Регистрационният режим за СУПТО е незаконен

НАП няма никакво право да тормози бизнеса, налагайки му своите разбирания за съответствието на софтуера със закона.

© Юлия Лазарова

НАП няма никакво право да тормози бизнеса, налагайки му своите разбирания за съответствието на софтуера със закона.Димо Господинов е адвокат и управляващ съдружник на "Господинов и Генчев". Сертифициран експерт е по защита на данните (CIPP/E, CIPM, FIP). Анализът му е препечатан със съкращения от страницата на дружеството. Пълния вариант четете тук.


Преди няколко седмици властта обяви, че ще отложи с 6 месеца влизането в сила на Наредба Н-18, поради затрудненията на бизнеса най-вече в прилагането на изискванията за т.нар. "Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти" или както стана известен надлъж и нашир - СУПТО. Този прозорец във времето ще бъде използван от бизнеса - както ползватели, така и производители/разпространители на СУПТО, да се изисква от управляващите да изменят наредбата и да я направят по-лесно приложима.


Един от фокусите на недоволството, особено от страна на софтуерния бизнес, е в т.нар. регистрационен режим на СУПТО, който е въведен чрез изискванията на Приложение №29 и гл.7б от наредбата ("Изисквания към производителите и разпространителите на СУПТО"). Разработчиците с основание критикуват режима, изтъквайки, че:
- В наредбата и практиката по прилагането й се налагат изисквания, свързани с конкретния начин на работа на софтуера, което е нецелесъобразно


- Изискванията се базират на свободни интерпретации и тълкувания от страна на НАП


- Регистрационният режим се е извратил в лицензионен, при който органът по приходите свободно преценява чий бизнес да "пусне" и може да смачка всеки.


По този повод се наложи да разгледаме задълбочено този режим за регистриране на софтуер в Наредба Н-18.


Оказва се, че "регистрационният режим" е просто незаконен.


Всъщност внимателният прочит на чл. 118 от Закона за ДДС, в чието изпълнение е приета Наредба Н-18, показва, че сам по себе си "регистрационният режим" за СУПТО противоречи на редица закони. Самият ЗДДС не предвижда регистрационен режим, а такъв се въвежда с наредбата, което не може да се случва с подзаконов нормативен акт. А, ако проследим и практиката на НАП по приложението на регистрациите, почваме да се питаме дали няма и елементи на лицензионен режим, който е напълно недопустим в случая. Отделно от това, начинът, по който е структурирана възможността за защита от незаконните актове на органите по приходите, е в противоречие с редица процесуални права на засегнатите частни лица.


Какъв режим се въвежда чрез ЗДДС?


Цялата Наредба Н-18, включително последните промени, свързани със СУПТО, се издава на основание и в изпълнение на чл.118 ЗДДС ("Касови бележки, заместващи документи и подаване на данни").


Съгласно чл.118, ал.14 от ЗДДС, производителите/разпространителите на софтуер "декларират" определени факти и обстоятелства пред органите по приходите (НАП), като последните са длъжни да поддържат публичен електронен списък на всеки, който е подал декларация за своя софтуер (ал.16). Съответно редът за деклариране на данните и обстоятелствата и включването в списъка се определя с Наредба Н-18 (ал.15 и 16 на чл.118).


Нека разтълкуваме юридически (съгласно чл.46 ЗНА и установената практика) какво точно е имал предвид законодателят - лицензионен, регистрационен, уведомителен или някакъв друг режим на ограничаване на дейността "производство/разпространение на СУПТО"?


Преди всичко, трябва да кажем, че ясното съдържание на тълкуваните норми е:


- Всеки, който произвежда и разпространява СУПТО е длъжен да декларира съответствието си с изискванията по Наредба Н-18 (чл.118, ал.14 ЗДДС), като носи отговорност за невярно декларирани факти (чл.185а ЗДДС)


- Всяко лице, което ползва в търговския си обект софтуери, които отговарят на дефиницията за СУПТО (пар.84, т.1 ДР ЗДДС), е длъжно да ползва само такива, които са в списъка - ал.18 от чл.118 ЗДДС. Като носи отговорност, съгласно чл.185б ЗДДС.


А неясното съдържание е:


- Какво конкретно се има предвид под "деклариране", съгласно чл.118, ал.14 ЗДДС?


- Има ли право НАП да прави преценка дали декларираното от търговците отговаря на изискванията на Закона и Наредбата (регистрационен режим) или трябва да впише в списъка всеки, който е подал редовна декларация?


- Има ли право НАП да прави допълнителна преценка по целесъобразност за това дали да впише деклариран софтуер, който отговаря на условията на Закона и Наредбата (лицензионен режим)?


Та, какво значи "декларация"/"декларирам" и какви са правата на НАП?


1. Чисто граматически погледнато, в българският език думата "декларация" се приема като едностранно твърдение за факт. Още тук става ясно, че законодателят иска от задължените лица само да декларират факта, че софтуерите им отговарят на изискванията за СУПТО, а не да го доказват.


2. От гледна точка на системата на данъчното право пък, всички декларации пред органите по приходите се подават съгласно гл.13 от ДОПК (чл.98 ДОПК). Там, съгл. чл.99, ал.5, 100, ал.4 и 101, ал.3, декларациите трябва да се приемат от администрацията без право на преценка, освен ако не са посочени данни за подателя, липсват подпис или други формално-технически изисквания. Органите по приходите са длъжни да оказват помощ при попълването на декларациите само, ако това е поискано от подателя на гише - чл.99, ал.3.


3. Имайки предвид, че производството не е по събиране/установяване на данъчни/осигурителни задължения, следва да се съобразяват и общите правила за издаване на административни актове. Декларирането на съответствие на СУПТО с изискванията е искане за издаване на административен акт - вписване в списъка по чл.118, ал.16 ЗДДС (чл.29 вр. чл.21 АПК). Съгласно чл.30 АПК, отстраняването на недостатъци на едно искане касае спазването на формалните изисквания на искането до административния орган, а не доказване на неговата основателност.


4. Целта на закона очевидно не е НАП да осъществява предварителен контрол относно законосъобразността на един софтуер, преди той да бъде пуснат на пазара. И този извод не идва само от факта, че ЗДДС изисква деклариране на съответствие, а не проверка за такова. Ако имаше подобна цел, то компетентният орган нямаше да е НАП, който въобще няма такива функции (вж. чл.3 ЗНАП), а орган тип Българския институт по метрология (компетентен да дава разрешения напр. за поддръжка на ФУ/ИАТСУД), Информационно обслужване или други подобни. Ясно е, че целта на декларирането и списъка е даване на информация за ползвателите на СУПТО кои решения отговарят на изискванията, без това да доведе до блокаж на софтуерния пазар. Ето защо наказание за разпространение на СУПТО без включване в списъка няма, а има за деклариране на неверни данни. Включването на СУПТО в списъка се санкционира чрез наказанието, което грози ползвателите и те по замисъл на данъчното законодателство са основните отговорни лица (чл.3 от Наредбата).


5. За съжаление, исторически анализ на мотивите на законодателя не може да се направи, тъй като поправката на чл.118 от ЗДДС е въведена през 2018-та чрез ПРЗ на ЗИД на Закона за митниците, която поправка е внесена между двете четения на законопроекта без мотиви и обсъждания.


Чисто и просто деклариране.


След това кратко тълкуване, може да се каже категорично, че чрез разпоредбата на чл.118, ал.14 ЗДДС не се въвежда никакъв регистрационен, още по-малко - лицензионен режим. Това, което законът изисква е:


- Производителите/разпространителите на СУПТО да заявят пред НАП чрез декларация и под страх от отговорност дали техният софтуер отговаря на изискванията на Закона и Наредбата.


- НАП да проверят дали декларацията е формално редовно подадена (дали са попълнени всички полета/реквизити, дали е идентифициран подателя, дали има пълномощно и т.п.) и, ако това е така, да впишат декларирания софтуер в списъка по ал.16 на чл.118 ЗДДС


- На НАП не се дават компетентности да проверяват на етапа на декларацията дали декларираното е вярно или не, дали е съответно на закона или не, още по-малко да правят преценка по целесъобразност дали да впишат СУПТО в списъка или не.


Законодателят даже се е опитал да бъде ясен, като никъде не е споменал думичките "регистрация", "лиценз", "разрешение", а списъкът не е "регистър", за разлика от редица такива по ЗДДС (чл.94, чл. 123, ал. 5 и др. ДДС). Обърнете внимание, че същият е и режимът за електронни магазини, за който никой не си мисли, че е регистрационен (чл.118, ал.19 ЗДДС и чл.52м от Наредбата).


Ако трябва да дефинираме режима, той по-скоро е уведомителен, с характерните за данъчното законодателство декларации.


Какво тогава въвежда Наредба Н-18?


На пръв поглед, съдържанието на Наредба Н-18 отговаря на въведения в Закона режим. С чл.52б, ал.1 се повтаря задължението на производителите/разпространителите на СУПТО да подадат декларация за обстоятелствата по чл.118, ал.14 ЗДДС, а с ал.6 на чл.52б се посочва, че НАП поддържа списък на лицата, които са декларирали съответствие с нормативните изисквания. Никъде не се говори за регистрация, регистрационен режим, регистър, проверка за спазване на изискванията и т.н. Поне не формално.


Скрит регистрационен режим


Когато се вгледаме по-задълбочено в изискванията на Наредбата обаче, не може да не ни направи впечатление, че информацията и данните, които се изискват от производителите и разпространителите на СУПТО надвишават значително фактите и обстоятелствата, които трябва да се декларират, съгласно чл.118, ал.14 ЗДДС. Наред с декларацията за съответствие (по образец Прил.30 от Наредбата), с която повтаря разпоредбите на ЗДДС, имаме и ал.2 на чл.52в, която изисква приложения към декларацията като:


- Доста подробна техническа характеристика на софтуера и архитектурата на базите данни, която се ползва (Приложение №31)


- Подробно ръководство за работа със софтуера


- .еxe файлове на софтуера и сорс кода, от който е генериран


- Описание на начина на комуникация между софтуера и облачния сървър (ако е SaaS) и други


- При нова версия на софтуера или промяна на техническите характеристики, се подава нова декларация в 7-дневен срок - чл. 52в, ал. 3 и ал. 5


Тези приложения в съществото си представляват доказателства за спазването на изискванията по Приложение №29, а ЗДДС не е възлагал на НАП да събира такива доказателства и да прави проверка за законосъобразност на СУПТО, преди да го впише в списъка.


Такава проверка за законосъобразност може да се прави в последствие, ако в рамките на контролно производство се установи, че вписан софтуер не отговаря на изискванията по Приложение №29. Тогава несъответствието ще се установи чрез експертиза по реда на ДОПК, т.е. - чрез участието на вещи лица при спазване на ясни процесуални правила - чл. 52е, ал. 1 от Наредбата. А проверката за съотвествие, която се прави на етапа на деклариране, от кои точно експерти се извършва и по какъв точно процесуален ред?


Съответно още тук се вижда зле прикритият регистрационен режим, който е въведен с Наредба Н-18. Той намира своя процесуален израз чрез възможността на органа по приходите да връща декларациите, съответно мълчаливо да отказва вписване в списъка, ако прецени, че в тях има пропуски и непълноти - чл.52в, ал.6 от Наредбата. Тези "пропуски и непълноти" могат да се тълкуват като просто формална нередовност на декларацията (някой не си е попълнил някое поле), но могат и да се тълкуват като възможност да се прави преценка дали декларираното СУПТО отговаря на закона или не.


Практиката е красноречива


Ако все още някой има колебания, че тук е налице скрит регистрационен режим, облечен в дрехите на "деклариране", то практиката по приложението на чл.52в, ал.6 от Наредбата и т.нар. "корекции" от НАП, които късат нервите на разработчиците, разбива всякакви съмнения. Възползвайки се от неяснотите в нормативните актове и техническите предизвикателства при изпълнението им, органите по приходите връщат декларациите за "непълноти и пропуски" като:


- "Когато се издава КИ по повече от една доставка/продажба - известието получава нов УНП, като стойностите се отразяват със знак "-" в таблиците с продажбите."


- "Моля пояснете необходимостта от издаване на ФБ за анулирани/неприключени/ продажби. При пълно или частично анулиране на генерирани записи по продажби не следва да се издава фискален бон."


- "УНП се генерира в момента на откриване на екран за продажбата и въвеждане на първата информация, а не след запис и непосредстевно преди отпечатване на фискален бон, или в случая, при "достатъчна сигурност за осъществяване на продажбата"".


- "Необходимо е да обясните как защитавате от манипулации вашата библиотека"


И много други, които всички до една си приличат по това, че представляват преценка за съответствие с Приложение №29, а не администриране на декларации, както повелява закона.


Има ли лицензионен режим?


Очевидно е, че чрез Наредбата Н-18, която е подзаконов нормативен акт, а не чрез ЗДДС, се въвежда регистрационен режим, което е флагрантно противоречие на закона. Практиката по приложението й допълнително потвърждава това положение.


Своеволията на НАП при тълкуването на изискванията на Приложение №29, създават усещане за хаос и бизнесът все повече си задава въпроса дали всъщност не е налице по-тежкия режим - лицензионният? Моето мнение е, че de facto упражняването на преценка по целесъобразност кой да бъде регистриран и кой не, по-скоро следва да се тълкува като нарушение на закона, отколкото въвеждането на някакъв регулаторен режим. За лицензионен режим няма разпоредби дори и скрити в наредбата, за разлика от регистрационния, който е ясно изразен в ал.2 на чл.52в.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (30)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1852 Весело

  Ако всичко е така, излиза, че законът не съответства на наредбата. Няма лошо- ще се промени законът!
  Всъщност, законът е рамката, в която трябва да се вмести наредбата. Наредбата е по-близо до практиката и до текущите изисквания към прилагането на закона. Ако тя е извън рамката, просто последната трябва да се разшири. По същия начин е процедирано със стотици закони при осъвременяването им. На практика не съм виждал закон, по стар от 1-2 години, в който да няма "изм. доп....."
  За 6 месеца това спокойно може да стане!

 2. 2 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2300 Неутрално

  Регистрационния режим на СУПТО е пълна порнография ,особено в медицината , НАП смятат софтуера , с който медиците събират на НЗОК информация в електронен вариант за е досие на всеки пациент за СУПТО ,поради което ,до всеки компютър трябва да стои един касов апарат ,а до него данъчен ,е да ,ама не , докторите ги принудиха да пишат вече и номера на касови бележки в листите за отчитане ,заради прегледи от 1 лев ,а нито тези листи ,нито тези бележки ,нито СУПТО ,нито е досието трябват на докторите ,те трябват на държавата и на НЗОК за да изплати общо взето 1 -2 лв за преглед ,или да се отчете дейност,доктора спокойно може да си поиска 50 или 100 лв ,ако някой е в нужда и не му трябва да се отчита на никого ,който иска да дойде .Представям си сега ,ако гръмне китайската епидемия как докторите ще се съгласят да работят по този начин и хем да стоят в кабинетите денонощно ,хем да поемат болните и разходите за защитни облекла и защита и на персонал и на пациентите ,защото държавата я няма в този бранш ,хем да го правят безплатно за обществото и касата ,хем да се заразяват и да рискуват живота ,а в същото време НАП да ги тормозят за бележчици и такси ,аз смятам ,че системата ще изгърми на момента ,за няма седмица с този почин за работа и няма да остане нито един на работа .

 3. 3 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1732 Неутрално

  А шефката на НАП си направи заплатата 5 500. Ей тъй щото е много компетентна. Особено в писане на наредби и опазване на лични данни.

 4. 4 Профил на Аз
  Аз
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Само да допълня, нещо което не е споменато:
  В приложение 29, на което трябва да съответстват софтуерите са изброени няколко(10-тина) справки, които трябва да могат да се генерират и експортират от служители на НАП по всяко време за 10 години назад или откакто е пуснат софтуера в експлатация. След което е упоменато, че служител на НАП трябва да има достъп до ВСЯКА СПРАВКА ГЕНЕРИРАНА ОТ СОФТУЕРА. т.е. ако има например прозиводствено предприятие, освен всички покупки, продажби, склад и т.н., които иска НАП, фирмата трябва да предостави и всички останали справки - рецепти, маркетинг капмании, анализи по отдели... всичко което използва в софтуера... без да има и един ред в който да се упоменава, кой, за какво и кога ще използва тази информация...

 5. 5 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 1057 Неутрално

  За да бъдат допълнително тормозени, всички ползватели на СУПТО се задължават според Н-18, Чл. 52з. да подадат в 7 дневен срок информация за него по електронен път с квалифициран електронен подпис, съгласно Приложение № 32 от Наредба Н-18, за инсталации направени след 31.01.2020г. За всички останали ползващи СУПТО преди 31.01.2020г., срокът за деклариране е 31.03.2020г.

 6. 6 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3989 Неутрално

  Както винаги, администрацията действа на принципа : трябва да е тромаво, гадно, недовършено и да пречи максимално на всички и навсякъде. И всички са виновни да доказване на противното.

 7. 7 Профил на rotor
  rotor
  Рейтинг: 530 Неутрално

  Ето част от абсурдните отговори на НАП:
  Въпрос: Търговски обект работи с ЕКАФП и фискални бонове се издават в ръчен режим. Касиерът/операторът/счетоводител въвежда ръчно информация за продадените стоки (след продажбата им) в Складов/счетоводен софтуер. Отговаря ли този Складов/счетоводен софтуер на определението за СУПТО?
  Отговор: Ако складовият/счетоводният софтуер се използва в търговския обект, в който се извършват продажбите и в който е въведено в експлоатация ФУ, и в този софтуер се въвежда, обработва и съхранява в база данни информация за количество, вид и продажна цена на продадените стоки, то този софтуер е СУПТО и той трябва да е свързан с ФУ и да го управлява.

  И как това понятие "ръчно" кореспондира с дефиницията "автоматизирана обработка":

  Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

  "Успехът не е окончателен, провалът не е фатален! Онова, което е от значение, е куражът да продължиш!" Уинстън Чърчил / " Success is not final, failure is not fatal! It is the courage to continue that counts!" Winston Churchill
 8. 8 Профил на rotor
  rotor
  Рейтинг: 530 Неутрално

  Или пък това:
  Въпрос: Използва се софтуер, който дигитализира някои от следните фирмени операции като доставка, продажба, връщане, изплащане и прехвърляне на стока от един склад в друг склад. Целта му е впоследствие да се генерират различни необходими документи към тях, като например стокова разписка, приемо-предавателен протокол, фактура за продажба. Такъв тип софтуер задължително ли трябва да е свързан с касов апарат, при условие че няма такава разработена функционалност към него?

  Отговор: Описаната функционалност на софтуера попада в обхвата на определенията за „софтуер за управление на продажбите“ съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и „управление на продажбите“ съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба Н-18/2006 г. В случай, че този софтуер се използва в търговски обекти, в които съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. е налице задължение за издаване на фискален бон, т.е. извършват се например плащания в брой, с дебитна или кредитна карта и др., то той трябва да бъде свързан с фискално/и устройство/а (ФУ). Фактът, че към момента няма разработена функционалност за връзка към ФУ, не може да бъде причина за изключване на софтуера от изискванията на Наредба Н-18/2006 г. и такава функционалност трябва да бъде разработена.

  "Успехът не е окончателен, провалът не е фатален! Онова, което е от значение, е куражът да продължиш!" Уинстън Чърчил / " Success is not final, failure is not fatal! It is the courage to continue that counts!" Winston Churchill
 9. 9 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4201 Неутрално

  Горанов се запъна като "магаре на мост" за тази меко казано глупава Н-18. Бизнеса, легалния, си работеше спокойно, а сега - огромно напрежение, допълнително работно време...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 10. 10 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  Питахте ли в съда или само си пишете по медиите?

 11. 11 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#4] от "Аз":

  Слухтене и поръчки, кво друго.
  И след цялата дандания се очаква автоматизация на някакви процеси намаляване на тоновете хартия, както и редуциране на персонала в НАП.
  Нищо подобно, щата им подобно на ченгеджийските съруктури се увеличава гарантирайки броя на тиквенския електорат.

 12. 12 Профил на Умен и красив но не умнокрасив
  Умен и красив но не умнокрасив
  Рейтинг: 739 Неутрално

  Всичко се прави с цел да се ограничи малкия и дребен бизнес за сметка на големите компании. Всичко малки фирми, работилници, дюкяни и дребни предприемачи ще бъдат жестоко ударени, за сметка на средните и големи фирми. Горко на този клет народ

  No Pain No Gain
 13. 13 Профил на julesta
  julesta
  Рейтинг: 524 Неутрално

  генчо то и референдума на гошо тарабата за монархията е незаконен моя

 14. 14 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 458 Неутрално

  За мен бе удоволствие да прочета тази статия.
  А от .ехе ми настръхна всичката коса...

 15. 15 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  Мутрокомунистите и техните счетоводители трябва да са наясно,че кабинет на лекаря в който се преглеждат 20 деца и 20 пенсионери на ден всичките освободени дори от потребителска такса и даже НЗОК не заплаща на изпълнителя нито стотинка за тези 40 прегледа НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАРЕЧЕ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ. Или всички преминали ще плащат по 50-80 лева за проведения медицински преглед и ще има СУПТО и касов бон или медицинските дейности ще бъдат извадени от абсурдния ламтеж на тиквите за дране на частния сектор. Няма как да е хем незаплащано хем с административни тежести и слагане на ръка на печалбите сякаш това е едър капиталистически бизнес....

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 16. 16 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3025 Неутрално

  Въпросът касае оцеляването на дребния бизнес и или за нас, или за Правителството, това ще е краят.
  Хубаво е да го имат в предвид другарите от ГРОБ.

  Любовта ще спаси света!!!
 17. 17 Профил на Sir Humphrey
  Sir Humphrey
  Рейтинг: 703 Неутрално

  То статията хубава, ама докато някое лице с правен интерес (по смисъла на АПК) не поиска от съда отмяната ѝ на описаните основания и причини, всички статии от този тип си остават чисти голословия.

 18. 18 Профил на rotor
  rotor
  Рейтинг: 530 Неутрално

  Имам последен въпрос, дори и да звучи леко абсурден:
  Ако на сергията, на която вече си имам касов апарат, си взема лаптопа и си отбелязвам в ексел файла ( софтуер) продажбите на зеленчука, вече трябва да тичам да си регистрирам СУПТО ли?
  Щото от отговора на НАП това следва:
  Отговор: Описаната функционалност на софтуера попада в обхвата на определенията за „софтуер за управление на продажбите“ съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и „управление на продажбите“ съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба Н-18/2006 г. В случай, че този софтуер се използва в търговски обекти, в които съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. е налице задължение за издаване на фискален бон, т.е. извършват се например плащания в брой, с дебитна или кредитна карта и др., то той трябва да бъде свързан с фискално/и устройство/а (ФУ). Фактът, че към момента няма разработена функционалност за връзка към ФУ, не може да бъде причина за изключване на софтуера от изискванията на Наредба Н-18/2006 г. и такава функционалност трябва да бъде разработена.

  "Успехът не е окончателен, провалът не е фатален! Онова, което е от значение, е куражът да продължиш!" Уинстън Чърчил / " Success is not final, failure is not fatal! It is the courage to continue that counts!" Winston Churchill
 19. 19 Профил на gwe49620445
  gwe49620445
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Хайде дружно:
  - Ей ! Съсипаха я тая държава !

  При официално 30 % сива икономика, а реално над 70 %, вие какво очаквате ? Държавата да търпи селските тарикатлъци ?
  Що не проверите как действат данъчните в други държави, а ? Защо като отидете там и почнете някакъв бизнес си плащате всичко като попове, дори при по-високи ставки, а тук се барате хитреци ?
  Явно никой не се е сблъсквал челно с данъчни от бели държави. Мога да ви кажа само, че американците като чуят за АйЕрЕс /службата за вътрешни приходи/ най-малкото е да получат сърцебиене.

 20. 20 Профил на ART
  ART
  Рейтинг: 293 Неутрално

  До коментар [#19] от "gwe49620445":

  Пич, не си в час с проблема. Знаем как е в другите държави - включително САЩ. Там има безпощадни данъчни, но и ясни правила.

  Тук няма ясни правила. Но пък има гладни данъчни.

  Бизнесът просто иска ясни правила, които не пречат на основната му дейност и не го затрудняват. Това е всичко.

  А сивата икономика я чеше тая наредба. Била е сива и такава ще си остане. Пък и как ги сметнаха тия 30 процента? Нали е сива, скрита? Щом знаят, че е 30 процента значи имат информация за нея. Да отидат там данъчните и да си свършат работата, а не да тормозят тия които са коректни.

 21. 21 Профил на Kras Zareg
  Kras Zareg
  Рейтинг: 233 Неутрално

  А можеше да е толкова лесно. Просто се дефинира, че всяка продажба трябва да бъде приключена фискално (т.е. да отпаднат бутони за запис без печат или запис и печат на служебен бон) и готово! Другото всичко е излишно.
  Ами тъпотията всяка стока да е с нейното наименование? Как леля Софка от село ......, която продава от вафли до метли, да въведе цялата номенклатура в касовия си апарат?
  Медицинския софтуер - СУПТО!? Защо? Лекарят "доставя" и "продава" грип ли?
  Фактуриращата програма - СУПТО?! Защо? НАП очакват да почнем да пишем на кочани?
  Счетоводния софтуер - СУПТО?! Защо? Счетоводителят продава още към фирмата ли?
  Затваряне и санкция на обект поради разминаване на сумите между касов апарат и наличните пари?! Защо? Да не би в Била или Кауфланд да са им точни касите? Не съм видяла затворен обект поради тази причина, но малки магазинчета да.
  Това е отново доказателство колко некомпетентни и неразумни са "мислителите" на промените. За тях всеки обект е Била и Мастерхаус. НАП отново доказаха, че не са наясно с бизнеса.
  Заключение: Наредба Н-18 не е лоша и всичко си беше наред.
  Има ли обектът фискално устройство? Да.
  Издава ли касови бонове при продажба? Да.
  Тези касови бонове "отиват" ли в НАП до 5 мин? Да.
  Това е достатъчно! Всичко друго е пълен шит.

 22. 22 Профил на rotor
  rotor
  Рейтинг: 530 Неутрално

  А можеше да е толкова лесно. Просто се дефинира, че всяка продажба трябва да бъде приключена фискално (т.е. да отпаднат бутони за запис без печат или запис и печат на служебен бон) и готово! Другото всичко е излишно. Ами тъпотията всяка стока да е с нейното наименование? Как леля Софка от село ......, която продава от вафли до метли, да въведе цялата номенклатура в касовия си апарат? Медицинския софтуер - СУПТО!? Защо? Лекарят "доставя" и "продава" грип ли? Фактуриращата програма - СУПТО?! Защо? НАП очакват да почнем да пишем на кочани?Счетоводния софтуер - СУПТО?! Защо? Счетоводителят продава още към фирмата ли?Затваряне и санкция на обект поради разминаване на сумите между касов апарат и наличните пари?! Защо? Да не би в Била или Кауфланд да са им точни касите? Не съм видяла затворен обект поради тази причина, но малки магазинчета да.Това е отново доказателство колко некомпетентни и неразумни са "мислителите" на промените. За тях всеки обект е Била и Мастерхаус. НАП отново доказаха, че не са наясно с бизнеса. Заключение: Наредба Н-18 не е лоша и всичко си беше наред.Има ли обектът фискално устройство? Да.Издава ли касови бонове при продажба? Да.Тези касови бонове "отиват" ли в НАП до 5 мин? Да.Това е достатъчно! Всичко друго е пълен шит.
  —цитат от коментар 21 на Kras Zareg


  Бих ти дал хиляди плюсове, ако можех. Но тази власт конкретно само от тояги разбира очевидно. Разумни аргументи не се слушат. Трябва да тероризираме нормалните хора денонощно. Докато им писне и излязат на улицата. Ама са близо ...

  "Успехът не е окончателен, провалът не е фатален! Онова, което е от значение, е куражът да продължиш!" Уинстън Чърчил / " Success is not final, failure is not fatal! It is the courage to continue that counts!" Winston Churchill
 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на Kras Zareg
  Kras Zareg
  Рейтинг: 233 Неутрално

  [quote#22:"rotor"][/quote]

  Благодаря! Но трябва да излязат дребните търговци, а не така наречените асоциации на ресторантьорите и хотелиерите. Бях толкова изненадана от техните изисквания (5% на ДДС в ресторантите?!?), а не включиха недоразуменията в СУПТО системите. Защо 5% в заведенията, които масово крият оборот (доказано)? Защо не са 5% ДДС на основните хранителни продукти ? Докато всеки гледа само своята си паница, ще има още много Наредби Н-18, 19, 20......

 25. 25 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1852 Весело

  До коментар [#23] от "DonKey Hot":

  "типичен представител на герберските калинке, ще съобразява по висш акт с по нисш."

  Чакай бе, че нали искате да променяте Конституцията, само защото прокуратурата била настъпила яко баш-далавераджиите в държавата, начело с набедения за президент, комунистическите олигарси и гнилите ябълки в съдебната система. Да не би прокуратурата да стои над Конституцията?

 26. 26 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1852 Весело

  До коментар [#10] от "Лео":

  "Питахте ли в съда или само си пишете по медиите?"

  Какво тук значи някакъв си съд!? Те са висша инстанция...

 27. 27 Профил на zhoo
  zhoo
  Рейтинг: 74 Неутрално

  До коментар [#18] от "rotor":

  Задавате отговор, разбира се, че е СУПТО ексела, не си губете времето по форума, а пишете/ звънете на Бил Гейтс да търчи у напа да си регистрира кода и да дава сорса.

 28. 28 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 737 Неутрално

  За съжаление тези явно толкова могат. След 6 месеца предвиждам два варианта:
  Или дребният бизнес заедно с ресторантьорите се надига и ги измита или тръгваме към поредния фалит на държавата, след който ще властта ще бъде прочистена тотално от прасчовци и калинки, вероятно под надзора на ЕК на ЕС, които този път ще ни спасяват.

 29. 29 Профил на guentchovelev
  guentchovelev
  Рейтинг: 100 Весело

  Пиша счетоводен софтуер от 15 години.

  С тая наредба НАП ЗАДАВА бизнес процесите на фирмата, това не е мониторинг, а АДМИНИСТРАТИВНО насилие как фирмата да си води бизнеса! 100 пъти повече инфо искат, отколкото е нужно за данъчни цели. Това е НЕВЪЗМОЖНО!!! Калинката в НАП дето е с толкова плитък светоглед да си мисли, че това е възможно , да предлага връщане на комунизма дето държавата командва икономиката - ще бъде уволнена, а ако упорства и министър ще си отиде.

  НАП им трябва инфо САМО за данъчни цели! Какво е това - 100% от цялата инфо, хе, хиляди служители в НАП го имат, че то конкуренцията ще научи всичко с почерпване или най-много няколко стотин лв ...

 30. 30 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3073 Неутрално

  Пиша счетоводен софтуер от 15 години.С тая наредба НАП ЗАДАВА бизнес процесите на фирмата, това не е мониторинг, а АДМИНИСТРАТИВНО насилие как фирмата да си води бизнеса! 100 пъти повече инфо искат, отколкото е нужно за данъчни цели. Това е НЕВЪЗМОЖНО!!! Калинката в НАП дето е с толкова плитък светоглед да си мисли, че това е възможно , да предлага връщане на комунизма дето държавата командва икономиката - ще бъде уволнена, а ако упорства и министър ще си отиде. НАП им трябва инфо САМО за данъчни цели! Какво е това - 100% от цялата инфо, хе, хиляди служители в НАП го имат, че то конкуренцията ще научи всичко с почерпване или най-много няколко стотин лв ...
  —цитат от коментар 29 на guentchovelev


  НАП е информационна система, анализатори и бухалка за мутро-тиквите когато искат да грабнат нечии бизнес граден въпреки тях!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK