Християнство и модерност

Отстраняването на християнството от основанията на европейската идентичност оставя съвременна и бъдеща Европа без дом и без смисъл.

© Велко Ангелов

Отстраняването на християнството от основанията на европейската идентичност оставя съвременна и бъдеща Европа без дом и без смисъл.Доц. Огнян Минчев е политолог, доктор на социологическите науки. Преподава Теория на международните отношения в Софийския университет. Директор е на Института за регионални и международни изследвания и председател на Управителния съвет на българския клон на организацията "Прозрачност без граници". Автор е на множество анализи по вътрешна и международна политика, някои от тях са събрани в двутомника "Отломки от огледало. Преходът като текст", 2016 г. Текстът му е от Портала "Култура".


Този е заветът, който ще им завещая след ония дни,
казва Господ: ще вложа законите Си в сърцата им,
и в мислите им ще ги напиша.


Послание на св. ап. Павел до евреите, 10:16
През 2003 г. Конвентът за създаване на Конституция на ЕС отказа да включи в преамбюла на проекта споменаване за християнските корени на Европа. Освен позоваването на секуларизма като принцип на държавно устройство - ерго и на устройство на ЕС, аргументите за изключване на християнството от европейското наследство се позоваваха на утвърдената либерално-прогресистка традиция, според която истинските основания на съвременна Европа могат да бъдат открити в Просвещението, в светския хуманизъм, в респекта към правата на човека и т.н. Според тази традиция предмодерното развитие на Европа, доминирано от християнската идентичност, представлява вид "предистория", в която Старият континент е преживял т.нар. тъмни векове, белязани предимно от невежество, суеверие и организирана репресия на църковните институции върху тези, които са се осмелявали да се отклонят от официалната доктрина на Църквата. Оттук - Ренесансът, (донякъде) Реформацията, Просвещението и последвалите ги процеси на модернизация и политическо освобождение чрез буржоазните революции се разглеждат като процеси на еманципация, на избавление от веригите на християнската догматика и нейното репресивно налагане върху обществото и гражданите.


Модернизацията е антитеза на традиционализма и Средновековието и това обяснява


яростния антиклерикализъм на фигурите, оглавили европейското Просвещение,


на лидерите, оглавили създаването и развитието на светския републиканизъм, на представителното управление. Но историята не спира в края на този двоичен цикъл - "теза - антитеза", тя разполага с времето, необходимо за "снемане" на синтеза, на логично завършващ троичен цикъл. Днес, след края на "модерните времена" - ако се доверим на твърденията на "постмодерна" - ние притежаваме както историческата дистанция, така и историческия опит за подобен синтез. Наивно е да очакваме той да дойде от конвенционалния секуларизъм, а още по-малко - от постмодерните племена на левичарския радикализъм в Европа. Техният "мултикултурализъм" е белязан от специфична идеологическа шизофрения - те почитат всяка култура, всяка традиция, дори и да е религиозна, стига да не е тяхното собствено културно наследство. Особено нетърпими и враждебни са към християнството - религията на "старите бели мъже", репресирали и колонизирали неевропейския свят, жената и всичко друго около себе си.


Преди да бъде религия, църква и управленска система, християнството е нова културна вълна, която отваря перспективите за еволюция на човешкото съзнание отвъд границите на традиционното общество. Има ли смисъл историята? Обикновено ние ѝ приписваме смисъл, но ако можем да изведем смислово съдържание на историческия процес от гледна точка на западната култура и цивилизация, най-вероятно ще се спрем на оличностяването. На формирането на независима, самостойна, отговорна и етична личност като базисна ценност на общественото развитие. Без възникването на такава личност е


немислим модерният свят, култът към разума, култът към свободата


като способност да избираш между добро и зло и да направляваш суверенно проекта на собствения си живот. Има ли принос християнството към формирането на тази независима и свободна от ограниченията на традиционното общество личност, която стои в основата на модерните времена?


Авраамическите религии - юдаизъм, християнство и ислям - очертават идентичността на късното, зрялото традиционно общество. Обществото, надраснало магичния и митологичния свят на политеизма и положено върху идеята за един Бог вседържител, който отразява определена историческа степен на самоосъзнаване на човека, сключващ "завет" с Бога като свой покровител. В монотеизма на авраамическите религии откриваме както идеята за патриархална зависимост между Бога и традиционния човек, така и един образ на Абсолюта, създаден по мярата на самия човек.


Но в общността на трите авраамически религии можем да видим едно специфично разделение. Юдаизмът и ислямът са религии на Закона - на подробно регламентираното битие и порядък, йерархия на човешкото общество.


Законът е "написан на стената", той е външен по отношение на отделния човек,


който е длъжен да го спазва, за да живее в мир с обществото и със себе си. Законът е морален кодекс и всеобща мяра за поведение, утвърждаваща Божествения порядък на земята като йерархия на властта и отговорностите на човешките същества. Отделният човек е вписан в тази йерархия - подчинението на установения порядък е както религиозно задължение, така и отговорност пред социалния и политически ред в обществото. На практика тези две страни на изискуемото подчинение не са отделими една от друга. Човешкият живот е възможен само като вписан в патриархалния ред - както обществен, така и религиозен.


В някои свои измерения християнството сякаш малко се отличава от другите две авраамически религии по своите разпоредби за поведението на традиционния човек. Нали сам Иисус заявява: "Не съм дошъл да отменя, а да изпълня (Закона)" (Мат. 5:17). Десетте основни заповеди, донесени от Моисей, остават императивна част на Новия завет. Те са "написани на стената" и традиционният човек в битието си на християнин е длъжен да ги спазва. Но Христовото послание съдържа едно обещание, което дарява на човека нещо без прецедент в дотогавашния завет между човека и Бога: "ще вложа законите Си в сърцата им, и в мислите им ще ги напиша". На мястото на монолитно кодифицирания свят на юдейския Закон, външен и императивен спрямо човека, идва свободата на християнина, комуто


Бог дава избора да постъпва според повелята на собствената си съвест,


на собствената си морална оценка. Затова християнинът се оказва "извън закона", извън теократичната власт, идваща отвън и върху човека. Но ако Божият закон се проявява чрез мисълта и сърцето, то човекът поема пълната отговорност за поведението си. Ако старозаветният човек е праведен поради послушанието си на Закона и определения от него порядък, то християнинът може да бъде праведен по силата на собствената си способност да избира добро пред зло и да твори добро с Христос в разума и сърцето си. Той няма други ограничения освен Бог в разума и сърцето си. "И думаше им: съботата е направена за човека, а не човек за съботата" (Марк. 2:27).


Превръщането на Божия закон от императив на дължимост към обществения порядък в "императив на сърцето" е битие в свобода, възможност за поемане на лична отговорност от страна на човека за собствения му живот. Христос затова дойде в човешки образ, за да покаже на хората модела на тяхното собствено освобождение чрез отговорност, жертва и обещание за спасение - за завръщане в пълноценна цялост в дома на небесния Баща на човека. В своето осъществяване като културна вълна, творяща цивилизации, християнството носи това обещание, както и неговото осъществяване в процеса на оличностяване, на еманципиране на човека от статут на подчиняващ се на Закона към статут на творящ собствения си живот. Грехът, покаянието, животът в добродетел или в злотворство са


личен избор и лична отговорност, а не отговорност на общността.


Новият завет, който Бог сключи с човека, скулптира душата на християнина в процес на оличностяване, на формиране на автономна, отговорна за делата си и за живота си личност. Този процес започна в недрата на ранната християнска общност, той бе в основата на блестящата християнска култура и цивилизация на Византия (продължена от старобългарската култура и нейната по-късна проекция в руската класическа култура). Процесът на оличностяване, на интернализиране на моралния закон, на скулптиране на човешката душа в сътворяването на свободна, независима личност се разгърна най-мащабно в цивилизациония процес на Европа, интегрирал наследството на античността и Византия, но сътворил своя собствена мяра на личностна еволюция. В духовната среда на европейското християнско Средновековие бе цялостно разгърнат потенциалът за личностна еволюция, довела до възникване на модерния, независим, свободен човек. Уподобете се на Христа, "първом търсете царството на Бога" и всичко друго ще ви се прибави (Мат. 6:33). Наистина се прибави - излизащият от Средновековието европейски християнин сътвори Ренесанса, Реформацията, Просвещението и прокара пътя на човека към модерните времена. Хуманизмът - поставянето на човека и неговата свобода като мярка на всички неща - е плодът на това душевно развитие в оличностяване, получено като дар от Новия завет между човека и Бога.


Формирането на автономната личност в цивилизационния процес на Европа стои в основата


на всички основни достижения на модерното общество, създадено на Стария континент и превърнало се в стандарт за подражание на останалата част от света.


Днес обитаваме епоха на всеобща ревизия на модерния свят. Бавно отмират "големите разкази" на модерността - национализмът, социализмът, либерализмът - чиито имена биват стихийно плячкосвани от постмодерните племена, сменили почти изцяло дневния ред на това, което за предшествениците ни отчетливо ясно се въплъщаваше в понятието за "прогрес". В този процес на "бифуркация" - или стихиен преход - причудливо се рекомбинират късчета от доскоро хегемонната картина на модерната реалност, лишавайки ни от отчетлива възможност да провидим възможни измерения на бъдещето. Разполагаме обаче с някои вече осъществяващи се интуиции. Една от тях е визията на Андре Малро: "XXI век ще бъде век на религиите или няма да го бъде". Драматичното възраждане на исляма, повсеместното завръщане на традиционната култура във всички кътчета на глобалния свят, в които доскоро господстваше една или друга визия и стратегия за модернизация, потвърждават тази интуиция на Малро. На Запад избуяват многообразни нови духовни движения като Ню ейдж, понякога хаотично комбиниращи духовни традиции на Изтока с хуманизъм и индивидуализъм, наследени от модерната епоха. Днес бихме внимателно коригирали Малро - навлизаме не във век на религиите (в тесния смисъл на думата), а в епоха на възродена духовност.


Тези, които все още нямат ориентири за бъдещето, се обръщат назад - към религиозните системи


на традиционното общество. Провиждащите очертания на бъдещ свят се опитват да обновяват духовното си наследство, да дават път на стремежите си към една нова духовна реалност.


Модерността имаше своята специфична духовност, определена от отрицанието на средновековната теокрация. Бог се оттегли от всекидневното управление на света и предостави на своето творение - човека - правото и отговорността да се самоуправлява. Оличностяването, израснало в интимните душевни пространства на средновековното християнство, се опредмети в модерната личност, обърната към материалния свят, материалния успех и материалното благополучие. Противоречието е неразрешимо само на пръв поглед. Освобождаването на човека започва от най-непосредствената му реалност - от материалния свят. Вярата в разума, вярата в прогреса, вярата в собствената способност да властваш над природата, вярата в индивидуалния успех - ето ги жалоните на модерната духовност, които на пръв поглед представляват пълно отрицание на духовността като такава. Вярата в самодостатъчността на пазара и в равноправието на гражданската общност - либерализма, вярата в социалната справедливост и социалното братство - социализма, вярата в солидарността на националната общност - национализма, вярата в човека като "мярка на всички неща" - светския хуманизъм. Можем да продължим списъка с икони - "рационални утопии" на модерния свят, пред които се прекланя освободената от външния закон (морален императив) свободна човешка личност.


Ако има край на модерността, то той се изразява не в изчерпване на материалната мощ


на съвременния и бъдещия човек. Не ни очаква нито блокада на технологичната иновация, нито необратим упадък на стопанската глобализация, нито отказ от благата на модерната цивилизация Освободеният човек на модерната епоха достигна до определени граници на своите завоевания в материалния свят. Тези граници са не толкова физически, колкото граници, изразяващи неговата потребност да надрасне своята собствена картина на света, да се опредмети в нови и добре забравени стари пространства на самосъзнание и самоидентификация. Той се отказва от вълнуващата игра да покорява природата в полза на един нов или забравен стар стремеж да прегърне природата, да се почувства неразделима част от нея, да излекува раните ѝ и да живее в една нова хармония между разум и природа (Вернадски говореше за "ноосфера"). Стреми се към разширяване на пространството за човешка свобода отвъд очертанията на пазара, на гражданския суверенитет и на безграничното стоково потребление. Тази амбиция е много често незряла, ексцентрична, нарцистична. Зад нейните "духовни" претенции твърде често се провиждат парадоксални проекции от светогледа на модерния материализъм. Кен Уилбър нарича общността на това преходно, "постмодерно" съзнание "зелена картина на света" (Green Meme).


Екстремумите на "зеления мем" живеят в един парадоксален радикализъм, немилостиво раздвояващ действителността в илюзорен, но непримирим сблъсък. Човекът е длъжен да опазва природата толкова категорично, че е необходимо да спре да лети със самолет, да се откаже от неекологичните си навици за хранене и дори да се откаже да се възпроизвежда, за да не тежат децата му върху снагата на майката планета. Гражданинът трябва да бъде "политически коректен" - да се въздържа от всяко слово, което в определен смисъл, в определен контекст и в определена култура може да бъде изтълкувано като "обидно".


Парадоксите на този релативизъм са покъртителни и безкрайни,


те въвеждат правила на една нова езикова диктатура, на "новоезик", който е кастриран от чувство за хумор, от остроумие и възможност за интерпретация. Човекът, изразяващ общност на съзнание от "зеления мем", приема изцяло безкрайното многообразие на културата и жадува обединен свят на "мултикултурализъм". Но - защо ли - в своя стремеж към този свят той безмилостно воюва със собствената култура, собствената традиция и доброволно се лишава от разумното съждение, че единението на многообразния свят е процес - дълъг и противоречив процес, а не обединение, което трябва да приключи утре до обед. Така, жадуващ многокултурното единство, този преходен човек постига обратното на своята цел. Той поставя различните култури в драматично къси дистанции една от друга, възпламенявайки нетърпимостта им към труднопоносимата чужда идентичност. Всяка еволюция преминава през своите фази на незрялост


Обратната страна на монетата, алтернативата на постмодерната духовност, е постматериалистичният фундаментализъм на глобалния пазарнизъм и трансхуманизма. Човекът няма нужда от "заблуди", от "илюзии" за стара или нова духовност, а от глобален пазарен успех и непрестанна технологична иновация. Безсмъртието, жадувано от човека, вписан в която и да е религия, е постижимо чрез интегриране на неговото съзнание като софтуер в компютърен хардуер след изчерпване на ресурса на биологичното му тяло. Генетиката и биотехнологията могат да оттласкват края на този биологичен ресурс все по-далеч напред


Вечната битка между духовност и материализъм продължава


Оличностяването на човека не е процес, изчерпващ се с формирането на "его" на автономната, самостойна личност - творец на модерната епоха. Оличностяването е еволюционен процес на разгръщане, на разширяване на съзнанието на човека в процеса на неговото завръщане в дома на небесния му Баща. Това завръщане се увенчава със сливане на човешката личност и нейното самосъзнание - на Аз-а - с мировото съзнание. В традицията на будизма имаме "разтваряне" на човешката личност във всеобщността на мировото съзнание. Спасението, което имаме като дар от Христа, е обещание за пълно, окончателно личностно самоосъществяване в сливането с мировото съзнание. Напред, на Пътя стои една фигура от светлина, която не е забравила своето обещание към човека. "Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене" (Иоан. 14:6). "И вече не аз живея, а Христос живее в мене", казва апостол Павел (Гал. 2:20). Уподобяването на Христа е пътят на цялостното личностно самоосъществяване, обещано на всеки човек, на цялото човечество.


Християнската традиция, положена в основите и в идентичността на Европа, е основание за благодарност и за надежда, които европейският човек е длъжен да предаде на цялото човечество. Отстраняването на християнството от основанията на европейската идентичност оставя съвременна и бъдеща Европа без дом и без смисъл. Утопия е стратегията за превръщане на обединена Европа в "първообраз" на глобалния свят. Не случайно тази стратегия днес е в криза. Глобалният свят - какъвто и да се случи в бъдещето - ще бъде нещо много повече и по-различно от Европа. Самата Европа може да избира с каква част от своята идентичност ще участва в процеса на неговото формиране. Без християнството европейският принос би бил несравнимо по-беден.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (65)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4405 Неутрално

  Х 0000 2020

  Не само европейският човек, но да,
  жалко, че централна европейска брокрация се е снишила
  не Християнски смирено,
  а в угода на "своя" мешавица от "глобална политкоректност".

  Само Един е безгрешен.
  Европа е грешна, и Европа е, но това не е основанение
  да се отказва от Христа и Един Господ Бог.
  Впрочем, няколко монотеистични религии вери са
  с глобален "обхват".
  Както и може би повече, атеистични.

  Пуликацията правилно посочва (и) идивидуалността
  на човешките индивиди.
  Право за и отговорност при индивидуален избор
  или индивидуална отговорност и право.

  www.sluntse.com
  Вечните книги
  Християнска етика

  Минчев:

  "Християнската традиция, положена в основите и в идентичността на Европа, е основание за благодарност и за надежда, които европейският човек е длъжен да предаде на цялото човечество.

  Отстраняването на християнството от основанията на европейската идентичност оставя съвременна и бъдеща Европа без дом и без смисъл.

  Утопия е стратегията за превръщане на обединена Европа в "първообраз" на глобалния свят.
  Неслучайно тази стратегия днес е в криза. Глобалният свят - какъвто и да се случи в бъдещето - ще бъде нещо много повече и по-различно от Европа.

  Самата Европа може да избира с каква част от своята идентичност ще участва в процеса на неговото формиране.

  Без християнството европейският принос би бил несравнимо по-беден."

 3. 3 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#2] от "dnevnikar":

  "Само Един е безгрешен."

  Никой не е безгрешен.

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 4. 4 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2199 Неутрално

  Много наедро написано и поради това - невярно. Нито християнството, нито Просвещението са монолитни явления.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 5. 5 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4083 Весело

  " Отстраняването на християнството от основанията на европейската идентичност оставя съвременна и бъдеща Европа без дом и без смисъл. "

  Христианството е изиграло вече своята положителна роля в изграждането на човешката цивилизация във философски и чисто прагматичен аспект,дали то ще е нужно на бъдеща Европа и света не е по силите да знае дори и на автора на статията. Моралните юредически и естетически закони са мем който се е прменял и продължава да еволюира заедно с нас хората ,да се твърди че всичко е написано на камък е меко казоно неразумно.

  klimentm
 6. 6 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 284 Весело

  Монотеизъм - политеизъм,
  патриархат - матриархат,
  глобализъм - секуларизъм и други подобни... :)

  ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

  И помислете и за ареала на мартеницата и кукерите.
  Дали "и ний сме дали нещо на света"?

 7. 7 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3512 Весело

  Освен позоваването на секуларизма като принцип на държавно устройство - ерго и на устройство на ЕС, аргументите за изключване на християнството от европейското наследство се позоваваха на утвърдената либерално-прогресистка традиция,
  =========
  Хе.... :).... "изключване на християнството от европейското наследство".....
  Вече не помня колко минуса съм получил,....след като бях писал същото, макар и в много по лека форма....

  Bukalemun
 8. 8 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Интересно ми е да следя Огнян Минчев, от силно либерален става все по-консервативен, антиемигрантски, про-християнски и пр.

  Струва ми се, че обяснението е съвсем на повърхността - нищо конспиративно или грантово - просто остарява, както всички нас, а старите хора май май сме консерви. Но пък и ние имаме право на глас, нали затова е демокрацията.
  Който има да каже нещо по-добро или по-убедително от него, да заповяда.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 9. 9 Профил на dokoro
  dokoro
  Рейтинг: 717 Неутрално

  Великолепно написано от Огнян Минчев.
  Който може да чете.
  Да, християнството е единствената религия, която признава и насърчава свободната воля.
  Любов, смирение и прошка - на това ни учи християнството.
  Това е фундаментът на Европа. И трябва да остане такъв.

 10. 10 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3512 Любопитно

  Модерността имаше своята специфична духовност, определена от отрицанието на средновековната теокрация. (и после) Бог се оттегли от всекидневното управление на света и предостави на своето творение - човека - правото и отговорността да се самоуправлява.
  ==========
  Ако.... "Бог се оттегли от всекидневното управление на света"....дори само за една секунда.....всичко приключва....
  Атом до атом не би останало....

  Изумително......!
  Как е възможна толкова невярна свобода на словото.....!?

  Bukalemun
 11. 11 Профил на онтамнебыл-любовалсявагнера
  онтамнебыл-любовалсявагнера
  Рейтинг: 386 Неутрално

  Когато всички вярващи се обединят от истината, че ценностите на всички религии са всъщност Общочовешки ценности и престанат да ги наричат християнски, ислямистски... Земята ще стане едно много по-добро място за живеене.
  Дотогава, само предполагам, християните ще продължават да се кръстят в Исус, вместо в истинския месия – Мария Магдалена.

  Нищо не ми пречи да искам и да се държа като човек, без да съм религиозен.

  Религиите, каквито и да са, винаги са били и бизнес.

 12. 12 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4080 Неутрално

  " Християнската традиция, положена в основите и в идентичността на Европа, е основание за благодарност и за надежда, които европейският човек е длъжен да предаде на цялото човечество. Отстраняването на християнството от основанията на европейската идентичност оставя съвременна и бъдеща Европа без дом и без смисъл. Утопия е стратегията за превръщане на обединена Европа в "първообраз" на глобалния свят. Неслучайно тази стратегия днес е в криза. Глобалният свят - какъвто и да се случи в бъдещето - ще бъде нещо много повече и по-различно от Европа. Самата Европа може да избира с каква част от своята идентичност ще участва в процеса на неговото формиране. Без християнството европейският принос би бил несравнимо по-беден."

  Мисля, че за всички е ясно, че всяко дърво или растение умира без своите корени ! Без даден клон или изратсък може да оцелее и е оцелявало през вековете - ренесанс, просвещение, революции, научни такива, либерализъм....безкрайно много са временните тенденции, които като ветрове са минавали през обществения организъм на европейските наоди и общества, на Христовия път е оставал, а Христовата ценностна система и до днес продължава да бъде непоколебима котва за душата не само на европееца, но и за всеки един човек, който търси духовната и нравствена трансформация в себе си и израстването до Божествения Хуманизъм, който вижда човекът като неразривно свързан с неговия Създател и Спаител - Хистос :

  5 Защото не на ангели подчини той бъдещия свят, за който говорим;
  6 но някой е засвидетелствувал нейде, като е казал: "Що е човек, та да го помниш, Или човешки син, та да го посещаваш?
  7 Ти си го направил само малко по-долен от ангелите, Със слава и чест си го увенчал, И поставил си го над делата на ръцете Си;

  Евреи , 2 глава !

 13. 13 Профил на dame
  dame
  Рейтинг: 475 Неутрално

  Прекрасно! Но в обществото на слепите светлината е враждебна мисъл.

  dame
 14. 14 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4080 Неутрално

  " Обратната страна на монетата, алтернативата на постмодерната духовност е постматериалистичният фундаментализъм на глобалния пазарнизъм и трансхуманизма. Човекът няма нужда от "заблуди", от "илюзии" за стара или нова духовност, а от глобален пазарен успех и непрестанна технологична иновация. Безсмъртието, жадувано от човека, вписан в която и да е религия, е постижимо чрез интегриране на неговото съзнание като софтуер - в компютърен хардуер след изчерпване на ресурса на биологичното му тяло."

  Човечеството е било свидетел на безкрайно много примери на антихризъм и опити Бог да бъде заменен с какво ли не - самият човек на негово място, науката, парите, богатсвото.....Тъй като говорим за европейската цивилизация, ще дам пример само с една, сравнително добре звестна европейска империя, и нейните " достижения" в опита и да постави разврата на мястото на Христовата ценностна система ! Ето ги последиците:

  21 Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи.
  22 Като се представяха за мъдри, те глупееха,
  23 и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини.
  24 Затова, според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях, -
  25 те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.
  26 Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено.
  27 Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие.
  28 И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично


  1 Римляни

  Е, знаем как завърши тази империя ! Хубаво, че беше Християнството, за да покаже изхода от нейния нравствен упадък, а днес отново то търси да помогне на лутащите се в съвременната пустиня от хай тек и либерален модернизъм, корпоративен диктат и безкрупулен материализъм и меркантилизъм , лутащи се, които все повече разбират демагогията и манипулациите на живот без вяра в Христос, в основата на който стоят парите и пошлостта, нищо друго !

 15. 15 Профил на imar
  imar
  Рейтинг: 242 Неутрално

  Доста разтеглен текст. Може би подходящ за специфична аудитория, но е и за този сайт.

 16. 16 Профил на Chung Kuo
  Chung Kuo
  Рейтинг: 250 Неутрално

  По-големи глупости отдавна не бях чел. И “християнство” и “модерен” са омоними, какво правят в едно изречение? Съветвам авторът да си пие редовно хапчетата и да се научи да пише смислен текст, в който аргументацията да не е православна пропаганда и бъртвежи от книжки с митове и легенди.

 17. 17 Профил на b_52_strato
  b_52_strato
  Рейтинг: 718 Неутрално

  До коментар [#15] от "imar":

  Писан е за портала "Култура" и неговата аудитория.

  Сайтът "Дневник" просто го е копирал оттам.

  Забранявам на бокулизачи и комуняги да четат постингите ми!
 18. 18 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#8] от "espresso":

  Просто и той надживя ню ейдж, либерализма и глобализма, анализирайки реалността след тях срещу заблудите на политиците сеейки тази зараза.
  Никога думата "ценност" не е звучала толкова изпразнена от съдържание.
  Нелош анализ, но за по-начетени по темата.

 19. 19 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3040 Неутрално

  До коментар [#12] от "samoedin":

  И Си го изгонил като кучета от Рая, заслужено разбира се - защото Си непогрешим.

  Като чета християнската злоба, разбирам защо Бог им е набил шута от Рая - в Рая зло не вирее.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3040 Неутрално

  До коментар [#14] от "samoedin":

  Тъмните векове, чумата, безпросветата, няма да изброявам повече, че е тежка тема - ги донесе християнството в Европа - Светата Инквизиция, 451 по Фаренхайт, Санкта симплицитас на Ян Хус, затвора за Леонардо да Винчи... и много още. Разликата между Европа и Арабския свят е че Европа е ПРАВОВА, защото е минала през ВЪЗРАЖДАНЕ, отхвърляйки религиозните догми, заменяйки ги с човешки такива. "Чиста и Свята република" е казал Апостола - който захвърля расото в името на човечността - Дякона е знаел че да замениш исляма с християнство е от трън на глог и правилно е искал правова държава. Но как се пуска власт от православните талибани, първообраз на комунистите - 500 години верни слуги на Султана, още толкова на Византийския "султан" , после 140 години на руския "султан" - ще се съюзят с Дявола с лекота, само да останат на власт - всъщност Дявола ще бъде поредният им "султан" .

 22. 22 Профил на Rex
  Rex
  Рейтинг: 432 Неутрално

  Минчев е класа. Много висока класа.

 23. 23 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 494 Неутрално

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги (Еф. 5:10-12).

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 24. 24 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3040 Весело

  До коментар [#22] от "Rex":

  Минчев е толкова висока летва, че и шампион на Лимбо не може да я мине.

 25. 25 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1327 Неутрално

  Добър и смислен текст!
  Но определено не и за тъпаци.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 1009 Неутрално

  До коментар [#4] от "7777":

  Виж горното и действай

 28. 28 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4083 Весело

  До коментар [#19] от "Deaddark":

  “В Рая злото не живее”

  Сатаната не беше ли паднал ангел стоящ от дясната страна на бога?

  klimentm
 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 483 Неутрално

  Езически съюз на безбожниците. Това имаме като наследство от просветителите-безбожници. Малка подробност - днешните администратори са като дърво без корен, загубили връзка с род, родина, с традициите на християнския произход. Успешно правят път на едни хора, предимно брадати, които обаче много добре са опазили традициите, имат страх от Бога и постепенно заселват континента. След няколко поколения цялата тази либерално-демократична пасмина ще потъне под натиска на новите европейци. Какво пък, империите загиват рано или късно. Особено империите на безбожниците. Имаше една, дето щеше да трае поне хиляда години, а издържа от 1933 до 1945. По на изток болшевишката империя докара до 70 години, и дотам. Бяха много прочути със събарянето на храмове и убийствата на свещеници и миряни. Сик транзит глория мунди!

  master
 33. 33 Профил на Bira
  Bira
  Рейтинг: 941 Неутрално

  това е изключително непочтено, в интелектуален смисъл, писание.
  защото всичките добри неща, които описва и приписва на христианството - личната отговорност и достойнство, "законът, вписан в сърцата и умовете", "оличностяването ... на автономната и самстойна личност" и т.н. и т.н. и т.н. - са все част от класическия идеал на анточността.

  - καλοκἄγαθος, от Херодот та до Аристотел и диалозите на Сократ;
  - добродетелта като единствена опора за човека (Сенека, Епиктет и стоиците);
  - стремежът към знание и ограничаване на желанието, които да бъдат основа за хармоничен живот без страх и страдание (епикурейците)

  Да се опитваш да бъдеш добродетелен на базата на организираната религия е погрешно. Да проповядваш това публично - и с претенция за културност и образованост - е лъжливо.
  А лъжливостта, наред с неспособността да видиш собствените си грешки, е основен враг на добродетелта и достойнството при античните.

 34. 34 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4405 Неутрално

  Х 0000 2020

  Да, имаш и опшън "Всички са маскари".
  Избери.

  Или избра като форумник "Saint of me"?
  Събрал се на събрание, самоизбрал се...

  До коментар [#3] от "⎮":
  До коментар [#2] от "dnevnikar":

  "Само Един е безгрешен."

  Никой не е безгрешен.

 35. 35 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2199 Неутрално

  До коментар [#33] от "Bira":

  Не е непочтено, просто е неграмотно. Тюрлюгювеч от недомислени клишета.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 36. 36 Профил на lemonadejoe
  lemonadejoe
  Рейтинг: 320 Неутрално

  Изглежда, че авторът не е наивник и остава само варианта, че това е съзнателно силно манипулативен текст.
  Защо "христианство и модерност", а не "христианство и порядъчност"? Защото повече хора искат да са модерни, а по-малко искат да са порядъчни.
  А всъщност в текста се говори за съвсем трето - "христианство и конституция" или "христианство и държавно устройство". Но авторът не смее да го каже направо.
  Той иска христианството да е в конституцията. Не защото е високо морално. Тук някой може да спори. Иска да е в конституцията, защото е модерно, а либерализмът е вече демоде. Може да се каже само "good effort" :)

 37. 37 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#34] от "dnevnikar":

  “ Да, имаш и опшън "Всички са маскари".
  Избери.”

  Имам, но тя няма нищо общо с темата.

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 38. 38 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1801 Неутрално

  Отказът от позоваването на християнските корени и принципи в Европейската консититуция беше ОГРОМНА ГРЕШКА!!!

 39. 39 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2199 Неутрално

  И като казах по-горе (коментар 4), че статията е написана много наедро, да дам малко примери.

  1. Изведеното като междинно заглавие, че на християнина "бог дава избор да постъпва соред повелята на собствената си съвест," се отнася към едни доста оплетени теологични постановки. Например според лютеранството и калвинизма, бог действително дава такъв избор, но спасението на душата е предопределено от бог още преди раждането на индивида. Един вид, ти си постъпвай по съвест, но спасениято на душата ти не зависи от постъпките ти.

  2. Огнян Минчев вижда 'врага," в някакви постмодерни племена. Ако са останали такива, те определено са вече ретро. Според учени като Дайвид Харви, Уенди Браун (която е политолог, какъвто е и Минчев), живеем поне трето десетилетие вече в пост-постмодерен период. "Малките наративи" на постмодернизма" са изместени от големи наративи: крайният ислям и евангелизма срещу светските държави; глобалния пазар срещу класически-либералните индивидуални свободи. Може и те да са сбъркали, а Минчев да е прав, но той пише за постмодернизма сякаш има консенсус, че той в момента е някакъв мейнстрийм. Мултикултрализмът, който Минчев сочи като някакво зло, всъщност засега се развива точно по класически-либерален сценарий. Т.е., ходи кеф ти с бурка, кеф ти по-гащи (то и това не е така във Франция, Белгия или Холандия), ама се съобразявай с либералните закони. Ако тръгнеш да убиваш карикатуристи, защото те обидили религиозно, заминаваш в пандиза според либералните закони.

  3. В "зеленият мем," който Минчев дава като пример за релативизъм, няма абсолютно нищо релативистично. Напротив, за тези хора има ясни определения за добро и зло. Добро е това, което съхранява природата; зло е - което я уврежда. Да, някои от решенията им са може би крайни - като тези да нямат деца или да не летят със самолет, но тези хора искат да живеят според принципите си. Между другото св. ап. Павел, който е чакал Христос да слезе от небето и царството господне да настъпи "ей сега, веднага," също не е бил фен на секса и на размножаването. (Жокер: според библеисти само седем от всичките му послания в Библията са действително писани от него.)

  4. За твърдението, че "оличностяването" едва ли не тръгвало от християнството, виж коментар 33.

  И т.н. Минчев е захапал няколко много сложни теми, които предава с едрата баданарка. Жалко за него и за "Култура," че публикуват едни толкова предварителни размисли.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 40. 40 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2199 Неутрално

  До коментар [#37] от "⎮":

  Интересно защо ти изтриха първия коментар. В него имаше негативна оценка на текста, но не нападки срещу личността на Минчев. Иронично е, особено като се има предвид, че Минчев се обявява против политически-коректното говорене.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 41. 41 Профил на │
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#40] от "7777":

  "Интересно защо ти изтриха първия коментар. В него имаше негативна оценка на текста, но не нападки срещу личността на Минчев. "

  Да се търси логика в действията на пъдарите е напълно безмислено. Както е казал народът, дай на някой власт да видиш колко струва. :)

  Did you know ... that no-one ever reads these things?
 42. 42 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3040 Весело

  До коментар [#28] от "klimentm":

  Точно - стоял е, станал е зъл и са му били шута - също като на Адам и Ева.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 44. 44 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3040 Весело

  До коментар [#33] от "Bira":

  Ааа, не така, колега - християнството е измислило всичко добро, преди това (преди 3300 години), не сме живели тук, а в Рая.

 45. 45 Профил на zippie
  zippie
  Рейтинг: 450 Весело

  До коментар [#32] от "gigabyte":

  ...са като дърво без корен, загубили връзка с род, родина, с традициите на християнския произход. ...
  —цитат от коментар 32 на gigabyte


  За съдба на дърво ли мечтаете? Или да ви управляват ДЪРВЕТА, било и то - стъпили здраво на своя корен?  П.П. С извинения към Ст. Цанев за полуплагиатсването ми.


 46. 46 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 2013 Весело

  " Обратната страна на монетата, алтернативата на постмодерната духовност е постматериалистичният фундаментализъм на глобалния пазарнизъм и трансхуманизма. Човекът няма нужда от "заблуди", от "илюзии" за стара или нова духовност, а от глобален пазарен успех и непрестанна технологична иновация. Безсмъртието, жадувано от човека, вписан в която и да е религия, е постижимо чрез интегриране на неговото съзнание като софтуер - в компютърен хардуер след изчерпване на ресурса на биологичното му тяло." Човечеството е било свидетел на безкрайно много примери на антихризъм и опити Бог да бъде заменен с какво ли не - самият човек на негово място, науката, парите, богатсвото.....Тъй като говорим за европейската цивилизация, ще дам пример само с една, сравнително добре звестна европейска империя, и нейните " достижения" в опита и да постави разврата на мястото на Христовата ценностна система ! Ето ги последиците:21 Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи.22 Като се представяха за мъдри, те глупееха,23 и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини.24 Затова, според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях, -25 те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.26 Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено.27 Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие.28 И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично1 Римляни Е, знаем как завърши тази империя ! Хубаво, че беше Християнството, за да покаже изхода от нейния нравствен упадък, а днес отново то търси да помогне на лутащите се в съвременната пустиня от хай тек и либерален модернизъм, корпоративен диктат и безкрупулен материализъм и меркантилизъм , лутащи се, които все повече разбират демагогията и манипулациите на живот без вяра в Христос, в основата на който стоят парите и пошлостта, нищо друго !
  —цитат от коментар 14 на samoedin


  Ауу закова джендъризма!
  А пък на Огнян Минчев 6++ за тази статия.

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 47. 47 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1814 Неутрално

  Много солиден текст на Минчев. За съжаление с малко изключения коментарите са на епидермално равнище.

 48. 48 Профил на otrqdnik
  otrqdnik
  Рейтинг: 2539 Неутрално

  Според мен старанието на автора да постигне висок академичен стил е довела до малко загубване на смисъла на места, поне за мен.
  Споре мен е изпусната есенцията, а тя е че няма друг идеологически продукт, който да е така добре структуриран - морални ценности и притчи, които обясняват важността им на практика, както и огромен обем легенди преплетени с реални събития. Това предполага дълбоко познаване и голяма експертност, което привлича хора с различни духовни и интелектуални потребности. Друга важна черта на християнското доктриниране е, че не носи големи поражения дори при хората склонни да се отдават на каузи, за разлика от марксовото учение за социалното равноправие, където без насилие няма как да се мине в крайна сметка.

  Авраамическите религии са много консенсусни за обществото, устройват и богати и бедни, като притъпяват класовата борба. Дори епохата на ренесанса е в резултат на поредица от мирни години, за което е способствал и религиозния общ фундамент изкристализирал след векове конфликти. Нека не забравяме, че сектите които са водили до класово противопоставяне са изкоренени много бързо - павликяните, богомили, катари, бенидиктинци и т.н. , които са били затворени общества проповядващи аскитизъм и по същество са стоически учения, биват жестоко преследвани защото изкревят обществения консенсус хората да бъдат зависими и взаимосвързани с властта и богатството. Не може на територията на някакво кралство да има хора, които се имат за напълно независими, които увличат крепостните селяни към каузата си.
  Основната роля на религията е да запази статуковото, като нещо свято и установено от божията воля. Както казва Азимов - във всички варианти и епохи има едно важно нещо, което винаги се повтаря и е запазена марка на религиите - те акумулират огромни финанси и са дясната ръка на властта!
  Модерността и материализна нямат нищо общо с религията, докато има бедни ще има нужда и от религии - отдушник на онеправданите. Ако погледнем развитието на съзнанието, реално човек започва да има нужда от отдушник на неуспехите си още от най-ранна ученическа възраст. Тя дава повече търпимост в поттиснатите, което не винаги е добро и правилно според мен. Излиза, че дълбоката морална теория е приемлива и служи на всички по различен начин.
  В книгата "Името на розата" са посочени много морално етически казуси точно след времето на инквизицията, там доста добре е обяснено за преследванията на стоиците и мотивацията на инквизиторите, точно това липсва на глупавия филм - няма я есенцията - най-важното!
  Всъщност истината е, че всичко се движи от пра стария психологически принцип на отделните съзнания - едни искат да властват неистово над други, защото така демонстрират сила - преди е било инквизиция, в днешно време същите хора биха били политици.

 49. 49 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1061 Неутрално

  До коментар [#19] от "Deaddark":

  Усещаш ли какво си написъл? Ако се уповаваш на логиката е безмислено, ако искаш да си искрен също е безмислено. Но извира злобата не от другите , а от теб - е, тогава има смисъл.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 50. 50 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 661 Неутрално

  До коментар [#7] от "eti mehter":

  Ми то като гледам пак си ги получил... И пак има защо. Пътят на Европа не е пътят на християнството. Пътят на Европа е път ПРЕЗ ХРИСТИАНСТВОТО и то, разбира се, е оставило своя отпечатък върху културата ни. Когато обаче сме излезли от него, ние сме били СВОБОДНИ ХОРА. Нищо подобно не се е случило с исляма. Всички, опитали се да преминат през него, така и са си оставали - в средата на блатото. Затова, скъпи на сърцата на всички ни Эти, нито едно от откритията на съвременната култура не идва от ислямските държави. Всичко при тях е заимствано от ЕВРОПЕЙСКИТЕ.

  При исляма имаме история като на индианците, които са се научили да гърмят с испански пушки и да яздят испански коне... Затова изборът им е бил между две възможности: да станат европейци второ качество, или да ги няма въобще. Резултатът: днешна Латинска Америка и резерватите в САЩ. И мощната бразилска култура, която също трудно може да бъде определена като индианска.

  Проблемът не е, дали е трябвало да се отказваме или не от християнството, а в това, че ислямът, като ПОРОБВАЩА РЕЛИГИЯ, не е трябвало да бъде допускан в Европа въобще. Защото веднъж вече тя е била ОТВОЮВАНА ОТ НЕГО. И Турция остава с единия крак в Европа, а не бива окончателно изхвърлена оттам, благодарение на великия Ататюрк, който я ЕВРОПЕИЗИРА и ДЕИСЛЯМИЗИРА.

 51. 51 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 661 Неутрално

  Интересно ми е да следя Огнян Минчев, от силно либерален става все по-консервативен, антиемигрантски, про-християнски и пр. Струва ми се, че обяснението е съвсем на повърхността - нищо конспиративно или грантово - просто остарява, както всички нас, а старите хора май май сме консерви. Но пък и ние имаме право на глас, нали затова е демокрацията. Който има да каже нещо по-добро или по-убедително от него, да заповяда.
  —цитат от коментар 8 на espresso


  Ти, ако искаш остарявай, ама аз си спомням как на 80-тия си рожден ден вуйчо ми се напи и се разрева, че почти половината му живот вече минал.... И как четири години по-късно го видях да сваля някаква към четриесе годишна продавачка на пазара във Велико Търново. И понеже не е от тези, дето лесно им се отгатва възрастта, тя му се връзваше... Та - остарявай си, щом ти доставя удоволствие, ама недей да се ортачиш на другите...

 52. 52 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 661 Неутрално

  Доста разтеглен текст. Може би подходящ за специфична аудитория, но е и за този сайт.
  —цитат от коментар 15 на imar


  Текстът не е разтеглен, а разтегателен. Което и позволява коментари от рода на тези, предшестващи Вашия: 9, 12, 14... Та - към авторите им: вижте, колеги, МЯСТОТО НА ХРИСТИАНСТВОТО В СЪВРЕМЕННАТА КУЛТУРА вие го разбирате точно както Эти разбира МЯСТОТО НА ИСЛЯМА В СЪЩАТА... Резултатът от съсъществуването на едните и на другите мнения е именно ужасяващото Минчев постмодернистично мислене, което, между другото, също има - и то не малък, принос Европа да е това, което е днес. И също е част от пътя, който е трябвало да бъде изминат.

 53. 53 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 661 Неутрално

  До коментар [#14] от "samoedin":

  Ми това същото - за Рим и за християнството Тойнби го обяснява великолепно, при това - със съответния понятиен апарат - универсална държава и универсална църква. Хвърли един поглед, та да не пишеш дилетантщини.
  ………………..
  А за мен лично християнството - започнало като неевропейската, типично юдаистка секта на горкия Йешуа, става това, което познаваме, най-вече благодарение на факта, че се превръща в религията на римските РОБИ.

 54. 54 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 3040 Неутрално

  До коментар [#49] от "olexander":

  Просто тест: християнин ще прости, псевдо такъв ще скочи.

 55. 55 Профил на jazzi
  jazzi
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Хубаво е в подобен тип публикации авторът да започва с ясно изложение на тезата си защото впоследствие в текста засяга множество теми и както се вижда от коментарите всеки взема по нещо и почва да го чопли в различна посока. Така и аз се хващам за лайтмотива, взет от Посланието до Евреи, в което ап. Павел цитира божиите думи за Новия Завет до Йеремия, 31:31-34 и го отнасям към основната нишка на анализа, касаеща Християнството като основа за развитието на съвременна Европа. Новият завет за Йеремия е в бъдещето, след отвеждането и завръщането на еврейския народ като пленници за 70 години във Вавилон, а за ап. Павел е призвание и дело, за което той свидетелства и на което основава божията църква сред езичниците, според Словото, дадено на пророцоте Йеремия и Исая. Идването на божият Син Иисус Христос сред хората, предсказано от всички старозаветни пророци и точно посочено в Даниил 9:25, представлява центъра и апогея в историята на човечеството и божия спасителен План, но впоследствие настъпват времена на залез и отстъпление, които стигат до тъмните векове духовна безпросветност през Средновековието. Пробуждането и дъховното възраждане стават възможни най-вече заради обръщането на хората към Бога и достъпът им до Словото след превода на Библията от Джон Уиклиф на английски и Мартин Лутър на немски през 14-15 век. Именно Реформацията задвижва Ренесанса и т.нар. Просвещение, в което се пръква и хуманизма и всички други -изми. Това, което имаме днес като духовност по същество е поредното падение и отстъпление от истинния Бог и християнаството, и не е нищо друго освен завръщане към езичеството и поклонението пред Природата или пред творението вместо пред Твореца, познато още като Пантеизъм. О да, и Хуманизмът по същество е същото, и Ню Ейдж, и т.н., а жалкият опит на Минчев за примирение на Христа с Буда ще отмина без коментар. Така пред нас се очертава и неумолимо идва развръзката на гореспоменатите история на човечеството и божия спасителен План, които се описват в последната книга на Библията, в Откровението на ап. Йоан, дадено му от Исуса Христа... "Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите..." Хубаво е да знаем, че наред със заблудите на езичеството и идолопоклонството, божието Слово и Светия Дух ще са по-достъпни и по-активни от всякога, така че всеки да може да вземе решение за себе си и страна в тази война, а след това възможност за последващо духовно пробуждане и обръщане няма да има, защото сам Божият Син ще се завърне да прибере при Себе Си тези, които са Му верни, следват Го и се наричат с неговото име. Защото Спасението е от Бога, на когото се кланяме с Дух и Истина, а светският живот е суета, мерзост и заблуда. Бъдете бдителни, мъдри и нека Светият Дух да ви води! Дерзайте!

 56. 56 Профил на selinda
  selinda
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Добре, на теория може всичко да звучи много убедително, но църквата прави всичко възможно да отблъсква всеки потомствен християнин, способен на разсъдък. Църквата прави най-абсурдните възможни изказвания, изпълнена е с множество агенти на ДС, някои от тези попове правят политическа пропаганда в провинцията пред богомолците, в същото време демонстрират своите слабости към материалните блага дори много повече от гражданите. Те са очевидни инструменти на определени политики, отгледани са и обучени в Москва и по всичко искат да приличат на своите кумири от РПЦ. За католическата църква дори не ми се започва с всички ужасии, които са сътворили и до ден днешен продължават да прикриват.
  Още Волтер и Толстой разобличиха фалша и лъжата на църковните служители. Поповете днес са се превърнали във фарисеите, които сам Исус е изгонил от храма. Църквата е паметник.

 57. 57 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#56] от "selinda":

  Християнската култура е нещо далеч повече от църквата.
  Ние сме такива, каквито сме, върху основите на християнството и далеч отвъд придържане към практикуването на религията.

  При капитализма всичко е за пари. Само раята трябва да създава и отглежда хора, за без пари...
 58. 58 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#32] от "gigabyte":

  Даже не е езически. Освен от християнството, е откъснат и от езическите си корени и традиции

  При капитализма всичко е за пари. Само раята трябва да създава и отглежда хора, за без пари...
 59. 59 Профил на jazzi
  jazzi
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#56] от "selinda":
  Забележи как започва напр. 1 Коринтяни:
  "1. Павел, с Божията воля призован да бъде апостол Исус Христов, и брат Состен, 2. до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призовани светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исуса Христа, нашия Господ, Който е и техен и наш: 3. Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа."
  и още, в Матей 18:20
  "Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях."
  или Йоан 12:26
  "Ако служи някой на Мене, Мене нека последва; и дето съм Аз, там ще бъде и служителят Ми. Който служи на Мене, него ще почете Отец Ми."
  и още, и още...Църквата са верните на Христа люде, а не администрацията и властта на някакви си брадати мъже в черни рокли или накичени със злато и багри като пауни, които имат претенцията да са наместници на Бога и да ни представляват пред Него. Няма и не може да има други посредници между Бог Отец и хората освен самият Бог Син Иисус Христос, както се цитира и в статията Йоан 14:6 и именно това са схванали много от хората и е дало ход на Реформацията. Протестантството означава буквално свидетелстване (ТЕСТАРИ-) в полза на (ПРО-) и там, както и в първите църкви (вж. Деяния на апостолите), няма свещеници и свещенослужители защото Христа е нашият Първосвещеник (вж. Евреи 9). Затова покланяйте се на Бога с Дух и Истина (Йоан 4:23), а не пред икони, свещи, по задушници, курбани и т.н.

 60. 60 Профил на hli32616303
  hli32616303
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#36] от "lemonadejoe":

  Отказът от историческото и логическите причинно следствени връзки, които обясняват формирането на нашата култура и цивилизация, е пълен гретенизъм (опа, кретенизъм).

  Не може да 'твориш' постистина, в името на крайния либерализъм и психопатологичен стремеж към свобода на личността.

  Човек не е истинския творец, бог е творецът

  При капитализма всичко е за пари. Само раята трябва да създава и отглежда хора, за без пари...
 61. 61 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2199 Неутрално

  До коментар [#60] от "hli32616303":

  Либерализмьт, ако стане краен, спира да е либерализьм?

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 62. 62 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2199 Неутрално

  До коментар [#53] от "gr52":

  Моля, препорьчайте книжка за ранното християнство и римските роби.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 63. 63 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 661 Весело

  До коментар [#62] от "7777":

  Няма да препоръчам!

 64. 64 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2199 Любопитно

  До коментар [#63] от "gr52":

  Защо не?

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 65. 65 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 661 Неутрално

  До коментар [#64] от "7777":

  Защото най-големият грях, който мога да си представя, е да се опитвам да формирам някого по свой образ и подобие. За мисленето е полезно да лови идеи, носещи се във въздуха, но не и да следва чужди пътища. Търси, рови из литературата, мисли, бъди критична - ще откриеш твоите, а не моите неща. И ще бъдеш самата себе си.
  ……………………
  Ще ти подскажа обаче нещо друго: "И те се заклеха в името на Аллах, че онзи, който веднъж умре, никога повече няма да възкръсва." Можеш ли да си представиш по-голям грях от този на родителя, желаещ да живее още един живот - този на детето си, внушаващ му цели, които сам не е могъл да постигне? Да изядеш живота на някого, за да живееш още един живот, за да възкръснеш в този някой? Самото християнство е грях. Проблемът на възкресението не е фактологичната му истинност, а етическата му недопустимост.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK