Експерти: АЕЦ "Белене" е рисков, корупционен и излишен проект

Високият икономически риск ще се превърне в икономическа катастрофа за страната.

© Красимир Юскеселиев

Високият икономически риск ще се превърне в икономическа катастрофа за страната.Десет известни експерти – бивши ръководители в енергетиката, икономисти и преподаватели във ВУЗ, изпратиха обръщение до президента Румен Радев с копие до премиера Бойко Борисов, председателя на парламента Цвета Караянчева и главния прокурор Иван Гешев. Те предупреждават за рисковете от строителство на АЕЦ "Белене".


Уважаеми г-н президент,


Решението, да се обърнем към Вас, е нашата надежда, че под Ваша егида е последната възможност да бъде организирано открито обществено обсъждане за огласяване на обективните факти относно проектa "Белене" и спирането му, докато не е късно. Дълбоко сме убедени, че този проект е не само рекордно корупционен за новата история на България, но е и излишен за енергийната система на страната след 2030 година. За да илюстрираме тази наша убеденост е достатъчно да цитираме обосновката за напускане на предишния опит за строеж на АЕЦ "Белене" от страна на немската компания RWE: непрозрачно изразходване на средствата по проекта, лошо управление, недостатъчни финансови ресурси и опит на НЕК ЕАД. Нека добавим от нас проблема с непрестанното намаляване на кадровия потенциал.
За нас е тревожно, че понастоящем се готви същата организация на проекта, като се използва същата "източена" държавна компания, която няма нито лицензи, нито разрешения за ядрени дейности, същите менажери и консултанти на НЕК, както при проваления втори опит. Няма информация от Министерство на енергетиката за намерения да организира търгове за отговорните поетапни дейности, което е задължение на държавната администрация по Закона за обществените поръчки (ЗОП).


Нещо повече, за болшинството енергийни и ядрени специалисти, които не случайно не се допускат до форумите, организациите и медиите,


АЕЦ "Белене" е не само излишен, но и невъзможен за реализация


проект поради редица несъответствия със съвременните стандарти на ЕС за ядрената безопасност, за сигурност на електроенергийната система и много други нарушения на българското законодателство. И не на последно място по важност бихме искали да изтъкнем високия икономически риск от този проект, за който сме убедени,че ще се превърне в икономическа катастрофа за страната.


Убедени сме също, че след официалното обявяване на намеренията на правителството за изграждане на тази централа пред Европейската комисия (а такова до сега не е направено!) ще бъдат поставени десетки технически и финансови въпроси, на които този проект, както и цялата инвестиционна политика на държавата в момента в областта на Националния план "Енергетика и климат", не отговарят.


Така например:


1) АЕЦ "Белене" и при втория безуспешен опит за подновяване на строителството в периода 2006-2012 г., и сега,


се промотира от управляващите с популистки, но бихме добавили, безотговорни аргументи,


че "вече сме платили едно оборудване и трябва да го използваме по някакъв начин". Очевидно те са пренебрегнали дейността на "Временна парламентарна анкетна комисия (към 41 Народно събрания) за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г." Ако прокуратурата бе довършила разследването върху използваемостта на предишните доставки и изградености, които също бяха афиширани като потенциални активи в тогавашните проекти, щяха да са изяснени схемите за "изчезването" им. Дори стоманобетонният корпус на първи реактор бе разрушен по незаконен път за прикриване на дефектите и неговата неизползваемост, както и за облагодетелстване на деятели. Сега останките представляват компроментирана основа и доказателство за неизползваемостта на съществуващата площадка.


Накратко, това, че впоследствие сме придобили едно оборудване, което е по-малко от 10% от бъдещия бюджет на проекта, не е основание да харчим останалите 90% при абсолютно неясни пазарни условия и смазващо конкурентната роля на новите електроенергийни технологии към годината на предполагаемия пуск на 1-ви блок.


2) Новият, трети опит за строителство на АЕЦ "Белене", е


чисто политически проект под външен натиск, в условията на сериозен дефицит на информация


за политиците, които сляпо го подкрепят. Той се промотира при енергийна стратегия, която е с изтекъл срок и е невероятно морално остаряла. Нито стратегията за енергийно развитие, нито националният план за действие по енергийна ефективност са адекватни в условията на четвъртия енергиен пакет в ЕС. Действията за възстановяване строителството на АЕЦ "Белене" са в нарушение на изискванията на чл. 15 (3) и (4) и Раздел IV от Закона за безопасно използване на ядрената енергия; на чл.4 (2) , чл.46 (1) и чл.87 (3) от Закона за енергетиката; на чл.3, чл.6(6) от Закона за устройство на територията и пр.: без техническа оферта, без утвърдени основни технически документи за безопасността на проекта, с деградирала площадка, при това в Зона "Натура", с все още неясен формат на проекта и бюджет и много други недостатъци. Отричаме третия опит за строителство на АЕЦ Белене и защото той противоречи изцяло на Закона за регионалното развитие и на Национална концепция за пространствено развитие. Това са неизчерпателно изредени елементи от тежки нарушения на националото законодателство и европейските директиви, за което не трябва да чакаме ЕК да ни санкционира.


3) Обосновката, която България трябва да представи пред ЕК, трябва да съдържа задълбочени сравнителни анализи защо точно АЕЦ "Белене" е необходима на Българската енергийна система, защо е най-изгодният от техническа и икономическа гледна точка вариант,


защо не е съпоставен със себестойността на бъдещите възобновяеми енергийни източници


или на газифицираните ТЕЦ в комплекса "Марица изток", или на неусвоения хидроенергиен потенциал или на малките модулни ядрени реактори и т.н. В тази връзка основателен е и въпросът ни, защо Министерство на енергетиката засекрети поръчания и платен от БЕХ доклад на БАН за целесъобразността от изграждане на АЕЦ "Белене". В него, макар и в осакатен вид, се прокрадваха обективни заключения за рискове от този проект.


4) АЕЦ "Белене" е причина за нова национална икономическа катастрофа поради няколко обстоятелства:


- използването на наличните стари реактори означава да се изгради нерегулируема електропроизводствена мощност от 1000 мегавата, която не може да следи изменението на електропотреблението;


– съществуващите два хилядника в АЕЦ "Козлодуй" са прекалено голяма нерегулируема мощност за ЕЕС на България. И сега един от двата блока се спира по време на пролетното пълноводие, съвпадащо с ниското електропотребление, или работи продължително на финансова загуба и увеличена ядрена опасност при 500 или 750 мегавата. Поради това изграждането и пускането на всеки блок в АЕЦ "Белене" ще бъде физически възможно само след спиране на съответен блок в АЕЦ "Козлодуй";


- технологиите за производство на електроенергия от слънце и вятър се усъвършенстват толкова бързо, че цените на електроенергията от тях спадат значително под цените от досегашните електроцентрали. Дори без да са предвидени в плановете на сегашните политици, възобновяемите източници ще станат преобладаващи. Но те са пресекващи. Грубо казано пресекват всяка вечер и възникват отново всяка сутрин. Добавянето на нерегулируеми ядрени хилядници към пресекваемите източници изисква изграждане и функциониране на още толкова хиляди мегавати, допълващи регулируеми електроцентрали. Това е антиикономически феномен, защото е причина за неимоверното удвояване на необходимите инвестиции, респективно на неприемливото нарастване на цените на електроенергията. Такава икономическа неизгодност на нерегулируемите ядрени хилядници не може да съществува в условията на един общоевропейски либерализиран пазар. Освен ядрената безопасност,


икономическата неефективност е основна причина да не се строят ядрени станции в Западна Европа,


а съществуващите постепенно да се погребват. Затова все по-често, както у нас, така и в други страни на ЕС, вече се говори не за "икономическа целесъобразност", а за "политическа протекция" и за несъстоятелна "държавна подкрепа" на новите ядрени проекти, а в същото време все по-малко чужди инвеститори изграждат енергийни обекти на пазарни принципи (без държавна подкрепа). Прекрачването на бегло очертаните икономически контури е непосилно за която и да е икономика и затова говорим, че изграждането на АЕЦ "Белене може да има разрушителни последствия за българската.


5) Решението за изграждане на АЕЦ Белене не отчита редица нови алтернативни политики и факти за енергийното развитие на България, като:


- устойчивия спад на производството и потреблението на електроенергия в страната в резултат на приложение на редица мерки за енергийна ефективност и новите стандарти за сгради и улично осветление, като към 2035-2040 година прогнозите са, че


част от действащите сега генериращи мощности ще се окажат излишни;


- започналото масово навлизане на децентрализирани енергийни източници в съчетание с използване на запасители на електроенергия, които са в състояние да върнат част от запасената електроенергия през периодите на високи цени. Една разновидност на тези производители, които са и потребители, са притежателите на електроавтомобилите.


- по-изгодния вариант за мадернизация на въглищните ни централи с приложение на нови паро-газови технологии с минимални емисии на парникови газове, което може да се окаже спасително за икономиката на региона на комплекса "Марица изток".


6) България успя да развие един от най-мощните инженерингови потинциали в света за изграждане на възобновяеми енергийни мощности. Български компании проектират и изграждат ВЕИ инсталации навсякъде по света. Този потенциал може да бъде успешно реализиран в страната, което ще бъде в съответствие с новата енергийна политика в контекста на "Новата зелена сделка" на ЕС и ще осигури изпълнението на Националния план "Енергетика и климат".


Споменаваме накратко тези съображения, за да подчертаем, че досегашните слабости в планирането на енергийното развитие на страната могат да се преодолеят единствено чрез


политическа воля за икономически възход, основан на енерго-ефективно развитие.


Светът преминава през периода на велик енергиен преход. Не бива да се допуска България отново да е губеща страна през този период. Страната има нужда от научно обоснована, формализирана и регламентирана организация за планиране на държавната енергийна стратегия, която включва пълен набор от влияещи фактори, методи и модели за планиране, анализиране и оптимално избиране на възможните подходи, политики и действия, а не от предопределени решения "на парче" за един проект, който води до загубата на милиардни под влияние на външни сили. Отговорите на въпросите, свързани с борбата за световно преразпределяне чрез проблемите при взаимодействието енергетика – икономика – технологии – околна среда – общество – сигурност – климат – глобализация- интернет на нещата, не бива да са отново за сметка на сателитни държави като България.


Поради изложените съвсем накратко факти и обстоятелства ние апелираме, до изясняване на ограничителните условия и сроковете за работа на ТЕЦ-овете на местни въглища и на АЕЦ "Козлодуй", правителството да не променя действащото ПМС 250/28.03.2012 год. за прекратяване изграждането на АЕЦ "Белене". По времето на този мораториум да се разработи и узакони методология за стратегическо енергийно планиране, въз основа на която


да се изработи Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България.


Като един от вариантите за възможно ядрено развитие в нея да бъде оценка на възможностите за използуване на доставеното оборудване за АЕЦ "Белене" за изграждане на 7-ми блок в АЕЦ "Козлодуй" с регулируема мощност.


В заключение се обръщаме към Вас, уважаеми г-н президент, с предложение да организирате открита дискусия по темата с участие на широк кръг технически и икономически специалисти, на която да бъдат представени всички гледни точки, придружени от писмени становища, така както бе организиран разширения Експертен съвет на Миниистерство на енергетиката на 20 май 1997 година, който тогава далновидно оцени проекта като "икономически и технически нецелесъобразен".


Готови сме да предоставим своите налични знания, опит, документи и архиви на всеки добронамерен участник в съграждането на здрава България.


Пламен Денчев, председател на парламентарната комисия по енергетика в 38-то НС, 1990-1996
Кирил Ерменков, председател на парламентарната комисия по енергетика в 39-то НС, 1997-2001
Георги Стоилов, министър на енергетиката, 1997 г.
Станчо Андреев, зам.-председател на комитета по енергетика, 1997-2001
Иван Хиновски, изпълнителен директор на НЕК, 1997/98
Георги Миков, изпълнителен директор на НЕК, 2008/09
Проф. Пламен Цветанов, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН
Проф. Георги Касчиев, председател на АЯР, 1997-2001
Доцент Красен Станчев, СУ и Институт за пазарна икономика
Проф. Христо Василев, Технически университет - София


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (155)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1891 Весело

  Наивници? Нима си мислят, че някой се е втурнал да строи?
  И десетината са се изпружили на амбразурата за да легитимират тържественото спиране на проекта и за да се забравят досега изхарчените пари...

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1858 Неутрално

  Като прочетеш имената на “експертите” всичко ти става ясно.

 4. 4 Профил на kasko
  kasko
  Рейтинг: 779 Неутрално

  Да се строи или не Белене е въпрос вече по-стар от това кокошката или яйцето. Обаче ми стана интересно за малките модулни ядрени реактори като алтернатива , ако някой има информация нека сподели.

  Колективното вземане на решение налага споделяне на колективна отговорност.
 5. 5 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2138 Неутрално

  ”Експерти” защо ли стана мръсна дума в България?!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 6. 6 Профил на Араламбене му е майката
  Араламбене му е майката
  Рейтинг: 444 Весело

  "- използването на наличните стари реактори означава да се изгради нерегулируема електропроизводствена мощност от 1000 мегавата, която не може да следи изменението на електропотреблението;"
  Да ва ива у експертите.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2835 Неутрално

  До коментар [#3] от "svoboden":

  Грешиш, половината са експерти в периода 1997-2001 г , тоест тези експерти са спасявали България

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 9. 9 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3082 Гневно

  Като прочетеш имената на “експертите” всичко ти става ясно.
  —цитат от коментар 3 на svoboden


  Май най-много двама да са такива. Другите са антиядрени пропагандисти начело с Касчията посветил се на това от 20 години.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 10. 10 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4101 Неутрално

  Експерти основно от Иван Костовото време. И един от ИПИ за цвят. Явно ще си останем слабо развита аграрна страна, с основен износ на царевица, соя и жито. А за това ток не трябва.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3082 Любопитно

  Белене ще се строи за да замени един ден Козлудуй! Това че Козлудуй ще работи по-малко при влизането и в експлоатация не виждам какъв проблем е!? Би могло да се построи и още една ПАВЕЦ като Чеира!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 13. 13 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 65 Неутрално

  Евала на тези учени!

  АЕЦ Белене е абсолютно ненужна и опасна за България!

  АЕЦ Белене не трябва да се строи !

 14. 14 Профил на KO100B
  KO100B
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#12] от "Julian Mall":

  Питай ги "експертите" - ПАВЕЦ за тях е като Луната за американците - не могат да повторят...

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4111 Весело

  " Експерти: АЕЦ "Белене" е рисков, корупционен и излишен проект"

  И без да си какъвто и да било експерт, вече е пределно ясно за непредубедените хора, че този проект е част от въпроса, свързан с плащането от всички нас на т. нар. данък Русия - целта е геополитическо влияние на тази страна у нас в още по - големи мащаби ! Дори и за цвят да кажем, че имало стратегически западен инвеститор в този корупционен проект, пак това не променя с нищо горния извод поради простата причина, че огромна част от технологичните процеси по функционирането на евентуалната бъдеща АЕЦ на наша територия, ще се поемат и извършват именно от руснаците, като например складирането и съхраняването на отработеното ядрено гориво......

 17. 17 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3101 Весело

  Ако има нещо вярно в статията е , че въглищните централи оттичат, а от Козлодуй след още няколко години ще останат само последните две букви !
  Ако има нещо невярно то е за ВЕИ и пролетното пълноводие - излишната вода за ток ще отива към Перник , че да се окъпят хората !!!

  ПП. Аз си направих извода ...

 18. 18 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  Мръсни паразити, никой от тях не е работил във функционираща електроцентрала в жалкия си живот, само са доили фабриките! Не ме интересува вашето мнение, не сте компетентни! Фабрики трябва да се строят, вие знаете само да ги рушите и грабите!
  —цитат от коментар 2 на BloodSport


  ПРОФ. ГЕОРГИ КАСЧИЕВ
  През периода 1972-1989 г. работи в АЕЦ "Козлодуй". Бил е главен физик на централата и научен ръководител на пуска на Пети блок.
  —цитат от коментар 0 на биография

  Дай други опорки.

 19. 19 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2160 Любопитно

  До коментар [#12] от "Julian Mall":

  Експлоатационният срок на АЕЦ"Козлодуй" беше продължен както следва - на 5-ти блок до 2047 г., а на 6-ти блок до 2048 г.
  Ако предположим, че една ядрена електроцентрала се строи 10 години, то евентуалното построяване на Белене трябва да е след 2037 г., т.е след 17 години. Отделен въпрос е дали има смисъл от толкова голяма базова мощност - 2 Гигавата.
  Ето данните за производството в момента:
  http://www.eso.bg/?did=124
  Хайде обясни как ще включваш и изключваш базова мощност като АЕЦ/2000 Мегавата/ при промяна на товара поради вариране на потреблението в рамките на един ден.
  И кои производители на ел. енергия трябва да спрем, за да работи АЕЦ"Белене" - ТЕЦ, ВЕЦ....?
  Въобще не отварям въпрос за цената на ел. енергия от АЕЦ"Белене".....

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 20. 20 Профил на EU Fighter
  EU Fighter
  Рейтинг: 585 Неутрално

  Нуклеар централа по тези територии е символ на сигурно бедствие. А и няма такива специалисти, които ще работят!

 21. 21 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Добре и изчерпателно обяснено - като за 80 процентните специалисти...
  Подкрепям!

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 22. 22 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 948 Весело

  Няма по-добър атестат че нещо е добро от бясния умнокрасив вой срещу него, годината почва чудесно

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 23. 23 Профил на tarikatis
  tarikatis
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Белене няма да има.
  Това е само прах в очите на 80% от населението на Републиката.

 24. 24 Профил на geordgeo
  geordgeo
  Рейтинг: 1006 Любопитно

  Подкрепям напълно! Не на БелеНЕ!

 25. 25 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#3] от "svoboden":Грешиш, половината са експерти в периода 1997-2001 г , тоест тези експерти са спасявали България
  —цитат от коментар 8 на дерибеев  До коментар [#8] от "дерибеев":

  - Тия "експерти" май ни обясняват, че Нефтохим преработва само руски нефт. :)

 26. 26 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1496 Неутрално

  Абе 2050 нали ще останем 4 млн. цигани. Плюс глобалното затопляне - нема да ни е нужен почти никъв ток. Е само малко за джисемите и музика до дупка....

 27. 27 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 466 Неутрално
 28. 28 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2676 Неутрално

  "експерти" които са срещу АЕЦ са излишни и направо вредни

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 29. 29 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Плевнелиев друго казва... а аз му вярвам...

 30. 30 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1090 Неутрално

  АЕЦ "Белене" е НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО!!!

 31. 31 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Беляне е закъснял с 30 + години и вече ненужен проект, които води само до безконтролна корупция. И проблемът не е в нуждите от електроенергия а това, че технологиите са поели в съвсем друга посока.

 32. 32 Профил на Boriana Gecheva
  Boriana Gecheva
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#10] от "Vlado Nikolov":

  А, то Белене ще ни направи богати и ще ни изстреля във висините до силно развитите държави! Гърция няма ядрени централи, ориентирала се е към слънчеви и вятърни агрегати. И пак е по-развита от нас. Нидерландия има ли ядрени централи? Няма лошо да си аграрна държава, особено когато храните са все по-търсени! Аман от мегаломански социалистически идеи! То не бе Кремиковци, то не бе "Червена могила"! Затова сме бедни!

 33. 33 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1090 Неутрално

  До коментар [#28] от "dark'star":

  Преводните рубли очевидно са дошли.....

 34. 34 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 432 Неутрално

  АЕЦ "Белене" е дъвка за наивници!

 35. 35 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1653 Неутрално

  Само корумпирани или тъпи хора (или и двете едновременно, разбра се) могат да поддържат Белене.

  Ако изобщо трябва да се строи АЕЦ то милион пъти по-бързо, по-евтино и в крайна сметка по-добре би било да се направи на ново място, с нова основа, по нова технология, от един проектант и изпълнител.

  Разбира се корумпираните управляващи това също ги урежда.
  За тях не е важно какво точно се прави, важното е да е голямо и в него да влизат много пари. Колкото повече толкова по-добре.

  Те са ясни, те са първата група.

  Всички останали сме втората...защото им позволяваме.

  щ

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 36. 36 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 432 Любопитно

  До коментар [#28] от "dark'star":

  Таньо! Аз съм твърдо за развитието на ядрената енергетика, но противник да съм заложник на Азиатска Горна Волта!
  Ти съгласен ли си на НЕРУСКА АЕЦ?

 37. 37 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 432 Весело

  До коментар [#8] от "дерибеев":

  Хи-хи!
  Павлов пак е задействал звънеца, и на палето му потекоха лигите!

 38. 38 Профил на shisharko
  shisharko
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Леле, всичкото руски трол се метнало на амбразурата да брани Белене. Ама като ДЕНГИ НЕТ, какво друго да се прави...

 39. 39 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3515 Неутрално

  БелЯне е ненужна и оПасна далавера която ще ни загроби!Нри цена от 12 млд.евро и цена на тока от 18 евросента вез ДДС.И без всякакъв икономически смисъл...

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 40. 40 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2431 Неутрално

  Може би решението ще се вземе , след като напишат писмо и кои докараха идиотската ситуация дотук , тоест кои са виновни ! Едно е да си се управленчески доказал , че за нищо не ставаш , друго е да спъваш развитието на страната с необосновани практични решения , друго да решаваш на мига възникнали проблеми. Няма приемливи политически еквилибристики ! Става въпрос за самата страна и оцеляването , и на нас самите в свят надминал в развитието си …...Освен това , може би има разумно технологично решение на проблема с оборудването , което се оказа толкова важно …..Винаги има , въпрос на желание и разбиране на политиката за развитие.

 41. 41 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2458 Неутрално

  Който познава лично Ерменков и Василев, сега се превива от смях под масата, четейки как ги величаят като "експерти".

 42. 42 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3082 Любопитно

  До коментар [#12] от "Julian Mall":Експлоатационният срок на АЕЦ"Козлодуй" беше продължен както следва - на 5-ти блок до 2047 г., а на 6-ти блок до 2048 г.Ако предположим, че една ядрена електроцентрала се строи 10 години, то евентуалното построяване на Белене трябва да е след 2037 г., т.е след 17 години. Отделен въпрос е дали има смисъл от толкова голяма базова мощност - 2 Гигавата.Ето данните за производството в момента:http://www.eso.bg/?did=124 Хайде обясни как ще включваш и изключваш базова мощност като АЕЦ/2000 Мегавата/ при промяна на товара поради вариране на потреблението в рамките на един ден.И кои производители на ел. енергия трябва да спрем, за да работи АЕЦ"Белене" - ТЕЦ, ВЕЦ....?Въобще не отварям въпрос за цената на ел. енергия от АЕЦ"Белене".....
  —цитат от коментар 19 на mitko11


  Вече ти отговорих на въпроса! Козлудуй ще работи по време на профилактиката на Белене и през зимата когато потреблението е повишено и без това на първо време едва ли ще имаме толкова срециалисти за два АЕЦ-а или ти придпочиташ да работят за турските атомни централи! А аз да те попитам има ли някой завод за автомобили например който да разчита на ВЕИ???

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 43. 43 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2617 Неутрално

  Браво! Подкрепям този апел!
  Освен към Нено, прокуратурата трябва да се насочи и към главните измамници в държавата Борисов и Темерутка Петкова! Нено е само един бушон.

  Трябва да обяснят още, какви конкретно са техническите и финансовите обосновки за идеята да извадят 3 милиарда лева от джобовете ни и да построят тръба, която ще обслужва години на ред руските интереси!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 44. 44 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3082 Любопитно

  "Ако изобщо трябва да се строи АЕЦ то милион пъти по-бързо, по-евтино и в крайна сметка по-добре би било да се направи на ново място, с нова основа, по нова технология, от един проектант и изпълнител."

  Да бе ще продадем реакторите на безценица ща загробим готовата площадка за да почнем като пълни идиоти от начало и вички ни излиза по-евтино???!!!!!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 45. 45 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 751 Неутрално

  Като чета изказванията по-горе се сещам за една от древногръцките легенди. Ето я:
  Касандра в древногръцката митология е дъщеря на владетелите на Троя - Приам и Хекуба и е прочута пророчица.
  Аполон (един от най-значимите гръцки богове) се влюбил в нея и обещал да ѝ даде дарбата да пророкува, но Касандра не отвърнала на любовта му. Тогава Аполон действително ѝ дал дарбата да предсказва бъдещето, но и лошата участ никой да не вярва на думите ѝ.
  Касандра предсказала падането на Троя. Познала Парис като заплаха още като го видяла на състезание в Троя и искала да го убие, за да спаси родината си от войната, която видяла в бъдещето. Предупреждавала троянците да не приемат подаръка на хитрите ахейци – Троянския кон, но никой не се вслушал в думите ѝ.
  Е, какво се случило подир с Троя го знаете.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 46. 46 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1441 Весело

  Браво! Подкрепям този апел! Освен към Нено, прокуратурата трябва да се насочи и към главните измамници в държавата Борисов и Темерутка Петкова! Нено е само един бушон.Трябва да обяснят още, какви конкретно са техническите и финансовите обосновки за идеята да извадят 3 милиарда лева от джобовете ни и да построят тръба, която ще обслужва години на ред руските интереси!
  —цитат от коментар 43 на Рим


  Ква тръба бе? Говарим за АЕЦ... ошошавиха ви трайно и безвъзвратно...

 47. 47 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2617 Неутрално

  Леле, всичкото руски трол се метнало на амбразурата да брани Белене. Ама като ДЕНГИ НЕТ, какво друго да се прави...
  —цитат от коментар 38 на shisharko


  Тази тема най-ясно показва че върхушката на герб и поне половината избиратели са елементарни проруски комунета! Играят с руснаците и прокарват техните интереси, благодарение и на гласовете на стотици хиляди десни лапнишарани, които уж гласували за по-малкото зло!

  Комунистът по принцип е зло!
  Но най-голямото зло е мутрата-комунист, защото тя се опира ежедневно на лъжи измами и корупция!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 48. 48 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2835 Неутрално

  До коментар [#25] от "plebs":

  Нефтохим, нефт, литри, килограми ... не ги споменавай

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 49. 49 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2835 Неутрално

  До коментар [#25] от "plebs":

  Нефтохим, нефт, литри, килограми ... не ги споменавай

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 50. 50 Профил на iliyapopov
  iliyapopov
  Рейтинг: 518 Неутрално

  Уважаемите форумци явно са млади и не помнят как беленци и от околните градове правиха протести против строежа на АЕЦ-а! За онуй време това беше голям протест. И какво стана сега, какво се промени, да не би Белене вече да не е земетръсно опасна зона?

 51. 51 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2617 Неутрално

  "За нас е тревожно, че понастоящем се готви същата организация на проекта, като се използва същата "източена" държавна компания, която няма нито лицензи, нито разрешения за ядрени дейности, същите менажери и консултанти на НЕК, както при проваления втори опит. Няма информация от Министерство на енергетиката за намерения да организира търгове за отговорните поетапни дейности, което е задължение на държавната администрация по Закона за обществените поръчки (ЗОП)."

  Още работа за прокуратурата!
  Нено е само един бушон, който гори за оцелеят проруските мутри и техните енергийни проекти увеличаващи зависимостта ни от руснаците!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 53. 53 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2617 Неутрално

  Ква тръба бе? Говарим за АЕЦ... ошошавиха ви трайно и безвъзвратно...
  —цитат от коментар 46 на Велков


  Ти си говори за каквото щеш! Не ме интересува.
  Аз говоря за руските енергийни шлемове като цяло! Те вървят в пакет, защото са еднакво вредни за страната ни!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 54. 54 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1441 Весело

  До коментар [#50] от "iliyapopov":

  Не повече земетръсна от намиращата се по-близо до Вранча румънска АЕЦ. Дай нещо друго - това не работи...

 55. 55 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2617 Неутрално

  ГЕОРГИ КАСЧИЕВ преди няколко месеца:

  "Създаването на ядреното хранилище е един от големите провали на българските власти, защото съгласно стратегията от 2004 г. първият му етап за 50 хиляди куб.м трябваше да бъде готов още през 2016 г. А вече сме 2019 г. (в същност вече сме 2020 г.) Финансирането е спряно от Европейската банка за възстановяване и развитие, която управлява средствата от международния фонд "Козлодуй". Спряно е, защото има много мощни протести от румънска страна, от тази област са събрани десетки хиляди подписи, вървят някакви преговори с банката и изглежда, че има груби грешки при проектирането на това хранилище, тъй като, когато са го изкопали до долната кота, там е излязла подпочвена вода. Излизат много нелицеприятни факти... Но то е предназначено така или иначе само за ниско- и среднорадиоактивни отпадъци, тук изобщо не може да става дума за отработеното гориво. То е най-радиоактивното нещо, което въобще е създадено."

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 56. 56 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 468 Неутрално

  В България има 4млн. автомобила. Нека всеки има мощност от 100кВт или 0,1 МВт. Да предположим, че в движение са 5% от автомобилите или 200 000. 200 000Х0,1= 20 000МВт или 20 реактора тип "Козлодуй" по 1000МВт. Ако тези автомобили са електрически, то трябва да се зареждат да речем предният ден от енергосистемата, най-вече през нощта. Как ще стане това - през нощта няма ФЕЦ, вятър я има я не, само ВЕЦ остава от ВЕИ-тата. За ТЕЦ плащаме големи и все по-нарастващи глоби за СО2. Какво ни остава - нека всеки си отговори.

 57. 57 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 1612 Неутрално

  АЕЦ Белене наистина е гьол в който обаче ще се удави цяла България. Главната задача пред енергетиката трябва да бъде не по нататъшното дълбаене на гьола, а газифицирането на ТЕЦ-овете и най-вече централите от маришкия басейн.
  Най-после едно разумно и мотивирано становище от инженери и икономисти за спирането на това нещо. Преди нашите любители на атома си потриваха мазните ръчички как ще изнасят ток за съседите ( по светлия пример на бай тошова България), но сега знаят че това няма да е възможно(освен може би за Северна Македония) и са си поставили по прагматична цел - строителство заради самото строителство ( за милиарди), а после могат да си карат старините на някое слънчево местенце по света.

 58. 58 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2617 Неутрално

  БелЯне е ненужна и оПасна далавера която ще ни загроби!Нри цена от 12 млд.евро и цена на тока от 18 евросента вез ДДС.И без всякакъв икономически смисъл...
  —цитат от коментар 39 на Willy Messerschmitt


  Турски поток е същата стока!
  Целта на българските комунисти от герб и техните руски другари беше да се удари Украйна или поне украинците да бъдат под напрежение!
  Жалко че тази мръсна игра на комунистите става с гласовете на стотици хиляди десни лапнишарани, гласували за герб!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 59. 59 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4041 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Понеже Един е Експертът.
  Един Умнокрасив е Той.

  Проблемът не е проблем пардон Радост само в България.
  Тя е мужданордна.

  Колкото до писмото от т.нар. експерти до Президент,
  Премиер, Парламент и Главен прокурор,
  все пак съдържа... сполучливи находки.

  "Експерти: АЕЦ "Белене" е рисков, корупционен и излишен проект"

  До коментар [#5] от "lz2":

  ”Експерти” защо ли стана мръсна дума в България?!

 60. 60 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1213 Неутрално

  Хибридна пяна, мелези между "научни работници" и политици, интелектуални катъри и мулета на захранвани от далечни, но грижовни спонсороиди, организират тактическа атаки за торпилиране на стратегически проект. Дано МС не ги спазари за някакви консултанти (което е главната цел групата), щото изветрели джибри стават само за гюбре.

 61. 61 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2617 Неутрално

  АЕЦ Белене наистина е гьол в който обаче ще се удави цяла България. Главната задача пред енергетиката трябва да бъде не по нататъшното дълбаене на гьола, а газифицирането на ТЕЦ-овете и най-вече централите от маришкия басейн.Най-после едно разумно и мотивирано становище от инженери и икономисти за спирането на това нещо. Преди нашите любители на атома си потриваха мазните ръчички как ще изнасят ток за съседите ( по светлия пример на бай тошова България), но сега знаят че това няма да е възможно(освен може би за Северна Македония) и са си поставили по прагматична цел - строителство заради самото строителство ( за милиарди), а после могат да си карат старините на някое слънчево местенце по света.
  —цитат от коментар 57 на dorn


  Разбира се!
  Но газифициране след като имаме конкурентни доставчици на газ!
  Монополът на руснаците трябва да бъде разрушен със сила.
  Очевидно е, че комунистите няма да свършат тази работа, независимо от това дали са в бсп или в герб!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 62. 62 Профил на Шоршо
  Шоршо
  Рейтинг: 661 Неутрално

  Знаем ги тези "експерти", ако питаме тях най-добре е да нарежем и 5 и 6-ти блок на Козлодуй и да го караме само на перки и фотоволтаици, когато има слънци и вятър, когато няма здраве да е.

 63. 63 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1943 Неутрално

  До коментар [#1] от "ju.li":

  Ще се строи, още 40-50 г ще се строи... но никога няма да се построи и заработи! Я как вече 5-5,5 млрд лв потънаха в Белене, я как Теменуга подписва на 3-4 месеца поредни плащания за съхранение, консултации, проектиране навеси, доставка на найлони, срещи, разговори , оферти... екскурзии, командировки....
  Като загробим 50-60 млрд в проекта и ..... ще се окаже излишен!

  Русия- проказата на планетата Земя. Гребете роби, фараона ще кара водни ски!
 64. 64 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2617 Неутрално

  В България има 4млн. автомобила. Нека всеки има мощност от 100кВт или 0,1 МВт. Да предположим, че в движение са 5% от автомобилите или 200 000. 200 000Х0,1= 20 000МВт или 20 реактора тип "Козлодуй" по 1000МВт. Ако тези автомобили са електрически, то трябва да се зареждат да речем предният ден от енергосистемата, най-вече през нощта. Как ще стане това - през нощта няма ФЕЦ, вятър я има я не, само ВЕЦ остава от ВЕИ-тата. За ТЕЦ плащаме големи и все по-нарастващи глоби за СО2. Какво ни остава - нека всеки си отговори.
  —цитат от коментар 56 на Пламен Данаилов


  В ЕС има 14 държави, които нямат нито една ядрена централа! Те как ще си зареждат колите?
  Малка България, попаднала под хомота на "новите" комунисти от герб ще стри две, едната от които в сеизмичен район...!
  Това ако не е потенциално престъпление, здраве му кажи!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 65. 65 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2617 Неутрално

  До коментар [#1] от "ju.li": Ще се строи, още 40-50 г ще се строи... но никога няма да се построи и заработи! Я как вече 5-5,5 млрд лв потънаха в Белене, я как Теменуга подписва на 3-4 месеца поредни плащания за съхранение, консултации, проектиране навеси, доставка на найлони, срещи, разговори , оферти... екскурзии, командировки.... Като загробим 50-60 млрд в проекта и ..... ще се окаже излишен!
  —цитат от коментар 63 на chichka


  За това хората трябва да разберат, че ако Нено е закопчан по подозрение, Борисов трябва да бъде закопчан за извършени вече престъпления спрямо българския народ!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 66. 66 Профил на morf
  morf
  Рейтинг: 840 Любопитно

  Явно ще си останем слабо развита аграрна страна, с основен износ на царевица, соя и жито. А за това ток не трябва.
  —цитат от коментар 10 на Vlado Nikolov


  И като построиш Белене на кого ще си продаваш ултра скъпия ток? Или ще го затваряш в буркани, за следващата година? Как не разбрахте, че Белене е икономически неизгоден поради липсата на пазар и високата цена на произвеждания ток. Оставяме настрани корупционния, екологичния и земетръсния елемент.

 67. 67 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1213 Неутрално

  Уважаемите форумци явно са млади и не помнят как беленци и от околните градове правиха протести против строежа на АЕЦ-а! За онуй време това беше голям протест. И какво стана сега, какво се промени, да не би Белене вече да не е земетръсно опасна зона?
  —цитат от коментар 50 на iliyapopov


  Бае, цяла България е земетръсна зона, има карти, има издадени монографии по темата, образовай се. София е в степени по-земетръсна, а "Черна вода" е още по-земетръсна и т. н. И какво стана? Става, че София се разширява, а "Черна вода" прибавя още два реактора. Това става.

 68. 68 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2677 Неутрално

  Във форума по тая тема ще прочетем мнения на "експерти", които искат да напълнят джобовете на шайка от ядреното лоби с парите на децата и внуците си, които ще плащат скъпата енергия. Белене е инвестиция, която няма да се изплати за периода на живота си.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 69. 69 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#63] от "chichka":

  Анализирайки ситуацията мисля, че няма да познаеш... ако турбините са американски дострояването ще стане... даже и Плевнелиев схвана ситуацията, представяш ли си?

 70. 70 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 576 Неутрално

  При слепите се подобрява слуха, при глухите - зрението, а при празноглавите се появява способността да имат мнение по всякакви въпроси.
  Последните обичат анонимността на форумните пространства.

 71. 71 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#68] от "Николай Колев":

  Сега въобще не плащаме скъпата +зелена+ енергия, нали? Засрами се...

 72. 72 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2160 Любопитно

  До коментар [#42] от "Julian Mall":

  "Козлудуй ще работи по време на профилактиката на Белене и през зимата когато потреблението е повишено и без това на първо време едва ли ще имаме толкова срециалисти за два АЕЦ-а или ти придпочиташ да работят за турските атомни централи"
  Я не ме разсмивай.....
  Значи, Козлодуй ще работи по 1-2 месеца на година по време на профилактиката на Белене. Защото през зимата с повишено потребление, т.е. към днешна дата, потреблението е толкова ниско, че част от мощностите за производство на ел.енергия не работят...
  http://www.eso.bg/?did=124
  От линка се вижда, че в момента потреблението е около 6.2 Гигавата. А имаме инсталирани 11 гигавата, и то в момента, като 3.600 гигавата са фотоволтаици.
  Максималното зимно потребление е под 7.5 гигавата, а лятото спада до 3.6 гигавата . И наистина, ако трябва да се финансира нещо, това е преминаването на Тец Марица 1-3 на газ и компенсации за заетите в миннодобивната промишленост.
  ней-малкото за това, че ТЕЦ-овете могат да се включват и изключват в рамките на няколко часа и не е необходим един месец цикъл за презареждане с ядрено гориво.
  И КАКВО ПРАВИМ СЪС СТУДЕНИЯ РЕЗЕРВ?

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 73. 73 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1653 Неутрално

  До коментар [#44] от "Julian Mall":

  Тези реактори са неизползваеми и непродаваеми ОСВЕН ако държавата - т.е. мат'ряла - отново не субсидират начинанието.

  Хе, че то за да се погребат един ден дори отново ще трябва да се наливат народни пари!

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 74. 74 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 468 Неутрално

  До коментар [#64] от "Рим":

  Засега най-много електромобили има в скандинавските държави. На север е Норвегия с огромните си ВЕЦ, а на юг е Франция с многото си АЕЦ. Елмобилите са още малко, около 1%, и затова не създават проблеми с тока. За мен решението за България е замяната на въглищата с газ в ТЕЦ-овете и диверсификация на газовите доставчици. Другото е да се вземе политическо решение да не се плащат огромни суми за СО2 емисии. Всъщност кой взима и използва тия огромни средства? Който иска да се бори за намаляване на СО2 да засажда дървета.

 75. 75 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 2160 Любопитно

  И още нещо:
  "ТЕЦ Варна ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. тел: +359 52 6656 411 адрес:ТЕЦ Варна ... Централата е кондензационна, с обща инсталирана мощност 1260 МВт " - това е от сайта на ТЕЦ"Варна". Т.е. ТЕЦ"Варна" има инсталирана мощност колкото един реактор на бъдещата АЕЦ"Белене" и стои в момента студен резерв, защото няма нужда от допълнителна ел. енергия.
  Общата инсталирана мощност на българските кондензационни ТЕЦ е 4 208 MW - колкото 4 ядрени реактора в Белене.
  Половината от тези кондензационни ТЕЦ в момента принудително не работят, защото няма къде да си пласират енергията и стоят в студен резерв.
  Е, НЯМА ЛИ ДА Е ПО-ЛЕСНО ИНСТАЛИРАНИТЕ ВЕчЕ МОщНОСТИ НА ТЕЦ ДА ПРЕМИНАТ НА ГАЗ И ДА СЕ РЕшИ ПРОБЛЕМА С ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТОК, БЕЗ ДА СЕ СТРОИ НОВА ЯДРЕНА БОМБА?

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 76. 76 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1653 Неутрално

  До коментар [#64] от "Рим":Засега най-много електромобили има в скандинавските държави. На север е Норвегия с огромните си ВЕЦ, а на юг е Франция с многото си АЕЦ. Елмобилите са още малко, около 1%, и затова не създават проблеми с тока. За мен решението за България е замяната на въглищата с газ в ТЕЦ-овете и диверсификация на газовите доставчици. Другото е да се вземе политическо решение да не се плащат огромни суми за СО2 емисии. Всъщност кой взима и използва тия огромни средства? Който иска да се бори за намаляване на СО2 да засажда дървета.
  —цитат от коментар 74 на Пламен Данаилов


  Това е технологичната страна на решението.
  Тя е по-маловажната.
  По-важната е, че докато страната се управлява от мафия ще се прави не каквото трябва, а каквото е в интерес на мафията.
  В този смисъл всички дебати за или против Белене са напълно излишни - те само отклоняват от наистина важния въпрос за корупцията в страната.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 77. 77 Профил на anti establishment
  anti establishment
  Рейтинг: 8 Неутрално

  АЕЦ "Белене" е НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО!!!
  —цитат от коментар 30 на selqnin
  ДА !!!

  И нещо повече - унищожение на Българската икономика и окончателно разпръсване и ликвидация на Българската нация в настоящия състав (ген).

  Експертът.

 78. 78 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 468 Неутрално

  До коментар [#64] от "Рим":

  И да добавя за 14-те държави в Европа без АЕЦ. Естония, Литва, Латвия, Ирландия, Исландия - малки държави,Полша - с големи въглищни находища, Италия, Австрия, Белгия - близо до Франция с много АЕЦ, бившите югославски републики, Гърция - едните внасят въглищен ток от Сърбия, другите внасят от нашата АЕЦ. Португалия - близо до Испания със 6 АЕЦ. Всеки си е направил сметката.

 79. 79 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1593 Неутрално

  При спокойно обсъждане в нормална обстановка представители на ВСИчКИ политически партии са се съгласявали, че този проект НЕ е нито реалистичен, нито рентабилен.
  Част от стратегията на пропагандата е да "разделя." Понеже има групи с различни доводи против. Ние зелените сме против всякаква ядрена енергия (аз съм против централите даже преди да стана политически зелен, докато се мислех за либерал - 1990-1-2). Наши (консервативни) приятели са против, понеже е с руски технологии и повишава/ запазва зависимостта от Русия, но биха приели икономичеси разумен и безопасен проект. (Друг/ нов реактор в Козлодуй, например). Трети наши (либерални) приятели просто виждат, че проектът е опасен и корупционен без непременно да са против ядрената енергия - т.е., приемат я при определени условия.
  Дори и БАН (силно зависима от държавата) написа доклад, който казва, че е много малко вероятно този проект да е успешен. И после ПР-а на МС го прочете като дявола евангелието.

  Никола Йорданов
 80. 80 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2677 Неутрално

  До коментар [#68] от "Николай Колев":Сега въобще не плащаме скъпата +зелена+ енергия, нали? Засрами се...
  —цитат от коментар 71 на Велков


  В цял свят зелената енергия поевтинява. Това е двойното престъпление на схемата у нас. Първо - като не я развиха с постепенно въвеждане, заедно с технологиите, а като схема за трупане на пари. Второ - като компрометираха на думата "зелена енергия".
  Уточнявам, зелената енергия става ефективна чрез поевтиняване на технологията, а проектът Белене разчита на поскъпване на енергията.
  Няма какво да се засрамя.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 81. 81 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1090 Неутрално

  До коментар [#40] от "Николай Бучков":

  Виновен е "мъдрецът" от Сирищник, който докато се хвалеше преди време с големият си ....."енергиен шлем" загроби Отечеството с едни 3,5 МИЛИАРДА лева....та така за вината!!!!!

 82. 82 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 524 Неутрално

  ДЕСЯТКАТА ЕКСПЕРТИ УДРЯ В ДЕСЯТКАТА!!
  ШАПО!!!
  ТОЗИ КИРИЛ СПАСЯВА ЧЕСТТА НА ФАМИЛИЯТА "ЕРМЕНКОВИ", КОЯТО ЧЕНГЕТО ТАСКО СИСТЕМНО ОСИРА В ПАРЛАМЕНТА.

 83. 83 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 468 Неутрално

  До коментар [#75] от "mitko11":

  Първо питай Доги за ТЕЦ-Варна, а после обясни на миньорите от Бобов дол и мини Марица ползите от газификацията на ТЕЦ-овете.

 84. 84 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 524 Неутрално

  АЕЦ БЕЛЕНЕ ЩЕ СЕ СТРОИ ВИНАГИ И НЯМА ДА СЕ ПОСТРОИ НИКОГА.
  ЗА ДА ТЕКАТ ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ СЕВЕРНА НИГЕРИЯ ПОСТОЯННО.
  ТИКВАТА И ТЕМЕНУЖКАТА СА ЗА СЪД.

 85. 85 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1090 Неутрално

  До коментар [#77] от "anti establishment":

  +++++++++++ окончателна/ в обозримо бъдеще/ зависимост от народът, който пие препарати за почистване на вани..!!!

 86. 86 Профил на Оливия
  Оливия
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#47] от "Рим":Комунистът по принцип е зло!
  Но най-голямото зло е мутрата-комунист, защото тя се опира ежедневно на лъжи измами и корупция!
  Браво!!!

 87. 87 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 774 Неутрално

  Прави са хората! По-голяма глупост за България от идиотщината "Белене" май не може да се измисли! На всичкото отгоре ни предстои НЕЗАБАВНО осигуряването на финансов ресурс от 12 до 15 милиарда лева за да имаме въобще вода в чешмите си. Онова "лошо" правителство на Костов, преди 20 години го заложи това в приоритетите си, но едни 80% (според Иво Христов) избраха царО, после Станишко, после Бойко, все с надеждата "да ни оправятет за 800 дни". Е . . . . оправиха ни! Резултатите ги виждате и въпреки това продължавате да дебилствате от филство към "матюшката" и фобство към рода си.
  Просто безродници!!!

 88. 88 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 432 Любопитно

  До коментар [#59] от "dnevnikar":


  Един Умнокрасив ...
  —цитат от коментар 59 на dnevnikar


  Хм...
  Идеалът на съвременния путинофил е хем да си тъп, хем да си грозен!
  Абе, настолната ви книга да не е "1984" на Оруел?
  Там описват какво задължително прави жената, преди да облече ватенката!

 89. 89 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 432 Любопитно

  До коментар [#86] от "Оливия":


  Но най-голямото зло е мутрата-комунист, защото тя се опира ежедневно на лъжи измами и корупция!
  —цитат от коментар 86 на Оливия


  +++++

  ГЕРБерист = НЕОКОМУНИСТ!

 90. 90 Профил на lii07621540
  lii07621540
  Рейтинг: 96 Неутрално

  България умишлено загуби делото за плащането на 2та реактора.Доколкото си спомням, имало е някакви допълнителни подписи за строежа на реакторите,които са използвани в съда ,за да ни осъдят да ги платиме на руснаците.Плащаме си задълженията и реакторите стават наши и сега това се използва като аргумент,че са дадени толкова пари и трябва да се продължава да се дават още,за да не бъдат загубени до сега дадените.Това ми прилича на комарджия,които иска да играе още,за да си избие първоначалните загуби и продължава да залага пак и пак и обяснява,че след като си върне парите,ще бъде и на печалба.Само че парите ще ги плаща българския народ,без значение дали е искал или не,АЕЦ Белене.

 91. 91 Профил на dr.maris
  dr.maris
  Рейтинг: 281 Неутрално

  Тези експерти имат проблем с формулирането и аргументирането на смислена теза, но пък ни веселят.

  Сещам се за едно изказване на експерта Касчиев от преди време. Пак за Белене, разбира се. Нещо от типа: Белене не трябва да се строи, защото едно, друго, трето, девето ... а и на острова до площадката има затвор, и като стане голямата авария затворниците няма как да бъдат евакуирани. Касчиев, а и сегашните експерти, не се ли усещат че с такива доводи и останалата им аргументация става подозрителна?

  Та и сега: " - започналото масово навлизане на децентрализирани енергийни източници в съчетание с използване на запасители на електроенергия, които са в състояние да върнат част от запасената електроенергия през периодите на високи цени. Една разновидност на тези производители, които са и потребители, са притежателите на електроавтомобилите." Тоест, да зареждаме през деня и да караме през нощта?

  Това беше веселата част, а сега сериозно.

  Ако приемем, че електромобилите ще стават все по-масови, то това би имало смисъл само ако електроенергията за тях се произвежда без парникови емисии. Иначе, ако например електричеството е от ТЕЦ с въглища, то парниковата емисия за единица пробег ще бъде поне двойно повече от тази на автомобил с ДВГ, а ако е от ТЕЦ с природен газ - пак не по-ниска от досега.

  По данни на Министерството на енергетиката за 2018 (по-нови засега няма), 40% от електроенергията в България е от ТЕЦ с местни въглища, 35% е от АЕЦ и 18% е от ВЕИ, които обаче включват ВЕЦ. Като приспаднем ВЕЦ, на слънцето и вятъра се падат общо 6-8%.

  Натискът за спиране на горенето на въглища е голям и се задава криза. Какво може да се направи? Ако по някакъв магически начин успеем да заменим въглищата с природен газ, то парниковите емисии от ТЕЦ ще намалеят двойно. Много добре, но даже и да е възможно надали ще бъде достатъчно за в бъдеще. Остава да увеличим производството от слънце и вятър 10 пъти(!), и то като запазим АЕЦ. Нито можем да увеличим това производство до поне 50-60%, нито можем да се справим с такъв мощен "пресекващ" по израза на експертите източник. Само са сравнение, засега максимален дял на слънцето и вятъра е постигнат в Германия и той е 25% (https://yearbook.enerdata.net/renewables/wind-solar-share-electricity-production.html ).

  Точно за Белене не знам, но ако ще се "изработват" стратегии, моля поне да не са наивни! А експертите бих посъветвал като така и така са се събрали десет души, да се вземат в ръце и да се отнесат по-сериозно.

 92. 92 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1759 Неутрално

  До коментар [#3] от "svoboden":


  Като прочетеш имената на “експертите” всичко ти става ясно.
  —цитат от коментар 3 на svoboden


  Те са застанали там с имената си и повярвай ми, сигурен съм, че разбират от енергетика.
  А ти от какво разбираш?

 93. 93 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1433 Неутрално

  До коментар [#8] от "дерибеев":

  Той е свободен да твори тъпня, ама не е стигнало мястото за име на аватара.
  Той не греши, всичко е нарочно.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 94. 94 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3181 Неутрално

  "....част от действащите сега генериращи мощности ще се окажат излишни;"

  Ми прави са хората. Ако се продължава в тази държава да не се прави нищо, всичките и мощностти ще се окажат излишни. На безделниците нищо не им трябва, само плюскане. Да разполагаш с енергия и да не знаеш за кво да я ползваш и пълен кретенизъм. А това че Боко няма да строи Белене е ясно и винаги е било ясно. Да напишат памфлет и срещу ТП, че да стане ясна причината за всичко. Да ни принудят окончателно и безвъзвратно да купуваме скъп течен газ от Аляска.

 95. 94 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1759 Неутрално

  До коментар [#42] от "Julian Mall":


  Вече ти отговорих на въпроса! Козлудуй ще работи по време на профилактиката на Белене и през зимата когато потреблението е повишено....
  —цитат от коментар 42 на Julian Mall


  Мдааа, чудесно!
  Значи Козлодуй, дето прави евтина ядрена енергия, ще работи само когато има място за него, а Белене ще блъска нон-стоп скъпа енергия за да се изплати?!
  Ми добре, но аз не съм съгласен да плащам за това!
  Май е вярно, че единственото, което знаете за парите е, че искате да ги вземете от другите...

 96. 96 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3082 Любопитно

  Уважаемите форумци явно са млади и не помнят как беленци и от околните градове правиха протести против строежа на АЕЦ-а! За онуй време това беше голям протест. И какво стана сега, какво се промени, да не би Белене вече да не е земетръсно опасна зона?
  —цитат от коментар 50 на iliyapopov


  Що не идеш сега да ги попиташ дали са за или против?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 97. 97 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3082 Любопитно

  До коментар [#42] от "Julian Mall":
  —цитат от коментар 94 на lz73


  Ако Козлудуй можеше да работи вечно щях да се съглася с теб но така или иначе един ден ще трябва да затвори а при намалена експлоатация животът му ще се удължи. Токът който ще купуваме ако не построим Белене при всички случаи ще ни излезе по-скъп. Всички проказки за газови централи които да заменят ТЕЦ са пълни фантазии освен ако не открием собствен гоз което е мираж в обозримо бъдеще!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 98. 98 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2431 Неутрално

  До: " 81 " ! Добре , може да се започне....Само , че има Основен закон и съответстващо му законодателство , т.е. ако , някой ти каже да се хвърлиш от моста изобщо не е виновен той , че ти си " глупак " ( по-подходящата дума е нецензурна...) ! Иначе , работата е докара на до колосални за нас разходи поради политически слугинаж , а не по решението на енергийните ни проблеми ! Затова има виновни , по-малко виновни и такива , на които мястото им не е в управлението на една държава , а другаде....Кои са , е Гешев да каже ! Той и те могат...Въпросите са няколко , да поне от 50 години държави , които имат залежи от газ го използват за производство на електроинергия , малко е по-скъпо но имат и го правят. При нас с втечнен шистов газ не ще е рентабилно още повече САЩ и да ни го подаряват , с Руски по принцип е възможно , но договорите ще трябва да са взаимно изгодни (? , тук ще падне едно реване , сълзи и прочие мъки из форума , макар и да става въпрос много повече за страната....) , колкото до АЕЦ-а -работата е закъсняла , не е решен въпроса с отработеното ядрено гориво - щем не щем е за Русия , предстои и в АЕЦ " Козлодуй " да се спира мощност , ТЕЦ-вете край г. Гълъбово щем - не щем ще ги затворим.....ето , това се знае и какво , приказките се въртят около АЕЦ-Белене , като , че ли с него нещо можа да се реши веднага ?! Не може...трябват нови , практични и възможни решения , без политизация....Ето, зао е добре да се знаят виновните , иначе , ако те ще мислят , по-добре от моста и в реката....!

 99. 99 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1759 Неутрално

  До коментар [#97] от "Julian Mall":


  Ако Козлудуй можеше да работи вечно щях да се съглася с теб но така или иначе един ден ще трябва да затвори а при намалена експлоатация животът му ще се удължи. Токът който ще купуваме ако не построим Белене при всички случаи ще ни излезе по-скъп. Всички проказки за газови централи които да заменят ТЕЦ са пълни фантазии освен ако не открием собствен гоз което е мираж в обозримо бъдеще!
  —цитат от коментар 97 на Julian Mall


  Намаляването на експлоатацията няма да увеличи живота на Козлудуй. Прочети малко по въпроса. Освен това в момента борсовите цени на тока са доста под минималните, на които може да продава евентуално Белене ако беше построена. Би ли обяснил какво би станало в момента ако наистина Белене беше готова СЕГА? Щото тя се строи иот доста години.
  Освен това животът на Козлодуй няма да свърши преди 2035...как мислиш, какви технологии ще има към 2030г.....щото аз не знам, но предполагам, че тогава проект като Белене ще е меко казано архаичен.
  И защо газовите централи да са фантазии? Май ТЕЦ Варна върви в тая посока...

 100. 100 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1600 Неутрално

  ДЕСЯТКАТА ЕКСПЕРТИ УДРЯ В ДЕСЯТКАТА!!ШАПО!!!ТОЗИ КИРИЛ СПАСЯВА ЧЕСТТА НА ФАМИЛИЯТА "ЕРМЕНКОВИ", КОЯТО ЧЕНГЕТО ТАСКО СИСТЕМНО ОСИРА В ПАРЛАМЕНТА.
  —цитат от коментар 82 на aramissss

  Проблемът е, че чукат на заключена врата. Не вярвам президентът да откликне.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK