Колко много е онова "много", което правителството прави за икономиката

Първият въпрос е колко са парите на данъкоплатците, които кабинетът ще им върне по време на спада на икономиката, предизвикан от пандемията и ограниченията на извънредното положение.

© Георги Кожухаров

Първият въпрос е колко са парите на данъкоплатците, които кабинетът ще им върне по време на спада на икономиката, предизвикан от пандемията и ограниченията на извънредното положение.Красен Станчев е основател на Института за пазарна икономика. Народен представител във Великото народно събрание (1990-1991), член на Съвета за икономическа политика към президента (1996 - 2001) и доцент в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Управител е на КС2 ЕООД. Текстът му е от "Свободна Европа".


"Блажени да са онези, които вникват в Господ по време на редовна молитва и управляват своите дела при взаимно обсъждане с другите, и така изразходват онова, които сме им дарили."


Свети Коран, 42 сура, стих 38 (свободен превод)
Не е чудно, че засега в интернет страниците на правителството няма официален документ за това какво точно то предложи на пресконференция преди два дни. Няма дори официален запис на самата среща.


Политическият речник по необходимост е лицемерен. Необходими са известни усилия, за да се разбере за какво става дума. Изобщо хората поотделно знаят безнадеждно малко за онова, което предстои. Особено в ситуации на крайна неопределеност. От правителствата се очаква "да направят нещо". И те предприемат нещо, което не разбират или разбират не повече от хората, които са ги избрали.


От казаното в пресконференцията наистина остава впечатлението, че нещо се прави. Неизбежно по него се появиха много коментари. Не съм сигурен, че това е точно обсъждане с правителството. Но имам чувството, че то се опитва да се ориентира. Тук ще дам резюме и оценка на онова, което вече е известно. С извинение за това, че не мога да цитирам всички, които вече са взели думата.


Българският опит в извънредни ситуации


От гледище на направеното от предишни български правителства, положението е наистина без прецедент.


Правителствата на Димитър Попов, Филип Димитров, Любен Беров, Стефан Софиянски (служебен кабинет) и Иван Костов решаваха проблеми, предизвикани от голяма неопределеност.


Разликата е, че при тях бе известно какво може да се направи: да се премахне централното планиране, да се възстанови и освободи частната собственост, сделките, индивидуалната инициатива, да се стабилизира паричната политика, стабилизира фиска и да се преориентира стопанството към центрове на гравитация с високо благосъстояние, от които българските граждани могат само да спечелят. Критериите за успех на такава политика бяха общо взето известни, макар и в абстрактна форма.


Предизвикателството бе детайлите, с които се превеждат общите принципи на пазарно ориентираната стопанска политика при даденото стечение на обстоятелствата през 1990-1991 и 1996-1997 г.


Особеното на работата на тези правителства бе в това, че страната и държавните предприятия бяха във фалит, изолирана от достъп до чуждестранни спестявания и неустановени правила на играта в стопанството, фиска и политиката на БНБ. Всичко това днес е точно обратното и вече е забравено.


Преди началото на пандемията икономиката е конкурентна, безработицата - ниска, държавният дълг се управлява добре и е в комфортно отношение към БВП, паричната система е стабилна, данъчната система и философията на публичните финанси са по-надеждни от тези на други страни като България.


Без правителството на проф. Беров (опирало се на плаващи мнозинства) премиерите бяха изразители на обнадеждаващо обществено съгласие, обща подкрепа от президентите на страната и парламентарно единодушие по повод онова, което се налага те да предприемат. Перспективата бе с дълъг хоризонт.


Сегашната рецесия не е предизвикана от икономически фактори. Стопанските предизвикателства са следствие, а не причина. Неопределеността е от друг характер. И Иван Костов е абсолютно прав да определи задачата на сегашното правителство като "титанична".


Заявените намерения


Първият въпрос е колко са парите на данъкоплатците, които правителството на Бойко Борисов ще им върне по време на спада на икономиката, предизвикан от пандемията и ограниченията на извънредното положение, въведено от самото правителство.


- Ако се сумират всички намерения, споделени преди два дни, става дума за около 6.5 млрд лева. В тази сума са включени средствата за дофинансиране на здравеопазването, кредитна линия за някои работещи, средства за покриване на разходи за персонал на бездействащи отрасли и рефинансиране на Българската банка за развитие (ББР), както и средства за пенсионери и безработни.


- От вторник до днес тези идеи еволюираха. Вероятно е ББР да съфинансира гаранционен фонд, а не сама да раздава ресурс на свой списък клиенти, определен по неясни критерии. Някои "пера" се оказаха с повече средства, поне като замисъл. Пак няма нищо "черно на бяло".


Дали и за колко време стигат тези така заявени ресурси - това е вторият въпрос, на който няма ясен отговор.


- През първата седмица след обявяването на извънредното положение оцених непосредствените загуби на засегнатите отрасли на поне 50 млн. лева на ден. Ако този "темп на горене" на средства (казано на счетоводен жаргон) се запази, предвиденият трансфер от бюджета към ББР ще покрие преките загуби за 10-12 дена.


- Към края на януари т. г. фискалният резерв на правителството е 10.7 млрд. лева, информацията не е актуализирана. Тази януарска сума не е изцяло на разположение, под ръка са, предполагам, не повече от 7 млрд. лева. Ако си въобразим, че тези средства могат да бъдат изцяло пренасочени към покриване на загуби, те биха стигнали за 140 дни, тоест за 4.5 месеца, но по-вероятно за не повече от три.


- Ако е вярно, че "парите за бизнеса" са между 4 и 5 млрд. лева, те биха покрили скромно оценените загуби за 90-100 дни. Тук има много неизвестни около разпределението на парите. Ако се разпределят 0.5 млрд. лева към всички фирми в страната, всяка ще получи по 1.2-1.3 лева. Ако става дума действително за 4.5 млрд., то на фирма се падат почти 11 хил. лева.


- Вероятно поради тази проста сметка вече се говори за гаранционен фонд, администриран от ББР като търговец на гаранции на едро, но използван от банките, защото те познават икономиката и предприятията.


Преразпределяне: към онези, които са в нужда или към тези, които са по-добре организирани?


Следващият въпрос е дали парите са наистина толкова и дали са правилно разпределени. На пресконференцията бе заявено, че ще "дадат пари на онези, които са в нужда". Но ББР няма как да знае кои са тези предприятия. Мисля, че правителството няма как да знае. Известна представа за намеренията му дава едно интервю на министър Караниколов. Но пак няма достъпен разчет.


- Очевидно е например, че замисляната кредитна линия за онези в неплатен отпуск, при обявените 1 500 лева "на калпак", ще стигнат за 130-150 хиляди човека - в зависимост от сумата и желанието да бъде взет заем (той винаги е заем от самия себе си в бъдеще време).


- Средствата по схемата 60 към 40 за заплати, както бе показано от извънпарламентарната опозиция, са сумата, която се полага от фонда безработица при уволнения, докато за "изпадналите в нужда" предприятия остават без ваканция данъците към НОИ. Т. е. оказва се, че правителството по-скоро икономисва средства, отколкото оказва подкрепа на предприятието. Това само по себе си не е лошо - да се пести. Но нали заявката е за "подкрепа".


- Вече стана общоизвестно, че в тази схема не попадат осигуряващите се за собствена сметка около 200 000 управители на 383 хиляди фирми с 800-850 хиляди заети (по данни на НСИ за 2018 г.). Реално това са хора, осигуряващи доход на около 2 млн. граждани на страната. Може само да се гадае защо министърът на финансите ги нарече на пресконференцията "маргинали" и "социално изолирани". Предполагам в неговите представи асоциален е всеки, който сам се грижи за себе си и е независим.


- Тези и други кризисни инициативи не са обществено неутрални. Те отдават предпочитание на онези, които са по-добре организирани. Например от работодателски и синдикални организации. И затова не са малък и среден бизнес.


- В тази схема не попадат и малоимотните домакинства. Циганските махали например засега са подкрепени най-вече с полицейско присъствие. Като запорени носители на зараза.


- Според Юлиян Войнов фактическите средства на разположение са не повече от 1.7 млрд. Той посочва още, че не е ясно как ще бъдат задължени банките да се включат в изпълнението на идеите на правителството.


- Банките са важен елемент в главоблъсканицата. Делът на активите на сектора в БВП в края на 2019 г. бе над 96%. Кредитите и вземанията от неправителствения сектор - 50% от БВП, приблизително 55 млрд. лв., а собственият капитал на банките - 15 млрд. Пасивите - около 85 млрд. Ако съм прав, че икономиката търпи преки загуби от поне 50 млн. лв. на ден, няма как стабилността на системата да не бъда засегната.


Неизказаните действия и бездействия


Някои проблеми не се виждат или не се изговарят, защото няма организирана гръмогласна сила, за да ги посочи с нужната чуваемост.


От 13 март общинските и държавните администрации фактически не работят, това важи и за агенциите по вписванията, кадастър, приходите, автомобилните превози, околна среда, общинските администрации, електро-разпределителните дружества и ВиК (и държавни, и частни).


Общият брой на административните услуги, предоставени от всички административни структури в страната са малко под 2 100 на брой. Според изследване на ИПИ през 2014 г. тези услуги са предоставени 218 млн. пъти. От тях над 80% се падат на НАП. По електронен път се предоставят 10-11 млн. отделни услуги, а от тях приблизително 60% - на юридически лица.


Предполагам, че часовете за 2020 г. би трябвало да са около 80 млн. (или малко над 600 млн. лева работно време). Това е единствената схема, която е в интерес на по-бедните, защото тяхното работно време е по-евтино от това на фирмите и хората от "средната класа".


Важно в сегашната икономически ситуация е и обстоятелството, че много от "услугите" към бизнеса са негови задължения.


В по-голяма си част те не могат да бъдат изпълнени по електронен път, защото процедурите не го предвиждат, или администрацията, гражданите и фирмите не са готови да го направят. Това са заверки, визи за строителство, еднократни разрешителни за местни или международни транспортни услуги, строителни разрешителни и съгласувания за включване на обекти към електроразпределителната или ВиК мрежите.


Ако администрациите продължават да не работят за периода на извънредното положение, дори онова, което може да работи в икономиката, ще спре.


Онова, което да работи


То също е част политиката на правителството, защото се случи от само себе си.


Тук попадат отложените задължения по кредитни договори, данъчни задължения (без тези към НОИ и НЗОК) и принудителни производства по тези задължения.


Важното тук е да се даде ясна за всички перспектива за периода след извънредното положение, по възможност без неясни предпочитания към бенефициентите. Една от разликите от предишните извънредни ситуации е, че сега е относително безболезнено да се поеме нов държавен дълг.


Извънредното положение доказва, че много правителствени проекти, разходи и регулаторни режими са безсмислени. Дори администрацията не разбира защо ги прилага, след като не съблюдава задълженията си, наложени със закон не само на гражданите, но и на фирмите.


Парламентът обаче се саморазпусна, за да работи ad hoc. Не е ясно дали народните избраници ще са готови да актуализират бюджета 2020 г. и да допринесат за нужната дългосрочна перспектива.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (60)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на trj09592697
  trj09592697
  Рейтинг: 269 Неутрално

  „Инcтитyт за пазаpна икономика НЯМА !

  Има ФОНДАЦИЯ "Инcтитyт за пазаpна икономика" c пpeобладаващо чyждecтpанно финанcиpанe. Наpочно нe ce cпомeнава иcтинcката им оpганизационна фоpма, а ce набляга на "инcтитyт" c цeл пpидаванe наyчна cтойноcт на пyбликациитe cи. Доcта агpecивно мeдийно пpиcъcтвиe, нeобяcнимо от глeдна точка на качecтвото на пpодyктитe им.“
  Докyмeнтът им за peгиcтpация:
  https://ime.bg/var/images/Min_pravosadie_certificate.PDF

  Това е коментар на колега под друга статия.

 2. 2 Профил на trj09592697
  trj09592697
  Рейтинг: 269 Неутрално

  „Инcтитyт за пазаpна икономика НЯМА !

  Има ФОНДАЦИЯ "Инcтитyт за пазаpна икономика" c пpeобладаващо чyждecтpанно финанcиpанe. Наpочно нe ce cпомeнава иcтинcката им оpганизационна фоpма, а ce набляга на "инcтитyт" c цeл пpидаванe наyчна cтойноcт на пyбликациитe cи. Доcта агpecивно мeдийно пpиcъcтвиe, нeобяcнимо от глeдна точка на качecтвото на пpодyктитe им.“
  Докyмeнтът им за peгиcтpация:
  https://ime.bg/var/images/Min_pravosadie_certificate.PDF

  Това е коментар на колега под друга статия.

 3. 3 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3066 Весело

  Страхотен текст, дано го прочетат и от правителството.
  А засега властта по икономическата тема не е направила абсолютно нищо черно на бяло, има само намерения, и то поднесени доволно неясно, неточно и разхвърляно от премиера.
  Да видим какво ще стане следващите 1-2 седмици докато се разбере в някаква степен дали предложените мерки ще сработят.

 4. 4 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3066 Весело

  До коментар [#2] от "trj09592697":

  ти схвана ли какво пише в текста?

 5. 5 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2068 Неутрално

  Цялата работа е пак източване на едни пари към наши фирми ,и администратори ,вместо веднага да спрат заплатите на цялата администрация и всички пари да се насочат към здравеопазването и хората ,които ще поемат удара и риска да загинат при обслужването на хилядите болни ,за обурудването им и защитата им ,се оказва ,че както си лежат 400000 администрация по домовете ,защитени и в нисък риск ,ще източат от държавата над 2 милиарда по време на карантината и ще вземат заплащане в пъти по голямо от това на рискуващите медици на първа линия ,цинизъм .А на фирмите също е много спорно колко ще се помогне ,би трябвало да се помогне на работниците и то в рамките на 1-2 месеца ,като много от свободните и здрави хора се наемат и се включат в обслужване и обеззаразяване на районите и болниците и в помощ на медиците .

 6. 6 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1236 Неутрално

  Накрая, ... парите изплатени като извънреден труд на родната милиция ще са НАЙ-ГОЛЯМАТА сума. Само гледай. Няма доктори, няма медицински сестри, няма учители.

 7. 7 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3066 Любопитно

  До коментар [#5] от "edin drugii":

  Администрацията в България е по-малка - около 150 000 или там някъде, но напълно подкрепям, че заплатите им трябва да бъдат намалени - примерно с едно 20 % поне.
  В бизнеса по време на извънредното положение ще бъде леш, нали трябва да са съпричастни.

 8. 8 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3066 Неутрално

  До коментар [#6] от "442":

  Няма лошо полицаите на първа линия да получат повече пари, те също носят сериозен риск, въпросът е, че МВР са близо 44 000 човека, а полициаите са около 18 000.

 9. 9 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  Ако ДБ управляваха- тогава щеше да има пари за всичко и щяха да са разпределени по правилният начин.

 10. 10 Профил на trj09592697
  trj09592697
  Рейтинг: 269 Весело

  До коментар [#2] от "trj09592697":ти схвана ли какво пише в текста?
  —цитат от коментар 4 на boevbisser


  Много силна статия от Фондацията "Инcтитyт за пазаpна икономика". Дай Боже властта да я види, защото до сега правителството изчаква. Ще чакаме около 1-2 седмици…


  До коментар [#4] от "boevbisser":

 11. 11 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3066 Весело

  До коментар [#10] от "trj09592697":

  няма значение дали си схванал или не, важното е ИПИ да е лош, нали така.
  венсеремос.

 12. 12 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 967 Неутрално

  Идва една 5-ти секретар в посолство и какзва НЕ- БГ независимост...от Вашингтон.

 13. 13 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1045 Неутрално

  Накрая, ... парите изплатени като извънреден труд на родната милиция ще са НАЙ-ГОЛЯМАТА сума. Само гледай. Няма доктори, няма медицински сестри, няма учители.
  —цитат от коментар 6 на 442


  Учителите са в отпуска, какъв "извънреден труд"?
  Уникални сте.......

  Знанието е сила, информацията - власт
 14. 14 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4165 Неутрално

  Оригиналът е от 26 март на Фейсбук , с интересна снимка на автора.
  Критиката му на българското правителство е в тона на подобни критики отпраяни към всички правителства в момента, включително и към Конгреса и правителството на САЩ. Огромната сума от 2.2 трилиона долара, галсувана днес, ще стигне някъде за около два до три месеца. И после пак.
  Но, какъв е другият вариант?
  Пиша това за да не обвините автора на горния текст в оригиналност :-)

  "Истинските Новини от България - jurnalist.net
  March 26 at 9:51 AM ·
  „Блажени да са онези, които вникват в Господ по време на редовна молитва и управляват своите дела при взаимно обсъждане с другите, и така изразходват онова, които сме им дарили.“
  Свети Коран, 42 сура, стих 38 (свободен превод)
  Не е чудно, че засега в интернет страниците на правителството няма официален документ за
  " Blessed be those who look into the Lord during regular prayer and manage their affairs in mutual discussion with others, and so spend what we have given them."
  Holy Quran, 42 surah, verse 38 (free translation)
  No wonder so far there is no official document on the government's internet pages for..."

 15. 15 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3592 Неутрално

  До коментар [#4] от "boevbisser":

  Спасение дебне отвсякъде ама аз няма да ти го кажа?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 16. 16 Профил на papunqk
  papunqk
  Рейтинг: 963 Неутрално

  След като администрацията не работи, ами разпуснете я за неопределено време. Докато премине тази епидемия. С намалени в пъти заплати. Сега хем не работят, хем си получават възнагражденията в пълен размер. Впрочем, депутатите да дадат пример със своите заплатите.

 17. 17 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3592 Весело

  До коментар [#16] от "papunqk":

  Добре де, след като завод/хотел/адвокат не можел да заработи след кризата без да се наливат пари в него сега, как тогава да заработи парламентаризъм/администрация без да се наливат в тях пари сега?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 18. 18 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3478 Неутрално

  " Към края на януари т. г. фискалният резерв на правителството е 10.7 млрд. лева, информацията не е актуализирана. Тази януарска сума не е изцяло на разположение, под ръка са, предполагам, не повече от 7 млрд. лева. Ако си въобразим, че тези средства могат да бъдат изцяло пренасочени към покриване на загуби, те биха стигнали за 140 дни, тоест за 4.5 месеца, но по-вероятно за не повече от три.
  - Ако е вярно, че "парите за бизнеса" са между 4 и 5 млрд. лева, те биха покрили скромно оценените загуби за 90-100 дни. Тук има много неизвестни около разпределението на парите. Ако се разпределят 0.5 млрд. лева към всички фирми в страната, всяка ще получи по 1.2-1.3 лева. Ако става дума действително за 4.5 млрд., то на фирма се падат почти 11 хил. лева.
  - Вероятно поради тази проста сметка вече се говори за гаранционен фонд, администриран от ББР като търговец на гаранции на едро, но използван от банките, защото те познават икономиката и предприятията."


  Не е учудващо, че властта е в нормалната си кондиция - безхаберна, слабоподготвена, пускащи идеи, които в момента на анонсирането им вече са неактуални, мерки, които са неосъществими или с много нисък коефицент на полезно действие ! Това е така, защото досега политиката беше: крепим обръчите от фирми, т.е стабилността, другото да се оправя както може ! ЕС задава други приоритети, съвсем резонно: интересува ни другото, за обръчите от фирми сте отговорни пред правосъдието ! И резонно, управляващите тепърва започват да се чудят как хем да подкрепят вълка ( бувкално вълка !), хем и агнето да усети нещо ! Финансовият им ресурс обаче е крайно ограничен и то в момент, когато нямат никакво време за шикана, затова вече не един и двама анализатори прогнозираха, че управляващите и идея си нямат накъде се насочва острието на кризата......


 19. 19 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 606 Неутрално

  До коментар [#5] от "edin drugii":

  Като няма какво да кажете, по-добре не говорете.
  Разпускането на администрацията ще доведе само до засилване на хаоса в държавата. За да има назначен определен служител си има причина. Това не работи в ничий интерес. Не ми се рови за точните цифри, но заплатите на администрацията съвсем не са толкова голям разход, колкото си фантазирате. По-скоро трябва да се мисли план за НАМАЛЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ над определен минимален праг необходим за физическо отцеляване - говорим с поне 50% , ако кризата се задържи повече от 3 месеца. Пенсионната система е разходнопокривна - няма приходи от осигуровки + голям дефицит в бюджета > намаляват пенсиите. Просто е.
  Но понеже е много непопулярно, правителството ще отлага тази мярка до последно.

 20. 20 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 606 Неутрално

  До коментар [#13] от "pag":

  Учителите си преподават от дома и пушек се вдига - лични наблюдения.

 21. 21 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3066 Любопитно

  До коментар [#19] от "Vassil Stoychev":

  Разпускане и уволнение на администрация - не.
  Но намаляване с 20-30 % на заплатите - задължително.

 22. 22 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4196 Неутрално

  До коментар [#19] от "Vassil Stoychev":

  Викаш всеки пенсионер - клошар !!! Бахти мозъка !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 23. 23 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4196 Неутрално

  До коментар [#19] от "Vassil Stoychev":

  70 % от администрацията да се съкратят и да си ходят по селата да садят зеленчуци.
  Няма администратор който да си заработва заплатата с много малки изключения.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 24. 24 Профил на branco23
  branco23
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Сега по моделс хоумворк ще се окаже че държ адм може да работи и с 1/2 капацитет.А вс подобни телефонисти т нар аутсорсинг също могат и с 1/2.Практиката го доказава.

 25. 25 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4196 Неутрално

  До коментар [#24] от "branco23":

  Въпросът е за истински реформи и оптимизиране на ПУБЛИЧНИТЕ разходи.
  Телефонистите са частници и не са проблем на държавата.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 26. 26 Профил на bobix
  bobix
  Рейтинг: 754 Неутрално

  "Първият въпрос е колко са парите на данъкоплатците, които правителството на Бойко Борисов ще им върне по време на спада на икономиката, предизвикан от пандемията и ограниченията на извънредното положение, въведено от самото правителство."

  Нещата казани с истинските думи, защото често се говори, че държавата давала. Тя не дава! Тя връща част от взетото!

 27. 27 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4296 Любопитно

  До коментар [#2] от "trj09592697":

  Е, и? Нямат право да се изказват ли?

 28. 28 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4296 Любопитно

  До коментар [#4] от "boevbisser":

  Четенето и особено осмислянето на написан текст е трудна работа!

 29. 29 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4296 Любопитно

  До коментар [#5] от "edin drugii":

  Няма как да "спрат заплатите на администрацията"! Ако Вие бяхте в администрацията едва ли щяхте да искате нещо подобно!

 30. 30 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4296 Любопитно

  До коментар [#12] от "hasmokar":

  При тебе ли дойде тази от пАсоля?

 31. 31 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  До коментар [#8] от "boevbisser":

  Полицаите на първа линия, тоест униформените получават най-малко от парите. Лъвският пай се разпределя от чантаджиите в министерството и началниците в дирекциите. По-голямата част от МВР се състои от охранени чичковци с шкембета, любовници, секретарки, съпруги на тоя и оня получаващи дебели заплати и куп други привилегии. Мат`ряла нека да чака борба с престъпността...!

  Бивш tww09306483.
 32. 32 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  До коментар [#26] от "bobix":

  М-да-а-а...! И засега не е върнала нищо. Имаме само декларирани добри намерения...!

  Бивш tww09306483.
 33. 33 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  До коментар [#9] от "atmanpg":

  Ами гласувай за ДБ на следващите избори, вместо да подсмърчаш и да се напъваш да разсъждаваш в грешна посока.
  Или пишеш отговор на литературен въпрос, зададен на партийно събрание на ГЕРБ? ;)

  Бивш tww09306483.
 34. 34 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 912 Любопитно

  Многословието на аФтора – основател на фондацията „Институт за пазарна икономика“ - не може да прикрие очевидната липса на базови познания, която изпитва. Факта, че изобщо не му идва на ум за т. нар. „Пирамида на Маслоу“, срива всичките му умозаключения, построени на основата „и днес трябва да наплюем тези, на чийто място не можем и никога няма да бъдем“! Очевадно аФторът не е в състояние да разбере, че в сегашната ситуация на епидемия и карантина на първо място са валидни потребностите, които самият Ейбрахам Маслоу поставя в основата на пирамидата си, а именно:
  - Физиологични: храна, вода, сън, здраве, въздух.
  - Екзистенциални: подслон, безопасност, обезпеченост.
  Ерго, това е търсенето в момента, а както явно не знае основателят на фондацията „Институт за пазарна икономика“, в една пазарна икономика оборота на стоките и услугите се определя от търсенето и предлагането. Ха сега да ни обясни маститият „основател“ какво се търси и кой бизнес трябва да бъде подпомогнат!

  Що се отнася до това: „В тази схема не попадат и малоимотните домакинства. Циганските махали например засега са подкрепени най-вече с полицейско присъствие. Като запорени носители на зараза“, бих помолил аФтора, ако може да може да ни обясни колко са тези „малоимотните домакинства“ в махалите, като там, първо, не можеш да се разминеш от „малоимотни“ Мерцедеси, БМВ-та и Ауди-та и, второ, всички тези тумби, които се завърнаха у нас след „гурбета“ си, изразяващ се в джебчийство, проституция и просия в страните от ЕС, дали са „малоимотни‘? М? А от изсмуканото от пръстите си недомислие на аФтора „През първата седмица след обявяването на извънредното положение оцених непосредствените загуби на засегнатите отрасли на поне 50 млн. лева на ден“, даже ми се повдига. Я да сподели аФтора, пак ако може да може, като как, аджеба, и по каква методика ги изчисли тези „поне 50 млн. лева на ден“? Ще сподели, ама на 30 февруари, в шестък! Но ти пиши, аФторе, ако знаеш каква услуга ни правиш, и то без пари, сам ще си фукнеш един шамар! Някакви въпроси?

 35. 35 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1807 Неутрално

  До коментар [#2] от "trj09592697":ти схвана ли какво пише в текста?
  —цитат от коментар 4 на boevbisser


  Не, защото няма време.

  Препрочита търговския регистър.

 36. 36 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 3543 Неутрално

  До коментар [#14] от "daskal1":

  Няма друг вариант.
  Когато пациентът е тежко ранен, му се прелива кръв докато бъде закрепено състоянието му. Е, пазарът може да падне отново, този път на 18000, а на 15000, но после отново ще тръгне нагоре.

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 37. 37 Профил на Kamss
  Kamss
  Рейтинг: 349 Неутрално

  До коментар [#4] от "boevbisser":

  Поредната хейт статия. На ден има по 10 такива в ДенвникЪ като общото между тях е, че не се дават решения, а само хейт, лакномета на макс и прибиране на грантове т антибългарска агитация.

 38. 38 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  харесва ми, че мисли за административните услуги
  и как липсата им се отразява. за мен няма проблем
  да има работа на гише, да се приемат заявления, проекти,
  молби. не е по-различно от купуването на хляб. частните фирми,
  които са лицензирани да предоставят такива услуги работят.
  що не работят и държавните/концесионните институции.
  правят се дежурства и така.

 39. 39 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  До коментар [#9] от "atmanpg":Ами гласувай за ДБ на следващите избори, вместо да подсмърчаш и да се напъваш да разсъждаваш в грешна посока.Или пишеш отговор на литературен въпрос, зададен на партийно събрание на ГЕРБ? ;)
  —цитат от коментар 33 на Petleshev


  а. разсъждаване ли. там няма такова.
  те са като на гонка с кучета, а ДБ е
  изкуствения заек. само че не осъзнават,
  че са на манежа.

 40. 40 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  До коментар [#34] от "Santos":

  Само си забравил да обясниш, защо населението в България намалява със стабилни темпове! Много разбираш иначе от пирамиди и Маслоу...! Нещо май липсва от пирамидата, а?! Или доста неща липсват...?! ;)

  Бивш tww09306483.
 41. 41 Профил на Паро
  Паро
  Рейтинг: 269 Неутрално

  „Инcтитyт за пазаpна икономика НЯМА ! Има ФОНДАЦИЯ "Инcтитyт за пазаpна икономика" c пpeобладаващо чyждecтpанно финанcиpанe. Наpочно нe ce cпомeнава иcтинcката им оpганизационна фоpма, а ce набляга на "инcтитyт" c цeл пpидаванe наyчна cтойноcт на пyбликациитe cи. Доcта агpecивно мeдийно пpиcъcтвиe, нeобяcнимо от глeдна точка на качecтвото на пpодyктитe им.“Докyмeнтът им за peгиcтpация:https://ime.bg/var/images/Min_pravosadie_certificate.PDF Това е коментар на колега под друга статия.
  —цитат от коментар 1 на trj09592697


  И това какво променя? Прави ли статията или този, който я е писа, уязвимии?

 42. 42 Профил на Паро
  Паро
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#2] от "trj09592697":ти схвана ли какво пише в текста?
  —цитат от коментар 4 на boevbisser


  Нали виждаш, че не е схванал. че е публикувал глупостта си, а е дублирал публикацията? А иначе е схванат в главата.

 43. 43 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7066 Неутрално

  Красен Станчев дори предлага на някакъв етап да се намалят пенсиите. Стигне ли се дотам, да затваряме държавата.

 44. 44 Профил на svoboden izbor
  svoboden izbor
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Всички премерено трябва да понесем намаляване на заплатите - без изключение и дори и пенсиите! НО това никога не ще направят Гробарите , те са БСП №2 - ще се налее най-много/без да може да се докаже колко по-късно/ във всички правелно гласуващи на изборите : Полиция , Администрация , Гробарски Олигарси и Пенсионери !!! Защото ни управляват - НАЙ-НАГЛИТЕ ОТ НАГЛИТЕ - САРАИТЕ СИМЕОНОВСКИ!!!

 45. 45 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  ето една добр новина.
  софийска вода отваря офис в бизнес парка
  за да работи.
  https://offnews.bg/obshtestvo/sofijska-voda-otvaria-ofisa-v-biznes-parka-klientite-s-predvaritelno-725166.html

 46. 46 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1807 Неутрално

  До коментар [#34] от "Santos":Само си забравил да обясниш, защо населението в България намалява със стабилни темпове! Много разбираш иначе от пирамиди и Маслоу...! Нещо май липсва от пирамидата, а?! Или доста неща липсват...?! ;)
  —цитат от коментар 40 на Petleshev


  Не си съвсем прав.

  Просто миналата седмица попадна на нея и в момента все още е превъзбуден от откритието.

  Скоро ще му мине.

 47. 47 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 912 Весело

  До коментар [#46] от "До руските мекерета":

  О, аз и на друго попаднах! Я виж - https://faktor.bg/bg/articles/mneniya-intervyu-bankerat-vladimir-gavrilov-kitay-zabi-nozh-v-garba-na-rusiya-chakat-ni-zlatna-blokada-i-cherni-dni-za-vlastta - дали ти харесва!

 48. 48 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1807 Весело

  До коментар [#46] от "До руските мекерета":О, аз и на друго попаднах! Я виж - https://faktor.bg/bg/articles/mneniya-intervyu-bankerat-vladimir-gavrilov-kitay-zabi-nozh-v-garba-na-rusiya-chakat-ni-zlatna-blokada-i-cherni-dni-za-vlastta - дали ти харесва!
  —цитат от коментар 47 на Santos


  Много добре.

  Само че темата на статията не е за Русия, поради което е вероятно белият шум да се появи и да развенчае гламавия руснак, дал несъстоятелното интервю.

 49. 49 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 912 Любопитно

  [quote#48:"До руските мекерета"][/quote]

  А тази статия не ти ли харесва: „Игор Ейдман: Вместо парад на Победата, Москва да се готви за блокада*“ - https://faktor.bg/bg/articles/igor-eydman-1-1 - все пак си се кръстил „До руските мекерета“, нали? Кой ще „развенчае гламавия руснак, дал несъстоятелното интервю“? М?

 50. 50 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1807 Неутрално

  [quote#48:"До руските мекерета"]
  —цитат от коментар 49 на Santos
  А тази статия не ти ли харесва: „Игор Ейдман: Вместо парад на Победата, Москва да се готви за блокада*“ - https://faktor.bg/bg/articles/igor-eydman-1-1 - все пак си се кръстил „До руските мекерета“, нали? Кой ще „развенчае гламавия руснак, дал несъстоятелното интервю“? М?[/quote]

  Белият шум. Не четеш ли?

 51. 51 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 912 Любопитно

  До коментар [#50] от "До руските мекерета":

  А за този „бял шум“ - https://faktor.bg/bg/articles/navalni-putin-prestapno-lazhe-za-koronavirusa-rusiya-ne-e-gotova-za-epidemiyata-video - какво ще кажеш? А „бял шум“ ли е, че агенция ЕЖК даде информация, че Русия няма никакво, повтарям АБСОЛЮТНО НИКАКВО ВЛИЯНИЕ НАД САУДИТСКА АРАБИЯ? М? И че ще се моли като поклонник в Мека за спогодба белким, чунким и санким цената на петрола се вдигне над 45 долара за барел, щото на тази цена е разчетен рассийския бюджет? А после следва нова книга за готвене на брезови кори? Кажи, балалайке!

 52. 52 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1807 Неутрално

  До коментар [#50] от "До руските мекерета":А за този „бял шум“ - https://faktor.bg/bg/articles/navalni-putin-prestapno-lazhe-za-koronavirusa-rusiya-ne-e-gotova-za-epidemiyata-video - какво ще кажеш? А „бял шум“ ли е, че агенция ЕЖК даде информация, че Русия няма никакво, повтарям АБСОЛЮТНО НИКАКВО ВЛИЯНИЕ НАД САУДИТСКА АРАБИЯ? М? И че ще се моли като поклонник в Мека за спогодба белким, чунким и санким цената на петрола се вдигне над 45 долара за барел, щото на тази цена е разчетен рассийския бюджет? А после следва нова книга за готвене на брезови кори? Кажи, балалайке!
  —цитат от коментар 51 на Santos


  Пак не си разбрал. Белият шум е Noise.

 53. 53 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1513 Неутрално

  До коментар [#13] от "pag":
  Учителите са в отпуск, но преподават дистанционно. Това отпуск ли е?!

 54. 54 Профил на Miloslava Emilova
  Miloslava Emilova
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Вържете Красен Станчев и не само ще е мирно селото, но и всичко ще бъде наред!

 55. 55 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 540 Неутрално

  До коментар [#5] от "edin drugii":Администрацията в България е по-малка - около 150 000 или там някъде, но напълно подкрепям, че заплатите им трябва да бъдат намалени - примерно с едно 20 % поне.В бизнеса по време на извънредното положение ще бъде леш, нали трябва да са съпричастни.
  —цитат от коментар 7 на boevbisser


  Заети лица по статус и пол ( НСИ)
  (брой лица в хиляди)
  2019Q4
  Общо Наети лица в обществени предприятия 672.2


  Данните Ви търпят корекция, за съжаление

 56. 56 Профил на ndb
  ndb
  Рейтинг: 288 Неутрално

  Тоя умник писал статията, очаква от правителството детайлни разчети на кризата и помощта за следващите няколко месеца, или година ли?! Това е не просто несериозно. Това е голямо поливане на вода. Като е толкова умен и красив, той да направи тоя разчет, че да се посмеем тук ,адружно!

  Това което е сериозно е плюенето. Красенчо, това е учил, това и може, плюенето замаскирано като икономически анализ. Гнусен бълвоч, бих казал, не анализ.

  Преди да се замислиш дали правиш нещата правилно, се замисли дали правиш правилните неща!
 57. 57 Профил на niki
  niki
  Рейтинг: 8 Неутрално

  След като тръгна да цитира и Корана, то работата е ясна.

  niki
 58. 58 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 1105 Неутрално

  Безспорно правителството взе полезни решения за бизнеса, но те не са достатъчни и вероятно ще се наложат нови мерки и пакети от помощи

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 59. 59 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3066 Неутрално

  До коментар [#55] от "lilithi":

  държавната администрация е около 150 000, това са обществени предприятия, демек публичния сектор, там влиза и армия, и учители, и държавни предприятия и т.н., затова са и 670 000.
  първо малко да четем.

 60. 60 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1576 Неутрално

  До коментар [#13] от "pag":
  "Учителите са в отпуска, какъв "извънреден труд"?"

  Всички училища работят дистанционно с учениците.

  подпис
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK