Къде ни заплашва глоба за разходка при извънредно положение

За да се наложи санкция за нарушение на забраната за посещение на паркове, градски градини, детски и спортни площадки, е необходимо конкретното обществено място да има формално статут на парк, градска градина или детска/спортна площадка

© Георги Кожухаров

За да се наложи санкция за нарушение на забраната за посещение на паркове, градски градини, детски и спортни площадки, е необходимо конкретното обществено място да има формално статут на парк, градска градина или детска/спортна площадкаСилвия Петкова е адвокат, основател на адвокатска кантора "Петкова". Коментарът й е от страницата й petkovalegal.com.


Всеки ден в медиите се отразява хаотично информацията, свързана с новопредприети противоепидемични мерки, което води до масово объркване на гражданите относно това какво им е забранено да правят и какво не. Често пъти журналисти и обществени личности говорят от малкия екран за възможности за налагане на санкции за осъществяване на действия, които не са част от противоепидемичните мерки, нито пък са изобщо нормативно регулирани. Точно такъв е и случаят, свързан с твърденията за възможност за налагане на глоба за разходка в пешеходни зони, в това число по улици и пазари в градовете.


Ето защо в днешната статия от поредицата, свързана с правните аспекти на противоепидемичните мерки, ще говорим за това къде ни е забранено да се разхождаме, съществува ли възможност за налагане на глоба за разходка на открито и как да се защитим, както и къде на открито имаме право да се разхождаме.
Къде ни е забранено да се разхождаме?


Както вече сме споменавали, Законът за здравето предоставя правомощия на министъра на здравеопазването да предприема противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на заразни болести при възникване на извънредна епидемична обстановка. В изпълнение на тези правомощия и от обявяването на извънредното положение насам, той е издал множество заповеди, с които въвежда такива мерки или изменя, или уточнява предходни свои заповеди, въвеждащи такива мерки.


Сред тях е и заповедта, с която се въвеждат забрана за посещение на определени категории обществени места. Те са:


1. паркове


2. градски градини


3. спортни и детски площадки


4. съоръжения на открити и закрити обществени места


Изброяването е изчерпателно. Това означава, че пребиваването на всякакви други места, различни от посочените, не е забранено, съответно не може да се налага санкция.


Така, например, неверни са твърденията на столичния кмет, че на полицейските органи е възложено да осъществяват засилени проверки в пешеходните зони и да съставят актове за установяване на нарушения на забраната за разходки в такива зони. А дори и такива проверки да се извършват, да се отправят предупреждения или да се съставят актове, то тези действия от страна на полицейските органи биха били незаконосъобразни, а


издадените актове и евентуално наложените санкции ще подлежат на отмяна.


Горното е валидно в случаите, в които се спазва мярката, уредена в друга заповед на министъра на здравеопазването, според която "не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места".


Така предвидените забрани, обаче, разкриват множество слабости, свързани с тяхното практическо приложение.


На първо място, за да се наложи санкция за нарушение на забраната за посещение на паркове, градски градини, детски и спортни площадки, е необходимо конкретното обществено място да има формално статут на парк, градска градина или детска/спортна площадка. Това означава, че в случаите на пребиваване в междублокови пространства, улици, пешеходни зони, дворове на жилищни комплекси и други подобни няма да бъде налице нарушение. Същото се отнася и за случаите, в които конкретно обществено място е известно като парк, градска градина, детска или спортна площадка, но няма формален статут на такова.


На второ място, формулировката на забраната за посещение на "съоръжения" на открити и закрити обществени места е твърде неясна и създава предпоставки за разширително тълкуване, което противоречи на принципа на законоустановеност на нарушението. Това е така, тъй като субектите, към които забраната е насочена, на практика не знаят какво точно им е забранено, поради което не могат обективно да насочат поведението си към спазване на забраната. Така възниква въпросът


пейките в междублоковите пространства, например, представляват ли "съоръжения"


по смисъла на заповедта, като във всички случаи отговорът на този въпрос ще противоречи на целта на противоепидемичните мерки.


Това е така, тъй като ако се приеме, че пейката в междублоковото пространство е "съоръжение" по смисъла на заповедта, то използването ѝ ще бъде забранено и нарушението на тази забрана ще доведе до налагане на санкция. Същевременно обаче, тъй като междублоковото пространство само по себе си не е част от забранените за посещение обществени места, няма да има основание за налагане на санкция, в случай че човек застане до пейката, стига да не сяда на нея.


От друга страна, обаче, ако се приеме, че пейката в междублоковото пространство не е "съоръжение" по смисъла на заповедта, то ще липсва всякаква житейска и правна логика да е налице забрана за ползване на пейките в парковете, но да не е налице забрана за ползване на пейките в междублоковите пространства.


Така в тази си част коментираната противоепидемична мярка въвежда един правен абсурд.


На трето място, тълкувателен проблем поставя и забраната за посещение и струпване на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места. В действащото законодателство липсва легална дефиниция на понятието "възрастен човек", поради което тази забрана също остава неясна. Поставя се въпросът по какъв начин ще се определи значението на това понятие и дали ще се използват, например, разграниченията, установени със Закона за лицата и семейството, свързани с малолетието, непълнолетието и малолетието или за отправна точка ще се ползва дефиницията за дете в Закона за закрила на детето, според която, по аргумент от противното "възрастен човек" е този, който е навършил 18-годишна възраст.


От друга страна, ако се приеме, че възрастният човек е този, който е навършил 18-годишна възраст, се оказва, че няма забрана за струпване на повече от три или повече 16-годишни, например, лица на обществени места. Съответно, макар непълнолетните да могат да носят административнонаказателна отговорност, то


ако петима 16-годишни се разхождат на обществено място, санкция не може да бъде наложена,


тъй като няма забрана за това. Ако, обаче, петима 18-годишни се разхождат, то те ще следва да бъдат санкционирани.


Така става ясно, че коментираната противоепидемична мярка също въвежда правен абсурд.


По отношение на "струпването на групи хора" на обществени места и за пълнота на изложението, следва да се спомене, че някои кметове на райони/общини, са издали заповеди, с които такива действия се забраняват. Няма да им обръщаме подробно внимание, обаче, тъй като правомощия за установяване на забрана, свързана с ограничение на права като противоепидемична мярка, имат единствено министърът на здравеопазването и директорите на съответните РЗИ. Тоест противоепидемични мерки, предприети със заповеди на кметове, са нищожни.


Глоба за разходка. Кога може да се наложи и в какъв размер?


Предвид факта, че в по-голямата си част така формулираните противоепидемични мерки са изкючително неясни, което води до нарушаване на основни принципи на административнонаказателния и наказателния процес, то съществува вероятност наложените въз основа на забраните санкции да отпаднат по съдебен ред.


Ето защо в случай на наложена глоба за разходка на открито нейната законосъобразност ще трябва да се преценява конкретно, според тълкуването на съответната забрана, която се твърди, че е нарушена.


ВАЖНО!!! Няма да се налага глоба за разходка на домашни любимци в паркове и градинки, но следва да не се допуска струпване на граждани, като за целта следва да се спазва дистанция от минимум един метър между собствениците на домашните животни. Такава е поне "информацията" от Министерството на здравеопазването, която представлява неофициално и неформално уточнение към заповедта на министъра за въвеждане на забрана за посещение на паркове и градини. Това означава, че формално, въпреки това уточнение и предвид факта, че то не присъства в заповедите на министъра,


глоба за разходка на домашен любимец в парка все пак може законосъобразно да се наложи.


Формално обаче нарушаването на забраната за посещение на паркове, градски градини, спортни и детски площадки, съоръжения на открити и закрити обществени места и посещението и струпването на повече от двама възрастни хора на такива обществени места, представлява по същество нарушение на противоепидемична мярка. За това деяние, законът предвижда два вида отговорност -- административнонаказателна по Закона за здравето и наказателна по Наказателния кодекс, които обаче не могат да се прилагат едновременно. Към настоящия момент за нарушение на тези противоепидемични мерки се прилага административнонаказателната отговорност, която е глоба в размер на 5 000 лв.


Тук, обаче, се разкрива още един правен абсурд. Според Наказателния кодекс, нарушаването на каквито и да било правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от 10 до 15 хиляди лева. Съдържащите се във всички заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки са "мерки, издадени против разпространяването на заразна болест по хората".


Сред тях са както задължителната карантина на завърналите се от чужбина български граждани, така и забраната за посещаване на паркове, градски градини, детски и спортни площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Въпреки това, обаче, за нарушаване на карантина се образуват наказателни производства, а за посещение на паркове се налагат глоби по реда на Закона за здравето. Тоест за нарушаване на една и съща категория мерки се прилага различен вид отговорност.


Защита при наложена глоба за разходка


Както видяхме, не е налице забрана за посещение на места, различни от тези, имащи статут на паркове, градски градини, детски и спортни площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места, каквото и да представляват те. Съответно глоба за разходка може да бъде наложена единствено в рамките на тези места.


Така междублоковите пространства и пешеходните зони, пазарите и улиците, например, остават извън обхвата на забраната. Всякакви видове предупреждения или действия по съставяне на актове, свързани с посещение на места извън изрично изброените, са незаконосъобразни. Съответно евентуално наложена глоба за разходка в техните рамки, ще подлежи на отмяна от съответните съдилища.


ВАЖНО!!! Нарушенията на противоепидемичните мерки, се установяват с актове на държавните здравни инспектори или на служители, определени от директора на регионалната здравна инспекция, от директорите на областните дирекции на МВР или от кметовете на общини. Това са органите, които могат да налагат глоба за разходка на забранените за това места.


Във всеки конкретен случай, в който е съставен акт от служител, различен от държавен здравен инспектор, следва да се доказва, че този служител е компетентен да установи нарушението.


В заключение


Макар и безспорно да е налице сериозна необходимост от въвеждане на противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на коронавируса у нас, то за осигуряване на тяхната ефективност е необходимо те да бъдат адекватни, ясни и логични. За съжаление, това не може да се приеме за валидно, когато говорим за предвидените възможности за налагане на глоба за разходка на открито.


От друга страна, за да могат тези мерки да обслужват правилно целта, за която са предприети, без да създават съмнения за произвол, следва да се предвидят законосъобразни форми на контрол, като "сплашването" чрез средствата за масово осведомяване не е сред тях.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (51)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1904 Неутрално

  Глупави разпореждания.
  Мен ако ме глобят 5000 лева - вадя оръжието!
  Особено ако се стигне до безредие и неадекватна власт много хора ще хванат оръжието.
  Ей на - питайте американците.

  В Русия съм! В Русия съм!
 2. 2 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1258 Неутрално

  Много ми е интересно, КАК смятат да вземат тези пари от циганите !!!

 3. 3 Профил на jmf29537805
  jmf29537805
  Рейтинг: 332 Неутрално
 4. 4 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2806 Весело

  До коментар [#1] от "Веселин Дечев":

  Глупави разпореждания.
  Мен ако ме глобят 5000 лева - вадя оръжието!
  =======================

  Путенофил, не бих би се възмущавал на твоито място:))) В столицата на Путенланд хората над 65 години и хора с хронични заболявания (от18 години) изобщо е ЗАБРАНЕНО да излизат на вън! :) Наказание - 85 хиляди рубли, втори път - 7 години затвор.
  Колко деликатна Московска полиция, нали знаеш?:))

  "Чуждестранен агент"
 5. 5 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2468 Неутрално

  Много ми е интересно, КАК смятат да вземат тези пари от циганите !!!
  —цитат от коментар 2 на 442


  Както винаги- НИКАК!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 6. 6 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2468 Неутрално

  Глупави разпореждания.Мен ако ме глобят 5000 лева - вадя оръжието!Особено ако се стигне до безредие и неадекватна власт много хора ще хванат оръжието. Ей на - питайте американците.
  —цитат от коментар 1 на Веселин Дечев


  1917-та година?

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 7. 7 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2892 Весело

  До коментар [#5] от "lz2":

  един път да се съглася с теб.
  а от беден пенсионер как ще вземат 5 000 лв., как ще ги доказват в съд тези недомислици.
  глупости някакви милиционерски.
  ами то, ако глобите вървят с това темпо - примерно над 150-200 вчера в цялата страна, то може и бюджета да не прегласуват - пари ще има за всичко само от глоби.
  а иначе - стойте си вкъщи!

 8. 8 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  Много ми е интересно, КАК смятат да вземат тези пари от циганите !!!
  —цитат от коментар 2 на 442


  Не по-малко интресно е как ще ги вземат от българи.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 9. 9 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1904 Любопитно

  До коментар [#6] от "lz2":

  Ами 1989 криза
  1997 - криза, държавата да спасява бизнеса
  2008 - криза, държавата да спасява бизнеса
  2020 - криза, държавата да спасява бизнеса
  Чекай малко ся,
  Ако на всеки десет години държавата ще национализира загубите на бизнеса, а после 9 ще приватизира печалбире...ми то по-добре да национализира бизнеса и да става държавен капитализъм!

  В Русия съм! В Русия съм!
 10. 10 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2892 Весело

  До коментар [#9] от "Веселин Дечев":

  това с национализацията на бизнеса го знаем.
  след него само дето печалби няма и накрая вместо бизнес да фалира, което си е нормално при капитализма, фалира цялата държава.
  примери искаш ли?

 11. 11 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  Интересното е , че де факто направиха страшна услуга на Черепа.
  След 6 месеца може да се върне на бял кон да си купи целокупната българска държава.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 12. 12 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 12 Разстроено

  Че е сплашване е ясно , но ако върши работа не е чак толкова лошо............
  Направо се чудя как хранителните магазините са пълни с пенсионери от рано сутрин ?!? Не че купуват нещо .... те ги превърнаха в пенсионерски клубове за социални срещи.............. А по улиците какво е не ми се коментира!!!!!!!!!!

 13. 13 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  До коментар [#2] от "442":

  Те са с привилегии, като избиратели на баце. Гледат да не го закачат.

 14. 14 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  До коментар [#4] от "putinxujlo":

  Тоест, има издадена заповед, или разпореждане на кмета. Тук в България, такава няма. Има забрана за посещение на определени места. Има ГОЛЯМА разлика.

 15. 15 Профил на yardadin
  yardadin
  Рейтинг: 277 Неутрално

  Статията ми хареса.
  Единственото което бих добавил - МЗ има спешна нужда от юристи, които са прочели и познават повече от два-три закона.

 16. 16 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2892 Разстроено

  До коментар [#15] от "yardadin":

  Не е само МЗ, всичките министерства имат нужда. Като видиш каква безпросветност цари в Парламента и веднага става ясно какво следва нататък.
  Все пак си мисля, че макар и нескопосани, неграмотни и недомислени, мерките целят хората да не излизат.
  Не излизайте и не дразнете властта, най-много в някой филм ненужен да влезете, както влезе един умен човек като Каролев например.

 17. 17 Профил на nwj49315903
  nwj49315903
  Рейтинг: 920 Неутрално

  Не видях министърът на кой е възложил изпълнението на заповедта, органите на МВР или РЗИ, кой трябва да налага санкции?

 18. 18 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 409 Весело

  Как ще се измерва разтоянието от един метър? Ще имат ли органите калибрирани средства за измерване от метрологията? Има ли разработена методика за измерването? Органите запознати ли са с нея? Имат ли подписани декларации за безпристрастност при измерването? .... А?

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 19. 19 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 1240 Любопитно

  Легитмни ли са здравни наредби,издадени от счетоводител?

  СЛЕД ГЕРБ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА.
 20. 20 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1320 Неутрално

  Просто Герберска Калинка = Идиоти на Власт = Простотия.

  Този Главен Палячо на Републиката си въобразява, че е в казармата където заповедите се изпълняват без съпротива колкото и идиотски да са.

  Само че имам за него неприятна новина, живеем в правова държава. Ще го разсипят от съдебни дела и обезщетения, както с индивидуални така и с колективни искове. Та чак до Страсбург. Десетилетия наред няма да види бял ден. Накрая хем никой няма да уплаши хем ще плащат прескъпо обезщетения. С тези идиоти на власт настъпва златни времена за адвокатите.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 21. 21 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1320 Неутрално

  Как ще се измерва разтоянието от един метър? Ще имат ли органите калибрирани средства за измерване от метрологията? Има ли разработена методика за измерването? Органите запознати ли са с нея? Имат ли подписани декларации за безпристрастност при измерването? .... А?
  —цитат от коментар 18 на Kamenarski


  Как и ще го доказват, непрекъснат видеозапис? :)

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 22. 22 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1320 Неутрално

  Че е сплашване е ясно , но ако върши работа не е чак толкова лошо............Направо се чудя как хранителните магазините са пълни с пенсионери от рано сутрин ?!?
  —цитат от коментар 12 на NIKE

  Защо лъжеш? Вчера бях да си купя хляб точно в разрешените часове, да видя как е. С огромно неудоволствие защото очаквах голямо струпване. А аз не обичам опашките, затова пазарувам вечер към 21-22 часа. Ами в магазина бяха не повече от 5-6 човека, на опашката пред касата бях сам.

  Иначе наредбата е идиотска. Уж от грижа за старите а точно обратният ефект, струпва уязвимата група на едно място в ограничено време.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 23. 23 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1320 Неутрално

  Много ми е интересно, КАК смятат да вземат тези пари от циганите !!!
  —цитат от коментар 2 на 442


  Те циганите отдавна са им са се качили на главите, дори ги бият, полицай не смее да влезе сам в гетото. Знаят че не могат да се оправят с тях, за нищо. Затова си изкарват цялата злоба на нас българите, защото сме търпеливи.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 24. 24 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1274 Неутрално

  Материалът е абсолютно точен.
  Стресът около тази актуална тема (прословутия вирус) предизвиква масово оглупяване - особено на властта. Очевидно властта не си дава сметка, че основата, на която може да се реализира отговорността - и административни глоби от 5000 лв. по Закона за здравето, и присъди по НК, са ЕДИНСТВЕНО заповедите на министъра на здравеопазването и на регионалните шефове на РЗИ за въвеждане на противоепедимичните мерки. Обаче те се оказват лек ужас, защото:
  - самият министър често няма идея какво точно въвежда - кое ще е полезното и кое - забраненото;
  - второ заповедите му са ЮРИДИЧЕСКИ (общи административни) актове. Аз съм сигурен обаче, че в писането им едва ли участват юристи. По-скоро приличат по съдържанието си на съставени от объркани чиновници, които самите те не знаят какво искат, камо ли да го облекат във формата на юридически правила...

 25. 25 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2806 Неутрално

  До коментар [#14] от "Vlado Nikolov":

  Има, забрана отделно за хора над 65 години:


  ©️" Коронавирус
  Основные меры Правительства Москвы по противодействию распространению инфекции в столице:
  Возглавляет работу комиссия Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во главе с Мэром Москвы Сергеем Собяниным.

  Оперативные решения принимает штаб по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, возглавляемый заместителем Мэра Москвы Анастасией Раковой. Штаб функционирует в круглосуточном режиме.
  .........
  Основные ограничения:
  ......
  Пожилых москвичей просят временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, кафе, театры и стадионы. Соответствующие рекомендации горожанам старше 60 лет были отправлены с помощью СМС и по электронной почте.

  ❗С 26 марта по 14 апреля 2020 года пожилые люди старше ☝️65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, ☝️обязаны соблюдать режим самоизоляции в квартире или на садовом участке."©️
  https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/measures/

  "Чуждестранен агент"
 26. 26 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2468 Неутрално

  До коментар [#6] от "lz2":Ами 1989 криза1997 - криза, държавата да спасява бизнеса2008 - криза, държавата да спасява бизнеса2020 - криза, държавата да спасява бизнесаЧекай малко ся,Ако на всеки десет години държавата ще национализира загубите на бизнеса, а после 9 ще приватизира печалбире...ми то по-добре да национализира бизнеса и да става държавен капитализъм!
  —цитат от коментар 9 на Веселин Дечев


  ДЪРЖАВАТА, драги, НИКОГА НЕ Е ПОДАРЯВАЛА ПАРИ! Дава назаем, после си ги взема! Ай стига с тая мантра, че много се краде, защото е пълна лъжа! Само лаете а доказателствата ви са от рода на "..една жена каза, че..."

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 27. 27 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4525 Неутрално

  До коментар [#26] от "lz2":

  Искаш ли да поговорим за златните концесии ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 28. 28 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1257 Гневно

  Ами то голям абсурд е и счетоводител от здравното министерство ( или както някои коментиращи по форумите го наричат "старче") да издава заповеди относно противоепидемични мерки, тоест да навлиза в материя, от която нищо не разбира. Ако вървим по пътя на логиката, абсурд е и самото управление на т. нар. партия ГЕРБ, по-точно ОПГ ГЕРБ (направете си справка какво означава ОПГ на полицейски жаргон). "Партия", подпряна на патериците си - т. нар. "патриоти" - няма да употребявам епитетите, с които ги наричат, защото ще бъдат в разрез с добрия тон, или трябва да напиша някои нецензурни изрази. Само че ние сме си ги избрали, ще им сърбаме попарата. Докато ги търпим.
  Сега искат ви накарат и насила да си купувате безполезни маски на цена 3-4 лв., които вероятно ще бъдат внесени от Китай за по няколко цента за брой. Направете сами сметка какво се получава при количество от един милион маски, т.е. каква печалба ще реализират замислилите тази далавера. Опитват се да ви оскубят за пореден път. Остана ли ви все още перушина за скубане?

 29. 29 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1893 Неутрално

  До коментар [#5] от "lz2":
  "Много ми е интересно, КАК смятат да вземат тези пари от циганите !!!
  —цитат от коментар 2 на 442


  Както винаги- НИКАК!"

  Между нас казано, не само от циганите, но и от българите и другите етноси, аз съм сигурен че няма сериозни намерения да се получат плащания на тези глоби, а идеята е да бъдем достатъчно силно сплашени и да изпълняваме разпоредбите, което не е най-лошия вариант.
  Иначе, включително по причините изложени в статията, тези глоби ще бъдат обжалвани и най-вероятно ще паднат, когато и ако се опре до тяхното плащане.
 30. 30 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1257 Гневно

  До коментар [#4] от "putinxujlo":

  Ами отиди да живееш в Москва, след като там толкова ти харесва!

 31. 31 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1257 Гневно

  До коментар [#16] от "boevbisser":

  Само че там има счетоводител (министър).

 32. 32 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1257 Гневно

  До коментар [#16] от "boevbisser":

  Бисере, много ти е смачкано самочувствието. Изправи се, все пак имаш човешко достойнство и гордост.

 33. 33 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1257 Гневно

  До коментар [#19] от "Майндърбайндър":

  А изобщо легитимно ли е правителството? Според мен не е.

 34. 34 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2892 Весело

  До коментар [#32] от "murry":

  не са ли ти казвали да не се биеш с прасе в кочина - накрая и двамата ще сте изцапани.
  та така.

 35. 35 Профил на GRUBO
  GRUBO
  Рейтинг: 512 Неутрално

  Проблемът с маските е също толкова голям.

  Изразът в заповедта е , че гражданите са длъжни "да имат поставена маска за лице". Ако си я сложиш на ръката или си я закачиш на джоба на якето, как ще ти докажат, че не е поставена. Така е защото не се уточнява какво трябва да е покрито с маската. Това е по отношение на доказването и в случаите когато все пак носиш в себе си маска.

  Другият аспект е юридическия. Тъй като мярката е против епидемията от корона вирус, а в същото време е абсолютно доказано, че само определен вид маски с филтър са ефективни срещу този вирус, следва, че могат да Ви задължат и респективно да носите санкция само ако са ви осигурили такъв вид маски. При условие, че няма такива маски в аптечната мрежа, заповедта за носене на всякакви маски е незаконна и противоконституционна, защото ограничава правата на хората без основание.

 36. 36 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7938 Неутрално

  Изпълнена с симпатия
  към нашия печат,
  над всяка свестна статия
  тя маха жълт плакат:
  „Молчать! Не рассуждать!“

  Газети изпокъсани
  извиват мършав врат,
  споглеждат се навъсени
  и чуват изотзад„Молчать! Не рассуждать!“

  Започнеш, с извинение,
  за кражби, за и свършиш с обявление
  за дини, зарзават —
  „Молчать! Не рассуждать!“

  Напишеш ли за времето,
  за прашния ни град —
  проблеснат пак и чуеш вик познат:
  „Молчать! Не рассуждат!“

  Какво ли щеше да напише за днешното време Смирненски, ако беше жив? Сигурно, пак същото.

 37. 37 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 622 Неутрално

  Навременна статия, но сега Годжи ще я прочете и утре ще има нова заповед на Ананиев, с която всички казуси, посочени тук, ще бъдат изрично споменати в нови ограничения. И така утре тази статия ще е безнадеждно остаряла.

 38. 38 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Тоест, на Витошка очаквайте купища селяни, както и ДО парковете - основно стари хора без маски.

 39. 39 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  До коментар [#34] от "boevbisser":

  Не, не са ми казали. И не мисля, че това е добър съвет. Баща ми, светла му памет, ми е казвал: Сине, човек трябва да върви винаги с изправена глава. И да не пада на колене. Поговорката "Преклонената глава сабя не я сече" е оправданието на роба.

 40. 40 Профил на Оливия
  Оливия
  Рейтинг: 278 Неутрално

  До коментар [#28] от "murry": Сега искат ви накарат и насила да си купувате безполезни маски на цена 3-4 лв.
  Така е, безполезни са, но без маска не ме пуснаха в магазина. Наложи се да купя маска. Обикновено парче плат...
  Макар че после прочетох за гратисен период до събота!!!

 41. 41 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2806 Неутрално

  До коментар [#30] от "murry":

  Вероятно съм формулирал не правилно мисълта си. Аз същото осъждам такива ограничения.
  И къде да живя, сам решавам и нямам нужда от ваши съвети🧐

  "Чуждестранен агент"
 42. 42 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 1475 Неутрално

  аз намирам забраната за разходки и спортуване на открито за безумна. някой мое ли смислено да отговори каква е вероятнсотта от заразяване на открито при спазване на разстояние?! но що да мислим, като можем да събираме пари от изтощеното население, и после да ги обвиняваме че не са дисциплинирани.
  снищо ново не е научено, нищо старо не е забравено

 43. 43 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3929 Неутрално

  ....на път да се съглася с теб.а от беден пенсионер как ще вземат 5 000 лв., как ще ги доказват....
  —цитат от коментар 7 на boevbisser

  ами ако ти изпратят едно ЧСИ в къщи?

 44. 44 Профил на sfl32583434
  sfl32583434
  Рейтинг: 73 Неутрално

  Точка 9 "не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места" от заповед РД-01-124/13.03.2020, въведена със заповед РД -01-131/17.03.2020е отменена със заповед РД- 01-139/ 19.03.2020

 45. 45 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  По- неадекватен министър не съм виждала.

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 46. 46 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1354 Неутрално

  Аз намирам министър Ананиев за напълно компетентен да генерира правни абсурди, що се касае за здравеопазване.

 47. 47 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 646 Неутрално

  Аз искам да обърна внимание на един про-епидемичен ефект на уж противоепидемичната забрана за посещение на паркове. Повечето вероятно знаете, че един от основните пешеходни маршрути от източните квартали на София към центъра минава през Борисовата градина. Естествено, тези жители на въпросните източни квартали, които работят в центъра и не разполагат с възможност да отидат с автомобил, могат да използват градския транспорт или да отидат пеша, минавайки през парка и нарушавайки заповедта на министъра. Няма спор, кой от тези два варианта е по-благоприятен за разпространението на заразата. По този начин излиза, че заповедта всъщност създава условия за разпространение на вируса.

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 48. 48 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  Да питам, прилежащата към блока територия, която е собственост на етажната собственост, счита ли се за обществено място? Защото пейката пред блока е именно върху нея.

 49. 49 Профил на VeLikoV
  VeLikoV
  Рейтинг: 440 Неутрално

  До коментар [#2] от "442":

  Най-много органите на реда да изядат един бой, както не веднъж се е случвало.

 50. 50 Профил на aresega
  aresega
  Рейтинг: 228 Неутрално

  В този Закон за здравето никъде няма дефиниция какво е "епидемия", "пандемия".
  Може ли да се взимат противоепидемични мерки, ако не е изпълнено условието за наличие на епидемия ? Поне извънредно положение има.

 51. 51 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1627 Неутрално

  До коментар [#45] от "Десен екстремист":

  Ееее все пак е гербав, какво очакваш

  Обичам да грухтя и плюскам.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK