Бедността е в пряка връзка с резултатите по български език в училище

Предоставянето на повече свобода на училищата и учителите да приспособяват програмите и учебното съдържание би допринесло за по-ефективно и резултатно учене.

© Николай Дойчинов

Предоставянето на повече свобода на училищата и учителите да приспособяват програмите и учебното съдържание би допринесло за по-ефективно и резултатно учене.



Текстът е от страницата на Института за изследвания в образованието – независим изследователски център с мисия да подпомага развитието на модерна образователна система. Заглавието е на "Дневник". Пълният текст на доклада може да бъде прочетен тук.


Проблемите на образователната система на България не са напълно идентифицирани и задълбочено анализирани и негативните последици от това се задълбочават. Повечето от тези проблеми, предизвикани от външни фактори на средата и/или от вътрешни за образователната система фактори, създават пречки пред постигането на ефективност на училищното образование. Те се решават бавно въпреки усилията за подобряване на условията за функциониране на системата.


Негативните последици от дълго натрупваните и нерешавани проблеми се изразяват главно в незадоволителните резултати от функционирането на формалната образователна система, чието основно предназначение е да организира и да осигурява равен достъп до качествено образование на децата и младите хора от предучилищното до висшето образование. Ниско е нивото не само на функционалната грамотност на учениците, но и на




базовата грамотност сред една част от учещите и сред населението.


Проблемите са много, защото образованието е сложна система, повлияна от разнопосочното действие на съвкупност от фактори, но то остава винаги във времето с решаващо значение за бъдещето на човешкия капитал и за цялостното социално-икономическо развитие на страната.


Неравният достъп до качествено образование създава сериозни рискове пред формирането на адекватен човешки капитал и поддържането на конкурентноспособна икономика. Ранното отпадане от училище, както и завършването на средно образование, без да са придобити адекватни знания и умения, се отразява неблагоприятно върху индивидуалната и върху социалната възвръщаемост от образованието. Чрез оценка на логистични вероятностни модели при използване на годишни данни от националното представително изследване "Наблюдение на работната сила" за 2017 г., провеждано от Националния статистически институт (НСИ), се доказва обективна връзка между образователното равнище и заетостта при младите хора във възрастовата група 15-34 години. Шансът за заетост на младите хора със средно общо образование е 8,24 пъти по-голям от този на връстниците им, които са отпаднали от училище преди завършване на основно образование. При младежите със средно професионално образование този шанс е още по-голям – 12,15 пъти. Тревожно високо е равнището на икономическата неактивност сред младите хора с по-нисък образователен статус – 63,7% от младежите, които са напуснали образователната система, преди да завършат основно образование, и 41% от тези с основно образование


нито работят, нито си търсят работа.


Близо 70% от младите хора (15 – 34 г.) с начално и по-ниско образование получават нетна заплата, която попада в двете най-ниски подоходни децилни групи (като от тях 54,5% са с доходи в най-нискaта подоходна група). В тези две групи на най-ниските доходи попада и заплащането на половината от лицата с основно образование.


Бедността е в пряка връзка с резултатите по български език в училище

© Собствени изчисления на базата на данни от НСИ/Евростат, „Наблюдение на работната сила“


Инвестициите в подобряването на обхвата, превенцията на отпадането и осигуряването на достъп до качествено образование за всички ученици, наред с предприемането на целенасочени усилия за формиране на адекватни на потребностите на пазара на труда умения, са от съществено значение за бъдещото икономическо развитие на страната. Oт гледна точка на трудовата и житейска реализация и на поддържането на конкурентоспособност на икономиката значение има не само броят на младите хора, които "произвежда" образователната система и годините, прекарани в нея, но и дали тези хора притежават фактическа и функционална грамотност, знания, умения и личностни характеристики, които да им позволят бързо да намерят желаната работа и ефективно да изпълняват служебните си задължения.


Българската система за формиране на умения се подрежда на 23-о място в Европейския индекс на уменията за 2018 г., като представянето по отношение на развитието на умения е относително слабо (стойност на индекса 38), а по отношение на активирането на умения страната заема предпоследното 27-мо място със стойност на индекса 11 (от 100). Наличието на относително високо пазарно съответствие на уменията при ниска ефективност на образователната система за формирането и активирането на умения се обяснява с факта, че структурата на заетостта в България все още почти изцяло се доминира от ниско и среднониско технологични работни места, за които не се търсят специализирани умения.


Недостатъчната гъвкавост и ефективност на образователната система при формирането на умения създава сериозни рискове за:


(1) задълбочаващи се дефицити или несъответствия на уменията в отделни индустрии и


(2) ограничен достъп до пазара на труда за младите хора с недостатъчни или с неподходящи умения.


Българската образователна система се отличава с висока степен на стратификация и клъстериране на учениците според техните характеристики, което обикновено се свързва с големи разлики в индивидуалните постижения и с ниски средни нива на постигнатите резултати.


Училищното образование се характеризира със значителна социална и академична сегрегация, измерени и чрез двата традиционни индикатора – индекс на различиe и индекс на изолация. Индексът на различие за България има високи стойности и в двете измерения – социална и академична сегрегация, като академичната сегрегация е дори по-висока от социалната. Анализ на Световната банка, свързан с измерването на добавената стойност на училищата, също показва, че


вместо да помагат за намаляване на неравенството между учениците, училищата допринасят за засилване на разликите между тях.


На практика България е една от страните, в които учениците с неблагоприятен социално-икономически статус най-често са концентрирани в училища, в които нямат съученици с високи образователни постижения, което съчетано с останалите форми на академична сегрегация и с голямата хетерогенност в характеристиките на отделните училища по отношение на качеството, е предпоставка за голямата разлика в резултатите на отделните групи ученици и за силното проявление на феномена "образователна бедност". Резултатите от PISA показват, че разликата между 15-годишните ученици с най-нисък и най-висок социално-икономически статус е 4 години по четене и малко над 3 години по математика и по природни науки. Докато социалната сегрегация в България трудно може да бъде преодоляна поради значителна концентрация на бедност и нисък образователен статус на родителите в много от общините, то целенасочените мерки за преодоляване на академичната сегрегация и за хомогенизиране на качеството на образованието между отделните училища в посока общото му подобряване са задължително условие за повишаване на средните резултати и на ефективността на училищното образование. Качеството на учителите, тяхната подготовка, възможностите за професионално развитие и мотивация имат ключово значение за ефективността на процеса на учене и за постиженията на учениците. Световната практика показва, че възприемането на индивидуализиран подход и надграждането на квалификацията според индивидуалните нужди, както и създаването на ефективни механизми за менторство и мотивиране на учителите имат голямо отражение върху качеството на ученето.


Проведените досега изследвания на PISA в България ясно показват два основни проблема:


(1) висок дял на учениците с резултати под критичния праг на постижения (под второ равнище) и


(2) нисък дял на учениците с високи резултати (на пето и шесто равнище).


Съществената разлика между дела на учениците с резултати под критичното второ ниво в България и средния за страните от ЕС дял от приблизително 17,3 процентни пункта по природни науки, 21,8 процентни пункта по четене и 19,8 процентни пункта по математика през 2015 г. потвърждава запазването на негативната и тревожна картина на качеството на образованието в България и потребността от промени в учебните програми, методите на преподаване и организацията на учебния процес. И в трите изследвани области делът на българските ученици с ниски постижения остава трайно един от най-високите в ЕС.


Наблюдава се силна връзка между дела на ученици с родители с ниско образователно равнище и резултатите от националното външно оценяване (НВО) по български език и литература в седми клас. Коефициентът на детерминация (R²), оценен на база линейния единичен регресионен модел показва, че на ниво общини около 73% от средните резултати на НВО по БЕЛ могат да се обяснят с относителния дял на ученици от семейства с нисък образователен статус.


Бедността също се оказва сериозно обвързана с резултатите по български език и литература. Сред факторите, които обясняват тази значима корелация, са ниското ниво на обхват в предучилищното образование, хетерогенното качество на образователната услуга в различните училища, високата академична сегрегация и концентрирането на ученици с нисък социално-икономически статус в училища, в които няма ученици с високи постижения. Ниското образователно ниво на родителите и/или икономическите затруднения в семействата често са свързани с ограничен достъп до допълнителна подкрепа за ученето, ако ученикът изпитва затруднения да се справя в рамките на образователния процес в училище. В контекста на теорията за културния и социалния капитал ниското образователно равнище на родителите предопределя и ниски очаквания към образованието, съответно по-високи рискове по отношение на когнитивната и поведенческата ангажираност с ученето.


Бедността е в пряка връзка с резултатите по български език в училище


Сериозен недостатък на предучилищното образование е, че то


не гарантира овладяването на говоримия български език за децата, за които българският не е майчин език,


поради което е необходимо да се създадат и приложат подходящи мерки за оценка на готовността на децата за постъпване в първи клас. Съществуващите практики допускат през "изхода" на задължителното предучилищно образование да преминават деца, които не владеят в достатъчна степен говорим български език. Макар че липсват статистически данни за това явление е известно, че тези деца, още през първата година в училище, поради нарушената комуникация между тях и учителя, са поставени в неблагоприятна и често пъти стресова среда, изостават в учебния процес, демотивират се и загубват желание за активно участие в ученето. Впоследствие тези негативни обстоятелства стават основна причина за ниски образователни резултати и за напускане и/или отпадане от училище.


Възможен подход за преодоляване на незадоволителното състояние на качеството на училищното образование, основан на опита на други страни от ЕС, е да се предприеме промяна на учебните програми в посока на


намаляване на информационната натовареност на учениците и осигуряване на повече учебно време


за усвояване на уроците и практическото прилагане на наученото. Предоставянето на повече свобода на училищата и учителите да приспособяват програмите и учебното съдържание също би допринесло за по-ефективно и резултатно учене в зависимост от реалните потребности. Опитът от други страни показва, че в сегашните условия на "информационна експлозия", ефективните училища са тези, които имат и се възползват от автономията да решават какви знания и умения са актуални и значими в рамките на определените области на знанието и най-вероятно ще бъдат полезни и приложими за по-нататъшните образователни етапи и за житейската реализация на учениците. Това от своя страна изисква силно училищно лидерство и сериозно професионално учене и професионално развитие на самите учители.


Нерешен остава проблемът за ограмотяването на неграмотните, между които има и много млади хора – над 37 хиляди.


След един по-задълбочен анализ на разпространението на неграмотността, би могло директно да се пристъпи към изготвяне, утвърждаване и изпълнение на програма за свеждане до минимум на неграмотността сред населението в трудоспособна възраст чрез различни форми за учене на възрастни. По-нататък логически следва създаването и изпълнението на план за включване на ограмотените лица в програми за възрастни за придобиване на начално образование (4 клас) и възможност за придобиване на професионална квалификация.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (84)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 985 Неутрално

  Няма такава връзка. Истината е проста - най-бедни са хората от малцинствата, а те са малограмотни и не знаят български език.

 2. 2 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2195 Неутрално

  До коментар [#1] от "Voiko":

  Въпреки огромните за нашите услови увеличения на учителските заплати ,качеството на образование в тези училища е много ниско , не е нормално в 8 клас децата да не си знаят имената , егенетата ,адресите и елементарни неща ,което показва ,че никой не се занимава с тях в час .

 3. 3 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 582 Неутрално

  Добре, аз имам колега, програмист, който си е ниско грамотен. Взима над 3к заплата. Та да ви имам анализа. Не всеки е вложил цялата си мисъл в него, като ученик. Да, кофти е, но да се правят такива заключения, е още по-кофти.

 4. 4 Профил на niki7
  niki7
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Докато в подобни наукжобразни изследвания не се споменава думата цигани, проблемът никога няма да е точно дефиниран.

 5. 5 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1829 Неутрално

  Ти да видиш! Излиза,че необразованите са бедни!
  Не че ми влиза в работата, но да попитам, колко пари похарчихте за да откриете това?

 6. 6 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2804 Неутрално

  "Неравният достъп до качествено образование"

  - това се прави напълно съзнателно. Тук от 10 години си повтарям, като грамофонна плоча, че МО трябва да забрани плащането на каквито и да е пари, свързано с ходенето на училище. Ако не е общодостъпно за всички, трябва да е забранено. Постоянно се искат пари - започва се със стотина лева за "допълнителни материали", ЗАЩО? Нали има учебници. След това се продължава с еднодневните екскурзии по 40-50 лв. и т. н.. И не са потърпевши само циганите. Сина ми има едно приятелче, което се отглежда само от майка му и не им стигат парите. Многократно съм виждала тъгата в очите му. А циганите направо ги отписват децата.


  ""вместо да помагат за намаляване на неравенството между учениците, училищата допринасят за засилване на разликите между тях. "

  Абсолютно вярно. Мога да дам един по-достъпен за аудиторията пример. Курсовете в Британика или Аво бел, по английски са средно по 1400 лв. за 10 годиин /въпреки, че се започва със 800лв./ С второто ми дете реших, да пробвам поне до 3-ти клас да не го записвам. Изостана и то значително от другите деца, и не защото не се стараеше. Сега си плащаме и тази ТАКСА за образование.


  Любовта ще спаси света!!!
 7. 7 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2804 Неутрално

  "Докато социалната сегрегация в България трудно може да бъде преодоляна поради значителна концентрация на бедност и нисък образователен статус на родителите в много от общините"

  При бай Тошо това го нямаше, ако искате се заблуждавайте до живот.


  "Бедността също се оказва сериозно обвързана с резултатите по български език и литература. Сред факторите, които обясняват тази значима корелация, са ниското ниво на обхват в предучилищното образование, хетерогенното качество на образователната услуга в различните училища,"

  Аз виждам огромни разлики в София, за страната само си представям. МО прикриваше това, като всеки учител сам си избираше задачите за тестове и класни. Естествено в училищата с ученици от по-бедни семейства, в крайните квартали, задачите стана ясно, че са в пъти по-лесни.

  Любовта ще спаси света!!!
 8. 8 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Любопитно

  До коментар [#4] от "niki7":

  И като се споменене ”циганин” и проблем няма? Проблем има и то голям, защото утре започва от днес!

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 9. 9 Профил на 88
  88
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Етническият състав е в пряка връзка със всички негативи - престъпност, неграмотност, ниска продължителност на живот, средновековни болести и прочее.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 10. 10 Профил на dedolib4o
  dedolib4o
  Рейтинг: 8 Любопитно

  Днешните деца и младежи предпочитат да получават информацията си от "говорими" източници като телевизия, радио, телефон, кино и театър, но не и от писани текстове като книги, списания и брошури, щото е ПО-ЛЕСНО и свързано с минимално усилие Поради това, болшинството имат проблем с четенето и го избягват. От дуга страна книгите са скъпи (средно 20 лева) и затова много семеѝства не са склонни да го направят. В тази връзка ПРАВИТЕЛСТВОТО МОЖЕ ДА НАМАЛИ ДДС-то ВЪРХУ ПЕЧАТНИТЕ ИЗДАНИЯ и по този начин да насърчи четенето!
  За хазарта - голямо ДДС, а за научната и художествената литература - нулева ставка!!!!!

 11. 11 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 1259 Неутрално

  Няма никакъв спор, че (сравнително) равния достъп до образование е задължителен. Не говорим за безплатни допълнителни курсове по английски примерно, а за едно добро базово ниво, което трябва да може да се получи навсякъде преди влизането в гимназиите/техникумите, където вече да има някакво отсяване. За това обаче са необходими целеви инвестиции в инфраструктура, кадри, учебници. Излишъците по бюджетите трябва да се вкарват най - вече тук. Въпросът е, че силна и качествена образователна система не се вписва в интересите на някои хора. За тях зависимите и необразовани хора са потенциален капитал.

 12. 12 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2804 Неутрално

  Ще споделя и още нещо. Постигането на високи оценки до НВО в 7 клас /които ти дават достъп до добри учители в 8-12 клас/, струва в София, между 5-10 х. лв., подготовка от 5 кл. да 7 кл.. Сега нарочно направиха така, че в бала за кандидатстване да са включени годишни оценки от 5 и 6 клас.
  Изключения от гореспоменатата сума, са децата с родители-учители или баби и дядовци учители, които взимат детето от училище и учат с него.
  Всички останали кандидати ходят на уроци.
  А който ги няма тези пари? Или не научава език, или ходи на курсове, които струват даже повече.

  Любовта ще спаси света!!!
 13. 13 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2804 Неутрално

  "Предоставянето на повече свобода на училищата и учителите да приспособяват програмите и учебното съдържание също би допринесло за по-ефективно и резултатно учене в зависимост от реалните потребности. "


  С това решение не съм съгласна. Учителите веднага ще свалят нивото до дъното. Нали вече поискаха, да се намали нивото по НВО и ДЗИ по математика. Трудно им било на децата!

  Любовта ще спаси света!!!
 14. 14 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2804 Неутрално

  "да се предприеме промяна на учебните програми в посока на
  намаляване на информационната натовареност на учениците и осигуряване на повече учебно време за усвояване на уроците"

  Да забранят носенето на смартфони, поне до 4-ти клас.

  Любовта ще спаси света!!!
 15. 15 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2902 Неутрално

  Браво!
  Само 30 години ви трябваха, за да стоплите!

 16. 16 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3463 Любопитно

  До коментар [#8] от "DDR":

  Българската образователна система се отличава с висока степен на стратификация и клъстериране на учениците
  ======
  Това какво е ?

  Bukalemun
 17. 17 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 1093 Любопитно

  Българското възраждане, 19-ти век рязко вдига нивото на грамотност в страната. Иван Вазов, считан за "патриарха на българската литература" и Христо Ботев не са имали висше образование. Българите през 19-ти век обаче не са били особено богати.

  Виждате ли сега проблем в анализа?

  Да добавя и че през 19-ти век в Османската империя не са имали социални помощи, т.е. ако не работиш единствената ти възможност е да хванеш гората.

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 18. 18 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Любопитно

  ......Всички останали кандидати ходят на уроци......
  —цитат от коментар 12 на hope


  Тази работа с уроците за сега само в Бг съм я срещал. (изключение са някои от виетнамците в Чехия, но там борбата е за друго...) а съм запознат с няколко училищни системи извън българската. Обикновенно ако детето не е тъпо или много мързеливо, при нормално учене получава достатъчно знания за успешна реализация. За по-изоставащите по различни причини (друг майчин език, диз проблеми и .н.) има допълнителни безплатни занимания в училищата, акто особено се набляга и задължително таботи с учениците, чиито майчин език е различен от този, използван за обучение в училището. Има опит и с частни училища, но освен безмислени екскурзии и философстване не открих друга съществена разлика в обучението от нормалното държавно такова (например в Чехия).

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 19. 19 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 768 Любопитно

  Издателство "Византия" е решило, че с "преводи" ще реши отчасти проблема.

  Първият български роман преведен на български език
  Осъвременената версия на „Под игото“ смята читателите си за неграмотни
  https://www.ploshtadslaveikov.com/parviyat-balgarski-roman-preveden-na-balgarski-ezik/

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 20. 20 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Неутрално

  Издателство "Византия" е решило, че с "преводи" ще реши отчасти проблема. Първият български роман преведен на български езикОсъвременената версия на „Под игото“ смята читателите си за неграмотниhttps://www.ploshtadslaveikov.com/parviyat-balgarski-roman-preveden-na-balgarski-ezik/
  —цитат от коментар 19 на baba_zozolana


  И на мене ми е странно това с преводите но от личен опит знам, че специално за "Под игото", деца родени извън България и незапознати с битовите турцизми срещат огромни проблеми при четенето му и горе долу още в началото го зарязват.
  Мене повече ме притеснява, че не се публикуват книгио в оригинал на северомакедонски автори - защото все повече хора в българия , като чуят македонско наречие и викат, че това е сръбски и не го разбирали. Същото се отнася и за торла;ките говори - същата история, чуят нещо на торлашки и айде, било на сръбски и не разбирали. Там поне един писател от региона се е отсрами с роман ан торлашки, ама голям вой се надигна в "интелектуалните" среди...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 21. 21 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4168 Неутрално

  До коментар [#17] от "majorman":

  Колко е вдигнало Възраждането нивото на грамотност в страната?
  1881 година, първото преброяване в кн.България - грамотни 3,5% от цялото население, т.е. 5% без децата до 10 години. Много бе!
  /Кирил Попов, 1916, Стопанска България/.
  :

 22. 22 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 272 Неутрално

  Прочетох:
  "Текстът е от страницата на Института за изследвания в образованието"
  и повече не продължих!! Няма смисъл да чета поредното упражнение пръкнало от някакво НПО с цел усвояване на накякви грантове.
  Тези "институти" се размножават като мравки напоследък. Ако не е институт ще е "обсерватория" или "мозъчен тръст"!! :-)

 23. 23 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3463 Любопитно

  До коментар [#19] от "baba_zozolana":

  Първият български роман преведен на български език
  =======
  А онова прословуто безумие редактирано ли е ?
  Че в турския език , думата свобода не съществува....

  Bukalemun
 24. 24 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Навремето, още през соца, като успях да се класирам за градски даскал-първо се караше стаж по селата-та в у-щето дето ме назначиха, се носеше славата на една начална учителка, която подготвяше перфектни класове по математика. Колежките и в 5 кл. я благославяха, така до 7-ми кл., когато се класираха за елитни училища. Каква обаче беше тайната рецепта. Вика я шефа, най-сетне и на него му просветнало.
  -Гико/тясе казваше Гинка/-абе навън грее слънце, другите начални играят по двора, ти кво правиш в класната стая?
  -Ами решаваме задачи, др. директор...
  -Какви задачи, имаш по програма физическо, я бързо навън.
  -Аз съм възрастна жена, шефе, не мога на слънце, по-полезна е математиката...и т.н.
  Ясно. Гинка не признаваше рисуване, трудово и физическо, само строго научна работа.
  Е това е.

 25. 25 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3463 Неутрално

  До коментар [#20] от "DDR":

  , деца родени извън България и незапознати с битовите турцизми срещат огромни проблеми при четенето му и горе долу още в началото го зарязват
  =======
  Те децата не са виновни.....
  Тяхната първична битова среда е на хиляди километри от тая която ти и искаш ....те да разберат.....
  Преведено на брюкселски .....това означава само едно....... интеграция в действие......

  Bukalemun
 26. 26 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  До коментар [#6] от "hope":

  А-а-а-а...! Добър ден! Естествено, че проблемите тръгват от МО. Те налагат системата на образование. Те го направиха бизнес с учебници и частни уроци. Като се имат в предвид и болните амбиции на много родители, как да не им измъкнат по една торба пари, за да може детето им да е образовано. И след средното образование, какво се оказва? Отиват във ВУЗ и после, какво? Всички се реализират с 5-10 хиляди лева заплати? Естествено, че не!
  Още от детските градини започва тая лудост. То уроци по четене, по писане, по английски, по математика! Майките се хвалят една на друга, нейното колко било умно и още от 3 годишно решавало квадратни уравнения. Другата да не остане по-назад обяснява, че нейното вече говорело много думи на английски и почвало да пише стихотворения. Тоест имаме някаква мания, всяко дете едва ли не да изпреварва другите и да учи материал и предмети за по-горни класове. Защо? В името на какво? Отиват на училище и започват да предъвкват това, което вече са учили по уроци и по школи и така пречат на останалите на които, родителите им не са имали пари за уроци.
  Учителите от своя страна вече свиканаха да приемат училището като място, където си набират клиенти. Тоест да вървят частните уроци, пък тия които не плащат - майната им! Да се оправят. Няма да ги учим и ще им пишем по някоя четворка или петица и да не ни занимават.
  В по-големите градове, където родителите са с по-големи финансови възможности децата са по-умни. Тоест има пари за уроци, които се превръщат в по-високи оценки. Просто е. После в университетите лъсва нивото, защото всеки трябва да се подготвя сам.

  Бивш tww09306483.
 27. 27 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Каква тежка, тромава , натруфена фраза, какъв претрупан, претоварен словоред...?!

  Заключенията на това НПО бих ги събрал на една трета от техния текст с доста по- ясни думи , без използване на нито една чуждица!

  Ма ко да праят хората, требе си заслужат гранта!

 28. 28 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3463 Любопитно

  До коментар [#20] от "DDR":

  Мене повече ме притеснява, че не се публикуват книгио в оригинал....
  =======
  А оригиналите трябва да се пазят ..... може би ето така

  https://youtu.be/QHzb42Vbfr8

  Оня ден го пуснаха ....

  Bukalemun
 29. 29 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 956 Неутрално

  Бедността е във основата на повечето проблеми у нас, 30г. управление на
  всякакви партии и идеологии ни докараха до там !!!

 30. 30 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2804 Неутрално

  До коментар [#18] от "DDR":

  "Тази работа с уроците за сега само в Бг съм я срещал. "

  Всичко тръгва от ниските заплати на учителите. Учителството е за хора, които са наследствено богати и могат да си позволят лукса, жената да работи като учител, по призвание. Да, ама са много малко и са в 4-5 училища в София. В другите са ядосани на живота жени, които всеки дан живота шамаросва с толкова проблеми, че са на работа, само физически. Към първите добавям и малкото останали учители от живково време, които са в предпенсионна възраст. Една такава, така оплю МО на една родителстка среща, че завърши с пяна на уста "който иска, да отиде да каже в МО, какво съм казала". За пръв път присъствам на родителска среща, на която родителите ръкопляскаме.

  Та за тези няколко училища се влиза с оценки, близки до 6,00.
  Там може да научиш и някакъв език, така необходим днес.
  Та оттам идват уроците, не защото ни е много кеф.

  Любовта ще спаси света!!!
 31. 31 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 985 Неутрално

  До коментар [#2] от "edin drug":

  Има и по-фрапиращи случаи - има деца, които не знаят в кой клас са.

 32. 32 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 1259 Неутрално

  До коментар [#26] от "Petleshev":

  "В по-големите градове, където родителите са с по-големи финансови възможности децата са по-умни. "

  Не е гаранция, че са по - умни. Най - вероятно ще имат повече придобити знания по определени теми, но дотам. Когнитивният потенциал на едно дете е в минимална зависимост от това колко и как се занимават с него. Разликата в точките на IQ тест, независим от културната среда в двата случая - беден на село и богат в града, би била около 5 точки средно, което е доста малко.

 33. 33 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2804 Неутрално

  До коментар [#26] от "Petleshev":

  "Тоест има пари за уроци, които се превръщат в по-високи оценки. Просто е. После в университетите лъсва нивото, защото всеки трябва да се подготвя сам."

  Уроците не убиват самостоятелността. Нямат никакъв негатив, освен финансов.
  А бизнеса с учебни помагала, стигна за една година до 170 лв., в 4-клас, еднократно, в началото на годината.

  Любовта ще спаси света!!!
 34. 34 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2804 Неутрално

  До коментар [#32] от "4okuto":

  И тази природна интелигентност как ще се развие на село? Сещате ли се за младежа, син на чистачка и готвач, приет във всички университети от Бръшлянената лига, някъде от провинцията бяха.
  Да, има разлика между интелект и образование, но това е съвсем друга тема.
  Темата е, има ли връзка между финансовия статус на родителите и нивото на средно образование.

  Любовта ще спаси света!!!
 35. 35 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 1259 Неутрално

  До коментар [#34] от "hope":

  Така е. Написах го от гледна точка на това да не се бъркат придобити знания с природна интелигентност. Друго отделно понятие е мъдростта. Висока стойност на трите заедно пък правят гения.

 36. 36 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2851 Неутрално

  Неравният достъп до качествено образование създава сериозни рискове пред формирането на адекватен човешки капитал и поддържането на конкурентноспособна икономика. Ранното отпадане от училище, както и завършването на средно образование, без да са придобити адекватни знания и умения, се отразява неблагоприятно върху индивидуалната и върху социалната възвръщаемост от образованието.
  *
  Какво значи "неравен достъп до образование"? Доколкото ми е известно държавата осигурява достатъчно места в училищата за всички ученици до завършване на средното им образование. Образованието е безплатно, т.е. всеки, който иска може да се обучава. Ранното отпадане от училище няма нищо общо с достъпа до образование, а се дължи на други фактори.
  Доколкото виждам, авторите на анализа си умират от желание да ликвидират по-добрите училища и да омешат учениците от всички социални и етнически прослойки с цел по-изоставащите ученици да се учат от по-добрите. Това няма как да стане, даже по мое време когато всички посещавахме кварталните училища имаше изоставащи и отпадащи ученици. Най-много качеството на образованието да се влоши навсякъде и които родители имат пари да плащат за частни училища.

 37. 37 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 874 Любопитно

  А дали сте идиоти ? Резултатите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК са в пряка зависимост ЕДИНСТВЕНО от етническия език на детето ! Колко процента от учениците използват български език в домовете и общностите си ?

 38. 38 Профил на Stoil Stoilov
  Stoil Stoilov
  Рейтинг: 89 Неутрално

  Ето едно мнение, спделено пред две - три години. Прочетете го. Може да е полезно поне за размисъл.

  http://vevesti.bg/1896/za-romite-da-postavim-truda-v-nachaloto/

 39. 39 Профил на Stoil Stoilov
  Stoil Stoilov
  Рейтинг: 89 Неутрално
 40. 40 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2804 Неутрално

  До коментар [#36] от "pamela":

  Ранното отпадане е пряко свързано с недостига на пари.
  Не е културна особеност, както удобно искат да изкарат ГЕРБ.
  Другата лъжа е, че образованието е безплатно.
  За циганите 200-300 лв. за тетрадки и помагала всяка година са непосилни.

  Любовта ще спаси света!!!
 41. 41 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Любопитно

  До коментар [#18] от "DDR":"Тази работа с уроците за сега само в Бг съм я срещал. "Всичко тръгва от ниските заплати на учителите. Учителството е за хора, които са наследствено богати и могат да си позволят лукса, жената да работи като учител, по призвание. Да, ама са много малко и са в 4-5 училища в София. В другите са ядосани на живота жени, които всеки дан живота шамаросва с толкова проблеми, че са на работа, само физически. Към първите добавям и малкото останали учители от живково време, които са в предпенсионна възраст. Една такава, така оплю МО на една родителстка среща, че завърши с пяна на уста "който иска, да отиде да каже в МО, какво съм казала". За пръв път присъствам на родителска среща, на която родителите ръкопляскаме.Та за тези няколко училища се влиза с оценки, близки до 6,00.Там може да научиш и някакъв език, така необходим днес.Та оттам идват уроците, не защото ни е много кеф.
  —цитат от коментар 30 на hope


  Мога само искренно да Ви съжаля и да Ви пожелая, енергията, която влагате в писане на жалостиви постове, да я впрегнете в работа за подобряване на учебният процес в България.
  Веднага Ви давам една идея.
  Парите, които давате за уроци, събирайте ги родителите и ги дарявайте на учителите, които учат децата Ви в училище. Така, те няма да са фрустрирани, Вие ще може да изисквате от тях качествен учебен процес пък и децата няма да се разкарват след училище да ходят по уроци. Това ми хрумва на първо време - така и така сте ги прежалили тези хилядарки, по-добре ги дайте на учителите в училището, които обучават децата Ви.
  Надявам се в бг училищата има родителски контролен комитет? Или не?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 42. 42 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4223 Неутрално

  Битието определяло мисленето, какво откритие!
  Май отново сме на етапа при който трябва да се въведат турскитеи цигански начални училища, където да се води паралелно обучение на турски в началното със засилваща се роля и място на българския език. Тези училища изиграха немалка роля в България, закриха ги в средата на 1960-те по политически съображения.

 43. 43 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4223 Весело

  До коментар [#16] от "eti mehter":

  Ети, това на прост език означава,че образователната система отрязява имуществените възможности и социалния статус на семейството на ученика- децата от "добри" семейства са в "добри" училища.
  Още по-просто е с познатия ти израз от едно време "Имаш крава-пиеш мляко" (някои добавяха "нямаш крава=доиш котката" :-)

 44. 44 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4223 Весело

  До коментар [#41] от "DDR":

  Съветът ти е незаконен от финансово-правна гледна точка, дарението е към училището, не към родителите :-)
  Ако това от което се оплаква съфорумката е така, то просто отразява една реалност отдавна битуваща в Япония или Южна Корея, паралелно съществуване на държавни училища с частни системи на допълващо образование с високи такси и така до влизане на много уморени деца в по-дбрите университети.

 45. 45 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Любопитно

  До коментар [#42] от "daskal1":

  Славяногласните елини, като не са учили в славяногласни начални училища, да не би да не владеят гръцки? Или власите без влашки начални училища български?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 46. 46 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Неутрално

  До коментар [#44] от "daskal1":

  ”... дарението е към училището, не към родителите :-)..”
  Предполагам, имал си предвид учителите. Идеята ми е да се подпомагат учителите.
  А на ”надеждата” какъвто и съвет да и дадеш е все тая —задачата е да се мрънка 😉

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 47. 47 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4223 Весело

  До коментар [#46] от "DDR":

  Прав си, разсмях се и направих грешката, "даренето към учителите".
  Лично аз не бях популярен като давах домашни в къщи в началното училище, посрещани с "ама не е фейр, другите деца нямат домашни." Още помнят и сега разбират моя отговор "Животът не е фейр, действай" (не особено педагогично, но се хилеха като получаваха награди.После стана навик за работа.

 48. 48 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4223 Неутрално

  До коментар [#45] от "DDR":

  На какво ниво е въпросът?Преди години правихме видеомост за учащи се-латиноси с Националния университет в Мексико. Студентите си дрънкаха помежду си на испански, но когато отсреща започна интелекуалният испански с професорския и ръководния състав на университета, веднага минаха на английски. Този испански език им беше непознат, боравеха с "домашния испански" от 800-1000 думи, да не говорим за наследеният културен слой на родителите-имигранти, основно работници, който не дава възможност за комникация на едно по-високо интелектуално ниво.

 49. 49 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3463 Любопитно

  До коментар [#41] от "DDR":

  Мога само искренно да Ви съжаля и да Ви пожелая, енергията, която влагате в писане на жалостиви постове, да я впрегнете в работа за подобряване на учебният процес в България.
  ========
  Това наистина е интересен етап от сезирането на проблема. ....
  В Бг....сякаш се плаче и драматизира повече ....отколкото да се решава самия проблем. ....
  На други места по света , ситуацията е доста по тежка .....
  В Турция например , нещата са опрели .....'на кокъл'.....
  След като Анкара командирова учители в Диярбакър ....те са под угрозата на ....Кюрдската Комунистическа Партия ... (ПКК).....
  Започва борба за просвещение, оцеляване и просвета.....както от страна на държавата, така и на терористите .....
  Говорил съм специално със симпатизант на ПКК ....който открито ми е празнавал ,че .....''ако държавата образова и обучи нашите деца , за в бъдеще ще имаме сериозни проблеми с набирането на кадри за нашето революционно движение. ....''.....
  Така че. .... с много парА , пАра да не се вдига .....
  Няма полза.....


  Bukalemun
 50. 50 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4168 Весело

  До коментар [#37] от "Тони КОСТОВ":

  А колко от учениците вкъщи си говорят на местния диалект?

 51. 51 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2804 Неутрално

  До коментар [#41] от "DDR":

  Аз проблем с моите деца нямам, работата и финансите ми го позволяват.
  Обаче, искам в България да се живее по-добре. Не искам децата ми да живеят в чужбина.
  ИПИ имат анализ, колко губим всяка година от това, че циганите са неграмотни.

  Любовта ще спаси света!!!
 52. 52 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1770 Неутрално

  „Който отваря училище, затваря затвор.”
  Виктор Юго

 53. 53 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2804 Неутрално

  И по математика нещата са също толкова трагични, 2016:

  "Равносметката след като днес от Министерството на образованието и науката обявиха резултатите от матурите за 7-ми клас на страницата си в интернет – 27 500 двойки и едва 3630 пълни шестици.
  Около 53 хиляди ученици са писали на двата изпита.
  Най-много са ниските резултати по математика, тъй като двойките там са близо 18 000. Отличниците са под 1200.
  Малко по-добре са резултатите по български език и литература, където около 2500 ученици са изкарали пълни шестици. Двойките са 9500."

  Любовта ще спаси света!!!
 54. 54 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3463 Весело

  До коментар [#48] от "daskal1":

  дрънкаха помежду си на испански
  ======
  :).....
  Много често. ...на това ''дрънкане'' ...му викат културно историческо наследство.
  А нали знаеш ......ако в този кънтри испански има и по някоя индианска дума ....тогава щи пиша трактати ....както всеки път. ....
  Така че ....нека не отдалечаваме темата от Балканите. ....

  Bukalemun
 55. 55 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Любопитно

  До коментар [#41] от "DDR":Аз проблем с моите деца нямам, работата и финансите ми го позволяват.Обаче, искам в България да се живее по-добре. Не искам децата ми да живеят в чужбина.ИПИ имат анализ, колко губим всяка година от това, че циганите са неграмотни.
  —цитат от коментар 51 на hope


  За да се живее в България добре, направи нещо и за чуждите деца. Дарявай учебници, дарявай частни уроци, щом като толкова не може да се организирате да подпомогнете учителите финансово. повдигайки чуждите деца, учиш твоите на благотворителност и им създаваш добра среда за живот и работа - ще имат качествени началници (може някое от чуждите да стане началник) или качествени работници 9ако твоите станат началници).

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 56. 56 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7572 Неутрално

  Само неграмотните с различен майчин език, не го разбират.

 57. 57 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Любопитно

  До коментар [#45] от "DDR":На какво ниво е въпросът?Преди години правихме видеомост за учащи се-латиноси с Националния университет в Мексико. Студентите си дрънкаха помежду си на испански, но когато отсреща започна интелекуалният испански с професорския и ръководния състав на университета, веднага минаха на английски. Този испански език им беше непознат, боравеха с "домашния испански" от 800-1000 думи, да не говорим за наследеният културен слой на родителите-имигранти, основно работници, който не дава възможност за комникация на едно по-високо интелектуално ниво.
  —цитат от коментар 48 на daskal1


  Даскале, ще ме извиняваш, ама хич не разбрах каква е връзката на написаното от теб с това, което аз бях написал. Въпроса ми беше, че славяногласните елини владеят чудесно гръцки без да са ходили на славяногласни начални училища (по ред причини) и че българските власи владеят прекрасно български (пък и доста са във властта и управляват) без да са ходили на влашки начални училища. По повод на тезата ти за циганските и турските начални училища.
  А относно латиносите - подозирам, че става въпрос за следният условен рефлекс - с когото на какъвто език си започнал да говориш на такъв продължаваш до края. Така, че латиносите са свикнали че академично се говори на английски, домашно на испански и т.н.
  Този феномен ми е много добре познат (и не само на мене) - и до сега, след като в детството си и юношеството съм комуникирал с някого на един език, продължавам на него и не мога да се пречупя да мина на друг, макар, че той прекрасно ги владее и двата.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 58. 58 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2851 Неутрално

  До коментар [#40] от "hope":

  Доколкото ми е известно се дават допълнителни помощи за децата от етноса да се подготвят за училище. Освен това за децата, които искат да учат се осигуряват и допълнителни стипендии. Примерно, всички студенти от ромския етнос получават стипендии.
  Предполагам, че ако родителите се обърнат към някои от многобройните организации, усвояващи пари за интеграция би трябвало да получат помощ да изпратят децата си на училище.
  Проблемът е липсата на интерес към образованието.

 59. 59 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2532 Весело

  До коментар [#5] от "lz73":Излиза,че необразованите са бедни!
  >>> Долу горе така стоят нещата. Вчера чета читателско мнение под статия за Тръмп в NYT. Човекът споделя спомен от детските си години, когато баща му карал Тръмп ( и него ...) от имението на Тръмп до Манхатън. Бащата току що сбрал парици и купил скрoмна кола. Тръмп, в неговия си маниер, се изказал презрително за качествата на подобни коли и почнал да се хвали колко е богат и какви къщи/коли има.
  Накрая снизходително обърнал внимание на детето и му казал снизходително:
  " Учи, за да сполучиш като мен..Иначе цял живот ще возиш такива като мен, вместо да возят теб"

 60. 60 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1407 Неутрално

  Нещо за топлата вода и велосипеда? Почти научно обяснение.
  Открай време е известно,че има силна зависимост между грамотността, образованието и напредъка в живота. В това е и смисълът на ученето, училището и науката.

 61. 61 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2532 Весело

  До коментар [#43] от "daskal1":децата от "добри" семейства са в "добри" училища.
  >>> По този повод се сещам за мои съседи, които са черни( едните са имигранти от Ямайка, другите местни...). Купили са си относително скъпи къщи в нашия район главно заради децата си- има много добри училища.
  Едното семейство се появява епизодично , явно да не ги заподозрат и санкционират, че ползват благата на образованието незаконно.

 62. 62 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2532 Неутрално

  "Весело" в предишния ми постинг да се разбира като "неутрално" :)

 63. 63 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  До коментар [#32] от "4okuto":

  Да де...! Точно това имам в предвид.

  Бивш tww09306483.
 64. 64 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Любопитно

  До коментар [#43] от "daskal1":децата от "добри" семейства са в "добри" училища.>>> По този повод се сещам за мои съседи, които са черни( едните са имигранти от Ямайка, другите местни...). Купили са си относително скъпи къщи в нашия район главно заради децата си- има много добри училища. Едното семейство се появява епизодично , явно да не ги заподозрат и санкционират, че ползват благата на образованието незаконно.
  —цитат от коментар 61 на тулса


  Като са си купили къщи не живеят ли в тях?
  И ако не живеят в тях как децата им ще ползват местните училища - ще ги карат от гетото и обратно ли?
  Или те не са наред или нещо в поста ти не е наред

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 65. 65 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1182 Весело

  До коментар [#8] от "DDR":

  Докато се говори политкоректно и не се назове проблема, няма как да се търси решение ....

 66. 66 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2908 Неутрално

  Още академични усилия в доклади, които ще ги наредят по лавиците и ще прашасват до второ пришествие.

 67. 67 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Любопитно

  До коментар [#8] от "DDR":Докато се говори политкоректно и не се назове проблема, няма как да се търси решение ....
  —цитат от коментар 65 на Quo Vadis?


  Напълно си прав, но проблема е в това, че сякаш голяма част от българите живеят в някаква паралелна действителност, където те са умни и красиви и всички проблеми са от малцинствата и като кажат, че малцинствата са неграмотни и им олеква и един вид - проблем няма, да си го решават малцинствата (ние сме умни и красиви и не сме от тия, како Сийке). Ама времената на Османската империя са безвъзвратно заминали и не става вече всеки да си живее в паралелна реалност в своята си махала.... Трябва работа със всички проблемни групи, независимо от произхода им.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 68. 68 Профил на Петърчо
  Петърчо
  Рейтинг: 476 Неутрално

  Ама разбира се, това не е ли най-нормалното нещо на света? Когато в една държава умишлено се държи населението необразовано то е ясно защо. По-лесно се управляват тъпи овце.

  Възпитавайте децата си!

 69. 69 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1182 Неутрално

  До коментар [#67] от "DDR":

  Проблема с българските училища, както и с повечето неща тръгва от системата , МО и управляващите. Родителите имат почти нулева възможност да влияят на каквото и да е в училише. В повечето училища директорите са партийни назначения, който нямат никакъв интерес към рабоата си освен да си получават заплатата и да вършат колкото си може по малко (Няма добро училище с такъв директор!).

  Майка ми е учителка и още много може да изброява за пробелми със системата но повечето са от неадекватни управляващи ...

  П.С. В чешките училища се работи с децата нямащи майчин език чешки, но обикновено се налага 3-5 год частни уроци по чешки на повечето деца (лично, наблюдение )

 70. 70 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Неутрално

  ........П.С. В чешките училища се работи с децата нямащи майчин език чешки, но обикновено се налага 3-5 год частни уроци по чешки на повечето деца (лично, наблюдение )....
  —цитат от коментар 69 на Quo Vadis?


  Такова не)о съм виждал само при виетнамците, които не са родени там а са дошли в по-късна възраст, както и да е случи всякакви. Иначе там системата е направена така, че има много безплатни допълнителни занимания по чешки за всички, за които той не е роден. ходи се доброволно или доброзорно и ако детето е нормално възприемащо, няма нужда от уроци. Друг е момента, че самите чехи не са виртуози в правописа въпреки матуритата, но не си го слагат на сърце.😉

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 71. 71 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1182 Неутрално

  До коментар [#70] от "DDR":

  Просто любопитство дали имат деца в училищна възраст или приятелите ви ?

 72. 72 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Неутрално

  До коментар [#70] от "DDR":Просто любопитство дали имат деца в училищна възраст или приятелите ви ?
  —цитат от коментар 71 на Quo Vadis?


  И в училищна и в извън училищна.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 73. 73 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4223 Неутрално

  До коментар [#64] от "DDR":

  Просто колегата иска да каже, че някои родители се жертват да купуват къщи които реално са далеч над финансовите им възможности за да могат децата им да ходят в добри училища и да избегнат "гетоизацията".
  Имам подобен пример с българско семейство от аспиранти в САЩ, което нае гарсониера в скъп квартал макар че живееха в по-евтин апартамент под наем в друг район, за да може дъщеря им да ходи там на училище. Посвещението им беше пословично, караха детето от и до училище всеки ден.
  Е, сега са и дъщерята, а и те самите са в много добра позиция финансово и могат да си позволят доста повече.

 74. 74 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4223 Любопитно

  До коментар [#57] от "DDR":

  Да те попитам, как провери езиковата култура, дълбочина на езикови познания и подобни квалификации за един на цитираните от теб "българските власи владеят прекрасно български (пък и доста са във властта и управляват) без да са ходили на влашки начални училища."
  Не се заяждам, просто ми е интересно. Имах навремето един такъв аспирант, българският му беше доста далеч от съвременния български, с архаични форми на израза и липса на професионален речник - нещо нормално, и аз трябваше да уча българските термини като се върнах от следване в чужбина.

 75. 75 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3463 Неутрално

  До коментар [#74] от "daskal1":

  Ако той не е в състояние ......аз мога да ти предоставя оригинален старобългарски правоговор .....с 200.....250 годишна гаранция за оригиналност.......
  А ако не те мързи ..... можеш да посетиш Анадола ....и да го чуеш на живо....

  Bukalemun
 76. 76 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5981 Неутрално

  Лошото е,че процентът на тези сънародници расте...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 77. 77 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4223 Неутрално

  До коментар [#75] от "eti mehter":

  Някой ден ще трябва да го направя, благодаря.

 78. 78 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Неутрално

  До коментар [#57] от "DDR":Да те попитам, как провери езиковата култура, дълбочина на езикови познания и подобни квалификации за един на цитираните от теб "българските власи владеят прекрасно български (пък и доста са във властта и управляват) без да са ходили на влашки начални училища."Не се заяждам, просто ми е интересно. Имах навремето един такъв аспирант, българският му беше доста далеч от съвременния български, с архаични форми на израза и липса на професионален речник - нещо нормално, и аз трябваше да уча българските термини като се върнах от следване в чужбина.
  —цитат от коментар 74 на daskal1


  Тези с които съм имал контакт поне на мене не са ми правели впечатление да имат проблеми с езика - докато не разбере човек, че е влах - според родното място, "издаване" от друг, специфичност на комбинацията от имена или тривиалното при пътен инцидент в Румъния (където трябва да се разбере човек най-добре на румънски). По принцип, те не бият тъпана за произхода си но не се срамуват от него. Нямам идея "твоят" човек от кой край на България е бил и какъв му е случая. При някои има едно специфично "л" малко по-различно от ихтиманското и самоковското, но за нетренираното ухо минава за говорен дефект (което май си е и такъв, както при тях, така и при ихтиманци и самоковци)

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 79. 79 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Любопитно

  До коментар [#64] от "DDR":Просто колегата иска да каже, че някои родители се жертват да купуват къщи които реално са далеч над финансовите им възможности за да могат децата им да ходят в добри училища и да избегнат "гетоизацията".Имам подобен пример с българско семейство от аспиранти в САЩ, което нае гарсониера в скъп квартал макар че живееха в по-евтин апартамент под наем в друг район, за да може дъщеря им да ходи там на училище. Посвещението им беше пословично, караха детето от и до училище всеки ден. Е, сега са и дъщерята, а и те самите са в много добра позиция финансово и могат да си позволят доста повече.
  —цитат от коментар 73 на daskal1


  Когато наемеш апартамент би трябвало и да живеш в него, защото наел ли си го, разходите си вървят. А да се таралянкаш от единият карй до другият, вместо да използваш апартамента ми се вижда малко .... ама може и да не съм прав. Защото мойта "тъпа: логика е да, че да плащам 2 ь за нещо, което ми идва нанагорно, вместо само веднъж е грешна работа. Та за това не ми се връзва поста на колегата съфорумец, той и твоя не ми се връзва особено, да седи празен апартамента и да си играят на шофьори ама снарод всякакъв 😉

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 80. 80 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4223 Весело

  До коментар [#79] от "DDR":

  Щастлив си да не разбираш тези проблеми, радвай се.

 81. 81 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1818 Любопитно

  А дали сте идиоти ? Резултатите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК са в пряка зависимост ЕДИНСТВЕНО от етническия език на детето ! Колко процента от учениците използват български език в домовете и общностите си ?
  —цитат от коментар 37 на Тони КОСТОВ


  Е точно това е проблема. Като не го ползват (езика в страната) остават в средата си, а тя е малка, капсулирана (щото нали езика им е техен си), а капсулираните общности забатачват икономически точно щото са капсулирани и на пазара (от към предлагане и търсене на труд) изкарват мижаво предлагане като бройка (група са) и умения (щото пък те са свързани с другия, говоримия в държавата официален език), а и производство се прави с достатъчно на брой адекватни работници, а това изисква достатъчно голям брой хора да комуникират адекватно, което не става в тези общности щото са малко като брой индивиди, а за другото им пречи липсата на знания по езика... Абе "Параграф 22".

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 82. 82 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1818 Любопитно

  Другия огромен проблем е че не се вижда навсякъде пряката зависимост "Който учи, той ще получи". Да, ако знаеш че може и без да се напъваш в училище, с дребни кражби и социални шмекерии за помощи то няма да се напъваш ни за език, ни за основно образование. Виж, ако знаеш, че може да изплуваш само ако се напъваш да учиш (езика и знанията дето ще научиш знаейки официалния език), палачинката ще се обърне.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 83. 83 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2313 Весело

  До коментар [#80] от "daskal1":

  Не може всички да са сложни, трябва да има и щадтливи хора на този свят. 😉

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 84. 84 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4223 Весело




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK