Икономика по време на пандемия – как да се олекоти шокът

Не бива да се допуска в условията на извънредно положение насочване на средства на данъкоплатците за покриване на загуби, нямащи нищо общо със сегашната криза.

© Велко Ангелов

Не бива да се допуска в условията на извънредно положение насочване на средства на данъкоплатците за покриване на загуби, нямащи нищо общо със сегашната криза.Анализът е препубликуван от страницата на Института за пазарна икономика (ИПИ).


Разпространението на коронавируса безспорно ще окаже и вече оказва сериозен ефект върху икономиката на България. Обявеното извънредно положение и последвалите строги мерки в огромна степен промениха икономическия живот в страната. Прегледът на литературата от предходни световни епидемии, както и моделирането на потенциалните макроикономически последици показва, че ефектът от подобен шок е различен от това, което се наблюдава при финансова и икономическа криза. Пандемията води до много дълбок краткосрочен удар върху икономиката, който засяга всички, макар и през различни канали и в различна дълбочина. Икономическите мерки по време на пандемията, взети в рамките на обявеното извънредно положение, следва да се фокусират на първо място именно върху този краткосрочен шок.


Общи положения в дебата за мерките
- Няма мерки, които да предотвратят или напълно компенсират неблагоприятния стопански ефект от подобно катастрофично събитие. "Цената" на кризата не може да бъде избегната, в най-добрия случай може да се олекоти краткосрочният удар.


- Мерки - предприети от бизнеса или правителствата - могат да облекчат само част от щетите, при това не в еднакъв мащаб за всички. Засегнатите бизнеси не могат да очакват запазване на дейността и печалбите все едно не е имало пандемия.


- На макрониво безсмислено е да се правят опити с публични средства да се замести ефектът от свиването както в търсенето, така и в предлагането. Опит за подобни мерки може да има огромна фискална цена и нулев реален ефект.


- На микрониво всяка подобна криза удря реалния сектор и голяма част от стопанските агенти ще трябва да понесат в една или друга степен загуба.


- Икономиката е гъвкава система от отношения, която се адаптира към неблагоприятни външни шокове - лошо време и бедствия, пандемии, терористични актове и др. Краткосрочният шок не означава стопански апокалипсис. Извън глобален катастрофичен сценарий след период на ограничителни мерки световната икономика ще започне да се връща към нормалността - важно е колко бързо стопанските субекти ще възстановят продуктивността си и капацитета си.


- Мерките трябва да целят подкрепа на предприемачи, които полагат усилия да адаптират и спасят бизнеса си, да го съхранят и "рестартират" - затова и те трябва да са обвързани с поддържане на дейност, запазване на заетост, плащане на партньори и т.н. Различната степен на "самоучастие" е поне инструмент поне донякъде да се гарантира, че средствата ще се ползват от иначе жизнени бизнеси, които възнамеряват да възстановят дейност след краткосрочния шок.


- Още повече различните форми на държавна помощ създават огромен политически и морален риск - не бива да се допуска в условията на извънредно положение насочване на средства на данъкоплатците за покриване на загуби, нямащи нищо общо със сегашната криза.


- С мерките си правителството не трябва да пречи или да намалява стимулите на частния сектор да търси пазарни решения чрез предоговаряне на срокове и плащания, намаляване на цени/наеми и други подобни.


- Добрите дългосрочни политики - насърчаващи инвестиции, труд, развитие на човешкия капитал, финансово благоразумие, подобряване на качеството на живот - ще са важни за бързо възстановяване и икономически растеж след края на периода на ограничения и битка с пандемията.


Неизбежната краткосрочна рецесия


При пандемия и тежки временни мерки за ограничаване на социалния и икономическия живот може да се очаква много тежък краткосрочен удар върху икономиката. Прегледът на икономическата литература за пандемиите показва, че потенциално при по-мек сценарий на заболеваемост ефектът би бил в рамките на 1% от БВП на страната, докато при по-тежък (критичен) сценарий той би достигнал 4-5% от БВП на страната. Имайки предвид твърдите мерки у нас, както и в Европа, очакванията са по-скоро за дълбок удар - едномесечно извънредно положение дори надхвърля някои от допусканията на критичния сценарий.


Подобен удар върху икономиката би означавал, че в рамките на 2020 г. цяла Европа, в т.ч. и България, ще изпадне в рецесия. Европа вече беше в състояние на "синхронизирано забавяне", така че стои отворен въпросът дали еднократният шок няма да доведе до нова финансова криза и по-дългосрочно забавяне в Европа и в България. Към момента обаче фокусът е върху безпрецедентната ситуация с коронавируса и бързото приспособяване на икономическия живот у нас към тази нова реалност.


Неблагоприятните стопански ефекти от пандемията са различни по причини, значимост и време за въздействие. Така например някои бизнеси изцяло преустановяват дейността си заради ограничения в социалния живот. В тази група попадат организаторите на културни или спортни събития, кафенета, барове и т.н., но заедно с тях засегнати са и всички, свързани с въздушен транспорт и изобщо презгранично пътуване, въпреки че няма пълна забрана за дейността им. Отделно кризата е с "отворен край", което е сериозен шок за планиране на летния туристически сезон, макар засега формални забрани да не са въведени.


Промишлените предприятия, интегрирани в глобалната икономика, трябва да се справят с провалени доставки на суровини или части и отказани или отложени поръчки. Това са краткосрочни и непосредствени въздействия на кризата; отделно, общото свиване на стопанската активност ще доведат до по-ниско съвкупно търсене на макрониво. С други думи, индиректно почти всички стопански субекти ще бъдат засегнати в следващите тримесечия заради по-ниско потребление и вероятно отлагане или преосмисляне на инвестиции. Това може да доведе и до свиване на търсенето на бизнес услуги - ИТ, аутсорсинг на процеси и др. - които засега не срещат директни пречки пред дейността.


Действията на правителствата трябва да отчитат това - една част от мерките ще са временни, с краткосрочен характер и ще са насочени към облекчаване на непосредствения шок в икономиката, докато в дългосрочен план фокусът трябва да е върху поддържане и подобряване на благоприятна регулаторна и данъчна среда, която да позволи бързо адаптиране на икономиката и възстановяване на растежа в периода след края на ограниченията.


Бюджет по време на пандемия


Икономическият шок от коронавируса безспорно ще има сериозни фискални измерения. Потенциалният удар върху БВП на страната ще доведе до спад в бюджетните приходи - финансовият министър вече спомена предварителни оценки, при които приходите не се изпълняват с около 3 млрд. лв. Съдейки по тежкия сценарий за макроикономически ефект от коронавируса (загуба на 4-5% от БВП), подобен ефект върху приходите в бюджета е напълно възможен. Евентуално разсрочване или удължаване на сроковете за плащане също ще има ефект върху общите събрани приходи за годината.


Ефектът върху разходите също ще е сериозен. Разходите в здравеопазването и социалната сфера ще се повишат, като директен резултат от борбата с вируса. Разходите, свързани с работната сила, също ще се повишат, независимо дали ще бъдат под формата на обезщетения за безработица или нови мерки за запазване на заетостта. Към това можем да добавим и дискусията за множество допълнителни мерки - ликвидна подкрепа за компании и различни секторни мерки, които също биха имали своето бюджетно измерение.


Бюджетният ефект на коронавируса ще бъде висок и това трябва да се вземе под внимание в общата фискална рамка. Бюджетът трябва да отчете новата ситуация и да преосмисли приоритетите си за тази година. Публични разходи, които не са спешни или критични, могат да бъдат отложени. Факт е, че инвестициите са особено важни за икономическия растеж, но в година на безпрецедентна пандемия и извънредно положение някои от тях могат да бъдат преосмислени и отложени. Част от публичната цена на коронавируса трябва да бъде покрита с преструктуриране на разходите в бюджета, така че натискът върху бюджетното салдо да бъде частично омекотен.


Мерките в Европа


Краткият преглед на мерките в Европа показва много сходства между отделните страни това се потвърждава както от последната позиция на Еврогрупата, така и от нашия преглед на мерките по страни. Основните направления в националните мерки са следните:


- Моментални фискални мерки за ефективна борба с епидемията - тук влизат непосредствените разходи в подкрепа на здравните и други органи за овладяването на кризата


- Подкрепа за работниците, които са ударени от кризата, с цел да се ограничи загубата на работни места и доход - тук влизат мерките, свързани с краткосрочна подкрепа за изплащане на възнагражденията на застрашените работници, удължаване на болнични и разсрочване на някои данъци


- Ликвидна подкрепа за компании, които са изправени пред сериозни ликвидни проблеми заради кризата, с фокус върху малки и средни предприятия и конкретни сектори - мерки за разсрочване на данъчни плащания и държавни гаранции, които да осигурят краткосрочно финансиране на компаниите.


Тези основни направления на мерките се виждат в почти всички страни. В някои държави имат условно заделен ресурс за справяне с кризата и насоки на мерките, но повечето са фокусирани върху краткосрочните мерки и все още нямат оценка за тяхната цена. В позицията на Еврогрупата ясно е казано, че цената на този тип мерки няма да тежи от гледна точка на фискалните правила на европейско ниво. В края на документа сме представили кратък преглед на мерките в някои държави. Важно е да уточним, че в прегледа е важна обединяващата нишка. Сляпо копиране на абсолютно всички мерки, въведени някъде и съобразени със спецификата на местно трудово, финансово и данъчно законодателство е непродуктивно.


Възможни икономически мерки


Общият поглед към макроикономическия удар от коронавируса, както и прегледът на развитието в другите държави дава ясна посока на евентуални мерки в България. Бъдещето развитие на ситуацията с вируса е непредвидимо, но на първо време е важно да се фокусираме върху възможните краткосрочни мерки. Със сигурност има нужда от дебат за необходимите дългосрочни политики за преструктуриране на стопанската активност и връщане отново на траекторията на висок растеж - засега обаче на дневен ред са спешни действия, които би следвало да се ограничат до адресиране на непосредствените проблеми.


Промяна в приоритетите на държавния бюджет


Държавният бюджет за 2020 г. беше гласуван при очакването за растеж и поредна рекордна година по отношение на приходите. Новата ситуация изисква нови приоритети и вътрешно преструктуриране в бюджета. Разходи, които не са критични в момента, в т.ч. предвидени публични инвестиции, могат да бъдат отложени, така че натискът върху бюджетното салдо да бъде намален.


Фискална подкрепа за непосредствената борба с епидемията


Повишените разходи, които имат директно отношение към справянето със ситуацията, са безспорни. Тук влизат лечебните разходи, в т.ч. оборудване и консумативи, подкрепа на медицинския персонал, повече ресурс за социалните услуги спрямо възрастните, особено социалния патронаж, който играе ключова роля в създалата се ситуация. Това са неизбежните разходи за справяне с епидемията.


Подкрепа за работниците, които са ударени от извънредното положение


Големият фокус безспорно е върху работната сила, като масови съкращения при спиране или рязко ограничаване на приходите са очаквана бизнес реакция. Не случайно във всяка страна основната мярка е насочена именно към запазване на заетостта. Ако бъдат съкратени, работниците ще имат право на обезщетение за безработица и това така или иначе ще бъде увеличен разход за НОИ. Утвърдена и използвана схема е предоставяне на държавна помощ за определен срок за покриване на част от работната заплата от държавата, ако работодателят не уволни наетите и продължи да им плаща пълното възнаграждение.


На микрониво работникът получава пълния си доход, а не 60% обезщетение за безработица, а помощта отива към компании, които не възнамеряват да прекратят бизнеса и имат дългосрочно намерение да продължат дейност. На макрониво така се запазва квалифициран персонал, изградени отношения и в най-общ план икономиката е по-подготвена с човешки капитал за "рестарт". Към момента българското правителство е заявило намерение да въведе такава схема при продължителност от 3 месеца и държавна помощ в размер на 60% от размера на заплатите, като не е ясен обхватът на лицата, за които ще е допустимо да кандидатстват.


Ликвидна подкрепа под формата на данъчни мерки


Важно е да направим уговорката, че в не много далечно бъдеще ще бъде на дневен ред дебат за данъчни мерки, които да повишат инвестиционната привлекателност на България и конкурентоспособнотта на бизнеса. В случая обаче непосредствената дискусия е за бързи мерки, които да подобрят в най-краткосрочен план ликвидността на засегнатите от ограниченията. Най-очевидният подход е да се отложат крайните срокове за някои плащания. Към момента предложението на правителството е за отлагане с 3 месеца на срока за годишните декларации по корпоративното облагане. Подобен подход може да предложи за срока за годишните данъчни декларации на физическите лица (който засяга и едноличните търговци).


Все пак трябва да се отчита, че голяма част от бизнеса не е пряко засегнат от ограниченията пред дейността и би следвало да продължи да плаща дължимите данъци, акцизи и осигуровки в предвидените срокове, още повече че текущите публичните разходи трябва да продължат да се извършват без забавяне. Ако се приложи ефективно схемата за подкрепа на заетостта, това е възможност за известна ликвидна помощ за работодателите, при които има значителен разход на труд. За най-малките фирми обаче - в които основно работят собственици или членове на семейството - тази схема може и да е по-трудноприложима. Още повече, те имат фиксирани разходи - месечни вноски за социално и здравно осигуряване - които не зависят от обема на дейността и приходите.


Възможен механизъм е удължаване на срока за плащане на осигуровки на самоосигуряващи се лица (с един или два месеца), като възможността не бива да се разпростира върху по-големи фирми. Не на последно място, и сега законодателството позволява разсрочване на задължения към НАП, като това обаче изисква договаряне и съгласие на приходната администрация.


Ликвидна подкрепа за малките и средни предприятия (МСП)


Това изглежда ще бъде един от основните механизми за бърза реакция в целия ЕС. Подходът в други страни включва създаване (или използване на вече съществуваща) схема за гаранция, която се разпростира върху новоотпуснати краткосрочни кредити от търговските банки към бизнеса. За да се ограничи т.нар. "морален риск", а и за да се насочат средствата към компании, които ще ги използват да спасят дейността на предприятията, а не за покриване на загуба на собственика, добрите характеристики на подобни схеми са две: лимит на средствата за кредитиране на отделно предприятие - например до 1 млн. лв., гаранцията не е за 100% от сумата - т.е. банката също носи риск, и кредитиране само на иначе "здрави" компании. В повечето страни схемите за големи компании са отделни от тези за МСП.


Засега българското правителство даде доста оскъдна информация за намеренията си. Изглежда ще се активизира схема за гаранции по кредити за МСП през Българска банка за развитие - но няма никаква яснота по параметрите и изискванията за достъп. По-притеснително е намерението за финансиране на големи компании чрез покупка на акции и дялове с опция за обратно изкупуване. Няма яснота как ще изглежда схемата, но подобен подход създава значим риск да се използва извънредното положение за "набутване" на вече губещи или проблемни фирми на ББР (т.е. на данъкоплатеца), като съответно от схемата ликвидност печели единствено въпросният недобросъвестен инвеститор.


Ясни санитарни правила за тежката индустрия


Големите структуроопределящи предприятия трябва да въведат засилени санитарни мерки и ясно да отделят различните смени и екипи в предприятията. При по-широко разпространение на коронавируса е неизбежно да има случай на заразени и в някои от най-големите предприятия в страната. Ясното разделение на смените и екипите ще позволи изолирането на контактните лица да бъде ограничено и предприятието да продължи да работи нормално.


Кратък преглед на мерките в Европа - към 16 март 2020 г.


Германия


Мерките в Германия са в 4 посоки - компенсация на работниците, разсрочване на данъчни плащания, ликвидна подкрепа за компании и европейски фонд.


Работници: Германия има автоматични стабилизатори и система за компенсиране на работниците, които са засегнати от краткосрочни шокове в икономиката. Първата мярка на практика прави тази система по-гъвкава и отваря допълнително достъпа до механизма. Ако намаленото работно време бъде одобрено, Федералната агенция по заетостта заплаща 60% от нетната заплата, а останалото се допълва от работодателя според възможността, тоест спрямо намаленото работно време.


Данъци: Предвиждат се различни механизми за отсрочване на данъци за бизнеси, което да им даде необходимата ликвидност в трудните времена. Тук влизат различни разсрочвания на данъчни плащания и отпадане на глобите при закъснели плащания, ако закъснението е директно обвързано със ситуацията около коронавируса. Поради различните данъчни системи в двете страни, не са водещи детайлите, а общата посока на данъчните мерки за ликвидна подкрепа.


Финансиране: Чрез различни механизми държавата ще предоставя ликвидна подкрепа на компании, които изпитват затруднения. Това са няколко програми за преференциални кредити (не грантове), които са разделени спрямо големината на компаниите. При съществуващите програми са олекотени изискванията, а има и някои нови програми за компании в много тежко състояние.


Европейски фонд: Последното направление е свързано с участието на Германия в общо европейско усилие за отговор на коронавируса.


Италия


Мерките в Италия още се обсъждат и не са одобрени във финален вариант. Обсъждат се предложения за подкрепа на работниците - всички, чието работно време е съкратено или са пред съкращение, получават 9 седмици обезщетения за безработица, а на работници, чиито деца трябва да са у дома, ще бъде поета 50% от заплатата. Самонаетите ще получат еднократно отстъпка от 500 евро, някои данъчни плащания ще бъдат отложени с поне една седмица. Работниците, които остават да работят на текущите си работни места, тоест не работят от вкъщи, ще получат еднократен бонус от 100 евро.


Франция


Фокусът на френското правителство също е осигуряване на ликвиден ресурс за компаниите и подкрепа за доходите на работниците, които остават у дома. Ликвидната подкрепа е чрез различни кредитни линии за предприятията и разсрочване на данъци и осигурителни плащания в размер на 15-20 млрд. евро. Големият реален разход е частичната безработица (около 15 млрд. евро), като планът е да се покрият до 84% от заплатите на работниците, които остават у дома за 10 дни. Остава спорен въпросът дали този механизъм ще има таван и ограничение за високите заплати.


Дания


В Дания най-важните мерки за смекчаване на негативните ефекти от ограниченията върху социалната и икономическата активност са две: въвеждане на схема за частично субсидиране на разходите за труд на работодатели в засегнати отрасли и схема за ликвидна подкрепа.


Предприятия, които трябва да съкратят поне 50 заети, или не по-малко от 30% от персонала си, поради рязко свиване на дейността си, получават стимул да запазят работните места. Ако работодателите задържат тези работници, получават от бюджета държавна помощ, равняваща се на 75% от дължимите заплати, но до таван, който е малко по-нисък от средната нетна заплата, а останалите 25% от възнагражденията остават за сметка на работодателите. Едновременно с това, работниците се задължават да ползват 5 дни от полагащия им се годишен платен отпуск. Схемата ще работи за 3 месеца.


Правителството създава и две схеми за държавно-гарантирани краткосрочни заеми - за малкия бизнес и за големи предприятия. Мярката въвежда държавна гаранция за до 70% от новоотпуснати от търговските банки кредити за бизнеса, които докажат значителен спад на приходите от началото на кризата.


Австрия


Австрия обяви, че заделя 4 млрд. евро за икономически мерки в отговор на коронавируса. Мерките включват подкрепа за ликвидността на компаниите чрез заеми и разсрочване на данъци, нов модел за субсидиране на работниците, които трябва да минат на намалено работно време, подкрепа за семейни малки бизнеси, както и секторни мерки в туризма и културата.


Коронавирусът е най-голямата тема за България и света, но ако искате да следите лесно какво друго си струва да знаете, четете новата рубрика "Новини без коронавирус".


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (35)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1926 Неутрално

  Ще стане както винаги. Банката ти взима всичко, и, после продава евтино на техни ора. Има ли някой който да не е наясно !!!

 2. 2 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3010 Любопитно

  До коментар [#1] от "442":

  Банките изкараха едни добри 10 години и могат да си позволят да бъдат далеч по-внимателни /отколкото при предишната криза/ със закъсали клиенти, а такива сега ще има, особено от хотелиерския и въобще от развлекателния бизнес.
  Това, което ме притеснява, е дали държавата ще бъде адекватна на ситуацията.

 3. 3 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 1547 Весело

  Бели мишки са нашите бизнесмени. И държавата я няма никаква... Гледайте и се учете от големите!
  Мениджмънтът на Боинг увеличи два пъти дълга, докато усърдно изкупуваше акциите на компанията и повишаваше цената. Само за някакви си 100 милиарда изкупили акции палавниците. Онзи ден дръпнаха парите от кредитната линия до максимума - 13 милиарда долара... и започнаха да мрънкат на правителството да спаси компанията с инжекция от 60 милиарда... Естествено с парите на данъкоплатците... За сметка на това пък изработиха Ковчег 737 Мах... Най-безопасният ков..самолет когато започне да лети. Отплеснах се. Прекалявам с критиката - последното беше запланувано да бъде платено от потребителите... а, не от държавата. Е, и при големите стават провали.

 4. 4 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2339 Неутрално

  Бели мишки са нашите бизнесмени. И държавата я няма никаква... Гледайте и се учете от големите!Мениджмънтът на Боинг увеличи два пъти дълга, докато усърдно изкупуваше акциите на компанията и повишаваше цената. Само за някакви си 100 милиарда изкупили акции палавниците. Онзи ден дръпнаха парите от кредитната линия до максимума - 13 милиарда долара... и започнаха да мрънкат на правителството да спаси компанията с инжекция от 60 милиарда... Естествено с парите на данъкоплатците... За сметка на това пък изработиха Ковчег 737 Мах... Най-безопасният ков..самолет когато започне да лети. Отплеснах се. Прекалявам с критиката - последното беше запланувано да бъде платено от потребителите... а, не от държавата. Е, и при големите стават провали.
  —цитат от коментар 3 на puknatastotinka


  Е, Боинг не могат да се мерят с ИЛ! Особено с ИЛ 18! Руските самолети не падат! Ако някой падне, това е дело на империалистите! А краварите не могат да правят самолети като руснаците! Техните самолети падат, защото не ги крепи във въздуха духа на комунистическия интернационал и лично на другаря Путин!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 5. 5 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 1771 Неутрално

  Ето ги и мерките в САЩ

  https://www.investor.bg/sasht/337/a/pravitelstvoto-na-trymp-planira-da-prashta-chekove-na-amerikancite-300583/

  Бате, Влади Горанов и редовите автентични и не толкова автентични десни демократи биха казали, че това е левичарски популизъм

  Бог да благослови Америка за България!
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5883 Неутрално

  До коментар [#4] от "lz2":

  Горкичият. Дори и самолетите са ти terra incognita !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2644 Неутрално

  ние сме толкова бавно развити ,че няма да усетим никакво изоставане в икономиката ,напротив ,ще настигнем напредналите много по бързо .

 8. 8 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 1538 Неутрално

  Публикувам анализа на ситуацията от Пенчев, шеф на Уолтопия. Намирам го за доста точен, или поне дискусионен. За разлика от действията му, демонстриращи пълна липса на морал.

  „Да ви кажа за коронавируса: Няма да можем да го убием. Твърде заразен е и е твърде разпространен вече. Ще живеем с него, тъй както си живеем с грипа.
  Възможно е някоя държава да успее да се справи и да го изчисти от територията си, но за много държави с по-слаби институции и големи популации ще бъде невъзможно.

  В тези държави заразата ще се разпространи експоненциално и ще убие голяма част от възрастните хора. Младите ще придобият стадна имунизация. Ако тя е трайна, което е по-вероятно, жителите на тези държави ще бъдат първите, които ще се адаптират към новата реалност. Адаптацията на тези народи ще коства най-много животи на стари хора и ще е най-болезнена. Но и най-бърза. Хората от тези държави първи ще станат безопастни за останалите. Те ще са преболедували, имунизирани и ще могат свободно да пътуват, работят и да се забавляват. Те ще бъдат желани работници и компаньони.
  Държавите, които са прекалявали с ограничителните мерки, ще са пълни с непреболедували хора, живеещи в страх и ограничения.
  Светът ще се раздели на две: Държави, които вече са се адаптирали и не се боят от вируса, в които животът продължава по старому и такива, които все още се пазят и чакат появата на ваксина. Вторите ще потънат в дълбока икономическа и социална депресия.
  Допълнителен плюс за държавите със слаба здравна система ще бъде факта, че старите хора ще са намалели значително и това ще облекчи пенсионите им системи, а както и живота на младите хора, които са отделяли голяма част от доходите си за възрастните си родители.
  След първоначалният шок от трагедията в тези държави ще последва рязък ентусиазъм и подем.
  Всичко това ще даде тласък за развитието на иначе изостаналите държави и ще намали икономическата разлика между тях и старите развити държави, борещи се с вируса, чакащи ваксина и живеещи в депресия.
  Мисля, че правилният ход за нас е да не се надяваме на унищожаване на вируса, а да планираме плавно разболяване на всички от него”

  Копирано от https://faktor.bg/bg/articles/novini-balgariya-ognyan-minchev-kam-shefa-na-ultopiya-obushtaryu-ne-po-visoko-ot-obuvkite-ne-se-pravi-na-gospod

 9. 9 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3528 Неутрално

  До коментар [#5] от "Günther":

  https://www.yahoo.com/finance/news/roubini-on-recession-from-coronavirus-185012035.html

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 10. 10 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3840 Неутрално

  Единственият вариант е неплатен отпуск. Няма как да плащам заплати и осигуровки, без приходи. Не за друго, а защото не се знае колко месеца ще се проточи проблема.

  Държавата иска бизнеса да поеме загубите, няма да стане!
  Има заплата, има осигуровки. 60% от заплатата при нула приходи не е помощ.

  Любовта ще спаси света!!!
 11. 11 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3840 Неутрално

  До коментар [#8] от "plebs":


  За сега така изглеждат нещата. Дано измислят лекарство.

  Любовта ще спаси света!!!
 12. 12 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3528 Неутрално

  До коментар [#8] от "plebs":

  За морал и точност на "анализ" споменаваш ...
  "Допълнителен плюс за държавите със слаба здравна система ще бъде факта, че старите хора ще са намалели значително и това ще облекчи пенсионите им системи, а както и живота на младите хора, които са отделяли голяма част от доходите си за възрастните си родители."

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 13. 13 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 1771 Неутрално

  До коментар [#9] от "дерибеев":

  Мхм, просто хората мислят за ликвиден платежоспособен пазар, а не като нашите главанаци да го задушат с оправданието "само комунистите раздават така пари на калпак!"

  Бог да благослови Америка за България!
 14. 14 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 1855 Любопитно

  Единственият вариант е неплатен отпуск. Няма как да плащам заплати и осигуровки, без приходи. Не за друго, а защото не се знае колко месеца ще се проточи проблема. Държавата иска бизнеса да поеме загубите, няма да стане!Има заплата, има осигуровки. 60% от заплатата при нула приходи не е помощ.
  —цитат от коментар 10 на hope


  Интересно защо Дневник не пише нищо за Великобритания и какви мерки се взеха за бизнеса? Вчера обявиха.....330 МИЛИАРДА допълнителни пари за бизнеса, това отгоре на 30 милиарда които обявиха миналата седмица. Освен това спряха за 12 месеца всички бизнес такси, дадоха пари на ВСИЧКИ бизнеси да покрият болничните за персонала който трябва да се изолират за 14 дни...... Та такива ми работи се случват във Великобритания докато Дневник си мълчи за да не бута доверието и стабилността на Бойко...

  If God is watching us, the least we can do is be entertaining.
 15. 15 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3528 Неутрално

  До коментар [#14] от "padrino":

  И това са мерки на свръх задлъжнели държави

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 16. 16 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 1855 Весело

  До коментар [#14] от "padrino":И това са мерки на свръх задлъжнели държави
  —цитат от коментар 15 на дерибеев


  На държава която според мнозинството тук изтече в канала :) Само за сравнение, Немците дадоха 250 милиарда Евро.....Британците 330 милиарда Паунда.... Французите 320 милиарда Евро, Испания 220 милиарда евро....Та такива ми ти работи....:)

  If God is watching us, the least we can do is be entertaining.
 17. 17 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 3487 Любопитно

  До коментар [#14] от "padrino":

  Такива мерки може да вземе само някой, който разполага с тези средства. Ти можеш ли да купиш на детето си два сладоледа, ако разполагаш с парите за един?

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 18. 18 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 1855 Неутрално

  До коментар [#14] от "padrino":Такива мерки може да вземе само някой, който разполага с тези средства. Ти можеш ли да купиш на детето си два сладоледа, ако разполагаш с парите за един?
  —цитат от коментар 17 на DDR


  Точно. Същата тази Великобритания за която всички казваха, че ще загине, че е слаба и няма възможности, че ще се разпадне за седмици. Сега се оказва, че същата тази "западаща" Великобритания е далеч по-силна и от немците (най силната икономика в Европа?) и Французите за които Макарончо говори че са най най и Испания която ВИНАГИ е била само фондове ГРАБИТЕЛ и никога не е била нетен платец в Европа.
  Изглежда реалността е коренно различна от това което всички предвиждаха.

  If God is watching us, the least we can do is be entertaining.
 19. 19 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Не трябва да се спасяват бизнеси на всяка цена защото търсенето и поведението на потребителите ще се промени. За какво да спасяваш хотели и туроператори, ако търсенето на туристически услуги падне със 70%. Специално за България трябва да се мисли как този персонал да се преквалифицира и да мине в по-продуктивни сфери като индустриално производство, социални или медицински сестри.

 20. 20 Профил на Dexx
  Dexx
  Рейтинг: 745 Неутрално

  Доста дълъг и честно казано не особено оригинален анализ. Частта за мерките в Европа е важната част. Горанов да го прочете и да направи копи/пейст, вместо ББ да говори глупости от тюлюизура.
  Ама ако мислят да съживяват икономиката през банката на Мавродиев, ич да не почват.

  “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
 21. 21 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 3487 Неутрално

  До коментар [#18] от "padrino":

  Това кой колко пари дава не означава непременно, че даващият по малко (Германия) е по слаб от даващият повече (Великобритания). Всяка държава си има своя народопсихология и начин за управление при кризи. Немците в момента си самовъвеждат ограничения и засегнатите фирми започват да работят така, че търсят най доброто равновесие между производителност—разходи—мерки против ширене на заразата. Като дисциплинирани хора (повечето от които като чукнат при паркирсане колчето на знака и са склонни да направят Selbstanzeige) са готови да глътнат няколко ”жаби”.
  Британците пък си имат друг манталитет и действат според него.
  Важното е накрая да има резултат. Положителен.

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 22. 22 Профил на Dexx
  Dexx
  Рейтинг: 745 Неутрално

  До коментар [#16] от "padrino":

  Нали не мислите, че държавите, които сте посочили са "дали" милиардите, за да си ги мерят после.
  В нормалните държави, като тези, за които говорите, ефекта от всеки цент/пени е предварително изчислен, така че да се постигне макс резултат. Та ако немския мин фин е решил да даде 250 млрд. то е защото толкова е трябвало да даде, а не шот няма повече. Бундовете отдавна са с отрицателна доходност 😉

  “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
 23. 23 Профил на Dexx
  Dexx
  Рейтинг: 745 Весело

  До коментар [#21] от "DDR":

  Ха, писали сме едно и също 🙂. Great minds think alike 😉

  “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
 24. 24 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1593 Неутрално

  До коментар [#10] от "hope":

  "Държавата иска бизнеса да поеме загубите, няма да стане!
  Има заплата, има осигуровки. 60% от заплатата при нула приходи не е помощ."

  А ти колко искаш?
  Колко процента от печалбата си даваш на държавата и колко пеоцвнта от загубите искаш да ти покрие?
  Щото не става - печалбите частни, загубите държавни.

  В Русия съм! В Русия съм!
 25. 25 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5883 Неутрално

  До коментар [#10] от "hope":

  По-добре ги уволни да отидат на борсата и да получават помощи. По-хуманно и социално отговорно е.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 26. 26 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1593 Весело

  До коментар [#14] от "padrino":
  "Вчера обявиха.....330 МИЛИАРДА допълнителни пари за бизнеса, това отгоре на 30 милиарда които обявиха миналата седмица."

  И отде ги изкопаха тея 330 милиарда?

  В Русия съм! В Русия съм!
 27. 27 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5883 Неутрално

  До коментар [#12] от "дерибеев":

  Предложи направо закон в тази посока, след 60 - елиминиране.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 28. 28 Профил на gwe49620445
  gwe49620445
  Рейтинг: 618 Неутрално

  Анализът е препубликуван от страницата на Института за пазарна икономика (ИПИ).

  Отново напомням на Дневник, че Институт за пазарна икономика НЯМА ! Има ФОНДАЦИЯ "Институт за пазарна икономика" с преобладаващо чуждестранно финансиране. Нарочно не се споменава истинската им организационна форма, а се набляга на "институт" с цел придаване научна стойност на публикациите си. Доста агресивно медийно присъствие, необяснимо от гледна точка на качеството на продуктите им.
  Документът им за регистрация:
  https://ime.bg/var/images/Min_pravosadie_certificate.PDF

 29. 29 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3375 Неутрално

  За 4 дни извънредни мерки 400 новорегистрирани безработни . Да си направят сметка колко ще са за 2-3 мес. и кое ще е по-евтино , да помогнат или да плащаъ на безработни

 30. 30 Профил на enterfornone
  enterfornone
  Рейтинг: 659 Неутрално

  Нашто ИПИ естествено знае само "всеки да се оправя", типично религиозно учреждение, напълно неадекватно на променяща се среда.
  За справка, сериозни икономисти - неолиберални, точно от любимите на ИПИ - говорят за хеликоптерни пари, незабавно въвеждане на безусловен базов доход и неограничено финансиране на правителствата.
  https://uk.reuters.com/article/us-global-markets-column/rotors-spinning-for-helicopter-money-mike-dolan-idUKKBN2142RO
  Тук всичко ни е яко назад и отново гледаме да не клатим стабилността... Правителството помага с... безплатен електронен подпис... за месец...

 31. 31 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8520 Неутрално

  До коментар [#29] от "hodounski":

  Главно от туристическия бранш.

 32. 32 Профил на enterfornone
  enterfornone
  Рейтинг: 659 Неутрално

  В Ирландия (население по-малко от нашето) вече има 14 ХИЛЯДИ регистрирани нови безработни.
  Това че тук не ти казват колко са е съвсем друг проблем.

  За сравнение

  The Trump administration on Tuesday unveiled a $1 trillion stimulus package that could deliver $1,000 cheques to Americans within two weeks to buttress an economy hit by coronavirus while many other governments look to fiscal stimulus.
  “That would be bigger than a $787 billion package the Obama administration came up with after the Lehman crisis, so in terms of size it is quite big,” said Masahiro Ichikawa, senior strategist at Sumitomo Mitsui Asset Management. “Yet stock markets will likely remain capped by worries about the spreading coronavirus.”
  Britain unveiled a £330 billion rescue package for businesses threatened with collapse while France is to pump €45 billion of crisis measures into its economy to help companies and workers.

  Както казвам, ИПИ в частност и правителството като цяло са напълно неадекватни.

 33. 33 Профил на Петя
  Петя
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  В нашия магазин назначават изгонени от други места На заинтерисованите мога да дам адреса...Днес назначиха четирима прошляци .

 34. 34 Профил на Петя
  Петя
  Рейтинг: 2863 Неутрално

  На кандидатите да дам допълнително инфо, под сурдинка-иска се да си сшалия гащите ;-))

 35. 35 Профил на В истината вярваме
  В истината вярваме
  Рейтинг: 216 Весело

  На кандидатите да дам допълнително инфо, под сурдинка-иска се да си сшалия гащите ;-))
  —цитат от коментар 34 на Петя


  Ти как го разбра това. 😀

  В истината вярваме
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK