Прекомерно тежкото наказване води до ръст на престъпността

Не можем да приемем внушенията, че когато е извършено особено тежко престъпление, наказанието 12 години лишаване от свобода по отношение на дете е неоправдано меко

© Красимир Юскеселиев

Не можем да приемем внушенията, че когато е извършено особено тежко престъпление, наказанието 12 години лишаване от свобода по отношение на дете е неоправдано меко"Дневник" публикува становището на Висшия адвокатски съвет, подписано от председателя му Ралица Негенцова и изпратено на парламента, по повод предлаганите от ГЕРБ промени в Наказателния кодекс за налагане на по-тежки наказания на непълнолетните престъпници.


Висшият адвокатски съвет дава негативна оценка на предложените от група народни представители изменения и допълнения в чл. 63 от Наказателния кодекс. Намираме, че внесеният в Народното събрание законопроект противоречи на Конституцията на Република България и задължителните за страната международни договори. Изразяваме нашата убеденост, че ако се превърне в закон, той няма да допринесе за снижаване на престъпността. Напротив, ефектът ще бъде обратен на целите, обявени от вносителите.


Разумният подход към определяне на интензитета на наказателната репресия изисква съобразяване с реалните факти и постиженията на криминологичната наука. Азбучна истина е, че наказателната политика на първо място трябва да обслужва обществения интерес, който изисква отстраняване на предпоставките за извършване на престъпления и привеждане на престъпността в приемливи граници. Необходим е сериозен и задълбочен предварителен анализ на статистическите данни, ефекта от прилагането на законите и натрупания опит както във вътрешен, така и в международен аспект. В случая това не е направено. Поначало не приемаме за вярно, че утежняването на наказанията е решаващ фактор за овладяване на престъпността. Напротив, практиката е доказала, че прекомерно тежкото наказване обуславя ръст, а не спад в престъпността.
Напоследък


трайна тенденция в наказателното законодателство стана емоцията на деня да измества здравия разум.


Без да се отчитат социалните фактори, единствената реакция на всяко по-тежко престъпление е увеличаване на тежестта на санкциите, при това по отношение на много по-широк кръг от престъпления отколкото от вида на конкретно извършеното. Вместо да се ползва науката, вместо да се иска съвет от експертите по криминология, установяването на нови, в много случаи нечовешки наказания се представя като удовлетворяване на желанието на непосредствените жертви на съответното особено тежко престъпно посегателство. Рано или късно обществото обаче ще се убеди в непродуктивността и безрезултатността на този подход. Когато един родител загуби детето си в резултат на жестоко убийство, той естествено ще бъде воден от желание за отмъщение, още повече, че понякога вътре в себе си ще си задава и въпроса дали е направил всичко за да опази най-близкото си същество.


Държавата обаче не трябва да стимулира чувството за мъст, а в интерес на обществото - да направи необходимото за да отстрани предпоставките за извършване на такива посегателства и доколкото е възможно да съдейства за компенсиране на болките и страданията на пострадалите.


Необоснованото утежняване на наказателната отговорност при всяко по фрапиращо престъпно посегателство


се превърна в законодателна практика. Така през миналата година едно жестоко убийство с квалификация по чл. 116 НК даде основание на законодателя да въведе новия чл. 369а НПК (ДВ, бр. 83 от 2019 г.), с който при умишлено причиняване на смърт изключи приложението на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т. 2 НПК, обуславящо смекчена наказателна отговорност. Това беше направено, въпреки че в съдебната практика, която и тогава не беше подложена на статистически и криминологичен анализ, нямаше случай лице, обвинено в престъпление от същия вид, само за да не бъде осъдено на доживотен затвор без замяна да поеме риска да бъде осъдено на доживотен затвор.


В действителност утежнено беше положението не на обвинените в най-тежко квалифицираните убийства, а на други лица, включително и извършителите на по-леко наказуемите умишлени убийства, каквито са убийствата, извършени в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с насилие, тежка обида или клевета или с друго противозаконно действие, както и убийствата, извършени при превишаване на пределите на неизбежната отбрана.


По аналогичен начин сега, само защото едно жестоко убийство е извършено от непълнолетен, се посяга на изградената с години, научно и логически обоснована обща система за наказване на всички непълнолетни извършители на престъпления. При това с демонстративна бързина парламентът се насочва единствено към завишаване на санкциите


и за пореден път пренебрегва социалните фактори за съответния вид престъпни посегателства.


Всичко това става, когато дейността по предприемане на превантивни мерки за отстраняване на причините за престъпността е в застой. Напомняме, че влизането в сила на Закона за социалните услуги вече беше отложено с половин година, а законопроект за транспониране на Директива (ЕС) 2016/800 относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, още не е внесен за разглеждане в Народното събрание, въпреки че срокът за приключване на процедурата изтече още на 11 юни 2019 г. Не ни е известно и в каква фаза е работата по закон за въвеждане на специално правосъдие за деца и прилагане на възпитателни мерки спрямо непълнолетните извършители на престъпления, съобразно Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. и Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, одобрена с решение на Народното събрание (Обн. ДВ, бр. 7 от 2015 г.).


Конституцията постановява, че отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители като същевременно акцентира на подкрепата, която те трябва да получат от държавата (чл. 47, ал. 1). Съгласно чл. 47, ал. 4 от конституцията,


децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото.


От внесените за разглеждане промени следва, че държавата признава своето безсилие да изпълнява конституционните си задължения. Вносителите обаче са заложили на тезата, че има непоправими деца, в противовес на досега възприетата хуманистична наказателна доктрина, според която основната, приоритетната цел на наказанието по отношение на непълнолетните, извършили престъпление, е тяхното превъзпитание и подготовката им за общественополезен труд (вж. чл. 60 НК във вр. с чл. 36 НК). Става въпрос още и за капитулация пред обвързаностите, произтичащи от подписването и ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на детето, допълнително развити в Общ коментар № 24 от 2019 г. на Комитета по правата на детето.


Като се примиряват с неуспеха на държавата да промени социалните условия, които пораждат престъпността на непълнолетните, с предложената нова ал. 3 на чл. 63, ал. 3 НК вносителите на законопроекта отиват още по далеч, допускайки същите да бъдат съдени като пълнолетни, а това означава да им бъдат налагани особено тежки наказания, включително и доживотен затвор. Разгледано в светлината на принципа на правовата държава по чл. 4 от Конституцията такова интензивно ограничение на основното право на свобода (чл. 30, ал. 1 от Конституцията) по отношение на деца е прекомерно, несъразмерно на целите на наказателната репресия. Според нас,


ако бъде приложено така, както е замислено, то ще съдържа и белезите на жестоко и безчовечно отношение


по смисъла на чл. 29, ал. 1 от Конституцията. По този начин ще бъдат принизени обявените в преамбюла на основния закон ценности като хуманизъм, справедливост и търпимост.


Предложената нова разпоредба противоречи на принципа на правовата държава в още един аспект. Предоставяйки нехарактерната за нито една европейска система дискреция на съда да решава по целесъобразност дали да накаже един непълнолетен като пълнолетен с оглед на невъзможността за постигане на целите на наказателната репресия, тя отрича принципа на законоустановеност на наказанието (вж. чл. 54, ал. 1 НК, чл. 7 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 49 от Хартата на основните права на Европейския съюз). В решението си по делото Т-138/2007 г. Съдът на ЕС приема следното: "Принципът на законоустановеност на наказанията е следствие от принципа на правната сигурност, който представлява общ принцип на правото на Съюза и изисква по-специално всяка правна уредба на Съюза, и в частност тази, която налага или позволява да се налагат санкции, да бъде ясна и точна, така че съответните лица да могат да се запознаят по недвусмислен начин с правата и задълженията, които произтичат от нея, и да могат да действат съобразно с тях."


Още по релевантна към настоящия случай е констатацията по т. 52 от решението по делото С-102/2006: ". принципът за законоустановеност на престъпленията и наказанията не може да се тълкува като забраняващ постепенното изясняване на нормите относно наказателната отговорност посредством тълкуването им от съдилищата по всяко следващо дело, стига резултатът да е бил разумно предвидим към момента на извършване на нарушението.".


За такава предвидимост на може да става и дума, ако предложената нова ал. на чл. 63 стане законова норма,


защото преценките на съда, свързани с възможностите за постигане на целите на наказанието, се изграждат върху данните за личностното развитие и поведение на непълнолетния обвиняем (подсъдим), проявени не само преди, но и след извършване на престъплението. Например, различен ще бъде резултатът, ако деецът се укрива, проявява безкритичност, извършва други закононарушения и т.н. или ако добросъвестно съдейства на разследването, разкайва се искрено, психическото и физическото му здраве се разклащат, вследствие на стореното злодеяние и т.н.


Висшият адвокатски съвет категорично не одобрява и предложените промени в чл. 63, ал. 2 НК, които са насочени към драстично увеличаване на наказанията общо за всички непълнолетни, навършили шестнадесетгодишна възраст, които са извършили престъпления, наказуеми с повече от десет години лишаване от свобода. Промените не са основани на актуални научни анализи на ръста и динамиката на съответния вид престъпност. Преценявани съобразно разпоредбата на чл. 37, буква "б" от Конвенцията за правата на детето, така както е изтълкувана в Общ коментар № 24 от 2019 г. на Комитета по правата на детето, те представляват непропорционално ограничаване на свободата на лица, които са в детска възраст. Валидни са изложените по-горе съображения за несъвместимост с чл. 30, ал. 1 във вр. с чл. 4 и чл. 29, ал. 1 и чл. 47, ал. 1 и 4 от Конституцията.


Освен че е противоконституционна, предлаганата уредба съдържа и други очевидни недостатъци.


Съвсем не случайно максималният размер на наказанието на един непълнолетен извършител на престъпление понастоящем е 12 години лишаване от свобода. Логиката на законодателя е, че от шестата година започва осъзнаването на човека като отделен, самостоятелен индивид. Успоредно с това продължава и оформянето на личността под силното влияние на семейната и социалната среда. В този процес държавата чрез своите институции (образователни, правозащитни и т.н.) е длъжна да се намесва, особено когато се налага да се подобрят условията на живот или за да се коригират прояви на асоциално поведение. С навършване на 18 години детето става пълноправен гражданин и по принцип не би трябвало да се нуждае от опекунство. Когато става въпрос за санкциониране на осъществено от него престъпно поведение, оправдано и логично е лишаването от свобода да не надхвърля по продължителност процеса на личностно осъзнаване, оформяне и укрепване.


Ако бъдат приети така както са по законопроекта, измененията в чл. 63, ал. 2 НК ще обезсмислят напълно законодателната идея за специално отношение към децата, извършили престъпление, а също така ще предизвикат редица затруднения в правоприлагането, някои от които сега звучат абсурдно. Според предложената промяна в чл. 63, ал. 2, т. 1 НК максимумът лишаване от свобода за непълнолетни лица ще стане 20 години колкото е и за пълнолетните. Във връзка с това не можем да приемем внушенията, че когато е извършено особено тежко престъпление, наказанието 12 години лишаване от свобода по отношение на дете е неоправдано меко.


Нима тези, които твърдят това, трябва да придобият личен опит, за да осъзнаят пагубното влияние


на продължителния престой в затвора не само върху осъдения и неговите близки, но и спрямо интересите на цялото общество, защото развива и утвърждава престъпни наклонности и така се превръща в източник на нова още по ожесточена престъпност.


Законопроектът съдържа и други парадокси. Има хипотези, в които предлаганата по-висока долна граница на лишаването от свобода за навършилите 16 години непълнолетни би надхвърлила долната граница на наказанието за съответното престъпление съгласно приложимата по отношение на пълнолетните лица норма от Особената част на НК. Така за непълнолетния извършител на престъплението наистина ще бъде по-благоприятно да бъде третиран като пълнолетен. Например, наказанието за документна измама в големи размери по чл. 212, ал. 4 НК е от три до 15 години лишаване от свобода, а редуцираното наказание за непълнолетни лица според предлаганата нова редакция на чл. 63, ал. 2, т. 2 НК ще бъде минимум пет години лишаване от свобода.


В заключение Висшият адвокатски съвет намира, че законопроектът за изменение и допълнение на чл. 63 от НК не трябва да бъде приет като противоконституционен, несъответен на задължителните за страната международни договори и лишен от способността да обслужи публичния интерес чрез допринасяне за снижаване на престъпността. Най-малкото, в случая е логично да се потърси експертното мнение на "Комисията Демокрация чрез право" (Венецианската комисия) на Съвета на Европа, за да се избегне прибързаното приемане на ново недемократично, антиевропейско, нецелесъобразно и нехуманно законодателство, което несъмнено ще увреди сериозно интересите на българското общество и справедливото правосъдие.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (38)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 726 Любопитно

  След Наказателната колегия на ВКС, днес виждаме второ отрицателно становище този път на Висшият Адвокатски Съвет за ЗИД на НК.
  Съдиите били таквиз, явно адвокатите са онаквиз. Само законодателите от Герб са целите в бяло. Само дето адвокатите на са на заплата в Народното събрание, но пък имат право да дават оценка на негативната законодателна инициатива.
  Кофти ситуация се получава, нещо...

 2. 2 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1999 Неутрално

  След Наказателната колегия на ВКС, днес виждаме второ отрицателно становище този път на Висшият Адвокатски Съвет за ЗИД на НК.Съдиите били таквиз, явно адвокатите са онаквиз. Само законодателите от Герб са целите в бяло. Само дето адвокатите на са на заплата в Народното събрание, но пък имат право да дават оценка на негативната законодателна инициатива.Кофти ситуация се получава, нещо...
  —цитат от коментар 1 на save_knforest


  Стига дсемагогия болшевишка! И съдиите са "таквиз" и адвокатите са"онаквиз"!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 3. 3 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1960 Неутрално

  Тогава за всички престъпници пробация и да си ходят където искат. Даже най-добре е да закрием съдилищата и затворите - излишни разходи. Престъпността ще се саморегулира и ще спадне.

 4. 4 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1960 Неутрално

  Апропо според г-н Росен Босев от "Капитал" престъпността у нас трайно намалява в последните години, така че добре би било да насърчим този процес като премахнем тежките наказания и оставим само такива като условни и пробация. Без съдилища и без затвори - това трябва да е знамето на прогресивните партии у нас.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3905 Неутрално

  Дали пък, да не почнем да награждаваме престъпниците? Колкото по - тежко е престъплението, толкова по - голяма награда да се дава. Я, в пари. Я, в привилегии. А, може и орден "Старта планина". Настроение саркастично.

 7. 7 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2007 Весело

  Стига дсемагогия болшевишка! И съдиите са "таквиз" и адвокатите са"онаквиз"!
  —цитат от коментар 2 на lz2


  В България само наследниците на стари комунистически котила отказват да признаят, че нереформираната ни съдебна система (вкл. адвокатурата), е затворен клуб за поредните поколения малки номенклатурни синчета и дъщерички. И че да - няма разлика между съдии, прокурори и адвокати. Това че се лаят от време на време е като котерийните борби в КПСС и БКП навремето, където единственият въпрос е бил кой ще яхне властта, а не нещо да се промени. Ама остави ги да си приказват - вече достатъчно хора се прецакаха да завършат право, само за да осъзнаят, че ако нямат дядо поне АБПФК никъде не могат да се класират, така че на тия приказки си вярват само те. Вярно е, че във форума на "десния" и "прогресивен" Дневник има доста такива де.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 8. 8 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2915 Неутрално

  Не съм си пил кафето още, но да питам - заглавието и статията имат ли нещо общо, че ми убягва как според Негенцова "Прекомерно тежкото наказание води до повишаване на престъпността"?

 9. 9 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 682 Неутрално

  еба си мръсните, лъжливи курви!
  ИМА РЪСТ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ЗАЩОТО:
  1.ЦИГАНИТЕ вояват за таритории. Не че им требват последните лефчета от панциата на белите или петрите им - просто ги дразнат и затва ги тероризират, изнасилват и убиват. О, да и защото са повече, защото са изгряващата сила там и требва да спичелат "уважение".
  2. ако спазваш законите, както са написан, требва да умреш от глад.
  Вие си отричайте, ама не ни карайте да се обезоръжим и да ни колят без съпротива.

 10. 10 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1960 Неутрално

  До коментар [#6] от "Vlado Nikolov":

  Мда, има логика в това, колега.

 11. 11 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2007 Весело

  Не съм си пил кафето още, но да питам - заглавието и статията имат ли нещо общо, че ми убягва как според Негенцова "Прекомерно тежкото наказание води до повишаване на престъпността"?
  —цитат от коментар 8 на Deaddark


  Това е ляволибералната теория господстваща по Западна Европа и проповядвана от всякакви НПО-та, дето водят наши юристи на ядене и пиене по Правец, Пирин-голф и т.н. Там борят престъпността като декриминализират всякакви престъпления, вкл. обири, джебчийство и т.н., след което вадят едни "статистики" как "престъпността намалява като се намалят наказанията", което естествено не е вярно и се вижда в Лондон и други градове. Естествено, че като спреш да броиш една камара неща за престъпления и чисто математически ще излезе, че има по-малко такива. Познати датчани са ми казвали (с нескрито неодобрение), че като хванат някой крадец там и му казват "Не прави повече така" и го пускат веднага. Е как няма да се води, че престъпността намалява, като обирите по къщите на хората не ги вписват в статистиката?

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 12. 12 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 333 Неутрално

  До коментар [#5] от "SS":

  Да, ама от какво ще се издържа госпожата, писала статията?

  Common sense !
 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Гледам отново много разбиращи тематиката коментират, и някакви примери се опитват да дават за аргументи. Може би не е лоша идея да се разгледа за пример САЩ. Там има сериозни накаьания, за съжаление независимо от това престъпност въобще не е намаляла... Напротив вижда се, че прекалено тежките наказания имат обратен ефект, по тежко деяние от престъпника. Когато например някой осъждан извършва въоръжен обир и знае, че ако го хванат отива доживот в затвор, защото му се събират предишната присъда, обира като второ престъпление и оръжието като трето и по тяхната система за трети рецидив отива доживот, този извършител има интерес ако по време на обира се натъкне на човек свидетел да го убие, за да няма свидетел и да затрудни евентуално осъждане, защото знае, че ако към трите престъпления добавят и убийство присъдата ще отново доживот... Та ето прекрасен пример как прекалената репресия в наказанията не води до спад в престъпността...

  Модератора е неадекватен!
 15. 15 Профил на Тиква загубена
  Тиква загубена
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Аз предлагам престъпниците в СПА центрове да настаняваме. Има да си лехтунят и папкат на спокойствие.

  Приживе на всички в устата ви срах, серете и вие на гроба ми без страх, че мъртвец от гроба не може да се вдигне, серящия гъз с хуй да достигне!
 16. 16 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2915 Неутрално

  До коментар [#11] от "Тюфлекчия":

  Както се не изцепила една кметица за един американски мисля град: "Ако оставим настрана убийствата, грабежите и изнасилванията, то престъпността в града е малка (или беше : то 'името на града' е спокоен град).

 17. 17 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2915 Весело

  До коментар [#15] от "Тиква загубена":

  Много човешка идея - вместо да карат престъпника да се мъчи да краде, да му се даде каквото и колкото иска (а ако не може, да му се дължи и дава разсрочено), така той няма вече да е престъпник, а тарикат - няма да има жертви, а балъци. И престъпността ще е нулева - завършен комунизъм.
  Пу-пу съм от тарикатите!

 18. 18 Профил на ГЕРБидж
  ГЕРБидж
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ...
  —цитат от коментар 14 на Ivan_


  Това е логично, защото закона санкционира само престъпника и той го знае. При тежки престъпления законът трябва да казва, че всички наследници са солидарни с престъпника и ще плащат обезжетенията му (подобно на наследяването на активи/пасиви но без право на отказ от задълженията). Тогава "математиката", която описваш, просто няма да важи. Боклука ще знае, че ако направи нещо такова, няма да се "размине" само с доживотна без право на замяна ами и неговите хора ще опъват доживот каиша за да плащат като попове. Не е невъзможно.

 19. 19 Профил на lii07621540
  lii07621540
  Рейтинг: 135 Неутрално

  Затворът не служи само за превъзпитание на извършителите на престъпления.Той се прилага и за защита на обществото от същите и е накакъв вид възмездие за потърпевшите.Въпросът е да се намери баланс между престъпление и наказание.Не може да се излиза само с тезата за превъзпитанието и да се пренебрегва другото.По такава логика трябва да се пускат рецидивистите,защото те не могат да се превъзпитат и да не се наказват престъпниците,защото те може да станат рецидивисти.

 20. 20 Профил на 彼得。斯托亚诺夫
  彼得。斯托亚诺夫
  Рейтинг: 450 Гневно

  по-малките наказания обикновено се постигат с пледоарии на адвокатите, и колкото по-изкусен в омайването е адвокатът/катката, толкова е по-малко наказанието и съответно хонорарът на адвоката. и съответно адвокатите са КРЪВНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ да останат тези положения в законите за да могат да показват морков на клиентите си и да цоцат кинти. щото иначе няма морков, няма кинти, мъка.

  г-жа негенцова лесно разсъждава как държавата и тн. да не и се случва, но ако нейно дете пострада, вЕрвам, ще обърне палачинката. както повечето хора на нейно място.

  и мантрата, че утежняването на наказанието не действало превентивно могат да я разправят на дедовия.

  -- 子曰:[人能弘道,非道弘人]卫灵公15:28
 21. 21 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 755 Неутрално

  ..и мантрата, че утежняването на наказанието не действало превентивно могат да я разправят на дедовия.
  —цитат от коментар 20 на 彼得。斯托亚诺夫


  Не, не действа и то е доказан факт от столетия. Наказанията трябва да съответстват на престъпленията. Тежко наказание се налага след тежко престъпление. Ако питам половината форум, трябва да са наложи смъртно наказание за кражба например. Поне като тръгне да ви граби някой, може и да ви заколи, понеже наказанието е все смърт.
  От типичните първосигнални реакции на обществото, се докарахме се до парадокса, за хора обвинени в корупция да се търсят по-големи наказания, отколкото към такива отнели човешки живот. Е, това редно ли е според вас ?

 22. 22 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 2000 Неутрално

  "ако бъде приложено така, както е замислено, то ще съдържа и белезите на жестоко и безчовечно отношение"

  А убиеца И ИЛИ изнасилвача е двйствал изцяло от хуманни подбуди...
  В крайна сметка държавата следва да се грижи за гражданите си.
  В това число да изолира обществено опасните индивиди.


  Panta rhei....
 23. 23 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2666 Неутрално

  "Прекомерно тежкото наказване води до ръст на престъпността"

  А никаквите наказания или прекалено леките до какво водят? Може би до ограничаването и? :)

 24. 24 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 468 Неутрално

  Звучи малко по макаренковски, но в затвора не трябва да се лежи, а да се работи яко по 12 часа на ден. Този Мартин от Сотиря дето уби Кристин го осъдиха и на 600 000лв. кръвнина. От банковата ли сметка ще ги вземат? Да работи докато е жив и да изплаща всеки месец по 1000лв. на семейството, да могат да си родят или осиновят детенце. Такива дето имат да изплащат голяма кръвнина задължително да работят. В САЩ има частни затвори дето ги спукват от работа. А сега какво - телевизори, телефончета, по цял ден лежат, а през нощта Содом и Гомор.

 25. 25 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2921 Любопитно

  Тогава за всички престъпници пробация и да си ходят където искат. Даже най-добре е да закрием съдилищата и затворите - излишни разходи. Престъпността ще се саморегулира и ще спадне.
  —цитат от коментар 3 на Читател


  Аз бих попитал според какво мерило се определя, че едно наказание е "прекалено тежко"?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 26. 26 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1960 Неутрално

  До коментар [#25] от "Храбър":

  Според това на адвокатското лоби, както е видно.

 27. 27 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 424 Неутрално

  Поне като тръгне да ви граби някой, може и да ви заколи, понеже наказанието е все смърт.
  —цитат от коментар 21 на Индиана

  Ти да не мислиш че някой като тръгне да ти разбива апартамента и си прави предварително сметката "тоя само ще го обера,но няма да го трепя щото за едното дават 3год.,пък за другото може да ме осъдят доживот".Много филми гледаш.Почти всеки тръгнал да краде при потенциално развили се кофти по време на кражбата обстоятелства най-вероятно и ще убие.

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 28. 28 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 424 Неутрално

  Не са нужни строги наказания,те отдавна е доказано че не вършат работа.Трябват СЪОТВЕТСТВАЩИ наказания.Няма как хората от един етнос цял живот да крадат лятоска,а зимъс останалите хора да им плащат топлото и храната в затвора.Престоя в затворите трябва да е платен така че да покрива всичкия масраф който прави затворника-храна,вода,топло.Или да е обвързан с принудителен труд.

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 29. 29 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 424 Неутрално

  Който не ще да работи или да плаща-лошо няма-демокрация сме,либерална държава сме-една гола поляна оградена с бодлива тел да седят на пек и на слънце и 4 вишки на четирите ъгъла и там да седят и на пек и на дъжд без да им се дава храна и вода-квото им донесат роднинините...Заплатите за 4картечаря народа с кеф ще ги даде...Айде-осем,16-на смени да са-няма проблем.Въпреки че съм сигурен че точно за тая работа ще се намерят доволно количество доброволци за без пари да я вършат даже...Хехе...Щото сега местата за задържане са се превърнали в хотели в които престъпниците благоденстват на гърба на обикновения данъкоплатец.

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 30. 30 Профил на Ivan Prodanov
  Ivan Prodanov
  Рейтинг: 361 Неутрално

  До коментар [#17] от "Deaddark":

  Комунистите даваха убийците на прасетата.
  А демократите ги пращат на психолог.

  Иван Костов е за съд!
 31. 31 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7001 Неутрално

  "трайна тенденция в наказателното законодателство стана емоцията на деня да измества здравия разум."
  И кой е здравия разум, Гешев ли, Данаил Кирилов ли ?

 32. 32 Профил на Чичи (Ice Man's fan)
  Чичи (Ice Man's fan)
  Рейтинг: 668 Неутрално

  Заглавието е оксиморон, доказан през вековете.

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 33. 33 Профил на Чичи (Ice Man's fan)
  Чичи (Ice Man's fan)
  Рейтинг: 668 Любопитно

  Обществото ни копнее за следното: нека преди да сме сменили който и да е закон, преди това да сме го прилагали стриктно буква по буква, поне пет години.
  При досегашната ситуация хората няма как да преценят дали един закон работи, пази и създава превенция - визирам наказателната група - или е врата в полето.
  Като променят нагоре или надолу наказаниятя, това как ще се отрази на гражданите с над две, висящи криминални дела, на тези, които са осъждани повече от веднъж за едно и също или подобно престъпление дори в рамките на пет години и другите много подобни случаи, които са гръбнакът на родната криминогенна среда?
  Кога и къде е построен у нас съвременен затвор - място за изтърпяване на наказания?
  И както казва по-горе много гочно един колега, как ще си платят кръвнината, като не работят нищо? Има сериозен недостиг на ниско квалифицирана работна ръка в страната, където надниците често надхвърлят 50 лв на ден, като достигат до 200лв.

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 34. 34 Профил на Milko Stoyanov
  Milko Stoyanov
  Рейтинг: 559 Гневно

  Гадна, йезуитска демагогия!!! Откъде накъде АДВОКАТИТЕ ще изказват мнение - та точно те са ПЛАТЕНИТЕ ПИОНКИ в съдебния процес - вземат страната на КЛИЕНТА, т.е. който им плаща ( вкл. убиец и бандит) и търсят пролуки да го отърват.
  В ИНТЕРЕС НА АДВОКАТИТЕ е да има меки, либерални закони с много пробойни, където те ловко да лавират, обирайки овациите (и парите) на клиентите си.
  И НЯКОЛКО ФРАПИРАЩИ НЕИСТИНИ...
  Да, най-важен е ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИНТЕРЕС и той е НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСЕН - престъпниците (особено рецидивисти) да се ИЗВАДЯТ ОТ ОБОРОТ, като ДЪЛГАТА ПРИСЪДА НЕ Е, ЗА ДА ГИ СПЛАШИ (рецидивистът друго не знае, щом излезе, пак граби, краде и убива...), а да ГИ ДЪРЖИ ДАЛЕЧ ОТ ОБЩЕСТВОТО. Така е и в САЩ - не че присъдите НАМАЛЯВАТ задължително общото ниво престъпност, но ИЗОЛИРАТ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ КРИМИКОНТИНГЕНТА и предотвратяват НОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (като предсрочно пуснатия циганин, който уби Вероника в Търново)...
  И второ, по отношение на "неуспеха на държавата да промени социалните условия, които пораждат престъпността на непълнолетните"... АМИ ДОБЪР ДЕН?!! А вие, адвокатите, КАКВО ПРЕДЛАГАТЕ? Нещо практично, разумно, в обозримо бъдеще? Нови програми за интеграция, курсове, дискусии, раздаване на пари, преливане от пусто в празно... НИЩО.
  Само витиевати юридически бръщолевения, докарани до синтактично-граматичното ниво ТОВА ДА НЕ Е ПОНЯТЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (вкл. за хора, завършили Българска филология като мен). Да, явно е, че държавата не успява да потисне причините за ранна, жестока и безмислена престъпност. Но този проблем го има и в много по-богати държави, вкл. САЩ. А когато условията НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ, СЪЗНАНИЕТО - СЪЩО, А МАСАТА РАБОТЕЩИ И ПЛАЩАЩИ ДАНЪЦИ МРАВКИ ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ТЪРПИ - ВДИГАНЕТО НА ПРИСЪДИТЕ, или... "тежестта на наказателната репресия" МОЖЕ САМО ДА СЕ УВЕЛИЧИ.
  Дори само заради моралния ефект и катарзиса.
  И това ИЗОБЩО НЕ Е "недемократично, антиевропейско, нецелесъобразно и нехуманно", а НУЖНО, НАБОЛЯЛО И ДОСТА ЗАКЪСНЯЛО.
  Попитайте семействата на жертвите, адвокат Негенцова. Ако ИМАТЕ СРАМ.

 35. 35 Профил на ivpetr
  ivpetr
  Рейтинг: 495 Неутрално

  Ето това е:
  "Напротив, практиката е доказала, че прекомерно тежкото наказване обуславя ръст, а не спад в престъпността." Имате ли доказателства за това?

 36. 36 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2400 Любопитно

  А прекалено лекото наказание до какво води?

 37. 37 Профил на wwwwww
  wwwwww
  Рейтинг: 543 Неутрално

  Тогава за всички престъпници пробация и да си ходят където искат. Даже най-добре е да закрием съдилищата и затворите - излишни разходи. Престъпността ще се саморегулира и ще спадне.
  —цитат от коментар 3 на Читател


  Ако всички можехме да се въоръжим с автоматично и полу-автоматично оръжие престъпността щеше да спадне за кратко време..

  Да кажем не на педерастията!
 38. 38 Профил на Мишо Петров
  Мишо Петров
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#35] от "ivpetr":

  Не само нямат доказателства, ами това твърдение е абсолютна глупост... на поредния неук юрист.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK