Недопустимо е със заповед на министър да се засягат конституционни права

Без ясни законови разпоредби заповедите за въвеждане на общи за всички ограничения на свободата на придвижване и събиране противоречат на конституцията и отделни закони

© Велко Ангелов

Без ясни законови разпоредби заповедите за въвеждане на общи за всички ограничения на свободата на придвижване и събиране противоречат на конституцията и отделни закони"Дневник" зададе въпроси на доктора по конституционно право доц. Атанас Славов, адвокат и преподавател по публичноправни науки в СУ "Св. Климент Охридски", във връзка с извънредните мерки, които властите предприеха заради пандемията от коронавирус. Доц. Славов отговори вчера на въпроси на читатели в профила на "Дневник" във "Фейсбук". Днес публикуваме писмените му отговори.


Чии инструкции трябва да следват гражданите и фирмите - на щаба, на здравния министър, на закона?


- "Инструкциите" се издават в предвидена от закона правна форма - заповед, наредба, решение или друг административен акт (индивидуален, общ, нормативен). Кризисният щаб не издава административни актове, а обсъжда и предлага мерки, които съответните институции "обличат" в съответната правна форма.
Заповедта на министъра на здравеопазването, въвеждаща забрани и ограничителни мерки, трябва да се спазва. От конституционна гледна точка приемането на промени в съответните закони, даващи основание за ограничаване на определени конституционни права, трябваше да предшества издаването на тази заповед.


Имат ли властите законово основание да санкционират фирма или гражданин, които не изпълняват заповедите на здравния министър? На какво основание?


- Законовото основание са административнонаказателните разпоредби на Закона за здравето, по-специално чл. 212, 213, 215 от Закона за здравето. За по-тежките случаи на нарушения е предвидена наказателна отговорност - чл. 355 от Наказателния кодекс.


Как оценявате взетото в петък от Народното събрание решение за обявяване на извънредното положение? Не трябваше ли в него да се включат и конкретните мерки, които правителството да предприеме?


- Предвид влошаващата се ситуация решението е за въвеждане на извънредно положение е правилно. За да е ефективно обаче, конституционните стандарти изискват приемането на специални закони (или изменения в действащи закони), които да формулират конкретните мерки по начин, който минимално да засяга конституционните права.


Ограничения на определени права са допустими (чл. 57, ал. 3 КРБ), но тези органичения трябва да са въведени със закон, който да е пропорционален на конкретната заплаха, и то по начин, че същността на правото да не бъде накърнена. Ограничаването не трябва да води до пълна отмяна на тези права. Бланкетното ограничаване на конституционни права също е недопустимо.


Изпълнителната власт, макар и да има по-широка преценка (дискреция) в условията на извънредно положение, трябва да продължи да носи политическа отговорност (пред парламента) и юридическа отговорност (пред съдилищата). Това е ключово условие да не се допусне управленски произвол и да се защитят основните ценности и принципи на конституцията - върховенството на правото (правовата държава), разделението на
властите, защитата на основните права, народният суверенитет, политическият плурализъм.


Приемането на решението за извънредно положение трябваше да върви успоредно с приемането на изменения във всички свързани закони, така че да не се стига до юридически вакуум и колизия с конституцията по отношение на определени по-радикални ограничителни мерки.


Успяхте ли да се запознаете със законопроекта, предложен от ГЕРБ във връзка с мерките по време на извънредно положение? Какво липсва?


- В законопроекта има няколко проблемни момента:


1. Без критична законодателна оценка заповедта на минисъра на здравеопазването, въвеждаща забрани и ограничения, е пренесена на законово ниво (в чл. 2). Този подход поставя под въпрос принципа на правовата държава - върховенство трябва да имат конституцията и законите, които ѝ съответстват, а не заповедите на
министрите.


2. В чл. 2, ал. 2 - направена е обща законодателна делегация със заповед на министъра на здравеопазването да могат да се установяват допълнително по-тежки противоепидемични мерки. Ако с тези мерки се засягат конституционни права на гражданите - това е недопустима делегация - ще е налице противоречие на чл. 4 и чл. 5 от конституцията - принципа на правовата държава и върховенството на конституцията, на чл. 57 - стандартите за ограничаване на правата на гражданите - само със закон, приет от парламента, когато се засягат конституционни права.


Недопустимо е със заповед на министър да се засягат конституционни права на гражданите. Обхватът на ограниченията на правата трябва да е в закона. По отношение на мерки, които засягат други права и интереси, които не са конституционнно защитени - допустимо е със заповед да се въведе подобно ограничение.


3. Предложеното изменение в чл. 326, ал. 1 НК и включването като един от признаците на изпълнителното деяние на престъплението "невярна информация за разпространението на заразителна болест" - създава риск от ограничаване свободата на словото (чл. 39-чл.41 КРБ) - липсва ясен стандарт за невярна информация - това, което официално обявява правителството като данни, или реалната ситуация, която е различна. Гражданите нямат реален достъп до тестовете за вируса и официалната картина е на база много малък брой изследвани лица. Всички официални европейски и межцдународни източници съобщават, че реалистичните очаквания са до 60-70% заразени лица в европейските държави, а СЗО препоръчва масово тестване.


4. Предложеното изменение в Закона за отбраната и въоръжените сили - в чл. 122, ал. 1 - не съответства на целта на закона, който разглежда извънредното положение през призмата на военното положение и общата хипотеза за опасност от въоръжено нападение. Не е тук систематичното място на предложения текст - няма как да се свърже с условията на цивилно извънредно положение.


5. Предложеното в чл. 3 спиране на процесуалните срокове по различните видове дела, освен по наказателните, е обосновано. В същото време обаче на гражданите и юридическите лица следва да се гарантира достъпът до съд на основание чл. 31, чл. 32 и чл. 120 от конституцията. Липсват гаранции за правото на защита и правото за
обжалване на административните актове - чл. 120 КРБ - като форма на защита срещу актовете и действията на властта в условията на извънредно положение.


6. Липсват ясни законови стандарти за ограничение на част от конституционните права - като свободата на предвижване (чл. 35 КРБ) и свободата на събранията (чл. 43 КРБ). Без такива законови разпоредби издадени заповеди за въвеждане на общи за всички ограничения противоречат на конституцията и отделни закони (например Закон за събранията, митингите и манифестациите; Закон за вероизповеданията).


Има ли гаранции, че по-строгите мерки по време на извънредното положение ще отпаднат, след като ситуацията се нормализира?


- Част от въведените нови законови разпоредби са под условие - докато трае въведеното извънредно положение. Те няма да се прилагат след отмяната на извънредното положение.


При някои нововъведени законови тесктове обаче липсва подобно условие, т.е. те ще продължат да се прилагат и след това, т.е. - въведеното извънредно положение е само повод за увеличаване на репресията (административна, наказателна) - напр. новата редакция на чл. 355 от НК, предложената нова редакция на чл. 326 НК (вж. т. 4), новата редакция на чл. 215 от Закона за здравето.


Гражданската бдителност, включително и на медиите, е особено важна в този случай, за да не допуснем прекомерна консцентрация на власт и нови репресивни правомощия, които трудно можем да контролираме.


Каква е позицията ви по отношение на поправките в Закона за здравето и Наказателния кодекс? Имат ли гражданите законово основание да откажат да останат под карантина и при какви условия?


- В чл. 215 от Закона за здравето въведената нова редакция е свързана с увеличената глоба, която се отнася само за болни и заразени лица, нарушаващи карантината. Тя не е основание за принудителна изолация на здрави хора, които се завръщат от рискови държави, нито е основание за ограничаване на свободана на придвижване на останалите граждани.


Новата редакция на чл. 355 от НК разчирява признаците на изпълнителното деяние като включва "правила и мерки", освен нарушването на наредби - т.е. разширява се наказателната отговорност за лицата, така че основание за привличането като обвиняем е нарушението и на заповеди, разпореждания и други индивидуални актове, въвеждащи конкретни мерки, и то без тези актове да са минали през съдебен контрол. Резултатът е по-интензивна наказателна репресия без пропорционална защита на правата на гражданите (особено при неработещи административни съдилища).


Има ли опасност от полицейски и прокурорски произвол по време на извънредното положение?


- Винаги има такъв риск, особено когато сработват авторитарни инстинкти най-вече в прокуратурата, върху която няма адекватен публичен контрол, а някои действия и процедури като т.нар. прокурорски проверки и осъществяване на "надзора за законност" не подлежат на съдебен контрол. В същото време разпорежданията на прокурора са задължителни за изпълнение.


Широката дискреция на прокуратурата извън наказателното производство е много съществен проблем, който остава нерешен - даването на задължителни предписания и разпореждания по отношение на различни държавни органи с изрично възложени със закон правомощия. По този начин се заобикалят легитимни демократични процедури за вземане на управленски решения и търсене на политическа и юридическа отговорност.


Как гражданите могат да контролират действията на управляващите в тази ситуация?


1. Конституционното право на защита (чл. 56 КРБ) и правото да се обжалват актовете на администрацията (чл. 120 КРБ), принципа за отговорност на държавата за вреди причинени на граждани (чл. 7 КРБ) не са формално ограничени. Засегнатите страни имат право да водят съответните видове дела и да търсят обезщетение за нанесени вреди от незаконни актове и действия на органите на власт. Доколкото процесуалните срокове не текат по време на извънредно положение, исковете (жалбите) могат да бъдат водени след отмяната на извънредно положение.


2. Правото на петиции, сигнали и жалби на гражданите (чл. 45 КРБ) също не е ограничено.


3. Омбудсманът също може да бъде сезиран за извършени нарушения на правата.


4. Парламентарният контрол - въпроси и питания в пленарна зала и контролът, осъществяван от парламентарните комисии.


5. Подаване на искане до Конституционния съд (от органите по чл. 150 КРБ) за обявяване на закон за противоконституционен.


Може ли демокрацията да пострада дългосрочно заради сегашните мерки? За какво трябва да настояват гражданите след края на извънредното положение?


- Демокрацията в условията на извънредно положение е по дефиниция ограничена. В политическата/ конституционната теория извънредното положение е известно още като конституционна диктатура.


Това състояние на подчиненост на обществото на задавани от изпълнителната власт цели и мерки (със санкцията на парламента) крие сериозни рискове особено в условията на неукрепнала, неконсолидирана, дефектна демокрация, каквато има(х)ме в България. За да се противодейства на съществуващите и до този момент авторитарни тенденции, е необходима и гражданска мобилизация и бдителност - всяко нарушение на правата да
бъде оповестявано, да се обжалват по съдебен ред актовете на органите, да се настоява за повече публичност на действията, адекватна и пълна информация, политиците да поставят под контрол генералите, а не обратното.


Бих препоръчал създаването на граждански борд (от представители на активни неправителствени организации, независими медии, правозащитници и академични лица), който да осъществява непрекъснат независим моноторинг на мерките, които правителството предприема, и да се докладват потенциални нарушения на правата.


Коронавирусът е най-голямата тема за България и света, но ако искате да следите лесно какво друго си струва да знаете, четете новата рубрика "Новини без коронавирус".


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (98)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на nniikkii
  nniikkii
  Рейтинг: 586 Неутрално

  Права, права, права по време на буря...а задълженията, за задълженията нещо знаем ли?!?

 2. 2 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2300 Неутрално

  Недопустимо е да умреш без права!
  Тия другари май нещо не са у ред с тия права!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 3. 3 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2407 Любопитно

  За който не е разбрал (не е ходил в казармата) -> вече няма Zivilrecht, има Katastrophenschutzgesetz. 😊

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 4. 4 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 527 Неутрално

  "Демокрацията в условията на извънредно положение е по дефиниция ограничена."

  Това е положението, но все пак е демокрация, т.е. има ред, а не произвол

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 5. 5 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 693 Неутрално

  Добре че малко хора(3%) им се връзват само на акъла на тези

 6. 6 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1552 Неутрално

  На този "ПРАВИСТ" толкова много ли му плащат , че е готов по цели нощи да доказва , че Цветан Василев , Баневи и други с подобни "биографии " са "НЕВИННИ " ! ЗА НПО - ДА НЕ СЕ СПОМЕНАВА ! Карадалиев го прибраха !

 7. 7 Профил на nniikkii
  nniikkii
  Рейтинг: 586 Любопитно

  А допустимо ли е, без да има нужда от заповеди, разпоредби, укази и т.н., като се каже (да не е от законоизбраната власт, щом я мразим, а от лекарите, от медиците, от специалистите; и не от нашите, щом ги мразим, а от италианските, от немските, от швейцарските, от корейските, от американските, от лекари и специалисти): „Не се събирайте, има зараза, не излизайте, опасна е, в извънредно положение сме, както половината планета, за две седмици останете у дома." – и това да се направи от населението, хората да се съобразят, да се вслушат, да изпълнят?!?

 8. 8 Профил на fanfar
  fanfar
  Рейтинг: 236 Весело

  Много е забавно да чуваш или четеш как нещо е Недопустимо след като то вече се е случило.

 9. 9 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 814 Неутрално

  90% от коментиращите до тук не са схванали какво казва г-н Славов.
  Не точен превод - правен нихилизъм в действията на властите, непознаване на конституцията.
  В общи линии НС да си свърши работата.

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 10. 10 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1916 Неутрално

  Министърът на здравеопазването е един смешник. Това, че нарушава конституционни права е по - малкото зло. по голямото зло е , че нарушава правото на живот на подопечените му. Обърнете внимание в повечето болници здравните работници с какви защитни средства разполагат. На практика никакви - масчиците са смешни и абсолютен отбий номер. Сравнете тези хора , които са на предният фронт с полицията например. Вътрешният министър си е СВЪРШИЛ РАБОТАТА!

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 11. 11 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1916 Неутрално

  Министърът на здравеопазването е един смешник. Това, че нарушава конституционни права е по - малкото зло. по голямото зло е , че нарушава правото на живот на подопечените му. Обърнете внимание в повечето болници здравните работници с какви защитни средства разполагат. На практика никакви - масчиците са смешни и абсолютен отбий номер. Сравнете тези хора , които са на предният фронт с полицията например. Вътрешният министър си е СВЪРШИЛ РАБОТАТА!

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 12. 12 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  В гр. Варна, с население почти 400 000 ж. или повече, има вече 3 заразени с вируса на корона!
  Цели трима!
  Почти 0,0000075%
  Радост (не Гешефф)!

 13. 13 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  Днес ходзих в един от варненските Лидл. Между другото беше създадена почти перфектна (според мен) организация по посрещането на клиентите. Опашката от купувачите пре почти 2м, влизаш в магазина, вземаш дизенфекцирана количка, охранители следят за реда, единия от тях ти предлага дезинфикциращ гел за ръцете. 4 каси работиха, така че повече от 2-ма клиенти не се събираха.

  И един полицай долу се моташе (чудеше се какво да прави?) - контролираше охранителите.

 14. 14 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  В гр. Варна, с население почти 400 000 ж. или повече, има вече 3 заразени с вируса на корона!Цели трима!Почти 0,0000075%Радост (не Гешефф)!
  —цитат от коментар 12 на historama


  имам минус? дане би калкулаторът ми да не може да смята?

 15. 15 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Недопустимо е да умреш без права!Тия другари май нещо не са у ред с тия права!
  —цитат от коментар 2 на lz2


  Ето пример за това, как един гербав трол без дори да е прочел 2 реда от написаното, започва да квичи нечленоразделно.

  Гербавите имат непоносимост към факти, закони, права, логически аргументи, изобщо към мисленето - функцията на интелекта, така уникална за човешкия вид.

  Единственият източник на правда и устата на Вожда и Учителя от Банкя. Това е изворът на мъдростта, който единствено попива в коравите им тикви.

 16. 16 Профил на konishev
  konishev
  Рейтинг: 241 Разстроено

  До коментар [#14] от "historama":

  Проблемът не е в калкулатора

 17. 17 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 693 Неутрално

  До коментар [#15] от "idiotstavrev":

  Гербавите имат непоносимост към факти, закони, права, логически аргументи, изобщо към мисленето.
  Единственият източник на правда и устата на Вожда и Учителя от Банкя.
  ____________________________________________
  Добре че ДайБългаристите сте по-убави. Незнам какви ще ги говорите ако пак управлявате заедно

 18. 18 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 631 Неутрално

  Неадекватен дебил. Всъщност недопустимо е да се публикуват подобни идиотщини.

 19. 19 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 458 Неутрално

  "Демокрацията в условията на извънредно положение е по дефиниция ограничена."Това е положението, но все пак е демокрация, т.е. има ред, а не произвол
  —цитат от коментар 4 на neut


  Гешев не харесва това

 20. 20 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 693 Неутрално

  Такава е редакционната политика,какво да се прави. Парите са си пари.

 21. 21 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Ето ви точка 3:

  "3. Предложеното изменение в чл. 326, ал. 1 НК и включването като един от признаците на изпълнителното деяние на престъплението "невярна информация за разпространението на заразителна болест" - създава риск от ограничаване свободата на словото (чл. 39-чл.41 КРБ) - липсва ясен стандарт за невярна информация - това, което официално обявява правителството като данни, или реалната ситуация, която е различна. Гражданите нямат реален достъп до тестовете за вируса и официалната картина е на база много малък брой изследвани лица. Всички официални европейски и межцдународни източници съобщават, че реалистичните очаквания са до 60-70% заразени лица в европейските държави, а СЗО препоръчва масово тестване."

  Това е достойно за 1984 на Оруел. Едно към Едно.

  На практика, всеки, който каже или напише каквото и да е, където и да е, различно от официалните брифинги на Барба Ганьос и Мутафчийски може да попадне под ударите на Радостта и верните милиционери.


  Какво по дяволите, означава "невярна информация" - лекарите казват "нямаме маски" - минстърчето казва, "има по складовете, ама проблемът органзиационен, че не сте ги получили". Следователно, ето ви "невярна информация", лъжат мамка им доктори, всеки един, ако ГешеФФФ реши, може да бъде обвинен, че има наглостта да си иска предпазни средства.

  Най-малкото, разпространяването на "невярна информация" трябва да е обвързано с умисъл и вероятно с реално настъпили протвоправни последици, като е предвидено например в 353а от НК, а не да е формално престъпление. Другото е чиста милиционерщина, стил Симеоново.

  И първият обвинен трябва да е Барба Ганьос. Миналата седмица, публично обяви по телевизията, "че болното семейство в Пирогов, е на гости при сина си, който работи в Илиянци".

  Оказа се, че синът не работел в Илиянци, а живее на гара Илиянци. Което не попречи на екип с маски и костюми да хукне на другия ден да дезинфекцира на пазара и да създава паника за клиенти и работещи.

  Та ГешеФФФ, кога ще аресутваш Тиквата? .....


 22. 22 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 665 Неутрално

  Извънредно положение, брат'чед!
  Да не дава Господ да се стига до военно положение както в Китай! Тогава сам ще си затвориш многознаещата уста и ще разчиташ на армията да запази от вируса конституционното ти право на живот!

  И още нещо до всички: Гледайте филма "Зараза" /"Outbreak"/ от 1995 година с Дъстин Хофман! Пророчески филм!

  П.П. До модераторите: това не са "рекламни материали"! Гледайте филма и вие!

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на kwy38371721
  kwy38371721
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Който смята,че му са засегнати конституционните права,ако още е жив и не е в болницата на командно дишане,може да се олаче на конституционния съд.

 25. 25 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3361 Неутрално

  До коментар [#2] от "lz2":

  Е,индиводът е умнокрасив фен на Радев.Не се чидете,че само глупости пише вече 4-ти ден.Не е чудно и,че автвнтичната Газета.му дава трибуна.

 26. 26 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3361 Весело

  До коментар [#9] от "serafin":

  Така е!Вашите специалисти са извисиени като богове,и трябва тролове да ни разясняват Словото Славово,че да схванем!Айде,няма нужда,а!?

 27. 27 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2246 Любопитно

  А някой знае ли какво става с давностните срокове?

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 28. 28 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#9] от "serafin":

  Славов има отстъпление от тезата си от преди няколко дена, защото явно квиченето на орките го е стреснало.

  Той не коментира най-важния въпрос. За какво е беше необходими "Извънредно положение", ако се правят на парче промени в отделни закони и се приема някакъв буламач, който са готвили 3-4 дена и си личи, че върхът на некадърността и юридическата неграмотност?

  Защо нито една държава в Европа не тръгнала по пътя на извънредни закони - (нито Италия, нито Франция, нито Германия), отменящи частично конституционно установения правен ред, а се активират вече създадени правила за действие на изпълнителната власт при кризи - говорим в най-общия случай за нещо сходно, с нашето "бедствено положение" по Закона за защита от бедствия. Там изрично е предвидено, че той уреджда мерки на национално ниво, в случай на бедствие - заразна епидемия.

  ЗАЩО, Славов не се насочи към това, защо на Тиквите не им дойде на акъла да прецизират закона и наредбата, уреждаща всички ограничителни мерки в компетенциите на Изпълнителната власт, които позволяват и напълно законно и легитимно?

  Много по-проста и ясна схема за действие, без излишни усложнения, по която действа цял свят, вкл. и САЩ?

  Защо Славов не пише за това, аз ли да им напиша статия?


  Иначе съм НАПЪЛНО СЪГЛАСЕН, мнозинството на разбират и не осъзнават как ги "сготвят" в момента милиционерите.

 29. 29 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1806 Неутрално

  Много е добре да стоиш отстрани о да даваш съвети.

 30. 30 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3361 Весело

  До коментар [#12] от "historama":

  Няма трима заразени,бре умен(по един красив начин) .Ина трима УСТАНОВЕНИ .Колко има здраеи клинично,без симптоми,и сега разнасят,и са разнесли е съвсем друг въпрос.Но,за да го схванеш се иска мислене,само с лозУнги няма да стане.Така че не е и изненадвам,че не схващаш.И понеже не съм злоблив,пожелавам на тебе и на близките ти да не изпитате глупавите ти теории на живо!

 31. 31 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3361 Весело

  До коментар [#17] от "nkk81":

  Те са с БСП.Аз вече виждам Корни- премиер,Бойкик харизматично стои от ляво-вице!

 32. 32 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3361 Весело

  До коментар [#20] от "nkk81":

  Напоследък,даже в интврвютата на Азис има по-малко гнус,отколкото в статиите на Дневник.

 33. 33 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#24] от "kwy38371721":

  Викам аз, тиквите-гробари да ви натоварим на бронирания влака на Кимчо и да ви пратим "милиционерска хуманитарна помощ" в братската Северна Корея!

 34. 34 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 631 Неутрално

  До коментар [#28] от "idiotstavrev":

  Ако си идиот, е ясно защо пишеш идиотщини. Ако обаче не си, ситуацията е много по-тежка. Тогава си подъл мошеник и продажник, който се занимава с антиобществена дейност.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 403 Неутрално

  Коронавирусът беше удобен повод да посегнат на правата и свободите на гражданите. Това е целта на всяка власт, да яхне народа и само да го дои.

 37. 37 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#32] от "yanne":

  Сидере,

  Друго си е като тебе, да полираш с език, в Блиц и Пик! Кафява чистота!

 38. 38 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  Да не дава Господ да се стига до военно положение както в Китай! Тогава сам ще си затвориш многознаещата уста и ще разчиташ на армията да запази от вируса конституционното ти право на живот!И още нещо до всички: Гледайте филма "Зараза"
  —цитат от коментар 22 на ТНТ


  В Китай няма военно положение. В Китай няма и демокрация, за разлика от Европа. Българската армия едва ли е в състояние да защити правото ми на живот. А тоя филм е един от многото пропагандни филми, в които се разказва колко са велики американците, ама днес и те са мишоци като нас и не знаят какво става, защото го няма Дъстин Хофман да ги спаси.

 39. 39 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 631 Неутрално

  Коронавирусът беше удобен повод да посегнат на правата и свободите на гражданите. Това е целта на всяка власт, да яхне народа и само да го дои.
  —цитат от коментар 36 на proza


  Какви точно права и свободи са ти нарушени?

 40. 40 Профил на jalal_al_din
  jalal_al_din
  Рейтинг: 484 Неутрално

  Тука има много прост народ, явно е че в мътни води и в извънредни положения се лови риба,

  Народа дреме по къщи и е мега психиран от некви политици гербаджии и бивши ДС това много им харесва и е благодатна почва да си увеличат диктатурата.

  Освен всичко всевъзможни фирми пак свързани с властта ще намажат филията от ситуацията.

  Прокурора иска власт, но дали е компетентен да я управлява и налага?

  В Нова Загора кмета наложи блокада на квартала, който му осигури победа, тогава да се види колко от тези сега доказано заразени са "мръсни мангали"? Наложителна ли е тази мярка? Значи половината град реално. Има дискриминация. Циганите пак са виновни, защото са нехигиенични, мръсни и прости. Сега съжаляват, за 30 лв подкуп при гласуване. Вкараха им го пак.

  Май всичко е трупане на точки и помпане на мускули.

  Мътни времена са, с подправка на робска психика, изплашен и беден народ, отново готов да наведе глава под НЯКОИ НАПЪЛНО НЕНУЖНИ МЕРКИ в името за справяне с кризата.

  Накрая мутрите милиционери ще се обявят за спасители отново.

 41. 41 Профил на jalal_al_din
  jalal_al_din
  Рейтинг: 484 Неутрално

  Тука има много прост народ, явно е че в мътни води и в извънредни положения се лови риба,

  Народа дреме по къщи и е мега психиран от некви политици гербаджии и бивши ДС това много им харесва и е благодатна почва да си увеличат диктатурата.

  Освен всичко всевъзможни фирми пак свързани с властта ще намажат филията от ситуацията.

  Прокурора иска власт, но дали е компетентен да я управлява и налага?

  В Нова Загора кмета наложи блокада на квартала, който му осигури победа, тогава да се види колко от тези сега доказано заразени са "мръсни мангали"? Наложителна ли е тази мярка? Значи половината град реално. Има дискриминация. Циганите пак са виновни, защото са нехигиенични, мръсни и прости. Сега съжаляват, за 30 лв подкуп при гласуване. Вкараха им го пак.

  Май всичко е трупане на точки и помпане на мускули.

  Мътни времена са, с подправка на робска психика, изплашен и беден народ, отново готов да наведе глава под НЯКОИ НАПЪЛНО НЕНУЖНИ МЕРКИ в името за справяне с кризата.

  Накрая мутрите милиционери ще се обявят за спасители отново.

 42. 42 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1993 Гневно

  В гр. Варна, с население почти 400 000 ж. или повече, има вече 3 заразени с вируса на корона!Цели трима!Почти 0,0000075%Радост (не Гешефф)!
  —цитат от коментар 12 на historama


  Искаш ли да ти кажа колко бързо можеш да се срещнеш с корона вируса. И вече тези нули дето си ги изписал няма да важат.
  Ела в нашия блок, първият живее на горния етаж. Ревеше по медиите, че не са го приели в София, а излъга, че живее сам. Бдителни съседи уредиха да се вземе проба и от пиятелката му.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 43. 43 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 631 Неутрално

  До коментар [#41] от "jalal_al_din":

  Лъжльо, ако кметът е наредил да се изолира циганската махала /дано/, то е, защото сто души са се върнали от Италия и сега правят увеселение. Научи се поне да пишеш на правилен български език, а не да демонстрираш неграмотност и глупост.

 44. 44 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1126 Неутрално

  Вродената милиционерщина в голяма част от нашите сънародници се изяви подобаващо и получи искрено удовлетворени в последните дни. Имам чувството, че голяма част от хората се приемат за истински завършени, единствено ако им бъдат наложени всевъзможни ограничения, които да им излекуват страховете, породени главно от незнание и манипулации. Как не се намери някой умен, без пагони да взема решения за съдбата на държавата, ръководена от генерал-пожарникар, с президент генерал-авиатор, и главен доктор борец със заразата - генерал от "военна" болница ???

 45. 45 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 693 Неутрално

  До коментар [#31] от "yanne":

  Те са с БСП.Аз вече виждам Корни- премиер,Бойкик харизматично стои от ляво-вице!
  ___________________________________________________________________________
  Имаха шанс да бутнат Тиквоний ама го пропиляха.Нямаха топки и да излязат да подкрепят МаяМа публично.Сега ще си философстват тука.След гурото Костов,матряла нестава

 46. 46 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 517 Любопитно

  До коментар [#44] от "Индиана":

  Ти готов ли си?

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  До коментар [#17] от "nkk81":

  С гербавите само ДПС ще могат вече да управляват. А може би и трите заедно - БСП+ГЕРБ+ ДПС!

 49. 49 Профил на jalal_al_din
  jalal_al_din
  Рейтинг: 484 Неутрално

  До коментар [#43] от "валентин николов":

  Момче, дай по кротко с емоциите.

  Сега на филолог ми се правиш. Много елементарно подхождаш.

  Да не би да си се изплашил, че някой ром ще ти лепне вирус в магазина с дистанция по-малка от два метра? Почти усетих, че си напълнил гащите от страх . :)

  Стой си под завивките, там е най-безопасно.

 50. 50 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 693 Неутрално

  До коментар [#47] от "zz_s":

  ДБ/БСП/пРезидента/дневник правят гнусна политика по време на чума.
  _______________________________________________________________
  Сега не е точният момент за боричкане и общо взето партиите се държат коректно.Но след като бурята подмине ,всякакви средства трябва да се ползват за да се махнат шайкаджиите и калинките

 51. 51 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 693 Неутрално

  До коментар [#48] от "historama":

  С гербавите само ДПС ще могат вече да управляват. А може би и трите заедно - БСП+ГЕРБ+ ДПС!
  _______________________________________________________________________________
  Ами а дано се заиграят,президента Радев ще не ще ,ще трябва да направи партия и да ни отърве от тия ,барабар с ония провъзгласилите се за патрЕоти

 52. 52 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2246 Неутрално

  До коментар [#20] от "nkk81":Напоследък,даже в интврвютата на Азис има по-малко гнус,отколкото в статиите на Дневник.
  —цитат от коментар 32 на yanne


  Мчи как, и нИдялкУ е журналист, ПИК и Близ са правилните медии, а Доган и Пеевски са национално богатство. Ама не само напоследък, ами отколе.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 53. 53 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1552 Неутрално

  В гр. Варна, с население почти 400 000 ж. или повече, има вече 3 заразени с вируса на корона!Цели трима!Почти 0,0000075%Радост (не Гешефф)!
  —цитат от коментар 12 на historama


  На присмех и "ГОСПОД ОМАГА ДА ТЕ СПОЛЕТИ "!

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3361 Любопитно

  До коментар [#37] от "idiotstavrev":

  Нещо за брата на Руския Зет Асенчо ли искаш да кажеш??

 56. 56 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3361 Весело

  До коментар [#40] от "jalal_al_din":

  Така е!Борисов е платил на целия свят,всичко е конспирация,с цел ДеБъ не вземе властта!

 57. 57 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3361 Весело

  До коментар [#44] от "Индиана":

  Така е!Аз чках отдавна да дойде някоя болест??Сега се чувствам завършен!Вие У ред ли сте,бре??

 58. 58 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3361 Весело

  До коментар [#48] от "historama":

  Ааа,защо бре!?Виж каква губава коалижив имете с БСП в София!Само за Мая не стана,но имате 8 общи районни кмета в София!Те някаква работа вършат ли тив дни,или самонплямпат като Бойкик иРаданчо?

 59. 59 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3361 Весело

  До коментар [#52] от "Николай Колев":

  Знам-Недялко е лош,брат му-Асенчо е готин.

 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 61. 61 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7830 Неутрално

  До коментар [#5] от "nkk81":

  И това си личи, все последни.

 62. 62 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 502 Неутрално

  Ако чумата ходеше само по вас, то светът отдавна щеше да е едно много добро място за живеене.

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 63. 63 Профил на Червен дисибар
  Червен дисибар
  Рейтинг: 354 Неутрално
 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 66. 66 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1126 Неутрално

  До коментар [#44] от "Индиана":Така е!Аз чках отдавна да дойде някоя болест??Сега се чувствам завършен!Вие У ред ли сте,бре??
  —цитат от коментар 57 на yanne


  Герб, аз съм винаги У ред, а ти никога не можеш да да избягаш от първосигналните реакции при прочитане на текст.

 67. 67 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3010 Неутрално

  Що не протестирахте като Китай заваряваше входове на блокове, за да не излизат хората. А го величаехте тука, колко добре се справил.

  Сега тука били нарушавали правата. А моите права някой интересуват ли го?

 68. 68 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5630 Гневно

  Какви права в тоя световен мор искат тия 10 човека, защо не се огледат и ослушат, че да се приберат в бърлогите си.

 69. 69 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5630 Гневно

  Какви права в тоя световен мор искат тия 10 човека, защо не се огледат и ослушат, че да се приберат в бърлогите си.

 70. 70 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 517 Любопитно

  Дали гледате и слушате какво става по света?Ако не вярвате на информация от нашите медии,следете чуждите.
  Положението не е никак*розово*,ама дебелите Български глави много трудно увират.

 71. 71 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  До коментар [#44] от "Индиана":
  Описа новата версия на "бягството от свободата"

 72. 72 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  До коментар [#68] от "Peni Nikol":
  Я сравни тозши световен мор със заразените и починалите от СПИН. И не пропускай да се избършеш.

 73. 73 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  До коментар [#18] от "валентин николов":
  Вальо, такива малки злобни и чинопреклонни човечета като теб, които мислят с главата на вожда, създадоха комунизма в СССР и КНР и доведоха до смъртта на 100 милиона души. Пред такъв юрист-консституционалист си напълно неграмотен. Верността ти към военния режим на Гешев не те прави по-умен, за да даваш квалификации.

 74. 74 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 1792 Неутрално

  А допустимо ли да пееш "дреме ми ма г*за" щото някои малоумни си исуха гащите, ей така както е пандемия.

 75. 75 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2014 Неутрално

  До коментар [#1] от "nniikkii":

  Ами така е в правовата държава. В диктатурата има само сляпо подчинение. И откъде тръгна този вирус - от една комунистическа диктатура, която до последния момент си затваряше очите пред проблема.

 76. 76 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2014 Неутрално

  До коментар [#22] от "ТНТ":

  Точно понеже в Китай великата компартия ги оплеска нещата и се правеше на ударена до последно. А сега като зарази света, бодро рапортува чрез контролираните тотално от нея медии как се справила с вируса (уж).

 77. 77 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2014 Неутрално

  До коментар [#47] от "zz_s":

  Да не забравиш Сорос.

 78. 78 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2014 Неутрално

  До коментар [#44] от "Индиана":

  Много точно. Една част от народа осиротя след Тошо, и все го търси я във фалшиви паркетни генерали, мутри, в прокурорски каскети, в бивши царе, шоумени и какви ли още не палячовци и демагози. И докато не види танкове и маршируващи войници няма да се успокои. Само, че мечтите му отново ще останат само мечти.

 79. 79 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1202 Неутрално

  "...Недопустимо е със заповед на министър да се засягат конституционни права..."

  Тоя па, Славов, неразбрал в каква държава живеем. Антот Тодоров написа книгата "ШАЙКА". Пък после се присламчи към шайката. Тролното войнство особено се дразни от критиките на Президента на РБ ген. Румен Радев, не нагласен за генерал от Крадлив Дедо, а кадрови действащ офицер, пилот-ас, командвал ВВС, а сега Главнокомандващ.
  Ами дразнете се, като ви бърка с клечка по нежните части, души исках да кажа...
  А защо Каскетя говори за "почти военно положение"? Защото при истинско военно положение държавата ще се управлява от кадрови генерал, а не от сламено чучело.

 80. 80 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Неутрално

  UNITED EU UNION

  "Недопустимо е със заповед на министър
  да се засягат конституционни права"

  Много добра публикация.
  Дефектирана тук-там от общ недобър ком навик
  неграмотност.

  Просто е, като за прости и сложни.
  Лесно: Конституция и производни думи
  започват с Главна буква на азбуката Крилица:
  Главно К.

  Другото... изисква раздвижване на една или две повече гънки.
  Например... лош: "чл. 150 КРБ".
  Апропо, в Лошавината е злината.

  Ако повэрвате в изразното средство,
  "чл.150" Предшефства (над) "КРБ".

  Ако повэрите в глупавината,
  "чл. 150" е Целото, а КРБ част.

  Ако си субект в плен на ината,
  "'чл.150" е контекстно пространство
  даващо смисъл на членче "КРБ"

 81. 81 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 517 Весело

  другарю славов,изкарай си главата от мухъла на дебелите книги,облечи престилка,сложи си маска,ръкавици и иди да помагаш в някоя болница - само за това си *квалифициран*,да носиш чувалите с използвани мат,рияли,да бършеш пода,да мегеш.Дай своя принос в борбата,другарю славов,застани на предния фронт!
  А не души и не се върти около полата на десито в президентството!

 82. 82 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Мужик резидент на Шипка...
  Опълченец с най безстрах против ККП орди.
  Льотчик в Грипен неназад громи вирусови морди.
  Противобуйствува.

  Йоще миг ;)

  С потни сетни сили
  Гундяев и Лавров изкачват Шипка.
  Спасяют резидента

  До коментар [#79] от "alexsilver":

  Тролното войнство особено се дразни от критиките на
  Президента на РБ ген. Румен Радев,
  не нагласен за генерал от Крадлив Дедо,
  а кадрови действащ офицер, пилот-ас,
  командвал ВВС, а сега Главнокомандващ.

 83. 83 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4489 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Така е то...

  Мръсотия в една отделна страна
  ред превъзбуди навред по света

  До коментар [#13] от "historama":

  Днес ходзих в един от варненските Лидл.
  Между другото беше създадена почти перфектна (според мен) организация по посрещането на клиентите.
  Опашката от купувачите пре почти 2м, влизаш в магазина, вземаш дизенфекцирана количка, охранители следят за реда, единия от тях ти предлага дезинфикциращ гел за ръцете. 4 каси работиха, така че повече от 2-ма клиенти не се събираха.

  И един полицай долу се моташе (чудеше се какво да прави?) - контролираше охранителите.

 84. 84 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#34] от "валентин николов":

  Кое е антибългарска дейност бре, селски? Ти изобщо правиш разлика между карантина и реда за нейното налагане, герберунгел?

  Картофи могат да вадят и с касетъчни бомби, ама дали е много умно, А ТИКВО?

 85. 85 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#9] от "serafin":Славов има отстъпление от тезата си от преди няколко дена, защото явно квиченето на орките го е стреснало.Той не коментира най-важния въпрос. За какво е беше необходими "Извънредно положение", ако се правят на парче промени в отделни закони и се приема някакъв буламач, който са готвили 3-4 дена и си личи, че върхът на некадърността и юридическата неграмотност?Защо нито една държава в Европа не тръгнала по пътя на извънредни закони - (нито Италия, нито Франция, нито Германия), отменящи частично конституционно установения правен ред, а се активират вече създадени правила за действие на изпълнителната власт при кризи - говорим в най-общия случай за нещо сходно, с нашето "бедствено положение" по Закона за защита от бедствия. Там изрично е предвидено, че той уреджда мерки на национално ниво, в случай на бедствие - заразна епидемия.ЗАЩО, Славов не се насочи към това, защо на Тиквите не им дойде на акъла да прецизират закона и наредбата, уреждаща всички ограничителни мерки в компетенциите на Изпълнителната власт, които позволяват и напълно законно и легитимно?Много по-проста и ясна схема за действие, без излишни усложнения, по която действа цял свят, вкл. и САЩ? Защо Славов не пише за това, аз ли да им напиша статия?Иначе съм НАПЪЛНО СЪГЛАСЕН, мнозинството на разбират и не осъзнават как ги "сготвят" в момента милиционерите.
  —цитат от коментар 28 на idiotstavrev


  БИЙТЕ, БЙИТЕ МИНУСИ ТИКВИЧКИ - САМО ДЕМОНСТРИРА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ВИ ИМПОТЕНТНОСТ. АРГУМЕНТИ - НУЛА ПО ТОВА, КОЕТО СЪМ НАПИСАЛ!

 86. 86 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#9] от "serafin":Славов има отстъпление от тезата си от преди няколко дена, защото явно квиченето на орките го е стреснало.Той не коментира най-важния въпрос. За какво е беше необходими "Извънредно положение", ако се правят на парче промени в отделни закони и се приема някакъв буламач, който са готвили 3-4 дена и си личи, че върхът на некадърността и юридическата неграмотност?Защо нито една държава в Европа не тръгнала по пътя на извънредни закони - (нито Италия, нито Франция, нито Германия), отменящи частично конституционно установения правен ред, а се активират вече създадени правила за действие на изпълнителната власт при кризи - говорим в най-общия случай за нещо сходно, с нашето "бедствено положение" по Закона за защита от бедствия. Там изрично е предвидено, че той уреджда мерки на национално ниво, в случай на бедствие - заразна епидемия.ЗАЩО, Славов не се насочи към това, защо на Тиквите не им дойде на акъла да прецизират закона и наредбата, уреждаща всички ограничителни мерки в компетенциите на Изпълнителната власт, които позволяват и напълно законно и легитимно?Много по-проста и ясна схема за действие, без излишни усложнения, по която действа цял свят, вкл. и САЩ? Защо Славов не пише за това, аз ли да им напиша статия?Иначе съм НАПЪЛНО СЪГЛАСЕН, мнозинството на разбират и не осъзнават как ги "сготвят" в момента милиционерите.
  —цитат от коментар 28 на idiotstavrev


  БИЙТЕ, БЙИТЕ МИНУСИ ТИКВИЧКИ - САМО ДЕМОНСТРИРА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ВИ ИМПОТЕНТНОСТ. АРГУМЕНТИ - НУЛА ПО ТОВА, КОЕТО СЪМ НАПИСАЛ!

 87. 87 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#55] от "yanne":

  Ъъъъ, ко речи?

 88. 88 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#59] от "yanne":

  Сидере,

  Като за плоскочели малоумници, домашно:

  Хитлер е имал няколко братя и сестри - колко от тях са били лидери на нацистка партия и военнопрестъпници?

 89. 89 Профил на proudbulgarian
  proudbulgarian
  Рейтинг: 304 Весело

  До коментар [#22] от "ТНТ":

  То няма армия бе брат! Кой ще го въведе това военно положение! Ами нали сме свободни, защитени, дай да съкратим армията (при 120 хил. преди 30 г. сега стана има-няма 20 хил., уж да стане по-модерна и екипирана). Нищо не стана, с 4,5 пъти по-малка и по-голям бюджет, тя е в пъти по-зле от тогава! Виновни- няма, щото всичко се краде от бюджета и първата мисъл на всеки министър е да назначи за заместник някой много верен спекулант, който да си превежда по сметката на дрюгаря министър % от всичко! И да купуваме неща за по 2000 лв., като струват по 300$. Ами то е навсякъде, във всички сфери, не само в армията!

 90. 90
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 91. 91 Профил на ndb
  ndb
  Рейтинг: 310 Неутрално

  Б@си бълвоча. Другари и другарки от ДеБъ, положението е достатъчно сериозно, игричките на опозиционност свършиха. Вие сте извънпарламентарна партия/коалиция и гласа ви не просто не струва пукната пара, а пречи, и ще има по 5г на топло. България е парламентарна република, дори и по време на извънредно положение. Народа и вашите глупости, ви отредиха място извън парламента. Тези които са в парламента, заедно с правителството и щаба, ще си понесат отговорността. Ако не може да помогнете поне не пречете, млъкнете!

  Преди да се замислиш дали правиш нещата правилно, се замисли дали правиш правилните неща!
 92. 92 Профил на ndb
  ndb
  Рейтинг: 310 Неутрално

  До коментар [#21] от "idiotstavrev":

  Момче, ти не си за 5г затвор, ами си за лудницата. Освен че явно сте и функционално неграмотен, злобата казват бавно разяжда...

  Преди да се замислиш дали правиш нещата правилно, се замисли дали правиш правилните неща!
 93. 93 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 631 Неутрално

  До коментар [#49] от "jalal_al_din":

  Неграмотен лъжец, ти дебил ли си? Или се правиш на правозащитник с плоска демагогия и идиотски лъжи? В интерес нациганите е да не се разпространи заразата в махалата им.

 94. 94 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 631 Неутрално

  До коментар [#73] от "авторът":

  Става дума за спасяване на живота на хората и връщане към нормален живот. Какви неадекватни идиотщини плещиш?! Цялата комунистическа измет се опитва да саботира ограничаването на пандемията с някакви слабоумни лозунги. Какво общо има тук тъпотията, която си написал?!

 95. 95
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 96. 96 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2246 Неутрално

  Направтв си сметка, защо докладват ректуцефалите подобни коментари:
  ====================================================================
  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.


  За да видите коментара кликнете тук.


  Пълен текст на коментара:
  До коментар [#52] от "Николай Колев":Мчи как, и нИдялкУ е журналист, ПИК и Близ са правилните медии, а Доган и Пеевски са национално богатство. Ама не само напоследък, ами отколе.________________________________________________________________________________А има ли разлика между тия жълто-кафявите които си споменал и Дневник?Това са двете страни на една монета.
  —цитат от коментар 54 на nkk81


  Гледам, висиш тук, а не в ПИК. Защо ли?

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 97. 97 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#84] от "idiotstavrev":Тъпчо, не досаждай повече с неадекватните си глупости. Вече всички разбрахме, че си идиот.
  —цитат от коментар 95 на валентин николов


  Не става герберунгел, знам че ви се иска да затворите устата на всички неедноклетъчни милиционери АМА НЕ СТАВА.

  Едносричник, като нямаш никакви аргументи,само мучиш по другите от яд, че са на прости като теб и Вожда и Учителя.

 98. 98 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 289 Весело

  До коментар [#21] от "idiotstavrev":Момче, ти не си за 5г затвор, ами си за лудницата. Освен че явно сте и функционално неграмотен, злобата казват бавно разяжда...
  —цитат от коментар 92 на ndb


  Не става, там е пълно с родата ти, няма свободно място. Последното за теб го пазят, у ВИП-о. Злобата не знам, но тъпотията и неграмотността със сигурност е доказано, че увреждат мозъка. При теб е доста видимо.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK