Венецианската комисия: Разследващият главния прокурор не трябва да е избран от прокурори

Идеята за независим прокурор може да бъде приложена на практика само ако Конституционният съд приеме, че монополът на прокуратурата, ръководена от главния прокурор, върху публичните обвинения не е абсолютен.

© Надежда Чипева, Капитал

Идеята за независим прокурор може да бъде приложена на практика само ако Конституционният съд приеме, че монополът на прокуратурата, ръководена от главния прокурор, върху публичните обвинения не е абсолютен.На извънредно заседание в събота правителството прие законопроект, според който "независим" прокурор, подчинен на главния, ще може да го разследва в случай на извършено престъпление. Проектът кардинално се разминава с резолюцията на Комитета на министрите на Съвета на Европа и становището на Венецианската комисия, което беше публикувано официално вечерта на 9 декември. То повтаря принципните неща от становището й от 2017 г. Вчера министърът на правосъдието Данаил Кирилов нареди да се публикува превод на пълния документ на Венецианската комисия "с оглед интерпретациите по темата". "Дневник" публикува частта, озаглавена "Кой може да е "независим прокурор" в българската система?", и част от заключението. Пълния вариант четете тук.


Кой може да е "независим прокурор" в българската система?


Други решения, обсъждани в София, бяха свързани най-вече с идеята за "независим прокурор", неподчинен на главния прокурор. По-специално бяха направени следните предложения:
• Възлагане на такива разследвания на главния инспектор


• Възлагане на такива разследвания на директора на Националната следствена служба (НСлС)


• Възлагане на разследването на специален ad hoc прокурор.


Има добри аргументи в полза на идеята за "независим прокурор". В становището от 2017 г., когато се обсъжда механизмът за отстраняване от длъжност на главния прокурор съгласно член 129, параграф 3, стр. 5 от Конституцията, Венецианската комисия подчерта, че зависи от българския законодател да разработви подходящи процедури, които да гарантират отчетността на главния прокурор. Като каза това, Венецианската комисия все пак очерта някои основни характеристики на такава процедура. Тя препоръча всяко разследване, насочено към главния прокурор, да се провежда от лице или орган, независим от главния прокурор; това лице или орган трябва да има свой собствен капацитет за установяване на факти и прокурорските членове на ВСС не трябва да имат блокиращата сила в процеса на такова разследване.


Според мнението на Венецианската комисия притесненията на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) в решението по делото "Колеви" ще бъдат разгледани, ако делата, свързани с главния прокурор, се оттеглят от юрисдикцията на обикновените следователи и прокурори, подчинени на главния прокурор, и ако са поверени на орган или длъжностно лице, което не получава указания от главния прокурор, което не дължи назначаването си на главния прокурор и чиято по-нататъшна кариера не зависи дори в дългосрочен план от главния прокурор (като края на кариерата или дори пенсионираните прокурори или съдии). Цялото това обсъждане обаче ще бъде безполезно, ако фигурата на "независим следовател", неподчинена на главния прокурор, е конституционно невъзможна, поне съгласно действащата Конституция.


Член 127 от Конституцията изброява правомощията на прокуратурата: ръководи разследванията, повдига обвинения срещу извършители на престъпления, поддържа обвинения в съдилища и др. Член 126, параграф 2 от Конституцията гласи, че главният прокурор "упражнява надзор по отношение на законността" от работата на всички прокурори. Може да се направи изводът, че прокурорите имат монопол върху всички наказателни разследвания и че всички прокурори трябва да бъдат подчинени на главния прокурор, който наблюдава законността на техните действия. Ако Конституцията се тълкува по този начин,


фигурата на "независим" прокурор става невъзможна без някои изменения в Конституцията.


Въпреки това е възможен и по-гъвкав подход към тълкуването на "прокурорския монопол". На първо място, НПК предвижда съдебен контрол за законосъобразност на някои действия на прокуратурата, което на пръв поглед не нарушава "монопола" и не повдига никакъв конституционен въпрос. Второ и по-важното е, че Конституцията трябва да се тълкува в светлината на общоприети принципи, един от тях е nemo judex in causa sua - никой не може да бъде съдия по своя собствен случай. Трудно е да си представим, че българският конституционен ред по някакъв начин не отговаря на този принцип, дори и да не е формулиран в Конституцията.


Казвайки, че главният прокурор има изключителното право да провежда наказателно преследване срещу всички в страната, включително себе си, или да контролира такова преследване, фактически означава, че този служител не може да бъде подведен под отговорност за своите престъпни деяния. Всъщност някои конституционни органи (като парламент, Конституционен съд или монархията в някои страни) често са обект на политическа отчетност, а не на юридическа отчетност. Спорно е обаче дали главният прокурор в България принадлежи към тази специална категория длъжностни лица и във всеки случай решението по делото "Колеви" говори за правната отчетност на главния прокурор.


Няма съмнение, че конституционният мандат на главния прокурор и на прокуратурата трябва да се спазва. Трябва да е невъзможно да се създаде паралелна институция, която да поеме важна част от прокурорските функции, които сега принадлежат на прокуратурата, ръководена от главния прокурор. Подобна реформа със сигурност ще се нуждае от изменение на Конституцията – дори евентуално изменение от Великото народно събрание. Въпреки това според мнението на Венецианската комисия Конституцията може да се тълкува като оставяне на пространство за някакъв ad hoc механизъм, приложим в тези редки и маргинални случаи, когато ще има нужда за привличане на главния прокурор или някой, тясно свързан с главния прокурор, под наказателна отговорност. Оттеглянето на тази категория дела от юрисдикцията на главния прокурор не нарушава същността на неговия конституционен мандат.


Накратко, идеята за независим прокурор може да бъде приложена на практика


само ако Конституционният съд на България приеме, че монополът на прокуратурата,


ръководена от главния прокурор, върху публичните обвинения не е абсолютен и могат да се направят някои изключения от това общо правило за предотвратяване на конфликт на интереси, без да се налагат изменения в Конституцията. В този случай независимият прокурор може да бъде избран чрез съществуващите конституционни структури и процедури. Конституционността на тези решения може да бъде изпитана чрез процедура на тълкуване на Конституцията.


Както беше отбелязано по-горе, две съществуващи длъжностни лица бяха посочени като кандидати за ролята на "независим прокурор" в такива случаи - главният инспектор и директорът на НСлС. Що се отнася до главния инспектор (ГИ), той/тя получава мандат от Народното събрание и по този начин е независим от главния прокурор (вж. член 132а от Конституцията). Функциите на ГИ обаче са определени от Конституцията и не включват наказателни разследвания, а по-скоро се отнасят до дисциплинарната област. Предоставянето на ГИ правомощията за разследване спрямо главния прокурор може да изисква промяна на Конституцията. По същия начин ГИ ще трябва да получи всички функции на прокурор, което също може да изисква изменение на Конституцията.


Директорът на Националната следствена служба (НСлС) се избира с 8 гласа на членовете на прокурорската колегия при номинация, която може да дойде от главния прокурор (вж. член 174, параграф 1 от ЗСВ). Осовобождаването на директора също се решава от Висшия съдебен съвет (вж. Член 175, параграф 6). Разбира се, че макар директорът да е заместник главен прокурор служебно, неговият мандат е по-силен от този на други заместници. Въпреки това директорът остава институционално свързан с главния прокурор чрез прокурорската колегия, където главният прокурор играе решаваща роля. Освен това, както е обяснено на докладчиците в София, като следовател


директорът е процедурно подчинен на контролиращите прокурори и чрез тях - на главния прокурор.


Превръщането на директора в истински независима фигура ще изисква изменения в метода на неговото назначаване, отчетност и най-важното, като му предоставя прокурорски функции и оттегля решенията си от всякакъв процесуален надзор от "обикновени" прокурори. Трябва да е възможно да се промени начинът на назначаване на директора, за да стане той по-независим от главния прокурор, без да се променя Конституцията. На докладчиците беше обяснено, че преди 2009 г. следствената служба се радваше на по-висока степен на административна независимост от прокуратурата, докато конституционната рамка остава същата. По този начин теоретично трябва да бъде възможна и реверсивна реформа, която да даде на директора по-независим статут. Що се отнася до предоставянето на прокурорски функции stricto sensu на директора, това може да изисква изменение на Конституцията, ако концепцията на прокурорския монопол се тълкува стриктно.


Последният модел, обсъждан на заседанията в София, се състоеше в създаването на длъжност на ad hoc специален прокурор - или дори резервен списък на ad hoc прокурори – който би могъл да встъпи в длъжност и да поеме прокурорски функции в случаите, когато главният прокурор може да бъде замесен. Списъкът на такива ad hoc прокурори може да бъде одобрен от ВСС от пенсионирани (или в края на кариерата си) прокурори, следователи и съдии и след това да бъде съставен чрез жребий, когато дойде време и ВСС получи информация относно случая с участието на главния прокурор. Възможни са и други модели за номиниране на ad hoc прокурори, но е важно да се гарантира, че членовете на ВСС от прокуратурата не играят решаваща роля при тяхното назначаване. Комисията повтаря в тази връзка предишната си препоръка относно настоящия състав на Прокуроската колегия на ВСС. В допълнение ще бъде важно да се гарантира, че след прекратяването на мандата им такива ad hoc прокурори няма нужда да се връщат към системата на прокуратурата и да станат подчинени на главния прокурор. Отново въвеждането на този модел на законодателно ниво би изисквало по-гъвкаво тълкуване на монопола на "прокурорите".


Заключение


По отношение на съдържанието на предложението обаче съществува голям риск предложеният механизъм да не успее да постигне посочените цели поради позицията на главния прокурор в прокуратурата и неговото/нейното важно влияние в рамките на ВСС. По този начин, за да вземе решение за отстраняването на главния прокурор, Пленумът на ВСС ще трябва да разчита по същество на информацията, получена от следователите и прокурорите, които са подчинени на главния прокурор. Предвид състава на прокурорската колегия ще бъде трудно да се намерят трима членове, които желаят да внесат предложение за отстраняване, и седемнайсет членове да гласуват за него. По този начин, въпреки че отстраняването на главния прокурор изглежда разумно решение на теория, то може да не работи на практика.


Освен това механизмът за отстраняване е разширен към председателите на двете върховни съдилища. Това не се изисква от ЕСПЧ и е опасно за съдебната независимост. Отстраняването на висши съдии от пленума, където съдиите са в нетно малцинство, противоречи на европейските стандарти и не се изисква от текста или логиката на българската Конституция. Венецианската комисия призовава българските власти тази част от предложението да отпадне.


Що се отнася до отстраняването на главния прокурор, има няколко начина този механизъм да се направи донякъде по-ефективен. Например законодателството може да предвиди задължение на разследващите/прокурорите да докладват случаи, които засягат главния прокурор, пред ВСС, да задължат главния прокурор да се въздържа от даване на инструкции в такива случаи, при условие че


членовете на ВСС, които не са свързани с обвинението, могат да инициират отстраняване


и да се понижи прагът на мнозинството, необходимо за вземане на решение за отстраняване на главния прокурор. Въпреки това дори при тези изменения механизмът за отстраняване рискува да бъде недостатъчен, за да гарантира независимостта на разследването, насочено към главния прокурор. И така трябва да се проучат други решения. Тези решения могат да включват въвеждане на възможност за съдебен контрол върху отказите за образуване наказателно разследване или възлагане на наказателни преписки на някакъв "независим прокурор". Някои от тези реформи може да изискват изменения в Конституцията, освен ако Конституционният съд не даде по-гъвкаво тълкуване на понятието прокурорски монопол.


И накрая, предишните препоръки на Венецианската комисия остават валидни. По-специално "съдиите, избрани от техните колеги, трябва да представляват най-малко половината от членовете на съдийската колегия на [ВСС]". "Съдийската колегия може да получи част от правомощията на пленума по отношение на съдиите (по-специално властта да назначи/отстрани председателите на двете върховни съдилища); като алтернатива тези решения могат да бъдат взети с "двойно мнозинство" от членовете, избраните от съдии, и всички членове на ВСС]" (вж. параграф 112 от Становището от 2017 г.) Що се отнася до прокурорската колегия, важно е да се гарантира неговият плуралистичен състав състав:


избраните от Народното събрание членове не трябва да имат прокурорски опит,


а трябва да представляват други професии и в закона трябва да се направи промяна в този смисъл. Изпълнението на тези препоръки ще намали влиянието на главния прокурор в рамките на българската магистратура и може да подобри ситуацията при независими разследвания. Без тези по-общи промени изменения в процедурата по разследване като тези, описани по-горе, рискуват да имат само ограничен ефект.


По-общо Венецианската комисия подчертава, че проблемът, идентифициран в "Колеви", не може да бъде решен с едно единствено изменение, а по-скоро ще изисква комбинация от институционални промени, нови процедурни и материални правила и еволюция на професионалния етос и политическата култура.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (33)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 923 Неутрално

  По-общо Венецианската комисия подчертава, че проблемът, идентифициран в "Колеви", не може да бъде решен с едно единствено изменение, а по-скоро ще изисква комбинация от институционални промени, нови процедурни и материални правила и еволюция на професионалния етос и политическата култура.

  +1
  Но, ако не се променят някои от функциите на прокуратурата като цяло, нищо няма да се промени. Достатъчно е да ти спретнат една предварителна проверка и после да те привлечат като обвиняем + запор на имуществото, забрана за незнам кво си - и край с всичкия ти досегашен живот. Безконтролни и безнаказани са действията на прокуратурата. Съкращаване на срокове за приключване на астовете, съдебен надзор на всяко едно действие...
  Премахване на Специализирания съд - за какво е специализиран и кой го е специализирал? ВСС в този вид е политически орган с превес на обвинителите. Промяна на Конституцията в кратки срокове и т.н. и т.н.
  Всичко може да се направи, ако има кой да го направи и ако има капацитет и воля за това.
  Нито има кой, нито има капацитет/правосъдния е срам за цялата гилдия, за умственото му ниво даже няма и дума да обелвам/, още по-малко воля...
  Положението ако не беше трагично , щеше да е безнадеждно. Или май е обратното.

  ПП И да се направи тест за интелигентност, така че пръскачките в главите на прокурорите да не могат да се хакват.

 2. 2 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2626 Неутрално

  Бате к*ре, доуре че це оцигурихме у цъдийцката кфота. Ъггълинчев, ноу точен чоек! Чолаков - цоц Доган го цпецелно цме го търцИли, Крацу Чернио ни го препоръчА. Кояджиков - джеледзен! Ца е вреето ъ им каеме ън венецианцките духачи, дека цъдиите че го ицццц-ицццц-иццццццц-фиууууу-ицццбЕрат саках ъ каем!

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 3. 3 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2082 Неутрално

  Абе да си го кажем направо- Разследващия главният прокурор трябва да се избира от хора с имена: Иво, Цветан и Иван!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 4. 4 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1255 Неутрално

  Бойко казА ХАУ бе Венецианската комисия, а Той като каже ХАУ значи всицко е точно. Кое по-точно не Ви стАнА ясно !!!

 5. 5 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  Последната надеждица свободата на словото да не бъде заплашена от... конфискации.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 6. 6 Профил на nmn58592067
  nmn58592067
  Рейтинг: 287 Неутрално

  Абе да си го кажем направо- Разследващия главният прокурор трябва да се избира от хора с имена: Иво, Цветан и Иван!
  —цитат от коментар 3 на lz2


  Ако на онзи „Иво“ му опростят 200-та милиона – няма да му пука кой
  е Гл.Прокурор. Той не ревеше, когато избираха Цацаров.

 7. 7 Профил на Калник
  Калник
  Рейтинг: 772 Неутрално

  Ами то е много ясно - ако подчинените избират кой да контролира шефа им, какво ще им направи шефа, ако изберат някой който не му хареса? Въобще, идея запъртък.

 8. 8 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4335 Неутрално

  До коментар [#1] от "SSS":

  " По-общо Венецианската комисия подчертава, че проблемът, идентифициран в "Колеви", не може да бъде решен с едно единствено изменение, а по-скоро ще изисква комбинация от институционални промени, нови процедурни и материални правила и еволюция на професионалния етос и политическата култура.

  +1
  Но, ако не се променят някои от функциите на прокуратурата като цяло, нищо няма да се промени. Достатъчно е да ти спретнат една предварителна проверка и после да те привлечат като обвиняем + запор на имуществото, забрана за незнам кво си - и край с всичкия ти досегашен живот. Безконтролни и безнаказани са действията на прокуратурата. Съкращаване на срокове за приключване на астовете, съдебен надзор на всяко едно действие...
  Премахване на Специализирания съд - за какво е специализиран и кой го е специализирал? ВСС в този вид е политически орган с превес на обвинителите. Промяна на Конституцията в кратки срокове и т.н. и т.н.
  Всичко може да се направи, ако има кой да го направи и ако има капацитет и воля за това.
  Нито има кой, нито има капацитет/правосъдния е срам за цялата гилдия, за умственото му ниво даже няма и дума да обелвам/, още по-малко воля...
  Положението ако не беше трагично , щеше да е безнадеждно. Или май е обратното.

  ПП И да се направи тест за интелигентност, така че пръскачките в главите на прокурорите да не могат да се хакват."

  Остана най - важното - политическото статукво, което осигурява институционализираната власт на модела сараи ! Без неговото демонтиране, всичко горепосочено ще продължава на пълни обороти в полза на един престъпен модел !

 9. 9 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Най добре е да е МАРСИАНЕЦ!

 10. 10 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 319 Весело

  Абе да си го кажем направо- Разследващия главният прокурор трябва да се избира от хора с имена: Иво, Цветан и Иван!
  —цитат от коментар 3 на lz2


  От Чайка не е ли по- логично?

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 11. 11 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1740 Любопитно

  Стига акъл ! Тази комисия дава ли кинти ?!

 12. 12 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  Абе аз съм си малко тъп ама защо изобщо трябва да има главен прокурор? Има си областни, може да има някакъв съвет...как няма главен съдия или главен полицай? Може да има някакъв администратор да организира дейността, но без да има разследващи функции

 13. 13 Профил на jgu46589028
  jgu46589028
  Рейтинг: 294 Весело

  Моделът листа с пенсионирани прокурори и съдии от които се избира един ad hoc е най елегантен. Той съответства на модела на Венецианската комисия и е чудесна хранилка за склерозирали дъртофелници. С този модел на времето се шегуваше предишния председател на Венецианската комисия Ла Пергола, но той беше юрист. Докато сегашния Джани цял живот е бил чиновник, нещо като нашия Христо. Важното е купонът да върви!

 14. 14 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1080 Неутрално

  Странно, правосъдната система на страната, в която от години всичко е просто и натурално, изведнъж започна да се обзавежда с всичко специално - специализиран съд, специализирано следствие, специализирана прокуратура, специален прокурор за главен прокурор. Какво следва? Извънреден правов ред? Извънредно положение? Извънредни пълномощия? Проблемът е конституционен, но и това ще е извънредно - промените ще се правят от специалните и извънредните. А всичко би могло да се реши с един удар - премахва се фигурата на главен прокурор и функциите му, методични и надзорни се поемат от министъра на правосъдието. Институтът на прокуратурата остава, но вече се диша по-свободно и ефективно.

 15. 15 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1523 Неутрално

  Разбира се, че не трябва началника да си избира, кой да го разследва.
  И най-добре е да си вземем някой вносен, подобна на Кьовеши - тогава на Гешев ще му се стъжни.

 16. 16 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 918 Неутрално

  Основно правило в покера:нямаш никога абсолютна сигурност в картата. Кент флош роял пада от каре седмици! Дейността на главния контрол трябва да бъде контролирана от анкетна комисия избрана на случаен принцип (както се избират съдебните заседатели) при случай на подозрение за престъпление, която да решава: ВИНОВЕН- НЕВИНЕН. После съдът определя степента на наказанието според наказателния кодекс. Разследването се извършва от полицията по нареждане на анкетната комисия.

 17. 17 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1674 Неутрално

  Или накратко казано проблема е в безграничната власт на главния прокурор. Орязват се правомощията и проблема се решава. И няма да има радини вълнения по повод избора му.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 18. 18 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5814 Весело

  (Ехидно) Виждам го този независим прокурор като на длан, като наредени карти, като хвърлен боб. Името му е Сотир! Има си всичко: и независимост, и книжки чете, и опит има, и всички го харесват заради яловата му работа. Е, май не са всички.
  Сега сериозно.
  Венецианската комисия е казала отдавна:
  1. Не може да бъде избиран от зависими от главния прокурор хора
  2. Не може да бъде действащ прокурор, докато не се промени конситуцията.
  Борисов предлага точно обратното (за кой ли път)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 19. 19 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 870 Любопитно

  Какво му пречи на парламентарното единодушие да промени Конституцията,по свой образ и подобие? Важното е,да не ги засяга лично,както правеше "националното богатство" 7 години.И всички "национални богатства" преди него.

  СЛЕД ГЕРБ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА.
 20. 20 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2047 Весело

  "...всички прокурори трябва да бъдат подчинени на главния прокурор, който наблюдава законността на техните действия."

  Еврика! Наблюдава законноста, а не резултатите от техните действия. По отношение на "независимия разследващ" това може да означава само наблюдение на това, в рамките на закона ли са действията на разследващия по отношение на главния прокурор.
  И какво толкова сакрално има в това, всичко да бъде в рамките на закона? Къде е казано, че главният прокурор може да влияе върху резултатите от разследванията срещу него, проведени в рамките на закона?
  Всъщност, всичко си идва на мястото, ако заемем позата на умнокрасивите и априори оревем въртълъка, че главният прокурор е маскара. Щото не е нашият главен прокурор и гони нашите олигарси, а не чуждите!?
  ПС Да напомня, че още главният прокурор Татарчев беше казал, че над него е само Бог. Тогава Костов имаше 140 депутата и лесно можеше да събере 160 за промяна на Конституцията, щото народът се беше натопорчил, че по Ивановден Татарчев си пие ракията с Иво Карамански. Но Татарчев беше удобен, щото си мълчеше за приватизацията...

 21. 21 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1708 Неутрално

  Значи опитите на Бойко да заобиколи становището на ВК и да запази прокуратурата в сталинисткия й вид са били предвидени и така стават още по-глупави, нелепи и откровено идиотски.

 22. 22 Профил на bobyb
  bobyb
  Рейтинг: 850 Неутрално

  "...всички прокурори трябва да бъдат подчинени на главния прокурор, който наблюдава законността на техните действия."Еврика! Наблюдава законноста, а не резултатите от техните действия. По отношение на "независимия разследващ" това може да означава само наблюдение на това, в рамките на закона ли са действията на разследващия по отношение на главния прокурор.И какво толкова сакрално има в това, всичко да бъде в рамките на закона? Къде е казано, че главният прокурор може да влияе върху резултатите от разследванията срещу него, проведени в рамките на закона? Всъщност, всичко си идва на мястото, ако заемем позата на умнокрасивите и априори оревем въртълъка, че главният прокурор е маскара. Щото не е нашият главен прокурор и гони нашите олигарси, а не чуждите!?ПС Да напомня, че още главният прокурор Татарчев беше казал, че над него е само Бог. Тогава Костов имаше 140 депутата и лесно можеше да събере 160 за промяна на Конституцията, щото народът се беше натопорчил, че по Ивановден Татарчев си пие ракията с Иво Карамански. Но Татарчев беше удобен, щото си мълчеше за приватизацията...
  —цитат от коментар 20 на Дон Кихот


  Татарчев поне е единственият от прокурорите досега, който не е бил руско мекере.

 23. 23 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5378 Любопитно

  Абе да си го кажем направо- Разследващия главният прокурор трябва да се избира от хора с имена: Иво, Цветан и Иван!
  —цитат от коментар 3 на lz2


  Венецианската комисия са "соросоиди", нали? Или са купени от Прокопиев?

  При такъв мат'риал не е за учудване, че ни управлява еднокнижник!

 24. 24 Профил на Boriana Gecheva
  Boriana Gecheva
  Рейтинг: 19 Неутрално

  До коментар [#3] от "lz2":
  Може и Лозан. Или актьор като Геро. Или разследващ журналист. Имаме достатъчно. Щото от закон и право разбираме всички, особено коментиращите тук.

 25. 25 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 1011 Неутрално

  Правилно е мнението, че разследващия главния прокурор не трябва да е избран от прокурори, нито да е подчинен на главния прокурор. За това най-подходящ в случая е шефа на инспектората.

 26. 26 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8066 Неутрално

  Само идиоти не биха го разбрали.

 27. 27 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2047 Неутрално


  До коментар [#22] от "bobyb":

  "Татарчев поне е единственият от прокурорите досега, който не е бил руско мекере."

  Викаш, поне такъв не е бил! Но то е достатъчно, за да оправдае всичко останало.
  Да напомня, че именно при Татарчев, когото никой не мислеше и не искаше да мръдне от пиедестала на недосегаем, се формираше гръбнакът на мафията и изправяше ръст олигархичната прослойка в България- процес, който успешно завърши към началото на новото хилядолетие.
  Дайте да отгатнем, откъде идват истеричните нападки срещу новия главен прокурор, който идва с намерение да хвърли малко светлина върху този незабравим период, който някои колкото красиви, толкова и умни свързват с още едно нашумяло име!

 28. 28 Профил на bobyb
  bobyb
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#22] от "bobyb":"Татарчев поне е единственият от прокурорите досега, който не е бил руско мекере."Викаш, поне такъв не е бил! Но то е достатъчно, за да оправдае всичко останало.Да напомня, че именно при Татарчев, когото никой не мислеше и не искаше да мръдне от пиедестала на недосегаем, се формираше гръбнакът на мафията и изправяше ръст олигархичната прослойка в България- процес, който успешно завърши към началото на новото хилядолетие. Дайте да отгатнем, откъде идват истеричните нападки срещу новия главен прокурор, който идва с намерение да хвърли малко светлина върху този незабравим период, който някои колкото красиви, толкова и умни свързват с още едно нашумяло име!
  —цитат от коментар 27 на Дон Кихот


  Не ме интересуват престъпленията преди 25 години, особено ако настоящият ги ползва за да отвлича вниманието от руските престъпления тук и сега, докато руското прокси прасеевски завзема всичко.

 29. 29 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2047 Весело

  До коментар [#28] от "bobyb":

  "Не ме интересуват престъпленията преди 25 години..."

  Те, това е позиция на дебил, за каквито припознавате тези, които се интересуват от това.
  При това-абсолютно дебилска. Защото атрибутите за супата, която сега духаме, се подготвяха именно през периода отпреди 20-25 години. Всичко, на което се радваме сега, беше заложено в онези светли времена.
  Както правилно си отбелязал- времена на престъпления! От всякакъв характер. Подминавани с лека ръка от институции от всякакъв ранг! И, както прокуратурата официално заяви- под стабилно закрепен чадър.
  Народът иска да надникне под чадъра- кратко и ясно! И се надява да види там нещо конкретно- също кратко и ясно.

 30. 30 Профил на bobyb
  bobyb
  Рейтинг: 850 Неутрално

  До коментар [#28] от "bobyb":"Не ме интересуват престъпленията преди 25 години..."Те, това е позиция на дебил, за каквито припознавате тези, които се интересуват от това. При това-абсолютно дебилска. Защото атрибутите за супата, която сега духаме, се подготвяха именно през периода отпреди 20-25 години. Всичко, на което се радваме сега, беше заложено в онези светли времена.Както правилно си отбелязал- времена на престъпления! От всякакъв характер. Подминавани с лека ръка от институции от всякакъв ранг! И, както прокуратурата официално заяви- под стабилно закрепен чадър.Народът иска да надникне под чадъра- кратко и ясно! И се надява да види там нещо конкретно- също кратко и ясно.
  —цитат от коментар 29 на Дон Кихот


  Ами ти се рови ако щеш, така нареченият главен прокурор би могъл да назначи прокурор да ги разследва, дори и да е минала давността им. А за рейдерските захвати на прасеевски които се случват в момента и прокуратурата не забелязва, ми няма проблем, след още 25 години някой друг ще се рови. Правилно мислиш.

 31. 31 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2084 Неутрално

  И къде точно се казва в текста, че не може да е избран от прокурори!? Некомпетентност или умишлена лъжа?

 32. 32 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2082 Неутрално

  (Ехидно) Виждам го този независим прокурор като на длан, като наредени карти, като хвърлен боб. Името му е Сотир! Има си всичко: и независимост, и книжки чете, и опит има, и всички го харесват заради яловата му работа. Е, май не са всички.Сега сериозно. Венецианската комисия е казала отдавна:1. Не може да бъде избиран от зависими от главния прокурор хора2. Не може да бъде действащ прокурор, докато не се промени конситуцията.Борисов предлага точно обратното (за кой ли път)
  —цитат от коментар 18 на penetrating


  Нищо! Ще го накажем като го изберем още един път, да се научи гадът!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 33. 33 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 553 Неутрално

  Без поправка в конституцията няма да има ново трайно решение

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK