Помните ли онзи стар виц за чл. 6? Е, разказаха го в Държавен вестник

Дано съдиите имат по-добро чувство за хумор и разкажат вица по различен начин, а най-добре го отменете

© Юлия Лазарова

Дано съдиите имат по-добро чувство за хумор и разкажат вица по различен начин, а най-добре го отменетеАдвокат Атанас Шопов е партньор в столичната правна кантора "Камбуров и партньори". Коментарът му е посветен на недомислица на депутатите в закона за извънредното положение, която освобождава длъжниците по парични задължения от последиците на неизпълнението им.


Помните ли онзи стар виц за "чл. 6" - е, разказаха го в Държавен вестник! За да не ви отегчавам в дигиталната ера, няма да ви го разкажа (може да го намерите сами в нета). Ще се съсредоточа върху варианта на вица, разказан ни от Народното събрание (с уговорката, че досега не съм правил правен анализ на виц - ако досега не ви е било смешно, надолу няма да става по-добре). Ще ви улесня с търсенето на новия виц - ето го:
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание (НС - съкращението не е част от заглавието) от 13 март 2020 г. (обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила, специално този текст, от 13 март 2020 г., съгласно заключителната разпоредба на § 52), накратко ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 (това е част от шегата, предполагам):


"Чл. 6. До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи."
И старият виц не беше кой знае колко смешен, но този е направо тъжен.


В правото има някои основни положения, без които на практика няма право.


В правната теория преобладава възгледът, че правото е система от правила за поведение, скрепени и гарантирани с правна санкция. Санкцията в правото е външна и обективна, тоест съдържа се в, относително, ясни правила, които определят основанието за налагането й (тоест какво трябва да се случи, за да ви напляскат), вида и размера на санкцията (как и колко да ви напляскат), кой може да иска да ви напляскат, кой може да определи как и колко да ви напляскат и кой да ви напляска (съответно в материални) и процедурите за това (и процесуални норми, грубо казано). Без санкцията правото е толкова ефективно, колкото и моралът и религията - може да анатемосате някого и да чакате божията намеса (Божа работа!). Нека тогава да отменим санкциите!


В основата на частното право (това дето регулира отношенията между частноправните субекти, споменати във вица - виж по горе) стоят договорните отношения (и други, но тези преди всичко, съответно няма, а и не искам да задълбавам дали вицът се прилага и за извъндоговорните отношения, защото ще стане много смешно). Основен принцип (и то не само на частното право) е принципът - pacta sunt servanda (извинявайте, не можах да се въздържа!) или иначе казано (в частното право също) - договорите следва да се изпълняват.


Ако договорите можеше да не се изпълняват и да не носите отговорност за това,


то тогава нямаше да има смисъл от договори, защото те нямаше да се изпълняват (усещате ли логиката на § 22). Съответно гаранция за изпълнението на договорите са санкциите в правото (ако се налага препрочетете горния абзац). Отменим ли санкциите, договорите няма да се изпълняват, тогава за какво са ни договори? Нека тогава да отменим санкциите!


Съответно правото предвижда различни видове санкции като гаранция за изпълнението на договорите - развалянето (при неизпълнение, за което страната отговаря), общото възражение за недобросъвестност и частния му случай на възражение за неизпълнен договор (санкцията е спирането на изпълнението на насрещните задължения), правото на задържане, предсрочната изискуемост на задължения, както и основната - договорната отговорност. Договорната отговорност бива два вида - виновна (когато, общо казано, не сте положили дължимата грижа да изпълните задължението си) и обективна (когато основанието за носене на договорна отговорност не включва вина, тоест носите отговорност за неизпълнено договорно задължение независимо дали сте положили дължимата грижа да го изпълните или не). В конкретния случай във вица се говори за неизпълнение на парични задължения ("плащане"), при които отговорността винаги е обективна, тоест безвиновна, и съответно (както ще стане ясно малко по-долу) от тази отговорност


може да се освободите само ако е налице непредотвратимо събитие от извънреден характер.


Основанията да не носите отговорност или да не търпите санкции са различни, но актуалното в момента е force majeure (ФМ) - пак не можах да се сдържа - по нашенски "непреодолима сила". Доста художествена литература се изписа напоследък по темата за ФМ, но само в кратко обобщение - в нашето право ФМ е уреден в чл. 306 от Търговския закон (ТЗ). Основанията за ФМ (пак обобщено и теоретично ненюансирано) са две:


1. непредвидимо (към момента на сключване на договора) събитие от извънреден характер, което прави изпълнението на договорно задължение обективно невъзможно и


2. непредотвратимо (тоест макар и предвидимо, събитието е непреодолимо за съответната страна - например акт на държавен орган, по силата на който изпълнението на задължението е невъзможно, без обаче това да се дължи на собственото ви неправомерно поведение - затворили са ви обекта като противоепидемична мярка, а не защото не сте спазили санитарните изисквания за съответната дейност) от извънреден характер. И двете хипотези на ФМ ви освобождават от носене на виновна отговорност, а непредотвратимите събития ви освобождават и от носене на обективна отговорност (или поне аз вярвам в това), тоест няма да ви пляскат, ако ФМ е основание да не изпълните свое договорно задължение (тук ТЗ прави едно търговско отклонение - пак ще носите отговорност, ако своевременно не сте уведомили другата страна (тоест ако не сте изпълнили задължението си за това, че не може да изпълните поради ФМ).


Един от основните правни принципи, на които се основават санкциите, и в частност отговорността в правото, е, че никой не може да черпи благоприятни за себе си правни последици от собственото си неправомерно (тоест в нарушение на правните правила) поведение. Проявление на този принцип при ФМ (освен вече споменатото в предходния абзац) е правилото, че ако задълженото лице е било


в забава (тоест не е изпълнило задължението си в срок), то не може да се позовава на непреодолима сила,


тоест пак може да го пляскат.


По принцип съдебната практика приема, че епидемиите сами по себе си могат да представляват ФМ. Дали конкретната пандемия е ФМ е отделен въпрос, който сам по себе си следва да е предмет (и е) на отделен анализ (опит за научна шега;-) и правилният отговор не може да е общ или принципен, а за всеки конкретен случай - довела ли е пандемията до обективна невъзможност за изпълнение (по света вече дори има становища, че изобщо не е ФМ по отношение на договори, сключени след уведомлението от страна на Китай за случаи на нова двустранна бронхопневмония, защото по отношение на тях е било предвидимо събитие - смел възглед - не мога да го споделя). Властническите актове, с които се въвеждат различни ограничителни (принудителни) мерки, включително срещу сегашната пандемия, ако пряко водят до обективна невъзможност за изпълнение на договорни задължения, са ФМ и то в графата непредотвратими събития с извънреден характер. Сега!, намираме се в извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание (НС - съкращението не е част от заглавието) от 13 март 2020 г., но това че положението се нарича (а й е) извънредно и е обявено за такова с властнически акт не означава непременно и необходимо, че самото извънредно положение (виж по-горе текста на вица) или актът, с който то се обявява е акт, който налага ограничения от извънреден характер - в действителност решението на НС е само основание за издаване на последващи такива актове и въвеждане на ограничения с тях, а


самото извънредно положение нищо непредотвратимо не прави.


След като ви отегчих с всичко, казано до тук (искрено го вярвам, но беше необходимо зло - като извънредното положение - може би?), е редно да се върнем към вица. Та, "чували ли сте за чл. 6, ако не сте, да сте" (всъщност това беше есенцията на вица, въпреки че обещах да не го разказвам). Оригиналният виц не беше особено забавен, новият - още по-малко (дори се чуват слухове (на принципа чух, че една жена на пазара казала), че НС също е осъзнало, че вицът е лош (bad joke, Harry) и сега щяло да го разкаже в друг вариант - дано шегата вече не е развалена изцяло).


Анализът на вица изисква анализ на разпоредбата, в която се съдържа. Следва да правим разлика между разпоредбата, която е текст в "закона" и нормата, която е правило за поведение и се извлича (конструира) чрез тълкуване на и от текста (поне аз вярвам в теорията за задължителното тълкуване). Текстът не може, а и не следва, буквално да възпроизвежда нормата, а от езиковия изказ на текста извличаме неговия правен смисъл, тоест нормата - нейната структура, елементи и съдържание.


Тази норма, специално, се състои от хипотеза (дето се съдържат абстрактни белези на факти от обективната действителност - демек основанията за "задействане" (прилагане на нормата) и диспозиция (щото не предвижда санкции - или, май, не съвсем?) права и задължения за адресатите на нормата (тоест за тези, чието поведение тя регулира. И нека анализът започне:


1. Вариант - буквален прочит на разпоредбата (леко опростено съдържание на нормата):


Хипотеза - ако (кумулативно - тоест заедно) 1. е налице извънредно положение (ИП), тоест има надлежен властнически акт за обявяването му (май го имаме) и то не е отменено (май и това е налице), 2. частноправни субекти са сключили договор (не го пише в текста, но повярвайте ми, има го в хипотезата на нормата или, ако ви се развихри фантазията, е възникнало извъндоговорно частноправно парично задължение и сте в забава за изпълнението му - а към това ако добавим и плащане на публични парични задължения на частноправни субекти (щото разпоредбата нищо не казва) - чувате ли истеричния рев във Министерството на финансите), 3. едната от страните по договора не е изпълнила свои договорни парични (текстът говори за плащане) задължения (или, отново при полет на фантазията, не е изпълнила частноправни извъндоговорни парични задължения), без да се уточнява кога следва да е настъпило неизпълнението - преди ИП или след това или неизпълнението следва да се дължи на причини у задълженото лице (нека да предположим логичното, че е така), то


Диспозиция - 1. Задълженото лице (частноправен субект - рядко законодателят използва този термин, предпочитайки "лица" - получава червена точка) се освобождава от последиците на неизпълнението си (даваме му право да не го пляскаме), а 2. другата страна (пак частноправен субект), макар и изправна, се лишава от правата си, възникнали (дадени й от правото - извинявайте, май с вица частично суспендирахме действието на част от частноправните санкционни норми) в резултат на неизпълнение на задължението, да иска санкциониране на неправомерното поведение на първата страна - "непарични последици" (харесвам израза) - да развали договора, да обяви предсрочна изискуемост (това за изземването на вещи, признавам си, не го разбрах - или съм пропуснал някакви промени в статуса и правомощията на КПКОНПИ, или се има предвид право на задържане на вещи) - съответно "парични последици" (?!?) - да търси обезщетение за забава (под формата на лихви и неустойки), като й се вменява задължението за срока на извънредното положение да търпи невъзможността да бъде санкционирана другата страна (преди малко нали ви казах, че май структурата на нормата е хипотеза - санкция - напляскахме изправната страна по договора за нейна сметка).


2. Вариант - артистичен (без претенции да съм артист, като адвокат съм занаятчия) прочит на разпоредбата (пак схематично съдържание на нормата):


Общата "облигационна" (демек, от задължения) ваканция - няма да търпите санкции по време на извънредното положение - ми се струва твърде авангардна мярка за стимулиране на икономиката (освен ако не приемем, че с вица премахнахме обективната отговорност за парични задължения).


По отношение на хипотезата прилагаме споменатите по-горе правни постулати и принципи и съответно - нормата ще се прилага само ако:


- не сте в забава за изпълнение на парично задължение - независимо кога е настъпила забавата - преди или след обявяване на извънредното положение (щото то само по себе си не е ФМ, нито акта за неговото обявяване, въпреки че НС с вица се опитва да му придаде такова значение);


- ако сте в неизпълнение на задължението си, то това неизпълнение е настъпило след обявяване на извънредното положение и то се дължи на непредотвратимо събитие от извънреден характер (а не просто на ФМ), тоест освен ИП и акта за обявяването му, се е случило и нещо допълнително, например допълнителен властнически акт, който прави изпълнението обективно невъзможно).


Диспозицията (за да не е санкция) - само в горната хипотеза и само за срока на ФМ се освобождавате от последиците на неизпълнението си , отпадне ли ФМ, следва да изпълните, иначе ще изпаднете в забава и съответно ще търпите санкции.


Тоест приемаме, че НС е създало обща частноправна норма (онази в ТЗ е само за търговците и по аналогия или нещо подобно се прилага в частното право), уреждаща ФМ, но само при условията на ИП.


3. Вариант - алтруистичен (всеки дарява каквото може):


Нека приемем, че народните представители са алтруисти (не се смейте) и че вицът е част от общите икономически мерки за спасяване на икономиката и наистина, независимо от неизпълнението, освобождаваме длъжниците по парични задължения от последиците на неизпълнението им (това, че кредиторът няма да получи обезщетение под формата на лихви или неустойки няма да го "загроби", дори в условията на ИП - нали ще си получи главницата - не коментирам, че при липса на санкции, ако сте стигнали до неплащане и при не много работещи съдилища, това е най-малко съмнително).


Съответно се поставя въпросът - изобщо ли длъжникът се освобождава от последиците на неизпълнението си, или само временно? За мен, при такова разбиране на вица, следва да приемем, че ако забавата не се дължи на непредотвратимо събитие, тези последици ще се запазят (особено паричните), но ще станат изискуеми (изпълняеми) след премахване на ИП, тоест отпадне ли ИП ще може да претендирате и лихвите и неустойките и за времето на ИП, както и ако длъжникът не изпълни веднага след отпадане на ИП ще може да искате предсрочна изискуемост или да развалите договора.


Вместо заключение - стар виц разказан лошо - дано съдиите имат по-добро чувство за хумор и разкажат вица по различен начин, а най-добре го отменете. Стойте вкъщи и изпълнявайте паричните си задължения - освен ако не сте в хипотеза на непредотвратимо събитие от извънреден характер!


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (39)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  Що ми се струва, че на фона на тази чума, 13 000 лева заплати у "народното събрание" са пир, А ??? Бойко ???

 2. 2 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2032 Неутрално

  Абе как не ви домързя да обяснявате толкова подробно ,елементарни неща ,човек трябва да загуби ден ,докато схване смисъла .

 3. 3 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1934 Неутрално

  Пак упражнение по "вижте мЪ"!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 4. 4 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 394 Неутрално

  Дай ви само да мрънкате!
  Но стане ли, като в Италия, друга песен ще запеете и отново ще се скриете по дупките ви.

 5. 5 Профил на nwj49315903
  nwj49315903
  Рейтинг: 716 Неутрално

  До коментар [#4] от "sbaleev":

  Не си прав, колега. Човекът е обяснил несъвършенството на гласувания закон, който от своя страна ще даде хляб на цялата гилдия защото след края на кризата ще има много дела по този казус.

 6. 6 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 394 Неутрално

  Нека да доживеем да свърши кризата, пък тогава ще му мислим!
  Има много механизми, да се промени, всичко това, надраскано от този.

  Като гледам положението в света, ми е само за члена му, пък било той и от шесто...

  Бъди здрав!

  До коментар [#5] от "nwj49315903":

 7. 7 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 394 Неутрално

  п.с.
  Важното е, че човека сибе взел хонорара за тази кратка и полезна статийка.


  До коментар [#6] от "sbaleev":

 8. 8 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1098 Неутрално

  Адвокатска логорея...

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 9. 9 Профил на WWW
  WWW
  Рейтинг: 338 Неутрално

  Дай ви само да мрънкате!Но стане ли, като в Италия, друга песен ще запеете и отново ще се скриете по дупките ви.
  —цитат от коментар 4 на sbaleev


  какво има в Италия?
  същия брой умрели като всяка друга година.
  има истерия по медиите, явно режисирана и фалшивицирана.

 10. 10 Профил на oak17621787
  oak17621787
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  Пак упражнение по "вижте мЪ"!
  —цитат от коментар 3 на lz2


  Като не правят нищо - ууу, вижте ги, ще съсипят бизнеса, като направят нещо - уууу, ще съсипят държавата. Ако заимствам от автора - малко като във вица - що си без шапка, що си с шапка. 🤣🤣🤣

 11. 11 Профил на oak17621787
  oak17621787
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  Що ми се струва, че на фона на тази чума, 13 000 лева заплати у "народното събрание" са пир, А ??? Бойко ???
  —цитат от коментар 1 на 442


  Няма такива заплати, стига евтини лъжи, проверими с два клика на мишката.

 12. 12 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 481 Весело

  Споко "сички6еомрем" и задължените и мутрите по събиране на задълженията, които странно как са освободени от карантината и могат да си ходят където и както пожелаят неограничено с бухалките си, така че адвокатина няма що да се притеснява, щото и той.

  мурзилка
 13. 13 Профил на GRUBO
  GRUBO
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Ало - авторът. Вярвате ли, че можете да пише забавно!!??? Не! Не! Не се упражнявайте повече, защото отново ще излезе нещо толкова жалко като опит за хумор. Очевидно сте над средна възраст и не Ви препоръчвам тепърва да влизате в нова професия. Ако все пак се пробвате отново, ще Ви дам един съвет - не се изказвайте в скоби и не се повтаряйте, защото хората не са малоумни. За да могат хората да Ви разберат трябва да пишете с ясни и кратки послания. Аз също съм адвокат и много добре знам какво искате да кажете, но по начина който сте го направили, това е непостижимо.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 15. 15 Профил на kvt10319485
  kvt10319485
  Рейтинг: 215 Разстроено

  А какво ще кажете за пар. 27 /2/ от прех. и закл. разпоредби , за удължаване на срока до 30.06 на декл. по чл. 50 ЗДДФЛ . Другарите от НАП веднага го изтълкуваха превратно, че важало само за ЕТ, а не за всяко физ. лице. Изпратих им 2 пъти искане да прочетат внимателно текста и да махната това безумно тълкуване от страницата си. Но едва ли ще стане.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 17. 17 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 961 Неутрално

  "За да не ви отегчавам в дигиталната ера... След като ви отегчих с всичко, казано до тук..."

  Всъщност началото почти се ядва, но само защото е рано и още няма друго за ядене. Надолу става съвсем зле. Текстът трябваше да обясни на дребните кредитори, търговци и рентиери, които нямат постоянен адвокат дали да потърсят правна помощ или не. Но сте написал правен анализ, който не става нито за юристи, нито за обикновени читатели. Което е странно, защото на юристите това им е едно от двете основни умения - да боравят с текст.

  Това непрекъснато връщане към простоватия виц е досадно, че даже накрая го разказвате въпреки обещанието си.
  Спокойно може да махнете 2/3 от бележките в скоби и да се откажете от навика да пишете двойни бележки със скоби вътре в скоби.
  Няма нужда да обяснявате, че слуховете са на принципа "чух, че една жена на пазара казала", защото всички знаем какво са слуховете и всеки от нас има дълга практика в разпространението им.
  Дори няма нужда да обяснявате какво е "кумулативно", защото всеки е чувал за акумулатор
  Обратно - трябваше да обясните какво е диспозиция и защо не е позиция.
  На бележката, че законодателят използва "лица" вместо "лице" не и е мястото в хипотезите, а горе във въведението.

  И няма нужда да обяснявате, че не може да се въздържите - то е ясно от самото начало, че не можете. Поучете се от практиката на готвачите, които знаят, че една яхния става по-добра с подправки, но не всяка подправка става за всяка яхия. А ако пък набутате всички възможни подправки в тенджерата, вече излизате от хипотезата за яхния.

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 19. 19 Профил на ae_fan
  ae_fan
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Ето ви изследване за Италия. За 2013/14 и 2016/17 - Над пет милиона заразени от грип и над 68 000 случая от усложнения от грип. На фона на тези числа, корона вирусът е смешен. Ама тогава не се е раздухало така от медиите нали? И не затвориха икономиките.
  В статията е посочено също, че Италия има много по-висок процент на смъртност спрямо другите европейски държави (което обяснява и сегашната ситуация).
  Във финансите, когато се гледат абсолютни стойности е хубаво да се сравняват с нещо. Тоест сегашните 8 хиляди смъртни случаи от корона вирус са една трета от 24 хиляди от грип преди три години (тогава нищо не е затворено и нямаше и икономическа криза).
  Заболелите от грип са в десетки пъти повече и пак - не са се затваряли градове.
  Но като не се повтаря по сто пъти на ден, някак си не го разбираме.
  А на корона вируса един месец преди първите случаи в България му беше отделено специално внимание (само в една емисия на По света и у нас, му бяха отделени 20 минути от 30 минути новини). Един месец се пръскаше медийна зараза и ефектът е, че "Щом толкова много говорят наистина е страшно".
  Да погледнем и България - по данни на НСИ през 2018 починалите от Бронхопневмония са 18,4 на 100 000 население (около 1 300 души). Но не са ни ги споменавали един по един. Сега имаме най-известните четири случая на пневмония в историята на здравеопазването ни.
  Ето и статията:
  https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712 (19)30328-5/fulltext
  и да ни е честита липсата на Народно Събрание

 20. 20 Профил на ae_fan
  ae_fan
  Рейтинг: 213 Неутрално
 21. 21 Профил на ae_fan
  ae_fan
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Трябва да се махне интервалът преди (19)30328-5/fulltext

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 23. 23 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 961 Неутрално

  Ето ви изследване за Италия. За 2013/14 и 2016/17 - Над пет милиона заразени от грип и над 68 000 случая от усложнения от грип. На фона на тези числа, корона вирусът е смешен.
  —цитат от коментар 19 на ae_fan


  Не е за За 2013/14 и 2016/17, а от 2013/14 до 2016/17 - тоест три пълни зимни сезона. А тук става дума за почти 7000 умрели само за месец и то от вирус, за който не се очаква да "изчезне" през топлите месеци.
  И най-вече - става дума за умиращи ПЛЮС онези умиращи от грип. Кой ви е казал, че като има корона вирус няма грип?

 24. 24 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3383 Неутрално

  Та като сме на темата вицове .... само за избрани "автори" ли са позволени?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 25. 25 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2240 Неутрално

  Много е дразнещо-просташко когато някой спомене за някакъв виц,но откаже да го разкаже! Щото се предполага че някои хора (като мен) може и да не го знаят този виц. Затова и се отказах да чета "анализа" на автора-простак.

 26. 26 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1254 Неутрално

  До коментар [#15] от "kvt10319485":

  А какво ще кажете за пар. 27 /2/ от прех. и закл. разпоредби , за удължаване на срока до 30.06 на декл. по чл. 50 ЗДДФЛ . Другарите от НАП веднага го изтълкуваха превратно, че важало само за ЕТ, а не за всяко физ. лице. Изпратих им 2 пъти искане да прочетат внимателно текста и да махната това безумно тълкуване от страницата си. Но едва ли ще стане.
  —цитат от коментар 15 на kvt10319485


  Там е пиниза, че контрата е поставена не от НАП, а от народните представители. Тоест проблемът не е в "неправилно тълкуване" на НАП, а проблемът е в съдържанието на нормата. Параграф 27, ал. 2 от ПЗР към закона прави точно това, от което се оплакваш: удължаването на срока за деклариране и плащане по чл. 50 ЗДДФЛ до 30 юни се отнася САМО за лицата по чл. 51, ал. 1: търговци и земеделски производители. На свободните професии народните представители са показали среден пръст. НАП просто си следва закона.

 27. 27 Профил на меншевик
  меншевик
  Рейтинг: 316 Неутрално

  До коментар [#15] от "kvt10319485":

  Ами не важи за всички, точно така е - важи само за лицата по чл.51, ал.1 - това са най-вече ЕТ. Всички останали местни и чуждестранни лица с доходи по чл.50 си ги лумкат както досега, включително и с авансовите вноски.

  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
 28. 28 Профил на меншевик
  меншевик
  Рейтинг: 316 Неутрално

  До коментар [#26] от "inn":

  Извинявам се колега, не прочетох мнението виу, което е точно.

  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
 29. 29 Профил на хитрушко
  хитрушко
  Рейтинг: 323 Неутрално

  Нека да доживеем да свърши кризата, пък тогава ще му мислим!
  —цитат от коментар 6 на sbaleev


  Само да не се окаже, че след кризата ще започне истинската криза.

  Aз съм прост, ама вие сте още по-прости. Затова ме избирате!
 30. 30 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 481 Весело

  [quote#29:"Дай пари за стадион"][/quote]

  Ако няма оцелели, няма да има и криза.

  мурзилка
 31. 31 Профил на хитрушко
  хитрушко
  Рейтинг: 323 Неутрално

  [quote#29:"Дай пари за стадион"]
  —цитат от коментар 30 на Маршалов
  Ако няма оцелели, няма да има и криза.[/quote]

  По данни от статистика на СЗО годишно в света умират повече хора от глад, отколкото от грип.
  И повече хора от грип, отколкото от коронавирус.

  Кризи възникват всякакви.
  Най-тъпо е, когато сам се вкараш в такава.

  Aз съм прост, ама вие сте още по-прости. Затова ме избирате!
 32. 32 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7290 Неутрално

  Не стреляйте по депутатите, те толкова могат.

 33. 33 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7290 Неутрално

  Не стреляйте по депутатите, те толкова могат.

 34. 34 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1811 Неутрално

  Пътувал съм до Германия и съм долетял обратно. Предписана ми е 14 дневна карантина. Ако напусна дома ме грози 5000 глоба и затвор. Ако отида до банкомата да тегля пари за ток, парно, електричество, а след това ги платя на гише - заразявам хора (ако съм заразен). Сега ми кажете кой закон трябва да наруша - питайте Буридановото Магаре!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 35. 35 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1756 Неутрално

  Това не е виц, това не е и някакво есе, дето да ти донесе някаква полза, в сравнение с времето за четене.
  Иначе, без никакви вицове или празни приказки, вкарването на тези "ваканции" за плащане, ей така на калпак в закон е наистина срещу принципите на правото.
  Защото поставя в еднакво положение хора като Домусчийски например, с Иванка фризьорката (или коя да е от другите засегнати професии), дето единия не си знае парите, а другия като не работи няма и за ядене, но и двамата могат да не изпълняват своите договорени отношения. С това поставяш в не по-малко тежко положение доставчиците на стоките и услугите за които не се плаща. Те също не могат да платят и...топката се търкаля и расте, а после... криза.

 36. 36 Профил на Clint_Eastwood
  Clint_Eastwood
  Рейтинг: 744 Неутрално

  Шопов не можа ли да го напише всичко това по по-малко затормозяващ начин, поне без скоба във всяко и изречение и безкрайни (не особено забавни) отклонения? Не издържах по средата и се отказах - сега разбирам защо колегите в СУ не го харесваха като асистент.

  Като епидемиолози по инфекциозни болести и учени в областта на общественото здраве имаме сериозни опасения относно вредното въздействие върху физическото и психическото здраве на населението, в резултат на преобладаващите политики наложени във връзка с COVID-19: https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-bulgarian/
 37. 37 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 639 Весело

  Що ми се струва, че на фона на тази чума, 13 000 лева заплати у "народното събрание" са пир, А ??? Бойко ???

  —цитат от коментар 1 на 442


  Няма такива заплати, стига евтини лъжи, проверими с два клика на мишката.
  —цитат от коментар 11 на oak17621787


  То нали, заради такива, погребалният агент налиже вето на закона. За да могат да си пишат свободно опорните точки.

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 38. 38 Профил на ivpetr
  ivpetr
  Рейтинг: 443 Неутрално

  Shopov, Shopov, kakva ia mislheshe, pak tia kakva stana....

 39. 39 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2746 Весело

  Пак упражнение по "вижте мЪ"!
  —цитат от коментар 3 на lz2


  Е, ТОЙ и КОЙ ви говорят просто...На закона - еб@л съм маамУ.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK