Какво и как, за да бъде завършен сегашният конституционен модел

Президентът Румен Радев започна консултации за промени в конституцията.

© Георги Кожухаров

Президентът Румен Радев започна консултации за промени в конституцията.Текстът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ).


Преди близо два месеца президентът Румен Радев проведе редица консултативни срещи по темата "Необходимост от промени в Конституцията за съдебната власт и правата на гражданите". От приемането на Конституцията през 1991 г. ключов проблем, констатиран от редица международни експертни консултативни органи е устройството и организацията на органа, администриращ въпросите на съдебната власт, а именно - Висшия съдебен съвет. Като последица от тези устройствени дефицити се влошава допълнително и статусът на съдиите, прокурорите и следователите. Възприетият към настоящето модел има редица съществени проблеми, препотвърдили се и в практиката:


- дава еднакъв статус на съдиите, прокурорите и следователите предвид различната природа и функции на двете професии;
- лишава съдиите от присъщата за съда независимост като единствен призван безпристрастно да се произнесе по правен спор, а поради това поставя в несигурност защитата на основните права на гражданите и юридическите лица в страната;


- благоприятства безотговорността при изпълнение на основната функция на прокуратурата като пазител на обществения ред и създава условия за поставянето ѝ в зависимост от изпълнителната власт;


- създава среда на самоцелно самозатваряне на българската прокуратура, превръщайки я в балансиращ център между трите власти, в противоречие на демократичните принципи и конституционния модел.


Екипът на ИПИ се придържа към виждането, което позволява инициираните промени да бъдат естествено продължение на завършване на заложения в Конституцията модел на съдебната власт посредством изменения в рамките на Обикновено Народно събрание. За целта на 31.01.2020 г. представихме официално становище до президентството.


Относно състава на прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) и главния прокурор


За да се намери работещ модел на организация на ВСС по начин, по който да бъдат преодолени съществуващите проблеми, на първо място трябва да бъде проведено разграничение между статуса на съдиите и този на прокурорите и следователите.


Концепцията за правовата държава изисква стриктно провеждане на принципа за разделение на властите, с особена важност това се отнася за съдебната власт. Но предвид различните функции, които изпълняват съда и прокуратурата сме длъжни до отграничим статуса на съдиите. Съдията е носител на съдебната власт, единствен призван да се произнесе по представените от страните в производството факти и обстоятелства, събрани посредством доказателства и доказателствени средства. В наказателния процес прокурорът се явява тъкмо тази страна, която има цялата власт да указва реда за събиране на доказателства, да извършва преценка на събраните доказателства в досъдебното производство и на база на тях да прецени дали да предаде на съд едно лице. В съдебната фаза прокуратурата е заинтересованата от изхода на делото страна, която чрез функцията по поддържане на обвинението се явява защитник на обществения интерес. На база на резултатността и успеваемостта на уважаване на обвинителния акт, изготвен от прокурора, се прави неговата професионална атестация и се поставят условия за неговия кариерно развитие. Замисълът на едни конституционни промени относно устройството и правомощията на българската прокуратура би бил да се засили общественият надзор върху нейната дейност, да се гарантира по-голямата независимост на редовите прокурори чрез редуциране влиянието на главния прокурор в ПК на ВСС и да се гарантира обективността на прокуратурата по обвинителната ѝ функция, в това число и в успеваемостта на произведените обвинения. Тази независимост следва да се разглежда в контекста на защитата на публичния интерес. Макар и изведено по тълкувателен път, прокуратурата е отговорната институция за упражняване на наказателната политики на държавата, включително и осъществявайки функцията на единствен защитник на обществения интерес.


Именно с оглед на това следва да съществува форма на проверка, измерване, идентифициране на проблемите и понасяне на отговорност. Тъй като начело на тази институция е поставена еднолична фигура, формата на отговорност има две посоки - едната е на самия главен прокурор, другата на редовите прокурори по начин, който включва засилен обществен надзор на работата им. Действащата нормативна рамка възпрепятства това развитие. На първо място - чрез стесняване предметния обхват на представения от главния прокурор по реда на чл. 84, т. 16 от КРБ годишен отчет посредством тълкувателната дейност на Конституционния съд. Де факто редица практики от 2019 г. и 2020 г. показват несъобразяване със задължителното тълкуване на КС и избирателно прилагане в случаи, които ползват лица от висшето ръководство на прокуратурата. Практически осуетена е възможността да бъде реализирана отговорност над прокуратурата и главния прокурор и посредством парламентарната квота в прокурорската колегия на ВСС поради липса на нормативно изискване от какви лица да се попълва тя. Така членовете на ПК на ВСС биват с професионална биография на прокурори, а не лица външни за самата прокуратура. А това отново преповтаря опасността както по време на мандата им във ВСС, така и след него, главният прокурор да търси дефицити в работата им като редови прокурори, с което на практика да контролира вота и поведението им в съдебния съвет. Реферирайки към Структурния и функционален анализ на прокуратурата от 2016 г. и редица становища на Венецианската комисия, предлагаме:


- Прокурорската колегия на ВСС да се състои от 11 членове като включва главния прокурор, трима членове, избирани пряко от прокурорите, един член, избран пряко от следователите, и шестима членове, избрани от Народното събрание. Членовете, избирани от Народното събрание да бъдат юристи с професионален опит, различен от този на действащ прокурор или следовател, както и на прокурор и следовател, заемал длъжността поне 5 години преди датата на избора. Процедурата по номинация следва да бъде осъществявана от професионални магистратски организации, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. По този начин, без да се лишава НС от конституционното му правомощия да избира членовете на НС, значително ще се подобри процедурната гаранция за прозрачен процес по номинация и ще се преустановят практиките, прокурори, близки до лица от изпълнителната власт да попълват състава на прокурорската колегия на ВСС. Съществен въпрос, незасегнат нито в работата на ВСС, нито станал предмет на анализ и оценка досега е качеството на взаимодействие му полицията и прокуратурата, като задължени по закон да извършват процесуалните действия в досъдебното производство. Това именно изисква външни за прокуратурата лица да извършват тази оценка на работата на двете звена като най-подходящи за целта са лица от съдийското съсловие. Ето защо в квотата на ВСС, излъчвана от НС поне един от членовете следва да бъде избиран от съдийското съсловие.


Относно статуса на главния прокурор


Проблемите в тази област са:


- Липса на ефективен механизъм за разследване на главния прокурор в случай на данни и обстоятелства за извършено от него престъпление. Това влече невъзможност за освобождаване от длъжност поради влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление.


- Липса на ефективен механизъм за търсенето на дисциплинарна отговорност предвид структурната организация на ПК на ВСС, а оттам и невъзможност за прилагане на освобождаването от длъжност поради тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт.


- Липсата на прилагане на института на временното отстраняване както по чл. 230 от ЗСВ , така и по реда на чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс.


Липсата на отчетност, съчетано с липсата на работеща процедура за отстраняване на главния прокурор и при прогласеното единоначалие води до това, че макар и прогласен, принципът на законността в българския наказателен процес се подменя от принципа на целесъобразността, при това - политическата целесъобразност. Поради това българската прокуратура, под ръководството на главния прокурор, работи избирателно, без възможност за какъвто и да било контрол и преодоляване на констатираните дефицити. Държавните органи са длъжни, ако има предпоставки, да встъпят в действия. Те не могат да преценят дали да започнат или да се въздържат от наказателното производство.


Това не само насърчава безотговорността в прокуратурата и накърнява работата на редовите прокурори, но и инфектира съда и засилва общественото недоверие в него, поради щото окончателният резултат е посредством акт на съда - създаденото вече в обществото недоверие се засилва, когато съдът освободи, оправдае и т.н.


С цел преодоляване на тези несъвършенства предлагаме изменение на Конституцията на Република България, които:


- потвърждават възможността главният прокурор да бъде избиран от пленума на ВСС при отчитане направените предложения за промяна в структурния състава на СК на ВСС и ПК на ВСС в настоящото становище,


- прилагане на института на временното отстраняване на главния прокурор от длъжност, докато трае разследването за извършено от него престъпление, като отстраняването следва да се прави при запазване правомощията на ВСС при искане от страна на Народното събрание. За целта следва да се създаде нова т. 9 на чл. 130а, ал. 2 от Конституцията на Република България: "Пленумът, по искане на 1/5 от народните представители отстранява временно от длъжност главния прокурор в случай на обосновано предположение за извършено престъпление от общ характер."


Относно състава на съдийската колегия (СК) на ВСС


Съгласно действащата уредба на формиране на СК на ВСС съдиите, избирани от съдии се явяват числено малцинство, едва 6 от 14 членове са съдии, избирани пряко от съдиите (председателите на ВКС и ВАС, които, макар и съдии, не са избрани от съдиите). На практика това води до абсолютен политически контрол и подчинение на съдебната власт от страна на политическата така щото председателите на върховните съдилища да бъдат избирани от политически излъчени членове на съдебния съвет. Въпросите за назначаване, оценяване, повишаване и наказване на съдиите също се решават при нетно малцинство на съдиите в СК на ВСС. А това също поставя под съмнение независимостта на съда, а оттам и основното право на всеки български гражданин както и на граждани от страни по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, а именно правото на справедлив процес от независим и безпристрастен съд. Поради изложеното предлагаме:


- Съдийската колегия на ВСС да бъде в състав 14 членове и да включва председателите на ВКС и ВАС, девет членове, избирани пряко от съдиите, и трима членове, избрани от Народното събрание. Членовете, избирани от Народното събрание да бъдат юристи с професионален опит, различен от този на действащ съдия, прокурор и следовател, както и на съдия, прокурор и следовател, заемал длъжността поне 5 години преди датата на избора.


- СК на ВСС да бъде единствено компетентна да избира и да предлага на президента за назначаване председателите на ВКС и ВАС; СК на ВСС да бъде единствено компетентна да решава кариерните въпроси на съдиите. Виждаме това конституционно решение като алтернатива за деполитизирането на българския съд.


- СК на ВСС да приема годишните отчета на председателите на върховните съдилища.


Считаме, че единствено при лишаване от възможност за участие в изборите на председателите на върховните съдилища на членовете на прокурорската колегия на ВСС би могло да се постигне и изпълни основната задача на ВСС по отстояване независимостта на съдебната власт. Предлагаме:


- Запазването на правомощията на пленума на ВСС да се отнася единствено до: избора на главен прокурор и административните функции по приемане бюджета на съдебната власт и управление на недвижимите имоти, както и приемането на годишния доклад за дейността на главния прокурор (съдът е контролната инстанция за дейността на прокуратурата, а влезлите в сила осъдителни присъди - коректив за изпълнение правомощията на прокуратурата). Изрично настояваме прекратяването на мандатите на членове на ВСС да става от СК на ВСС за нейните членове, съответно от ПК на ВСС за нейните членове.


Относно въвеждането на конституционната жалба


По този въпрос се въздържаме от конкретно разрешение като бихме подкрепили всяко едно действие, което усилва гаранциите за защита правата на българските граждани и юридическите лица, включително и въвеждане на института на конституционната жалба. Считаме за присъщо на един основен закон да съществуват текстове, които биха улеснили неговото пряко приложение в полза защита на основни права. Поради това отбелязваме като съществено важно допълването на основния закон с изричен текст, който дава право на българските граждани на справедлив съдебен процес от независим и безпристрастен съд. Подобен подход би засилил и приложението на отговорността на държавата за вреди от незаконни актове или действия на длъжностни лица.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (68)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5123 Неутрално

  Хареса ми като основа за размисъл.
  Безспорен факт е, че промените са НАЛОЖИТЕЛНИ !
  Сегашното положение е ужас без край.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4153 Весело

  И най прекрасната и съвършенна Конституция сама по себе си не прави страната просперираща и успешна много страни по света нямат такава но са по напред от нас във всякко отношение

  klimentm
 3. 3 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1293 Неутрално

  Промените трябва да са такива, че да не позволят на главния прокурор или въобще на прокуратурата да прави простотии, а ако въпреки това прави, да могат да забият един мощен шут на главния.

 4. 4 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1293 Неутрално

  Промените трябва да са такива, че да не позволят на главния прокурор или въобще на прокуратурата да прави простотии, а ако въпреки това прави, да могат да забият един мощен шут на главния.

 5. 5 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1792 Весело

  "Пленумът, по искане на 1/5 от народните представители отстранява временно от длъжност главния прокурор в случай на обосновано предположение за извършено престъпление от общ характер."

  Господи, каква глупост! За какво е пленумът на ВСС , ако по искане на 1/5 (дори не една четвърт), той " отстранява временно от длъжност главния прокурор "? Фактически главният прокурор се отстранява от законодателната, а не от съдебната власт. Която трябва да бъде "независима", според Конституцията.
  И какво е това огромно число- цели 48 депутати, които са достатъчни, за да се сътвори това велико дело? Така само една партия може спокойно да лиши България от главен прокурор, защото той е настъпил някой от нейните далавераджии.
  А в същото време набеденият за президент , позорящ нагло и без да му мигне окото България и без когото тя спокойно може да мине, може да бъде отстранен само ако за това прогласуват 160 депутати!
  Виж, тази глупост действително може да напълни площадите!

 6. 6 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2017 Весело

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Ако и съдебна реформа направите както си стопанисвате Топлофикация София жалба ни майка:)
  Ще е ужас на квадрат и жална ни майка.

 7. 7 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4153 Весело

  Напомням още веднъж че сами сме си виновни за днешната гиньоганевска Конституция и че абсолютно всяка власт било то съдебна,изпълнителна или законодателна е способна да се корумпира щом в дадената страна има подходящи условия за това

  klimentm
 8. 8 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  До коментар [#5] от "Дон Кихот":

  Дойде време най-накрая да се повърне откраднатото от Приватизациите. Кой знае Съдебната система може да стигне до Виденов, Гечев и Костов.
  Няма съмнение, че всичките вопли и тонове писания за Съдебната система да защита на грабежът.

 9. 9 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  Прокуратурата ни НЕ Е РАБОТЕЩА, ЗАЩОТО на свобода са сериозните престъпници,а в затворите са предимно тези за дребни престъпления.
  Айде да спрем ,,да си играем на прокуратура” в България!

 10. 10 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  Колко е справедлива (примерно!)присъдата на шофьор, който след изпреварване в градски условия удря трудно подвижна възрастна жена(след две седмици мъки тя умира!!!),а той се разминава с 6 месеца пробация?

 11. 11 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2363 Неутрално

  Верни забележки към слабите места в "стройните" редици на верните "бойци" на Партията и техните клакьори, законодателстващи и Управляващи България!
  Колко пъти трябва да си блъснем главата в стената от глупост и недоосмисляне, за да разберем, че тия, които избираме да законодателстват и ни управляват, всъщност не разбират, а тези които разбират не искат, са лица, които трябва да бъдат, в повечето случаи, подведени под съдебна отговорност, за перманентни престъпления срещу Суверена!

 12. 12 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 814 Неутрално

  Този тип промени, може и да са подходящи за някоя държава, не и за нашата.
  Друг е проблема, и друга посоката, но опитите могат да продължат.

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 13. 13 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1848 Неутрално

  Абсолютно, "безотговорността при изпълнение на основната функция на прокуратурата като пазител на обществения ред" е приказка без край.

  Което ни припомня за изключителната "отговорност" на съдиите, въплъщавана успешно от миталовци, калпакчиевци и цяла плеяда корумпета с черни тоги по клоните на черешата.

  How about и прокурори, и съдии да се избират пряко на избори, така че общественият интерес да бъде защитен максимално представително. Ъ-ъъ, ама за това трябвало ВНС. Еми, таварисчи, идвате на власт, разпускате обикновеното и свиквате велико народно събрание. As simple as that.

 14. 14 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1848 Неутрално

  Абсолютно, "безотговорността при изпълнение на основната функция на прокуратурата като пазител на обществения ред" е приказка без край.

  Което ни припомня за изключителната "отговорност" на съдиите, въплъщавана успешно от миталовци, калпакчиевци и цяла плеяда корумпета с черни тоги по клоните на черешата.

  How about и прокурори, и съдии да се избират пряко на избори, така че общественият интерес да бъде защитен максимално представително. Ъ-ъъ, ама за това трябвало ВНС. Еми, таварисчи, идвате на власт, разпускате обикновеното и свиквате велико народно събрание. As simple as that.

 15. 15 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 668 Неутрално

  Прокуратурата уплаши мутрите, корумпираните, считащите се за недосегаеми и проектите как да бъде кастрирана, заваляха. Този е само един от първите, но имам ясното усещане, че не дъжд, а градушка от ПРОЕКТИ КАК ДА БЪДЕ КАСТРИРАНА ПРОКУРАТУРАТА, ще се изсипе отгоре ни.

 16. 16 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 668 Неутрално

  До коментар [#9] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Направо ми се дорева за ДРЕБНИЯ ПРЕСТЪПНИК БОЖКОВ. И за другите олигарси, дето си почиват в панделата. Също така: към вкарването на престъпници в затвора съдът няма никакво отношение, и дали са там или не зависи само от прокуратурата, така ли?

 17. 17 Профил на tosho_toto
  tosho_toto
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Прокурорска колегия от 11 човека, като 6 от тях са представители на НПО- организации.
  То само името ще й бъде прокурорска колегия.

 18. 18 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 668 Неутрално

  До коментар [#11] от "batzdravo":

  А нещо друго освен КУХАТА РИТОРИКА?

 19. 19 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1044 Весело

  Хехе, внимавайте какво си пожелавате, че ако наистина се разчисти съдебната система, вместо намордник на Гешев, Емиратите ще се напълнят с бивши олигарси и руски агенти.

  Знанието е сила, информацията - власт
 20. 20 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 668 Неутрално

  До коментар [#10] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Ами ПРИСЪДАТА всъщност Я ИЗДАВА СЪДЪТ, не прокуратурата.

 21. 21 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 668 Неутрално

  Промените трябва да са такива, че да не позволят на главния прокурор или въобще на прокуратурата да прави простотии, а ако въпреки това прави, да могат да забият един мощен шут на главния.
  —цитат от коментар 4 на 442


  Простотии от рода на тези, да се занимава с президента, олигарсите или олялите се министри, например, това имаш предвид, нали?

 22. 22 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5123 Неутрално

  До коментар [#20] от "gr52":

  А какво ще кажеш за отказите да се образува дело от прокуратурата ? Особено за незаконните такива и то съвсем умишлено , което е престъпление ? Дори няколко накуп !?!?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 23. 23 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1848 Весело

  Жалко, че затварят Червената къща. Можеше прокурорската колегия да бъде избирана там. След дебат, разбира се.

 24. 24 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5123 Неутрално

  До коментар [#21] от "gr52":

  Аз имам предвид циганскатапрестъпност и имотната мафия например. И тъй като вече и слепите разбрахме, че си прокурорче то вече си длъжен да коментираш.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 25. 25 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 668 Неутрално

  Връщам се в спомените си назад, през годините. Страшно много статии за корумпирани съдии и значително по-малко - за прокурори. И като се замисля - логично е. Съдът може да неутрализира продиктуваните от користни съображения действия на прокурорите, а те на съдиите - не. Остават случаите, при които прокуратурата и съда са в някакъв вид сговор. Но и тогава - безд съда няма как да се мине. Да не говорим за "двата милиона" честно изкарани пари, които една съдийка - май Гугушева се казваше, беше декларира навремето... И за това, което разправят шофьорите - как съдиите се обзавеждали с апартаменти, при случаи на убийства по пътя...

 26. 26 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 668 Неутрално

  Всички декларират, че "крайното решение зависело от съда". Той решавал кой е престъпник и кой - не. Ами този "проект" по същество цели да замени "безконтролността на прокуратурата" с безконтролност на съда. И с възможност за безконтролно забогатяване на съдиите. Колко от тях ще издържат на изкушението?

 27. 27 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Промените трябва да са такива, че да не позволят на главния прокурор или въобще на прокуратурата да прави простотии, а ако въпреки това прави, да могат да забият един мощен шут на главния.
  —цитат от коментар 3 на 442


  Разбирам, че в Конституцията трябва да се напише текст: "Забранява са на главния прокурор и прокуратурата да прави простотии. какво точно значи простотия се определя от участниците във форума на Дневник". По голяма простотия от написаното от теб няма как да сътворят нито прокурори нито съдии, не е лошо преди да пишеш да прочетеш Конституцията, Закона за съдебната власт и НК. Всеки прокурор е длъжен да спазва законите в страната ако има закони за които ти считаш, че са простотия прокурора пак трябва да ги спазва.

 28. 28 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5123 Неутрално

  До коментар [#25] от "gr52":

  А помниш ли случаите когато заради очеизвадна нагла корупция в прокуратурата не се е стигало до съд?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 29. 29 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":Ако и съдебна реформа направите както си стопанисвате Топлофикация София жалба ни майка:)Ще е ужас на квадрат и жална ни майка.
  —цитат от коментар 6 на Да вярваме на истината


  На какво се отопляваш друже? Защото аз се отоплявам на парно и нямам възражения по отоплението си.

 30. 30 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2453 Любопитно

  Всичко е в зачеването.....оттам и греховете.....оттам и страховете.....оттам и безотговорността.....оттам и слугинажа….е , рано или късно все ще се намери някой да им го каже !

 31. 31 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 668 Весело

  До коментар [#24] от "КМЕТ В СЯНКА":

  И "прокурорче" ли станах вече? След "старшинка", "човек на редакцията", "герберастки трол" и не знам какво още?

  Кмете, жена ми наистина твърди че съм "всестранно и хармонично развита личност" - като по социалистическо. Всички възможни недостатъци съм имал, и нито един не бил пропуснат. Това хубаво, ама как според тебе биографията ми би се справила с всички професии, дето досега си ми ги приписал? Ми аз наистина съм дърт, ама не колкото Матусаил бе, човек!

 32. 32 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#9] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":Направо ми се дорева за ДРЕБНИЯ ПРЕСТЪПНИК БОЖКОВ. И за другите олигарси, дето си почиват в панделата. Също така: към вкарването на престъпници в затвора съдът няма никакво отношение, и дали са там или не зависи само от прокуратурата, така ли?
  —цитат от коментар 16 на gr52


  Не си прав. Конкретният съдия има отношение доколкото определя размера на подкупа за да пусне някой престъпник, например да иде в Русия да си получи ордена когато има повдигнато обвинение, че е шпионин на същата тази Русия. Още повече, че съдията взима решение по вътрешно убеждение, а всеки знае как повечето съдии постигат това вътрешно убеждение само размера на стимула е различен в зависимост от съда в който е дадения съдя.

 33. 33 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Верни забележки към слабите места в "стройните" редици на верните "бойци" на Партията и техните клакьори, законодателстващи и Управляващи България!Колко пъти трябва да си блъснем главата в стената от глупост и недоосмисляне, за да разберем, че тия, които избираме да законодателстват и ни управляват, всъщност не разбират, а тези които разбират не искат, са лица, които трябва да бъдат, в повечето случаи, подведени под съдебна отговорност, за перманентни престъпления срещу Суверена!
  —цитат от коментар 11 на batzdravo


  Ти гласуваш ли друже и ако да кажи кои точно изпрати в парламента, а ние ще си направим извода какви хора си изпратил там.

 34. 34 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5123 Неутрално

  До коментар [#33] от "tda10501756":

  Ти кого изпрати?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 35. 35 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 668 Неутрално

  "Пленумът, по искане на 1/5 от народните представители отстранява временно от длъжност главния прокурор в случай на обосновано предположение за извършено престъпление от общ характер." Господи, каква глупост! За какво е пленумът на ВСС , ако по искане на 1/5 (дори не една четвърт), той " отстранява временно от длъжност главния прокурор "? Фактически главният прокурор се отстранява от законодателната, а не от съдебната власт. Която трябва да бъде "независима", според Конституцията.И какво е това огромно число- цели 48 депутати, които са достатъчни, за да се сътвори това велико дело? Така само една партия може спокойно да лиши България от главен прокурор, защото той е настъпил някой от нейните далавераджии.А в същото време набеденият за президент , позорящ нагло и без да му мигне окото България и без когото тя спокойно може да мине, може да бъде отстранен само ако за това прогласуват 160 депутати!Виж, тази глупост действително може да напълни площадите!
  —цитат от коментар 5 на Дон Кихот


  И ако някой след това, което си цитирал, ми каже, че цялото това бурно и изобилно законотворчество изобщо, съвсем, хептен и никак НЕ Е вдъхновено от вкараните на топло олигарси и припомнянето на факта, че РАДЕВ Е ПЛАЩАЛ НА ДЕСА ДА СИ СМЪКВА ГАЩИТЕ, И ТО С ДЪРЖАВНИ ПАРИ, веднага ще му повярвам!

 36. 36 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Прокуратурата ни НЕ Е РАБОТЕЩА, ЗАЩОТО на свобода са сериозните престъпници,а в затворите са предимно тези за дребни престъпления.Айде да спрем ,,да си играем на прокуратура” в България!
  —цитат от коментар 9 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Хубаво е когато имаш мнение по някакъв въпрос да си прочел нещо за него. Около 90% от заведените от прокуратурата дела завършват с присъда, между 2 и 3% с оправдание, останалите са освободени от наказание. Ако искаш 100% от наказателните дела да завършват с присъда няма да има нужда от съдии, направо прокуратурата да ги съди. Не ми се рови за данни, за това показвам тези за 2011 г.
  "Броят на обвиняемите през 2011 г. е 47 238, от които: с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 23 893 души - 50,6 на сто от общия брой на обвиняемите; условно осъдени са 17 120 или 36,2 на сто от общия брой на обвиняемите; оправдателна присъда са получили 1 282 обвиняеми; на 279 души делата са прекратени; освободени от наказателна отговорност са 4 664 или 9,9 на сто от общия брой на обвиняемите."

 37. 37 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#20] от "gr52":А какво ще кажеш за отказите да се образува дело от прокуратурата ? Особено за незаконните такива и то съвсем умишлено , което е престъпление ? Дори няколко накуп !?!?
  —цитат от коментар 22 на КМЕТ В СЯНКА


  Ако може дай и малко примери. За престъпления извършени от прокурор си има ред, ако не си чул или не си искал да чуеш има осъдени прокурори за това, но от съдиите си спомням само Ченалова за която трябваше да ревне френския посланик. Сам виждаш как защитаваш корумпето посочено от САЩ.

 38. 38 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#21] от "gr52":Аз имам предвид циганскатапрестъпност и имотната мафия например. И тъй като вече и слепите разбрахме, че си прокурорче то вече си длъжен да коментираш.
  —цитат от коментар 24 на КМЕТ В СЯНКА


  Кмете кмете махни този лозунг "Истината е по силна от всяка власт!" Не отива да седи под всяка лъжа която пишеш. И после си пиши на воля, че така излиза, че имаш раздвоение на личността.

 39. 39 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5123 Неутрално

  До коментар [#37] от "tda10501756":

  Ало Баньо стига ли ти ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 40. 40 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5123 Неутрално

  До коментар [#38] от "tda10501756":

  Кажи колко цигани сте вкарали и как е Черния ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 41. 41 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5123 Неутрално

  До коментар [#38] от "tda10501756":

  Нещо замлъкна? Защо така бе мамин???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 42. 42 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Я сега да претворим предложението в цифри:
  Прокурорската колегия 11 човека заедно с главния прокурор, от тях 3 избрани от прокурорите, един от следователите и 6 предложени от НПО, включително Съюза на съдиите( да не си помисли някой, че така съдиите ще командват прокурорите)
  Съдийска колегия 14 членове (те са по-важни от прокурорите и така във ВСС ще имат трима повече) девет членове избрани от съдиите(да не си помисли някой, че мафията сама си избира съдийска колегия, че и по умни тия съдии избират двойно повече членове на колегията от прокурорите) двамата председатели на ВАС и ВКС( да не си помислите, че те не са съдии и не атестират съдиите и не предлагат за наказания съдии, няма такова нещо само в прокуратурата е така( и цели трима и цели трима избрани от Парламента, но да не си помислите, че и тях като в прокурорската колегия ще ги предлагат НПО та няма такова нещо. НПО тата ще командват само прокурорите. Така и не разбрах защо във ВСС трябва да преобладават съдиите - 14 души, а прокурорите 11 души. Те съдиите са по-умни, по-красиви, по-малко корумпирани( та чак в САЩ го разбраха) или НПО тата искат така. То не че разбрах защо Институт по пазарна икономика - юридическо лице с нестопанска цел - НПО трябва да се мъчи да дава предложение вместо за икономика за съдебната система и се чудя кога Съюза на съдиите ще спретне един алтернативен бюджет при приемането на бюджета на страната, то ще е точно толкова смешно колкото ИПИ да се мъчи да се справи със съдебната система.

 43. 43 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4140 Неутрално

  До коментар [#2] от "klimentm":

  " И най прекрасната и съвършенна Конституция сама по себе си не прави страната просперираща и успешна много страни по света нямат такава но са по напред от нас във всякко отношение"

  Да, защото трябва да се прилага от хора ! Ако те са корумпирани, както в нашия случай, всичко ще си върви по старому ! Трябва цялото това поколение, което въздиша по живковата школа, да си отиде от политическата сцена, друг изход няма !

 44. 44 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2048 Неутрално

  До коментар [#16] от "gr52":

  Аз за прокуратурата пиша, не за Съда!

 45. 45 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 1014 Весело

  До коментар [#33] от "tda10501756":Ти кого изпрати?
  —цитат от коментар 34 на КМЕТ В СЯНКА


  Е, как кого!? Той е изпратил тези на които 'радостта' е бухалка! :)
  --
  Цъ..
  Герберастки трольове.
  Гошкоф е точно една мутро-бухалка и разчиства мегдан за управляващата мафия. Всички срещу които УЖ сегашния гешефтар посяга са дългогодишни партньори на управляващата мафия. И черпчето и сръбския му приятел и т.н.
  Също така не ви минава номера и с Русия. ГЕРБ е в пряк руски слугинаж. Ясно се вижда от газовите патоци, белене и Скрипал. Това, че играете цирка УЖ да изгоните някакъв руски солдат от пасолството НЕ може да заблуди никой. Шамарът дойде от САЩ, а скоро ще има шутове и от европа., защото ГеРп НЕ е проверопейска партия, а организирана престъпна група паразитираща върху еврофондове, връзки с мафията дето доставя и гори болклук.. И това не е самоинициатива на оня парцал Ненко. Това е правено с ясно съзнание, че това му искат началниците.

 46. 46 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5123 Неутрално

  До коментар [#43] от "samoedin":

  Това е както с камерите - снимат всички но за нашите хора се развалят. Особено за убити хора.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 47. 47 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5123 Неутрално

  До коментар [#45] от "ali_ibn_isa":

  Много искаше да го питаме ама бързо се покри.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 48. 48 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 668 Неутрално

  До коментар [#16] от "gr52":Аз за прокуратурата пиша, не за Съда!
  —цитат от коментар 44 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Разбрах те. Пишеш, значи, за каквото ти изнася, а за каквото - не, си ни чул, ни видял, ни лук мирисал... Похвално!

 49. 49 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 668 Неутрално

  До коментар [#44] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Лелей! Чак сега разбрах, какво всъщност ми казваш. Явно и мен няма да ме отмине сенилната деменция.

  Та ти, значи, ми казваш, че като са ви разпределяли там, троловете, в тролската бригада, тебе са те избрали да пишеш за прокуратурата, а тези, дето пишат за съда, те са други. Ами... още по-похвално!

 50. 50 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7830 Неутрално

  "дава еднакъв статус на съдиите, прокурорите и следователите предвид различната природа и функции на двете професии"
  А във всяка нормална страна, съдията стои на върха на съдебната система.

 51. 51 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 498 Неутрално

  ИПИ-тата здраво лобират във ВСС - съдийската колегия и прокурорската колегия да влязат хм... външни лица.
  Как го разбирате това? Да влязат там адвокати, ЧСИ-та, нотариуси, както и активисти от Хелзинкския комитет. Хубаво, ама обосновка за това предложение?
  Аз нямам нищо против, но да вземем да разширим списъка и с Асоциацията на европейските журналисти, "за да има повече откритост".

  Бог да благослови Америка за България!
 52. 52 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 498 Весело

  До коментар [#23] от "Lemmy":

  "Жалко, че затварят Червената къща. Можеше прокурорската колегия да бъде избирана там. След дебат, разбира се."

  Евала! По-добре от това не може да се каже!

  Бог да благослови Америка за България!
 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54 Профил на clarkv622
  clarkv622
  Рейтинг: 1621 Неутрално

  "Процедурата по номинация следва да бъде осъществявана от професионални магистратски организации, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации."
  ====
  Ма този текст в някакъв закон ли трябва да влезе !? ИМИ - някое от И-тата идиоти ли означава ?

  България е на 111 място по свобода на словото. Ако дневник се откаже от грантовете ще се изкачим до 110
 55. 55 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1993 Неутрално

  Ако конституционните промени са само за да се премхне 'безотговорността' на прокуратурата, а изобщо не се погледне и на безотговорноста на другите от съдебната система (примерно съдиите) защото те трябвало да бъдат 'независими' пак ще стигнем до същото. Ако говорим за корупция, тя може да удари системата във всеки неин елемент, но част от тях не можеш ги доказа че са корумпирани (съдиите са между тях).

  Отделно много специалисти се изказаха, че безотговорността на главния прокурор не е заложена в конституцията, а в закона за съдебната власт.

  Опасно е да се дава достъп на този президент до промени в конституцията.


  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 56. 56 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1792 Весело

  До коментар [#36] от "tda10501756":


  "Хубаво е когато имаш мнение по някакъв въпрос да си прочел нещо за него. Около 90% от заведените от прокуратурата дела завършват с присъда, между 2 и 3% с оправдание, останалите са освободени от наказание."

  2-3 %- толкова са горе -долу олигарсите и тези, над които е имало чадъри от всякакъв сорт.

 57. 57 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1792 Весело

  До коментар [#51] от "Günther":

  "Аз нямам нищо против, но да вземем да разширим списъка и с Асоциацията на европейските журналисти, "за да има повече откритост".

  Забравяш "Рога и копита"- националния еталон за честност, откритост, патриотизъм и поръчков клиентелизъм.!

 58. 58 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1792 Весело

  До коментар [#15] от "gr52":

  "Прокуратурата уплаши мутрите, корумпираните, считащите се за недосегаеми и проектите как да бъде кастрирана, заваляха. Този е само един от първите, но имам ясното усещане, че не дъжд, а градушка от ПРОЕКТИ КАК ДА БЪДЕ КАСТРИРАНА ПРОКУРАТУРАТА, ще се изсипе отгоре ни. "

  Това ни чака! Но както всеки друг, и този медал има обратна страна- безапелационно отразява нивото, обвързаността и подбудите на тези, които ни го сервират като последна инстанция.
  Аз, например, съм втрещен от нивото, което демонстрира ИПИ. Отчайващо-когато просто смятах, че са зле, имах предвид нещо доста по-добро!
  Не се учудвам, че полуграмотниците, които се подвизават с пасквили в "Дневник", гордо се титулуват "професори", "доценти" и т.н. и се перчат с водещи позиции в най-различни ентропийни формиравания.
  Но, толкова можем! Манталитет,сър! Неговият преход едва сега започва! Смятам, че когато пернаха по носа сегашния Андрешко, по недоразумение той и държавен глава, и настъпиха гущера по опашката, преди той да я откъсне, бе дадено началото.
  Да не си правим илюзии, пътят ще бъде труден. А дали ще бъде славен, зависи вече не от децата, а от внуците ни- ние успяхме и децата да заразим с остатъците от комунистическия вирус-слава Богу, не смъртоносно.
  Така, че да се надяваме!

 59. 59 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1351 Неутрално

  До коментар [#25] от "gr52":
  "Страшно много статии за корумпирани съдии и значително по-малко - за прокурори."

  Навремето един прокурор (Николай Ганчев) беше казал: Беден прокурор няма. А историята показа, че некорумпиран главен прокурор ние не сме имали (с изключение на Борис Велчев).

 60. 60 Профил на .
  .
  Рейтинг: 1396 Неутрално

  Бе глупости, главния прокурор трябва да бъде назначаван от Президент/Премиер/Народно Събрание - така ще се носи поне морална отговорност от тоя къде го е сложил там. В сегашното положение подмолни истории и колективна безотговорност.
  За да се реши точно кой, първо трябва да решат какво е прокуратурата - рак, риба или жаба. В смисъл част от коя власт е? Изпълнителна или съдебна, или извън.
  Конституцията ни е добра но в тая част съдебна система куца и то не случайно - писана е от юристи къде не са съвсем без интереси.
  Мое лично виждане е, че прокуратурата, макар и държавен овинител, е просто обвинител, една от страните пред съда. Съда разглежда страните еднакво, уж, държавата и частно лице са равнопоставени страни. Тогава, яко да и се орежат правомощията и да си ходи в изпълнителната власт. Всяко нейно действие като дивотиите на Гешев само със санкция на съда. 61. 61 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Конституционният модел е завършен.

  Ние не сме съвсем свършили!

  Текущая перверзная "комунистка" пазарная эканомика
  е все пак жизнена стабилна во многие вперед лет и веки
  (така изглежда).

  Что за дурав что за улав тъп матрял си да уронваш
  власть всевластна над закона??

  "Какво и как, за да бъде завършен
  сегашният конституционен модел"

 62. 62 Профил на jgu46589028
  jgu46589028
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Имам чувството че ремонта на конституцията се предлага от начетени младежи с езикови гимназии и специализации в чужбина. Няма лошо, но не е зле и ако се посочат имената на творческия колектив и кратка справка за юридическия им опит, особено този в съдебна зала

 63. 63 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 656 Неутрално

  Господи, каква глупост! За какво е пленумът на ВСС , ако по искане на 1/5 (дори не една четвърт), той " отстранява временно от длъжност главния прокурор "? Фактически главният прокурор се отстранява от законодателната, а не от съдебната власт. Която трябва да бъде "независима", според Конституцията.

  =
  Глупост си написал ти. ФАКТИЧЕСКИ пленумът на ВСС ще е органът, който отстранява, а не законодателната власт. 1/5 от депутатите могат да го сезират, но решението си остава на пленума на ВСС.
  Очевидна е аналогията със сезирането на Конституционния съд от депутати.
  Като цяло критикарите , настояващи за "независимостта на съдебната власт" , упорито избягвате централната постановка , а именно че съдиите, а не прокурорите са носителите на съдебната власт, защото прокуратурата, подобно на адвокатурата , е страна в процеса.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 64. 64 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 656 Неутрално

  How about и прокурори, и съдии да се избират пряко на избори, така че общественият интерес да бъде защитен максимално представително. Ъ-ъъ, ама за това трябвало ВНС. Еми, таварисчи, идвате на власт, разпускате обикновеното и свиквате велико народно събрание. As simple as that.
  ===
  Избирането на магистрати от населението , доколкото ми е известно се практикува за щатски прокурори и съдии, в повечето, но не всички щати на САЩ. От друга страна Главният прокуроро на САЩ, както и съдиите във Върховния съд са назначавани от Президента. Настрана спецификите на англосаксонското право (с прецеденти и т.н.), и че там жури решава за вината на подсъдимите. няма по-голяма гаранция за политизацията на прокуратура и съд от подобен механизъм. Само като сравнение, в една Франция или Германия, кандидат съдиите минават специална и много тежка подготвка и избори.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 65. 65 Профил на ndb
  ndb
  Рейтинг: 310 Неутрално

  До коментар [#3] от "442":

  Системата и сега не позволява никаква глупост на кой да е прокурор. Всеки прокурор носи глупостта си при съдия, и съдия решава. Прокурор не решава дали някой ще влезе в арест, затвор, нито конфискация, нито нищо. Всичко това се решава от съдии. От прокурор е само инициативата. Решенията са от съдия! Дори и сега конституционният съд ще се произнесе по дефиницията на държавна измяна. Прокурора може само да попита. Та от кое се оплаквате?! От решенията, или от инициативите?! Мое мнение е, че решенията (от съдии) са доста често много "спорни". За инициативите (от прокурори) мисля, че нещата видимо се подобряват последните години. Т.е. май реформата в прокуратурата най-накрая започна да дава плодове. Плодовете които берем от съдиите обаче все още много гнили! А по плодовете ще ги познаете!

  Преди да се замислиш дали правиш нещата правилно, се замисли дали правиш правилните неща!
 66. 66 Профил на ndb
  ndb
  Рейтинг: 310 Неутрално

  До коментар [#10] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  И тази присъда не е ли отсъдена от някой съдия с име? Или според вас е виновен кмета/премиера, или прокурора? Абе разберете най-накрая - много е просто: присъдите се отсъждат от съдии! рИформа и лустрация от ДС, руски и соросоидни агенти в съда, кога?! Лозанчо какво само лъже и маже, да предложи реформа в съда за който всъщност едва ли не лично той отговаря. Какво се е закъхарил за реформата в прокуратурата, което изобщо не му е работа! Че тоя папуняк утре може да реши да реформира и парламент или президентство! Всяка жаба да си знае гьола, а на лозанчо гьола му е съда! Или много му е удобно да си върти далаверките и да разлайва кучетата (умнокрасавците) по прокуратурата!

  Преди да се замислиш дали правиш нещата правилно, се замисли дали правиш правилните неща!
 67. 67 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2352 Неутрално

  Прокуратурата ще окаже яростна съпротива срещу всякакви опити за промяна. Първите предупредителни изстрели към останалите власти бяха дадени: арест на действащ министър в лицето на Нено Димов; изтеклите записи на Радев, който пръв повдигна темата за конституционна промяна и онзиденшната акция с/у митничарите на ГКПП Калотина, който е един от основните източници за пълнене на партийните каси.

 68. 68 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 656 Неутрално

  Абе разберете най-накрая - много е просто: присъдите се отсъждат от съдии! рИформа и лустрация от ДС, руски и соросоидни агенти в съда, кога?!
  —цитат от коментар 66 на ndb


  Винаго много се смея, когато поредният противник на "руснаците" и ДС, се каже обикновен путинец - привърженик на путинизма като начин на управление. Това става особено ясно, колчем се докоснем до проблема за правата на човека. До присъдата на съдията , особено на последна инстанция животът на един човек може да бъде съсипан. И накрая да осъди прокуратурата за 40 - 50 хиляди лв. какво от това?
  Имахме един министър, който чете - с разрешението на наблюдаващия прокурор - СРС за едни лекари от Горна Оряховица. Тяхната репутация и кариера беше съсипана, макар накрая да бяха оправдани. Точно Борис Велчев, тогава главен прокурор, похвали прокуратурата и Сарафов, че не намерил нищо нередно в огласяването на записите и отказал да повдигне обвинение, въпреки, че съдът ясно и недвусмислено е заявил, че е осъдително! Мисля, че след близо петилетка съдилища единият от лекарите осъди накрая прокуратурата за 40 хиляди лв. И пак е получил някаква справедливост, защото на други им се налага да съдят държавата в ЕСПЧ.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK