Ядрените централи и нисковъглеродната енергетика - тенденции и прогнози

Рекламираният "ренесанс" на ядрената енергетика не се е състоял. Състоянието на сектора по-скоро е вегетиране и слаб упадък, който най-вероятно ще продължи.

© Красимир Юскеселиев

Рекламираният "ренесанс" на ядрената енергетика не се е състоял. Състоянието на сектора по-скоро е вегетиране и слаб упадък, който най-вероятно ще продължи.Проф. д-р Георги Касчиев е атомен физик, бивш председател на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели, работил в Института за изследване на риска към Виенския университет, научен ръководител за пуска на пети блок на АЕЦ "Козлодуй". Анализът му е препубликуван от 3e-news.net.


В световен мащаб през 2018 г. централите на въглища са произвели 38% от електроенергията и са най-големият източник на въглеродни (и други) емисии. Заменянето им с други енергоизточници е основният път към нисковъглеродна енергетика. Засега възможностите са ТЕЦ на природен газ, които са с няколко пъти по-малки емисии, както и възобновляемите енергоизточници (ВЕИ) и АЕЦ, които са с ниски емисии. Нашите управляващи са горещи привърженици на повишаване ролята на АЕЦ и планират да изградят АЕЦ "Белене", както и седми реактор в АЕЦ "Козлодуй". Т.нар. опозиция подгрява с твърдения "ядрената енергетика няма алтернатива", "в света няма губеща АЕЦ" и т.н.


В този анализ привеждам основни факти, тенденции и прогнози в ядрената енергетика в света и във водещите държави. Основните са от доклади на: Международната агенция по атомна енергия (IAEA), Международната агенция по енергетика (IEA-OECD), Европейската комисия (ЕК), Администрацията за енергийно информиране на САЩ (EIA), Световната асоциация на ядрените оператори (WANO), инвестиционни банки, икономисти и др. Където е възможно и уместно са дадени сравнения с ВЕИ и ТЕЦ на газ.
През последните години съгласно базата PRIS на IAEA данните за развитието на ядрената енергетика в света са следните:


2017 г.: В света са пуснати 4 реактора (3,3 ГВт нето), окончателно са спрени 5 стари (3,5 ГВт) и е започнато изграждане на 5 нови (5,6 ГВт). Реакторите са произвели общо 2503 ТВтч (1 ТВтч = хиляда ГВтч = 1 млн МВтч = 1 млрд кВтч).


2018 г.: Въведени в работа са 9 блока (10,4 ГВт) - 7 в Китай и два в Русия. Китай пуска първите реактори от типа AP1000 и EPR. Oкончателно са спрени 7 (5,4 ГВт) и е започнато изграждане на 5 нови (6,3 ГВт). Пуснати са 5 от спрените реактори в Япония и там работят общо 9 (8,7 ГВт). Ядрената електроенергия е 2563 ТВтч. Постигнат е ръст от 2,4%, основно дължащ се на Китай. Това изглежда малко в сравнение с ръста на ток от ВЕИ (7,8%) и 3,9% от всички източници. В края на годината 55 блока са в строеж.


2019 г.: Пуснати са 6 нови реактора с обща мощност 5,2 ГВт (три в Русия, два в Китай и един в Южна Корея). Между тях са и двата блока (2 х 32 МВт) на първата плаваща АЕЦ, чието изграждане продължи над 12,5 години. Като "окончателно спрени" са обявени 13 реактора (10,3 ГВт), но реално спрените са 8. Пет от обявените са в Япония и са спрени още през 2011 год., но досега се водеха "в работа"). Започнато е изграждане само на 4 нови реактора (по един в Русия, Англия, Китай и Иран). Китай започна строеж на нов реактор след пауза от 33 месеца. В края на годината в 16 страни се строят 52 реактора (54,7 ГВт) - 9 в Китай, 7 в Индия, 6 в Русия, по 4 в Южна Корея и ОАЕ и т.н.


2020 г.: Към 23 март единствената докладвана промяна в PRIS е окончателното спиране на първи блок на АЕЦ Фесенхайм (Франция) след близо 43 години работа. С това общият брой на спрените реактори в света достигна 187.


АЕЦ: Съгласно PRIS сега в 31 страни работят 442 енергийни реактора с обща нето мощност 390,5 ГВт. Тези данни донякъде са подвеждащи, тъй като отчитат, че в Япония "в работа" са 33 блока с общо 31,6 ГВт. От тях обаче само 9 (8,7 ГВт) генерират ток, а останалите 24 са спрени от години. С оглед на това може да се каже, че сега в света произвеждат ток 418 реактора с обща мощност под 368 ГВт. Това е по-малко отколкото в края на 2005 год., когато ток са генерирали 441 реактора с 368,1 ГВт. Забележка: Реалната мощност на АЕЦ е малко по-голяма, защото не всички оператори докладват в PRIS за повишаване на проектния капацитет на своите реактори. Освен това някои промени се съобщават след няколкомесечно закъснение.


ВЕИ: През 2017 и 2018 г. в света са въведени по над 170 ГВт от всички видове ВЕИ. Общата им мощност в края на 2018 г. достига 2351 ГВт (от 1224 ГВт през 2010 г.). Данните за 2019 г. още не са налични, но се предполага подобен ръст. Развитието се обуславя преди всичко от фотоволтаични централи (ФВЕЦ) и вятърни генератори (ВяЕЦ) на сушата. Съгласно базовия сценарий на IEA (октомври 2019), към 2024 г. мощността им ще нарасне с около 1220 ГВт. Този ръст основно ще се дължи на ФВЕЦ, главно фотоволтаични панели, инсталирани на покриви и в имоти, като през 2020 г. се очаква въвеждане на около 140 ГВт от ФВЕЦ.


Може да се заключи, че докато ВЕИ са в период на бурен растеж, ядрената енергетика е в застой и слаб упадък. Това се потвърждава и от следните данни:


Произведена електроенергия от АЕЦ: След Фукушима производството от АЕЦ рязко пада. От 2013 г. то бавно нараства и през 2018 г. е 2563 ТВтч, което е нивото от 2009 год. За 2019 год. все още няма пълни данни, не се очаква значителна промяна. Рекордното производство на АЕЦ в света е през 2006 год. - 2661 ТВтч;


Ядрените централи и нисковъглеродната енергетика - тенденции и прогнози


Вьзраст на ядрения флот: Към 2020 г. средната възраст на реакторите е над 30,5 години. Повече от 80 блока са пуснати преди повече от 41 години и много от тях ще бъдат спрени в следващите години. Други ще бъдат спрени поради политически решения - например 6-те реактора в Германия (9,4 ГВт) - до края на 2022 г., 7-те реактора в Испания - 2027-2035 г. и др. Въздействието на всички фактори може да доведе до това, че към 2030 г. в света ток ще произвеждат по-малко от 300 реактора.


Ядрените централи и нисковъглеродната енергетика - тенденции и прогнози


Пуснати нови реактори: През последните 9 години са пуснати общо 68 ядрени блока - средно 7,5 на година. За поддържане производството от АЕЦ годишно трябва да се пускат поне десет. През далечните 1984 и 1985 г. в мрежите са включвани по 33 ядрени блока;


Ядрените централи и нисковъглеродната енергетика - тенденции и прогнози


Относителен дял на електроенергията от АЕЦ и ВЕИ: Делът на ядрения ток е най-висок през 1996 г. - 17,5% и оттогава намалява. През 2018 г. остава на дъното от 10,2%, за 2019 год. не се очаква да е по-висок. Според IAEA (2019 г.) през 2050 г. ще е между 6,1% и 11,7%. За сравнение - през 2018 г. ВЕИ са дали 26,2% от електроенергията в света, като делът им се очаква да бъде около 45% към 2040 г.;


Изграждане на нови реактори: През последните четири години е започнато изграждане само на 15 блока. През далечните 1973-76 г. ежегодно е започвал строеж на 38 - 43 реактора. През 2013 г. в строеж е имало 68 блока, сега - 52;


Ядрените централи и нисковъглеродната енергетика - тенденции и прогнози


Време за изграждане: Средното време за строителство (от полагане на основата до включване в мрежата) за 13-те големи реактори, пуснати през 2018 и 2019 г. е 103 месеца. Освен това периодът от вземане на инвестиционно решение до начало на строителството (оценки и анализи, съгласуване, лицензиране, подготовка и други) също е дълъг. Например Унгария и Русия подписват през януари 2014 г. договор за изграждане на АЕЦ Пакш 2, но реално строителството още не е започнато. Първите два EPR в Западна Европа се изграждат с многогодишно (до 10 години) закъснение. Сроковете за изграждане на ВЕИ са много по-кратки - времето между вземането на решение за даден проект и неговото въвеждане в работа е 3-6 мес. за фотоволтаични централи, 6-12 мес. за вятърни генератори на суша и т.н. Времето за изграждане на парогазови модули е 18-24 мес.;


Конкурентност на работещите АЕЦ: Твърденията от типа "в света няма губеща АЕЦ" се опровергават от реалностите. Поради загуба на конкурентност след 2013 г. 8 реактора в САЩ и 2 в Западна Европа са спрени преди края на планирания срок на работа. В САЩ още над 15 реактора са под заплаха от по-ранно спиране, като основните причини там са изобилието на евтин шистов газ, по-ниските цени на тока от ВЕИ, стагнацията в електропотреблението, по-високи такси и изисквания за ползване на вода и др.;


Инвестиции в нови централи: През 2018 г. в АЕЦ са инвестирани $33 млрд, в ТЕЦ на въглища - $41 млрд, в ТЕЦ на газ - $49 млрд и във ВЕИ - $272 млрд. През 2018 г. в света са въведени общо 165 ГВт от ВЕИ, а през 2017 г. - 157 ГВт (без големите ВЕЦ). Мощността на ВЕИ в края на 2018 г. достигна 2351 ГВт (от 1224 ГВт през 2010 г.).


Конкурентност на новоизграждани АЕЦ:


Начални разходи и изгладена цена (LCOE), която отчита пълните разходи и приходи от генерацията през целия живот. Всички анализи, прогнози и примери сочат същественото им повишаване.


- Energy Intelligence group (независима консултантска компания в енергетиката), в анализ от февруари 2019 г. посочва за нови АЕЦ в САЩ и Европа начални разходи от $6523/кВт, а LCOE - 11,2 ам. ц/кВч;


- Lazard - водеща финансовo - консултантски компании в САЩ (управлява активи над $235 млрд), в анализ от ноември 2019 г. посочва за нови АЕЦ в САЩ начални разходи от $6900 до $12200/кВт и LCOE 11,8 - 19,2 ам.ц./кВтч, средно 15,5 ам.ц./кВтч;


Ядрените централи и нисковъглеродната енергетика - тенденции и прогнози

- ЕК (2016): Към 2030 г. LCOE от нови АЕЦ Европа ще е над 8,5 евро ц./кВч;


Тези и други данни демонстрират, че електроенергията от новите АЕЦ е най-скъпа, в сравнение с другите източници (изключение - газови централи за пикови товари). Най-евтини са ФВЕЦ и ВяЕЦ и малко над тях - комбинирани паро-газови централи.


Тези прогнози се потвърждават от реалните примери:


- Началните разходи за Vogtle 3&4 в САЩ (2 блока АР1000 по 1150 МВт) са скочили от $14 млрд (2013 г.) до $25 млрд (2019 г.), което означава $10870/кВт. Първите два EPR в Западна Европа са надвишили над три пъти началния си бюджет и към средата на 2019 год. за Flamanwille 3 (Франция) той вече е 12,4 млрд. евро (около 7090 Евро/кВт ($8250/кВт). Това е в рязък контраст с прогреса при фотоволтаичните централи и вятърните генератори на сушата, където през последните 10 години е постигнато огромно (над 90% за ФВЕЦ) намаляване на капиталовите разходи.


- Вече сключените договори за строеж на нови АЕЦ показват следното: АЕЦ Аккую (Турция): През първите 15 години по-голямата част от електроенергията ще се изкупува на цена от 12,25 ам. ц./кВч; АЕЦ Хинкли поинт (Англия): Договорът предвижда изкупуване на електроенергията на цена от 10,1 пени/кВч (2019 г.).


Прогнозата на МААЕ (2019 г.) до 2030 г. е в два сценария: Сценарий с висок ръст - 49 ГВт ще бъдат затворени, новите реактори ше добавят 137 ГВт и общата мощност на АЕЦ ще е 747,5 ГВт. Сценарий с нисък ръст: 117 ГВт ще бъдат спрени, нови 85 ГВт ще бъдат пуснати и бщата мощност ще нарасне до 473 ГВт.


Ядрената енергетика във водещи страни


САЩ: Реакторите са изградени основно през 70-те и 80-те години, като последният е завършен през 1996 г. През 2016 год. е пуснат един реактор, който е започнат 1973 г., замразен 1985 год. и възобновен през 2007 г. Сега в работа са 96 реактора (над 97 ГВт), които през 2018 г. са дали 807 млрд кВтч (19,3% от електроенергията). Въпреки даваните субсидии се изграждат само два блока (Vogle 3-4) и в обозримо бъдеще не се предвижда строителство на нови големи реактори. Според референтния сценарий на EIA, през 2050 год. делът на ядрения ток ще падне от сегашните 19% до 12%, а делът на ВЕИ ще нарасне от 19% до 38%. Електроенергията от газовите ТЕЦ ще нарасне над 1,5 пъти (до около 319 ГВт), като делът й ще остане на сегашното ниво от 36-37%. Делът на тока от въглищните ТЕЦ силно ще намалее до около 13%.


Ядрените централи и нисковъглеродната енергетика - тенденции и прогнози


Китай: През 2017 г. 73,5% от електроенергията идва от ТЕЦ на въглища. Китай, както САЩ и редица други страни смята да ограничи тези енергоизтояници, но не и да се откаже изцяло от тях. Това, в което страната е абсолютен шампион, е развитието на ВЕИ - мощността им от 2010 г. е нараснала трикратно, достигайки 696 ГВт в края на 2018 г. В ядрената енергетика той изпревари Русия и вече е трети в света със своите 48 реактора (45,5 ГВт) и 10 блока в строеж. Реакторите са по проекти на Русия, Франция, САЩ, Канада, както и собствени. През 2018 г. АЕЦ са произвели 286,5 млрд кВтч (само 4,2% от електроенергията). Предвижда се намаляване на производството от ТЕЦ на въглища и ускорено развитие на ВЕИ, ТЕЦ на газ и на АЕЦ. Към 2030 г. в работа би трябвало да има АЕЦ с мощност над 110 ГВт. От края на 2016 г. обаче в Китай е започнато изграждане само на един енергиен реактор.


Русия: 38 реактора (28,4 ГВт), които през 2018 г. са произвели 202 млрд кВч (18,7% от електроенергията). Изграждат се 4 нови блока (4,5 ГВт). Амбициозната ядрена програма многократно претърпя значителни орязвания. В началото на века се планираше, че сега трябва да работят поне 20 реактора с бързи неутрони, а има само 2. Изграждането на БН1200 бе прекратено и не е изключено развитието на тези реактори да претърпи крах - както това стана в другите страни след повече от 50 години изследвания и изразходвани над $ 80 млрд. Русия е най-големият износител на ядрени реактори, като в различна фаза са планове за изграждане на над 20 блока. "Росатом" обаче е част от руската геополитика и всяка сделка за изграждане на АЕЦ има освен икономически и други цели.


Япония: След авариите в АЕЦ "Фукушима" всички реактори постепенно са спрени за модернизиране. През последните години 9 от тях са преминали успешно проверките и са пуснати, като през 2018 г. са произвели 49,2 ГВтч (6,2% от електроенергията). Още три реактора се очаква да бъдат пуснати към средата на 2020 год. Собствениците на поне 10 блока обаче закъсняват с изпълнението на регулативните изисквания за намаляване рисковете от терористични атаки. Поради това не е изключено повечето да бъдат спрени през 2020-2021 г. Два нови ядрени блока са в процес на изграждане.


Европейски съюз: През 2000 г. в ЕС-28 са работили 169 реактора, а в края на 2019 г. - 124 реактора (120 ГВт). Според базовата прогноза на ЕК (2018) към 2030 г. мощността им ще намалее до 97 ГВт, а делът - до около 18%.


Предварителни оценки за 2019 г.:


Произведени са общо 3222 ТВтч (бруто):


- ВЕИ - 1116 ТВтч (34,6%), като електроенергията от ФВЕЦ и ВяЕЦ е с 64 ТВтч повече от 2018 г., достигайки 569 ТВтч;


- АЕЦ - 812 ТВтч (25,5%), с 5,9 ТВтч по-малко от 2018 г.;


- ТЕЦ на газ - 699 ТВтч (21,7%), с 73,5 ТВтч повече от 2018 г.;


- ТЕЦ на въглища и нефтопродукти - 587 ТВтч (18,2%), като токът от ТЕЦ на въглища в ЕС е спаднал с цели 36% (150 ТВтч).


Консумацията на електроенергия е намаляла с 1,7%. Като резултат от горните фактори въглеродните емисии са намалели с 12% (120 млн т).


Франция: В работа са общо 57 блока, които произвеждат около 400 ТВтч (71-73% от електроенергията). Страната е най-големият износител на електроенергия в света. Според плановете към 2035 г. мощността на френските АЕЦ ще остане на сегашното ниво от около 63 ГВт, а делът на ядреният ток ще падне до 50%. Изгражда се само един нов реактор, залага се на по-бързо развитие на ВЕИ, енергийната ефективност и др.


Германия: След ядрените аварии във Фукушима е взето решение за спиране на всички АЕЦ до края на 2023 г. През 2019 г. 7-те реактори (вече 6) са дали над 12% от тока. Страната е един от лидерите в развитието на ВЕИ, които през 2019 г. са произвели вече 42,6% от електроенергията - почти 5% повече от 2018 г. Токът от газовите ТЕЦ е нараснал с 11%, а от ТЕЦ на въглища и нефтопродукти рязко е спаднал, но остава най-висок в ЕС. Общият резултат е намаляване на въглеродните емисии с 50 млн. т. Консумацията на ток е намаляла и е на нивото от 2009 г. Страната е вторият след Франция нетен износител, експортът през 2019 г. е почти 37 ТВтч, но със силен спад в сравнение с 2018 г.


Великобритания: Последният реактор е пуснат 1995 г., в работа са 15 ядрени блока, които през 2018 г. са произвели 59,1 ТВтч (17,7% от електроенергията). Половината от тях трябва да бъдат затворени към 2025 г. Правителството разработи програма за изграждане на 11 нови реактора (14,4 ГВт). Плановете за 7 от тях обаче на практика пропаднаха, проектите за два други са в процес на лицензиране и се изграждат само два 1650 МВт реактор от типа EPR (HINKLEY POINT C 1 - 2).


Други страни: Реактори се изграждат и в страни без никакъв опит в ядрената сфера като ОАЕ, Бангладеш, Белорусия и Турция. Това буди основателно безпокойство дали са в състояние да ги експлоатират надежно и безопасно. Не предизвикват оптимизъм и намеренията на Египет, Етиопия, Гана, Кения, Катар, Саудитска Арабия, Мароко, Судан, Йордания, Кения и други "високоразвити" страни да строят АЕЦ. Много показателен е провалът в ОАЕ - първият реактор е завършен през март 2018 г., но поради липса на персонал блокът още не е пуснат.


Изводи


Рекламираният "ренесанс" на ядрената енергетика не се е състоял. Състоянието на сектора по-скоро е вегетиране и слаб упадък, който най-вероятно ще продължи.


Новите ядрени блокове са много скъпи, времето за изграждането им е много голямо, а цената на електроенергията от тях е по-висока от другите енергоизточници. Когато се обсъждат възможностите за намаляване на въглеродните емисии, на първо място здравият разум взема предвид цената и темпа на въвеждане на технологиите с ниски емисии. АЕЦ дават най-малък ефект на вложено едно евро и на единица време и поради това може да се предположи, че те няма да имат значим принос в създаването на нисковъглеродна енергетика. За това заключение допринасят и силните опасения от нови тежки аварии и нерешените проблеми при дългосрочното управление на отработеното гориво и високоактивните отпадъци.


За разлика от ЕС много от големите икономики в Америка и Азия смятат да намалят, но не и спрат употребата на въглища. В обозрим период, (както и досега)


въглищните ТЕЦ ще се заместват не от АЕЦ, а от комбинации от ВЕИ и газови централи.


Повечето държави, които са изградили ядрени централи ще ги поддържат и вероятно ще опитат да изградят нови. Без съмнение държавите с ядрено оръжие, и най-вече тези с ядрени реактори за военни цели ще поддържат "мирния атом", за да имат персонал, проекти, технологи, знания и опит за "военния атом". И сега в тях работят над 60 % от реакторите в света, както и 60% от новоизгражданите.
Държави, претендиращи за лидерство в своите райони, ще строят АЕЦ, главно от съображения за имидж, но също и може би най-вече поради това, че ги разглеждат като стъпка и възможност за създаване на ядрени оръжия.


Ядрената енергетика ще отслабва в развитите страни от Западна Европа и Северна Америка, ще се развива в югоизточна Азия и може би в някои развиващи се страни. Управляващи вероятно смятат, че моделът на последните е най-подходящ. Поради това у нас няма проекти за нови газови ТЕЦ, а плановете на ЕСО до 2028 год. предвиждат въвеждане само на 445 МВт от ВЕИ. Затова пък се планира изграждане на АЕЦ Белене и скок на дела на ядрения ток от 34% до близо 60% (без 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй). Като се има предвид ограничената експертиза в страната по АЕЦ, факта, че не е развита нито една ядрена технология, че не се произвежда оборудване и гориво за АЕЦ, намаляващото и все по-неграмотно население, липсата на физици, инженери, химици и техници, меракът да станем световен лидер по този показател е напълно нелеп. За разлика от нас високоразвитите Франция и САЩ, които имат целия спектър от ядрени технологии и произвеждат всичко необходимо за АЕЦ, ще намалят дела на ядрената електроенергия, от 72% до 50% и от 20% до 12% съответно.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (156)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1046 Неутрално

  Така се прави - всичко с числа! Само, че няма кой да го прочете!
  Браво, професоре!

 2. 2 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2697 Неутрално

  Много добра статия ,с правилни преценки и правилно определяне на бъдещото развитие на енергетиката , аз лично се включвам следващия месец като производител на ел енергия с фотоволтаична централа от 30 кв в един от имотите ми ,след което почвам още няколко такива ,няма да правя ядрена централа ,а на първо време целта ще ми е ,семейството и бизнеса ми да са енергийно независими ,вкл и транспорта ,всичко необходимо да си го произвеждам сам , всичко това ,ако оживеем разбира се .

 3. 3 Профил на trj09592697
  trj09592697
  Рейтинг: 406 Неутрално

  На 27 януари 2013 г. се проведе референдум с въпрос:
  „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“

  61% от гласувалите казаха „ДА“ на този въпрос.

 4. 4 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3039 Весело

  ...Без съмнение държавите с ядрено оръжие, и най-вече тези с ядрени реактори за военни цели ще поддържат "мирния атом", за да имат персонал, проекти, технологи, знания и опит за "военния атом"...

  За тези които ги мързи да прочетат цялата статия ...

 5. 5 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 659 Неутрално

  На България не ѝ трябва втора атомна електроцентрала !

  АЕЦ Белене няма да има !

 6. 6 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1046 Неутрално

  До коментар [#3] от "trj09592697":

  "61% от гласувалите казаха „ДА“ на този въпрос."

  С кво образование?

 7. 7 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 4652 Неутрално

  До коментар [#1] от "rincewind":

  А този "бисер" прочетохте ли го:
  " Не предизвикват оптимизъм и намеренията на Египет, Етиопия, Гана, Кения, Катар, Саудитска Арабия, Мароко, Судан, Йордания, Кения и други "високоразвити" страни да строят АЕЦ. "
  Звучи ли академично, или по-скоро леко кръчмарски? Не визирам недоглеждането с повтарянето на Кения, а подигравателното "високоразвити".

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 8. 8 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 2381 Разстроено

  "...намаляващото и все по-неграмотно население..."

  Жестока, но правдива оценка!

 9. 9 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3507 Неутрално

  На 27 януари 2013 г. се проведе референдум с въпрос:„Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“61% от гласувалите казаха „ДА“ на този въпрос.
  —цитат от коментар 3 на trj09592697  До коментар [#3] от "trj09592697":

  "Случайно" забрави да споменеш,че за да бъде валиден този референдум,трябваше да гласуват поне 2/3 от хората,но гласувалите бяха по-малко.

 10. 10 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2602 Неутрално

  До коментар [#1] от "rincewind":

  Това произвеждаме 30 години ... презентации , анализи и прочие. КОНТЕНТ за ядрена енергетика може да се поръча с двойно по "дълги" цифри и аргументи. КОНТЕНТ за соларни ,за ТЕЦ също може да се създаде. С една дума - не вярвам на човек който получава кариера и титли на вълна АНТИ ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА, тоест това е пазарен представител на едни клан който има енергийни интереси.

 11. 11 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  До коментар [#10] от "dejmos":

  А на здравия разум вярваш ли?

 12. 12 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3507 Неутрално

  До коментар [#1] от "rincewind":А този "бисер" прочетохте ли го:" Не предизвикват оптимизъм и намеренията на Египет, Етиопия, Гана, Кения, Катар, Саудитска Арабия, Мароко, Судан, Йордания, Кения и други "високоразвити" страни да строят АЕЦ. "Звучи ли академично, или по-скоро леко кръчмарски? Не визирам недоглеждането с повтарянето на Кения, а подигравателното "високоразвити".
  —цитат от коментар 7 на Незнайко в Слънчевия град  До коментар [#7] от "Незнайко в Слънчевия град":

  В Кения минималната заплата преди три-четири години беше по-висока с $20 или $30 беше,в сравнение с българската.

 13. 13 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1299 Любопитно

  Не разбирам. Ако перките и панелите произвеждат по-евтин ток от АЕЦ, защо им го плащаме двойно и тройно? Също, ако са толкова конкурентноспособни, защо им е нужно да дават пари за пропаганда на такива, като тоя Касчиев?

 14. 14 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4459 Неутрално

  " АЕЦ: Съгласно PRIS сега в 31 страни работят 442 енергийни реактора с обща нето мощност 390,5 ГВт. Тези данни донякъде са подвеждащи, тъй като отчитат, че в Япония "в работа" са 33 блока с общо 31,6 ГВт. От тях обаче само 9 (8,7 ГВт) генерират ток, а останалите 24 са спрени от години. С оглед на това може да се каже, че сега в света произвеждат ток 418 реактора с обща мощност под 368 ГВт. Това е по-малко отколкото в края на 2005 год., когато ток са генерирали 441 реактора с 368,1 ГВт. Забележка: Реалната мощност на АЕЦ е малко по-голяма, защото не всички оператори докладват в PRIS за повишаване на проектния капацитет на своите реактори. Освен това някои промени се съобщават след няколкомесечно закъснение.
  ВЕИ: През 2017 и 2018 г. в света са въведени по над 170 ГВт от всички видове ВЕИ. Общата им мощност в края на 2018 г. достига 2351 ГВт (от 1224 ГВт през 2010 г.). "

  Обща мощност при ВЕИ: 2351 ГВт (от 1224 ГВт през 2010 г.)
  Обща мощност при АЕЦ: 390,5 ГВт ( при това сметната завишено, реалния капацитет е малко по - нисък: 368,1 ГВт)

  Въпреки това от Кремъл ни облъчват и нашите петоколонници продължават да лъжат, какво бъдеще има ядрената енергетика, при очевадните факти:
  Може да се заключи, че докато ВЕИ са в период на бурен растеж, ядрената енергетика е в застой и слаб упадък.

  Остави другото, но ето и поредната лъжа, която категорично се опровергава от фактите :

  Конкурентност на работещите АЕЦ: Твърденията от типа "в света няма губеща АЕЦ" се опровергават от реалностите. Поради загуба на конкурентност след 2013 г. 8 реактора в САЩ и 2 в Западна Европа са спрени преди края на планирания срок на работа. В САЩ още над 15 реактора са под заплаха от по-ранно спиране, като основните причини там са изобилието на евтин шистов газ, по-ниските цени на тока от ВЕИ, стагнацията в електропотреблението, по-високи такси и изисквания за ползване на вода и др.


  Защо трябва цялото ни общество да плаща данък на едно престъпно ОПГ ( и управляващи, и опозиция), окопало се във властта ?


 15. 15 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 5839 Любопитно

  Нашите "специалисти" загърбват числата и логиката и се навеждат на изток.....Опитът да се говори за газификация на съществуващите ТЕЦ среща гневен отпор от кремълските храненици и недоучил "електорат" гласуващ на измислени референдуми...!гласувал без да знае за какво....Защото самозванци като Р.Петков и сие са обещали "еФтин ток" .....по има няма 40-60 ст.кв.

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 16. 16 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  Не визирам недоглеждането с повтарянето на Кения, а подигравателното "високоразвити".
  —цитат от коментар 7 на Незнайко в Слънчевия град


  Внимавай, че ще ти спрат рублетата. Само ти ли не знаеш, че късокракият ви фюрер предлага си предлага услугите наляво и надясно по Африка за строеж ядрени централки? Ето как Росатом ще помага на високоразвитата кенийска икономика:

  http://www.atominfo.ru/newsn/u0410.htm

  Ти да не искаш да седят като у нас на свещи от 30 години, бре? Ха-ха-ха!

 17. 17 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4459 Весело

  " Конкурентност на новоизграждани АЕЦ:
  Начални разходи и изгладена цена (LCOE), която отчита пълните разходи и приходи от генерацията през целия живот. Всички анализи, прогнози и примери сочат същественото им повишаване.
  - Energy Intelligence group (независима консултантска компания в енергетиката), в анализ от февруари 2019 г. посочва за нови АЕЦ в САЩ и Европа начални разходи от $6523/кВт, а LCOE - 11,2 ам. ц/кВч;
  - Lazard - водеща финансовo - консултантски компании в САЩ (управлява активи над $235 млрд), в анализ от ноември 2019 г. посочва за нови АЕЦ в САЩ начални разходи от $6900 до $12200/кВт и LCOE 11,8 - 19,2 ам.ц./кВтч, средно 15,5 ам.ц./кВтч;
  Ядрените централи и нисковъглеродната енергетика - тенденции и прогнози
  - ЕК (2016): Към 2030 г. LCOE от нови АЕЦ Европа ще е над 8,5 евро ц./кВч;
  Тези и други данни демонстрират, че електроенергията от новите АЕЦ е най-скъпа, в сравнение с другите източници (изключение - газови централи за пикови товари). Най-евтини са ФВЕЦ и ВяЕЦ и малко над тях - комбинирани паро-газови централи."

  Ало, рубладжиите, защо лъжете хората, че атомната енергия ще е най - евтина при новоизграждащи се ядрени мощности в днешните пазарни условия, като има далеч по - евтина такава, добивана от ФВЕЦ и ВяЕЦ ?

 18. 18 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4552 Любопитно

  В Кения минималната заплата преди три-четири години беше по-висока с $20 или $30 беше,в сравнение с българската.
  —цитат от коментар 12 на deaf  Значи е ТРОЙНО ПО-ВИСОКА ОТ РУСКАТА

 19. 19 Профил на 1001
  1001
  Рейтинг: 2122 Неутрално

  Възхищавам се от устрема на автаря, но какво означава Испания щу спиря блоковете да 2035 т.е. след като си изработят ресурса или как
  Но съм съгласен със съмненията в ОАЕ централата е построена от ЮКорея и няма никакви опции за доставка на гориво по всяка вероятност е някакво САЩ прокси. Как ще се обучава персонала пак е пълна мъгла

 20. 20 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2602 Неутрално

  До коментар [#11] от "lz73":

  Въпросът е ти в какво вярваш ! Прочети Хегел за абсолютната и относителна ИСТИНА. Преди време БИХ вярвал на ЕКСПЕРТИ, сега знам че такива няма. Ако някой иска ЗЕМЯТА да е плоска винаги ще има КЛАДИ. Какво от това че СНОДЪН И АСНАДЖ казват истината за паяжината от лъжи и псевдо експертиза. Те ще бъдат ИЗГОРЕН нали ? Докато Ксчиев ще получава хубава заплата за спиране на РУСКИТЕ ядрени интереси. Аз съм за ядрената енергетика , и дори да не е от Русия, и това тук не ме убеждава.

 21. 21 Профил на nkk81
  nkk81
  Рейтинг: 618 Неутрално

  Кой каквото иска да строи, но без държавата да се задължава да купува на преференциални цени. Крайно време е всички паразити в тоя сектор да се премахнат. Държавата да купува нужния ток, като почне от най-ниската предлагана цена и така.

 22. 22 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  Имам нчколко въпроса към професора. Стаията е доста информативна, но

  1. Как стигаме до нулеви въглеродни еисии като ГОРИМ макар и газ, ясно е че само с вятър и мъгла няма как да стане (горенето на кьмьр е дивотия, колкото по-бързо спре толкова по-добре).

  2. Какво правим със свръх висококлалифицирани специалисти, които ще трябват когато тръгне новата технология управляем термоядрен синтез, като ако сега ги разгоним после няма да ги има.

  3. Какво правим с отработеното гориво от АЕЦ ако няма да правим реактори на бързи неутрони

  4. Колко е въглеродният отпечатък на централите на вятър и мъгла

  5. Като минем масово на електромобили от къде толкова електрика

 23. 23 Профил на 2LOOP
  2LOOP
  Рейтинг: 2713 Неутрално

  На 27 януари 2013 г. се проведе референдум с въпрос:„Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“61% от гласувалите казаха „ДА“ на този въпрос.
  —цитат от коментар 3 на trj09592697


  Добър опит! Но си забравил да споменеш , че референдума е не валиден поради несъгласните с него , а гласувалите са под 50%.
  Та опита за фоново внушение не ти минава.

  SHADOWS of SOFIA
 24. 24 Профил на Kosta Delev
  Kosta Delev
  Рейтинг: 1244 Неутрално

  До коментар [#22] от "olimpipanov":

  1. засаждаме дървета
  2. същото, което сме направили с коминочистачите
  3. нищо не можем да правим, както и с параходите на въглища
  4. след производство - нулев
  5. вятърът духа и през нощта, когато спиш - все нещо трябва да я правиш тази енергия

 25. 25 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1895 Весело

  Изгладняващият рублетариат е на амбразурата да спасява една от малкото останали му надежди - АЕЦ Беляне.

  РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
 26. 26 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3747 Неутрално

  " Пуснати са 5 от спрените реактори в Япония и там работят общо 9 (8,7 ГВт)."

  Този специалист явно е получил задание: Да се спре на всяка цена строителството на Белене. И си отработва заплатата. Иначе човек, койта е отявлен противник на ЯЕ, не би трябвало да консултира по въпроса. Япония преживя катаклизъм и пак пуска реакторите. Щото няма друг начин. Страни които имат газ и петрол са си наред. Страни които нямат обаче, разчитат на вятър и мъгла. Коефицента на полезност на ток от ВЕИ е 3 пъти по-малък от АЕЦ. Т. е. еднакъв ток се осигурява с 3 пъти повече мощности. Елементарно обаче, ако можеше токът да се осигурява от ВЕИ на кого би му хрумнало даже да строи всякакъв вид други централи?

 27. 27 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1895 Неутрално

  До коментар [#24] от "Kosta Delev":

  Засаждането на дървета може да се ползва само като временна мярка, защото, когато остареят и умрат, при изгниването им отново се освобождава.

  РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
 28. 28 Профил на nkk81
  nkk81
  Рейтинг: 618 Неутрално

  До коментар [#25] от "quatro_4x3":

  Изгладняващият рублетариат е на амбразурата да спасява една от малкото останали му надежди - АЕЦ Беляне
  ___________________________________________
  80%-ов.Къде видя някой да защитава нещо?Истината е че ядрената енергетика е и наука и тя не трябва да бъде забравяне. Аз съм твърдо за това да се купува енергията с най-ниска цена, без значение дали е произведена от атом, Веи, Газ, Въглища

 29. 29 Профил на Kosta Delev
  Kosta Delev
  Рейтинг: 1244 Неутрално

  До коментар [#24] от "Kosta Delev":Засаждането на дървета може да се ползва само като временна мярка, защото, когато остареят и умрат, при изгниването им отново се освобождава.
  —цитат от коментар 27 на quatro_4x3


  Чувал ли си за печатни книги, мебели, пелети...?

 30. 30 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1895 Неутрално

  До коментар [#28] от "nkk81":

  20%-ов, ако построят АЕЦ Беляне, нейната енергия ще е най-скъпа и заедно с Козлодуй ще произвеждат 70% от ел. енергията в България. Хайде сега, като 20%-ов, си прецени сам, каква енергия и на каква цена ще купуваш. Ако не можеш, прочети статията.

  РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
 31. 31 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1895 Неутрално

  До коментар [#29] от "Kosta Delev":

  Да. И какво?

  РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
 32. 32 Профил на fjp58603113
  fjp58603113
  Рейтинг: 711 Неутрално

  изкуствено създадено биологично оръжие от китайците показа че европа е безпомощна защото сме общество от свободни хора . Свободата обаче трябва да победи

 33. 33 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2602 Неутрално

  До коментар [#25] от "quatro_4x3":

  Аз също смятам че Белене няма да бъде изграден, макар и да принадлежа към "рублетариата" :) Причините са други . Има колониална администрация която няма да го допуска, но по важното е липсата на човешки потенциал да изгражда и управлява "инженерни съображения". Днес човешките ресурси на България са : да сменя чаршафи , да ескортира хора , продавачки на различни неща. Брутния продукт на България в 85% е в сектор услуги. България вече не може да произвежда кораби, вагони ,коли , машини, собствени химикали .........и стотица други неща. Та ние вече нямаме умения да произвеждаме домати и краставици :(( Кой ни набута в този глух КОЛОВОЗ ? По това има много отговори...

 34. 34 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 413 Неутрално

  До коментар [#26] от "Judjuk":

  Писал си за неща, които явно не разбираш. "Коефициентът на полезност от ток от ВЕИ е 3 пъти по-малък от АЕЦ..." е върхът на глупостта. Вероятно си искал да кажеш КПД (коефициент на полезно действие), но този параметър тук не е толкова важен. ВЕИ произвеждат ток от "нищото", т.е. от природни енергии-вятър и слънце, които поне засега са безплатни. Проблемът на ВЕИ е, че енергията от тях идва не точно в момента в който ни трябва. Проблемът на АЕЦ е, че не може да се пуска и спира произволно във времето и не се правят малки реактори и може да се използват само като базови мощности.

 35. 35 Профил на vesela
  vesela
  Рейтинг: 387 Неутрално

  Който си знае , знае си. Макар и дълга, много добре премерена статия. За съжаление, нашите управляващи (как успяваме да ги изберем е друг въпрос) не се интересуват от знаещите. Интересуват се от онези, които дават комисионни. Иначе, кой ще се хвърли да строи АЕЦ с реактори построени по технология отпреди 20 години, и която централа евентуално ще заработи след още поне 10 години? А за цената, която трябва да платим, в статията има достатъчно факти.

  vesela
 36. 36 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1895 Неутрално

  До коментар [#33] от "dejmos": "Има колониална администрация която няма да го допуска"

  Напротив. Администрацията е колониална руска и точно тя и поради това иска да строи АЕЦ Беляне.
  На останалото е глупаво да ти отговарям.

  РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
 37. 37 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 413 Неутрално

  Необяснима е любовта на българина към руския(съветския) атом, явно просмукала се в гените му от времето, когато съветският атом беше "най-мирният атом на света". Спокойно може да се нарече "синдром на дълбока мозъчна недостатъчност." Независимо какъв специалист ще му обясни, какви цифри ще му изтъкне, он си знае неговото, той е световен специалист по тази тема, някой платен от империалистите се опитва да го баламосва, атомът, колкото и да е скъп и опасен, топли най-добре.

 38. 38 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 1237 Неутрално

  Ядрената енергетика е сигурност. Всичко друго е от лукавия.Тоя експерт да върне парите,които е получил за тоя пасквил. Да разчиташ на вятър и слънце да те топлят е все едно да вярваш,че светът ще свърши утре и че прясното мляко идва от магазина. Всеки средно интелигентен човек знае,че без крава няма мляко.Искам да го попитам тоя експерт,колко са ядрените подводници и колко са ядрените бойни глави в света и защо продължават опитите с ядрените технологии за въоръжаване.България е ядрена държава с "мирен"атом и такава трябва да остане на картата на света,ако искаме да ни има.

 39. 39 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4954 Любопитно

  До коментар [#3] от "trj09592697":

  Е, и? Хайде да проведем референдум с въпроса: "Искате ли минимална пенсия от 1000 лева и минимална заплата от 3000 лева?" Какъв смятате, че би бил резултатът?

 40. 40 Профил на dokoro
  dokoro
  Рейтинг: 989 Неутрално

  Комбинация от ВЕИ и газови центали?
  Като свършии природния газ, какво правим?
  Диверсефикация на риска трябва, уважаеми Касчиев.
  Това означава да не си обсебен от идеята да отричаш алтернативите за произвеждане на енергия.

 41. 41 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 4098 Неутрално

  Спорът с енергетиката прилича на спора с коронавируса. Едни експерти спорят с други експерти, принизявайки аргументите като за пред хора със средно образование.
  И в двата случая е ясно, че няма как да стане така, както ни харесва.
  И ако с епидемията хората горе-долу се ориентираха, с енергетиката е пълна мъгла.
  Не съм оптимист, защото при строежа на нови мощности ще има отмъкнати мощни суми, без разлика кой ще строи и какво точно. Всеки приказва каквото му изнася, за да е от страната на строящите. Или поне за защото му плащат.
  Ясно е още, че изцяло чиста електроенергия няма да имаме. Вятърът и слънцето не са постоянна величина, водите ни са недостатъчни. Остава горенето на кюмюр, което може да бъде заменено с газ и АЕЦ. И двете не са чисти.
  А вие си кряскайте като футболни фенове кой е по-велик..

  Еретик
 42. 42 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2602 Неутрално

  До коментар [#28] от "nkk81":

  Виждаш ли колко СТРУВАТ призивите за експертност . Няма шанс да искаш наука и логика. ДОЛАР ПЛЕБС си иска ХЛЯБА И ЗРЕЛИЩАТА. Това са страни зомби същества ,които се събуждат при думата Русия, комунизъм .....и още няколко ключови думи

 43. 43 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 2761 Неутрално

  Много добра статия ,с правилни преценки и правилно определяне на бъдещото развитие на енергетиката , аз лично се включвам следващия месец като производител на ел енергия с фотоволтаична централа от 30 кв в един от имотите ми ,след което почвам още няколко такива ,няма да правя ядрена централа ,а на първо време целта ще ми е ,семейството и бизнеса ми да са енергийно независими ,вкл и транспорта ,всичко необходимо да си го произвеждам сам , всичко това ,ако оживеем разбира се .
  —цитат от коментар 2 на edin drugii


  Как ще си независим, без да можеш да акумулираш?

  Ще си правиш ПАВЕЦ, пак в твой имот, или ще отидеш на батерии..
  Ще си сложиш някаква инсталация в друг твой имот?

  Иначе най-разпространен тип батерии са АГМ и се произвеждат и у нас - в "Монбат".
  "Монбат" произвежда и UPS системи.

 44. 44 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 2761 Неутрално

  Комбинация от ВЕИ и газови центали?Като свършии природния газ, какво правим?
  Диверсефикация на риска трябва, уважаеми Касчиев.Това означава да не си обсебен от идеята да отричаш алтернативите за произвеждане на енергия.
  —цитат от коментар 40 на dokoro


  ВЕИ имат това свойство да са ВЪЗОБНОВЯЕМИ..
  Възобновяеми Енергийни Източници.

  В Европа основен дял е от алтернативни горива и биомаса.
  И нарастват все повече.

  За съжабление в България БСП и ДеБъ се разскачаха срещу подобни мощности и спряха развитието..

 45. 45 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2602 Неутрално

  До коментар [#36] от "quatro_4x3":
  Отговор де, и глупави да са :) Ние НИСШАТА РАСА,............... ще се опитаме да разберем такива ВИСШИ И МЪДРИ ръководители, колкото и извисена и тънка да мисълта .

 46. 46 Профил на .
  .
  Рейтинг: 1651 Неутрално

  Тоя лъже като дърт циганин, в САЩ атома отново е на мода. В Русия -
  "Изграждането на БН1200 бе прекратено и не е изключено развитието на тези реактори да претърпи крах - както това стана в другите страни след повече от 50 години изследвания и изразходвани над $ 80 млрд."
  БН1200 е бъдещето и ще се прави след 2030 серийно, в момента 2 реактора на бързи неутрони работят в белоярската АЕЦ БН-600 и ВН-800 работят,
  Фактически БН-800 там е точно БН-1200 и няма смисъл да се прави БН-1200 за тестове, усилията са хвърлени в МОХ топливото и затвореният цикъл - горивото от сегашните АЕЦ на топлинни неутрони след изгаряне се преработва в гориво на реактори с бързи неутрони, изгара там като се наработва пак гориво за сегашните и така практически минимален отпадък а началното гориво са сегашните ядрени отпадъци.
  В момента сума ти фирми на Запад и в Китай работят по малки атомни реактори, за армията на САЩ има няколко проекта. За автономно електро и топлинно снабдяване на да кажем град до 100 000 души - до 300МВт мощност и по малки до мегават и 100 кВт даже.
  Просто атома няма алтернатива , особено в космоса , за Арктика, за ледоразбивачи и отдалечени острови и територии особено на север .
  Атома е бил и ще е бъдещето, а технологийте трябва да се развиват и АЕЦ да стават все по модерни, ефективни, сигурни.

 47. 47 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3363 Неутрално

  До коментар [#30] от "quatro_4x3":

  Най - евтиният ток е от АЕЦ"Козлодуй". Защо го продават навън, а не в България? Защо не продават ток от ВЕИ, а ни го настрисат на нас?

 48. 48 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  До коментар [#47] от "Vlado Nikolov":

  Няма понятие евтин ток. Това, че КЕВР задължава Козлодуй да продава ток на себестойност е социална, а не пазарна мярка. Половината производство на АЕЦ-а е за регулирания пазар...
  Иначе цената на тока се определя от пазара и на него в момента няма място за Белене...

 49. 49 Профил на Jazzdevil
  Jazzdevil
  Рейтинг: 1979 Неутрално

  Поредния експерт продал се на ВЕИ лобитата. Обрисува тенденциите на масова психоза на запад спрямо ядрената енергетика а не подплатени ли са с нещо. В Германия се застерляли в крака - значи и ние трябва така да правим. Слушал съм анализи на други специалисти за огромното поскъпване на ядрените проекти на запад и то не е в някаква фундаментална промяна на технологиите а задръстванто на цялото строителство с милиони разрешителни, сертификати за съответствие, лицензи за всевъзможни глупости - всичко това абсолютно изкуствено разтегля процеса във времето - а лихвите на банките си текат - проекта се оскъпява за няма нищо. Слушал съм истории как в Джорджия как леят някакъв бетонен фундамент - от него се подават арматури за последващи колони - пристига строителния надзор - лелей - били под 89 градуса - не 90 както пишело в спецификацията - разрушавай и наново - и това нещо умножено по 1000 и после защо централите били поскъпнали и отнемали много време.

 50. 50 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3747 Неутрално

  "Вероятно си искал да кажеш КПД"
  До коментар [#34] от "Oggie Petkov":

  Много хора не знаят какво е КПД. Ма ти май си съгласен, че ефектът е калпав. А цената на панелите си я бива. Трябва да се добави и поддръжката, вкл на инсталациите и наемът за земята.

 51. 51 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2602 Неутрално

  До коментар [#47] от "Vlado Nikolov":

  Това е ЛОШ въпрос. За да УЛЕСНЯТ нас консуматорите ,ТЕ правят една чорба от всички енергии, и те се позовават на СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ :) Токът на СОЛАРНИ ОЛИГАРСИ, ОЛИГАРСИ които точат язовири , чужди ОЛИГАРСИ на ТЕЦ не може да издържи и месец на ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ. Но те ЗАРАДИ НАС правят това смесване ....нали сатна ясно ! Този когото питаш или този който разбива ядрената енергетика ОБСЛУЖВА, онези другите.

 52. 52 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 2761 Неутрално

  ." ..Данните за 2019 г. още не са налични, но се предполага подобен ръст. Развитието се обуславя преди всичко от фотоволтаични централи (ФВЕЦ) и вятърни генератори (ВяЕЦ) на сушата."
  ----------------
  Пълни глупости е изпляскало авторчето!

  ВЕИ нараства, преди всичко с широкото навлизане на мощности за оползотворяване на биомаса, алтернативни горива и РДФ.

  . In 2012, biomass and waste accounted for about two-thirds of all renewable energy consumption in the EU ...

  Така е и в Обединеното Кралство.
  От инсталации за изгаряне на алтернативни горива идва 68% от възобновяемата енергия..


  https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/articles/aburningissuebiomassisthebiggestsourceofrenewableenergyconsumedintheuk/2019-08-30

  A burning issue: biomass is the biggest source of renewable energy consumed in the UK
  The largest source of renewable energy we consume in the UK is not from the sun or wind – it’s from Biomass, that is, organic material from plants or animals.
  Renewable energy consumption has been increasing steadily over the last decade and for the first time reached more than 10% of the UK’s total energy consumption in 2017.
  The "Renewable and waste sources" category includes Hydroelectric, Wind, Wave, Tidal, Solar photovoltaic, Geothermal aquifers, Landfill gas, Sewage gas, Biogas from autogeneration, Municipal solid waste (MSW), Poultry litter, Straw, Wood, Charcoal, Liquid bio-fuels, Bioethanol, Biodiesel and other Biomass. For more details see the UK environmental accounts.
  ------------------------

 53. 53 Профил на .
  .
  Рейтинг: 1651 Неутрално

  Индия примерно да 2030 ще удвои атомните си мощности, с IPHWR-700 АЕЦ "Какрапар"
  трети блок - октомври 2020г, четвърти блок - септември 2021г, АЕЦ "Раджастан" седми блок - 2022г. осми блок - 2023г. и тн. а отделно много проекти на бързи неутрони и тории.
  А по високотемперетурни газоохлаждаеми реактори сега всички ядрени страни работят.

 54. 54 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8877 Неутрално

  До коментар [#40] от "dokoro":

  Вятърът и слънцето няма да свършат.

 55. 55 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 2634 Неутрално

  До коментар [#13] от "moreee":

  Защото всяка нова технология в енергетиката има нужда от стимул, за да се въведе масово. Всички тези технологии и въглища и АЕЦ включително също са били стимулирани с подобни програми , за да се въведат.

  Модератора е неадекватен!
 56. 56 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 2634 Неутрално

  До коментар [#19] от "1001":

  Южна Корея е една от водещите в света държави в атомната енергетика...

  Модератора е неадекватен!
 57. 57 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3817 Неутрално

  Май, май почвам да клоня към ФВЕИ. Защото за производството на ток не отделят топлина и вредни вещества (емисии и сгур). Докато АЕЦ отделят голямо количество топлина и радиоактивна сгур. ТЕЦ на природен газ отделя също голямо количество топлина. Така че все повече клоня към ФВЕИ и ВГЕИ

 58. 58 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3817 Неутрално

  До коментар [#1] от "rincewind":

  Не само числа, но и добре обяснено

 59. 59 Профил на dr.maris
  dr.maris
  Рейтинг: 247 Неутрално

  Касчиев е доказан манипулатор и ми е чудно че още има хора, които му вярват.

  А за България положението е следното. Ако искаме да спрем въглищните ТЕЦ, трябва да запазим АЕЦ и да увеличим производството от ВЕИ (слънце и вятър) около десет пъти. Именно производството, а не инсталираните мощности. И така да достигнем дял от ВЕИ два пъти над най-големия на света, което надали е възможно. Ако пък искаме да спрем и ТЕЦ, и АЕЦ, това изобщо няма как да се компенсира с ВЕИ. Ако заменим въглищата с природен газ, ще намалим емисията на въглероден диоксид два пъти, а не няколко пъти, както е писал Касчиев. Това е проста химия. Два пъти е добре като начало, но пак без АЕЦ не може.

 60. 60 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3817 Неутрално

  До коментар [#2] от "edin drugii":

  Моят съвет като техник е турни му едни коефициент на сигурност 1,5. Трябват ти 20 КВт. Инсталирай 30КВт. Защото през зимата производителноста на ФВЕИ пада средно с най малко 30%. Това ти го давам като съвет

 61. 61 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2602 Неутрално

  До коментар [#56] от "Ivan_":

  По принцип ядреното общество на Южна Корея (KNS) публикува резултатите от допитване, посветено на ядрената енергетика и 70% подкрепят ядрената енергетика . Сега Касчиев не знае че там има ядрени реактори , пропуска още 32 страни с ядрена енергетика, затова смятам че е ангажиран с друга кауза ЕКСПЕРТ, която няма нищо общо със социална цена и други такива. За тях това са ЛИГОТИИ И ГЛУПОСТИ

 62. 62 Профил на z_axis
  z_axis
  Рейтинг: 554 Неутрално

  Авторът знае много неща, но някои съвсем съзнателно ги премълчава.

  1. ВЕИ са ДОПЪЛНИТЕЛНИ мощности и всяко сравнение с АЕЦ е безпредметно. Централите на газ са алтернатива, но България не е производител, плюс това са скъпи.

  2. Инсталираната мощност на ВЕИ се дава в МВтп (мегаватватпик). Оттам и срявняване на мощностите на истински централи и ВЕИ няма смисъл. Например един ветрогенератор произвежда електроенергия 0,25хР докато е нов и до 0,15хР след 10-тата година при проектиран живот 20 години. Даже реално се извеждат от експлоатация по-рано.

  3. Разходите за инсталация също е неуместно да се сравняват, защото АЕЦ може да работи поне 50 години, а ВЕИ 15-25.

  4. Авторът цитира данни за АЕЦ 2017-2020 година. С други думи решенията за строеж и затваяне на АЕЦ са взети преди 10-15 години, а не сега. А нещата се променят. Решенията за затваряне на ТЕЦ са отскоро, което значи, че трендът ще се промени след 10 и повече години и тогава строителството на нови АЕЦ ще се увеличи.

  Има и други манипулатинви неща, но няма как да се отговори на всяко изречение. Анализът изглежда като написан от някой материално стимулиран. Повечето данни са верни, но скриват доста основни факти.

 63. 63 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3817 Неутрално

  До коментар [#2] от "edin drugii":

  Моят съвет като техник е турни му едни коефициент на сигурност 1,5. Трябват ти 20 КВт. Инсталирай 30КВт. 20х1,5=30, 30х1,5=45. Защото през зимата производителноста на ФВЕИ пада средно с най малко 30%. Това ти го давам като съвет

 64. 64 Профил на .
  .
  Рейтинг: 1651 Неутрално

  До коментар [#15] от "Willy Messerschmitt":

  Една от най-големите заблуди и манипулации е че Кремъл бил лобист на атомните централи .
  Кремъл защитава газовите и нефтени монополи - Газпром и Ростнефт. А Росатом се явява де факто техен конкурент и реално свива пазара им. За това в Русия Росатом не е лобиран, лобиран е само там където не е конкуренция на Газпром и Ростнефт и става дума каква АЕЦ да се прави.
  Росатом последно е орязан от държавна помощ, помага се на Газпром и Ростнефт...
  Което е много жалко, защото Расатом влага в наука и не само в атома - например композитното крило за самолета МС-21 след ембаргото от САЩ се прави с композити на Росатом. Росатом работи и по изкуствен интелект, ВИЕ - вятъра , има пуснати доста мегавати, суперкомпютри и софтуер за моделиране, например Сухой работи с него. Редкоземни метали, подържа Северния морски път , строи ледоразбивачи и инфраструктура и още много проекти. И то с минимална държавна помощ...
  Обаче пари за всичко не стигат и много перспективни проекти чакат, проекти които са бъдещето и са нужни на света, а Путин хвърля парите у тръби и потоци.

 65. 65 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 2634 Весело

  До коментар [#40] от "dokoro":

  Когато свърши природният газ продължаваме да си лежим в гробовете, даже няма и да гнием, защото ще сме изгнили мноооого отдавна....

  Модератора е неадекватен!
 66. 66 Профил на Jazzdevil
  Jazzdevil
  Рейтинг: 1979 Любопитно

  До коментар [#57] от "сидер":

  Я обяснете моля - каква е тая радиоактивна сгур дето произвеждали ядрените централи? И какъв е проблема, че АЕЦ произвеждали и топлина?

 67. 67 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 2634 Весело

  До коментар [#61] от "dejmos":

  Ядреното общество ясно, аз за атомното пиша...

  Модератора е неадекватен!
 68. 68 Профил на Jazzdevil
  Jazzdevil
  Рейтинг: 1979 Любопитно

  До коментар [#62] от "z_axis":

  Абсолютно съгласен - ама в тази медия нищо друго освен манипулации не се публикуват по темата - шефа все пак е един от основните инвеститори във ВЕИ мощности в страната и обича да ни обяснява колко са хубави, как без тях не можем и как бъдещето е там и че държавното стимулиране на тройни цени за потребителя е най-доброто, което може да ни се случи.

 69. 69 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  До коментар [#46] от ".":

  ++++++++++++++++++  До коментар [#22] от "olimpipanov":1. засаждаме дървета2. същото, което сме направили с коминочистачите3. нищо не можем да правим, както и с параходите на въглища4. след производство - нулев5. вятърът духа и през нощта, когато спиш - все нещо трябва да я правиш тази енергия
  —цитат от коментар 24 на Kosta Delev


  Седнете си слаб 2.

  Ама верно ли си вярвате че със засаждане на дървета ще намалеят въглеродните емисии, прочете ще е това процес горене и до каво води, а дърветата са друга бира.

  Това за приравняването на ядрените физици до коминочистачи може с извинение да го каве само дебил (и..т не сте тъй кати все пак оже да пишете). Вижте колко струва произвеждането на един ядрен физик, колко допринася като БВП и спираме.

  За отработеното гориво вижте отговора на колегатам на който съм сложил плюсчета, това е близкото бъдеще и не случайно водещите научно държави работят над това, а руснаците даже пуснаха реактор.

  Това за вуглеродният отпечатък за сега е по-голям от при товв знаително заради енергоемкото производство и ресурси, които се хвърлят. Бъдещето е ТЯС ама вие зелените като чуете ядрено и получавате гъряове, защото хал хабер си нямате от висока технология и наука (аз също съм зелен по убеждения, но не прекалявам)

  това е отговорът на 5, че ебз базова мощност при електромобили няма как да стане чисто технологично, осен ако не се научим да ползваме с на порядък поне слънчевата енергия, а това скоро няма как да стане. Апропо ИТРТ евторият най-скъп проект в историята на човечеството и първата тройка са все ядрена физика.

 70. 70 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 2761 Неутрално

  Изгладняващият рублетариат е на амбразурата да спасява една от малкото останали му надежди - АЕЦ Беляне.
  —цитат от коментар 25 на quatro_4x3


  Мани ги бе..
  А и отделно скачат за природен газ..
  Помниш ли ДеБъ и БСП за ползването на РДФ в София?

  Били, моля ви се, против ??!!
  Копейките от "Газпром" се раззвъняха ..

  Но няма, няма да има природен газ, таваришчи..
  А ще има алтернативни , нисковъглеродни горива !

  Правим пещи, изгаряме ги, загравяме водни котли, правим пара , въртим с парата колелета и произвеждаме ВЕИ енергия!
  Това ще е бъдещето!

 71. 71 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1299 Неутрално

  До коментар [#55] от "Ivan_":

  "Защото всяка нова технология в енергетиката има нужда от стимул, за да се въведе масово."

  Когато нещо е евтино и ефективно не му трябва стимул. Видяхме комунистите докъде я докараха със стимулите. Цялата работа е, че определени хора с пари искат да инвестират в перки и панели а ние докато сме живи да ги "стимулираме". Разбирам ги. Много по-лесно е да нацвъкаш на едно поле панели и да прокараш с лобизъм закон всички да ти плащат тройно отколкото да направиш завод или нещо друго.

 72. 72 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 2761 Неутрално

  До коментар [#40] от "dokoro":Вятърът и слънцето няма да свършат.
  —цитат от коментар 54 на Роси


  Абсолютно никога не могат да свършат!

  А в ЕС строят инсенератори ... това е бъдещето - biomass and waste !
  Взема се биомаса, взема се РДФ .. и се гори в пещи, тогава, когато ни е необходима енергия.

  https://ec.europa.eu/energy/topics/property-fieldtopicparent/biomass_en

  .. biomass and waste accounted for about two-thirds of all renewable energy consumption in the EU.


  А БСП и ДеБъ се опитват да спрат Ковачки.
  Ей къде сме ние..

 73. 73 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 2634 Весело

  До коментар [#71] от "moreee":

  Мда, я сега вземи и покажи ЕДНО (не скам повече) нещо което е в енергийните системи и е евтино.

  Относно стимулите вземи и пиши на САЩ да спрат тази практика която имат от близо 80 години да стимулират всяко нещо в енергетиката, като например въглищата...

  Модератора е неадекватен!
 74. 74 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1299 Неутрално

  След като преживеем короната светът ще е друг. Всички еко-талибани и джендър-пропагандисти ще се наложи да си намерят истинска работа. Време е да се върнем към нормалността.

 75. 75 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1299 Любопитно

  До коментар [#73] от "Ivan_":

  "Относно стимулите вземи и пиши на САЩ да спрат тази практика която имат от близо 80 години да стимулират всяко нещо в енергетиката, като например въглищата..."

  Покрай един ТЕЦ на въглища се хранят хиляди семейства а от едно поле с панели се храни само семейството на добрият олигарх. Това има ли значение?

 76. 76 Профил на .
  .
  Рейтинг: 1651 Неутрално

  До коментар [#56] от "Ivan_":

  Южна Корея е на нашето дередже с ресурсите, затова залага на атома. 32% тока им е от АЕЦ, но към 2030 г. ще е 40%, строят се нови АЕЦ а и по новите типове реактори се работи. Ю.Корея е огромна фабрика и много енергия и трябва. Само АЕЦ "Ханул" е 9 гигавата а имат план до 2029г. да имат работещи 36 атомни реактора.

 77. 77 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 2761 Неутрално

  Касчиев е доказан манипулатор и ми е чудно че още има хора, които му вярват.А за България положението е следното.
  Ако искаме да спрем въглищните ТЕЦ, трябва да запазим АЕЦ и да увеличим производството от ВЕИ (слънце и вятър) около десет пъти.
  Именно производството, а не инсталираните мощности. И така да достигнем дял от ВЕИ два пъти над най-големия на света, което надали е възможно.
  —цитат от коментар 59 на dr.maris


  Хората в Европа са със слънце и вятър 3%-7% от енергийния микс ..

  Основно ВЕИ енергията им идва от ТЕЦ - изгаряне на нисковъглеродни, възобновяеми алтернативни горива ..
  След това идват и вЕЦ.

  " biomass and waste accounted for about two-thirds of all renewable energy consumption in the EU."

  https://ec.europa.eu/energy/topics/property-fieldtopicparent/biomass_en

 78. 78 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 2634 Весело

  До коментар [#75] от "moreee":

  Вярно ли това били аргументите за стимулиране на енергийните технологии?

  Модератора е неадекватен!
 79. 79 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 2634 Весело

  До коментар [#76] от ".":

  Така е, на нашето дередже е Южна Корея...

  Модератора е неадекватен!
 80. 80 Профил на z_axis
  z_axis
  Рейтинг: 554 Неутрално

  "След ядрените аварии във Фукушима е взето решение за спиране на всички АЕЦ до края на 2023 г. През 2019 г. 7-те реактори (вече 6) са дали над 12% от тока. Страната е един от лидерите в развитието на ВЕИ, които през 2019 г. са произвели вече 42,6% от електроенергията - почти 5% повече от 2018 г. Токът от газовите ТЕЦ е нараснал с 11%, а от ТЕЦ на въглища и нефтопродукти рязко е спаднал, но остава най-висок в ЕС. Общият резултат е намаляване на въглеродните емисии с 50 млн. т. Консумацията на ток е намаляла и е на нивото от 2009 г. Страната е вторият след Франция нетен износител, експортът през 2019 г. е почти 37 ТВтч, но със силен спад в сравнение с 2018 г."  Съветвам автора и троловете на ДемБГ НИКОГА да не дават Германия като пример за добра енергетика. Да, нетен износител са, но на загуба. Отделно цената за битовите потребители е една от най-високите в света.
  Ето няколко линка на които се виждат безумните графики на производство, товар, цени и т.н.

  https://energy-charts.de/power.htm?source=all-sources&year=2020&week=12
  https://energy-charts.de/price.htm?auction=1h&year=2020

  Обърнете внимание на производството на ток от вятър (зеленото) и връзката с цената, за да им видите износа кога е и на каква цена!

 81. 81 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1299 Любопитно

  До коментар [#78] от "Ivan_":

  "Вярно ли това били аргументите за стимулиране на енергийните технологии?"

  От много въглеродни квоти и стимулиране с тройни изкупни цени на ВЕИ-та и съюзнически Марици се докарахме дотам, че да купуваме ток от Сърбия и Турция защото е по-евтин. И това при положение, че имаме АЕЦ а те имат само ТЕЦ-ове. Това нормално ли е?

 82. 82 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 2351 Весело

  То в света няма и губеща петролна рафинерия, но в България има.
  Същото е с всичко руско - от газопровода, до БеляНе!...

 83. 83 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 1129 Любопитно

  До коментар [#3] от "trj09592697":
  Мойто момче, манипулациите не са просто нещо : на въпросния референдум гласуваха 20 /двадесет/ % гласоподаватели, а за да е валиден той трябват мин. 50% /внимавай/ от общо гласувалите на последните парламентарни избори ...

 84. 84 Профил на dr.maris
  dr.maris
  Рейтинг: 247 Неутрално

  До коментар [#77] от "simChо":

  Това е вярно. И в България дялът на вятър и слънце е около 5-6%. С най-голям дял на планетата са Германия, Испания, Нова Зеландия - към 25%. Та затова писах, че ако достигнем 50-60% ще сме два пъти над тях, а това не ми се вижда възможно :)

 85. 85 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 1129 Любопитно

  До коментар [#81] от "moreee":

  Това са спот сделки за внос на ток от които не могат да се правят сериозни изводи. Прочее, няма никакви достоверни данни , че след строежа на нова АЕЦ унас , токът ни ще поевтинеее в сравнение със сръбския и турския...

 86. 86 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1895 Неутрално

  До коментар [#30] от "quatro_4x3":Най - евтиният ток е от АЕЦ"Козлодуй". Защо го продават навън, а не в България? Защо не продават ток от ВЕИ, а ни го настрисат на нас?
  —цитат от коментар 47 на Vlado Nikolov


  Ти не ми пиши за Козлодуй! Не се прави на умряла лисица. Напиши колко ще е прогнозната цена от Беляне. А цената от ВЕИ е като за "наши хора". Знаем как и на кои се даваха разрешителни за фотоволтаици и защо на други не се даваха.
  А защо ти го натрисат, питай тия, които ти го натрисат. Аз не ти го натрисам.

  РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
 87. 87 Профил на z_axis
  z_axis
  Рейтинг: 554 Неутрално

  До коментар [#54] от "Роси":

  "Вятърът и слънцето няма да свършат."  Така е, Росица, така е. Но понякога свършват, колкото и да не ти се вярва.
  Ето една графика, която вероятно няма да разбереш, но все пак е цветна и не е толкова трудно. Обърни внимание на датата 23-ти януари...

  https://energy-charts.de/power.htm?source=solar-wind&year=2020&month=1


 88. 88 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2602 Неутрално

  До коментар [#86] от "quatro_4x3":

  "Знаем как и на кои се даваха разрешителни за фотоволтаици и защо на други не се даваха" Кой даваха разрешения за малките "язовирните" ВЕЦ, и изпиват водата за хората ? Кажи де ....кои са ?:) Или ще ти спрат заплатата или БЛЯСКАВИТЕ АНАЛИЗИ ?
  Нямам идея защо всички ЛИБЕРАЛНИ ЕКСПЕРТИ искат ГАРАНТИРАНА МОНОПОЛНА ИЗКУПНА ЦЕНА?

 89. 89 Профил на Jazzdevil
  Jazzdevil
  Рейтинг: 1979 Неутрално

  Нямам идея защо всички ЛИБЕРАЛНИ ЕКСПЕРТИ искат ГАРАНТИРАНА МОНОПОЛНА ИЗКУПНА ЦЕНА?
  —цитат от коментар 88 на dejmos


  Парадокса на динята!

 90. 90 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 5839 Весело

  До коментар [#64] от ".":

  Твърде много сказки четете тавариш...Плаша се че твърде много вярвате и в дед Мароз....

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 91. 91 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1299 Любопитно

  До коментар [#88] от "dejmos":

  "защо всички ЛИБЕРАЛНИ ЕКСПЕРТИ искат ГАРАНТИРАНА МОНОПОЛНА ИЗКУПНА ЦЕНА?"

  Това е въпросът! Някой отговор има ли???

 92. 92 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1299 Любопитно

  До коментар [#85] от "Петър Иванов":

  "няма никакви достоверни данни , че след строежа на нова АЕЦ унас , токът ни ще поевтинеее в сравнение със сръбския и турския..."

  А защо сега нашият ток е по-скъп? В Турция и Сърбия има ли производители с гарантирани тройни изкупни цени и 15 годишни договори?

 93. 93 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 743 Неутрално

  Добре, че не построихме АЕЦ "Белене" в срок. Сега щяхме да имаме 4 реактора по 1000МВт и да се чудим какво да ги правим когато консумацията през пролетта и през нощта пада до 2800МВт. Козлодуйските реактори имат 10-15г. живот а беленските щяха да са с още 15-20г. За 10г. трябваше да ги спираме всичките. Според мен трябва да се построи 7 блок в Козлодуй(те го искат това защото ще останат без работа). Мариците да минат на газ(тригенерация) но не повече от 1-1,5ГВт. Все пак трябват базови мощности. Добре, че имаме ПАВЕЦ "Чаира" и една по-малка за да са в симбиоза с ФЕЦ и ВяЕЦ.

 94. 94 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 2761 Неутрално

  То в света няма и губеща петролна рафинерия, но в България има.Същото е с всичко руско - от газопровода, до БеляНе!...
  —цитат от коментар 82 на vhv


  За рафинерията самият Уорлик пък викаше другояче..

  --------------------
  "Редом до Златев, Уорлик даде висока оценка на "Лукойл"

  София Велкова | 11:35 | 26 август 2011
  Уорлик: "Лукойл" се грижи да е надежден доставчик

  "Лукойл” се грижи за това, за да може да гарантира да е надежден доставчик на гориво не само за задоволяване на нуждите на българския пазар, но и извън рамките на България. За мен днес беше изключителна възможност да мога да се запозная пряко с дейностите и работата на "Лукойл”, каза Уорлик и допълни, че сега е научил, че предприятието е най-големият частен работодател и плаща високи данъци, които допринасят за икономиката на страната.
  На въпрос каква точно е целта на това посещение, посланикът отговори, че желае да се запознае на място с начина, по който работи една мултинационална компания, която оперира и работи и в САЩ. Запитан не се ли притеснява от упреците, които има държавата към предприятието и от факта, че има монополно положение, Уорлик заяви, че "Лукойл" имат добре работещ и добър бизнес.
  При посещението си в бургаската рафинерия посланик Уорлик бе придружаван от Сейджи Ширатори – съветник по икономическите въпроси, Риаз Ауан - регионален директор и Джес Банак - зам. регионален директор от Министерството на енергетиката на САЩ и Бил Пенингтън - съветник по политическите въпроси.

  От българска страна на събитието присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, генералният директор на "Лукойл България" Валентин Златев, Илшат Шарафутдинов - главен инженер и Димитър Добрев - директор по производството на комбината.
  Гостите се запознаха с най-новите инсталации в рафинерията, вложените за 10 години инвестиции и програмата за развитие. Делегацията посети и нефтопристанище "Росенец"
  -------------

  Излиза Уорлик да се е заблудил??

 95. 95 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4401 Неутрално

  Не разбирам. Ако перките и панелите произвеждат по-евтин ток от АЕЦ, защо им го плащаме двойно и тройно?.....
  —цитат от коментар 13 на moreee


  Двойно и тройно....Хубав въпрос! Попитай Борисов! Или Корнелия? Или Почетния! Р. Кънев недей, той няма. Със сигурност.

 96. 96 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 2761 Неутрално

  До коментар [#77] от "simChо":Това е вярно. И в България дялът на вятър и слънце е около 5-6%. С най-голям дял на планетата са Германия, Испания, Нова Зеландия - към 25%. Та затова писах, че ако достигнем 50-60% ще сме два пъти над тях, а това не ми се вижда възможно :)
  —цитат от коментар 84 на dr.maris


  Е да де, ама две трети от ВЕИ енергията им е от ТЕЦ , в който се горят разни алтернативни, възобновяеми, бие-еко нисковъглеродни горива..

  И ние можем.
  БСП и ДеБъ спряха Ковачки - иначе и да сме ги минали..

  The "Renewable and waste sources" category includes Hydroelectric, Wind, Wave, Tidal, Solar photovoltaic, Geothermal aquifers, Landfill gas, Sewage gas, Biogas from autogeneration, Municipal solid waste (MSW), Poultry litter, Straw, Wood, Charcoal, Liquid bio-fuels, Bioethanol, Biodiesel and other Biomass. For more details see the UK environmental accounts.
  --------------
  " biomass and waste accounted for about two-thirds of all renewable energy consumption in the EU."

  https://ec.europa.eu/energy/topics/property-fieldtopicparent/biomass_en

 97. 97 Профил на Noise
  Noise
  Рейтинг: 1378 Любопитно

  До коментар [#6] от "rincewind":

  С достатъчно, за да плащат данъци..Други въпроси?

  Sutor, Ne Supra Crepidam!
 98. 98 Профил на Noise
  Noise
  Рейтинг: 1378 Любопитно

  До коментар [#6] от "rincewind":

  С достатъчно, за да плащат данъци..Други въпроси?

  Sutor, Ne Supra Crepidam!
 99. 99 Профил на б_еко - върнете стария Дневник
  б_еко - върнете стария Дневник
  Рейтинг: 824 Неутрално

  "АЕЦ дават най-малък ефект на вложено едно евро и на единица време и поради това може да се предположи, че те няма да имат значим принос в създаването на нисковъглеродна енергетика. За това заключение допринасят и силните опасения от нови тежки аварии и нерешените проблеми при дългосрочното управление на отработеното гориво и високоактивните отпадъци."

  Този цитат казва почти всичко за ползата от АЕЦ. Не забравяйте, че регулациите във времето ще стават все по-строги, а това ще повлияе на цената на тока от АЕЦ. Ако построим АЕЦ Белене (след 10г), ще бъде ли тя конкурентноспособна? АЕЦ ще трябва да продава тока на енергийните борси, а не както е сега в енергийния микс.
  Статията просто обобщава, че в развития свят дела на тока от АЕЦ ще намалява, а този от ВЕИ ще се увеличава. Въпросите са какво ще бъде потреблението в България след 10-20г и как да си осигурим нужното електричество. България трябва бързо да тръгне по зеления път защото регулациите на ЕК са в тази посока. Колкото по-бързо преминем към ВЕИ толкова по-ниска цена ще платим. Забавянето ще ни струва повече! Преминаването към ВЕИ ще ни направи енергийно по-независими, което ще намали чуждото влияние и корупционния натиск в политиката ни. Цената на енергията е ключова за конкурентноспособността на икономиката ни.

  Технологиите трябва да вършат тежката работа, за да могат хората да вършат нещата, които ги правят най-щастливи. Лари Пейдж, Гугъл
 100. 100 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 1129 Весело

  До коментар [#84] от "dr.maris":

  Възобновяемите източници унас ще навлязат широко , когато почнем да внасяме слънцето и вятъра от... Русия

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK