Уязвими хора ще платят цената на отложения социален закон

Новият социален министър Деница Сачева подкрепя отлагането на закона, за да има време за обяснителна кампания.

© Надежда Чипева, Капитал

Новият социален министър Деница Сачева подкрепя отлагането на закона, за да има време за обяснителна кампания.Управляващите обявиха, че ще приемат внесения от патриотите проектозакон и ще отложат с шест месеца новите правила в Закона за социалните услуги, които предвиждат и редица изменения около закрилата на деца от насилие. По темата в социалните мрежи се вихри истерия от хора, които нямат идея какво пише в закона. По този повод публикуваме със съкращения становището на Българския дарителски форум (БДФ), публикувано на страницата му в интернет. Неправителствената организация обединява, представлява и подпомага големите дарители (компании и фондации) в България от 2004 г. В БДФ членуват 22 фондации, 21 компании и 7 наблюдатели.


Българският дарителски форум изразява пълната си подкрепа към приетия на 22 март 2019 г. Закон за социалните услуги (ЗСУ) и се противопоставя категорично на отлагането на действието му или изменението му. Това ще има изключително негативен ефект върху предоставянето на социални услуги. Аргументите ни за това са следните:


Приетият през март закон беше резултат на дългогодишен дебат за предоставянето на социални услуги в България, започнал още през 2011 г. Той е категорична крачка напред, тъй като предвижда изцяло нов модел на социална политика, при който отделните лица имат право на социална услуга и това право може да се реализира ефективно именно за да се помогне на лицето и то да получи необходимата грижа съобразно индивидуалните си потребности при гарантиране на високо качество и контрол на услугата.
Законът почива на ясни принципи (зачитане правата на лицата, ползващи социални услуги, и гарантиране на активното им участие при вземането на решения; гъвкавост и прозрачност при управлението на социалните услуги и др.), при които хората могат да изберат необходимата им услуга, а тя от своя страна отговаря на редица стандарти за качество, предвидени в закона, като контролът е много по-завишен от сега съществуващия.


Основният акцент е поставен върху качеството на услугата. Предвижда се лицензионен режим за всички доставчици на социални услуги. Приетият вече закон предвижда създаването на нова Агенция за качеството на социалните услуги, която да осъществява контрол, значително по-строг от сегашния. От гледна точка на дарителите стриктният контрол е от ключово значение, защото ще гарантира, че услугите действително се осъществяват в полза на хората и задоволяват техните потребности на практика. Агенцията има множество правомощия, а стандартите за прилагане на социалните услуги са разписани подробно в подзаконови нормативни актове.


Новият закон поставя човека с неговите индивидуални потребности в центъра на грижата,


реализирана от доставчиците на услуги, като надгражда съществуващата уредба. Законът предвижда средствата за социални услуги да се разходват съобразно нуждите на лицата и изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и резултатите, които се целят. Въведената концепция за "потребител" и "услуга" е от изключителна полза именно за отделните лица, които могат да реализират своето право и да оценят качеството на предоставената услуга. Това се прави както от самите тях и лицата, които полагат грижи за тях (семейство и близки), така и от страна на контролните органи на държавата.


Гарантирането на възможност за финансиране на доставчиците на социални услуги е именно успешният модел, при който те ще се стремят да предоставят по-добри и качествени услуги на лицата, особено в сфери, в които държавата няма капацитет да осъществява подкрепа. За нас като дарителска общност е важно основният ангажимент на държавата да бъде ефективното разходване на средства в подкрепа на хората. Добрите модели трябва да бъдат възприемани и адаптирани, а не отхвърляни.


За нас е важно държавата да се ангажира с развиване на капацитета за предоставяне на качествени услуги за деца, което се реализира именно със ЗСУ. Въвеждат се нови типове услуги – мобилна подкрепа и превенция, която е от ключово значение за информиране, консултиране, обучение на умения и т.н.


За дарителите е от огромно значение създаването на предвидената в ЗСУ национална карта,


която да отрази профила на нуждаещите се групи и да даде възможност за сътрудничество между общините, а също така и с дарителите.


Дебатът за приемане на закона започна още през 2011 г. Проектът на вече приетия ЗСУ беше обсъден и изготвен от Министерството на труда и социалната политика, и то въз основа на концепция, предоставена от министерството преди това. Освен това той беше обсъден от редица заинтересовани страни, включително доставчици на услуги. Преди концепцията – още през 2017 г., бе приета съвместна Пътна карта на членовете на работната група и МТСП.


Законът за социалните услуги беше обсъден, гласуван и приет и от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той беше публикуван за едномесечно обществено обсъждане и гласуван след дебат в пленарната зала. В мотивите към сегашния законопроект за отмяна на ЗСУ се посочва, че "законът фаворизира, и това е една от главните му цели, неправителствени организации, които са застанали на входа и изхода в очакване на държавно финансиране". Това категорично не отговаря на истината. ЗСУ


не фаворизира доставчиците, а напротив – повишават се изискванията към тях и към качеството


на предоставяните от тях услуги. Според ЗСУ всички частни доставчици – както физически лица, регистрирани по Търговския закон, така и юридически лица, ще трябва да се лицензират независимо дали са фирми или юридически лица с нестопанска цел.


Неправителствените организации не разпределят печалба и разходването на държавен бюджет за социални услуги не позволява отчисляване на печалба, поради което мотивите към законопроекта не отразяват действителността. В мотивите липсва правен анализ на закона, както и аргументи по същество за нуждата от отмяната му. Посочено е, че са "редица слабостите в приетия Закон за социалните услуги и за тях се говори все по-открито и скандално". Подобна реторика и препращането в мотивите към Стратегията за детето и свързаната с нея кампания по дезинформация създават опасни прецеденти, които не водят до градивни политики на държавата, основаващи се на стабилност, утвърждаване на правовата и социална държава, а напротив –


показват колебание, липса на прецизност и подкопаване на дейността на държавата.


Това води до непредвидимост и липса на устойчивост на социалната политика на държавата.


БДФ не може да приеме разбирането, че ЗСУ "представлява заплаха за националния суверенитет и националната сигурност", защото "допуска местни и чуждестранни организации с чуждестранно финансиране, в нарушение на конституцията да осъществяват дейност, която накърнява суверенитета на страната ни и която би могла да има за цел и резултат нарушаване на правата и свободите на българските граждани".


На първо място, не е вярно, че се дава неограничена възможност на частни чуждестранни организации да осъществяват социални услуги. Тези организации са ограничени както от действащото българско законодателство по отношение на своя регистрационен режим, така и от самия ЗСУ, който предвижда лицензиране на частните организации, а и контролът е много по-строг от сега съществуващия. В ЗСУ е предвидено като изключение предоставянето на социална услуга от физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които съгласно законодателството на съответната друга държава имат право да предоставят социални услуги по смисъла на този закон, да не подлежат на лицензиране, когато извършват тези услуги еднократно или временно без установяване в България. Подобно изключение, което има временен и инцидентен характер, дава възможност за предоставяне на социална услуга на валиден и законен правен субект без лицензиране, но това


не отменя нито едно от изискванията за качество на услугата и последващ контрол, предвидени в закона.


Несъстоятелни са аргументите, че с предоставяне на социални услуги се застрашава националната сигурност. Подобни формулировки създават необосновани внушения и не са подкрепени с правни аргументи. ЗСУ дава единствено възможност за разрешаване на натрупани с години, дълбоки и изключително тежки социални проблеми, като подкрепя държавата и общината по ясни правила и ясни контролни механизми.


Не можем да се съгласим, че ЗСУ отменя правото на неприкосновеност на личния и семейния живот на българския гражданин. Дадените аргументи, че ЗСУ въвежда държавна принуда за предоставяне на социални услуги и така ги превръща в задължение на българския гражданин, а не в негово право, не са обосновани, защото предвидените задължения и санкции са насочени не към потребителите на социални услуги, а към длъжностните лица; лицата, които предоставят социални услуги без лиценз; лица, които не изпълняват влязло в сила задължително предписание; органите за управление. Наред с това, за нас е необяснимо защо за закон, който все още дори не е влязъл в сила, но който е бил обект на обсъждане многократно на различни фази от своятаподготовка, се излагат аргументи, без да е видян практическият резултат от прилагането му и от въздействието му върху обществените отношения.


Както вносителите на Закона за отмяна на ЗСУ, така и вносителят на ЗИДЗСУ са имали възможност да се включат в този дебат и да представят своите аргументи. Внасянето на два законопроекта, които атакуват невлязъл в сила, но приет вече закон и то едва месец преди влизането му в сила,


противоречат на принципите на законодателна техника, на правна сигурност и на стабилност на правната уредба.


БДФ изразява своето сериозно безпокойство от внесените законопроекти, както за отмяна на ЗСУ, който би имал пагубно значение за сферата на предоставяне на социални услуги, така и за изменението му. И двата законопроекта са неприемливи от гледна точка на дарителите. Приемането на който и да е от двата би бил ясна индикация за дарителската общност за това, че държавата не е в състояние да провежда ясна, прозрачна, последователна и устойчива политика, която да спомогне за предвидимост и планиране, особено от страна на големите дарители.


Инцидентните и прибързани предложения ще създадат много повече проблеми, отколкото действащи и правно издържани решения.


Изразяваме надеждата си, че ще подложите на задълбочен юридически анализ направените предложения, ще се запознаете в детайли с основите на проблема и няма да позволите под популистки натиск държавата, в лицето на законодателната власт, да ограничи развитието на уредбата на обществените отношения в сферата на социалната политика, да лиши уязвимите групи от достъп до качествени социални услуги и да задълбочи недоверието към неправителствения сектор, което не почива на правни аргументи, стигматизира сектора в противоречие с фактите и закона и ограничава гражданското общество.

Ключови думи към статията:

Коментари (47)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2186 Неутрално

  Никой нищо няма да плати ако навреме се махнат НПО-тата от закона! Там е проблема!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 2. 2 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1515 Неутрално

  #КОЙ е собственика на Български дарителски форум и защо ни занимавате с негоите интереси!?

 3. 3 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1810 Неутрално

  При Герб парите отиват у "правилните" хора. В случая това нема да са социално слабите, те са обречени да си останат такива. Просто някои ще станат много по-богати. Така е и със здравната система, образ. система, благоустрояването и т.н.

 4. 4 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 538 Неутрално

  Пак ли с моите данъци ще се издържат НПО-та.
  Айде стига.

  Common sense !
 5. 5 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 929 Неутрално

  Явно някой има интерес от хаоса със социалите услуги и този закон много му пречи.

 6. 6 Профил на 1908
  1908
  Рейтинг: 227 Неутрално

  Много обичам да слушав квиченето на либеарлите. Това означава, че нещата са добре.

  И тъй, враг ваш ли станах, като ви говоря истината? (Гал. 4:16)
 7. 7 Профил на Vorknkx
  Vorknkx
  Рейтинг: 588 Неутрално

  Никой нищо няма да плати ако навреме се махнат НПО-тата от закона! Там е проблема!
  —цитат от коментар 1 на lz2


  Няма основателна причина да се махата НПО-тата от каквото и да било.

 8. 8 Профил на Vorknkx
  Vorknkx
  Рейтинг: 588 Неутрално

  Я да мълчите всички - в цял свят НПО-тата са неразделна част от обществения живот. НПО-то е начин обикновените граждани да участват вътв взимането на важни решения и да упражняват контрол върху държавните институции.

  Тази изкуствено-насаждана омраза против НПО-тата е със силен руски привкус: при тяхната тотал;итарна исстема на управление, НПО-то е враг, защото не е под контрола на управляващата шайка.

  Повече участие на НПО-та в управлението на държавата означава по-малко безхаберие, по-малко корупция, по-малко протакане, по-малко неспазени обещания.

 9. 9 Профил на gobay
  gobay
  Рейтинг: 930 Неутрално

  Как пък нито един от този дарителски форум не застана с името си под тази творба?

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 794 Неутрално

  Я да мълчите всички .
  —цитат от коментар 8 на Vorknkx


  Колко либерално, демократично и проевропейско …
  Каква ценност, също като ЛГБТИ бълвоча ….

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 12. 12 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 788 Неутрално

  Пропагандата почна. Оттук нататък може да чакаме по 2-3 статии дневно по темата. Как сме прости и не сме разбирали хубавото. Този филм вече го гледахме с истанбулската конвенция :) И сега квичащите на умряло и облизващи се за нашите пари са същите...

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 2265 Неутрално

  До коментар [#8] от "Vorknkx":

  " Я да мълчите всички - в цял свят НПО-тата са неразделна част от обществения живот. "

  Да бе, виждаме какво става ,когато НПО-тата получат несъразмерна власт, овладеят социалните услуги станат " търговци на неуспеха ", както ги наричат.

  Постепенно получават и политическа власт и дори започват да назначават политиците!

  Примери за това е най- либерасткия щат в света- Калифорния и най- либерастката крепост на света- Сан Франсиско. Затънали в корупция и лобизъм до такава степен, че вече започнаха НПО- войни помежду им. Там НПО- тата са навсякъде, включително и в колежите и университетите,където тровят младите умове.

  У нас сме още в началото на този процес, но вече се нароиха към 200 НПО- та,които обсаждат училищата и детските градини. Министерството на образованието мълчи гузно. Правят се опити за всякакви джендърски програми,прекарани през задния вход на сляпата и глуха държавна власт. Специалисти по" джендър стадис "обикалят и учителите са безсилни да ги спрат. Майки организират доброволна охрана!

  Българските НПО- та вече се насочиха и към политическата власт. Небезизвестният общински съветник от Спаси София се намърда в зам.председателството на СОС. До няколко години НПО-тата ще влязат и в парламента.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на Smile
  Smile
  Рейтинг: 412 Неутрално

  До коментар [#13] от "Darulio":

  Може и да е прост, тъп и още какво ли още не, но пак Ви хвана навреме далаверата и я прекрати (или поне я отложи за малко).
  А иначе НПО-тата като искат да помагат на деца в нужда, нека помагат. Непрекъснато има кампании за събиране на пари за лечение. Там, този прост и тъп българин си отделя от залъка и помага винаги, когато може. НПО-тата си траят. Натискат се само там, където за тях може да има далавера, но за "доброто на децата" и на всичкото отгоре сега са тръгнали да плашат, че сега нямало кой да помага като на тях не им дават достъп до софрата.

 17. 17 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 2265 Неутрално

  До коментар [#13] от "Darulio":

  " Простият (тъп) българин "

  " Но той и затова си седи прост (тъп) цял живот.

  Ти явно си умен и красив циганин от някое НПО! Ще чакаш отвън на студа !

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 2265 Неутрално

  Малоумните “патриоти” скоро ще си събират патритично разпиляните зъбки по паветата !
  —цитат от коментар 15 на Firestarter


  Ей го още един нетъпелив и войнствен НПО активист!

  Готов е вече да раздава справедливост!
  Представете си тия да получат повече власт!

  Вижте либерастката крепост Сан Франсиско, овладяна до крайна степен от НПО- тата!

  Доказани рецидивисти биват осъждани на леки и снизходителни присъди,понеже съдилищата и общината са овладени от НПО- тата и е достатъчно някой НПО-адвокат да каже , че престъпникът е жертва на нещастно детство и враждебна семейна среда, лоши родители, лоша махала и някой милостив съдия веднага до праща за превъзпитание в приют под грижата на НПО- активистки, на които плащат луди пари.

 20. 20 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 2265 Неутрално

  Урумов , Карбонски и Каракачанов трябва незабавно да бъдат “профилактирани” от ДАНС и ГДБОП заради съдаване на масова паника и психоза и риск за националната сигурност !
  —цитат от коментар 18 на Firestarter


  Направо овладейте ДАНС и ГДБОП и раздавайте справедливост!

  С този гриф " Весело " напразно се опитваш да заблудиш някого, че това е само нескопосана шега.

  Всички разбираме, че ако ти паднат ДАНС и ГДБОП , ще разкажеш играта на разните несъгласни!

 21. 21 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 1263 Неутрално

  НПО-тата могат по ефективно да оползотворят ресурса който отпуска държавата. Ако са държавни структури ще сме свидетели на безумия и разхищения като язовир Студена, домовете за деца, всеки който се е сблъскал със така наречените социални услуги предоставяни от държавата може да го потвърди.

 22. 22 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 2097 Неутрално

  До коментар [#17] от "Phaeton.":
  До коментар [#16] от "Smile":

  Със сигурност съм по-бял от тебе, Файтоне - и като цвят на кожата и като мислене, защото явно ти си заседнал някъде дълбоко в Ориента около 18 в. Освен това никога не съм работил нищо нито в държавната администрация, нито в неправителствения сектор.
  Обаче от джоба ми всеки месец излитат повече от хиляда лв., с които се храни армия от некадърни чиновници, които предоставят изключително нискокачествени услуги, в резултат на което българските деца са едни от най-тъпите в света (PISA anyone?), българските граждани са едни от най-болните и с една от най-ниските продължителности на живота сред развитите страни, българският държавен транспортен сектор е един от най-бавните и ненадеждни в цивилизования свят и т.н.
  И на фона на това наскачали тука някакви да ми обясняват как, видиш ли, алтернативата юридически лица с частна собственост да предоставят тези услуги била по-лоша!? Вие ненормални ли сте или просто ви харесва да храните тия толупи, които да правят от децата ви идиоти, а болните и близките ви с увреждания да мизерстват и да са принудени да просят за есемес помощи??

  Окей, проблемът явно е с НПО-тата. А ако не ставаше дума за неправителствени организации, а за търговски дружества? Нали тогава щяхте да ревете, че печелят на гърба на хората с увреждания? И какво става тогава - връщаме се към Държавата и към тъпите деца и просещите есемес милостиня болни. Супер, много яко.

  Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
 23. 23 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 4168 Неутрално

  Опитват се да противопоставят обществени групи...... разделяй и владей.

  Любовта ще спаси света!!!
 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#13] от "Darulio":

  До коментар [#4] от "stalker":Важното е ползвателите на социални услуги да получават възможно на-доброто за себе си и близките си, а не кой ще предоставя тези услуги. Простият (тъп) българин си мисли, че Държавата е най-компетентна по всички въпроси (не, не е - доказателствата са във ВСИЧКИ сфери - здравеопазване, социални услуги, водоснабдяване, образование, транспорт, делкосъобщения и още, и още) и затова не дава и да се чуе, че с данъците му може да се финансира нещо друго освен държавното. Но той и затова си седи прост (тъп) цял живот.
  —цитат от коментар 13 на Darulio


  Изпълзя поредното нагло НПО активистче, което ни обяснява напоително колко сме прости, че не искаме да ни цоца като пиявица и не ни трябват неговите долнопробни "услуги"!! Другарю, НЯМА да има папо от държаваната софра! Няма!!

 26. 26 Профил на Smile
  Smile
  Рейтинг: 412 Неутрално

  До коментар [#22] от "Darulio":

  Повече от 1000 лв данъци викаш. Всеки месец. Браво, браво! НПО-тата хубаво захлебват.
  И аз плащам данъци. И СМС-и пращам за хората в нужда. И лично на ръка пари давам. И с лично участие помагам, не само с пари. Ама до сега не съм си и помисляла от това аз самата да имам лична изгода. И нито ме е спряла държавата да помагам, нито някой друг.
  Не е въпросът, че не може да се помага. Тук драмата е, че не могат от това да се изкарват пари, поне не толкова много, колкото се бяха наточили да усвоят.
  Пък аз да те питам, като има над 150 НПО-та действащи в момента в нашата малка държавица, защо се налага такива балами като мен да се организират и да помагат на хора в нужда индивидуално, да даравят СМС-и, по дарителски кутии, коледни базари, да доброволсват при организирани образователни курсове, да даряват на училища....

 27. 27 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1930 Неутрално

  До коментар [#15] от "Firestarter":

  Абе вие комунистите освен да ругаете с каруцарски тон и да заплашвате с физическо насилие друго можете ли?

  Panta rhei....
 28. 28 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 2097 Неутрално

  До коментар [#24] от "Phaeton.":

  Окей, напълно съгласен съм с написаното от теб, но отново става дума контрол - контрол от страна на гражданите и контрол от страна на институциите. Лицензионният режим е един от начините, последващият контрол - друг, като и двата са засегнати във въпросния законопроект. Текущият контрол върху дейността им от страна на гражданите е ясен.
  Какво е положението в момента? Нископлатени и незнайно колко квалифицирани социални работници я предоставят, я не социални услуги, а контролът се осъществява от неквалифицирани чиновници, назначени по партийна линия. И? Добре ли е така?

  Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
 29. 29 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1930 Неутрално

  А, извинявам се.
  И да гепите чужди парички...

  Panta rhei....
 30. 30 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#28] от "Darulio":


  До коментар [#24] от "Phaeton.":Окей, напълно съгласен съм с написаното от теб, но отново става дума контрол - контрол от страна на гражданите и контрол от страна на институциите. Лицензионният режим е един от начините, последващият контрол - друг, като и двата са засегнати във въпросния законопроект. Текущият контрол върху дейността им от страна на гражданите е ясен.Какво е положението в момента? Нископлатени и незнайно колко квалифицирани социални работници я предоставят, я не социални услуги, а контролът се осъществява от неквалифицирани чиновници, назначени по партийна линия. И? Добре ли е така?
  —цитат от коментар 28 на Darulio


  Какъв контрол бе другарю, като тези в закона получават власт и права по-големи от родителите на детто!! За какъв контрол говорите!? Аман от наглите ви глупотевици!! Не може някакъв служител на някакво незнайно НПО да решава дали детето е в риск!! НЕ МОЖЕ!! за това се иска компетентност, а не "предоставяне на услуга"!!

 31. 31 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 1263 Неутрално

  Купища лъжи и заблуди се изсипват от псевдоконсерваторите и патреотарето. Все пак този закон е в разрез със изконните български традиции - всеки сам да се оправя както може.

 32. 32 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 2097 Весело

  До коментар [#30] от "wnl03619584":

  И тая компетентност според теб не се придобива с образование, а автоматично с раждането на детето? Според теб компетентни ли са родителите на едни от най-глупавите деца в Европа?

  Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
 33. 33 Профил на Smile
  Smile
  Рейтинг: 412 Неутрално

  До коментар [#32] от "Darulio":

  Децата не са глупави, децата са зле образовани. Защо това е така е тема на един друг много дълъг разговор.
  Тестове на децата се правят не само на 15 годишните. Тестове им се правят и в първи и в четвърти клас. И там българчетата се справят отлично. И после изведнъж нещата рязко се влошават. Т.е. основата, която са дали родителите до 7г. или пък до четвърти клас (повечето родители следят на тази възраст все още какво учат децата им) не е никак лоша. Оставят ли ги само на образователната система като по-големи и нещата стават трагични... Та викаш родителите ще да са виновни за това...

 34. 34 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 8675 Неутрално

  Този закон е торпилиран в зародиш като шистовия газ. Няма разяснителна кампания, която да преодолее стената...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 35. 35 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 1263 Неутрално

  До коментар [#32] от "Darulio":Децата не са глупави, децата са зле образовани. Защо това е така е тема на един друг много дълъг разговор.Тестове на децата се правят не само на 15 годишните. Тестове им се правят и в първи и в четвърти клас. И там българчетата се справят отлично. И после изведнъж нещата рязко се влошават. Т.е. основата, която са дали родителите до 7г. или пък до четвърти клас (повечето родители следят на тази възраст все още какво учат децата им) не е никак лоша. Оставят ли ги само на образователната система като по-големи и нещата стават трагични... Та викаш родителите ще да са виновни за това...
  —цитат от коментар 33 на Smile


  В момента дъщеря ми е в първи клас, личи много добре какво възпитание дават в къщи родителите. И как се отнасят към обучението на децата. Визирам говоренето на ти на учителите, не се слуша когато някой друг говори, не се проверяват домашните в къщи, няма никакво уважение към другите. Та не ми ги разправяй тия за тестовете в 1ви и 4ти клас. Друг е въпроса че това не са тестове за функционална грамотност.

 36. 36 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 416 Весело

  НПО искат да засмучат публични средства

  При капитализма всичко е за пари. Само раята трябва да създава и отглежда хора, за без пари...
 37. 37 Профил на Smile
  Smile
  Рейтинг: 412 Неутрално

  До коментар [#35] от "Nick F":

  Ами явно сте попаднали в доста кофти среда. Аз досега родител, който да говори на "ти" на учители, не съм срещнала. Нито пък останалите неща, които описвате. Пък не съм записвала детето в отбрано частно училище или училище на старата софийска аристокрация. Ако на вас средата ви е такава, то не се учудвам, че вярвате, че българчетата са най-тъпите деца в ЕС. Явно на лични наблюдения се позовавате, но те не са представителни.

 38. 38 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 1263 Неутрално

  До коментар [#35] от "Nick F":Ами явно сте попаднали в доста кофти среда. Аз досега родител, който да говори на "ти" на учители, не съм срещнала. Нито пък останалите неща, които описвате. Пък не съм записвала детето в отбрано частно училище или училище на старата софийска аристокрация. Ако на вас средата ви е такава, то не се учудвам, че вярвате, че българчетата са най-тъпите деца в ЕС. Явно на лични наблюдения се позовавате, но те не са представителни.
  —цитат от коментар 37 на Smile


  А кои са представителни? Училището е в Лозенец, не знам дали "старата софийска аристокрация " си праща децата там. Избирано е по резултатите от НВО. Българчетата не са тъпи, възпитават ги да бъдат тъпи. И родители, и учители. И на края - къде вие се срещате с училищния живот, имате ли деца в училищна възраст, учител ли сте или ...

 39. 39 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 416 Разстроено

  До коментар [#38] от "Nick F":

  Причината за всико това е.. тази псевдолиберализация и свободия, израз на което е и закона за социалните услуги, и джендър идеологията и затъпяването на учениците, и опростачването на културата и т.н.
  В световен масщаб.
  Всичко се девалвира, освен едно - поклонничеството и забраната за критика към капитала - този който дава парите за цялата тази обществена трансформация, за да формира новото поколение от послушни консуматори и служители - роби ;)

  При капитализма всичко е за пари. Само раята трябва да създава и отглежда хора, за без пари...
 40. 40 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 1442 Неутрално

  Действително, както пише колега по- горе, защо не са застанали с имената си подписалите го. Кой са тия мистични личности, фирми и нпо, които толкова да са ни помагали през годините, а ние абсолютно нищо не знаем за тях.
  Реално ги хванаха, преди последните моменти. Къде са сега Радан и останалите, да подкрепят правителството. Нали раждането и гледането на деца от родителите им, все още нещо значи. А, че едни развити общества/гей общества/ имат нужда от деца, за да станат родители/по някакъв начин/ и това, че са богати, не им дава право да взимат чужди деца.
  Трябва да се подкрепят родителите , на всяка цена, защото раждане и гледане на дете е тежко, нерационално, неблагодарно нещо, което изисква помощ от всички наоколо. Нека т.н. фондации да помагат на родителите. Или родителите са някакви досадни притурки. Защото ,това което прозира от написаното звучи следното:

  ........Деца, деца, кой ще ни даде деца.........

 41. 41 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 2097 Весело

  До коментар [#40] от "grayeagle":

  О, боже. Не вярвах, че точно в Дневник ще срещна плитката конспирация за краденето на деца, ама явно пак съм надценил форума.

  Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
 42. 42 Профил на Smile
  Smile
  Рейтинг: 412 Неутрално

  До коментар [#38] от "Nick F":

  Ако беше прочел поста ми, който цитираш, щеше да знаеш. Да, имам дете в училищна възраст. Общувам непрекъснато както с детето си, така и с негови приятели, с техните родители, с мои приятели и техните деца. И такива неща като описаните от теб не съм срещала.

 43. 43 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 603 Неутрално

  Вън всички НПО-та от работата на държавата! Данъците не са за да хрантутят частни фондации!

 44. 44 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 603 Неутрално

  Я да мълчите всички - в цял свят НПО-тата са неразделна част от обществения живот. НПО-то е начин обикновените граждани да участват вътв взимането на важни решения и да упражняват контрол върху държавните институции.Тази изкуствено-насаждана омраза против НПО-тата е със силен руски привкус: при тяхната тотал;итарна исстема на управление, НПО-то е враг, защото не е под контрола на управляващата шайка.Повече участие на НПО-та в управлението на държавата означава по-малко безхаберие, по-малко корупция, по-малко протакане, по-малко неспазени обещания.
  —цитат от коментар 8 на Vorknkx


  Не и когто НПО-тата се хрантутят от държавата! Това са частни неправителствени фирми които не трябва да цоцат от бюджета който се пълни с данъците на всички!

 45. 45 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8572 Неутрално

  Както винаги. Един пие, друг плаща.

 46. 46 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 2265 Неутрално

  До коментар [#28] от "Darulio":

  Не мога да разговарям с теб, понеже му трият коментарите , без никаква причина!

  Това е цензура по политически причини!

  Съжалявам!
  Разбирам аргументите ти, но замисли се над това, което се случва!

 47. 47 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 416 Неутрално

  НПО са израз на неолибералния култ към капитала и властта.

  НПО като коректив на представителната демокрация е изключително далеч от истинската демокрация.

  Това е така, защото НПО дефакто не представляват демоса/ гражданите.
  НПО представлява тази част от гражданите, които са в състояние да се организират и да си осигурят финансиране.
  Т.е. Това е 1000 % израз на култа към капитализма - златния телец от библейските времена.
  А ценностите прокарвани от НПО не са ценностите на гражданите, а на инвеститорите, които финансират НПО.

  НПО е различно от Гражданското Общество !!!!!!!!!!
  Единствения начин, по които гражданското общество може да упражнява власт, са формите на пряка демокрация и протестите !!!!!

  НПО не представляват гражданското общество !!!!!
  НПО представляват инвеститорите, които ги финансират !!!
  Истинската им цел е да се превърнат в паразити, които да си осигурят публично финансиране !!!!
  Така ще изпълняват програмата, заложена им като ценности от инвеститорите, като същевременно облекчат разходите по финансиране.

  Обществото гостоприемник, което трябва да бъде трансформирано съобразно целите на инвеститора, трябва да изхранва паразитиращите НПО.
  А те са инструмента за осъществяване целите на инвеститора !!!

  При капитализма всичко е за пари. Само раята трябва да създава и отглежда хора, за без пари...
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK