Проверката на приватизацията – целта е натиск

Всяка приватизация е по-добра от никаква приватизация

© Иван Григоров

Всяка приватизация е по-добра от никаква приватизацияТекстът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ). Заглавието е на "Дневник".


Ревизия на приватизацията от началото на процеса е непосилна задача. Нямаме никакви очаквания прокуратурата да представи пълен преглед и анализ, още по-малко да се стигне до присъди. Целта е различна - каквото и да установи, по каквито и да е критерии, реалният ефект от подобно усилие ще бъде възможността за натиск, когато такъв е необходим.


Затова пък интересуващите се от историята на приватизацията ще намерят две публикации на ИПИ много интересни. Ето някои извадки, а публикациите са достъпни за всеки.
Оценка на системата за следприватизационен контрол в България за периода 1993 - 1999 г., февруари 2000 г.


Сред служителите на приватизиращите органи преобладава мнението, че приватизацията е процес, който има за цел развиване на предприятието, т.е. тяхната работа не е просто прехвърляне на собствеността, но и намиране на "добрите" нови собственици, които се задължават да "развият" компаниите. Това е главният мотив за преобладаващото използване на "закритите" процедури, т.е. конкурси и преговори. Тази порочна практика води до следните резултати:


- приватизационната процедура губи прозрачността си;


- кандидатите влизат в сляпа конкуренция, която ги принуждава да представят бизнес планове (т.е. неценови ангажименти, ако бъдат избрани за купувачи), които са трудно изпълними;


- различията в достъпа до информация (на външни и вътрешни лица) често са решаващи.


Класирането на офертите на кандидатите


на базата на няколко несравними (а някои от тях неоколичествими) критерии естествено води до огромно разнообразие от неценови бъдещи ангажименти. Най-често срещаните сред тях са:


- поддържане на определена средносписъчна численост на заетите;


- определен обем инвестиции;


- запазване на предишната дейност на компанията.


Приватизиращите органи считат, че клаузите за заетост са част от "борбата с безработицата"; инвестициите са първичен източник за развитието на предприятията; запазването на предишната дейност на компанията гарантира, че компанията ще продължи да оперира.


Освен общо прилаганите ангажименти се натъкнахме на някои специфични ангажименти, прилагани само в отделни случаи. Такива са например клаузите за опазване на околната среда, поддържане на държавния резерв и военновременните запаси, спазване на договорите с трети страни от преди приватизацията на компанията (включително колективните трудови договори).


Следните неценови ангажименти имат най-негативен ефект


върху приватизираните предприятия или като пречат на новите собственици да ги преструктурират, или като застрашават оперирането на компаниите:


- поддържане на определена средносписъчна численост на заетите;


- забрана за разпореждане с дълготрайни материални активи;


- забрана за залагане на дяловете или акциите в приватизираната компания;


- реализиране на инвестиционен план, който фиксира обема на инвестициите по години и вида им.


Освен това забраната за продажба на дяловете или акциите в приватизираното дружество


има известна заслуга за бавното развитие на капиталовия пазар в България.


Използването на "закрити" процедури - конкурси и преговори - както и неясните правила за избор на купувач са причината за пропастта между формално предлаганите бизнес планове и действителните бизнес стратегии на новите собственици. Действителните бизнес стратегии в повечето случаи предвиждат преструктуриране на предприятията, което цели по-висока производителност и по-големи печалби. Ангажименти като запазване на дейността, поддържане на определена заетост и забрана за разпореждане с активи на компанията очевидно пречат на подобни намерения.


Самото съществуване на неценовите бъдещи ангажименти предполага и оправдава съществуването на следприватизационен контрол. Обаче основата на приватизационния контрол е Законът за задълженията и договорите, с други думи, общото гражданско право. Така държавата чрез Агенцията за приватизация и останалите приватизиращи органи се превръща в страна по двустранно частноправно отношение. В такъв случай обаче не може да се поставят граници на властта на администрацията; приватизиращите органи могат да определят правилата на играта, процедурите, санкциите, както при всяко договорно отношение. Това само по себе си е мотив за съществуването на приватизационен контрол.


Изглежда, най-много искания за промени на приватизационните договори има за намаляване на заетите.


Това може да се разглежда като пряка последица от непоследователната политика на приватизиращите органи да поставят ангажименти както за увеличаване на заетостта, така и за нови инвестиции. Едновременното нарастване на инвестициите и заетите е възможно само ако има ръст на пазара на съответната продукция; при равни други условия подобрената технология и новите инвестиции ще изискват по-малко труд.


Изглежда, приватизиращите органи са призвани да изпълняват различни и непоследователни задачи. От една страна, съществува дълбоко вкоренено разбиране, че държавата може и трябва да запази контрол върху икономиката чрез приватизационните договори. От друга страна, приватизиращите органи и правителството като цяло осъзнават невъзможността на това "социално инженерство". Те, изглежда, разбират, че, първо, собствениците най-добре вземат решения за ефективността на дадена компания, и второ, пазарните условия се променят и никой не може да предвиди бъдещето за 5 години (междувременно, представители на Министерството на промишлеността твърдят, че след 1998 г. задължения се поемат за 3 години). Следователно все по-лесно се договарят (т.е. държавните органи се съгласяват на искания на компаниите за облекчаване на ангажиментите - б.р.) промени в задълженията. Тогава обаче основанията, било политически или икономически, за поставяне на бъдещи ангажименти за новите собственици стават безпредметни. Посланието, което получават потенциалните купувачи, е следното: "ние ще проверим дали заслужавате предприятието според вашия бизнес план; спазвайте обещанията си, иначе ще ви накараме да платите или ще ви отнемем данъчната преференция; от друга страна, ние, но само ние, можем да ви позволим да промените задълженията си, ако имате проблеми".


Един от най-странните факти, свързани с неценовите задължения и санкциите по тях, е, че


ако заетостта падне под договорените нива, новият собственик трябва да плати компенсация


на държавата (обикновено 150% от средната заплата за страната). Това очевидно не решава социални проблеми, които биха могли да произтичат от съкращенията. Съкратените хора, а не държавата, са тези, които страдат; би било далеч по-рационално (или справедливо), ако те, а не държавата, получават компенсация от новите собственици. От сегашната практика излиза, че работодателите, които намаляват работните места, вредят на държавата, а не на тези, които губят работата си; това още повече оправдава намесата на държавата в корпоративните стратегии по отношение на заетостта.


Приватизационният контрол следователно се превръща във формална процедура и възможност за натиск при необходимост. Проверките на място са рядкост, повечето отчети се събират и складират като доказателства и само посочените суми се проверяват за аритметични грешки. Понякога контролиращите органи помагат на предприятията да изготвят отчетите. Изследването показа, че процедурите по контрол сами за себе си не представляват изключителна тежест за фирмите. Освен това, изглежда, разумните искания за промени на договорите имат шанс за успех. Следователно


приватизационният контрол не може да осигури перфектно изпълнение на всички договори,


не може и да спре уволненията, когато стопанските условия ги налагат. Единствената функция, която му остава, е да бъде инструмент в държавната политика за намеса в икономиката; средство в играта на "тояга и морков".


Наблюденията по-горе поставят под въпрос самата основа на съществуването на следприватизационния контрол. Идеята, че правителствените органи трябва да имат думата, когато един инвеститор планира дейността си за следващите 5 години, няма икономически смисъл. Ясно защо законодателят не е предвидил разпоредба, която изрично да допуска приватизационните органи да контролират дейността на частните компании. "Инвенцията" на приватизационните органи да се организира следприватизационен контрол следователно може да бъде обяснена единствено с желанието за поддържане на държавната намеса в икономиката.


АНАТОМИЯ НА ПРЕХОДА


(Стопанската политика в България от 1989 до 2004 г. през погледа на Института за пазарна икономика), февруари 2004


От 1989 г. приватизацията в България приема няколко главни форми:


- частно разпореждане с държавни активи,


- реституция на земята и градската собственост;


- касова продажба на държавни и общински активи;


- масова приватизация.


Това е и техният хронологичен ред на възникване.


Всичко това става в рамките на закона. Дори когато от гледище на традиционния морал сделките са


осъдителни или са вид грабеж, те се оказват узаконени.


България е страната, която е изпробвала всички възможни начини на приватизация. През различни периоди предпочитание бе отдавано на някой от тях, но често се всички те се прилагат едновременно.


Въпреки ширещото се мнение приватизацията в България е успех. Преди всичко от стопанска гледна точка. Неотдавна колегата Георги Ганев показа, че очакваните дългосрочни благоприятни ефекти от приватизацията са налице. По-точно със сигурност може да се твърди, че приватизацията, ако не друго, то поне не е попречила на:


Повишаването на производителността на труда и намаляването на разходите -


след ускоряването на приватизацията през 1997 г. производителността на труда расте;


- Увеличаването на брутната добавена стойност и на броя на продажбите;


- Създаването на работни места.


В подкрепа на тези изводи може да се посочат още няколко достатъчно добре проследими закономерности. След приватизация субсидиите за вече недържавните предприятия като правило изчезват. Само за единици от тях се поддържат кръстосани (квазифискални) субсидии (например за "Кремиковци"). Бумът на безработицата се дължи първо на затварянето на губещите държавни предприятия и едва след това на следприватизационното преструктуриране. Следприватизационният контрол пречи на освобождаването на излишния труд и съответно на по-ефективното управление на приватизираните предприятия.


В крайна сметка и в България, както и във всички останали страни от Централна и Източна Европа, всяка приватизация е по-добра от никаква приватизация.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (87)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1378 Любопитно

  Само за месец след назначаването му на поста „главен прокурор“, Гешев разви обширна и резултатна дейност, от която воят на лилавите достигна небивали висоти. Освен вече задържаните Арабаджиеви, Баневи и Миню Стайков, в ОАЕ беше задържан и Черепа, а Тумпаров остана в болница в София срещу парична гаранция от 1 500 000 лв. Почти ежедневно се правят акции против битовата престъпност, а ДАНС започна цялостна ревизия на процеса на приватизация от 1991 г. насам.
  В същото време държавният секретар на Щатите – Майк Помпео – даде името на един корумпиран съдия – Андон Миталов – с изричната декларация, че това няма да бъде последното име на корумпиран, а ще има още много други. Бяха пуснати в общественото пространство и записи на т. нар. „президент“, в които той се застъпваше да бъдат скрити документите за двойните назначения на тогавашната му любовница и сегашна „фърст лейди, секънд хенд“ на две длъжности във ВВС. По този начин бяха рязко и доста неочаквано притиснати и олигарсите, и криминалния контингент, и корумпираните съдии, и нищо не значещия президент.
  Резултатът е тотално, безсилно, безпомощно и безнадеждно виене на лилавата паплач в някои медии, най-вече Дневник и БиТиВи. Почнаха се едни „как така си позволяват да подслушват президента“, „искат да му вземат бизнеса на Бойков“, „ДАНС нямат нито време, нито експерти, за да преровят приватизацията“, „тея пък кого ще осъдят“, „леле, какви милиони ще се плащат, ако осъдят България в Брюксел“ и прочие дивотии! Малко хора обаче се хващат на тези напъни. На тези „80% дебили“, както наричат народа червените домати и лилавите патладжани, изобщо не им пука, че някой престъпник ще влезе в затвора! Народът си гледа семействата и децата, весели си се, празнува си празниците като днешния Трифон Зарезан и пет пари не дава за тези, които вече 30 години му вгорчават живота! Търговците на пуканки правят небивали обороти, а на червените и на лилавите „отникъде взорът надежда не види“! И ще е така, защото те са по-съгласни да изпаднат от политиката, но да не си променят мнението, мирогледа и посланията! Някой нещо да пита?

 2. 2 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3533 Весело

  Повече вярвам на това, което каза днес по "Хоризонт" д-р Тренчев, който има малко време да чуе, дори говори и за сегашните тролове и е асболютно прав, първите едно, две мнения са по същество, оттам нататък следват само празни приказки, преминават в обиди и сексуални закани, от разни "Косьо", "бай Коста" и т.н.

  https://www.bnr.bg/horizont/post/101228174/d-r-trenchev-provalenite-privatizacionni-sdelki-v-ogromnata-si-chast-sa-balgarski

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 3. 3 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 766 Любопитно

  Българите сме странен народ. Смятаме че политиците са корумпирани и некадърни, но сме сигурни, че ако същите политици управляват цялата икономика ще е хай-добре.

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 4. 4 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1835 Неутрално

  Професионално , но манипулативно написана от специалистите , които уважам , статия - реферат за възпяване на ПРИВАТИЗАЦИЯТА !!
  Всяка непрозрачна и формално нааправена НА ВСЯКА ЦЕНА и на НАШИ ХОРА приватизация води до корупция , фалити и обогатяване на ПРЕДСЕДАТЕЛИ на партии - в същност познавам само един , който в една и съща година приватизира "ТЕХНОИМПИКС " и си купи , на първо време АТЕЛИЕ ??? от 125 кв. метра плюс гаражче 24 кв.м. /почти колкото боксониерка /!

 5. 5 Профил на trj09592697
  trj09592697
  Рейтинг: 284 Неутрално

  ДСБ ще умре от страх, че Гешев може да обвини Ив.Костов за приватизацията.
  Да не ви пука!
  Българският народ толкова много мрази Иван Костов, че вкарването му в затвора няма да бъде забелязано.

 6. 6 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1835 Неутрално

  Корнелия Нинова е получила следприватизационен шут и от собствената си партия БСП. Сделката за "Техноимпекс-98", по която тя е основен играч с мажоритарно участие, е анатемосана от социалистическата партия още през 2001 г., само три години след раздържавяването на скандалното дружество.

  „На 11 юни 2001 г. Висшият съвет на БСП тържествено раздава на журналистите своята книга „Корупцията – основен елемент в управлението на СДС: юни 1997 – април 2001 г.“ (виж в галерия, б.р.) Тя е посветена на „синята“ приватизацията по време на управлението на ОДС. При представянето на „корупционната книга“ говорителят на БСП Младен Червеняков обяснява, че поне половината от „сините“ приватизационни сделки са съмнителни. Социалистическата партия твърди, че РМД - приватизацията е овладяване на предприятията чрез мажоритарно участие от "партийни парашутисти" и "братовчеди". Схемата с РМД-тата е описана изцяло в корупционен контекст - там е и "Техноимпекс-98", и приватизаторката!

 7. 7 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1207 Неутрално

  То като се тръгне по кривите пътеки на партийната приватизация е ясно какъв е резултата. А можеше преди 30 години, когато хората още имаха пари да се направи публична борса и секи да си купува акции.
  Сега е късно либе за китка. Баницата е раздадена...

 8. 8 Профил на tosho_toto
  tosho_toto
  Рейтинг: 277 Неутрално

  Страхува се само онзи, чиято работа не е чиста. Така и трябва-да се страхува, че ще бъде разкрит.

 9. 9 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1267 Неутрално

  Батальона се строи за плюене...Четете бре, маскари!

 10. 10 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1680 Неутрално

  Чиста проба "уйдорми"......... ДАНС щели да пишат книги.......при тая "давност", това е работа на историците....... То не могат, едните "къщи за гости" нищо да направят.... щото имало давност...... А що имоти се реституираха с фалшиви документи.....и то доказано.... Ама казаха "хората" "свирено"......давност........ Ами "приватизационните фондове"......? Някой знае ли кой им бяха... и "са" истинските им собственици..... Фонд "Напредък" например си имаше акционери........ама там Домусчиев (Домусчийски) го нямаше........хахаха.........и т.н.....и т.н.....

 11. 11 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4400 Любопитно

  Т.н. "приватизация" у нас беше проведена по бандитски модел!Абсурдът е, че хора с много съмнителна репутация ще правят "проверки"

 12. 12 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4400 Любопитно

  Т.н. "приватизация" у нас беше проведена по бандитски модел!Абсурдът е, че хора с много съмнителна репутация ще правят "проверки"

 13. 13 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Весело

  До коментар [#1] от "Santos":

  Какво общо с логиката и икономиката имат фантастичните приказки, които разказваш?
  Жалкият ти опит да сложиш "народа" зад вас герберите , напомнят повече действията на БКП в периода 1945-48-ма година., от колкото да обяснят каквато и да е необходимост от напъните на Гешев.
  Точно така (с народа) се оправдаваха комунетата.
  Дори лафа "В името на народа" сте им откраднали, в опитите ви да отклоните мислите на хората далеч от вашите ежедневни зулуми, кражби и некадърност (пак ли да изброявам) и да ги върнете 10-15 години назад.
  Всъщност (ако си толкова ербап) защо не се опиташ да обясниш това видно от далеч салто-мортале, което направихте и от върли критици на големия шлем на Гоце, се превърнахте в негови пропагандатори и изпълнители!?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 14. 14 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1630 Гневно

  .....не е лошо хубо да се РАЗРОВИ тази ПРИВАТИЗАЦИЯ.......!!!!!......не ми обяснявайте ,че продажбата на Б Г А БАЛКАН за цената на АПАРТАМЕНТ .....!!!!????!!!!....ееее "БРИЛЯНТНА" СДЕЛКА......и не само БАЛКАН.....хилядите преднриятия НАРЯЗАНИ на СТАРО ЖЕЛЯЗО и ХОРИЦАТА ОСТАВЕНИ на УЛИЦАТА БЕЗ ПОМИНЪК.....!!!!.....ами ЗАДГРАНИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА.....?????!!!!!?????....там също се ГУБЯТ МИЛЯРДИ НАРОДНА ПАРА и СМЪРДИИИ...........не МОЖЕ да ИМА ДАВНОСТ за ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ на ВЕКА.....!!!!!????!!!!......

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 15. 15 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3306 Неутрално

  "Всяка приватизация е по-добра от никаква приватизация"
  ============
  Глупости.
  Имаше работещи предприятия, които бяха дадени на наши хора за жълти стотинки.
  И да имаш задължения, как ще вземеш Кремиковци, ще го разпродадеш и за нищо почти няма да те търсят?
  Някои хора имат вестници, които да ги оправдават.
  Ако повярваме.

  Еретик
 16. 16 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1680 Неутрално

  ...... А тия фирми и холдинги, които се листваха после на фондовата борса.....какво правим? Ще ги свалим от борсата ли?..... Ми то акциите им ще се сринат само при слух, че ще се проверява приватизацията им от прокуратурата........тея хора въобще нямат идея какво правят........ А тея фирми, които имат "мъртви дялове" още от приватизацията им и се управляват с 20-30% от капитала???? ........

 17. 17 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Весело

  Професионално , но манипулативно написана от специалистите , които уважам , статия - реферат за възпяване на ПРИВАТИЗАЦИЯТА !!Всяка непрозрачна и формално нааправена НА ВСЯКА ЦЕНА и на НАШИ ХОРА приватизация води до корупция , фалити и обогатяване на ПРЕДСЕДАТЕЛИ на партии - в същност познавам само един , който в една и съща година приватизира "ТЕХНОИМПИКС " и си купи , на първо време АТЕЛИЕ ??? от 125 кв. метра плюс гаражче 24 кв.м. /почти колкото боксониерка /!
  —цитат от коментар 4 на doroteus


  Ето го следващия клакьор!
  Къде видя възпяване? Ти или си толкова тъп, че не знаеш смисъла на тази дума, или пишеш без дори да си прочел статията. След тази глупост, следват изсмуани изпръстите спомени, които дори нямат връзка с някакви факти у логически заключения.
  Абе толкова ли сте сбъркани това герберите, че на изрядно изтъканата и необорима логика представена в публикацията на ИПИ, противопоставяте вашите фантасмагорични, лаишки и...(бих ги нарекъл) по-скоро емоционални тръшкания и вопли?
  Но нали това е главната цел на замислената провокация. Да нижете некадърни (то толкова и си можете де) опити за отклонение обвиненията на обикновените хора към крадливото ви и неадекватно..ръководство.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 18. 18 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2033 Неутрално

  Трошена на народна пара. Сегашното правителство ще проверява ония приятелски кръгове, следващото правителство ще проверява тия приятелски кръгове.

 19. 19 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Весело

  ДСБ ще умре от страх, че Гешев може да обвини Ив.Костов за приватизацията. Да не ви пука! Българският народ толкова много мрази Иван Костов, че вкарването му в затвора няма да бъде забелязано.
  —цитат от коментар 5 на trj09592697


  Глупчо!
  Какъв страх бе?
  Дори самият ви "герой-борец" Гешев си признава, че нищо съществено не може да се направи, а само ще се разнасят и надуват измислени обвинения като опитите на твоите хора по-горе.
  Хайде, като си толкова печен обясни защо се прави това от прокуратурата, след като самата тя не вижда някакъв реален смисъл?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 20. 20 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1378 Любопитно

  До коментар [#1] от "Santos": Какво общо с логиката и икономиката имат фантастичните приказки, които разказваш? Жалкият ти опит да сложиш "народа" зад вас герберите , напомнят повече действията на БКП в периода 1945-48-ма година., от колкото да обяснят каквато и да е необходимост от напъните на Гешев. Точно така (с народа) се оправдаваха комунетата. Дори лафа "В името на народа" сте им откраднали, в опитите ви да отклоните мислите на хората далеч от вашите ежедневни зулуми, кражби и некадърност (пак ли да изброявам) и да ги върнете 10-15 години назад. Всъщност (ако си толкова ербап) защо не се опиташ да обясниш това видно от далеч салто-мортале, което направихте и от върли критици на големия шлем на Гоце, се превърнахте в негови пропагандатори и изпълнители!?
  —цитат от коментар 13 на Храбър


  А така! Бравос, @Храбър! Я какъв си „храбър“ и как хубаво си ме „разкрил“: „Жалкият ти опит да сложиш "народа" зад вас герберите“! Ами да, това е толкова „жалък опит“, че Баце ви бие като маче у дирек на де що избори ви хване! Той, народът, не е толкова сляп, че да не види кой само се изразходва в плямпане, крясъци и пищене и кой се мъчи да направи нещо за него! Ама ти продължавай по същия начин – не напразно казвам накрая, че „на червените и на лилавите „отникъде взорът надежда не види“! И ще е така, защото те са по-съгласни да изпаднат от политиката, но да не си променят мнението, мирогледа и посланията“! Сега да не вземеш да си промениш нещо мирогледа или посланията, ей! Карай си както досега, не пречиш! Друго да питаш?

 21. 21 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1680 Любопитно

  Борисов и Гешев, да излязат и да кажат: има ли "писма-запитвания" от чужбина "дали сме тръгнали по "Венецуелският модел" на национализация"......????

 22. 22 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1510 Весело

  "Всяка приватизация е по-добра от никаква приватизация"

  Разбирай "Всяка далавера е по-добра от никаква далавера". Особено далавера с държавни активи, които се въргалят по улицата и няма кой да ти държи сметка, след като предварително си ги изнесъл там...

 23. 23 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Весело

  До коментар [#20] от "Santos":

  На твое място не бих се обаждал, защото с отговора ти става по-ясно колко сте некадърни и неспособни.
  Нещо друго освен рефрена на Лилов (Много сме! Силни сме!) знаеш ли?
  Видя се колко са много и силни от БСП-то.
  Скоро и вашата сила и болшевизъм ще бъдат отмерени.
  То не си струва, защото това герберите изобщо не смеете да отговаряте по същество, но все пак да попитам - От колко време Гешев и неговата прокуратура работят в отдел "Пропаганда и агитация" в ГЕРБ?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 24. 24 Профил на Чичи (Ice Man's fan)
  Чичи (Ice Man's fan)
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#23] от "Храбър":
  Отговарям - не работят нищо в ГЕРБ.
  Този не е гербер. Червен е.

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 25. 25 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 450 Весело

  И в Русия беше така. Когато Путя остана без политически иде се насочи към разправа с приватизиралите.
  Разберете простата истина: Обществото не забогатява като се саморазправи с богатите, а като направи така, че да станеш богат е трудно. И няма значение как удовлетворяваш мерака на тълпата - дали комунизъм или размахване на държавната бухалка над неудобните.

 26. 26 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  Като свършим с приватизацията, ще се хванем с Народния съд. Надявам се!

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 27. 27 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 286 Неутрално

  "Всяка приватизация е по-добра от никаква приватизация"

  ===================================

  До каква степен трябва човек да е видиотен фанатизиран идеолог за да продължава да го твърди това след десетилетия натрупвне на огромно количество емпирически доказателства (у нас и по света), правещи въпросната теза на пух и прах?

 28. 28 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1378 Любопитно

  До коментар [#20] от "Santos": На твое място не бих се обаждал, защото с отговора ти става по-ясно колко сте некадърни и неспособни. Нещо друго освен рефрена на Лилов (Много сме! Силни сме!) знаеш ли? Видя се колко са много и силни от БСП-то. Скоро и вашата сила и болшевизъм ще бъдат отмерени. То не си струва, защото това герберите изобщо не смеете да отговаряте по същество, но все пак да попитам - От колко време Гешев и неговата прокуратура работят в отдел "Пропаганда и агитация" в ГЕРБ?
  —цитат от коментар 23 на Храбър


  @Храбър, а я ми кажи вие, които не сте такива „некадърни и неспособни“ като нас, тромавите герберунгели, а все „умни и красиви“, що зимно време събирате тор под опашката на коня, а през лятото пасете сочна тревица в градинката зад парламента? М? А вярно ли, че сте взели и да късате билети на чуждите туристи, дошли от цял свят да гледат какви са тези облещени индивиди с увиснали ди пояс челюсти в Подопашието? Поне изкарахте ли някое евро – за Бог да прости лилавата идея? Кажи, пиленце лилавко!

 29. 29 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  Покупката на ТЕЦ Варна и студеният и резерв ще го почнат ли? Или ИПК Родина, Булгартабак? Няма да посмее каскета... Според мен!

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 30. 30 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 766 Любопитно

  До коментар [#27] от "Georgi Marinov":

  "Всяка приватизация е по-добра от никаква приватизация"===================================До каква степен трябва човек да е видиотен фанатизиран идеолог за да продължава да го твърди това след десетилетия натрупвне на огромно количество емпирически доказателства (у нас и по света), правещи въпросната теза на пух и прах?
  —цитат от коментар 27 на Georgi Marinov


  Даъте ЕДИН пример - от високите технологии до космическите изследвания, където държавната собственост се справя по-добре от частната?

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 31. 31 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Весело

  До коментар [#28] от "Santos":

  Аз говоря с факти и логика, а.....на теб ти капе злобна пяна от устата!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 32. 32 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1630 Весело

  До коментар [#28] от "Santos":Аз говоря с факти и логика, а.....на теб ти капе злобна пяна от устата!
  —цитат от коментар 31 на Храбър


  като знам , че Йоло ДЕНЕВ /..иии...чат пат БОСИЯ.../.....!!!!????!!!!......не пропускаТ нито една ваша"" сбирка"" под ОПАШКАТА на КОНЯ......!!!!......съм силно ВПЕЧАТЛЕН от Лиляво РОЗОВИТЕ ви идеЙ и ВъЖделения......

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 33. 33 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7454 Неутрално

  Това ще е ясен знак за чуждестранните инвеститори. Ако нямат акъл, да инвестират в България. Тука могат дати национализират бизнеса или да го изкарат незаконен, ако Гешев реши.

 34. 34 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Весело

  До коментар [#32] от "kesh":

  Е нямаме тази мощ като вас герберите да докараме от оборите живи говеда пред Народното събрание.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 35. 35 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1378 Весело

  До коментар [#28] от "Santos":Аз говоря с факти и логика, а.....на теб ти капе злобна пяна от устата!
  —цитат от коментар 31 на Храбър


  @Храбър, чао, зайчо, аз отивам да празнувам Трифон Зарезан, а ти можеш да продължиш тук с фактите и логиката! Нали?

 36. 36 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Весело

  Прокуратурата разпоредила на ДАНС да направи цялостна проверка на приватизацията. Мисля че споменатата би имала по-голям успех ако разпореди на ДАНС да направи проверка дали в Прокуратурата виреят мозъци. Определено ще отнеме в пъти по-малко време.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 37. 37 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 1332 Неутрално

  До коментар [#31] от "Храбър":

  Не му обръщайте внимание - теле се родил вол ще си умре! Не си заслужава не вижда по-далеч от носа си от спуснатия гюрюк!

 38. 38 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 286 Неутрално

  До коментар [#27] от "Georgi Marinov":
  —цитат от коментар 30 на Nil satis nisi optimum


  Осъзнавате ли въобще какви чутовни глупости говорите?

  Днешните "високи технологии" са фундаментално изцяло продукт на комбинация от директна държавна собственост и директна държавна намеса в работата на иначе номинално частни компании.

  Ама то се иска малко познаване и разбиране на историята за да се осъзнае това.

  Причината американците да губят технологичната битка с Китай последните две десетилетия е именно закриването и/или спирането на държавното финансиране на тези програми.

  В момента, в който "свободния пазар" беше освободен от държавен контрол благодарения на неолибералната "революция" на Рейгън и Клинтън, "талантливите предприемачи" бързо се ориентираха към разработване на схеми за източване на обществения ресурс вместо да разработват реално полезни нови технологии (впрочем огромен брой "иновации", който ни се представят като огромен напредък към нещо по-добро, са именно такива схеми -- Uber е класически пример).

  Което е съвсем естествено -- едното е лесно, другото е трудно. А и фундаментален закон е, че във всяк биологична система, на всички нива, винаги се появяват паразити.

  И технологичното превъзходство постепенно беше загубено.

  Междувременно знаем какво става в Китай.

  Знаем и какво ставаше у нас преди 1989 и какво е положението сега.

 39. 39 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1680 Неутрално

  Тез "уйдурми" велики..... вървят в комплект с каскета, на промоция........ Когато Борисов се "каскетчиши".......слушахме как ще разваля заменки и ще вкарва ........ в затвора........... Са чакам Гешев и РПГ-то (минохвъргачката) да сложи на рамо........хахаха .... засега е само с "лайнохвъргачката".....

 40. 40 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Любопитно

  "Всяка приватизация е по-добра от никаква приватизация"===================================До каква степен трябва човек да е видиотен фанатизиран идеолог за да продължава да го твърди това след десетилетия натрупвне на огромно количество емпирически доказателства (у нас и по света), правещи въпросната теза на пух и прах?
  —цитат от коментар 27 на Georgi Marinov


  Крахът на социализЪма, крепящ се изцяло на държавна собственост, достатъчно емпирическо доказателство ли е?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 41. 41 Профил на xta58510204
  xta58510204
  Рейтинг: 694 Любопитно

  Ясно е ,че голяма част от документите са изчезнали или схемите са покрити от давност. Тоест който взел ,взел. Може и така да се приеме ,обаче паниката говори за друго ,далаверите явно не са от обичайните и дори без наказателна отговорност миризмата на това ,което би могло да се разрови ще прехвърли нивото на фините прахови частици. Да не говорим ,че далеч не всички политици и приватизатори от този период са минали в отвъдното или са излезли в пенсия ,напротив тук таме в дълбока сянка продължават да дърпат конците на "проспериращите" национална икономика и подземен свят. Очите на страха обикновено са големи......

  Не отговарям на хейтъри.
 42. 42 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1510 Весело

  До коментар [#27] от "Georgi Marinov":

  "До каква степен трябва човек да е видиотен фанатизиран идеолог за да продължава да го твърди това след десетилетия натрупвне на огромно количество емпирически доказателства (у нас и по света), правещи въпросната теза на пух и прах?"

  ИПИ, сър! Но с претенции...
  Преди няколко дни внесоха предложение за промяна в Конституцията- 48 депутати да могат автоматично чрез съдийската колегия да отстраняват главния прокурор.

 43. 43 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Весело

  До коментар [#41] от "deviant":

  Къде виждаш паника бе мило?
  Това че почти веднага ракриха..."дълбоките" ви замисли не значи нищо друго освен здрав разум.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 44. 44 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2536 Весело

  "Народът одобрява конфискуването на придобитите чрез спекулабогатства"
  https://www.svobodnaevropa.bg/a/29744690.html
  "Гузното мълчание на умнокрасивите по законопроекта показва, че те взимат страната на спекулантите. "

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 45. 45 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 286 Неутрално

  Крахът на социализЪма, крепящ се изцяло на държавна собственост, достатъчно емпирическо доказателство ли е?
  —цитат от коментар 40 на Храбър


  Крахът на социализма е следствие на вътрешното му противоречие, произтичащо от това, че интересите на управляващите системата не съвпадат с това системата да продължи да съществува във форма, облагодетелстваща долните 95% от населението (това винаги се забравя от всички "анализатори" на темата -- комунизмът в България, а и на други места, беше съвсем реален нетен позитив за долните 95% от населението; но техния глас беше напълно заглушен в процеса на писане на историята в последните 30 години, който беше доминиран от останалите 5%).

  При капитализма е обратното -- интересите на олигархичния 0.1% и на 9.9% мениджърска класа под него съвпадат и се обслужват перфектно от системата, (работеща за сметка на експлоатацията на долните 90%). Съответно тя е стабилна. Което ще продължи до момента, в който това съвпадение на интереси не се разпадне.

  И като се има предвид, че в момента дори хора с $150-200К заплата годишно често не могат да си позволят собствено жилище и да започнат семейство в центровете на световния капитализъм, този момент може вече и да е наближил.

 46. 46 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1510 Весело

  До коментар [#1] от "Santos":

  "И ще е така, защото те са по-съгласни да изпаднат от политиката, но да не си променят мнението, мирогледа и посланията! Някой нещо да пита? "

  Направил си добра дисекция на проблема. Но със завършека не съм съвсем съгласен- те не искат да отпаднат от политиката, обратно-озверели са от жажда за власт. Но те искат политиката да се нагоди към техните мнения, мироглед и послания.
  Тази убийствена (за тях) заблуда не е от вчера- още Ленин е разбрал, че болшевизмът си е болшевизъм, но той трябва да се нагоди към икономическите реалности и въвежда т.н. Нова икономическа политика (НЭП) в току що-създадения СССР. След което скоропостижно умира... Това развързва ръцете на чичко Сталин и той се заема с предизвикателството да нагоди икономикъта към болшевизма. За известно време успява с помощта на чичко ГУЛАГ....
  И т.н. до 1989 г., когато икономиката удари шут на болшевизма. И го остави да крета недоубит в някои остатъчни разновидности.
  В България те са две - с червен и лилав оттенък (гният по различен начин).

 47. 47 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Весело

  "Народът одобрява конфискуването на придобитите чрез спекулабогатства"https://www.svobodnaevropa.bg/a/29744690.html "Гузното мълчание на умнокрасивите по законопроекта показва, че те взимат страната на спекулантите. "
  —цитат от коментар 44 на Николай Колев


  А какво казват от ГЕРБ по въпроса бе драги?
  А БСП?
  А ДПС?
  Те не мълчат ли гузно?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 48. 48 Профил на xta58510204
  xta58510204
  Рейтинг: 694 Весело

  До коментар [#43] от "Храбър":

  Ами съдя по броя на постовете ви ,храбрецо. Шубето май е голям страх - за някои финансово ,за други лично.

  Не отговарям на хейтъри.
 49. 49 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Любопитно

  На списващите тук които се опитват да оправдаят този ход на Прокуратурата и едва ли не му приписват някаква гениалност. Как бре юнаци си представяте ДАНС да се впрегне и разнищи над 10К сделки? Колко време и ресурси ще отнеме това? Колко договори, анекси и най-различни документи трябва дансаджиите да прегледат? Друга работа нямат ли да вършат?

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 50. 50 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Весело

  До коментар [#46] от "Дон Кихот":

  Вие краднете като болшевики, а сте тръгнали да обвинявате другите, че били болшевики.
  Много ми е интересно на каква база го правите, след като всяка втора дума ви е като болшевишки позив!

  п.п. Обърнете се към неуважавания ви колега под № 45 и му обяснете, че опитът му за високо интелектуално обяснение на такива прости нещица звучи глупаво.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 51. 51 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2039 Неутрално

  До коментар [#50] от "Храбър":

  Хайде да махнем политиката и те питам и ти давам пример с Каолин.
  Иво Прокопиев го придобива за 2,5 милиона долара. Оценен е на 22 милиона. После го продава за 150 милиона.
  Я ми покажи как без инвестиции г-н Иван Костов продава нещо А 2,5 милиона, което реално струва 150 милиона.
  Обясни и ще повярвам.

 52. 52 Профил на 4i4oti
  4i4oti
  Рейтинг: 727 Неутрално

  " Проверката на приватизацията – целта е натиск"

  Целта най-вече е морална. Нека истината да лъсне и влезе в учебниците!

 53. 53 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Весело

  До коментар [#43] от "Храбър":Ами съдя по броя на постовете ви ,храбрецо. Шубето май е голям страх - за някои финансово ,за други лично.
  —цитат от коментар 48 на deviant


  Не съдиш, а си внушаваш.
  Мен лично от какво да ме е страх?
  Та аз никога нито съм бил член, а още по-малко ръководен кадър на която и да е дясна организация.
  Просто се опитвате да си намерите някакво обяснение за глупавото положение в което сте изпаднали.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 54. 54 Профил на Клюводървец
  Клюводървец
  Рейтинг: 720 Весело

  Всички,медии на олигарсите в България,почват да обясняват колко е трудно да се докаже че всичко не е било кражба. Разни професори-академици се включиха в хора,очаква се още корифей по българско право да се включат-чакам съюза на съдиите за мнение.

  Ръй! Ръй!
 55. 55 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Весело

  До коментар [#48] от "deviant":

  А в това положение сами се поставяте.
  Вашата ненаситност и глупаво самочувствие ви вкара в капан, от който трудно ще се измъкнете....
  Дори и с инсинуации и манипулации на общественото мнение!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 56. 56 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2736 Неутрално

  До коментар [#1] от "Santos":

  Това, което сте написали не е коментар по темата, а предварително подготвен доклад за партийно събрание. В най-добрите традиции на стила от 70-те години. То е нагледно доказателство, че социализмът се предава по наследство или по полов път. Както и на старата истина, че няма бивш комунист така, както няма бивш негър и бивша к..ва.

 57. 57 Профил на xta58510204
  xta58510204
  Рейтинг: 694 Весело

  До коментар [#55] от "Храбър":

  Лично мен ме поставяш в такова положение : да чета и да се забавлявам на хората с гузна съвест. Абсолютно съм за цялата помия ,скрита през прехода да излезе наяве. Пет пари не давам дали си десен под нечия опашка , ляв пред нечия муцуна ,вееш знамето на гейпарада отгоре на седлото и дали те засяга лично . Правя си труда да ти отговарям, само защото по темата си се хвърлил като Матросов на амбразурата и май не ти харесва някои неща да излязят наяве. Стискам палци. Обаче не на теб - в случая на Гешев.

  Не отговарям на хейтъри.
 58. 58 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2039 Неутрално

  До коментар [#52] от "4i4oti":

  А не. С приватизацията се измениха десетки хиляди съдби
  Аз искам най-дребният мениджър на РМД, бай-дребната формичка два дивана да са му останали да му се отнемат.
  Да остабатъ с по едни дрехи и с труд да започнат да си изкарват прехраната.
  Мошеници некадърни!

 59. 59 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Неутрално

  До коментар [#57] от "deviant":

  Само фактът, че вярваш на каскетаджията, избран от мафията на ГЕРБ и ДПс е достатъчен да бъдеш презрян от всеки нотмално мислещ.
  Затова и отговарям на такива жалки същества като теб.
  Толкова сте се самозабравили! Но това не езащото сте много умни, а точно обратното.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 60. 60 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1510 Весело

  До коментар [#52] от "4i4oti":

  "Целта най-вече е морална. Нека истината да лъсне и влезе в учебниците!"

  Тия, дето ритат, истината малко ги интересува. Тях ги стяга чепикът, че ще лъснат нечии з.дници и собствениците им ще влязат в учебниците. Тогава, с лъснал з.дник, няма как да пишеш мемоари, в които царят не е гол.
  Не, че е лошо , де- по-малко дървета ще изсекат за многострадалната хартия.
  Екология, сър!

 61. 61 Профил на БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  Рейтинг: 922 Неутрално

  само последните две години се окрадоха пред очите ни доста повече от предполагаемите щети от приватизацията - дупки във Варна и пропаднали булеварди за милиони, белеНЕ-та и патоци, магистрали дето трябва се ремонтират месец след пускането им, ТЕЦ-ове и пристанища за Доган и т.н и т.н и т.н.

  ама народеца простоват и му излиза пяна на сутата като говори за "лошата приватизация" без да осъзнава, че това беше първата стъпка в изкарването на държавата от блатото

  такъв матрЯла, такива и управляващите ...

  ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ е ЕДИНСТВЕНАТА АЛТЕРНАТИВА с ясни и прозрачни идеи и цели !!!
 62. 62 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2736 Неутрално

  До коментар [#5] от "trj09592697":

  ДСБ ще умре от страх, че Гешев може да обвини Ив.Костов за приватизацията. Да не ви пука! Българският народ толкова много мрази Иван Костов, че вкарването му в затвора няма да бъде забелязано.
  —цитат от коментар 5 на trj09592697


  ДСБ няма да умре от страх, а от смях. Гешев за нищо не може да обвини Костов - едно, че приватизацията тогава си беше по закон (ако не вярвате питайте вашия любимец Филчев - той сам признава, че е искал да намери закононарушения, ама не е успял), друго, че всички давностни срокове са изтекли и трето защото така или иначе Костов нито е подписвал някакъв договор, нито е получил лична облага от някоя приватизационна сделка.
  Но има една приватизация - тази на "Булгартабак", при която законът беше грубо нарушен, давността не е изтекла и в една кантора в Лихтенщайн се пазят неопровержими доказателства, че пряко участвалият в тази незаконна приватизация министър-председател се е облагодетелствал лично като е получил комисионна в размер на 5% от акциите на "Булгартабак". Стойността на акциите е 5 млн. евро. А знаете ли името на този министър-председател?

 63. 63 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Гневно

  До коментар [#60] от "Дон Кихот":

  Това ваше нахалство и дебелоочие ще ви изяде главите!
  Да ви показват колко сте се осрали, вашите зулуми да се разпространяват под път и над път. Кражби, манипулации, некадърност, уреждачество и какво ли не, а вие да правите опити от позиция на най-омирисалите се да обвинявате хора и личности, които са извадили страната от блатото и то при положение, че всичко извършено около приватизацията са проверявани неколкократно.
  Просто сте невероятни наглеци!
  Това герберите не сте само за затвор.
  Вас трябва да пуснат на тълпата (жадните от Перник или на роднините на починалите от задух или рак на белите дробове в София примерно) да ви линчува.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 64. 64 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Весело

  До коментар [#54] от "Клюводървец":

  Момко, само съдът доказва дали нещо е кражба, престъпление и прочее. Прокуратурата обвинява но не отсъжда.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 65. 65 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Весело

  До коментар [#60] от "Дон Кихот":

  Напротив, истината ни интересува. Аз това време съм го изживял и изстрадал. По митинги и блокади съм ходил. Нямал съм пари да си купя лекарства или да посетя зъболекар. В края на царуването на Мадридския намерих начин да напусна България. Така че по-полека с определенията. Всеки от нас знае някаква част от истината. Аз като варненец например знам малко за ТИМ.

  Въпросът тук е следния. Прокуратурата е държавното обвинение, тя не отсъжда. Предполагам че за повечето престъпления и нарушения има давност, само за най-тежките такива няма. Сега, ако за повечето, да не кажа почти всички, сделки давността е изтекла, за чий ще проверява прокуратурата цялата приватизация след като не ще може да внася обвинителни актове? Да провери само онези сделки за които срокът не е изтекъл. Защо трябва да се ангажира толкова ресурс за проверка на ЦЯЛАТА приватизация? Със сигурност след още едно-две десетилетия, изследователи ще почнат да нищят тая тема и вероятно много дисертации и цели трудове ще се напишат. Но прокуратурата не е научен институт, тя има задачи да изпълнява при това ефективно. Апропо ако искаш провери колко прокурори има в Холандия и България, после виж колко обвинителни актове са внесли на калпак. Информацията е достъпна. Ще се позамислиш малко за КПД на Българските прокурори.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 66. 66 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Неутрално

  До коментар [#65] от "tsyrvulan":

  Единственото обяснение което са дали е, че щели да съобщават на обществото.
  А на това му се вика чисто политическа пропаганда.
  Каква работа има прокуратурата, която по закон няма право да бъде политически слуга на никой, в политическата пропаганда?
  Само заради тази му политическа насоченост Гешев е за съд и изхвърляне изобщо от правната система на България.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 67. 67 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#66] от "Храбър":

  Да съобщава и информира не е работа на прокуратурата. Има си цели научни институти към БАН. Могат да систематизират и обобщят информацията и след това да я преведат в обществено достъпна форма.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 68. 68 Профил на KLINGON
  KLINGON
  Рейтинг: 342 Весело

  приватизаторите нещо ги е шубе тия дни :)

  "...Срамно е ние да сравняваме силата си с такива гламавци, каквито са турците…"... из дописка на Васил Левски до в. Свобода, публикувана на 13.02.1871 г.
 69. 69 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4016 Весело

  " Проверката на приватизацията – целта е натиск"

  Целта е и отклонение на общественото внимание от престъпните схеми на нашето време - КТБ ( между 3 и 5 милиарда лева налети от обществото пари !), където инициалите ДП и ДП1 мъчат умствения капацитет на управляващите, студения резерв на пазителят на стабилността, Студена, корупционни скандали и търговия с влияние тип Артекс ( десетки са подобни скандали), къщи за гости, заменки......
  Кво правим ?

 70. 70 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4016 Весело

  До коментар [#49] от "tsyrvulan":

  " На списващите тук които се опитват да оправдаят този ход на Прокуратурата и едва ли не му приписват някаква гениалност. Как бре юнаци си представяте ДАНС да се впрегне и разнищи над 10К сделки? Колко време и ресурси ще отнеме това? Колко договори, анекси и най-различни документи трябва дансаджиите да прегледат? Друга работа нямат ли да вършат?"

  Целта е активно мероприятие с цел хвърляне прах в очите на хората, защото ако избухнат нови протести по повод схемите на кликата, кво прави стабилността ?

 71. 71 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Както написах и вчера целите на тази "операция" са политически.

  Ефектът е преброяване на дивите зайци. След толкова години, изтекли давностни срокове, липсващи счетоводни документи, основното, което ще прави ДАНС е да печатат купища листа с доклади, в които ще препвторят публично известното и ще пишат до откат, как не може да установят редица факти поради липса на доказателства.

  Един мегаломански безмислен труд. По милиционерски.

  Докато например КТБ стои на трупчета с ДП и ДП1, но там Радостта на пипа - да питаш някой герберунгел защо, не може да даде смислен отговор. Няма партийна опорка по въпроса.

 72. 72 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2642 Весело

  "Всяка приватизация е по-добра от никаква приватизация"

  Фондацията "ИПИ" трябва да плаща авторски права на Николай Банев или поне на приватизационния фонд "АКБ Форест".

 73. 73 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2642 Неутрално

  До коментар [#1] от "Santos":

  "Някой нещо да пита? "

  Да! Прокуратурата вече е проверявала някои сделки ( напр. БТК https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/chestna-privatizaciia-samo-v-kraen-sluchai ).
  Гешев сега какво ще проверява - несвършената работа на прокуратурата или ще отменя съдебни решения?
  Втори път ДА - След като установи, например, че Юнион Маниер не е изпълнил договора по приватизация на МДК Пирдоп
  http://www.politika.bg/article?id=46347
  Ще повдигне ли обвинение срещу Световната банка? Или на Юнион Маниер в Белгия? На какво правно основание след като повече от десет години Юнион Маниер няма нищо общо с МДК-Пирдоп, което е собственост на Аурубис-Германия?

 74. 74 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Неутрално

  Както написах и вчера целите на тази "операция" са политически.Ефектът е преброяване на дивите зайци. След толкова години, изтекли давностни срокове, липсващи счетоводни документи, основното, което ще прави ДАНС е да печатат купища листа с доклади, в които ще препвторят публично известното и ще пишат до откат, как не може да установят редица факти поради липса на доказателства.Един мегаломански безмислен труд. По милиционерски. Докато например КТБ стои на трупчета с ДП и ДП1, но там Радостта на пипа - да питаш някой герберунгел защо, не може да даде смислен отговор. Няма партийна опорка по въпроса.
  —цитат от коментар 71 на idiotstavrev


  Както каза някой, защо не се хванат с приватизирането на Булгартабак?
  Там поне не е минала давността.
  Ами защото там са замесени и Борисов, и Доган, и Пеевски. И цялата стабилност ще иде на кино.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 75. 75 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3051 Весело

  До коментар [#66] от "Храбър":Да съобщава и информира не е работа на прокуратурата. Има си цели научни институти към БАН. Могат да систематизират и обобщят информацията и след това да я преведат в обществено достъпна форма.
  —цитат от коментар 67 на tsyrvulan


  Е да ама сега та до парламентарните избори, понеже си нямат друга работа, Прокуратурата и ДАНС ще изпълняват задълженията на научните институти към БАН.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 76. 76 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1670 Неутрално

  Какъв натиск бе, алоу! Само новината с думата "приватизация" в нея предизка неистов вой от глутницата глашатаи на гузните тлъсти лешояди. Ся, че ИПИ-то е ибрик на тази съмнителна прослойка изобщо не засяга масовата публика.

 77. 77 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 296 Неутрално

  До коментар [#1] от "Santos":

  Комсомолец, като гледам, идеален си за палач. Само не знам, въжетата, от централата на ГЕРБ ли ще ги изписвате или задържаните сами трябва да ги носят?

 78. 78 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 296 Неутрално

  До коментар [#65] от "tsyrvulan":Единственото обяснение което са дали е, че щели да съобщават на обществото.А на това му се вика чисто политическа пропаганда. Каква работа има прокуратурата, която по закон няма право да бъде политически слуга на никой, в политическата пропаганда? Само заради тази му политическа насоченост Гешев е за съд и изхвърляне изобщо от правната система на България.
  —цитат от коментар 66 на Храбър


  Какво да очакваме от милиционери?

 79. 79 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 296 Неутрално

  До коментар [#38] от "Georgi Marinov":

  Комсомолец, тези глупости къде ги прочете?

 80. 80 Профил на Ivan Hristov Minov
  Ivan Hristov Minov
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Първото условие за истинска проверка е влизане на гражданите във всички власти, вкл. "четвъртата" с най-силни права за пряк избор, отзоваване, контрол и корегиращо участие. Вкл. пряк избор и отзоваване от гражданите на всички прокурори от горе до долу, съдиите и полицейските началници. Става с БУНТ, мирен, но всенароден БЕЗ партии, "синдикати", чалгари и пр. въздухари. Всичко останало е мафиотски ЦИРК на масата и робско БЛЕЕНЕ под нея. http://directdemocracy21c.eu/2018/08/28/събранията-силата-на-обезправените/?fbclid=IwAR3r9w-70Q05aLZdTdsGG7z-yXlFJy7g1zYQWxn3JRSDxgpvJU24nJvB95U

 81. 81 Профил на xri09609626
  xri09609626
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Днешните "високи технологии" са фундаментално изцяло продукт на комбинация от директна държавна собственост и директна държавна намеса в работата на иначе номинално частни компании.
  —цитат от коментар 38 на Georgi Marinov


  Стига пропаганда!

  Парната машина
  Телеграфът
  Телефонът
  Радиото
  Телевизията
  Автомобилът
  Мобилният телефон

  и много още изобретения, определящи днешната цивилизация не са се случили в държавни предприятия.

 82. 82 Профил на rossen4i4o
  rossen4i4o
  Рейтинг: 491 Неутрално

  невъзможната проверка има за идея да заяви че ; прехода ; е приключил , и всичко е по закон , гущера вече е с нова законна опашка , и тиранията над населението може да продължи , демонстрирането на на свръх наглост пред работещите вече е проява на ;държавност ; а арогантното поведение е запазена марка на великите вождове , новосъздадените олигарси по нищо не се различават от предишните , полицията си е милиция , но пък ведро заявяват че живеем в демократично общество което има право да избира посочените от партията ;препоръчани лидери ; , само че на където и да погледнеш схеми за измами прикривани от ползващите политическите протекции

 83. 83 Профил на Petyo123
  Petyo123
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Това се прави за да се успокои топката от истинските събития в страната - евтин популизъм за масите . Докажете че имате истински намерения - арестувайте циганина Костов и му поискайте сметка за тоталния грабеж и оскотяването на пенсионерите за да ви повярваме .

 84. 84 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 871 Неутрално

  Приватизации са правени в България и цяла Източна пост-комунистическа Европа. В България обстоятелствата бяха крайно неблагоприятни. Пълна липса на западни пазари. Всичко отиваше в социалистическия блок. Бартерна търговия - на СССР плодове и зеленчуцу, оттам нефт и метали. Фалита на СССР през 1985 разруши тази верига. Липсата на връзки със западна Европа и останалия свят превърнаха икономиката ни в покойник. А покойникът или се кремира или погребва. Свалям шапка и се покланям на ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕХОДА 1990-2005! Мит е, че преходът бил безкръвен. Той беше изпълнен със смъртта на изключително много хора изпаднали в безизходица, с масова имиграция на младежи и специалисти от България. Много тежко бе унищожаването на спестяваният 1990 и 1996 година. Поклон и състрадание пред огромните страдания, мъка, безизходица и прокуждането в чужбина на милионите българи!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 85. 85 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 871 Неутрално

  Целта е и да се отклони вниманието от банковите фалити 1996 година (16 банки са това) и разграбването на парите от КТБ (4 милиарда са потънали там). ЗАщо не се търсят тези 4 милиарда? Те са с пресни следи?

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 86. 86 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3317 Неутрално

  Съгласна съм със заглавието на статията на ИПИ.
  Не съм съгласна с оценката на работата на служители, проследяващи следприват. контрол на дружествата. Ако те си бяха вършили работата коректно, управлението на тези дружества със сигурност би било експертно и компетентно, за да се изплатят задълженията /където ги е имало/ или да се постигат посочените в приват. договори резултати.

  "Най-големият враг на познанието не е невежеството, а илюзията за познание." Стивън Хокинг
 87. 87 Профил на mop36557620
  mop36557620
  Рейтинг: 332 Неутрално

  Този ИПИ е на Костов.
  Костов е комунист и затова атакува правителството!
  Защото ще ровят из грозната приватизация, която той осъществи.
  Това е целта ;)

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK