Прокуратурата търси престъпление със СРС там, където го няма

От всички изложени от държавните органи факти по казуса остава несъмненото впечатление, че се касае за твърдяна вероятна съпричастност на президента към осуетяване на проверка на КПКОНПИ за конфликт на интереси, която съпричастност обаче не може да бъде разследвана поради имунитета на държавния глава.

© Велко Ангелов

От всички изложени от държавните органи факти по казуса остава несъмненото впечатление, че се касае за твърдяна вероятна съпричастност на президента към осуетяване на проверка на КПКОНПИ за конфликт на интереси, която съпричастност обаче не може да бъде разследвана поради имунитета на държавния глава.Андрей Янкулов беше прокурор в Софийската градска прокуратура, но в началото на годината напусна системата в несъгласие със случващото се в нея. Бил е зам.-министър на правосъдието (2014-2015 г.) и зам.-министър на вътрешните работи (2013 г.). В статията, която препечатваме от "Капитал", авторът разглежда детайлно-експертно същностния въпрос: Може ли прокуратурата да използва СРС-та, за да разследва президента за негови действия по проверката за конфликт на интереси. Заглавието е на "Дневник".


На 28 януари прокуратурата качи на сайта си непълно постановление за спиране на наказателно производство, в което се цитират съдържание на няколко разговора, записани чрез използване на специални разузнавателни средства (СРС), както и аудиозапис от разговорите.


Според прессъобщението и цитираното постановление при извършения анализ на събраните в хода на разследване под надзора на Специализираната прокуратура (СпП) доказателства се достигнало до извод за "висока степен на вероятност за съпричастност към престъпна дейност" на президента, като "установените евентуални престъпни действия не са свързани пряко с изпълнение на службата му". Казва се още, че наблюдаващите разследването прокурори са счели, че телефонните разговори са по повод "вероятно извършвана проверка от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) по отношение на г-жа Д.Р." и че
"пълното извършване на тази проверка на КПКОНПИ е била осуетено поради укриване на документи".


Въпросното разследване, видно от постановлението за спиране, е водено за това, че за времето от май 2017 г. до датата на образуване на досъдебното производство (неизвестна от предоставената информация) "се сговорил с едно или повече лица да върши в страната и чужбина престъпления, за които е предвидено лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага - престъпление по чл. 321 ал. 6 от НК".


В тази формулировка не е посочено конкретно лице/лица, срещу които се води разследването, защото това изискване отпадна с едни от последните промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).


Допълнителна яснота по темата беше внесена на 10 февруари от публикувано прессъобщение на КПКОНПИ. Към него бяха приложени две писма на един от участниците в записаните със СРС разговори, който, развивайки правни доводи, отказва да предостави искани от комисията документи, свързани с извършвана проверка за конфликт на интереси при назначаването на съпругата на президента в Министерството на отбраната.


От всички изложени от държавните органи факти по казуса остава несъмненото впечатление, че се касае за твърдяна вероятна съпричастност на президента към осуетяване на проверка на КПКОНПИ за конфликт на интереси, която съпричастност обаче не може да бъде разследвана поради имунитета на държавния глава. И ако до момента в публичното пространство бяха анализирани обстоятелства като законосъобразно ли е да се разпространява събрана чрез СРС информация не за целите на наказателното производство, а за осведомяване на обществото, какво е действителното участие на президента в разговорите и пр., някак съвсем встрани остана друг не по-малко важен въпрос: каква е оценката от наказателноправна гледна точка на така представените факти, или казано по-ясно -


кое точно ще да е престъплението, изразило се в предполагаемото осуетяване на проверката


на КПКОНПИ?


Защо този въпрос е толкова важен?


По принцип в началото на едно разследване държавните органи не са длъжни да конкретизират какво точно престъпление разследват. Достатъчно е да има достатъчно данни, че е извършено каквото и да било престъпление от общ характер (т.е. такова за наказателното преследване на извършителя на което отговорна е държавата), за да започнат да се събират доказателства. Точната правна квалификация може да се посочи и по-късно.


Когато обаче се касае за разследване на лице с имунитет или такова, при което се приобщават доказателства, събрани чрез използването на СРС, тогава не може да има никакъв спор, че е необходима много повече конкретика относно кое точно е разследваното престъпление. СРС не могат да се използват за доказване на всяко престъпление по Наказателния кодекс (НК), а само за тези тежки умишлени престъпления, които са изрично посочени в НПК. Необходимо е престъплението, което ще се доказва чрез СРС, да бъде:


1. тежко умишлено (т.е. да е наказуемо с лишаване от свобода за срок по-голям от пет години и само при умишлена форма на вина) и


2. освен това да е сред посочените в цитирания текст.


Доказателства, получени чрез СРС, биха могли да се използват и за доказване не на престъплението, за което СРС са били разрешени първоначално, както и за целите на наказателното производство биха могли да се използват и


данни от СРС, експлоатирани с други цели, а не разследване на престъпления.


Но и в тези случаи, за да служат по конкретното наказателно производство, то трябва да бъде за доказване не на всяко престъпление, а отново само на изрично посочените в НПК.


Така че в тозислучай въпросът кое точно е предполагаемото престъпление е много по-значим, защото разследването за него не може да се води абстрактно - трябва да се знае точно кое е, за да могат да се ползват доказателства от СРС. Тук тези доказателства са от "външен източник" (т.е. СРС не са прилагани по самото наказателно производство, а по някаква неизвестна разработка на ДАНС, която няма разследващи функции и не може да иска прилагане на СРС за доказване на престъпления) и са вече очевидно приобщени към материалите по делото, т.е. от наблюдаващите прокурори вече би трябвало да е направен изводът, че точно цитираните записани разговори, в които се коментира какви документи да се дадат или да не се дадат на КПКОНПИ за конкретната й проверка на конфликт на интереси, съдържат доказателства за някое конкретно престъпление, което отговаря на посочените по-горе критерии да е доказуемо чрез резултати от СРС.


След като на обществото беше обилно предоставена информация по темата, не би трябвало да е проблем да се каже и кое точно е въпросното престъпление, което разследващите виждат в случая, което беше спестено. Не бива да се забравя, че някакво деяние може да е в противоречие с всякакъв вид правни норми или дори само неписаните правила на морала, но наказателният процес служи единствено за да се осигури разкриване и доказване на престъпленията и наказване на виновните за тях. А както беше показано и по-горе, за доказването на престъпленията има поставени


редица ограничения, които пазят гражданите от възможния произвол на държавата.


Тъй като такава информация не е предоставена, и на нас, външните наблюдатели, ни остава единствено да спекулираме.


Престъплението, за което е водено спряното наказателно производство, както беше посочено по-горе, е по чл. 321 ал. 6 от НК (престъпен сговор), за доказването на което е допустимо използване на резултати от СРС.


Съставът му обаче изисква наличие на престъпен сговор на две или повече лица да се вършат повече от едно бъдещи престъпления, наказуеми с наказание лишаване от свобода за срок повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, т.е. дейност различна от обикновеното постигане на съгласие между две или повече лица да извършат конкретно бъдещо престъпление (например изразяващо се в упражняване на противозаконно влияние върху дейността на орган на властта), което представлява приготовление към извършването на това дадено престъпление (чл. 17 от НК) и е наказуемо не по принцип за всяко престъпление, а само в предвидените от закона случаи (например наказуемо е приготовлението към убийство, но не и към противозаконното пречене на орган на властта да си свърши работата). Самите престъпления, които престъпният сговор по чл. 321 ал. 6 от НК си е поставил за цел да върши, трябва да отговарят на критерий за наказуемост с над три години лишаване от свобода.


Така че ако публикуваните резултати от прилагането на СРС са приобщени за доказване именно на престъплението, за което е било първоначално образувано досъдебното производство, то от предоставените факти от разследването


възникват много повече въпроси, отколкото се получават отговори


разбира се, най-вече кои именно са планираните престъпления, предмет на престъпния сговор.


Когато с осъществяването на някакво поведение се препятства някой държавен орган да прави вмененото му от закона, теоретично могат да са налице множество разнообразни престъпни състави. Затова, за да се даде точната правна квалификация, в общи линии трябва да се преценят няколко неща: на какъв точно държавен орган се пречи - например, ако осъществява правосъдие (съда) или разследване на престъпления (прокурора или разследващите органи), ще се касае за специален състав на престъпление против правосъдието;
кой пречи - дали е от самия държавен орган (т.е. руши дейността му отвътре), или е външен на него - в първия случай ще се касае най-често за престъпление по раздел II на Глава осма от НК, във втория - по раздел I;
как пречи - чрез сила, заплашване, друго действие, различно от сила или заплашване, бездействие чрез отказ да даде съдействие, когато е длъжен по закон, или пък чрез извършване на нещо, водещо до укриване или унищожаване на доказателства, което обаче ще е специален състав на престъпление само против правосъдието, а не против дейността на всякакви административни органи, и пр.


Трябва преди всичко внимателно да се прецени и


дали осуетяването на дейността на дадения административен орган не е дори правомерно


в конкретния случай дали не се извършва само с правни действия, а не с фактически такива, и ако това е така - може ли изначално да се говори за каквото и да е престъпление и т.н.


Например противозаконното пречене на орган на власт да изпълни задълженията си е криминализирано в чл. 270 от НК, отказването на съдействие на орган на власт след надлежна покана - в чл. 275 от НК, скриването на чужд документ - в чл. 319 от НК, като нито едно от тях не е наказуемо с наказание лишаване от свобода за срок повече от три години (за да отговаря на критерия на чл. 321 ал. 6 от НК), какво остава за повече от пет (за да отговаря на критерия на чл. 172 ал. 2 от НПК).


Не са един и два добилите сериозна популярност случаи от близкото минало, при които шумно започналите с пресконференции криминални разследвания накрая са завършвали с непротестирани от самия прокурор оправдателни присъди поради правната оценка на съда, че се касае за изначална липса на каквото и да е престъпление по така представените факти.


Достатъчно е да се посочи само делото "Костинброд", което започна с журналистически твърдения за изборна фалшификация, премина през обвинение за общо престъпление по служба и завърши с възприет от всички страни в процеса извод на съда, че осъщественото от обвиняемия поведение не може да се подведе под никакъв престъпен състав, та му се създаде изрично нов такъв, разбира се, действащ само занапред.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (43)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Добре казано, още в заглавието...

 2. 2 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 1036 Неутрално
 3. 3 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1382 Неутрално

  При президента няма престъплентие, а известна злоупотреба с власт. Но има нещо далече по-голямо: НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО В ИНТЕРЕС НА РУСИЯ.

 4. 4 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  В случая прокуратурата направи огромна грешка и здраво се забатачи.

 5. 5 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1611 Неутрално

  Автора в качеството си на какъв точно смята че има прерогативи да се произнася от последна инстанция къде има и къде няма престъпление

 6. 6 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1611 Неутрално

  До коментар [#3] от "авторът":

  ++++++++++++

 7. 7 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#3] от "авторът":

  Как не те мързи да пишеш глупости.... далеч по-голямо е, ако си платен...

 8. 8 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  Автора в качеството си на какъв точно смята че има прерогативи да се произнася от последна инстанция къде има и къде няма престъпление
  —цитат от коментар 5 на selqnin


  Ха, ха..само това ли измисли? Я ти като виден юрист кажи с кои точно правни изводи, визирани в статията, не си съгласен:)))?

 9. 9 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1341 Весело

  Андрей Янкулов беше прокурор в Софийската градска прокуратура, но в началото на годината напусна системата в несъгласие със случващото се в нея. Бил е зам.-министър на правосъдието (2014-2015 г.) и зам.-министър на вътрешните работи (2013 г.). В статията, която препечатваме от "Капитал", авторът разглежда детайлно-експертно същностния въпрос: Може ли прокуратурата да използва СРС-та, за да разследва президента за негови действия по проверката за конфликт на интереси. Заглавието е на "Дневник".

  Някои ливади от селски тип се чудят какъв е автора.... ами разбирач е, за разлика от тях...

 10. 10 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3774 Неутрално

  Откак Гешев (е радост) стана глав(д)ен прокурор, прокуратурата хептен се окъка. Не, че и друг път не са вършили глупости. Лошото е, че плащаме всички за това.

 11. 11 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1382 Неутрално

  До коментар [#7] от "Велков":
  Велков, кажи досега с кое свое действие президентът Радев е защитил нашия национален интерес от Русия. Само един факт. Досещаш се, че в моя полза е цялата дейност на президентството.

 12. 12 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1260 Любопитно

  Андрейчо, аФторче мило, байново, ти откъде си толкова сигурен, че прокуратурата, а не съюзнически служби са слушали бай женерал Цанко? Ми нали е „натовски“ генерал, що не изтича до главната квартира на НАТО да се жалва, че го подслушват? М? Продумай! И откъде си толкова сигурен, че другият „събеседник“ е бил пенционираният въздухоплавател? М? Че нали до вчера ни проглушихте ушите, че това не било той, а някакъв съвсем друг чиляк, взел присърце работните места на една бургаска поетеса? М? Ми щом „Прокуратурата търси престъпление със СРС там, където го няма“, ти от какво се безпокоиш? М? Нали няма престъпление? Значи прокуратурата ще се изложи пред целокупния български народ! Или май не е така? Кажи, душко, сподели? Нещо неясно?

 13. 13 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  Много добре построена, последователна и аргументиана статия!

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 14. 14 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 980 Неутрално

  За да се използва СРС за разкриване на престъпления прокуратурата трябва да има достатъчно доказателства, които да предостави на съда, за да получи разрешение за използването им. Интересно кой съд дава разрешение да се подслушва президента?!

 15. 15 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  Андрейчо, аФторче мило, байново, ти откъде си толкова сигурен, че прокуратурата, а не съюзнически служби са слушали бай женерал Цанко? Ми нали е „натовски“ генерал, що не изтича до главната квартира на НАТО да се жалва, че го подслушват? М? Продумай! И откъде си толкова сигурен, че другият „събеседник“ е бил пенционираният въздухоплавател? М? Че нали до вчера ни проглушихте ушите, че това не било той, а някакъв съвсем друг чиляк, взел присърце работните места на една бургаска поетеса? М? Ми щом „Прокуратурата търси престъпление със СРС там, където го няма“, ти от какво се безпокоиш? М? Нали няма престъпление? Значи прокуратурата ще се изложи пред целокупния български народ! Или май не е така? Кажи, душко, сподели? Нещо неясно?
  —цитат от коментар 12 на Santos


  Ти въобще не си схванал, за какво иде реч в статията. Изводът на автора не е, че няма престъпление, за че за такъв вид евентуално престъпление СРС та са недопостими и, че при такъв вид престъпления въобще не може да има престъпен сговор.

 16. 16 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  До коментар [#15] от "von_seeckt":

  недопустим

 17. 17 Профил на Dimov
  Dimov
  Рейтинг: 443 Весело

  Много добър анализ. Студентите изпит върху НК и НПК трябва да го прочетат...
  Както и някои действащи прокурори.

  VD
 18. 18 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4217 Неутрално

  Янкулов, само като е ясно Радев на чия кандидатура е, всяка негова крачка трябва да се следи, да се следи, и то под лупа!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 19. 19 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 777 Неутрално

  "След като на обществото беше обилно предоставена информация по темата, не би трябвало да е проблем да се каже и кое точно е въпросното престъпление, което разследващите виждат в случая, което беше спестено."

  Политическа поръчка, сър!

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 20. 20 Профил на blagoj
  blagoj
  Рейтинг: 913 Весело

  По този случай Гешев се вкара в един парадокс известен като парадокса на Пинокио. Какво ще стане с носа на Пинокио, ако той каже - носа ми започна да расте?
  Гешев казва че не знае, дали на записите от СРС е президента, но спрял разследването. Но той няма основание да го спира - ако не е записан президента е длъжен да расследва.

 21. 21 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7366 Неутрално

  Ами , като не иска и не знае, къде да търси истинските престъпления и престъпници, ще си фантазира.

 22. 22 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1260 Любопитно

  [quote#15:"von_seeckt"][/quote]

  @von_seekt, ще те попитам и теб като аФторчето: „ти откъде си толкова сигурен, че прокуратурата, а не съюзнически служби са слушали бай женерал Цанко?“. И че не е слушан по друг повод, а въпросния разговор е обнародван на принципа „Думам ти, дъще, сещай се, снахо“? Какво ще кажеш?

 23. 23 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  [quote#15:"von_seeckt"]
  —цитат от коментар 22 на Santos
  @von_seekt, ще те попитам и теб като аФторчето: „ти откъде си толкова сигурен, че прокуратурата, а не съюзнически служби са слушали бай женерал Цанко?“. И че не е слушан по друг повод, а въпросния разговор е обнародван на принципа „Думам ти, дъще, сещай се, снахо“? Какво ще кажеш? [/quote]

  Глупости, драги! Ако съюзници за слушали наш генерал си е отвсякъде престъпление и гешев трябва първи в тази посока да разследва. Освен това той твърдеше, че данс са слушали. Другото със сахата не го разбрах.

 24. 24 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 996 Неутрално

  Тъжно екгото ужким мислещи хора до такава стевен се бетонират в омразата си, че като най-най-дървените комунисти, делят всичко на чисто черно и чисто бяло.
  Спомняте ли си когато Борисов подаде оставка на през първия си мандат? Един ден преди това всички опозиционни лидели в един глас призоваваха Борисов да подаде оставка,, защото така трябвало... Е, когато я подаде всички млъкнаха като наакани за 1-2 дни и после със завърнал се комсомолски жар обясняваха, че Борисов бил предал доверието на хората, щото е подал оставка. На подобно поведение старите хора му викат ни така, ни вака.
  Подобна е ситуацията сега - когато прокуратурата си клати краката и бездейства се обвинява за бездействието, когато започнат действията има обвинение към действията.
  Когато се говореше за намаляване на субсидиите всички искаха, когато се направи всички мрънкат.
  Когато се отложи машинното гласуване всички го искаха, сега когато ще се направи - всички мрънкат.
  Всички искат борба с корупцията и някакви реални действия, когато те забочнат - всички мрънкат...
  Що така ли? Защото т.н. опозиция е до такава степен неспособна да генерира някакви работещи идеи, че единственото което правят вече е да намират мааана. 4 кампании това е основнното послание на "левите" и "десните". Едните искат увеличение на пенсиите (но само когато са в опозиция!) повече от колкото се увеличават, а другите имат естетически конфликт с цвета на плочките пред банята.
  После що Борисов кара трети мандат. Защото опозицията е тотална щета. Ама анистина ТОТАЛНА ЩЕТА.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 25. 25 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1654 Любопитно

  Ти да видиш!?
  Имало било читав прокурор на тази Територия!
  Е, той е БИВШ прокурор, де, и е очевидно защо е напуснал. Никой с повече от една гънка в черепната кутия не би могъл да прокопса в тази клоака, в която се е превърнала прокуратурата на Територията.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 26. 26 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2355 Неутрално

  Има разлика между престъпление и насрани гащи. Понякога обаче за едно общество са по-важни настраните гащи. Щото как един Президент с насрани гащи ще кара самолета България към нови висини?

 27. 27 Профил на b_52_strato
  b_52_strato
  Рейтинг: 347 Весело

  По-горе един бокулизач упорито твърди, че " съюзнически служби са слушали бай женерал Цанко"(какво ли се върти в главата бокулизаческа под термина "бай женерал Цанко"?).

  Начи т.н. съюзнически служби записали, изслушали и накрая подарили сичко на Гешев.
  Да си го ползва.
  Еднократно. Многократно. И когато му е кеф.

  Е те тая дивотия се родее с каканизаното от Боку по който и да е повод!
  Нещо като еталон за дивотия!

  А цитирания бокулизач цели 30 години не е успял да забрави комунишката терминология!
  Щото "съюзнически служби" има само в нея, комунишката.

  Забранявам на бокулизачи и комуняги да четат постингите ми!
 28. 28 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3266 Неутрално

  До коментар [#12] от "Santos":

  Още по сериозно престъпление е твоя сценарий

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 29. 29 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2397 Неутрално


  Твърде много противоречия около проверката за конфликт на интереси на КОНПИ. Резултата е че КОНПИ не е получил копие на документите, а Стойков след многократни откази, отлагания и консултации твърди че ги е изпратил. Типична ОПГ.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 30. 30 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1260 Неутрално

  [quote#23:"von_seeckt"][/quote]

  @von_seekt, би ли ни уточнил по кое точно законодателство „Ако съюзници за слушали наш генерал си е отвсякъде престъпление“? Къде точно го пише това? И не мислиш ли, че генерал бай Цанко може да е бил слушан, защото е участвал или е бил накаран да участва в сделка с въоръжение или военни стоки? Да си чувал за Грипен случайно? И пак те питам, защо, като „натовски“ генерал, дума не продума пред НАТО за това, че е бил подлушван? Ето ти например на Гешев не му вярваш, но ми предлагаш аргумента „той твърдеше, че данс са слушали“? Ами ако не са? М? К‘во пра‘им тогава? Кажи де! Така че не са „Глупости, драги!“. А иначе „Другото със сахата“ не е за „сахата“ а за снахата – има такава народна поговорка, но е напълно възможно и да не я знаеш!

 31. 31 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1260 Любопитно

  По-горе един бокулизач упорито твърди, че " съюзнически служби са слушали бай женерал Цанко"(какво ли се върти в главата бокулизаческа под термина "бай женерал Цанко"?).Начи т.н. съюзнически служби записали, изслушали и накрая подарили сичко на Гешев.Да си го ползва.Еднократно. Многократно. И когато му е кеф.Е те тая дивотия се родее с каканизаното от Боку по който и да е повод!Нещо като еталон за дивотия!А цитирания бокулизач цели 30 години не е успял да забрави комунишката терминология!Щото "съюзнически служби" има само в нея, комунишката.
  —цитат от коментар 27 на b_52_strato


  Така ли? А службите на НАТО, например, какви са – противникови ли?

 32. 32 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 1815 Неутрално

  Естествено, че няма престъпление. Шуробаджанащината не е престъпление.

  Here for the LOLS
 33. 33 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 1815 Неутрално

  Национална ценност е. 😊

  Here for the LOLS
 34. 34 Профил на Минувач
  Минувач
  Рейтинг: 615 Неутрално

  Преди да задава въпроси, пРезидентът на Решетников трябва да даде няколко отговора:
  1. Как успя да се настани, а после и да купи ведомствено жилище на МО в Пловдив от 112 кв.м., и докато му правеше ремонт, живееше в ДРУГО ВЕДОМСТВЕНО ЖИЛИЩЕ на МО, против всички установени правила?
  2. Как купи ЗА ВТОРИ ПЪТ ведомствено жилище от МО в София, с жилищна площ от 143 кв.м., след като военнослужещите имат право да закупят НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО жилище от фонда на МО?
  3. Защо изповяда продажбата на жилището в Пловдив на данъчна оценка? За същото други политици подадоха оставка и напуснаха политиката.
  4.. Защо назначи любовницата си на втори трудов договор във ВВС?
  5. Защо трябва отговора на командира на ВВС ген. Стойков до ККОНПИ по горната тема да "се стикова" с "Митко" и "Харизанов" от президентската администрация? Не е ли това опит за прикриване на конфликт на интереси? И ако не е, какво е тогава?

 35. 35 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 3659 Любопитно

  Сигурно е така , но пък върши работа......

 36. 36 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#34] от "Минувач":

  Напиши му писмо, както в САЩ. Ще ти отговори...

 37. 37 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 2428 Неутрално

  А от къде Янкулов е сигурен, че няма престъпление? Това Радев и Корнелия ли му го казаха? Или Кутев? Нещата са във фаза разследване. Следва повдигане или не на обвинение /към Цанко, не към Радев поради имунитета/ Тогава ще се разбере има или няма престъпление. Спорно е дали трябваше да се огласи записа на Радев и разследвания. Но Радев поиска разяснения защо питат КС. Гешев трябваше да му докладва на четири очи ли?

 38. 38 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  Андрейчо, аФторче мило, байново, ти откъде си толкова сигурен, че прокуратурата, а не съюзнически служби са слушали бай женерал Цанко?
  —цитат от коментар 12 на Santos


  Така обясни лицето Иван Гешев на 9ти февруари в интевю по БНР :
  Има разследване на Специализираната прокуратура, което е с предмет и обем, различни от представеното в медиите. Касае се за една фирма, която е контрагент на Министерство на отбраната и въобще на въоръжените сили за различни доставки за стотици милиони през годините
  ... ДАНС в един момент са експлоатирали СРС, извън наказателно производство - не по искане на прокурор, изготвили са ВДС, преценили са, че те са относими към това разследване, пратили са ги на наблюдаващите прокурори и те са ги присъединили към досъдебното производство ...

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 39. 39 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 1244 Неутрално

  Подслушвана е фирма за доставки на МО. Тя е подържала връзка с генерала от ВВС. Последният е разговарял с Мунчо, който го е инструктирал да покрие престъпленията му чрез унищожаване на документи. Достоен човек би подал оставка немедленно. Но Мунчо е пионка и е задължен да лъже и отрича като господарите си от кремълската клика. Дневник е намерил един корумпиран дебил, който да пише глупости и части от тази афера като някакъв провинциален адвокат на далавераджии. Във Франция за много по-малки прегрешения изгоряха видни политици. По всичко личи, че тази история е само върха на айсберга и руската марионетка е извършвал доста по-тежки престъпления свързани с националната сигурност в услуга на врага.

 40. 40 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1576 Неутрално

  Всъщност, ако попитате самите юристи за мнение по някой казус те ще ви отговорят, че от трима юристи ще получите поне четири различни мнения.

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 41. 41 Профил на Любов Шейсе
  Любов Шейсе
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Баджанак Свиленски и той мисли, че няма никаво пресъпление.

  Редакция промотирала издигната бесилка на протест ме обвини в писане на коментари "призоваващи към насилие" когато слет това попитах "ще бесим ли?". Лъжите помагат ли?
 42. 42 Профил на Лопе де Вега
  Лопе де Вега
  Рейтинг: 57 Неутрално

  Търсенето на доказателства за престъпление винаги води до получаване и натрупване на ИНФОРМАЦИЯ!! Вече писах веднъж - не е нужно да ни подслушват законно, така че да бъдат използвани в съда записите. Стига ушето да получи полезна информация, защото тя е сила!

  без подпис!
 43. 43 Профил на SOWhat
  SOWhat
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Напротив- тепърва има да излизат много неприятни факти за далаверките на Мунчо.
  За това и беше оставен вместо да бъде затирен по канавката.
  The ''best'' is yet to come

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK