Дефицити в българския конституционен модел на съдебната власт

Дисбалансът е заложен с възприетия конституционен модел, който съвместява като принадлежащи към съдебната власт структурно и функционално несъвместими подсистеми от държавни органи с различни титуляри.

© Анелия Николова

Дисбалансът е заложен с възприетия конституционен модел, който съвместява като принадлежащи към съдебната власт структурно и функционално несъвместими подсистеми от държавни органи с различни титуляри."Дневник" препубликува от сайта "Диалог" част от статията на съдия Благовест Пунев "Конституционализъм и разделение на властите - номинална и фактическа Конституция". Целия текст вижте тук.


Благовест Пунев е съдия във Върховния съд (1990-2006) и в Конституционния съд (2006-2015), избран от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, заместник-председател на Върховния касационен съд (1996-2006), член на Висшия съдебен съвет (1998-2003). Арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела при Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата (1991-2006). От 2017 г. е негов председател.


В изследването си за българската конституция съдия Пунев разглежда темата за конституционализма във връзка със субстанцията и организацията на държавната власт и правата на гражданите. Акцентите в нея са: основните принципи на конституционализма, разделението на властите като фундаментален принцип на изграждане на държавата от либерален тип и тънкият механизъм на техния баланс, принципът на правовата държава - точно обратен на тоталитарното "единство на властта". В този контекст са посочени конкретно дефектите в конституционната уредба на съдебната власт и в нейното реално структуриране и функциониране.
Експертният анализ на съдия Пунев е особено актуален в започналата по инициатива на президента Румен Радев дискусия за необходимите промени в Конституцията - тема, която не бива да замира въпреки извънредното положение заради пандемията от коронавируса.


Съдебната власт е третата власт в системата на разделението на властите. Специфика на конституционната уредба на тази власт според действащата българска Конституция, независимо от наименованието й в съответната глава от нея е, че неин титуляр не е само съда, а в системата й са включени и други органи освен съдилищата - чл.117, ал.2, чл.126, чл.127 и чл.128 от Конституцията. Това са прокуратурата и следствието, които имат различни функции и компетентност от съда и представляват поради тази своя същност отделни подсистеми от държавни органи в общата система на съдебната власт. Така


дисбалансът не само в отделната власт - съдебната, а и в цялата държавна система на трите власти


и техните отношения, е заложен на позитивноправно равнище с възприетия конституционен модел, който съвместява като принадлежащи към съдебната власт структурно и функционално несъвместими подсистеми от държавни органи с различни титуляри. По-нататък при обсъждане на фактическата българска Конституция ще се констатира как този дефект на конституционния модел има негативно отражение върху реалното функциониране не само на институциите на съдебната власт, но и на тези на останалите власти, както и на политическа система като цяло.


Основната причина за конструиране на този дефектен конституционен модел на съдебната власт е в конюнктурното съотношение на политическите сили във Великото народно събрание към момента на приемане на Конституцията през 1991 г. Политическите страхове на парламентарното мнозинството на БСП, изразяващи се в разбирането, че ако прокуратурата и следствието останат в изпълнителната власт, неизбежното овладяване на последната при спечелване на предстоящите избори от синята опозиция, ще бъде използвано за съдебно преследване на силите, свързани с бившата комунистическа партия. Това разбиране намери конституционен израз чрез наложеното от мнозинството включване на прокуратурата и следствието в системата на независимата съдебна власт с цел запазване на кадрите на тези органи, свързани с бившия комунистически режим и прекъсване на връзката им с изпълнителната власт, макар че на последната е възложена защитата на обществения ред и националната сигурност и в нея се намират специализираните органи, които събират оперативно, на терен, първичната информация, релевантна за борбата с престъпността. За съжаление, въпреки променената през следващите десетилетия обществено-политическа ситуация в страната,


този модел се оказа изгоден за всяка от управляващите политически сили


през този период със своята реална неефективност, търговия с влияние и размиване на отговорността, както вътре в съдебната система, така и в отношенията й с изпълнителната власт при провеждане на наказателната политика на държавата. В резултат на тази политическа нагласа, на което ще се спра в следващото изложение, липсва управленска воля за неговата промяна чрез конституционна реформа.


Функцията на съдилищата е правораздаването, т.е. разрешаването на спорове между правните субекти - граждани, юридически лица и държавата от система на съдебни органи - чл.119, ал.1 от Конституцията. Дадена е възможност със закон да се създават специализирани съдилища, но извънредни съдилища не се допускат - чл. 119, ал. 2 и ал. 3 от Конституцията. Правораздаването е основна държавна дейност, тъй като от гледна точка на реда в обществото като проява на неговата добра организираност, то възстановява социалния мир чрез разрешаване на конфликта между спорещите страни, а от гледна точка на правните субекти - то въздава справедливост. Първото се свързва с формалната, а второто - с материалната, съдържателна страна на принципа на правовата държава.


Гаранциите за правомерно осъществяване на правораздавателната функция са осигуряване от съдилищата на равенство и състезателност на страните в процеса, право на защита във всички стадии на производството, публичност на разглеждане на делата, и инстанционен контрол по отношение на съдебните актове - чл.121 и чл.122 от Конституцията. Съдията като персонифициращо институцията длъжностно лице с правораздавателна компетентност трябва да бъде независим и безпристрастен при упражняване на функцията си, което означава, че


не трябва да се поддава на външна намеса и да взема страна в спора,


при разглеждането на който трябва да бъде арбитър, дистанциран от страните по него. Такава намеса е изключена по отношение на правораздаването, осъществявано от него, не само отвън, а и от вътрешен източник - нито прекият му административен ръководител, нито този на по-горната инстанция може да се намесва в дейността му. Правораздавателен, а не административен или вътрешен служебен контрол се осъществява при посочените по-горе гаранции само инстанционно, чрез обжалване на акта му пред горестоящата инстанция при спазване на принципа за инстанционна автономия на отделните съдебни органи, всеки от който е самостоятелно юридическо лице. При разрешаване на спора, съдията се подчинява само на закона като фактите по делото, преценява съобразно свободното си вътрешно убеждение. То обаче не е произволно, а трябва да се основава на правилата на логиката и на положенията на емпиричното и теоретично знание, т.е. да бъде обосновано, което намира израз в изискването актовете на съда да се мотивират - чл.121, ал.4 от Конституцията.


Прокуратурата се различава съществено по структура, функции и компетентност от съда, въпреки включеността си заедно с него в системата на съдебната власт. Тя е единна и централизирана, представлява като цяло едно юридическо лице, независимо от съществуването на отделни йерархически нива в нея, с


пирамидална структура, на върха на която се намира главният прокурор,


който осъществява надзор за законност по отношение на всички прокурори - чл.126 от Конституцията. Надзорът за спазване на законността е основната й функция, което се изразява в ръководство и надзор върху разследването, в самостоятелното извършване на такова, привличане към отговорност на лица, извършили престъпления от общ характер и поддържане на обвиненията по наказателни дела, упражняване на надзор при изпълнение на наказателните и другите принудителни мерки, предприемане на действия за отмяна на незаконосъобразни актове, участие по граждански и административни дела в предвидените в закон случаи - чл.127 от Конституцията.


За разлика от съда, който има арбитърско положение в процеса като орган на правораздаване, прокуратурата е страна в наказателния процес, макар и да ръководи досъдебното производство. Тя е страна, представляваща държавата, и когато предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове или участва в граждански и административни дела. Ръководеното от нея досъдебно производство не осигурява онези гаранции за равенство и състезателност на страните, нито публичност при неговото провеждане, каквито съществуват пред съда. Силно ограничени са възможностите не само за външен, но и за вътрешен контрол върху дейността на прокуратурата от страна на другите власти или на участниците в процеса, особено ако действията й не достигат до съда, за което допринася голямата овластеност на главния прокурор.


В съчетание с притежавания от нея монопол върху обвинението и разследването по наказателни производства като силно централизирана и субординирана в структурно отношение система, тази позиция на главния прокурор го прави


практически безконтролен и недосегаем като титуляр на властовата функция на прокуратурата.


Поради този централизиран модел на прокуратурата всеки прокурор при осъществяване на своята дейност се намира в йерархическа зависимост по отношение на горестоящия и всички те - по отношение на главния, за разлика от правното положение на съдията, който е самостоятелен при осъществяване на правораздавателната си функция.


Следствените органи, които също са част от съдебната власт, осъществяват разследване по наказателни дела в случаите, предвидени в закон, т.е. осигуряват доказателства за привличане от прокуратурата към наказателна отговорност на лица, за извършени от тях престъпления и за поддържаните от нея обвинения пред съда по наказателни дела - чл.128 от Конституцията. С изменението в Закона за съдебната власт от 2009 г., без промяна в конституцията, то изгуби положението си на отделна подсистема на съдебната власт като организационно се вля в прокуратурата и се превърна в неин отдел, на която вече е подчинено не само в процесуално, но и в административно отношение.


От извършения обзор на основните принципи на българската Конституция с акцент обсъждането на този на разделението на властите, може да се направи извода, че с изключение на въведения с нея модел на съдебната власт, на (номинално) формално равнище, тя се вписва в стандартите на модерния конституционализъм, присъщ на либералнодемократичните държави. В продължението на статията ще разгледам приложния конституционализъм, фактическата българска Конституция и степента на нейното разминаване с номиналния конституционализъм, и в тази връзка необходимостта от конституционна реформа по отношение на една от трите власти - съдебната.

Ключови думи към статията:

Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4445 Неутрално

  Добро утро с другаря Пунчев, яростен защитник на президента Радев. А като стигнах до "Експертният анализ на съдия Пунев е особено актуален в започналата по инициатива на президента Румен Радев дискусия за необходимите промени в Конституцията....", и спрях да чета.
  Хубав ден, и да се пазете!

  Топ 3 на най-младите приватизатори в България при по-мащабните сделки: №1 Д. Пеееевски, №2 К. Нинова, №3 И. Прокопиев
 2. 2 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1165 Гневно

  Пак ли този "експерт" ни пробутвате, бе Дневник. Свърщиха се конституционалистите в България та опряхте до Пунев. Тюрлюгювеч. Да си седи там в Търговско-промишлената палата и да не дава акъл за неща дето дори не може да обясни членоразделно. Щото май не ги разбира.

 3. 3 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  Помним времето, когато прокурорът седеше на същата банка (маса), на която седеше и съдът. Страните долу (подсъдимите и евентуално - частните обвинители), а прокурорът - наравно със съда. Това - само за илюстрация на социалистическото наследство - средата, в която започна да се развива тази система.

  Извън политически дебати и журналистически материали, за първи път магистрат (макар и бивш) от толкова високо ниво в прав текст описва генезиса на избраното място на прокуратурата - неистовият стремеж на комунистите от началото на 90-те да запазят държавата под своя власт. Мястото на прокуратурата в съдебната власт беше много важна част от тази доктрина на БСП (комунисти). Тридесет години след това този отровен корен дава едни и същи отровни плодове...

  Не е важно какъв цвят е котката, а дали хваща мишки. Всеки политик, който подеме някаква инициатива, насочена към промяна на безконтролния статут на главния прокурор, трябва отчаяно да бъде подкрепян от гражданите. Щото ГЕРБ (на практика Борисов) е абсолютен конформист по въпроса и е част от порочното използване на системата, т.е. имат изгода от модела. Борисов е последният, който ще се опълчи на ДПС (ако не едноличен диригент, то поне най-основният играч в системата); Борисов е последният, който ще си рискува кожата, за да направи нещо за гражданите в тази материя...

 4. 4 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 1162 Неутрално

  Добро утро с другаря Пунчев, яростен защитник на президента Радев. А като стигнах до "Експертният анализ на съдия Пунев е особено актуален в започналата по инициатива на президента Румен Радев дискусия за необходимите промени в Конституцията....", и спрях да чета.Хубав ден, и да се пазете!
  —цитат от коментар 1 на hamiltonf


  До коментар [#1] от "hamiltonf":

  - Добре. Преди беше
  "МУЛТИГРУП, ДПС, АТАКА – „СКАЧЕНИТЕ СЪДОВЕ“ НА ЛУКАНОВ",
  сега
  Перестройчици, фракцията на Корни и ДБ - "скачените съдове" на Радев. :)

  "Крым наш! Радев - тоже." :)

 5. 5 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 1162 Неутрално

  До коментар [#3] от "inn":

  Котката на комунистите не лови мишки. Въпросът е кои са комуниктите? Копирам Гугъл и питам защо не работи втория линк? Какво крият "светилата" на перестройката?

  "Разследвания - АФЕРА.БГafera.bg › разследвания › page
  Translate this page
  ВРЪЗКАТА ОГНЯН ДОНЕВ – БОРИС ВЕЛЧЕВ. КАК ДА РАЗСЛЕДВАШ СЪАКЦИОНЕРИ?! След публикуване на материала в АФЕРА „ЕКСЛУЗИВНО! БОРИС ВЕЛЧЕВ СЪАКЦИОНЕР СЪС СИНА НА ОГНЯН ДОНЕВ И СИРИЙЦИТЕ ...

  Борис Велчев - между Ясер Арафат и Конституционния съд
  www.опаснивръзки.com › ...
  Translate this page
  Нещо повече, във връзка с инсценирания фалит на банката Емал, в която ... Сред останалите акционери в Статус Инвест е и Радослав Кацаров, ... По времето на Борис Велчев като главен прокурор, срещу Огнян Донев и ... Излиза, че Борис Велчев, в качеството си на главен прокурор, е разследвал - и в ..."

 6. 6 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1169 Неутрално

  Прекрасна статия, бих препоръчал да се прочете цялата, тъй като има и страхотен анализ на тоталитарната правна система. Ясно е, че много от политическите партизани ще бъдат засегнати от констатации като следната: "този дефектен конституционен модел на съдебната власт … се оказа изгоден за всяка от управляващите политически сили през този период със своята реална неефективност, търговия с влияние и размиване на отговорността".

 7. 7 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  Цитат от статията:

  "Основната причина за конструиране на този дефектен конституционен модел на съдебната власт е в конюнктурното съотношение на политическите сили във Великото народно събрание към момента на приемане на Конституцията през 1991 г. Политическите страхове на парламентарното мнозинството на БСП, изразяващи се в разбирането, че ако прокуратурата и следствието останат в изпълнителната власт, неизбежното овладяване на последната при спечелване на предстоящите избори от синята опозиция, ще бъде използвано за съдебно преследване на силите, свързани с бившата комунистическа партия. Това разбиране намери конституционен израз чрез наложеното от мнозинството включване на прокуратурата и следствието в системата на независимата съдебна власт с цел запазване на кадрите на тези органи, свързани с бившия комунистически режим."

  Ами тука е заровено кучето!
  Пък после се питаме защо в България нямаше лустрация, та все още ни управляват кадри на ДС и техните деца и внуци...

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 8. 8 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1169 Неутрално

  До коментар [#1] от "hamiltonf":


  До коментар [#2] от "nhh18551388":

  Съмнявам се, че въобще знаете нещо за Благовест Пунев - един от малкото принципни и подготвени съдии в Конституционния съд, изпратен от самите съдии там, докато властта изпраща чеда на комунистически функционери или завършили право в Симеоново милиционери. Благовест Пунев беше единственият от КС, който определи изборите след Костинбродската афера като опорочени и директно написа в особеното си мнение, че тази афера е добре и отдалече организирана, но откакто гербаджиите хванахте прокурорската бухалка, не обичате да си спомняте за този преврат.

 9. 9 Профил на Любов Шейсе
  Любов Шейсе
  Рейтинг: 836 Неутрално

  Разбираме, че бай Пунев страда от изолацията нечовешки, но не можем да му помогнем.

  ВиpOcолог, "бегом, кpъгом и xодом маpш", можеш да наpеждаш единcтвено на "Любов - 60"
 10. 10 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1165 Неутрално

  До коментар [#8] от "spiegel":

  Това дето го пишете, май го поствате за пореден път. Явно си го имате някъде подготвено.
  Относно това кои са милиционери, хора на ДС или завършили Симеоново, точно за Българската търговско-промишлена палата, дето се е притаил господина не ми говорете. Всички знаем кой управлява там и от къде идва.
  Дружинката там се спотайва, спотайва на топло, пък се изо(а)ка. Лошото е, че се мъчите да ни убедите, че трябва да им търпим миризмата. Дано, да сте само заблуден.

 11. 11 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 859 Неутрално

  Роба си харесва робството, така че не ни трябват никакви конституционни реформи и контрол над главния прокурор. Така си ни е много по-добре, всичко е добре разпределено и балансирано, както се казва - имаме стабилност. Баце раздава парите, Пеев ги прибира, а Гешев пази двамата от лошите "медийни олигарси".

  No Pain No Gain
 12. 12 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Бай Пунев може да е всякакъв, не му знам житието - битието, но в случая е напълно прав. Бях още дете - 13 или 14 годишен, но много добре си спомням баталиите около приемането на Конституцията и зорът на комунягите да набутат прокуратурата и следствието към съдебната власт. Не случайно 39 от СДС не подписаха тогава...

 13. 13 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7934 Неутрално

  На нас какво ни е наред, че и конституционния модел. Всъщност, то и хубавото в нашата конституция много много не се спазва. Чува се някой друг самотен глас да протестира, ама какво от това. Веднага се нахвърлят някакви неграмотници около властта, че стабилността е много по важна от някакви закони.

 14. 14 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1165 Неутрално

  До коментар [#11] от "Умнокрасив":

  Може и да сте прав, ама взимайте акъл от някой дето го има достатъчно. Иначе си чакайте ПунЧев и компания от БТПП, да ви водят с горния тюрлюгювеч, по пътя на добрата кауза. Както се казва - изборът си е Ваш.

 15. 15 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 528 Неутрално

  В Царство България е имало "съдебен следовател" - съдия му е възлагал разследването и е получавал резултатите от него.
  в Народна Република България имаше "следователи" - те бяха към МВР и извършваха разследвания.
  По Конституцията от 1991г имаше Следствие, контролирано то Народното Събрание. То избираше Директорът на НСлС. Никаква яснота кой му възлага работа, каква и кой се ползва от резултатите. Все пак беше независимо от Прокуратурата и, чисто теоретично, можеше да разследва и прокурори в т.ч. и Главния.
  СЕГА, както пише и авторът НСлС е част от прокуратурата, нейния шеф е зам.гл.прокурор и се контролира изцяло то Гл.Прокурор.
  На Запад съществува "Съдия-следовател".
  Нека някой от форума, който е по-запознат със структурата на право налагащите (не претендирам за точност на понятието) органи, да даде повече информация по темата.

  Този мой апел е и към автора на статията Благовест Пунев. Ако сметне за необходимо да даде повече пояснения.

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 16. 16 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  До коментар [#15] от "Родолюбец":

  Огромната разлика между случая, за който говориш, и българския модел е, че прокуратурата има конституционен МОНОПОЛ по привличане като обвиняем и внасяне на обвинителен акт в съда. Съдът не може да направи нито едно от тези неща; когато влезе обвинителен акт в съда, последният може сам да си инициира определени следствени действия. Иначе казано, ако прокуратурата НЕ ПОЖЕЛАЕ да обвини някого, той ще си е невинен доживот...

 17. 17 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  До коментар [#15] от "Родолюбец":

  Което отговаря и на следващия по веригата логически въпрос: мястото на прокуратурата (респ. - главния прокурор) в сегашната структура на съдебната власт е на перпетум мобиле (бухалка към неудобните и чадър над "нашите"): хем няма кой вместо теб да обвинин някого пред съда, нем няма НИКАКЪВ начин да ти се потърси сметка (правна, политическа), ако не си пожелал да обвиниш някого пред съда...
  Смятай какво съскане на змии започва още в мига, в който се зачекне темата...

 18. 18 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 902 Неутрално

  До коментар [#10] от "nhh18551388":

  Каскет, Пунев беше дългогодишен съдия в Пазарджик, а след това във ВКС, т.е. врял и кипял в "истинската" правораздавателна власт. Твоят любимец Гешеф е кипял със зелени чорапи в школата в Симеоново и след това е удрял токчета, за да влиза в кабинета на някой по-главен от него. Не си пробутвай тъпите коментари за неща, дето не са ти ясни.

  До коментар [#8] от "spiegel":

  Костинбродската афера е афера на милиционерите, а те , с помощта на ДС, я "прехвърлиха " на комунистите, забравяйки удобно, че техен герберски кадър държеше печатницата и забравяйки, че бяха напечатали празни бюлетини за изнасяне.
  Простият вифаджия се беше насрал тогава, но пожарникаря на Републиката бързо "оправи нещата", а милиционерски електорат закряза от локвата, че комунистите са ги натопили. Били ги натопили, че подготвяли да правят афера с изборите...
  Мани, мани...

 19. 19 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1165 Неутрално

  До коментар [#18] от "SSS":

  Виж кво милиционерски, изобщо не ме интересува къде бил врял и кипял в Пазарджик през соца, тоя дето е писал тюрлюгювеча. Със сигурност е било с такива прависти като него дето трудно две думи на кръст могат да измънкат членоразделно. Ама, явно ти си от това котило и си душите задниците. Като си фен на ПунЧев и компания, душете се. Въпрос на избор.

 20. 20 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 4026 Любопитно

  Е , пак добре...след 30 години започна проглеждането за творението на прехода !

 21. 21 Профил на zakkwylde
  zakkwylde
  Рейтинг: 633 Весело

  Нима господин Пунев не е в състояние да посочи подходящ модел как да премахнем пирамидалната структура и безконтролност на прокуратурата? Интересно за експерт като него. А примерът на ЕСПЧ е пред очите му. Там адвокати са съдии, НПО-та са прокурори, а държавата изпраща шматароци за представители колкото за шопинг до Страсбург.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK