Данъчните не са активни в събирането на здравните вноски

Когато има здравен проблем, длъжникът реално има право на избор – или внася вноски и ползва здравната услуга, или директно плаща цената й.

© Валентина Петрова

Когато има здравен проблем, длъжникът реално има право на избор – или внася вноски и ползва здравната услуга, или директно плаща цената й.Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ). Заглавието е на "Дневник".


Ако се абстрахираме от суматохата около мръсния въздух, която се превърна в сезонен феномен, след местните избори на преден план излиза дебатът около увеличаване на местните данъци. Причината е твърдението на общините, че са необходими допълнителни приходи, но последствията не са много ясни. Най-лесният вариант е общините да увеличат ставките за всички, без да се интересуват от директните и косвените икономически и социални ефекти от това. Другият е да се подходи избирателно с цел уеднаквяване на данъчната практика, например чрез промени на данъчните оценки на жилищата в различните райони на населените места, или чрез въвеждане на нов данъчен компонент – например такъв, който зависи от замърсяването на различните моторни превозни средства. Третият вариант, който е едновременно избирателен, но има и общ ефект за всички данъкоплатци, е увеличаване на събираемостта на данъците.


Последният подход всъщност се отнася с еднаква сила както за местните данъци и такси, така и за преките и косвените данъци, а също и за социалните и здравните осигуровки. Увеличаването на събираемостта засяга сравнителна ограничена група от физически лица и предприятия, но облекчава натиска за осигуряване на допълнителни приходи чрез увеличаване на данъците на всички останали. Освен за местните данъци, същият дебат се води от години за здравноосигурителните вноски,
без да се обръща внимание на възможностите за повишаване на събираемостта им.


В тази връзка поискахме данни от Националната агенция за приходите (НАП) за здравнонеосигурените хора, които са част от периодично наблюдение и оценка, като обаче те трябва да се разглеждат след няколко уточнения. Първото е, че данните са към края на годината, което може да изкриви данните и в двете посоки – лица, които 11 месеца не са осигурени, внасят осигуровките през декември и отпадат от сметката, а такива, които не са плащали само през октомври, ноември и декември са част от нея. Второто е, че изчислението е по метода на изключването – от броя на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване е намален с пребиваващите в чужбина и броят на осигурените. Проблемът тук е, че НАП използва данни за лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване", според която броят им през 2017 г. е близо 8,4 млн. души. Същевременно по данни от преброяването на населението от НСИ през 2011 г. то е около 7,3 млн. души, а през 2017 г. е малко над 7 млн. души. Третото е, че липсва статистика за хората, които емигрират или имат непостоянна заетост в страни членки на ЕС и които се осигуряват извън България. Казано накратко – предоставените данни от НАП са по-скоро ориентир, отколкото точно изследване, на чиято база могат да се предприемат мерки или да се правят политики.


От предоставените данни се вижда, че


през 2017-2018 г. се наблюдава спад на здравнонеосигурените,


който се дължи в най-голяма степен на намаляване на броя на безработните и в значително по-малка степен на групата "Други". Това развитие изглежда естествено на фона на прегряващия пазар на труда, глада за работна ръка и сравнително стръмното увеличение на възнагражденията. Прави обаче впечатление, че групата "Други" представлява близо половината от всички здравно неосигурени, което, от една страна, я прави твърде голяма, за да се игнорира, но от друга, липсата на яснота за нейната структура прави предлагането на мерки за справяне с проблема почти невъзможно.


Общото заключение от представените данни е, че през последните две години размерът на повечето групи здравнонеосигурени граждани, за които НАП има информация, се увеличава, а това показва липса на активни мерки за намаляването им. При двете групи, в които се наблюдава намаление, трудно може да се говори за резултат от някакви действия, тъй като безработните най-вероятно намаляват заради икономическия подем, а включените в "Други" не е ясно защо намаляват. С други думи,


не изглежда приходната агенция да полага необходимите усилия,


за да увеличи събираемостта на здравни вноски.


С няколко общи допускания може да се направи ориентировъчно, но силно подценено, изчисление за пропуснатите ползи в резултат на пасивното отношение на НАП към здравно неосигурените лица. Според чл. 40, ал. 5 от Закона за здравно осигуряване лицата, които не са осигурени по трудово правоотношение или за сметка на държавния бюджет дължат осигуровки върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица за съответната година. Според чл. 109, ал. 1 здравноосигурителните права се губят ако за последните 36 месеца не са платени три осигурителни вноски, дължими за своя сметка, и се възстановяват при заплащане на всички дължими вноски за последните 60 месеца (ал. 2). С други думи здравно неосигурените могат да имат дължими вноски между 3 и 60 месеца, т.е. за разглеждания период средногодишните пропуснати ползи са в размер на между 32 млн. лв. и 634 млн. лв. Ако приемем, че веднъж платили дължимите вноски за стари периоди тези хора продължат да се осигуряват при минималния размер на изисквана вноска, то това


ще носи допълнителни около 11 млн. лева месечно.


Изчисленията обаче не включват тези, които не са осигурени по трудово правоотношение, не са самоосигуряващи се, но са декларирали доход за съответната година, тъй като те следва да начислят вноската върху брутния си облагаем доход – вместо на половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Точна оценка на допълнителните приходи, които приходната администрация може да събере при целенасочени усилия за прилагане на закона е трудна с наличните данни, но със сигурност те ще са повече от хипотезата за плащане на минимално допустимите месечни вноски, дължими от хора без доходи. Така например, справка на Министерството на финансите от миналата година сочи, че през ноември 2018 г. е имало над 5 хиляди души с прекъснати здравноосигурителни права, които обаче са получили доходи от наеми през 2017 г. за около 36 млн. лева, или средно по около 600 лева на месец.


Мерките за повишаване на събираемостта би следвало да имат за цел да поставят всички задължени лица пред равни изисквания, тъй като ако едни спестяват задълженията си, те автоматично се прехвърлят върху коректните платци. Такъв например беше един от основните проблеми с топлофикационните услуги в страната. Нещо повече – предоставената статистика от НАП не включва социално слабите, тъй като според чл. 40, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване те се осигуряват за сметка на държавния бюджет. С други думи, неплащането на осигуровки не е в резултат на невъзможност, а по друга причина.


Липсата на действия за намаляване на здравнонеосигурените лица създава два генерални проблема.


Първият вече беше споменат – необходимост от допълнителни средства и натиск за увеличаване на здравноосигурителната вноска. Това създава проблем с разплащанията от НЗОК, тъй като системата работи на разходопокривен принцип – каквото постъпи като приходи, се харчи като разходи, а касата не разполага с оборотен капитал или резерв, на който може да разчита. В резултат на това задължения на касата се прехвърлят през тримесечия и години, което води до забавени плащания към компаниите в сектора, а оттам – междуфирмена задлъжнялост. Затова и години наред болниците трупат задължения, а намаляването им през последните години се дължи в по-голяма степен на административни мерки, отколкото на коректно разплащане от страна на НЗОК.


Другият голям проблем е, че се създава стимул за "източване" на здравната каса. Така например един човек не внася дължимите осигурителни вноски, но в даден момент се оказва, че има нужда от медицинска интервенция. Ако цената на интервенцията е по-голяма от вноските, които дължи – не повече от 1224 лв. през 2018 г. и 1344 през 2019 г., той ги внася и ползва услугата, ако ли не – директно плаща цената на услугата. По този начин


има хора, които се възползват от всички облаги на държавната здравноосигурителна система,


като си избират кога да участват в нея. По този начин всички загуби се понасят от НЗОК, а всички плюсове – от частното лице, а когато парите не стигат – от цялото общество.


Идеята за повишаването на размерите на данъци, осигуровки, такси и т.н. често се повдига, защото предлага, поне привидно, лесен и бърз отговор на натиска за увеличаване на публичните разходи. Това обаче има нежелани странични ефекти – облагодетелства некоректните и наказва коректните платци, което създава допълнителните стимули последните също да станат некоректни. Подходът трябва да е точно обратният – търсене на решения, които запазват личната данъчно-осигурителна тежест, но я разпределят върху широка база, т.е. върху всички, получаващи доходи от даден вид или извършващи сходни дейности. Именно това се постига с мерките за повишаване на събираемостта. Разбира се, преди да се пристъпи към повишаване на данъците има и ред други мерки, които могат да се предприемат, като оптимизиране на разходите, намаляване на злоупотребите, осигуряване на различни приходоизточници, свиване на обхвата на услугите и т.н.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (30)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2472 Неутрално

  Работя в здраваната система и съм свидетел ,как хора ,които никога не са внасяли реално здравни осигуровки, пенсионери ,привилегировани или такива с данъци в чужбина ,източват парите на нас редовните данъкоплатци по най брутален начин ,неспазвайки никакви правила ,достатъчно е да дойде от чужбина ,заразен с Хепатит с или с онкозаболяване или автоимунно ,плаща си 1000 лв за 60 вноски назад ,защото никога не е плащал и веднага става здравно осигурен с всички екстри ,с право на 200000 лв лечение , тежки и скъпи онкооперации и скъпо лечение ,а евентуално ,след лечението ,същото лице пак отива на запад и никой не го търси ,че тук е пак здравно неосигурен ,на това трябва да се сложи край и пациента ,ако е бил извън системата по различни причини ,да няма право на пълно и безплатно лечение ,да си доплаща 50% например ,защото останалите оставаме с ресурс за едно направление на година на човек и 2-3 лв за изследвания , всичко друго се източва от тези другари .Другото перо на източване е от безхаберни пенсионери и граждани с права , които дефакто не знайно защо реално не внасят вноски в системата ,но имат права ,държавата била им плащала здравните осигуровки с парите на останалите данъкоплатци и то на 2 но по ниски цени ,те също източват каквото и както си пожелаят ,не се профилактират , не желаят да спазват никакви правила ,имат достъп до най скъпото и безплатно лечение ,но без да плащат нищо и никъде ,освободени са , на това трябва да се сложи също край.
  Най важните промени трябва да се направят по отношение на неплащащите по желание ,тоест тези ,които са тук ,но не желаят да си покриват здравни осигуровки ,те трябва да подлежат всяка година на задължителна данъчна ревизия като физически лица ,вкл и семействата им , това ще изсветли сивата икономика на 80% ,ще се установат чудесии ,защото това са хората криещи данъци от държавата и с най голями претенции при здравни проблеми ,а и са най недоволни от системата , но не плащат нищо , а само искат права и веднага да им се осигури най скъпо и ново лечение .

 2. 2 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2631 Любопитно

  До коментар [#1] от "edin drug":

  Един бърз въпрос —защо човек здравноосигурен в Германия например, при здравословен проблем ще се връща специално в България за лечение и ще използва българската здравна система а не немската, където е здравно осигурен?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5066 Неутрално

  Защо НАП не търси парите на НЗОК като това е нейно ЗАДЪЛЖЕНИЕ?
  Май се налагат оставки и други по-крути мерки.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3111 Неутрално

  Индивидуални партиди - там е истината ...

 5. 5 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6388 Неутрално

  До коментар [#2] от "DDR":

  Защото в Германия здравните каси (а те са много и са различни) покриват твърди суми по ценоразпис, за финансиране на определено лечение. Ако разходите са повече - пациентът доплаща разликата. Ако лечението е скъпо и сумата за доплащане е повече от тези 1000 лв, тогава вариантът с лечение в БГ е по-изгоден. Но да се твърди, че тези хора злоупотребяват, при положение, че спазват изискванията на закона - не е коректно. Те просто ядат баницата, която друг им предоставя. Този другият е виновен.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 6. 6 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2631 Неутрално

  До коментар [#5] от "Незнайко в Слънчевия град":

  Любопитен съм да видя и версията на колегата дето работи в здравната система.
  После ще сравниме двете 😉

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 7. 7 Профил на balgariez
  balgariez
  Рейтинг: 294 Весело

  А в Щатите казват, че само от смъртта и данъчните не мож' избяга... ;-)

 8. 8 Профил на gwe49620445
  gwe49620445
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Елементарно и повърхностно. Като от ИПИ. Всъщност, това не е никакъв институт, а обикновена фондация с преобладаващо чуждестранно финансиране.
  Действително НАП не се занимава много със здравните вноски, защото индивидуалните суми са малки, а разходите по събиране големи. Затова и навремето прехвърлиха събирането на местните данъци и такси към общините. Въпрос на държавна политика, в случая доста тъпа.
  Големият проблем не са безработните, които не си внасят вноските. Големият проблем е организираната измама за източване на здравната каса, пък и не само нея. Става много просто, регистрира се фирма на някой нещастник, вади се ел. подпис и се започва. Декларират се сключени трудови договари, подават се декларации обр. 1 и 6, и естествено не се правят никакви вноски. Парите няма как да се събират от фирмата или собственика, поради липса на имущество, но осигурените от нея лица имат пълни права. Не само здравни, но и право на болнични, майчинство, обезщетения, дори пенсии.

 9. 9 Профил на Оливия
  Оливия
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#1] от "edin drug":плаща си 1000 лв за 60 вноски назад ,защото никога не е плащал и веднага става здравно осигурен с всички екстри ,с право на 200000 лв лечение
  Ох, това право за 200000лв. !!! Това е някакво виртуално право! А на практика-частни клиники, където за всичко се плаща!

 10. 10 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2810 Неутрално

  До коментар [#2] от "DDR":

  Не съм чувал за здравно осигурени в Германия да идват в България на лечение. По-скоро българи ходят на лечение в Германия, особено за ракови заболявания.
  Плюс това, няма как да не си здравно осигурен в България и да дойдеш от някъде и да отидеш в Болницата. Така или иначе ще ти искат здравни вноски за някакъв период назад, но не съм сигурен колко.
  В момента един мой приятел ходи на лечение в Германия. Изкара си адресна регистрация, плаща си здравни осигуровки в Германия и пътува два пъти в месеца. Нищо, че и тук е осигурен.

  Бивш tww09306483.
 11. 11 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2810 Неутрално

  До коментар [#8] от "gwe49620445":

  "... Големият проблем е организираната измама за източване на здравната каса, пък и не само нея..."!

  М-да...! И колко години трябват според тебе, за да се спре това източване, за което се говори от години? Проблемът се знае и има ясно очертани параметри. Пита се, кой трябва да свърши нещо? Какво според тебе формира бездействието на управляващата коалиция?

  Бивш tww09306483.
 12. 12 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2631 Любопитно

  До коментар [#2] от "DDR":Не съм чувал за здравно осигурени в Германия да идват в България на лечение. По-скоро българи ходят на лечение в Германия, особено за ракови заболявания.Плюс това, няма как да не си здравно осигурен в България и да дойдеш от някъде и да отидеш в Болницата. Така или иначе ще ти искат здравни вноски за някакъв период назад, но не съм сигурен колко.В момента един мой приятел ходи на лечение в Германия. Изкара си адресна регистрация, плаща си здравни осигуровки в Германия и пътува два пъти в месеца. Нищо, че и тук е осигурен.
  —цитат от коментар 10 на Petleshev


  До тук трета версия по случая, това е добре - има четящи и същевременно мислещи хора във форума. Има надежда ...
  Въпроса е обаче специалиста от здравният сектор в пост номер едно, защо не реагира? 😉

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 13. 13 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5879 Неутрално

  Много вярно. Вдигането на днъците е "мързеливият" начин да се достигне търсения ефект. Проблемът е, че се товарят само изрядните, а сивият сектор ще расте.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 14. 14 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7636 Неутрално

  То кой си върши работата в тази държава, е и данъчните да го правят.

 15. 15 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 609 Неутрално

  Хубаво ги пише Стайков тези приказки,но не уточнява нещо важно. Сигурен ли е,че тези здравни осигуровки са събираеми? В смисъл,че длъжникът има по-големи месечни доходи от 250 лв,след приспадане на дължимите осигуровки? Ако ги няма, данъчните не могат да направят нищо, освен едно просто счетоводство - да начисляват месечните осигуровки, да начисляват наказателна лихва върху тях и след 5/10 години да ги отписват по давност.
  Затова в нормалните европейски страни има необлагаем минимум, за да не се получават такива изкуствени несъбрани публични задължения.
  При нас е друго. Ние, след като въведохме путинския тоталитарен плосък данък ежемесечно си трупаме несъбрани вземания.

  "Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Minoritäten oder im Interesse von Minoritäten. Die proletarische Bewegung ist die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl." - Karl Marx, Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. MEW 4, S. 472
 16. 16 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 609 Неутрално

  До коментар [#4] от "SS":

  Нещо като "индивидуални партиди" има и сега. Счетоводителите подават информация за всеки осигурен поименно и с ЕГН на НАП/НЗОК ежемесечно с така наречената "Декларация 1"

  "Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Minoritäten oder im Interesse von Minoritäten. Die proletarische Bewegung ist die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl." - Karl Marx, Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. MEW 4, S. 472
 17. 17 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 448 Неутрално

  ...
  —цитат от коментар 1 на edin drug

  А данъчни ревизийки на дружествата които искат цена за изделие 1000лв. при цена на свободния пазар за същото от 94лв. не щеш ли?
  А ревизийки за тия които искате 50лв. за "разговор с анестезиолога" преди операцията не щеш ли?
  А съдебни проверки за измекярите които предписват хомеопатия на деца с 40градуса температура и същите хомеопатечни лайна които предписват им висят на рекламни календари и часовници по кабинетите не щеш ли?
  А проверки от прокуратурата на тия които понеже "гарван гарвану око не вади" винаги излизат от ситуацията след смърт на пациент целите в бяло-не щеш ли?
  Бият ли ви по кабинетите?Малко ви е!!!Може би и да се сипикясате вие от наглата мафия в бяло,ама за целта 2-3лекаря трябва да ги намерят в кабинетите след посещение на пациент с парче олово в слепоочието,приятно усмихнати и леко озъбени.

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 18. 18 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 448 Неутрално

  А това право на лечение за 200хиляди си го заври нали знаеш къде!!На комшийчето му събирахме пари за трансплантация на бъбрек в Истанбул.Баща му си продаде колата и всичкото имущество почти.Докато му съберем изхвърчаха 3ма шефове на Фонда поради разни далавери....
  Колко сте лицемерни само и как не може да дойде някоя властчица като Пол Пот и да ви прати за колкото години стаж имате да ги изработите отново на полето тежък селскостопански труд,та да видите как се изкарват пари.Лично обещавам да дойда с някой каиш или винкел да ви "давам сила" в гърбовете.Напълно безплатно ще го правя!!!

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 19. 19 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 448 Неутрално

  И няма да е лошо да кажеш в коя болница си дофторче,та да не стъпвам там.Щото от измет в бели манти,която като си отвори устенцата и само знае "кой ще ми даде париии,пари,париии".Ламнали сте света да глътнете ако може.То бива алчност и лакомия,но вашето съсловие се самозабрави.Сещам се за един разказ на Чехов за един доктор,която така бюрото му било покрито с пачки и подаръци, че чак не можеше да си намери къде са му рецептите.

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 20. 20 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 448 Неутрално

  Сешщам се и за нещо друго,ама дано го знаеш и как завършва,щото краят му за магарето и крастата няма да ти ареса хич:
  "Пари, пари, пари! - рекъл едно време Наполеон I и зяпнал беше да глътне цял свят; пари, пари, пари! - думат нашите букурещки народни базиргени и слухтят де кой ще да умре, за да му лапнат имотецът; пари, пари, пари! - думаше наш кир Михалаки и беше - чорбаджия. Парите са ум, парите са чувства, парите са живот, парите са бог. "

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 21. 21 Профил на lalleen
  lalleen
  Рейтинг: 569 Неутрално

  [quote#12:"DDR"][/quote]

  Да ти кажа четвърта версия, че да се спрете, особено оня, дето не бил чувал живеещи в Германия да се лекуват тук - ако знаеш, колко епикризи се превеждат от немски на български език, все за тежки заболявания и операции, една част от хора с адреси в България, намерили пари за лечение в Германия, но повечето - с адреси в Германия. Защо дават пари за превод на епикризи според теб? Защото не са си разбрали диагнозата в Германия ли?

 22. 22 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1543 Неутрално

  Защо дават пари за превод на епикризи според теб? Защото не са си разбрали диагнозата в Германия ли?
  —цитат от коментар 21 на lalleen


  Защото българското здравеопазване е най-доброто в Европа. Пипнали са в Германия хепатит и сега се влачат та "един друг" да ги оправи за 1000 лева. Ха-ха-ха!

 23. 23 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 448 Неутрално

  А да те питам колко дипломки се превеждат от български на немски???Щото тоя същия сминдух от първия пост съм 101% сигурен че е завършил не платена форма,ами държавно субсидирана!?Много е лесно и просто държавата да инвестира в човек,да го субсидира в обучението му,той после да си вземе щапката под мишница и да се изнесе.Кат не му аресва състоянието на здравеопазването тук-свят широк,живеем в свободни времена-оти не вземе да си доплати разликата до платената форма и да ходи да лекарствува къдет си ще?Само да вметна че са го изучили за едни пикливи 7-8хиляди,докато платената форма е с една нула повече отзад.Като е тръгнал да плещи за дребните тарикатъци на здравнонеосигурените що на кажем и нещо за тоя пък лекарски тарикатлък и да извадим първо гредата в окото,пък после сламката от ближния!?А!?

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 24. 24 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 448 Неутрално

  ...
  —цитат от коментар 22 на gianni

  Случителите на българските ХЕИ,РЗИ и прочие които отговарят за намаляне разпространението на инф.заболявания са пак лекари.И са пак същите айдуци,щото като влезат в заведение за общ.хранене,магазин и т.н. и първата им работа е да намекнат я за рушвет,я за почерпчица.По тази и причина хепатит А конкретно в Германия и по целия бял свят изчезна въобще като болест.Та хумореските за хепатита да си ги запази да ги разказва на баб си,може и пред нея да хванат дикиш.Там хората се борят с хепатит Б и Ц,тука като ниво на хеп.А сме като в Бангладеш,а като ниво на кучешката тения-първи в света и като брой случаи имаме почвече отколкото в цяла Европа взета заедно.

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 25. 25 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 448 Неутрално

  българското здравеопазване е най-доброто в Европа.
  —цитат от коментар 22 на gianni

  То освен в Европа почна да се разпростира и по другите континенти.Справка пловдивската психиатърка дето завлече 600хил. от НЗОК и си прави снимки във ФБ от Мачу Пикчу...

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 26. 26 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 448 Неутрално

  И за да не бъда голословен една малка географска карта.Разликата между здравеопазването и превенцията и "едно друго" здравеопазване и превенция.Два свята,единият е излишен би казал Смирненски:
  https://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/140909154856-hepatitis-a-map-story-top.jpg

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 27. 27 Профил на jmf29537805
  jmf29537805
  Рейтинг: 1105 Неутрално

  Най-големи майстори в източването на здравната каса са "частните" болници.
  Особено едни сини кардиологии.

 28. 28 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1305 Неутрално

  А аз все си мислех, че здравните осигуровки не са данъци. Ама бандата се издаде.

 29. 29 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2747 Весело

  А в Щатите казват, че само от смъртта и данъчните не мож' избяга... ;-)
  —цитат от коментар 7 на balgariez


  Затова има 22% здравно не застраховани - основната причина за въвеждане на Обама кеър.

 30. 30 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2747 Неутрално

  До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":

  "Защо НАП не търси парите на НЗОК като това е нейно ЗАДЪЛЖЕНИЕ?"

  Не е точно нейно задължение:
  "§ 20. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на здравеопазването, на органите на НЗОК, които я представляват, и на Националната агенция за приходите в частта за събиране на здравноосигурителните вноски.
  -------------------------
  Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 4 юни 1998 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
  https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134412800
  Формално, НАП отговаря само за осчетоводяването на плащанията от юридически лица, когато здравната осигуровка се разпределя между работодател и работник. НАП няма никакво отношение към определянето на здравно-осигурените лица - едни там 4.2 млн. души, за които уж държавата плаща (1.7 млрд. лв. трансфер от републиканския бюджет за "тоя, дето духа супата").
  Отделно лекарската тайна (кои точно неосигурени лица са ползвали "здравни услуги" и как) , банковата тайна (преводи от НЗОК и други физически лица към търговски дружества "Болница"), а има и доброволно здравно осигуряване, което пък е търговска тайна.
  С оглед напъните на главанаци, включително и тия от фондация ИПИ, за "демонополизация на НЗОК, НАП следва да се изключи от здравното осигуряване. Еле пък при мераците за "свободен пазар на здравни услуги".

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK