Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

Четивната грамотност е основа за успеха на личността във всяка една област.

© Надежда Чипева, Капитал

Четивната грамотност е основа за успеха на личността във всяка една област.Текстът е от страницата на Института за изследвания в образованието – независим изследователски център с мисия да подпомага развитието на модерна образователна система. Пълния вариант вижте тук.


Четивната грамотност е комплексен феномен, който предполага комбинирането на различни когнитивни умения и компетентности. В академичната литература четенето често се разглежда като индикатор за "културен капитал". То допринася за емоционалното и интелектуално израстване на младите хора; развива тяхното въображението; стимулира любознателността им; формира техните интереси; допринася за социализацията им и в крайна сметка има определяща роля за духовното им формиране като личности. Четенето е не само източник на естетически и емоционални преживявания, то е и средство за всекидневно получаване на знания. Четивната грамотност се свързва със способността да се учи по всички учебни дисциплини, включително по математика. Според някои изследователи различията в честотата и характера на четенето могат до голяма степен да обяснят разликите в постиженията на учениците според техния пол и социално-икономическия статус. Може да се каже, че четивната грамотност е основа за успеха на личността във всяка една област.


Проучванията показват, че равнището на четивната грамотност е много точен и надежден показател за бъдещото икономическо и социално благосъстояние на отделния човек и на общността, а нивото на грамотността е ключово за оценката на човешкия капитал. Ниските равнища на грамотност водят до ограничени възможности за заетост, бедност, неравенство, ограничено гражданско участие. Поради това по-доброто разбиране на факторите, които допринасят за постигането на по-висока четивна грамотност, е важно условие за провеждането на ефективни образователни политики и практики.
Какво предпочита да чете българският ученик и как това формира неговите нагласи и умения за четене?


В академичната литература има много доказателства, които демонстрират ясна позитивна връзка между честотата на четене и четивната грамотност. Някои видове четива обаче имат много по-голям принос за развитието на четивна грамотност от други. Националните данни от PISA 2018 г. показват, че колкото по-често българските ученици четат художествена и документална литература, толкова по-високи са техните резултати. Разликата в четивната грамотност на учениците, които четат редовно художествена литература и тези, които никога не четат подобна литература, се равнява на почти двугодишно обучение в училище. Съществено е и "изпреварването" на младите хора, които четат поне няколко пъти седмично документална литература – от гледна точка на уменията за четене те са по-напреднали с равностойността на едногодишно обучение от съучениците си, които никога не четат документални текстове. От друга страна, колкото по-рядко учениците четат комикси и вестници, толкова по-високи са техните резултати по четене. Що се отнася до четенето на списания, данните не показват ясно изразена връзка между честотата на четене на списания и средния резултат на учениците.


Фигура 1: Честота на четене на различни видове текст и средни резултати (в точки) по четене в PISA 2018


Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

© Собствени изчисления на база на данните от OECD/PISA 2018


От теоретична гледна точка могат да се посочат различни причини за т.нар. ефект на художествената литература върху развитието на четивните умения. Четенето на романи предполага по-продължително когнитивно ангажиране с нова лексика и разнообразни синтактични структури, което от своя страна повишава капацитета на читателя да възприема по-комплексни текстове. Когнитивнoто обработване на информацията се обогатява с емоционална ангажираност и емпатия, които от своя страна подпомагат разбирането. Стимулира се развитието на различни ментални модели, обвързващи сюжета, героите, тяхната мотивация и действия за постигането на задоволително разбиране на конструкцията на цялостния текст. Развива се способност за концентиране и поддържане на фокус за продължителни периоди от време.


Удоволствието от четенето


Четенето за удоволствие обикновено се свързва с висока мотивация, добра читателска компетентност и използване на стратегии за четене, които позволяват проникновено разбиране и тълкуване на прочетеното. Времето за четене за удоволствие е допълнителен индикатор за интереса към четенето, а формирането на добри умения за четене с разбиране е в пряка връзка с честотата на четенето.


Около 26% от българските ученици са посочили, че изобщо не четат книги или четат книги много рядко. Както може да се предположи, техният среден резултат по четене в PISA 2018 е сравнително нисък – 386 точки (при 420 точки среден резултат на българските ученици, или изоставане по четене, равняващо се на 1 година обучение в училище спрямо средното ниво). Близо 28% са учениците, които са посочили, че изобщо не четат за удоволствие. Техният среден резултат е 396 точки, докато учениците, които четат за удоволствие повече от 2 часа на ден например, имат резултат 457 точки (11% от учениците). Следователно, колкото повече учениците четат за удоволствие, толкова по-високи са техните резултати. Впрочем, делът на учениците в държавите от ОИСР, които са посочили, че не четат за удоволствие, е почти два пъти по-висок – 42%.


Фигура 2. Връзка между средния резултат на учениците по четене (в точки) и времето, което те прекарват в четене за удоволствие

Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

© Собствени изчисления на база на данните от OECD/PISA 2018


Интерес представлява и как субективното възприемане на четенето от учениците се отразява на техните резултати. Редица количествени и качествени изследвания от последните 20 години показват, че мотивацията за четене се предопределя от различни фактори, като сред основните от тях са любопитство, участие, конкуренция, признание, оценки и съобразяване с изискванията. Много от тези изследвания демонстрират силен позитивен принос на вътрешната мотивация за четене върху читателското поведение, количеството на четенето за удоволствие и четивната грамотност. В същото време, създаваната външна мотивация за четене оказва много по-малко или дори отрицателно влияние върху количеството на четенето и четивната грамотност.


По отношение на четивната грамотност българските ученици, които имат силна вътрешна мотивация за четене, изпреварват с около 2 години и 4 месеца съучениците си, които изобщо нямат такава мотивация.


Фигура 3. Връзка между средния резултат на учениците по четене (в точки) и вътрешната мотивация за четене


Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

© Собствени изчисления на база на данните от OECD/PISA 2018


От съществено значение за постигнатите резултати е не само личното отношение на учениците към четенето, но и примерът, който получават в дома си. Основен индикатор затова са отговорите на въпроса "Колко книги имате в дома си?", като тук не се включват списания, вестници или учебници. Близо ¼ от всички ученици, участвали в PISA 2018 посочват, че имат до 10 книги в дома си. Те имат и значително по-ниски средни резултати по четене – едва 356 точки. Под средното равнище са и тези, които са посочили, че имат между 11 и 25 книги – 411 точки. Само 9% от учениците посочват, че имат над 200 до 500 книги вкъщи, но те имат много висок среден резултат. На практика тези ученици са по-напреднали с равностойността на около 4 години обучение в училище спрямо съучениците им, които имат до 10 книги вкъщи.


Фигура 4. Връзка между средния резултат на учениците по четене (в точки) и броя на книгите в дома на ученика


Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

© Собствени изчисления на база на данните от OECD/PISA 2018


Ако съдим по данните на PISA 2018, учениците все още предпочитат традиционната книга. Почти една трета от тях (33%) посочват, че предпочитат да четат книги на хартиен носител. Техният резултат е 454 точки или с 49 точки по-висок от резултата на учениците, които по-често четат книги на електронни устройства – съответно 22% и резултат 405 точки. Младите хора, обаче, които са посочили, че четат поравно книги както на хартиен носител, така и на електронни устройства, са 18% и имат също сравнително висок резултат – 452 точки.


Стратегиите за четене


Активното четене и използването на ефективни стратегии за четене и учене са ключови предпоставки за успех. Данните показват, че използването на стратегии за разбиране и осмисляне на информация има значителна "добавена стойност" към четивната грамотност на учениците. Използването предимно на стратегии за запаметяване без стратегии за осмисляне и разбиране се свързва с ниски равнища на четивни умения на учениците. Когато учениците използват главно стратегии за запаметяване, това не само не им помага, но може да доведе до понижаване на техния резултат.
Фигурите по-долу представят част от стратегиите за четене:


Фигура 5. Стратегия: Подчертавам важните откъси в текста.


Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

© Собствени изчисления на база на данните от OECD/PISA 2018


Фигура 6. Стратегия: Правя резюме на текста с мои думи.


Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

© Собствени изчисления на база на данните от OECD/PISA 2018


Фигура 7. Стратегия: Бързо прочитам текста два пъти


Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

© Собствени изчисления на база на данните от OECD/PISA 2018


Фигура 8. Стратегия: Чета текста на глас на друг човек.


Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

© Собствени изчисления на база на данните от OECD/PISA 2018


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (27)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 434 Весело

  Чудно, дали има зависимост между даскал налагащ нечетящите ученици с показалката и резултатите по четене в PISA?

 2. 2 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5646 Весело

  Очевидна е пряката връзка между избягването на комиксите и вестниците и високите резултати от PISA.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 3. 3 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 754 Весело

  Институтът за изследвания в образованието е открил топлата вода. Аферим!

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 4. 4 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2415 Неутрално

  Разправят за един, който бил прочел ЕДНА книга, а много напреднал в живота.
  Много як!
  "Казах!"
  Не е весело, защото държавата стои СТАБИЛНО НА ДЪНОТО, а нечетящият народ не разбира, защо това е така и много си го харесва!
  А той, защото е много як, бие всички наред десет години, а ние все на дъното!
  Не е весело!
  Не е неутрално!

 5. 5 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1768 Неутрално

  С изключение на една тънка прослойка младите по-скоро не четат- НЕ Е МОДЕРНО...!!!

 6. 6 Профил на Лопе де Вега
  Лопе де Вега
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Има ли корелация между разбирането на прочетеното и резултатите?

  без подпис!
 7. 7 Профил на Democrat
  Democrat
  Рейтинг: 8 Весело

  Да ме прощавате но този дълъг и сложен текст няма да бъде прочетен от 89 процента от читателите на вестника а 95 процента няма да го разберат в дълбочина.

 8. 8 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2224 Неутрално

  За да посегне човек към книгата, тя трябва да му предизвика интереса. Преди време разговарях с една българска педагожка на тема как да накараш българчета в чужбина да четат на български. Така и не можа да разбере жената, че за да посегнат към книга или списание на български, трябва то да предизвика интереса им. В този контекст българското издание на Нешанъл Джеографик е идеално помагало.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 9. 9 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2224 Любопитно

  До коментар [#4] от "Alexander97":

  Много е важно и какво чете човек. Ето, някой пточел Винету ама взел ноу хау как да ръководи племе. А какво ли научават тези, дето са прочели по десет любовни романа?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 10. 10 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2415 Неутрално

  До коментар [#4] от "Alexander97":Много е важно и какво чете човек. Ето, някой пточел Винету ама взел ноу хау как да ръководи племе. А какво ли научават тези, дето са прочели по десет любовни романа?
  —цитат от коментар 9 на DDR


  Току що съпругата ми прочете новина от Оффнюз.
  Племето, наречено норвежци, е дало само една жертва от автомобилна катастрофа в Осло през миналата година, и то жертвата е била руски дипломат!
  Задачката е:
  Колко книги е прочел норвежкият мин-пред и кои са те?

 11. 11 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2224 Любопитно

  [quote#10:"Alexander97"][/quote]

  ?!!!!
  Не разбирам връзката на въпроса с автомобилните катастрофи и руският дипломат. Съжалявам.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 12. 12 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2415 Неутрално

  [quote#10:"Alexander97"]
  —цитат от коментар 11 на DDR
  ?!!!!Не разбирам връзката на въпроса с автомобилните катастрофи и руският дипломат. Съжалявам.[/quote]

  Много е свързан отговорът – руснаците никак не са въздържатели, а дипломатът е налетял на спирка. Явно нетрезвен и неподдаващ се на възпитание и управление в тази свръх-възпитана и нормлизирана държава!
  В Русия опитаха със сух режим. Не стана, опитвано е в Щатите, отдавна. Отказаха се.
  Норвежкото племе спазва реда и закона!!!
  Руското гази и двете от столетия.

 13. 13 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1402 Неутрално

  До коментар [#3] от "baba_zozolana":


  Институтът за изследвания в образованието е открил топлата вода. Аферим!
  —цитат от коментар 3 на baba_zozolana


  Съгласен съм доста текст и графики, за нещо което е известно от много време. Но за това, дали децата и младите четат или не, какво и как, голямата отговорност е на семейството, когато то проявява въобще отговорност. Да чакаме на училището и учителите е просто несериозно и ако това се случва понякога, то се дължи на учители ентусиасти, които също не могат, то и няма как да гарантират 100% успеваемост, но могат и успяват да насочват децата, които имат вкус към четенето, към значими автори и произведения извън задължителните.


  До коментар [#5] от "selqnin":


  С изключение на една тънка прослойка младите по-скоро не четат- НЕ Е МОДЕРНО...!!!
  —цитат от коментар 5 на selqnin

  Нямаме статистически данни дали е тънка и ако да, колко тънка е прослойката, но аз лично срещам доста млади хора в книжарниците, поне в София и това ме радва.
  И още нещо, дори да се върнем повечко години назад, не бих казал, че четенето беше масово явление:), така че гаусовото разпределение работи и в този случай:).

 14. 14 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2224 Любопитно

  [quote#10:"Alexander97"]
  —цитат от коментар 11 на DDR
  ?!!!!Не разбирам връзката на въпроса с автомобилните катастрофи и руският дипломат. Съжалявам.
  —цитат от коментар 12 на Alexander97


  Много е свързан отговорът – руснаците никак не са въздържатели, а дипломатът е налетял на спирка. Явно нетрезвен и неподдаващ се на възпитание и управление в тази свръх-възпитана и нормлизирана държава!
  В Русия опитаха със сух режим. Не стана, опитвано е в Щатите, отдавна. Отказаха се.
  Норвежкото племе спазва реда и закона!!!
  Руското гази и двете от столетия.[/quote]

  Честно казано не виждам каква е връзката с четенето на книгите? За да спазваш закона не е необходими да си чел книги, достатъчно е да си законопослушен и да поназнайваш от обща култута за кое ще "ядеш хурката" и за кое ще минеш метър.

  Интересно, Брейвик колко ли книги е прочел и какви?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 15. 15 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 936 Неутрално

  С изключение на една тънка прослойка младите по-скоро не четат- НЕ Е МОДЕРНО...!!!
  —цитат от коментар 5 на selqnin


  -И освен това, че не четат, не могат и да разказват/ говорят без запъване и многобройни ,,ааааа''каници. Личи по изявите и на политици депутати и министри, и на журналисти и водещи в студията, и на обикновени хора, и на артисти дори, в техните радио и ТВинтервюта. А това е дефект на образователната система. Освен да се научат да чета и разбират наученото, учениците трябва да имеят и да рзказват, та така да могат и да говорят и да се изразяват гладко, без паратизми в речта им.

 16. 16 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2426 Неутрално

  Да ме прощавате но този дълъг и сложен текст няма да бъде прочетен от 89 процента от читателите на вестника а 95 процента няма да го разберат в дълбочина.
  —цитат от коментар 7 на Democrat  До коментар [#7] от "Democrat":

  Този който не може да обясни нещо само с двадесет думи,(а с две хиляди!),значи не го е разбрал.

 17. 17 Профил на deinakz
  deinakz
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Добър анализ. Като е важно да се обърне внимание и на качеството на книгите. Ако четеш Венета Райкова или предсказанията на баба Ванга, едва ли ще има особена полза от четенето, даже може да има обратния ефект. Затова е хубаво от време на време да се прочита или дори препрочита някоя класика.

  Когато несправедливостта е закон, съпротивата е дълг.
 18. 18 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2415 Неутрално

  До коментар [#14] от "DDR":
  Интересно, Брейвик колко ли книги е прочел и какви?

  Чел е Майн кампф.
  Брейвик си е явно отклонение от човешкото, както и Хитлер, но предполагам си чел "Как закалялась сталь".
  Нещо по въпроса?
  Повест за истинския човек?
  Героите на Белица?
  Село край завод?
  Завод край село?
  Сталин за езика?
  Ръката ми почна да изсъхва, само защото написах тези заглавия, а те присъстваха в учебната програма на "великото образование" преди промените!
  Без Салин, разбира се. Той се "изучаваше" в университетите :-)!
  Племената не са само от отклоненията, както и тялото ни не съставено от ракови клетки, но се появяват за жалост.
  Много пъти е повтаряно във форума – най-лесно се управлява прост народ!

 19. 19 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2224 Неутрално

  До коментар [#14] от "DDR":Интересно, Брейвик колко ли книги е прочел и какви?Чел е Майн кампф.Брейвик си е явно отклонение от човешкото, както и Хитлер, но предполагам си чел "Как закалялась сталь".Нещо по въпроса?Повест за истинския човек?Героите на Белица?Село край завод?Завод край село?Сталин за езика?Ръката ми почна да изсъхва, само защото написах тези заглавия, а те присъстваха в учебната програма на "великото образование" преди промените!Без Салин, разбира се. Той се "изучаваше" в университетите :-)!Племената не са само от отклоненията, както и тялото ни не съставено от ракови клетки, но се появяват за жалост.Много пъти е повтаряно във форума – най-лесно се управлява прост народ!
  —цитат от коментар 18 на Alexander97


  Ами не, 2/3 даже и не съм ги чувал. Нашите учители наблягаха на Ди лайден дес юнген Вертерс, Дойчланд - еин Винтермерхен и подобни дивотии. А Майн Кампф по принцип не е лоша книга - изхвърляш 30% малоумни бръщолевения за раси и евреи и като осъзнаеш останалите 70% и се втрещяваш от това, че е писана преди близо сто години но сякаш нищо не се е променило в недъзите на политическата система.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 20. 20 Профил на TM
  TM
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#2] от "penetrating":

  Вестниците в България са списвани толкова неграмотно, че не се учудвам.

 21. 21 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3227 Неутрално

  До коментар [#1] от "puknatastotinka":

  "Чудно, дали има зависимост между даскал налагащ нечетящите ученици с показалката и резултатите по четене в PISA?"
  ============
  Няма статистически данни поради категоричната забрана на подобни методи.

  Еретик
 22. 22 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5646 Весело

  До коментар [#20] от "TM":

  Вероятно :) Комиксите обаче са начело в класацията. Там е интересно развитието.
  Другото интересно нещо беше зависимост между богатата библиотека и резултатите. Тук връзката сочи до традиции в семейството и отношението им към четенето, защото никой не смята, че детето за 5-6 години ще си осигури собствена библиотека с 500 тома

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 23. 23 Профил на Plamen
  Plamen
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Изследването е интересно, но в някои аспекти не отговаря на реалностите.
  Аз например не държа книги в къщи. След като прочета книга я подарявам. Отделно свалям от интернет електронни и ги чета на четец. Имам нула книги. Е и?

  Иначе да, потвърджава се, че като стоплиш водата, тя става топла.

 24. 24 Профил на Николай Георгиев
  Николай Георгиев
  Рейтинг: 1088 Весело

  До коментар [#23] от "Plamen":

  Аз пък ако ми подарят или купя добра книга с хубав превод, задължително я запазвам. Не съм сам на този свят, имам и деца ;)

 25. 25 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2365 Неутрално

  Та значи, събрахме се с аверите в кварталната библиотека и цяла нощ четохме. Като изчетохме всичко, включително запасите в мазето на библиотеката и скрития резерв на разпоредителката, събрахме най-будните девойки и отидохме да четем в Градската библиотека...

 26. 26 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2821 Неутрално

  Четенето развива въображението и речниковият запас.
  По-големият речников запас, повишава скоростта на мисленето.
  Но лично аз чета, просто защото ми доставя УДОВОЛСТВИЕ.

 27. 27 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1815 Весело

  Спокойно, рано или късно нЕкой издател ще се сети да прави книгите с триене като лотарийни билетчета и четенето отново ще стане модерно нещо... Е, по-късичките произведения ще се четат повече (че ще умалява ръката от четене) ама все е файда...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK