PISA 2018: значителен спад в резултатите на българските ученици

PISA 2018: значителен спад в резултатите на българските ученици

© Цветелина Николаева, КапиталТекстът е от страницата на Института за изследвания в образованието – независим изследователски център с мисия да подпомага развитието на модерна образователна система. Пълния вариант с всички таблици вижте тук.

За седми път след 2000 г. програмата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за международно оценяване на учениците – PISA, се провежда в държави и региони от цял свят. България участва в изследването за шести път (2000, 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018 г.). Повече от половин милион 15-16-годишни ученици от 79 държави и региони участваха в оценяването през 2018 г. Те решаваха задачите в теста по четене, математика и природни науки. Част от тях, сред които и българските ученици, участваха и в изследването на финансовата им грамотност.


На всеки етап от изследването една от трите основни области на измерването – четене, математика и природни науки, е водеща. Подобно на оценяването през 2000 и 2009 г. PISA 2018 се фокусира върху четивната грамотност на учениците.


През 2018 г. за пръв път в световен мащаб беше проведено компютърно базирано оценяване на четивната грамотност на учениците.
Какво наложи тази промяна?


Практиките на четене днес съществено се различават от четенето през 90-те години например, когато материалите за четене бяха основно на хартия. Използването на технологиите радикално промени начина, по който хората четат и обменят информация. Автоматизирането на рутинните дейности (включително и професии) поставя на изпитание уменията на хората да се адаптират към бързо променящата се среда, както и способността им да намират и осмислят информация от различни източници. Променя се и начинът на разпространяване на информацията, както и достъпът до нея. Умножават се видовете четива и техните носители, Осъществява се масов преход от печатния към дигиталния текст. Днес компютърът и интернет са вторият източник на информация в повечето технологично развити държави след телевизията и преди радиото и печатните медии.


Променя се отношението към четенето, както и времето, което се отделя за четене. Не на последно място, променя се и читателският процес; средата и условията, в които четем; целите на четенето и т.н. Дигиталното четене съществено променя ролята на читателя. Четенето вече не е пасивно, а интерактивно, като читателят активно взаимодейства с текста, използвайки например хипервръзки и др. Всичко това изисква различни познания и умения за работа с текст, както и прилагането на различни стратегии за четене. Читателското поведение се променя в глобален мащаб. Следователно, читателят в дигиталния свят трябва да усвои някои ключови умения, за да се справи с потока от информация и да я осмисли задълбочено.


Какво измерва тестът на PISA 2018 в областта на четенето?


Рамката и концепцията на изследването поставят акцент върху уменията на учениците на намират, сравняват и комбинират информация от няколко източника, понякога с различен формат. Това са основните операции, свързани с четенето и придобиването на познание чрез четене. Тестовите задачи пресъздават реални ситуации на четене в електронна среда, а текстовете за четене са разнообразни: онлайн форум, блог, интернет сайт, откъс от статия в електронен вестник или научно списание и др. Компютърно базираният формат на изследването позволява да се използват различни дигитални средства за навигация – хипервръзки, менюта, табове и др. Подчертано внимание е поставено върху използването, сравняването и критичното осмисляне на информация, представена в няколко източника.


PISA 2018: резултати


Четене


Първият индикатор, по който се сравняват постиженията на учениците в PISA, е техният среден резултат. Той се формира на базата на индивидуалните резултати на всички ученици, участвали в изследването в конкретна страна/регион. Средните резултати на учениците се представят в скала със средна стойност 500 точки и стандартно отклонение 100 точки, разработена през 2000 г. Средният резултат на учениците в отделна държава/регион се анализират спрямо средния резултат на учениците от държавите в ОИСР, който през 2018 г. е 487 точки.

Данните на PISA 2018 показват, че средният резултат на българските ученици е 420 точки – значително (с 67 точки) по-нисък от средното за ОИСР. Таблицата показва разпределението на учениците според средния им резултат и по държави в областта на четивната грамотност в PISA 2018.

Според средния си резултат България е в една група с Румъния, Уругвай, Коста Рика, Кипър, Молдова, Черна гора, Мексико, Йордания, Малайзия, Бразилия, Колумбия.


Как се променят резултатите на българските ученици в областта на четивната грамотност през годините?
Графиката, която следва ясно показва, че след 2012 г. се наблюдава устойчиво понижение на средните резултати на българските ученици. През 2018 г. понижението е с 16 точки спрямо 2012 г. и с 12 точки – спрямо 2015 г.


Сравнение между средните резултати по четене на българските ученици в PISA 2000, 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018


PISA 2018: значителен спад в резултатите на българските ученици

© ОИСР/PISA


Резултатите на учениците се тълкуват и в зависимост от това на кое равнище от описателна скàла съответстват те. Скàлата, посредством която PISA 2018 обобщава знанията и уменията на учениците в областта на четенето, включва няколко равнища – под първо равнище, първо А, Б и С, второ, трето, четвърто, пето и шесто равнище. Всяко равнище описва знанията и уменията, които са необходими за решаването на задачите от съответното равнище. Най-трудни са задачите, съответстващи на пето и шесто равнище.


Традиционно в PISA второ равнище се определя като критичен праг в постиженията на учениците, т.е. учениците с резултати под второ равнище имат съществени пропуски в подготовката си. Данните на следващата графика показват, че делът на българските ученици од критичния праг от второ равнище е значителен във всички етапи на изследването. За сравнение, учениците в държавите от ОИСР, които през 2018 г. имат резултати под второ равнище, са едва 22,7%. От друга страна, делът на българските ученици с резултати на най-високото пето и шесто равнище е малък, като след 2012 г. той устойчиво се понижава (ОИСР, PISA 2018 – 8,7% ученици с резултати на пето и шесто равнище).


Дял на българските ученици с резултати под второ и на пето и шесто равнище по четене в PISA 2000, 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018


PISA 2018: значителен спад в резултатите на българските ученици

© ОИСР/PISA


Математика


Средният резултат по математика на учениците в държавите членки на ОИСР, спрямо който се анализират средните резултати на всички участници, е 489 точки. Разпределението на учениците по държави и среден резултат по математика е представено в таблицата, която следва. Средният резултат на българските ученици е 436 точки или с 53 точки по-нисък от средното за ОИСР.


Според средния си резултат по математика България е в една група с Малайзия, Албания, ОАЕ, Бруней, Румъния, Черна гора. Как се променят резултатите по математика на българските ученици през отделните етапи на PISA, е показано на следващата графика.


Сравнение между средните резултати по математика на българските ученици в PISA 2000, 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018


PISA 2018: значителен спад в резултатите на българските ученици

© ОИСР/PISA


Как се е променил делът на българските ученици с най-ниски (под второ равнище) и най-високи резултати (на пето и шесто равнище) по математика става ясно от данните на следващата фигура. С около 2 процентни пункта се е повишил делът на учениците с резултати под критичния праг на постижения, докато делът на учениците с високи постижения е останал фактически непроменен. За сравнение, учениците в държавите от ОИСР с резултати под второ равнище в PISA 2018 са 28,7%, а учениците с резултати на пето и шесто равнище са 9,4%.


Дял на българските ученици с резултати под второ и на пето и шесто равнище по математика в PISA 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018


PISA 2018: значителен спад в резултатите на българските ученици

© ОИСР/PISA


Природни науки


Подобно на математиката, и по природни науки средният резултат на държавите от ОИСР е 489 точки. Средният резултат на българските ученици е 424 точки.


По средния се резултат по природни науки България е в една група с Бруней (Дар ес Салаам), Йордания, Молдова, Тайланд, Уругвай, Румъния, Мексико, Катар, Албания и Коста Рика.


Данните показват, че в сравнение с 2015 г. средният резултат на българските ученици се е понижил значително през 2018 г. – с 22 точки. В сравнение с другите две области на измерването – четене и математика, в областта на природните науки се наблюдава най-значително намаление на резултатите на българските ученици.


PISA 2018: значителен спад в резултатите на българските ученици

© ОИСР/PISA


Промяна се наблюдава и в дела на учениците с резултати под второ равнище и на пето и шесто равнище от скàлата по природни науки. Подобно на останалите области на измерването наблюдаваме повишаване на дела на учениците с резултати под критичния праг от второ равнище и понижаване на дела на учениците с резултати на пето и шесто равнище.


Дял на българските ученици с резултати под второ и на пето и шесто равнище по природни науки в PISA 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018


PISA 2018: значителен спад в резултатите на българските ученици

© ОИСР/PISA


PISA 2018: равен достъп до качествено образование

Политиката в сферата на образованието в България, както в повечето страни по света, си е поставила за цел осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици, независимо от техния социално-икономически статус. Равенството в образованието се разбира в контекста на отличните постижения. Нито една образователна система не се стреми към ситуация, в която всички ученици имат имат еднакви постижения независимо от социално-икономическия им статус, но те са ниски.


Резултатите от PISA 2018 показват, че разликата в постиженията по четене на българските ученици с най-облагодетелствано и най-необлагодетелствано положение според социално-икономическия им произход намалява значително между 2009 и 2018 г. Ако приложим методологията на ОИСР, според която разлика от 30 точки в резултатите на тестовете на PISA са еквивалентни на наученото от учениците в рамките на една учебна година, то разликата между учениците от най-ниската и най-високата квартилна група според индекса на икономическия, социалния и културтния статус е 3,5 години по четене (за сравнение, тази разлика беше 4 години в PISA 2015). Това обаче се дължи на значителен спад в резултатите на учениците с висок социално-икономически статус, докато постиженията на учениците с нисък социално-икономически статус не се променят. На практика България е единствената държава, в която разликата в представянето на учениците от най-горния и най-долния квартил на индекса на икономическия, социалния и културния статус се свива, защото намаляват само постиженията на учениците с висок социално-икономически статус.


Данните на PISA 2018, по подобие на PISA 2015 за пореден път показват, че високите постижения и равенството в образованието не са взаимно изключващи се характеристики на образователните системи. Една образователна система е ефективна, когато добри постижения имат както учениците от семейства с висок, така и учениците от семейства с нисък социален, икономически и културен статус. PISA 2018 определя 3 основни фактора, които допринасят за високите постижения на учениците с неблагоприятен социално-икономически произход: (1) подкрепата от страна на родители и учители, (2) позитивният климат в училище и (3) увереността в собствените способности (или формирани "нагласи към успеха"). В България делът на учениците с по-неблагоприятен социално-икономически произход, които постигат високи резултати по четене (на пето и шесто равнище) е един от най-ниските сред всички участващи в изследването държави през 2018 г. – 6%, при средно 11% за ОИСР.


Дял от учениците с неблагоприятен социален произход, но с резултати на пето и шесто равнище по четене (%)


PISA 2018: значителен спад в резултатите на българските ученици

PISA 2018 потвърждава наличието на значителна хетерогенност в качеството на образованието, предлагано от различните училища. България е сред страните с най-голяма вариация в резултатите по четене между отделните училища – 54.7%.


Вариация в представянето по четене на различните училища (%)


PISA 2018: значителен спад в резултатите на българските ученици

Налице е значителната социална и академична сегрегация, измерени и чрез двата традиционни индикатора - индекс на различиe и индекс на изолация. Особено тревожна е академичната сегрегация - в България се регистрират едни от най-високите концентрации на ученици с ниски постижения в едни училища и на ученици с високи постижения в други.

България е страната, в която учениците с неблагоприятен социално-икономически статус най-често са концентрирани в училища, в които нямат съученици с високи образователни постижения. Това, съчетано с останалите форми на академична сегрегация и с голямата хетерогенност в характеристиките на отделните училища по отношение на качеството, е предпоставка за голямата разлика в резултатите на отделните групи ученици и за силното проявление на феномена "образователна бедност".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на vtl53383951
  vtl53383951
  Рейтинг: 254 Неутрално

  И нито дума че Китай е на първо място? :)

 2. 2 Профил на 88
  88
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Тези статистики винаги включват всички цигани и мюсюлмани, а ние знаем че при едните грамотността е близка до нула, а при другите е под 10%. Като имаме предвид, че тези гупи са значителна част от обществото, то картинката е ясна.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 3. 3 Профил на Bedtime for Democracy
  Bedtime for Democracy
  Рейтинг: 794 Неутрално

  Тези статистики винаги включват всички цигани и мюсюлмани, а ние знаем че при едните грамотността е близка до нула, а при другите е под 10%. Като имаме предвид, че тези гупи са значителна част от обществото, то картинката е ясна.
  —цитат от коментар 2 на 1908


  самозаблуждавай се ти...

  Pure Chewing Satisfaction
 4. 4 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  Е хайде стига с тази България -- дайте цялата таблица, да се види кой къде е.

  Всъщност какво ли се занимавам с вас -- те го линко

  https://qz.com/1759506/pisa-2018-results-the-best-and-worst-students-in-the-world/

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 5. 5 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1017 Неутрално

  Хмм...незнам какво да мисля. Резултати нр да чак томкова лоши, но има понижение. Явно че преподаването на природни науки сериозно куца.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 6. 6 Профил на 88
  88
  Рейтинг: 0 Неутрално

  [quote#3:"serpico"][/quote]

  Значи според теб в България почти нямаме цигани, а малкото които имаме са от доцент и нагоре. Кой се заблуждава, сега?

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 7. 7 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  На никое изследване не може да се вярва напълно, а и ПИЗА направиха доста промени в методологията от 2105 насам. Но виждам три ужасни неща:

  1. Китай се откъсва, откъсва, откъсва...

  2. Светът се разделя на образовани и необразовани

  3. По четене сме зад Молдова, най-загубената страна в Европа. По математика -- зад Албания...

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 8. 8 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 1924 Неутрално

  средният резултат на българските ученици е 420 точки – значително (с 67 точки) по-нисък от средното за ОИСР
  ______________________
  Шаманите на либералната демокрация имплантирани в образователната система,
  работят за затъпяване на населението! Това ,че заличават исторически личности и пренаписват историята е последна грижа!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 9. 9 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 1924 Неутрално

  Тези статистики винаги включват всички цигани и мюсюлмани, а ние знаем че при едните грамотността е близка до нула, а при другите е под 10%. Като имаме предвид, че тези гупи са значителна част от обществото, то картинката е ясна.
  —цитат от коментар 2 на 1908


  Да не забравяме ,че второто поколение деца на чалгата с български корени, чиито родители пишат на 6liocavica е нормално да имат значително понижение в резултатите!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 10. 10 Профил на Radosveta Koleva
  Radosveta Koleva
  Рейтинг: 264 Неутрално

  "Особено тревожна е академичната сегрегация - в България се регистрират едни от най-високите концентрации на ученици с ниски постижения в едни училища и на ученици с високи постижения в други."

  Защо тогава учениците с високи постижение и добър социално-икономически статус понижават резултатите си?

 11. 11 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3585 Неутрално

  Уао, съседите Турция, Сърбия, Албания и Косово са 50 места пред нас.

  Любовта ще спаси света!!!
 12. 12 Профил на Radosveta Koleva
  Radosveta Koleva
  Рейтинг: 264 Неутрално

  И в крайна сметка след като китайците по математика са най-голям дял, по социално неравнопоставени грамотни също, но и разликите варират в различните училища и региони на Китай - колко милиардери на глава от населението имат?

 13. 13 Профил на Radosveta Koleva
  Radosveta Koleva
  Рейтинг: 264 Неутрално

  И в крайна сметка след като китайците по математика са най-голям дял, по социално неравнопоставени грамотни също, но и разликите варират в различните училища и региони на Китай - колко милиардери на глава от населението имат?
  —цитат от коментар 12 на Radosveta Koleva


  В този смисъл в България учениците, представящи страната ни на олимпиади спрямо броя спечелени медали в сравнение с 90-% подготвеност по математика на китайците и техните победи на олимпиади, ние, в България, сме по-успешни в сравнение с Китай.

  И това е реална успеваемост. Не е комунистически "протекционизъм".

 14. 14 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 257 Неутрално

  Няма да се плашите. Такъв либералболшевишки социализъм ще построят тези деца, че ум ще ни зайде. Пишманкомунизма на бай Тошо ще ни се струва приказка, пред това, което са ни подготвили. В китай ударно го строят, а в цял свят болшевишката чума е налазила университети, училища и медии.

 15. 15 Профил на Вуду
  Вуду
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Според единия били цигани, според другия - турбоболшевиклиберали. То бива да не можеш да видиш гредата в собственото си око, ама чак пък да ти е пробила толкова мозъка...

 16. 16 Профил на zaki
  zaki
  Рейтинг: 291 Неутрално

  До коментар [#10] от "Radosveta Koleva":

  " Защо тогава учениците с високи постижение и добър социално-икономически статус понижават резултатите си?
  —цитат от коментар 10 на Radosveta Koleva

  С премиер - гавазин "аз съм прост и вие сте прости" , при това от десет години вече , трудно могат се убедят децата, че учението и старанието са път към успеха и просперитета.
  ПП Ако 14-годишният ви син зададе въпрос "Кой ги .б. тези мацки , тате? /моделите на Виктория сикрет да речем/, той би ли могъл без да излъже, да му каже "Отличниците , момчето ми, отличниците"!?! 17. 17 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 257 Неутрално

  До коментар [#15] от "Вуду":


  Според единия били цигани, според другия - турбоболшевиклиберали. То бива да не можеш да видиш гредата в собственото си око, ама чак пък да ти е пробила толкова мозъка...
  —цитат от коментар 15 на Вуду


  Нищо не сте разбрали!! Децата не са турбоболшевики, те просто са манипулирани от либералболшевиките. Така манипулирани, че като порастнат ще построят такова общество. Да не мислите, че случайно са налазили университети, училища и дтски градини?!? Ей така, от добра воля и голямо сърце?!? Наивно е!

 18. 18 Профил на Radosveta Koleva
  Radosveta Koleva
  Рейтинг: 264 Весело

  Интересно би било изследване на шампионите по олимпиадите от България и другите страни в социално-икономически контекст и благополучие. Защото на практика дори не сме по-зле от средното на ОИСР , което всъщност страни от цял свят. А не всички се чуват по международни състезания, ако вземем този успех за критерий в обучението.

  Според мен в голяма степен тази успеваемост се дължи на родители и учители в България, като везната варира. За другите държави не знам. Но има и лични фактори. Може би това е по-важното. но доколко образователната система може да го развива.

  По-скоро да създава потенциал. Защото развива е твърде еднопосочен термин. Докато създава е интерактивна терминология.

  Така, че хората в България са на линия.... :) /то държава трябва ли ни?/

 19. 19 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  Не е лошо да се дадат и резултатите по джендър: момче, момиче, транс момче към момиче, транс момиче към момче, друго. Както и по сексуални предпочитания (посочете всички верни отговори).

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 20. 20 Профил на 1_april
  1_april
  Рейтинг: 874 Весело

  'България участва в изследването за шести път (2000, 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018 г.). "
  А-аа,знаех си аз- начи турмозити дяцата с тъз Пиза/Миза ощи от костувуту кумандирствани....Аман бе! Ко им требе таа Пиза, .кат са престаат съвсем хубу у пруучваниту Пизда, виднага пудир акранчитата ут Сесерету.
  кат ги питаш, виднага,шти кажат коя пизда надува бурията на кой суджук- греберис..

  .
  .

 21. 21 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2794 Неутрално

  До коментар [#2] от "1908":
  "Тези статистики винаги включват всички цигани и мюсюлмани, а ние знаем че при едните грамотността е близка до нула, а при другите е под 10%. Като имаме предвид, че тези гупи са значителна част от обществото, то картинката е ясна."
  ==========
  Да, включва. Но и нашите отдавна са много зле. Просто не им пука как ще се представят. Конкуренция има в десетина училища и за няколко специалности във ВУЗ. Матурите са ТОТО 1 от 4. Навсякъде приемат с матури и все не им стигат. Докато завършат висше, ще ги гледат родителите, после - ще видим.

  Еретик
 22. 22 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7033 Неутрално

  Резултатите са обратнопропорционални на учителските възнаграждения. Никой не им търси резултати.

 23. 23 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5222 Неутрално

  А дори не сме член на ОИСР :)
  По повечето оценки и резултати е все едно, че не е имало управление на Борисов...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 24. 24 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2794 Весело

  До коментар [#22] от "Роси":
  "Резултатите са обратнопропорционални на учителските възнаграждения. Никой не им търси резултати."
  =============
  Крайно време е да станеш учителка и да покажеш как се прави.

  Еретик
 25. 25 Профил на С Стоянов
  С Стоянов
  Рейтинг: 1260 Неутрално

  Видно е, че през 2006- та година образованието в България е било на дъното! А относно разликата между отделните училища е пределно ясно, че в някои училища има ученици лт един определен етнос, чийто възможности са под нивото на другите!

  ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
 26. 26 Профил на 彼得。斯托亚诺夫
  彼得。斯托亚诺夫
  Рейтинг: 447 Неутрално

  резулатите са отражение на политиката на държавата и на уменията на висшето държавно управление (да не се бърка с ниски училски заплати - те нямат отношение тук).

  "китай" са 4те им на оправни града.

  по сегрегация германия е веднага след бг, което ме изненада

  -- 子曰:[人能弘道,非道弘人]卫灵公15:28
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK