Извънредното положение не трябва да поставя в риск правовата държава

Международните стандарти изискват изрично посочване в закон на ограниченията, които извънредността налага, и тяхната цел, за да бъде предвидимо за гражданите какво им предстои да понесат

© Велко Ангелов

Международните стандарти изискват изрично посочване в закон на ограниченията, които извънредността налага, и тяхната цел, за да бъде предвидимо за гражданите какво им предстои да понесат"Дневник" публикува становище на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България по повод проектозакона за извънредното положение, изпратено до народните представители.


Наш дълг като отговорни граждани е да задържим разпространението на потенциално смъртоносна болест сред българския народ. Поради това подкрепяме необходимостта държавата да вземе достатъчни мерки за ограничаване на заболяването.


Същевременно като съдии, които се занимават всекидневно с конфликтните и проблемни ситуации в обществото ни, наш основен дълг е да ограничим всяка непропорционална тежест за членовете му и да съблюдаваме всяко действие на държавата да се извършва в съответствие с принципите, изведени в конституцията и в международноправните актове, които гарантират, че правата на гражданите ще бъдат ограничени в необходимата степен за защитата на здравето им, както и че това ще стане по предвидими и прозрачни процедури. В това отношение е необходимо да не забравяме, че принципът на правовата държава, макар и с известни ограничения, се прилага и при извънредно положение, което обезпечава нормалния живот на обществото.
Съзнаваме, че последиците от обявеното с решение на Народното събрание от 13 март извънредното положение няма да приключат с изтичането на срока му, но сме загрижени да бъдат нормативно предвидени такива мерки, които ще осигурят опазването на правовия ред, нормалното функциониране на държавните институции в съответствие с конституцията и международните актове за защита на правата на човека и няма да се превърнат в основание за възникване на бъдещи правни спорове. Опасяваме се, че част от законодателните предложения в проекта на Закон за мерките по време на извънредното положение, обявено с решението от 13 март 2020 г. на Народното събрание, може да създадат


затруднения за гражданите, които не са необходими за ограничаване на епидемиологична опасност


в страната, като едновременно с това породят фактически основания за евентуални бъдещи спорове.


На първо място, обезпокоително е, че законопроектът не посочва крайния момент на извънредното положение, който вече беше установен с решението на Народното събрание. Съгласно чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България обявяването на извънредно положение има за правна цел да ограничи временно упражняването на отделни основни права на гражданите. Логиката на правната разпоредба, която предвижда и акта, с който се въвежда извънредно положение - закон, изисква същият нормативен акт изчерпателно да посочи не само целта на обявяване на извънредното положение (посочена в чл. 1 от проектозакона), но и да предвиди именно временния характер на ограниченията. Поради това е разумно в закона да бъде предвиден изричен период, в който се очаква да действа извънредното положение и крайната му дата, или да се посочи с какъв акт или при какви условия извънредното положение се прекратява. Вместо това в чл. 1 от проекта бланкетно се говори за "прекратяване на извънредното положение", без да се посочи с какъв акт ще бъде направено това и от кой държавен орган - два въпроса, които имат важно значение, когато се ограничават права на гражданите.


На следващо място, най-голямата очевидна слабост на закона е


липса на споменаване на това кои основни права на гражданите са ограничени.


И докато от описанието на мерките, които се въвеждат, посочени в чл. 2, ал. 1 от проекта, изрично са посочени конкретни ограничения, за които е ясно, че ограничават правото на свободно придвижване, образование, събрания и свободна стопанска инициатива, то ал. 2 от същата разпоредба предвижда бланкетна възможност за министъра на здравеопазването по определена процедура да въвежда "други мерки". Бланкетното делегиране на тази възможност на орган на изпълнителната власт не отговаря на конституционното изискване ограничаването на основни права да става само със закон. Ако не се посочи какви права могат да бъдат ограничени с тези мерки, може да се окаже, че


необходимите и разумни актове на изпълнителната власт ще се окажат противоконституционни.


Освен това следва да се има предвид, че съществуват и европейски стандарти, установени в практиката на Европейския съд за правата на човека, под чиято юрисдикция се намира и България, относно обявяването на извънредно положение. Тези стандарти изискват посочване на ограниченията, които извънредността налага, и тяхната цел, за да бъде предвидимо за гражданите какво им предстои да понесат.


Действително, необходимо е да се предвиди известна гъвкавост за налагане на бъдещи ограничителни мерки, но и тя следва да бъде в дефинирана в рамките на обективно определими ограничения, които съответстват на възможността на държавната власт да ограничи правата на гражданите. Поради посочените причини намираме, че текстът на чл. 2, ал. 2 от проектозакона следва да се измени, като се посочи, че налаганите с акт на изпълнителната власт по-тежки противоепидемични мерки могат да засягат само основните права относно свободата на придвижване и събрания, осъществяването на икономическа дейност на физически или юридически лица на територията на страната, както и задължаването на граждани да предоставят определени вещи (машини и медицински изделия) за временно ползване от държавата с оглед необходимостта от лечение на болните и спиране на разпространението на пандемичния вирус.


Наред с това


съществуват и някои технически недостатъци в текста на закона,


които биха могли да предотвратят ефективното му прилагане в полза на всички граждани. Намираме, че уредената в чл. 3 от проектозакона мярка за спиране на процесуалните срокове е адекватна за защита на гражданите, но е недостатъчна и следва да бъде по-прецизно формулирана. Предлагаме изрично да се посочи, че граждански и административни дела, с изключение на изчерпателно изброени категории, не се разглеждат в периода на извънредното положение. Освен това предлагаме да се спре и течението на материалноправните давностни срокове и преклузивните срокове за предявяване на иск, тъй като същите притискат гражданите да предявят определени свои права пред съда или в рамките на принудителното изпълнение. В настоящата обстановка тези възможности обаче са силно ограничени и поради това е разумно да се даде възможност на гражданите да предявят правата си и след отпадане на извънредното положение.


Освен това в чл. 4, ал. 3 от проектозакона е


използван израз с неясен смисъл - "спешни и неотложни нотариални заверки",


който няма ясно установено съдържание. Предлагаме същият да бъде изменен в сътрудничество с Нотариалната камара на Република България, за да се прецизира за какви видове заверки става дума и от кои лица - това би облекчило работата на нотариусите и би създало яснота за гражданите, нуждаещи се от техните услуги. Следва да се редактира и формулировката на чл. 7, ал. 3 до 5 от законопроекта, като действието им бъде ограничено само до обявеното извънредно положение, а за бъдещи такива да бъде изработен закон в спокойна обстановка и при провеждане на обществено обсъждане, за да се избегнат евентуални непълноти. Непрецизно е формулирана и предлаганата нова разпоредба на чл. 3а, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО), уредена в §5 от заключителните разпоредби на документа.


Предвидено е липсата на произнасяне по искания за отпускане на обезщетения, помощи и пенсии по Кодекса за социално осигуряване по причини, дължащи се на извънредното положение, да не представлява мълчалив отказ по смисъла на кодекса. Не е предвидено обаче кога ще настъпи този отказ след края на извънредното положение и това създава неяснота за гражданите, тъй като от датата на постановяване на мълчаливия отказ


тече срокът за обжалване и с изтичането му гражданите биха загубили правата си.


За да се преодолеят опасностите от предложената уредба, би могло да се предвиди спиране на сроковете за произнасяне за периода на извънредното положение, което еднозначно изяснява към кой момент длъжностното лице ще следва да се произнесе след отпадането му.


В обсъждания законопроект следва да намери място и изрична уредба по отношение на ограниченията за провеждане на част от съдебните производства и на конституционното изискване за тяхната публичност, доколкото липсва нормативна възможност за приемане на делегирано законодателство, чрез каквото в Република Италия са уредени същите въпроси за ограничаване развитието на епидемията. Понастоящем в решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) се предвижда отмяна на съдебните заседания с изключение на тези, които касаят изрично посочени в решението неотложни случаи. Предвижда се с решението на ВСС и ограничаване на публичността на съдебните заседания. ВСС обаче е административен орган, той не притежава компетентност да изземва преценката на същинските органи на съдебна власт (съдебните състави, на които е възложено разглеждането на делата въз основа на процесуалните закони) за това кога и кои съдебни дела да бъдат насрочени, разгледани или отсрочени, нито да решава въпросите, свързани с осигуряване на публичността на съдебното заседание, доколкото правото на публичен състезателен процес е основно право. Това налага в ситуация на извънредно положение Народното събрание със специален закон


изрично да предвиди видовете дела, чието разглеждане не се преустановява,


и да уреди изключенията от общия процесуален ред за това (като например допустимите предели за ограничаване на публичността, възможността за провеждането на заседания чрез електронна видеовръзка и др.).


В заключение изразяваме подкрепата си за това обявеното извънредно положение да укрепи принципа на правовата държава в Република България, а не да го поставя в риск, като взетите мерки смекчат трудностите, пред които са изправени всички български граждани. Затова апелираме за внимателното им обмисляне, съобразяването им с най-добрите европейски практики и изискванията на международните конвенции, както и за рационалното им прилагане. Изразяваме надежда извънредните мерки да бъдат необходими само за кратък период от време и солидарност с всички, които полагат усилия да се справят с неблагоприятните последиците от настоящата кризисна обстановка.


Коронавирусът е най-голямата тема за България и света, но ако искате да следите лесно какво друго си струва да знаете, четете новата рубрика "Новини без коронавирус".


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (40)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2196 Весело

  Айде и от най-корумпирания орган се изокаха. Закривай!

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 2. 2 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2101 Неутрално

  Остана само и цар Киро да се изкаже против извънредното положение и да си иска обратно правата.

 3. 3 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2938 Неутрално

  Правовата държава я поставят в риск всички андрешковци, ганьовци, тЕрикати и прочие, които са "над правилата" - но ако им нарушиш правото, реват за обезщетение колкото Марс от злато.

 4. 4 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 496 Неутрално

  Конфуций предупреждава: Пазете се от тези, които ви вменяват вина, те жадуват да властват над всички.

  Гешев споменава военно положение. Дайте му го и той ще реализира мечтата си – диктатура на прокуратурата. Официално, защото неофициално тя вече е факт. Идеята е стара и е родена в х-л "Берлин". Когато го установим вече ще е късно, а коронавируса ще се окаже по-малката беда.
  Убеден съм, че мечтите на повечето българи са свързани с идеите на Дякона и Мартин Лутър Кинг. Колкото й рядко да се сещаме и да сме готови да ги постигнем. Не е спасение измъкването от едно зло, в името на друго – още по-голямо. Гешев говори за това колко е ценен живота, но пропуска най-важното: животът е безценен, когато е съчетан със свобода. Затова и на онзи български байрак, опръскан с кръв, пише: Свобода или смърт.
  Животът на роби, зависими и обезправени вече сме го живели.

   Огнян Стефанов

 5. 5 Профил на taratanki
  taratanki
  Рейтинг: 1354 Неутрално

  Какъв е смисъла от това волеизявление?

 6. 6 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  Правовата държава могат да поствят в риск само "хора със зли помисли и лоши сърца "!
  Нищо специално - от един ГЕРБЕРАСТ ! Просто се СМИРЕТЕ !

 7. 7 Профил на juk
  juk
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Всички се правят на супер разбирачи, все едно са изкарали по 6 пандемии и знаят точно какво става и трябва да се направи.

 8. 8 Профил на kasko
  kasko
  Рейтинг: 706 Неутрално

  Това изявление напомня за цар Соломон и магарето (мн.ч.)...

  Колективното вземане на решение налага споделяне на колективна отговорност.
 9. 9 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 457 Неутрално

  "На първо място обезпокоително е, че законопроектът не посочва крайния момент на извънредното положение, който вече беше установен с решението на Народното събрание. "

  Не се посочва, защото отсега не е ясно как ще протече епидемията, с какви темпове ще се разпространява и кога ще бъде овладяна.

 10. 10 Профил на juk
  juk
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Всички се правят на супер разбирачи, все едно са изкарали по 6 пандемии и знаят точно какво става и трябва да се направи.
  —цитат от коментар 7 на juk35625824


  Това важи и за повечето коментатори по форумите.

 11. 11 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1396 Неутрално

  Предвид юридичекия гений, министъра Кирилов и другите мъдреци в облстта на правото сред управляващите, техните патерици от патриотите и тихомълком гласувалите бесепари, не може човек да се учуди, че в закон правен на коляно има сума ти грешки.
  И дано да са грешки, а не нарочно написани или пропуснати текстове.
  Епидемията ще мине, но ние не сме за един ден и ще видим как ще приключи всичко - виждате, че такива спецове в областта на правото, като нашата радост, др. Гешев, искат още повече власт над нас, хората дето му плащаме заплатата.

 12. 12 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2938 Неутрално

  До коментар [#7] от "juk35625824":

  Нека говорят, ама да не са противоречиви твърдения, защото все едно нищо не да казали.

 13. 13 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2938 Неутрално

  До коментар [#10] от "juk35625824":

  Форумите са едно, официалните информационни източници - съвсем друго. Не случайно медиите се делят на сериозни и жълти.

 14. 14 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  Изправени сме пред нова икономическа депресия.. Сега не е времето да се дърлим политически, а да планираме освен за справянето с болестта и за осигуряване на вътрешно пройзводство в страната, за да облекчим последствията..

  Не да даваме наляво надясно на туристическия сектор на артистите безразборно. Не сме атлантида ама ще затънем кат нея ако не се мисли напред...

 15. 15 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  До коментар [#4] от "Анти Шишковци":

  Поздравления за това мнение.

  Искам да добавя и нещо, казано от Бенджамин Франклин:

  "Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety." (Онези, които беха се отказали от своя основна свобода, за да получат малко преходна сигурност, не заслужават нито свобода, нито сигурност.)

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 16. 16 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 780 Неутрално

  До коментар [#13] от "Deaddark":
  Не случайно медиите се делят на сериозни и жълти.
  _____________________________________________
  ДНЕВНИК към кои спадат?

  Нещата които се споменават в статията имат смисъл но за съжаление идват от място което не буди доверие

 17. 17 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2826 Неутрално

  До коментар [#15] от "Norman Granz":

  Губят и двете

 18. 18 Профил на Dankol
  Dankol
  Рейтинг: 991 Неутрално

  Май на всеки един "умнокрасив" коментар се пада по един споминал се в Италия и Испания !

 19. 19 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  До коментар [#17] от "hodounski":

  "Губят и двете..."

  Прави ли ти впечатление, колега, колко привърженици на твърдата ръка има и сред двете крила на БКП (ГЕРБ и БСП) във Форума? Какви надежди възлагат на един единствен човек с неограничена власт, за да "сложи ред"? На такива им трябва някой Путин, Сталин, Хитлер или Мусолини - "величава" фигура, която не цепи басма на либерасти, очилати интелигенти, разни женоря, малцинства, гейове и пр. елементи, на които мястото им е в лагер или (в най-мекия вариант) в кухнята до печката.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 20. 20 Профил на Dankol
  Dankol
  Рейтинг: 991 Неутрално

  Аз не съм юрист , ама всички тези мерки които се вземат от управляващите , не са ли законово ограничени във времето само в периода на пандемията !? При приключване на заразата и обявяване на край на рестрикциите от страна на Западните страни и СЗО , то би трябвало и у нас да се върнем към нормалния си начин на живот , и вече ако тогава Гешев продължава да се разпасва - тогава да се реве за спазването на правата !

 21. 21 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2938 Весело

  До коментар [#19] от "Norman Granz":

  Като "умнокрасив" мога да ти изброя много колеги, които смятат Кънев за вся и всьо, много които смятат Костов, а ти смяташе Мюлер, Матис.
  Синдромът "Бащица" е болест, дори бащицата да е читав.

 22. 22 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4992 Неутрално

  Колко е лесно да седиш отстрани, да гледаш сеир, да търсиш кусури и грешки на тези, които са натоварени с огромна отговорност в момента.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 23. 23 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4992 Неутрално

  До коментар [#20] от "Dankol":

  Разбира се, че е така. Но тук идеята е да се пречи на тези, които вършат работа в момента, като се внася шум в ситемата.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 24. 24 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4992 Неутрално

  Всъщност, последните местни избори ясно показаха кои са двете крила на БКП - това са БСП(к) и ДеБъ.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 25. 25 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3129 Неутрално

  До коментар [#4] от "Анти Шишковци":

  А,от друг агент на ДС имаш ли нещо да пуснеш?!

 26. 26 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3129 Неутрално

  До коментар [#9] от "ckn29372393":

  Аа,борциъе против "диктатурата" искат ктаен срок,щото не могат да спят спокойно.

 27. 27 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3129 Неутрално

  До коментар [#15] от "Norman Granz":

  И с Файърстартера пуснете нещо...Добави и история как си говорил по Watsup с агент на Мосад,и той ти е казал,че всичко е фейк на Путин и е с цел Борисов да вземе цялата власт от Радев(тоя на когпто клякате)

 28. 28 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4992 Неутрално

  Интересно е, че колеги форумци с претенции, се опитват да внушават, че всички прокурори са лоши, а всички съдии са добри. Всъщност, посочените за "гнили ябълки" в съдебната ни ситема от нашите партньори на Запад, са все от съдийската гилдия.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 29. 29 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3129 Неутрално

  До коментар [#19] от "Norman Granz":

  Мдаа,това с "деете крилс на БКП" е готино.Ама защо саюк с едното крило пъдите в еднонполиточеско гърне,така и не даваш отговор.

 30. 30 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6005 Весело

  По време на мутризацията, приватизацията, последвалата Виденова зима, народецът се размечта за "твърда ръка". В последствие му се изредиха твърд командир, по-мек цар, още по-мека станишка, някаква тройна ламя, орешарче, и накрая - твърда тиква, а сега и заедно с твърд каскет! На ви сега втвърден! Няма "ох"! Това е положението! "Ръгай, куме, мъжо е у Коми!".

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 31. 31 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2938 Весело

  До коментар [#24] от "Alarmstufe: Rot":

  Двете крила на БКП може да са ДСБ и БСП, но тялото е ГЕРБ, ДПС е главата, краката са ОП, Воля е опашката, а под опашката - Да България.

 32. 32 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2162 Неутрално

  Съюза на Лозан Панов се изказа. Както винаги е против управляващите. Така е по всички въпроси. Дано управляващите да не кажат, че трябва да се диша повече въздух, че тия ще искат да се спре въздуха изцяло!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 33. 33 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1147 Весело

  До коментар [#4] от "Анти Шишковци":

  "Пазете се от тези, които ви вменяват вина"

  Бай чиляк от едно известно време прави точно това - бяга с триста от непрестанните опити на умнокрасивците да му вменяват че е пребиващ жени криминално прост ганьо слуга на 'мафията' който иска планетата да загине сред купища боклуци и въглероден диоксид за разлика от извисените морални умнокрасиви юберменши даващи мило и драго жертвайки се за негово благоденствие което той понеже както казахме е криминално прост не разбира :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 34. 34 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1101 Неутрално

  До коментар [#1] от "Тюфлекчия":
  До коментар [#2] от "zxp53317185":
  Няма по-естествено от това, за опасностите пред правовата държава да се изказват съдии. Ясно е, че според поставаните ви задачи това не трябва да ви харесва, но вашата компетентност не ви позволява да се изкажете по същество.

 35. 35 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2101 Неутрално

  До коментар [#34] от "авторът":

  Не ми разтягай локуми, живял съм в по - правова държава от България, виж какво е положението там в момента.

  https://youtu.be/Qxct5FoILTk

 36. 36 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2262 Неутрално

  Правовата държава могат да поствят в риск само "хора със зли помисли и лоши сърца "!Нищо специално - от един ГЕРБЕРАСТ ! Просто се СМИРЕТЕ !
  —цитат от коментар 6 на doroteus  До коментар [#6] от "doroteus": "Пътя към ада е постлан с добри намерения"!

 37. 37 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2903 Любопитно

  До коментар [#6] от "doroteus":

  "Правовата държава могат да поствят в риск само "хора със зли помисли и лоши сърца "!"

  И какви са помислите на Баце спрямо медицинските сестри/здравните работници? Направили им заплатите колкото неговата? Тъй де, нали все се хвали, че Той бил давал парите.
  Гешев с какво сърце е? Жадно за власт или жадно за мъст?

 38. 38 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7416 Неутрално

  До коментар [#7] от "juk35625824":

  Никой не бива да използва пандемията, за да реализира болните си амбиции. Толкова политици чух да се изказват в нормалните държави, където мерките са подобни, но нито един главен прокурор.

 39. 39 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2903 Разстроено

  До коментар [#32] от "lz2":

  "Както винаги е против управляващите."

  Само срещу простотията им, в случая, проявена от "калинките" в парламента.
  За последните 30 години няма един читав закон, който да е влязъл в сила и поне пет години да не се е налагало да го поправят, изменят, допълват. А върхът на простотията е, че с преходните разпоредби на специален закон се изменят устройствени закони. Само кръгъл идиот, който не може да направи, дори не може да схване що е туй правен и икономически анализ, необходими за мотивите на законопроекта, прикрива по този начин простотията си.
  30 години уж демокрация и няма единна съдебна практика в нито една сфера на обществения живот - от катаджийска глоба през корупцията до убийствата.

 40. 40 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2826 Неутрално

  До коментар [#19] от "Norman Granz":

  Последните 5 г много напомнят 1935-39 г. Не ми се мисли каво ще стане след кризата с вируса и в разгара на икономическта криза . Единствената ми надежда е ,è обикновено историята се повтаря ка то фарс - става дума за неофашисти , обединени идиоти и комунисти

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK