Висшият адвокатски съвет създаде допълнителни пречки и хаос

Погазвайки всички принципи на адвокатската независимост, заложени и конституционно, съветът въведе служебни бележки за адвокатите при пътуване.

© Цветелина Белутова, Капитал

Погазвайки всички принципи на адвокатската независимост, заложени и конституционно, съветът въведе служебни бележки за адвокатите при пътуване."Дневник" публикува становището на Фeйсбук общността на българските адвокати (ФОБА), изпратено до Висшия адвокатски съвет (BAдвС).


На 13 март с Решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия на заразна бързоразпространяваща се болест, причинена от вируса COVID-19, беше обявено Извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март до 13 април 2020 г. Възложено бе на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от СОVІD-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България.


Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България се приеха серия от мерки, които го обезпечават. По една от тях на 20 март бе издадена Заповед No РД-01-143/ 20.03.2020 г., на министъра на здравеопазването, с която се налагат сериозни ограничения в правото на свободно придвижване между населените места. Гражданите имат право да пътуват само в случаите на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя
или служебен документ - карта, медицински документ, медицински документ, документ за самоличност.


От граматическото и смислово тълкуване на заповедта имплицитно следва, че при полагане на труд се разграничават две хипотези. В първата, удостоверяването се извършва със служебна бележка, когато е от работодател. В останалите случаи, при липса на такъв, очевидно това се прави със служебна карта.


Нормативното решение е съвсем ясно и недвусмислено "служебна бележка от работодателя" или "служебен документ - карта". Следващите хипотези, отделени със запетая, са ирелеватни към служебните пътувания на адвоката и касаят медицинска необходимост по здравословни причини за лицето или близките му. Изненадващо за цялата гилдия, без изобщо това да е поставяно като въпрос или искане от изпълнителната власт, погазвайки всички принципи на адвокатската независимост, заложени и конституционно,


BAдвС излезе със самоволно и напълно незаконосъобразно изявление,


че в случаите на пътуване на адвокати, това щяло да става със служебна бележка от Адвокатския съвет (АС).


Видно от недвусмислената точка в заповедта, това е възможно само при наличието на работодател. Общоизвестно е, че AC е орган на адвокатурата, а не работодател на адвокатите. Последните нямат такъв по дефиниция, при това дадена още в конституцията. Адвокатите удостоверяват качеството си - "адвокат" съгласно нормативната разпоредба на чл. 31, само с карта. Адвокатската карта, в този случай, съвпада напълно с понятието "служебна қарта", доколкото удостоверява служебно, а не лично качество и доколкото "служба" е синоним на "функция, роля, предназначение".


Вместо да защитава този принцип и интересите на адвокатите обаче, като дори при неяснота да иска изричното допълване на заповедта, съвсем непонятно, ВадС прави точно обратното. Създава непоискани от изпълнителната власт допълнителни пречки, имащи за резултат, пълен хаос (предвид нуждата да се издава такъв документ за всяко пътуване или дестинация), вероятно


водещ до пълна невъзможност за адвокатите да упражняват професията си


на защитници на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица, и то във време, когато те са изключително уязвими.


Адвокатските съвети, категорично не разполагат с компетентност да издават подобни документи, те не са работодател на адвокатите, а даже напротив. Те се издържат от годишните вноски на адвокатите - членове на дадената колегия и се избират от тях. Тоест ако можем да говорим за имагинерен работодател, то тогава същите тези адвокати, представени на общото си събрание, се явяват своеобразен работодател на адвокатския съвет, доколкото му възлагат и делегират права при избора му.


Вероятно е наложително да се посочи, че гореописаните ви действия, напълно изпразват от смисъл адвокатската карта, като официален документ, удостоверяващ служебно качеството - адвокат. Горното иманентно ще доведе до абсурдни ситуации всички останали органи занапред да искат "служебни бележки" от АС за адвокатите.


В светлината на гореизложеното, предвид зловредните действия, водещи не до защита, а до увреждане на правата и интересите на всички адвокати в страната, както и гласуваното на Общото събрание на адвокатските съвети "свалено доверие от Висшия адвокатски съвет", считаме, за достатъчно основание, да


искаме вашата незабавна оставка и насрочване на дата за предсрочни избори


незабавно след отмяна на извънредното положение.


Аз, долуподписаният, адв. Росен Пенчев Рашков , л.н 1000718310, член на Софийска адвокатска колегия, с подписа си удостоверявам като съставител, че приложеният списък с адвокати представлява техни изрични волеизявления, подкрепящи горното становище. Последните са дадени в електронен вид и са налични в затворената фейсбук група "Фейсбук общност на българските адвокати".


Становището е подкрепено от 131 адвокати:


1. адв. Росен Пенчев Рашков , л.н 1000718310, САК
2. адв. Венелина Светлинова Фотева, Л.Н.1300005680, АК-Бургас
3. адв. Ясен Василев Крайчев, АК Пловдив, личен номер 1500159640
4. адв. Сава Колев Каров, АК Бургас, л. н. 1200038480
5. адв. Георги Дианов Гайдаров, САКличен номер 1300430210
6. адв. Милена Цветанова Златкова, САК, л.н. 1300471610
7. адв. Денис Сабахатин Моллов, СФАК, личен номер 1000577810
8. адв. Лиляна Стефанова Чокова АК ПІловдив, л. номер 1700104140
9. адв. Десислава Диянова Сливовска, САҚ, личен No 4800189110
10. адв. Вангел Динев Колев, л. н. 14000009940, АК Пловдив. 1
1. адв, Жана Иванова Кисьова, САК, личен номер 1400299710
12. адв. Николай Кунев, ВАК, 1100072790
13. адв. Румен Димитров "САК 1900351110
14. адв. Тодор Божков, ПАК, л.н. 1900094840
15. адв. Анна Петкова Иванова, АК Бургас, личен номер 1400001580
16. адв. Петър Светославов Даскалов, АК-Стара Загора, личен номер 1800026560
17. адв. Стела Караасенова - Дойкова, АҚ- Пловдив, 1000147340
18. адв. Велислав Величков Величков, САК, Л.Н.1200344710
19. адв. Снежана Борисова Сутулова, САК, ЛН 1100082910
20. адв. Явор валентинов Харизанов - САК, 1500520310.
21. адв. Стефан Николаев Марчев, САК, 1100126710
22. адв.Георги Ванев Стоянов, Л.Н.1400088580, АК-Бургас
23. адв. Катерина Владимирова Граматикова - л.н. 1600428310
24. адв. Мариела Господинова Томова, 1300005072 , АК - Разград
25. адв. Станислав Веселинов Славов, 1700041680, БАК
26. адв. Райна Мандакова - САҚ, л. н 1500358410
27. адв.Светломира Пантелеева, САК, Л.Н.1400639810
28. адв. Валя Димитрова Разпопова, САК, л. No 1200199910.
29. адв. Ивалина Димитрова, BAK, л.н.1300148090
30. адв. Диана Миланова Димитрова, САК, 1300451110
31. адв. Зорница Иванова Радулова-Карлова, САК, л.н. 1800435110
32. адв. Данчо Цветанов Стоянов - ВрАК л.н. 1000019130
33. адв. Ани Стефанова Канева, ЯАК, д.н. 1600000386
34. адв.Гергана Неделчева Георгиева Маджарова д.н.1700007860, СТАК
35. адв. Диляна Ангелова Иванова, САК, л.н.1400437110
36. адв.Доника Панайотова Панайотова, АҚ-Ямбол, л.н 1900012186
37. адв. Албена Олегова Сиракова САК 1800189010
38. адв. Стела Цветкова Христоскова от САК, с личен No 1900498610
39. адв.Полина Антонова Велчева, САК, л.н 1300677010
40. адв. Даниела Асенова Витанова, Пловдивска адвокатска колегия, личен номер 1200025040
41. адв. Незабравка Петкова Велева, САК л.н. 1500605510
42. адв. Кинка Стефанова Венкова от АҚ-Търговище л. н 1500003877
43. адв.Ивелин Василев Димитров, АK Варна, Л.Н.1000043590
44. адв. Борислав Вълчев, САК. Л.н. 1200351010
45. адв. Георги Стоянов Узунов, САК, л.н. 1900444110
46. адв. Владимир Иванов, АК Кюстендил, 4200002425
47. адв. Пламена Гьорчева Бургаска адвокатска колегия 1800079180
48. адв. София-Маргарита Ангелова Ницова, АК - Стара Загора, л.н.1000053560
49. адв. Милена Георгиева Христова -Мунджели АК Пловдив Л.н. 1800119940
50. адв. Десислава Петрова Георгиева-Славова, АК Варна, Л.н. 11100024890
51. адв. Петър Димитров Славов - САК, номер 1000022810
52. адв. Адвокат Силвия Минчева - САК, Личен номер 1000623710
53. адв. Иван-Александър Чавдаров Николов, САК, л.н. 1600526810
54. адв. Христо Славеев Савов, BAK, личен номер 1500020637
55. адв. Деляна Валериева, Ак-Варна, лн 1500146690
56. адв. Стефания Емилова Гичева, САҚ, л, н. 1700138710
57. адв. Мария Георгиева Георгиева, АК Видин, 1700008237
58. адв. Диян Босолов, САК, л, н, 1200096110
59. адв. Донка Иванова Асенова, АК- Варна, ЛН1800131890
60. адв. Силвия Мартинова Севдалинова, АК-Силистра, л.н.1300013875
61. адв. Любомир Николаев Владикин, САК, 1700087510
62, адв. Кирил Владиславов Янев - CAK, л.н. 1100559710
63. адв. Петромир Иванов Кънчев, САК, л.н. 1900386610
64. адв. Александра Кирилова Лисийска, САҚ, 1300369110
65. адв. Любомир Митков Георгиев, АҚ-Благоевград, сл. адв. номер - 1100050027
66. адв. Злати Райчев Ангелов, АК-Благоевград, л.н. 4500012627
67. адв.Мариета Георгиева Пешева САК л.н 1700474910
68. адв. Росица Ангелова Кирова, Л.Н.1000024423, АК-Перник
69. адв. Станислав Любенов Бахчеванов, АК Пловдив, л.No1600117540
70. адв. Светослав Огнянов Симеонов - CAK, личен N 1300036510
71. адв.Явор Димитров Димов, САҚ, ЛН 1300693710
72. адв. Петя Миткова Белелиева -САК, л.No1100069610
73. адв. Пламен Кирилов Киров, АҚ София, л. No 1000355710
74. адв. Даниела Емилова Донева, САК, Д. н. 1500661010
75. адв. Оля Стоянова Игнатова, ГАК, л. н. 1700016153
76, адв. Ани Стефанова Петкова, д.н. 1500014547
77. адв. Невена Кирилова Стефанова, АК - Варна, л. No 1100068790.
78. адв. Муса Мехмедов Пехливанов, РАК, ЛН 1200029370
79. адв. Асен Стоянов Карагьозов от САК, л. н. 1400631110.
80. адв. Тихомир Вълчев Ненчев - АК Русе, д.н 1600041070
81. мл.адв. Евелина Миткова Моловска, АК-Смолян, л.н. 4000003647
82. адв. Мария Николаева Павлова АК Разград, л.н 1200004972
83. адв.Веселина Стефанова Демирева, САКл.н. 1500569310
84. адв. Мариана Стефанова Трифонова, АК Бургас, личен номер 1700026480
85. адв. Тодор Стоянов Николов, АК Пловдив, л.н.1300140340
86. адв. Михаела Михайлова Димитрова, 1300732210, САК
87. адв. Климентина Димитрова Хаджипавлова д. N 1000051390 АК-Варна
88. адв.Лазар Лазаров, САК, д.н. 1000468110
89. адв.Галина Пеева Пенчева, АК-Добрич, лн1200003793
90. адв. Наталия Георгиева Вецова, АК-Русе, ЛН 1300023370
91. адв.Стефка Денчева Генова АК- Пловдив, ЛН 1000089840
92. адв. Милена Спасова, АК-Русе, ЛН 1700069780
93. адв. Владислав Александров Янев Л.н. 1300160310
94. адв. Васил Методиев Стефанов, САҚ, личен номер 1300485110
95. адв. Емил Йорданов Атанасов, АК Кюстендил, личен номер 1600009925
96. адв. Жана Пенчева Георгиева- АК Пловдив, л.н.1500038340
97. адв.Адриан Димитров Хаджииванов, АК-Хасково, л.н. 1000037863
98. адв. Маргарита Иванова Махаева, САК, л.н. 1000726110.
99. адв. Велик Илиев Гогов, АК - Благоевград, л.н. 1900049227.
100. и адв. Емил Александров Георгиев, САК, 1500637610
101. адв. Теодор Артуров Божинов, САК, л. н. 1000236010
102. адв.Боряна Божидарова Божкова - САК, ЛН 1500215810
103. адв. Георги Георгиев Попов, САК, л.н.1200453310
104. адв. Даниел Василев Иванов, САК, л.н. 1500717510
105. адв. Юлияна Бениаминова Боғлева - CAK, л. адв. No 1300525110
106. адв. Ищван Йосиф Модра, САК, личен No 12006165
107. адв. Петър Панайотов Киряков, САК, л.н. 1800666510.
108. адв. Маринела Иванова Петрова-Ашикова, САК, лн. 1600619810
109. адв. Милена Валентинова Калчева, САК, 1100252410
110. адв. Адриана Петкова Балева, САК, ЛН 1200245810
111. адв. Евгения Михайлова Григорова, член на САК, личен номер 1400172710
112. адв. Димитър Милев, ЛН 1100649310
113. адв Милена Димитрова Павлова, вписана в Адвокатска колегия Сливен, с ЛН 1200023588
114. адв. Веселина Стефанова Демирева, САК, л.н. 1500569310
115. адв. Димитър Георгиев Янев, САК, л.н. 1900719310
116. адв Слави Иванов Котаров, АҚ Стара Загора, лн 1400038260
117. адв. Пламен Олегов Петков - САК, Л.н. 1600392310
118. адв. Жана Калчева Георгиева, АК-ЯМБОЛ, л.н. 1400012586
119. адв. Кристина Славеева Лялева, САК, л.н. 1100039410
120. адв. Симона Юрий Георгиева, САК, л.н. 1700731710
121. адв.Елена Даскалова-Радева от АК-Смолян, л.н.1200003147
122. адв. Светослав Дончев Киряков, САК, л.н. о 1400626710
123. адв.Димитринка Янчева Топалова, АК- Хасково, личен No1100010963
124. адв. Лилия Кирилова Борисова от САК, номер 1000558810
125. адв. Стефан Ангелов Левашки ПАК л.No 1200088840.
126. адв. Васил Ангелов Попов, Пак лн 1100138840
127. адв. Веселка Дакова Генова, САК, л.н. 1800004010
128. адв.Стефка Петкова Кючукова, BAK, л.н.: 1600130990
129. адв. Щилиян Мирославов Ничев, Адвокатска колегия Сливен, 1100027688
130. адв. Стела Цветкова Христоскова от САК, с личен No 1900498610
131. адв. Игнат Стойчев Стойчев, САҚ, 1000724510.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (30)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 962 Неутрално

  Те нали се РАЗПОЗНАХА като МАРГИНАЛИ ? Или греша. Там списъкът беше от 152 маргинала, а тук "само " от 131 искат оставки ! Спрете се и помислете за деца , родители , дядовци и баби ! Спрете за момент с ЕГОИЗМА си ! След кризата ще имате време да искате оставки подкрепени от ПРИЛЕЖАЩИТЕ ВИ НПО !

 2. 2 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1472 Весело

  До коментар [#1] от "doroteus":

  Значи вече не давате на адвокатите да искат оставката на Висшия адвокатски съвет, защото трябвало да пазят пенциите, така ли? WTF?
  Или просто става въпрос за дресировка? Като кучето на Павлов, щом прочетете за оставка, веднага почвате да лаете?

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 3. 3 Профил на acarid
  acarid
  Рейтинг: 752 Неутрално

  131 …. на дъното на океана.
  Едно добро начало.

 4. 4 Профил на trj09592697
  trj09592697
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Да продават яхтите си и да плащат на работниците си, че както показват Пеевските медии, Гешев се е развихрил…

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4806 Весело

  "BAдвС излезе със самоволно и напълно незаконосъобразно изявление"?!
  Ами сега?!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 7. 7 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2057 Неутрално

  До коментар [#1] от "doroteus":

  ©️ "искаме вашата незабавна оставка и насрочване на дата за предсрочни избори
  ☝️незабавно след отмяна на извънредното положение." ©️

  "Чуждестранен агент"
 8. 8 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2057 Неутрално

  До коментар [#5] от "deviant":

  Ще ви сложа тук още ➖ ❌ 🔟0️⃣0️⃣0️⃣

  "Чуждестранен агент"
 9. 9 Профил на deviant
  deviant
  Рейтинг: 388 Весело

  До коментар [#8] от "putinxujlo":

  Не съм имал за цел да организирам преброяване на мехурчетата от пяната ,но благодаря за участието.

  Не отговарям на хейтъри.
 10. 10 Профил на аnka georgievа
  аnka georgievа
  Рейтинг: 291 Неутрално

  Какво пречат адвокатите на управляващите?С какво ще създадат пречки и хаос?Много интересен въпрос .

 11. 11 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2057 Разстроено

  До коментар [#9] от "deviant":

  С позицията си, аз като цяло се съмнявам, че имате разбиране

  "Чуждестранен агент"
 12. 12 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2057 Неутрално

  До коментар [#4] от "trj09592697":

  Да продават яхтите си и да плащат на работниците си
  ================
  🤔 ..... прочетете статията

  "Чуждестранен агент"
 13. 13 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1678 Весело

  Пак ли някой някому е нарушил правата.
  Към момента из страната се пътува с декларация. Какво като адвокатския съвет е измислил някаква бележка, като никой няма да им я търси.
  Много засегнати са тея фейсбук адвакати.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 14. 14 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 514 Неутрално

  До коментар [#1] от "doroteus":©️ "искаме вашата незабавна оставка и насрочване на дата за предсрочни избори☝️незабавно след отмяна на извънредното положение." ©️
  —цитат от коментар 7 на putinxujlo


  Бая ще почакаме за отмяна на извънредното положение. Боко и сие вече задействаха план, чиято реализация ще направи ограбването през КТБ да изглежда като тест в лабораторни условия...

  Спечелихме битка, но не и войната!
 15. 15 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1678 Неутрално

  Какво пречат адвокатите на управляващите?С какво ще създадат пречки и хаос?Много интересен въпрос .
  —цитат от коментар 10 на аnka georgievа


  Къде тук виждаш отношения между правителсто и адвокати?

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 16. 16 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 416 Весело

  О-хо! Едни адвокати срещу други! Става интересно...

 17. 17 Профил на Николай Георгиев
  Николай Георгиев
  Рейтинг: 1185 Весело

  Голяма навалица от онлайн адвокати напоследък...

 18. 18 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1678 Неутрално

  Голяма навалица от онлайн адвокати напоследък...
  —цитат от коментар 17 на Николай Георгиев


  Остави, че от това се прави новина в дневник.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 19. 19 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1678 Весело

  До коментар [#15] от "zz_s":

  правителсто -> правителство

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 962 Неутрално

  До коментар [#1] от "doroteus":©️ "искаме вашата незабавна оставка и насрочване на дата за предсрочни избори☝️незабавно след отмяна на извънредното положение." ©️
  —цитат от коментар 7 на putinxujlo


  Чудесно ! Само че , защо да се харчат пари , когато резултатът ще е близък до този през 2009 г . , а именно :
  ГЕРБ - 1 , 678,641 ГЛАСА
  БСП - 748, 147 / и това им е много /
  СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - 285 , 662

 23. 23 Профил на mandzo
  mandzo
  Рейтинг: 623 Неутрално

  До коментар [#1] от "doroteus":

  Аз да попитам: Тук за пари ли става дума или политическите партии са пренесли борбата на съсловна основа?

 24. 24 Профил на famousandco
  famousandco
  Рейтинг: 776 Неутрално

  Адвокатското съсловие се очертава като най- наглото и арогантно в България. Точно по време на такива събития като война ,пандемия или сериозно природно бедствие мръсната пяна първа излиза на повърхността.
  —цитат от коментар 5 на deviant


  Така е! Прибират си големите заплати, бонуси получават, харчат си държавните пари, допълнително правомощия им дават, отпуски и почивки си ползват и всичко с парите на данъкоплатците.

  А те, нагли до безочие! Имат нахалството да коментират непогрешимостта на видния етимолог на републиката или компетентността на адвокатския съвет да дописва министерски заповеди.

 25. 25 Профил на famousandco
  famousandco
  Рейтинг: 776 Неутрално

  [quote#18:"zz_s"][/quote]

  Може би наистина не е тук мястото. Както се вижда, повечето дори не са прочели становището и за какво става въпрос. Разбрали са само, че група хора оспорват нещо. А напоследък всеки със собствено мнение който не аплодира с "браво" и "ура" е веднага сочен за маргинал.

 26. 26 Профил на kut44494146
  kut44494146
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Абе не спряха да реват тия мошеници!
  Искат да са над всичко и над вскички. Всички пари за тях да са. Да си правят каквото искат. Имали служебни карти - какви карти бе - да не сте полицаи или държавни служители? Всички хора имат служебна карта, но само адвокатите да са с привилегии...
  Друг е въпроса че от тях полза няма... само разходи.

 27. 27 Профил на Любов Шейсе
  Любов Шейсе
  Рейтинг: 8 Неутрално

  И какво ни интересуват терзанията на маргинални в обемен и психологически порядък величини?

  Редакция промотирала издигната бесилка на протест ме обвини в писане на коментари "призоваващи към насилие" когато слет това попитах "ще бесим ли?". Лъжите помагат ли?
 28. 28 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2420 Неутрално

  ,,.....Общото събрание на адвокатските съвети "свалено доверие от Висшия адвокатски съвет", считаме, за достатъчно основание, да

  искаме вашата незабавна оставка и насрочване на дата за предсрочни избори

  незабавно след отмяна на извънредното положение.....,,

  ДНЕВНИК нещо се мъчите да внушите на някого

 29. 29 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 1793 Неутрално
 30. 30 Профил на svoboden izbor
  svoboden izbor
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Гъзолизчета на Гроб , като се обърне палачинката и разследват вашето ОПГ - да не запеете друга песен за адвокатите?!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK