човек от народа". Разбитите човешки съдби, убийствата и кражбите не може да са държавна политика. Това е държане на банда.
  Въпреки, че е бил дворцов преврат, инспириран от СССР, в известен смисъл срещу "бандата на Четиримата" (по Горбачов) резултатът му мъничко е станал неуправляем.
  На някои от тези малки свободи от неуправляемият резултат се радваме днес. Не на всички, за съжаление.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 17. 17 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2721 Разстроено

  " Най-важната информация е укрита дълбоко в текста на "информацията" - поне и "между редовете" може да се добие представа за истината, е днес от умностите, списвани от баш кадрите не е ясна дори и степента на грамотност. Мислещи хора винаги има, но пък защо да се противопоставят на лъскавата арогантна пропаганда, ако няма полза от това? Демокрацията, която все заобикаля България, е свободното изразяване за значими неща, на значими хора. Сигурно е, че още избираме материалното пред информацията за него, като по-лесно и за отразяване, и заради материалистите, които налагат правилата. Е, без пленуми, конгреси, събрания, но с методите и похватите от учителите на днешните ни ОПравници.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 18. 18 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2709 Неутрално

  До коментар [#7] от "Hawaii": бачкатори или сервитьори

  Славчо Христов ли имаш предвид?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 19. 19 Профил на Илиана
  Илиана
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Цяло едно поколение българи се роди, живя и работИ в ерата на Тодор Живков. През тези години в България бяха направени и постигнати много неща, които не биха могли да се случат без решителната роля на СССР и КПСС. Така че аз виждам заслугата на баѝ Тошо единствено в това, да успее да се задържи на върха на властта у нас в продължение на цели 35 години – а това вече си е маѝсторлък, коѝто не би могъл да мине без будаллъка на българина и пословичното му преклонение пред статуквото, изразяващо се наѝ-добре с поговорката "Преклонена главица, сабя не сече я!"Вижте народът как добре е схванал същността на нещата, употребяваѝки думата ГЛАВИЦА - вместо ГЛАВА!!!! Щото ГЛАВИ са имали Ботев, Левски, Караджата, Хаджи Димитър и другите поборници и просветители, а другите - мижитурките и шушумингите си имат ГЛАВИЦИ, чиято основна задача е да не допуснат те да се затрият. Ето от това произтичат големите проблеми на ПРЕХОДА - липсата на безспорна глава на ЛИДЕР и наличието на огромен броѝ ШМЕКЕРИ и КЕЛЕПИРДЖИИ. Те са налице както в ЦК на БКП, самата партия БКП, така и сред широките народни маси, включая спортистите, директорите на държавните предприятия, обикновените магазинери и циганите с тяхната "куфарна" търговия, "тука има, тука нема", джебчиѝство и търговия с черни и цветни метали. И въпреки всичко това, като теглим чертата на равносметката виждаме, че макар и бавно и мъчително сме се придвижили НАПРЕД към световния прогрес. Би ли могло това да стане по-лесно и по-бързо?
  Аз мисля, че НЕ, което е продиктувано и обусловено от особеностите на българската душевност и спецификата на нашия манталитет на изчакване, недоверие, скептицизъм и боязън от рисковите промени, илюстриращи се с израза "Око да види, ръка да пипне!" и "Туѝ нещо яде ли се пие ли се?".
  Но ДВАТА МИЛИОНА българи, напуснали страната през последните 30 години показват, че някои от тези закостенялости и предразсъдъци са преодолени и че българинът вече може да се каже, е станал "международник" или наѝ-общо казано - по-широко скроен.
  Да е честит 10 Ноември на сите Българе, коѝто им отвори очите и развърза ръцете, с пожелание да им вразуми и главите - АМИН!!!!

 20. 20 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2397 Весело

  "Българската комунистическа партия като плът от плътта на българския народ,"

  Българската комунистическа партия като ТУМОР В плътта на българския народ,

  подпис
 21. 21 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2397 Весело

  До коментар [#19] от "Илиана":
  "През тези години в България бяха направени и постигнати много неща, които не биха могли да се случат без решителната роля на СССР и КПСС. "

  Бяха убити и репресирани толкова много българи, че без решителната роля на СССР наистин нямаше да са толкова много. Дори без решителната помощ на СССР не е ясно дали изобщо щеше да има убти.

  подпис
 22. 22 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4786 Неутрално

  До коментар [#20] от "Иван К":

  Онова е минало отдавна. Кажи кой е туморът сега !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 23. 23 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2397 Неутрално

  До коментар [#22] от "КМЕТ В СЯНКА":
  "Онова е минало отдавна. Кажи кой е туморът сега !"

  Туморът сега са русофилите, които не виждат как всички съседни държави считат собствените си народи за създатели на своите държави, тези съседи, които сами са се освободили и само ние българите сме просяци за руската любор.
  Какви успехи искаш от народ от просяци.

  подпис
 24. 24 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  Абе, що не пишете къде е бил и какво е правил демократът мутра Бо(й)ко на Десети ноември 89-а?
  —цитат от коментар 3 на krummm


  А преподавателят Костов къде беше на 10 ноември?

  А партийната секретарка Елена Костова?

  А депутатът Радан Кънев какъв беше на 10 ноември?

  Да не продължавам с другите!

 25. 25 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1159 Неутрално

  Дневник, станахте известни. Току що ви цитираха текста от статията по TV Evropa

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 26. 26 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2957 Неутрално

  Дневник, вместо преглед на печата да бяхте показали стенограмата от заседанието на Народното събрание точно една седмица след 10 ноември на 17, когато Славчо Трънски за първи път публично критикува Тодор Живков!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 27. 27 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3936 Неутрално

  До коментар [#19] от "Илиана":


  Цяло едно поколение българи се роди, живя и работИ в ерата на Тодор Живков. През тези години в България бяха направени и постигнати много неща, които не биха могли да се случат без решителната роля на СССР и КПСС. Така че аз виждам заслугата на баѝ Тошо единствено в това, да успее да се задържи на върха на властта у нас в продължение на цели 35 години – а това вече си е маѝсторлък, коѝто не би могъл да мине без будаллъка на българина и пословичното му преклонение пред статуквото, изразяващо се наѝ-добре с поговорката "Преклонена главица, сабя не сече я!"Вижте народът как добре е схванал същността на нещата, употребяваѝки думата ГЛАВИЦА - вместо ГЛАВА!!!! Щото ГЛАВИ са имали Ботев, Левски, Караджата, Хаджи Димитър и другите поборници и просветители, а другите - мижитурките и шушумингите си имат ГЛАВИЦИ, чиято основна задача е да не допуснат те да се затрият. Ето от това произтичат големите проблеми на ПРЕХОДА - липсата на безспорна глава на ЛИДЕР и наличието на огромен броѝ ШМЕКЕРИ и КЕЛЕПИРДЖИИ. Те са налице както в ЦК на БКП, самата партия БКП, така и сред широките народни маси, включая спортистите, директорите на държавните предприятия, обикновените магазинери и циганите с тяхната "куфарна" търговия, "тука има, тука нема", джебчиѝство и търговия с черни и цветни метали. И въпреки всичко това, като теглим чертата на равносметката виждаме, че макар и бавно и мъчително сме се придвижили НАПРЕД към световния прогрес. Би ли могло това да стане по-лесно и по-бързо?Аз мисля, че НЕ, което е продиктувано и обусловено от особеностите на българската душевност и спецификата на нашия манталитет на изчакване, недоверие, скептицизъм и боязън от рисковите промени, илюстриращи се с израза "Око да види, ръка да пипне!" и "Туѝ нещо яде ли се пие ли се?".Но ДВАТА МИЛИОНА българи, напуснали страната през последните 30 години показват, че някои от тези закостенялости и предразсъдъци са преодолени и че българинът вече може да се каже, е станал "международник" или наѝ-общо казано - по-широко скроен.Да е честит 10 Ноември на сите Българе, коѝто им отвори очите и развърза ръцете, с пожелание да им вразуми и главите - АМИН!!!!
  —цитат от коментар 19 на Илиана


  Да, когато имаш " главица", и то преклонена, събитията няма как да се случат по - бързо, нито по - решително....Проблемът е, че днес все още стои в това положение, щом стигнахме до там да ни управлява именно бодигардът на бай ти Тошо, зад който пък стоят сараите и Кремъл ! И днес, повече от всякога, ще ни трябват глави, а не главици ! Иначе ще загубим и пропилеем и малкото, за което става въпрос в статията ! Не случайно скоро дръпнаха и шалтера на БНР !

 28. 28 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1366 Весело

  Ако на 10 ноември съществуваше коалицията ДБ, Иванов, Атанасов и Кънев щяха да се съюзят с Петър Младенов за свалянето на Живков!

  Илиян Василев, Евгений Дайнов, Даниел Смилов и Слатински щяха да оправдаят заверата с необходимостта от преустройството или както му викаха там , на социализма .

  А Дневник щяха да пуснат анкета - подкрепяте ли смяната на др. Живков с др. Младенов? 29. 29 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2725 Весело

  Живков тогава гледаше невярващо като "изтърван"! Никога не го бях виждал толкова смутен.

 30. 30 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4786 Неутрално

  До коментар [#23] от "Иван К":

  Не се срамувай. Кажи им имената.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 31. 31 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2709 Неутрално

  До коментар [#24] от "faeton.":

  Интересно е и добрите сега олигарси в чии ли редички са били тогава

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 32. 32 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3936 Весело

  До коментар [#16] от "penetrating":

  " Режимът на Живков се провали. Не успяха да го спасят мантрите на пленума. Авторитарните диктатори в крайна сметка се провалят. Независимо дали носят кадифени ръкавици и си създават образ на "човек от народа". Разбитите човешки съдби, убийствата и кражбите не може да са държавна политика. Това е държане на банда.
  Въпреки, че е бил дворцов преврат, инспириран от СССР, в известен смисъл срещу "бандата на Четиримата" (по Горбачов) резултатът му мъничко е станал неуправляем.
  На някои от тези малки свободи от неуправляемият резултат се радваме днес. Не на всички, за съжаление."

  Тия дни, т.е вчера, блюдолизците в ГЕРБ заговориха как 3 мандата не трябвало да бъдат ограничение за тяхните светъл лидер демек може да си им е и пожизнено слънце...Да им е честит бодигарда на Тошо, но проблемът е, както във всяка една безпринципна организация, че границата между лицемерните венцехваления и дворцовия преврат се оказва много тънка....Та както на бай Тошо му пожелаха творчески успехи, а накрая изкара остатъка от живота си в затвора, така и на татовия му вещаят още много години начело на компартията, но речта с едноличната власт и култа към личноста вече отдавна е подготвена в док формат, оставено е място само за точната дата.......

 33. 33 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2709 Весело

  И нито дума за донеслия демокрацията плакат от тапет. Не беше ли точно на десети развят?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 34. 34 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3936 Неутрално

  Живков тогава гледаше невярващо като "изтърван"! Никога не го бях виждал толкова смутен.
  —цитат от коментар 29 на deaf


  Архивната снимка към съседната статия, на която бай Тошо гледа безпомощно как времето му е изтекло, без да е наясно какво точно следва за него от тук насетне, е доловила и запазила много добре същността на дворцовия преврат, който му спретнаха Луканов, Лилов и Младенов към онзи момент, както и последвалите събития.......

 35. 35 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 279 Весело

  "Когато стената е в главата ти, това е завинаги!"

  - Мълчанието на Нинова, Манолова, Атанас Атанасов, Христо Иванов, Радан Кънев, Румен Радев.
  Точка. Да точка, а не многоточие.

  "Кой не почете падането на Берлинската стена..." - https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7857296
 36. 36 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 706 Неутрално

  До коментар [#28] от "faeton.":

  Еееей . . . т'ва бившите файтонджии ще си изядете топките от яд, бе!

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 38 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2709 Неутрално

  До коментар [#32] от "samoedin":

  А в малкия Кремъл как стоят нещата с лидерите предвид комичните резултати на избори( Бонев взе колкото 3 партии)?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 39. 39 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#34] от "samoedin":

  " същността на дворцовия преврат


  Ма как ве, вчера синчето на Станко Тодоров пламенно обясняваше " от първа ръка " как баща му бил посетен " неочаквано и някак конспиративно " посред нощите от завераджиите , след което тай цяла нощ писал доклад за тежкото състояние на държавата !

  Работата направо мязала на Априлското въстание, вий ся за дворцови преврати ми говорите!

 40. 40 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 706 Неутрално

  До коментар [#35] от "plebs":
  "Кой не почете падането на Берлинската стена..." - https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7857296 "

  Колко пъти сме те молили, приканвали, настоявали и псували, за да не ни навираш под носа жъллто-кафяви смръдливи парцали като "24 часа"?!
  после се обиждаш, че сме те наричали такъв, какъвто си наистина.

 41. 41 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 291 Неутрално

  От Правешкия селянин се отървахме, ама от бодигарда му...

 42. 42 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#40] от "Косьо Генчев":

  Генчев, я кажи помниш ли къде беше първата политическа изява на др. Иван Костов?

  Как надничаше като лисугер зад гърба на др. Петър Дюлгеров- шеф на казионния профсъюз, на Кръглата маса ?

  А казионният профсъюз, демек и Гуру Костов, беше поканен на Кръглата маса от кого?

  От БКП.

 43. 43 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2709 Весело

  До коментар [#35] от "plebs":"Кой не почете падането на Берлинската стена..." - https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7857296 "Колко пъти сме те молили, приканвали, настоявали и псували, за да не ни навираш под носа жъллто-кафяви смръдливи парцали като "24 часа"?!после се обиждаш, че сме те наричали такъв, какъвто си наистина.
  —цитат от коментар 40 на Косьо Генчев


  А колко лесно беше преди на болшевиките , направо забранявахте ...

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 44. 44 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  От Правешкия селянин се отървахме, ама от бодигарда му...
  —цитат от коментар 41 на bez_ime2


  Ами от синчетата, щерките, зетчетата и снахите на партийните другари?

  Ко ша каиш?

 45. 45 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2241 Весело

  Това което помня от това време е една нагла и дебелашка смеховка на Живков,която много прилича на една друга подобна. Да копираш поведението на Живков и да се гордееш с това си е голяма простотия.

 46. 46 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2307 Неутрално

  Еди нот най хубавите дни за българската демокрация , втория такъв добър ден ще е ,когато се приеме закона за лустрацията и всички другари от ДС ги измъкнат от управлението , за сега няма такива индикации ,тоест социализъма си се развива .

 47. 47 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 291 Неутрално

  [quote#44:"faeton."][/quote]

  Оправяйте се по родниниски...

 48. 48 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2709 Весело

  До коментар [#44] от "faeton.":

  В интерес на истината и от тях започнаха да се отървават... Да си виждал скоро тук анализ от Дайнов, и за борбата на Плевналиев с руснаците няма видиш вече

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 49. 49 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 291 Неутрално

  До коментар [#44] от "faeton.":В интерес на истината и от тях започнаха да се отървават... Да си виждал скоро тук анализ от Дайнов, и за борбата на Плевналиев с руснаците няма видиш вече
  —цитат от коментар 48 на дерибеев


  Дерибеев, победили комунизЪмЪ бе? Казвай навреме, да тръгваме към Терминал-2...

 50. 50 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1605 Неутрално

  До коментар [#32] от "samoedin":А в малкия Кремъл как стоят нещата с лидерите предвид комичните резултати на избори( Бонев взе колкото 3 партии)?
  —цитат от коментар 38 на дерибеев


  .......квото и да си говориме специално СОФИЯ вече е ДРУГА.......!!!!!?????!!!!!....Просто се О Г Л Е Д А Й Т Е .........!!!!.......Хората , динамичното и забързано ежедневие , лъскавите СГРАДИ , коли и заведения........!!!!!!?????!!!!!.....ДЪРЖАВА в държавата.......!!!!!.......Явно и ПОСЛАНИЯТА трябва да са ДРУГИ..../специално тук в С О Ф И Я ..../....!!!!!!?????!!!!!.....вече явно на НИКОЙ не му ПУКА кво е БИЛО преди 30-ет ГОДИНИ.......!!!!!../...порочетен вестник..../.....ОСОБЕНО на Д Е Ц А Т А.........

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 51. 51 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2709 Неутрално

  До коментар [#49] от "bez_ime2":

  Къде да е победил? Тук да , Хазарта, Дайнов, Плевналиев ... са забранени вече тук.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 52. 52 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#40] от "Косьо Генчев":

  До коментар [#42] от "faeton.":

  - НОМЕНКЛАТУРАТА....на БКП... и на СДС в началото:
  „Васил Василев – агент, секретен сътрудник, псевдоними „Паскал”, „Бобев”, ДС, ВГУ, отделение „ЧЖ”; ПГУ, отдел IХ; оперативен работник на обществени начала (ОРОН) ДС, ПГУ, отдел 09, отдел 03; 1990 г. - член на предизборния щаб на БСП; 1991-1992 г. - открива безмитни бензиностанции на изходните пътни коридори от България към Турция, Сърбия и Румъния с разрешение на Ив. Костов – финансов министър на СДС в правителството на Ф. Димитров; 1992 г. - официален вносител на „Пежо”; 1996 г. - приватизатор на хладилния завод „Мраз”; 1996 г. - финансира кампанията на П. Стоянов за президентските избори; 1998 г. -представител на марките Cariter, Bvlgari, Chaumet, IWC и Montblanc; 1999-2003 г. - участва в програмата „Петрол срещу храни” със съдружник Асен Агов, когато са изтъргувани над 7 млн. барела петрол; 2000-2005 г. - основател и първи председател на Съюза на работодателите“

  - Номенклатурата на ДС в по-ново време - https://www.webcafe.bg/id_1041940946_Magnaurskata_shkola_na_DANS

  Ако НОМЕНКЛАТУРАТА на ЦК беше лустрирана, ако МРЕЖАТА от щатни ДС-ри беше лустрирана, нямаше да да се случи

  "Имплантите на ДС в СДС - най-големите антикомунисти се оказаха ченгета" - https://faktor.bg/bg/articles/politika/na-vseki-kilometar/-implantite-na-ds-v-sds-nay-golemite-antikomunisti-se-okazaha-chengeta-59620

 53. 53 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1486 Весело

  "...единодушно реши да предложи на Централния комитет да приеме молбата на другаря Тодор Живков за освобождаването му като генерален секретар на ЦК на БКП и член на политбюро, както и да предложи на Народното събрание да го освободи като председател на Държавния съвет на НР България...."

  ...и тук видяхмме изумения втрещен поглед на нашичкия. Дотогава се държеше.

  Само че той сам вкара вълка в кошарата. Обсебен от мерака да оцелее и този път чрез прословутото "снишаване", той се презапаси с "демокрация", като написа глупавото писмо за оставка, като знаеше, че никой няма да го приеме сериозно и ще му се молят да остане (сега Путин спокойно би могъл да напише същото, щото и той не е много далеч от татовото положение-вече тежи и на мафията и на олигархията).
  Но и най-мъдрият си е малко прост...Направи , каквото трябваше, за да облекчи задачата на превратаджиите.
  Между другото, сегашните събития в БСП показват, че манталитетът на БКП живее през годините- развенчаването на Станишев си е поредната пародия на пленума отпреди 30 г.

 54. 54 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 291 Неутрално

  До коментар [#49] от "bez_ime2":Къде да е победил? Тук да , Хазарта, Дайнов, Плевналиев ... са забранени вече тук.
  —цитат от коментар 51 на дерибеев


  Народен съд ще правите ли пак?

 55. 55 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6043 Неутрално

  До коментар [#11] от "bosev.asen":

  Събитието на събитията беше на 14.12.1989 г. Започна със студентската демонстрация за автономия на ВУЗ и завърши с блокада на парламента с искане да се отмени чл. 1 на тогавашната конституция. Пешо Водката изпадна в паника, като видя множеството и каза на бай Добри: "Най-добре е, танковете да дойдат".

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 56. 56 Профил на krf54523578
  krf54523578
  Рейтинг: 279 Неутрално

  На 10 ноември вечерта по БНР съобщиха за Живков. Мисля, че го съобщи Николай Конакчиев. И след това 2-3 дена имаше мълчание, а и през тези 2-3 дена по София бяха налепени листа, на които пишеше, че на 18 ноемри ще има митинг. 10 ноември беше петък, а в понеделник или вторник следващата седмица имаше заседание на НС, на което беше приета молбата на др. Живков за освобождаването му като шеф на държавата - председател на Държавни съвет. След това започнаха разни благодарности, но в един момент думата поиска ген. Славчо Трънски. И той започна мощно храчене по Живков. Хората гледаха и не вярваха на ушите си. След това се май и други го почнаха. А за да изпреварят митинга, БКП спретнаха митинг пред НС. То не беше радост, на не беше чудо. Това са "опозиционните" настроения сред народа. Да падне един Живков им стига. Неприятно впечатление ми направи Гена Димитрова - тя се изтъпанчи на тоя мининг и пя нещо. Точно тя трябваше да си мълчи, защото имаше талант, ама и Партията бая хвърли за нея.
  После дойде и 18 ноември 1989 г. с неговите смешни лозунги и т.н. 30 години цирк, а децата на комунистите и ченгетата си уредиха живота, а тия дето бяха по митингите сега си изключват парното.

 57. 57 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  10 ноември 1989 г. бе организиран от комунистите , под диктата на КГБ и Горбачов.

  Целият " преход " е доминиран от комунистите.

  И сега синчетата на същите комунисти се изкарват първи антикомунисти?!?

  НЯМА НИТО ЕДИН от вождовете на ДБ, анализаторите, политилозите, журналистите , редакторите и олигарсите им, който да не е наследник/ ца на бившите комунисти.

  Както многократно сме изтъквали, някогашните болшевики много бързо и лесно се превърнаха в днешните неомарксисти!

 58. 58 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2241 Неутрално

  До коментар [#55] от "Незнайко в Слънчевия град":

  И след израза ,,танковете да дойдат" хората започнаха да го освиркват, а той се отрече че е казал такова нещо.

 59. 59 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2523 Неутрално

  Великата епоха на социализма е само повод за гордост. 30 години по-късно дори тъпият фатмашки соц на Живков е недостижим за сегашните умнокрасивите демокрадци

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 60. 60 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 361 Весело

  След 30 години внуците на комунистите от ДъБъ и наследниците на БКП от БСП са заедно

  Урааа другари
  Заедно можем да победим и в Перник и в РусИ и Силистра

 61. 61 Профил на krf54523578
  krf54523578
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#19] от "Илиана":

  България е дадена на СССР още по време на войната. Има среща на тримата големи - Сталин, Чърчил и Рузвелт и там е решена съдбата на България. Така че дали Т. Живков щеше да е начело на България или някой друг принципно е все тая.
  Що се отнася до построеното - да, построи се, но пък нима мислиш, че нямаше да се построи ако България бе извън руската сфера ? Че тогава щяхме и ние да се възползваме от плана "Маршал", че тогава България щеше да си следва логичния ход на развитието. До 1939 г. също е построено много за времето, имало е пазарна икономика и многопартийна система. Да, по едно време партиите са били забранени, но това е за кратък период.
  Впрочем по времето на соца живяха три поколения. Това бе нерационална система и затова рухна, но пък по времето на тази система нямаше безработица, нямаше закъснения или неплащане на заплати, нямаше го дивия чорбаджия да ти диша във врата и въобще общо взето иммаше един беден, сив, но сигурен живот. Вппочем и лични лекари нямаше и тия циркове, които сега се разиграват по болниците ги нямаше. Кой лекар смееше по ония години да взема пари ? Най-много бутилка "Плиска" и кутия бонбони. И това е. По предприятията имаше лекарски участъци. Имаше редовни прегледи на работницците. Имаше почивни станции за тях. Но край - това никога повече няма да го бъде.

 62. 62 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2523 Неутрално

  Народен съд ще правите ли пак?
  —цитат от коментар 54 на bez_ime2


  такава е традицията = след всяка национална катастрофа е имало Народен съд - и след Първата световна война, и след Втората световна война ... вероятно с Народен съд ще приключи и Прехода

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 63. 63 Профил на Котаранц
  Котаранц
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Тодор Живков управлява България 35 години...

  Бодигардът му Бойко Борисов вече управлява 10 години и върви по стъпките му...

  Повечето български граждани са живели и живеят в ерата на Живков и верните му ученици,а България не се е отклонила ни на йота от линията си на развитие зададена от БКП при социализЪма!

  Ура,другари!

  Черен хайвер за черна лъскава козина!
 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 65. 65 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#57] от "faeton.":

  "Целият " преход " е доминиран от комунистите.

  И сега синчетата на същите комунисти се изкарват първи антикомунисти?!?""

  Това ли имаш предвид:

  "най-много кандидати с досие от ДС е "БСП за България" - издигнати самостоятелно или в коалиции за предстоящия кметски вот. Броят е общо 29. Сред най-интересните е претендентът за кмет на Разград Денчо Бояджиев."

  И това ли:

  "На второ място по брой номинации за кметове на "ченгета" от ДС се нарежда управляващата партия ГЕРБ - с 23-ма кандидати. И тук най-интересното име не е никаква изненада - то е на Любомир Христов..."

 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 67. 67 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2456 Неутрално

  След 30 години внуците на комунистите от ДъБъ и наследниците на БКП от БСП са заедноУрааа другариЗаедно можем да победим и в Перник и в РусИ и Силистра
  —цитат от коментар 60 на 001


  Кои са комунисти и кои не са, се разбира по руските корупционни енергийни проекти АЕЦ Белене и Руско-турски поток!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 68. 68 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 706 Неутрално

  До коментар [#42] от "faeton.":

  Явно в този живот няма да мога да се отърва от дебили!

 69. 70 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3452 Неутрално

  До коментар [#2] от "save_knforest":

  "... на преден план се изкарва всичко друго, но не и неговото мракобесие свързано с "лагерите" или с убийството на Георги Марков, Възродителният процес и т.н. деяния с неговото мълчаливо/изрично одобрение.. Не се отбелязва практическият фалит на държавата, доказан с разсекретени документи на журналиста Христо Христов. "

  Какво очакваш, след като народо вече 10 години избира на върха на властовата пирамида най-добрия му ученвик и последовател, отличника summa cum laude от Правешката академия по държавно управление Бойко Методиев Борисов, който може да не е прочел и половин книга през живота си, но отлично е усвоил изкуството "да лъжем, да краднем, само да не дразним братушките"?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 70. 71 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2456 Неутрално

  Членове на БКП от върхушката на герб:

  Боко Борисов
  Цецо Цветанов
  Данаил Кирилов
  Емил Христов
  Цеца Цачева
  Красимир Велчев
  Лиляна Павлова -внучка на шумкар (Георги Павлов от бригадата „Чавдар")
  Пламен Манушев - ВА в СССР
  Владимир Тошев
  ....................

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 71. 72 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Режимът на Живков се провали. Не успяха да го спасят мантрите на пленума. Авторитарните диктатори в крайна сметка се провалят. Независимо дали носят кадифени ръкавици и си създават образ на "човек от народа". Разбитите човешки съдби, убийствата и кражбите не може да са държавна политика. Това е държане на банда.Въпреки, че е бил дворцов преврат, инспириран от СССР, в известен смисъл срещу "бандата на Четиримата" (по Горбачов) резултатът му мъничко е станал неуправляем.На някои от тези малки свободи от неуправляемият резултат се радваме днес. Не на всички, за съжаление.
  —цитат от коментар 16 на penetrating


  Заеби мантрите. Всичко е предварително режисирано. Още през 1986-1987 ма на нашето ДС им е ясно, че иде капитализма. Архитект на всичко което се случва в следващите 5 години е Луканов. Той докара мутрите на власт, които упрвляват и сега.

 72. 73 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 361 Весело

  [quote#67:"Рим"][/quote]

  Римчо,
  разбра се как ДъБъГъбарите гласувате за Мая за кмет на София, разбра се че избрахте кметове на БСП в Изгрев и Младост, разбра се че кака Курнела направи специална пресконференция за да каже на комунистите да гласуват за внуците си от ДъБъ

 73. 74 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 361 Весело

  До коментар [#42] от "faeton.":Явно в този живот няма да мога да се отърва от дебили!
  —цитат от коментар 68 на Косьо Генчев


  Това го написа стоейки пред огледалото , нали

 74. 75 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 839 Неутрално

  простата цел на 10-ти...да има промяна без да се промени нищо...и вече 30г имитираме 'преход'...ала-бала...

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 75. 76 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3452 Неутрално

  До коментар [#71] от "Рим":

  "Членове на БКП от върхушката на герб..."

  Тези неща трябва да се знаят и помнят.

  ГЕРБ - това е вторият ешелон на БСП/ДС. Конкретно лицето Бойко Методиев се опитало да стане милиционер, за да брани социалистическата родина, но поради ... качествата му ... го вредили едва за огнеборец.

  Което не му попречило да встъпи в редовете на БКП и да стане участник във възродителния процес.

  А след падането на духовния му пастир бае Тодар толкова му било мъчно за Партията, че предпочел да се раздели с огнеборството, нежели с червената партийна книжка.

  Тия басни за "деснотата" и "евроатлантизма" на крадливата червена шайка ГЕРБ ги заправяйте на фризьорките по салоните и на бакшишите по пиаците.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 76. 77 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2241 Неутрално

  Историята показва че когато управниците ни започнат да се замозабравят това е сигурен знак,че е идва време за промяна.

 77. 78 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 706 Неутрално

  До коментар [#57] от "faeton.":
  "НЯМА НИТО ЕДИН от вождовете на ДБ, анализаторите, политилозите, журналистите , редакторите и олигарсите им, който да не е наследник/ ца на бившите комунисти."

  Оооох, в Карлуково пак са разрушили оградата . . . .

 78. 79 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 291 Неутрално

  [quote#62:"dark'star"][/quote]

  Таньо, що не четеш повечко бе? Да не се излагаш...
  На 10 ноември, П.Младенов обяви, че управлението на Живков е "национална катастрофа", не трябваше ли и за такива като теб да има Народен съд?

 79. 80 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 361 Весело

  ДъБъ Гъбарите, видя се кои са комунисти и кои не са ...
  Молихте се на радев да наложи 15 вето, гласувате за БСП , а пък комунистите от ГЕРБ купиха американски самолети въпреки противопоставянето на БСП и ветото на Радев

 80. 81 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2456 Неутрално

  А депутатът Радан Кънев какъв беше на 10 ноември?
  —цитат от коментар 24 на faeton.


  Тогава Радан е бил на 14 години. Т.е. непълнолетен!

  Абе вие герберубгелите наистина ли сте толкова тъпи?
  Ами има интернет. Не е ли по-добре да проверите преди да се излагате с тъпи намеци!
  Нищо не става от вас. Червени проруски АЕЦ-боклуци!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 81. 82 Профил на braun100
  braun100
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Вижте какво е било състоянието на икономиката към края на соца и какво ни е било наследството от него:
  https://kiselec1.blogspot.com/2019/02/1980_56.html

  „Валутните резерви, които през 1990 г. продължаваха да се съхраняват и управляват от Българската външнотърговска банка, бяха изчерпани почти докрай. Когато през март 1990 г. страната остана практически без валутни резерви, правителството нямаше друг изход, освен да обяви мораториум. По този начин бе прекъснат достъпът на страната, в това число и на търговските банки, до паричните и капиталовите пазари на света. В продължение вече на цяла година икономиката на страната функционира практически без чист приток на финансови ресурси от външни източници (долари )…“
  „… Страната изпадна в дълбока икономическа криза поради наличието на съществени макроикономически диспропорции – бюджетен и външнотърговски дефицит, значително превишаване на търсенето над предлагането, големи спестявания и свободна парична маса в населението, необезпечени със стоки, огромен за възможностите на българската икономика външен дълг.
  … В международен аспект нефункциониращата вече система на СИВ значително влошава условията на търговия за България. …

  ... През 1990 г. последва нов спад на БВП, който по предварителни оценки е 11-13% в постоянни цени ...
  … Най - съществените фактори за спада на производството са … кризата в снабдяването с ресурси, на която се дължи около 52 % от спада на производството. Затрудненията с доставките на енергоносители, метали, дървесина, памук и т.н. от СССР и кризата в Персийския залив практически лишиха индустрията от суровинна база … По-голямата част от българския експорт е неконкурентоспособна на западния пазар и лишаването от гарантираните пазари на СИВ е фатално за редица износители. …“

 82. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 83. 84 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2456 Неутрално

  [quote#67:"Рим"]
  —цитат от коментар 73 на 001
  Римчо,разбра се как ДъБъГъбарите гласувате за Мая за кмет на София, разбра се че избрахте кметове на БСП в Изгрев и Младост, разбра се че кака Курнела направи специална пресконференция за да каже на комунистите да гласуват за внуците си от ДъБъ[/quote]

  Ние за червени мутри строители на шлемовете на агент Гоце НЕ ГЛАСУВАМЕ!
  И никога няма да гласуваме!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 84. 85 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1605 Неутрално

  [quote#62:"dark'star"][/quote]

  .....за АЙДУШКИЯ преход........!!!!!?????!!!!!....задължително трябва да има НАРОДЕН СЪД........!!!!!......

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 85. 86 Профил на braun100
  braun100
  Рейтинг: 225 Неутрално

  а тук описание от един от съветниците на Т. Живков -Костадин Чакъров: https://kiselec1.blogspot.com/2018/10/2.html

  „...А в същото време създадената дотогава необоснована икономическа структура работеше. Електрониката, машиностроенето, „престижните“ отрасли поглъщаха „каймака“ на националните ресурси. Засилваше се неефективното ни участие в международното разделение на труда.
  Цялото ни технологическо развитие се основаваше върху внос от западните страни. Електрониката поглъщаше за една петилетка около 800 милиона долара, а „връщаше“ само около 15 милиона. Разликата се „изпомпваше“ от традиционните отрасли - селското стопанство, леката промишленост и хранително-вкусовата промишленост. Но и те спряха да се развиват, защото им се вземаха средствата дори за просто възпроизводство.
  Спечелените нефтодолари се оказаха коварни. С тях ние изградихме отрасли, които искаха ежегодно „порция“ внос от около 4 милиарда долара, а получавахме от износ само около 2 милиарда. Така от 1985 г. насам България хлътваше ежегодно с около 1,5-2 милиарда долара. Изобщо три четвърти от този внос бе неефективен, защото поддържаше отрасли, които работеха сами за себе си и нямаха никакво пазарно признание. Така към края на 1988 г. вече се натрупа над 8 милиарда долара дълг, който старателно се криеше не само от народа, но и от Тодор Живков. ... “

 86. 87 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2409 Неутрално

  До коментар [#24] от "faeton.":

  В такива случаи винаги ми интересува - къде бяха и какво правеха днешните коментатори?)
  Всички))

  "Чуждестранен агент"
 87. 88 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3452 Неутрално

  До коментар [#81] от "Рим":

  "Абе вие герберунгелите наистина ли сте толкова тъпи?"

  Тоя, към когото се обръщаш, е особено породист тъпанар. Аз познавам Радан Кънев отпреди повече от 15 години и мога да кажа, че е толкова комунист, колкото Бойко Борисов е богослов.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 88. 89 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 706 Неутрално

  До коментар [#74] от "001":
  "Това го написа стоейки пред огледалото , нали "

  Не веселяко. Написах го гледайки недоумяващо в екрана, където крадците викат - дръжте крадеца.

 89. 90 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 291 Неутрално

  [quote#62:"dark'star"]
  —цитат от коментар 85 на kesh
  .....за АЙДУШКИЯ преход........!!!!!?????!!!!!....задължително трябва да има НАРОДЕН СЪД........!!!!!......[/quote]

  Комсомолец, за "Айдушкия преход" се обърни към партийните ти другари...

 90. 91 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2456 Неутрално

  До коментар [#61] от "krf54523578":

  Глупости!
  Всичко по време на соца е било на заем!
  За това системата рухна навсякъде в източна Европа!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 91. 92 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 361 Неутрално

  Римчо и останиле ДъБъГъбари, ни внушават, че било лошо да строим газопровод от Турция за Европа , при положение, че два месеце ни делят от спирането на Газа през Украйна, която в момента транзитира над 80 милиарда кубика руски газ.

  Резултатите са ясни в 80% от българските градове си избраха кметове на ГЕРБ
  В 2% си избраха кметове подкрепени от ДъБЪ

 92. 93 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2014 Неутрално

  До коментар [#75] от "не на безразличието":

  Преходът свърши другарю. Само болшевиките още смятате, че сте в Преход, защото явно чакате Държавата да ви оправя. Е няма вече такова но. Пазарна икономика сме и ние оправяне Държавата. Колкото повече работим, толкова по&голям бюджет, толкова по-добре за Държавата.
  Апропо 2018 година икономиката ни е 3,5 пъти по-голяма от 1989 година.

 93. 94 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2014 Неутрално

  До коментар [#92] от "001":

  Що да е лошо. Първо привлякохме капитал от Саудитска Арабия 1 милиард евро. Второ газопровода за пръв път е български, а бе руски на Газпром и трето за 20 години печелим 6 милиарда лева.

 94. 95 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2456 Неутрално

  До коментар [#71] от "Рим":"Членове на БКП от върхушката на герб..."Тези неща трябва да се знаят и помнят.ГЕРБ - това е вторият ешелон на БСП/ДС. Конкретно лицето Бойко Методиев се опитало да стане милиционер, за да брани социалистическата родина, но поради ... качествата му ... го вредили едва за огнеборец.Което не му попречило да встъпи в редовете на БКП и да стане участник във възродителния процес.А след падането на духовния му пастир бае Тодар толкова му било мъчно за Партията, че предпочел да се раздели с огнеборството, нежели с червената партийна книжка.Тия басни за "деснотата" и "евроатлантизма" на крадливата червена шайка ГЕРБ ги заправяйте на фризьорките по салоните и на бакшишите по пиаците.
  —цитат от коментар 76 на Norman Granz


  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Това се знае от 10 години!
  Мутренската партия е създадена за да подмени европейската десница с такава, която е наръчно управление от Москва!
  И за по-сигурно, другарите от ДС и кадровикът от ДПС - Сопола са предпочели за лидери на Герб да издигнат само и единствено комунисти! И то такива комунисти, които са били безрезервно верни на БКП и КПСС! Комунисти, които няма да е необходимо да бъдат убеждавани, че АЕЦ БелЯне е страшно необходим, красив и неизбежен...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 95. 96 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2014 Неутрално

  До коментар [#92] от "001":

  Явно Римчо като ДБ русофил според които виж Жужи Атанасов Малинов бе е руски агент, иска газопроводите ни да са руски. Нормално след като гласуваш за Маямата.

 96. 97 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 361 Весело

  ДъБъ гъбарите вече са трета политическа сила в София. За пръв път от 10 години БСП има повече общински съветници от тях.
  В останалата част от страната да не говорим.
  Другите два големи български града показаха за какво говорим.
  ГЕРБ бяха на балотаж не с представител на ДъБъ или БСП, а с ВМРО и Възраждане

  ДъБъГъбарите за това , че гласуваха на тези избори за БСП ще си получат заслуженото на парламентарните, където се броят гласовете от цяла България и отново ще останат с 00 депутати

 97. 98 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2014 Неутрално

  До коментар [#95] от "Рим":

  Каква десница сте вие бе след като проведохте РМД кражбата. Оттогава не сте десница още

 98. 99 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2014 Неутрално

  До коментар [#97] от "001":

  Те загинаха за една седмица. Масата ДСБ-ри са гневни и напускащи. Остават левите Да България и зелените. Всеки ДСБ-р, Костовисти дори го казва по всякакви медии. От Муравей до Вили Лилков.

 99. 100
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK