Държавата на КПКОНПИ, или кой и защо излъга Генералния адвокат

Прокуратурата изземва картини от КТБ. Никой не е обяснил също на съда и на г-жа Шарпстън, че исковете не са фокусирани върху вещите, а върху лицето (ответник) и законността на неговите доходи.

© Анелия Николова

Прокуратурата изземва картини от КТБ. Никой не е обяснил също на съда и на г-жа Шарпстън, че исковете не са фокусирани върху вещите, а върху лицето (ответник) и законността на неговите доходи.Текстът е препечатан от "Медиапул". Адвокат Георги Атанасов е съдружник е в адвокатското дружество "Доковска, Атанасов и съдружници", университетски преподавател по гражданско и търговско право, заместник-председател на Научно-методическия съвет към Софийската адвокатска колегия. Преди вписването му като адвокат е бил председател на Районния съд в Исперих, председател на Пети районен съд – София и заместник-председател на Софийския градски съд. Член е на Националния съвет на "Да, България!".


В медиите се появиха анонимни коментари за позицията на генералния адвокат на Съда на ЕС Елинор Шарпстън по делото за т.нар. гражданска конфискация в България. Конкретният казус бе поставен пред съда в Люксембург от съдията Енчева от Софийския градски съд във връзка с гръмко рекламираното от бившия началник на антикорупционната комисия (КПКОНПИ) Пламен Георгиев "дело срещу Цветан Василев" за конфискация на имуществото за 2.2 милиарда. Това запитване бе направено всъщност по делото срещу множество юридически лица (и Цветан Василев някъде в множеството).


Запитването се отнася до приложимостта на Директива 2014/42/ЕС на ЕП и Съвета към производствата по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ). Според тези коментари становището на генералния адвокат Елинор Шарпстън е, че "конфискацията без присъда е възможна". Така обобщена, българската интерпретация на становището на генералния адвокат Шарпстън много известен и много уважаван генерален адвокат, е всъщност импровизация, на която, не по вина на медиите, липсва юридическа прецизност. Поднесен на публиката по този начин, изводът е изцяло подвеждащ.
Поднесен на публиката по този начин, изводът е изцяло подвеждащ


1. Създава се впечатление, че българският съдия е задал малоумния въпрос дали и доколко в Република България може да се прилага "неоснована на присъда конфискация". Подобен нелеп въпрос никой съдия не би си позволил да зададе. В националното право на Република България конфискация на имуществени права без присъда е имало преди "Девети" (9.ІХ.1944 г.), след "Девети", след "Десети" (10.11.1989 г.), ще има и в бъдеще.


Съществуват поне няколко законови хипотези, в които съд или друг орган на територията на България конфискува/отнема в полза на държавата имуществени права, без това да се прави с присъда на наказателен съд. Всъщност питането на съдията Енчева не е за "неоснована на присъда конфискация" (според акта на конфискация), а за съответствието на българската "конфискация на незаконно придобито имущество" (според обекта на конфискация) с принципите и правилата на правото на ЕС.


Въпросът всъщност е: Допуска ли правото на ЕС престъпниците в Република България да имат повече права от законопослушните граждани? Основанието за питането е, че собствеността на престъпниците е много повече гарантирана в наказателния процес от собствеността на хората, на които тя се отнема по реда на ЗПКОНПИ – само защото не могат да установят или докажат произхода на своето имущество. Въпросът е и доколко съзвучна е подобна драстична непропорционалност с принципите и нормите на европейското право за ограничаване на правото на собственост. Масовата заблуда идва от съзнателно поднасяното на публиката невярно твърдение, че конфискация на "незаконно придобито имущество" и "неоснована на присъда конфискация" са едно и също нещо. Не, не са.


2. Понятието "неоснована на присъда конфискация" няма юридическа дефиниция в българското национално право, в правото на ЕС или на страните членки от континенталния правен кръг. Тъкмо поради това няма единство по отношение на съдържанието и изпълнението на съдебните актове на различните държави-членки на ЕС, когато те се отнасят до различните варианти на конфискация, които не са постановени в наказателно производство или са постановени в наказателния процес, но не въз основа на присъда. В правото на ЕС бе направен опит да се създаде единен правен термин и правен институт на "неоснована на присъда конфискация" през 2012-2013 г. с проекта за сегашната Директива 2014/42/ЕС. След съдържателна критика на зрящи юристи този опит бе париран и сега правото на ЕС не познава понятието "неоснована на присъда конфискация" и не си служи с него.


Както съм казвал неведнъж, държавите от континенталния правен кръг не признават това понятие и не го ползват в законодателството, теорията и в съдебната практика, защото цивилизованата правна система не може да си позволи да ползва понятия от уличния жаргон, лишени от прецизно собствено съдържание. Каквото и да си е представял българският законодател при създаването на това понятие, едва ли е предполагал, че ще дойде момент, в който държавата ще твърди пред ЕС, че "имущество, придобито от престъпление", както и "незаконно придобито имущество" са две различни неща, и най-вече – две различни имущества. С други думи – че придобитото чрез престъпление или административно нарушение имущество не е незаконно придобито. Шизофренността на подобна позиция не се нуждае от коментар.


3. Според неопровержимото определение на Хелвеций "лъжа е да скриеш една истина, която си длъжен да разкриеш пред другите". В производството пред Съда на ЕС държавата е била длъжна да разкрие всички обстоятелства, които определят характера на конфискационните производства и да изнесе пред съдебния състав истината. Ако се съди по изявлението на г-жа Шарпстън, някой я е въвел в заблуждение, че в България правото разграничава обективно незаконно придобитото имущество от придобито като облага от престъпление или правонарушение. Че обект на отнемане по наказателен път и на конфискация по конфискационните закони са различни имуществени комплекси, обособени по обективен признак. Не е обърнато внимание на простото обстоятелство, че обект на "замразяване на активи" (обезпечително производство), както по наказателното, така и по т. нар. гражданско производство, са едни и същи имуществени права.


Всичко, което е запорирано и възбранено по наказателното дело, обичайно е втори път запорирано и възбранено по делото на КОНПИ, а често и по данъчни производства по ДОПК. Предмет и обект на отнемане и по двете процедури са едни и същи имуществени права и техните обекти. Претендираните за отнемане по конфискационните закони имуществени права практически фигурират в наказателните производства като обект на отнемане поради това, че са предмет, средство или облага от престъпленията.


Никой не е обяснил също, че българското право не познава искове срещу вещи ("фокусирани върху активи, а не върху лице"), защото всяка юридическа отговорност е лична (на конкретно физическо или юридическо лице). Вещите не отговарят пред съда и пред закона – не се постановяват съдебни актове срещу вещи, виновни или не. Е, българската правна история познава един случай на съдебен акт срещу куче, но присъдата срещу кучето на Дядо Вазов е със значението на юридически анекдот. Поради това исковете се предявяват срещу титулярите на правата, а не срещу обектите на правата (вещите). И за виновно правонарушение на титуляра или на негов праводател, което Конституционният съд на Република България е квалифицирал като "нарушение на задължението на гражданите по чл. 58, ал. 1 от конституцията да спазват конституцията и законите".


Никой не е обяснил също на съда и на г-жа Шарпстън, че исковете не са фокусирани върху вещите, а върху лицето (ответник) и законността на неговите доходи. И че действително вината не е обект на изследване в конфискационните производства, но причина за това е нейното законово фингиране. Щом имаш нещо, от баничка до банка, и не можеш да докажеш до стотинка средствата за придобиването му, значи то е незаконно придобито. Никой не е споменал също, че няма нищо гражданскоправно в производството по установяване на имуществото на проверяваното лице (непрестъпник), а това е едно пълноценно административно производство, в което КПКОНПИ упражнява власт и принуда с актове, които не подлежат на съдебно-административен контрол. И че КОНПИ иска да упражнява още по-тежки форми на принуда (за справка мечтата на Пламен Георгиев "поне да може да задържа").


Дори представляващият Висшия съдебен съвет г-н Магдалинчев отива по-далеч, обосновавайки вероятната кандидатура на Сотир Цацаров за председател на КПКОНПИ, като определя производството така: "Дейността на председателя на антикорупционната комисия е много близко до наказателноправната материя, с която г-н Цацаров се е занимавал."


Все в този дух на опущения държавата е пропуснала да уточни по делото, че конфискационните закони не съдържат правила за определяне какво е "законен източник на имущество", какво е "законен източник на средства", какво е "законен" или "незаконен" актив и какво, освен начина на придобиване, може да направи едно право или една вещ, придобити далеч в миналото и признавани от държавата до този момент за законни, внезапно и със задна дата "незаконни".


И със сигурност никой не е споменал, че Върховният касационен съд вече е тълкувал въпроса за законността на доходите по начин, различен от тълкуването на държавата и КОНПИ. В мотивите на решение № 97 по гр. д. № 3224/2017 г. съдът изрично е постулирал: "Само доходите от забранена със закон дейност са незаконни (те са краен брой, тъй като са изрично и изчерпателно посочени в действащите към съответния момент закони), всички останали доходи от всякакви възможни дейности са законни (те са неизброими)".


Очевидността на противозаконната дейност и личната отговорност за нарушаване на законова забрана чрез отнемане на облагата от нея не се нуждае от обосноваване. Видимо държавата е пропуснала да обясни и целта на упражняване на правото на държавата чрез граждански процес. Не защото правото на конфискация е гражданско – то не е и не може да бъде гражданско право, тъй като не урежда отношения между равнопоставени гражданскоправни субекти.


Упражняването на конфискационното публично право на държавата чрез граждански процес е самото наказание. Защото, от една страна, само чрез него държавата може да си осигури "служебна победа", като върже ръцете на съда да установява обективната истина, а от друга, само в този процес може да се възползва от презумпции и фикции, установени в нейна полза, ограничаващи едновременно свободното съдийско убеждение, правото на защита и ефективните правни средства за защита на ответниците в гражданския процес. И да преодолее презумпцията за невиновност, забраната за обратно действие на санкционна норма и забраната за налагане на две наказания за едно и също правонарушение.


В нарушение на задължението за "разкриване на истината", чрез умело подбрани и манипулативно поднесени извадки от правни норми, които не позволяват да се узнае правната рамка в нейната пълнота, държавата е създала у генералния адвокат впечатление за един непротиворечив и кохеренентен правен ред с утвърдено тълкуване и прилагане на ясен и справедлив закон.


Вероятно неволно представителите на държавата са пропуснали да съобщят на съда, че въпреки тази "непротиворечивост", всеки конфискационен закон предизвиква най-малко едно тълкувателно решение на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд. Пропуснали са да обяснят на какво се дължат принципните разногласия с позицията на Венецианската комисия по проекта за конфискационен закон от 2010 – 2011 г. и защо становищата ѝ са игнорирани. Пропуснали са и състоятелните критики към актуалната правна уредба на правници от теорията и практиката. Изкушавам се да цитирам проф. д-р Лазар Груев, който в новата си книга "Наказването за престъпление" признава буквално: "Гражданската конфискация" все повече се отдалечаваше от наказателното производство, от предшестваща я престъпна дейност на лицето и все повече придобиваше "свой облик", самостоятелно изрисуван от законодателя, но – поне за мен – толкова неясен (размазан, мътен), че сега ми е трудно да определя физиономията му от правна гледна точка. Още по-трудно при сега действащия закон."


Ясно е, в заключение, че ако дори за безусловните познавачи на санкционната система в държавата "гражданската конфискация" е неясна, не ще можем да искаме чудо от становището на генералния адвокат г-жа Шарпстън. Тя е юрист, не гадател. Възниква въпросът – какво точно се предполага да прилагат по делата съдилищата в страната или да тълкува Съдът на ЕС, ако на просветените умове им липсва яснотата на правонарушението и санкцията и мястото им в националната санкционна система?

Ключови думи към статията:

Коментари (35)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4303 Неутрално

  " И със сигурност никой не е споменал, че Върховният касационен съд вече е тълкувал въпроса за законността на доходите по начин, различен от тълкуването на държавата и КОНПИ. В мотивите на решение № 97 по гр. д. № 3224/2017 г. съдът изрично е постулирал: "Само доходите от забранена със закон дейност са незаконни (те са краен брой, тъй като са изрично и изчерпателно посочени в действащите към съответния момент закони), всички останали доходи от всякакви възможни дейности са законни (те са неизброими)"."

  Търпеливо се очаква някой от кликата да започне да си дава сметка, че след края на прибързаната еуфория идва голямото сгромо...т.е отрезвяване, но сметката пак се очертава да се плати от данъкоплатеца !

 2. 2 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  Олигарсите само тази конфискация ги удря сериозно, делата се точат дълго.
  Естествено е, че не им харесва.
  Адвокатите пък защитават интересите им, така че позициите им са винаги ясни.
  Ако ще ни пада мониторингът, значи не ни се сърдят чак толкова за качеството на правосъдието.

 3. 3 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 981 Неутрално

  Този умникрасавец е хубаво преди да се прави на интересен да прочете закона. Там ясно е казано, кой взема решението за отнемането на имуществото. Винаги е съдът, което само по себе си е гаранция за правата на санкционионирания.

 4. 4 Профил на Няма Фандък за лиляви и червени комунисти
  Няма Фандък за лиляви и червени комунисти
  Рейтинг: 1286 Неутрално

  Пак смешен плач. Понеже не ви харесва позицията на генаралния адвокат почва вадене на вода от десет кладенеца кой аджеба излъга генералния адвокат. този наивен човечец, дето мафията у нса така го лъже.

  Ептен отчаяни сте май... има за какво, едни ологарски ще се простят със стотици милиони запорирани пари.

 5. 5 Профил на Няма Фандък за лиляви и червени комунисти
  Няма Фандък за лиляви и червени комунисти
  Рейтинг: 1286 Неутрално

  " И със сигурност никой не е споменал, че Върховният касационен съд вече е тълкувал въпроса за законността на доходите по начин, различен от тълкуването на държавата и КОНПИ. В мотивите на решение № 97 по гр. д. № 3224/2017 г. съдът изрично е постулирал: "Само доходите от забранена със закон дейност са незаконни (те са краен брой, тъй като са изрично и изчерпателно посочени в действащите към съответния момент закони), всички останали доходи от всякакви възможни дейности са законни (те са неизброими)"." Търпеливо се очаква някой от кликата да започне да си дава сметка, че след края на прибързаната еуфория идва голямото сгромо...т.е отрезвяване, но сметката пак се очертава да се плати от данъкоплатеца !
  —цитат от коментар 1 на samoedin


  Празни приказки, друаре. И празни надежди.

 6. 6 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 981 Неутрално

  Умнокрасавецът аФтор се опитва да сугерира, че конфискацията е насочена срещу законно имущество. Само че законът в чл. 22 казва точно обратното

  Чл. 22. (1) Проверката по чл. 21, ал. 2 започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, когато лице е привлечено като обвиняем за престъпление по:
  1. член 108а, ал. 1 - 3 и чл. 109, ал. 3;
  2. член 116, ал. 1, т. 7 и 10;
  3. член 142;
  4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2015 г.) членове 155, 156, чл. 158а, ал. 4 и чл. 159, ал. 5;
  5. членове 159а - 159г;
  6. член 196а;
  7. член 199;
  8. членове 201 - 203;
  9. член 208, ал. 3, 4 и 5;
  10. член 209, ал. 1 и 2, чл. 210, 211, чл. 212, ал. 3, 4 и 5 и чл. 212а;
  11. членове 213а - 214;
  12. член 215, ал. 2, т. 1 и 3;
  13. член 219, ал. 3 и 4, чл. 220, ал. 2 и чл. 225в, ал. 1 и 2;
  14. член 227в, ал. 2;
  15. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) член 233, ал. 1 и 2, чл. 234, ал. 2, чл. 234а, 234б и чл. 235, ал. 3 - 5;
  16. членове 242 - 242а;
  17. членове 243 - 246, чл. 248а, ал. 5 и чл. 249 - 252;
  18. член 253, чл. 253а, ал. 1 и 2, чл. 254б, ал. 2, чл. 255 - 256, чл. 259 и чл. 260, ал. 1;
  19. член 280;
  20. членове 282, 283 и 283а;
  21. членове 301 - 305а, чл. 307в и 307г;
  22. член 308, ал. 2 и 3 и чл. 310, ал. 1;
  23. член 321, ал. 1 - 3 и 6, чл. 321а, ал. 1 и 2 и чл. 327, ал. 1 - 3;
  24. член 337, ал. 1 - 4, чл. 339, ал. 2 и чл. 346, ал. 2, т. 4, ал. 3 и 6;
  25. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) член 354а, ал. 1, 2 и 4, чл. 354б, ал. 4 - 6 и чл. 354в, ал. 1 - 3 от Наказателния кодекс.
  (2) Проверката започва и когато лице не е било привлечено като обвиняем за престъпление по ал. 1 поради това, че е отказано образуване на наказателно производство или образуваното наказателно производство е било прекратено, тъй като:
  1. е последвала амнистия;
  2. е изтекла предвидената в закона давност;
  3. след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта;
  4. деецът е починал;
  5. по отношение на лицето е допуснат трансфер на наказателно производство в друга държава.
  (3) Проверката започва и когато наказателното производство за престъпление по ал. 1 е спряно и лицето не може да бъде привлечено като обвиняем, тъй като:
  1. след извършване на престъплението е изпаднало в краткотрайно разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта или има друго тежко заболяване;
  2. притежава имунитет;
  3. е с неизвестен адрес и не може да бъде намерено.


  Препратки от статииПрепратки от практикиПрепратки от процедуриБележки
  Чл. 23. Проверка по чл. 21, ал. 2 започва и когато съгласно българското законодателство има признат акт на чуждестранен съд за някое от престъпленията по чл. 22, ал. 1 или за административно нарушение по чл. 24, ал. 1.


  Препратки от статииПрепратки от практикиПрепратки от процедуриБележки
  Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Проверката по чл. 21, ал. 2 започва с акт на директора на съответната териториална дирекция въз основа на уведомление от административнонаказващия орган, когато срещу лице има влязъл в сила акт за административно нарушение от естество да създава облага, ако облагата е на стойност над 100 000 лв. към момента на придобиването и, и не може да бъде отнета по друг ред.
  (2) Уведомлението по ал. 1 съдържа информация за:
  1. лицето, на което е наложено административно наказание с влязъл в сила акт;
  2. административното нарушение;
  3. имуществото на лицето, ако има данни за него.
  (3) (Обявена за противоконституционна с РКС № 13 от 2012 г. - ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Държавните и общинските органи или длъжностните лица, на които по служба е станало известно, че е придобита облага от административно нарушение на стойност над 150 000 лв. към момента на придобиването и, която не може да бъде отнета по друг ред, са длъжни незабавно да уведомят директора на съответната териториална дирекция и да му изпратят материалите по преписката.
  (4) (Обявена за противоконституционна с РКС № 13 от 2012 г. - ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Гражданите, на които са станали известни обстоятелства по ал. 3, могат да уведомят комисията за тях.

 7. 7 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 7169 Неутрално

  При нашите условия КПКОНПИ е институция, която защитава управляващите

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 8. 8 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 954 Неутрално

  До коментар [#6] от "von_seeckt":

  Комундел, не се напъвай, само се излагаш, без да раззбираш за какво става дума.
  На този "умнокрасавец" не можеш и на малкия пръст да стъпиш.
  Пробвай нещо в рубриката "Семена в браздите", там ще блеснеш със сигурност.

 9. 9 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 981 Неутрално

  До коментар [#8] от "SSS":

  Не би било лошо, ако беше споменал нещо по темата. Ако можеш де.

 10. 10 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 11024 Любопитно

  А Генералния адвокат защо не е проучила въпроса в детайли преди да даде становище? Така излиза, че е повърхностна или е много леко да бъде заблудена...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 11. 11 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  До коментар [#10] от "penetrating":

  Требвало е да пита Георги Атанасов преди да вземе становище...

 12. 12 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 1275 Неутрално

  Това дело ще е от сакрално значение на Трисвинариума …

  Не се и съмнявам, че съдът е уведомен за написаното в статията.
  Чакаме решението на съда на ЕС …

  В Люксембург трябва вече да знаят, че ние балканците си послъгваме малко, но гърците с много

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 13. 13 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 3576 Неутрално

  До коментар [#10] от "penetrating":Требвало е да пита Георги Атанасов преди да вземе становище...
  —цитат от коментар 11 на НеКой


  Tрябало е да подчертаят, че става дума за бъдещия пост на Цацаров. На това национално богатство не му приляга длъжност, на която всеки да го заобикаля като колче за слалом.

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
 14. 14 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 11024 Любопитно

  До коментар [#11] от "НеКой":

  Или може би трябва по-малко да се вярва на представители на една пленена държава ?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 15. 15 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 11024 Любопитно

  До коментар [#13] от "cinik":

  Истината е, че натискът от държавата п овъпроса е опасен за всеки от нас. Тя с него ни слага едн ивиртуални пранги, които стават реални, ако не се държим подобаващо спрямо №Кой и неговите желания ...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 16. 16 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2743 Весело


  Адвокат Георги Атанасов е съдружник е в адвокатското дружество "Доковска, Атанасов и съдружници",

  И замириса на мафия!

 17. 17 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 1955 Неутрално

  Адвокат Георги Атанасов е съдружник е в адвокатското дружество "Доковска, Атанасов и съдружници", И замириса на мафия!
  —цитат от коментар 16 на Дон Кихот


  Надценяваш ги. Мафията си има доста по-умни анализатори/адвокати. Темата е канеща към бан, защото иде реч за Прокопиев. Затова ще си спестя личното мнение.
  Ще добавя само, че предела на допустимост на доста примитивна наглост е преминат.

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 18. 18 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 1955 Неутрално

  Адвокат Георги Атанасов е съдружник е в адвокатското дружество "Доковска, Атанасов и съдружници", И замириса на мафия!
  —цитат от коментар 16 на Дон Кихот


  Надценяваш ги. Мафията си има доста по-умни анализатори/адвокати. Темата е канеща към бан, защото иде реч за Прокопиев. Затова ще си спестя личното мнение.
  Ще добавя само, че предела на допустимост на доста примитивна наглост е преминат.

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 19. 19 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 1955 Неутрално

  До коментар [#10] от "penetrating":Требвало е да пита Георги Атанасов преди да вземе становище...
  —цитат от коментар 11 на НеКой


  Сериозен пропуск, направо не е за вярване как някои индивиди си повярваха. Тя била профи, ама я били излъгали. Без коментар. Очаквам малко повече от човек, успял да придобие Каолин за жълти стотинки и да е в момента подсъдим по дело за ощетяване на държавата с милиони!

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 20. 20 Профил на tda10501756
  tda10501756
  Рейтинг: 783 Неутрално

  " Адвокат Георги Атанасов е съдружник е в адвокатското дружество "Доковска, Атанасов и съдружници", университетски преподавател по гражданско и търговско право, заместник-председател на Научно-методическия съвет към Софийската адвокатска колегия. Преди вписването му като адвокат е бил председател на Районния съд в Исперих, председател на Пети районен съд – София и заместник-председател на Софийския градски съд. Член е на Националния съвет на "Да, България!"."
  Дневник няма смисъл да хабите многото думички написани в тези изречения. Достатъчно е да напишете "Адвокат Атанасов е член на националния съвет на "Дай, България" и всичко ще бъде кристално ясно, дори без да се чете статията.

 21. 21 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 11024 Неутрално

  До коментар [#19] от "Vivian Apostolov":

  Не знам , Вие го казвате. Това не е моята теза.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 22. 22 Профил на Dimov
  Dimov
  Рейтинг: 492 Неутрално

  Тази статия е висока топка. Правните изводи са верни.
  Друг е въпросът колко читатели са ги разбрали...
  Като съдя по коментарите - малко.

  VD
 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на MyTwoCents
  MyTwoCents
  Рейтинг: 761 Разстроено

  Тази статия е висока топка. Правните изводи са верни.Друг е въпросът колко читатели са ги разбрали...Като съдя по коментарите - малко.
  —цитат от коментар 22 на Dimov


  И очевидно коментиращите са жадни за правосъдие под формата на публичен линч и разграбване на имуществото от тълпата. Без съд и присъда, установяване на вина и въобще наказуемост, водени единствено от собственото си чувство за справедливост. Което чувство на облечени с власт хора доста се изкривява.

  @)----,--'--
 25. 25 Профил на 1107
  1107
  Рейтинг: 853 Неутрално

  Интересно, кое това имущество на Цветан Василев за 2.4 млрд, което е конфискувано?!?
  Още по инетерсно, коха то ще бъде продадено за тази сума>
  И най-интересно, кога ще постъпят парите в съответните сметки.
  Отговорът е напълно ясен, еднозначен и съвсем сигурен. Всички го знаем.
  Малък пример.
  Държавата придоби дялът на КТБ в бтк и го продаде за 120 млн. ВТБ пък го препродаде за 400 млн, точно според оценките на василев.
  А това бе най-ликвдният актив на КТБ.

 26. 26 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2355 Любопитно

  До коментар [#6] от "von_seeckt":

  Таваришч, защо си проснал тези чаршафи? Законите ги знаем, няма нужда да правиш копи-пейст.

 27. 27 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2743 Весело

  До коментар [#17] от "Vivian Apostolov":

  "Надценяваш ги. Мафията си има доста по-умни анализатори/адвокати. "

  Не е въпрос на оценка (там не съм силен в юридическите дебри), а на факти. Няма крупен мафиот, който да не е плакал в жилетката на Доковска или Марковски.
  И всички излизат сухи!

 28. 28 Профил на Dimov
  Dimov
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментар [#17] от "Vivian Apostolov":"Надценяваш ги. Мафията си има доста по-умни анализатори/адвокати. "Не е въпрос на оценка (там не съм силен в юридическите дебри), а на факти. Няма крупен мафиот, който да не е плакал в жилетката на Доковска или Марковски. И всички излизат сухи!
  —цитат от коментар 27 на Дон Кихот


  Това, че някой плаче в жилетката на някой адвокат не прави плачещия мафиот. Още по-малко пък адвоката му.
  Андрешковците реват срещу адвокатите до момента, в който станат клиенти на прокуратурата (може и да стане случайно, напр. блъсваш баба на пешеходна, докато си четеш Вайбъра и караш...). После обръщат плочата, защото им става ясно, че и майка им не може да им помогне, а само да им съчувства. Може да им помогне само един - техния адвокат (ако са имали акъл и късмет да аднгажират добър).
  И започва реването в нечия жилетка...Ама вече си от другата страна....е*аната...

  VD
 29. 29 Профил на dedo_goshko
  dedo_goshko
  Рейтинг: 1144 Весело

  До коментар [#18] от "Vivian Apostolov":

  Повярвай ми, от личен опит знам - точно адвокатитена мафията сасред най-слабите и некадърни адвокати, НО ...имат зад гърба си Прокуратурата, КПКОНПИ част от Съда, част от ЧСИ-тата, част от Нотариусите и затова, със заплаха и принуда успяват да обслужват мафията .. Никой от адвокатите на мафията не може да напише подобен детайлен и качествен анализ ! Адокатите на мафията са слаби професионалисти, защото истинските добри професионалисти са скъпи, а мафията не обича да плаща пари, предпочита да заплашва .. Примери за слаби професионалисти, "адвокати" на управляващите мафиоти - Пацо дьо Тераса, ГешеФта, Данаил Барни Ръбълов, Стоян Мавродиев, Франтишек Петров, Шефа на Спец Съда Ушев, Георги Колев, Георги Чолаков, Боян Магдалинчев ... :))))

 30. 30 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2743 Весело

  До коментар [#28] от "Dimov":

  "Това, че някой плаче в жилетката на някой адвокат не прави плачещия мафиот. "

  Някой да е казал, че като плаче в жилетката, става мафиот?
  Те първо са мафиоти, а като ги настъпи законът, плачат в жилетката.
  А ти, вместо да заекваш във форума, вземи и провери, кой мафиот не е прибягвал до услугите на Марковски или Доковска- то си е аксиома!

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на MyTwoCents
  MyTwoCents
  Рейтинг: 761 Разстроено

  До коментар [#18] от "Vivian Apostolov":Повярвай ми, от личен опит знам - точно адвокатитена мафията сасред най-слабите и некадърни адвокати, НО ...имат зад гърба си...
  —цитат от коментар 29 на dedo_goshko

  Мдааа, компетентност, която се изразява във връзки и лостове за влияние, зависимости и прочие... И дипломи висящи по стените редом с разни сентенции от римското прави. На това му се вика правна чалга.

  @)----,--'--
 33. 33 Профил на Dimov
  Dimov
  Рейтинг: 492 Весело

  До коментар [#30] от "Дон Кихот":

  Аз отрицателните ти твърдения ("кой мафиот не е прибягвал до услугите на Марковски или Доковска") нямам намерение да оборвам...
  Ти доказвай кой е прибягвал до услугите на Марковски или Доковска...
  Чувствай се поласкан, че въобще коментирам лаишките ти постове, пълни с общи приказки.

  VD
 34. 34 Профил на goro6
  goro6
  Рейтинг: 1008 Неутрално

  До коментар [#10] от "penetrating": "А Генералния адвокат защо не е проучила въпроса в детайли преди да даде становище? Така излиза, че е повърхностна или е много леко да бъде заблудена..."
  - Точно това ми мина и на мен през ума. Излиза, че генералния адвокат на Съда на ЕС Елинор Шарпстън е на равнището на хубавците от българския наказателен триумвипат. Прав е Бил Господ:"Каквото горе, такова и долу". Каквто е в Европа, такова е и под Европа, демек в задния двор - Бг. Власт на дебилитета на всички равнища.
  Кой я заблудил? Ами тя тяка си е родена.

 35. 35 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 11024 Неутрално

  До коментар [#34] от "goro6":

  Ще видим :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK