Нотариални производства "по време на холера"

Ограничаването на нотариалните производства до "неотложни такива" не ограничава компетентността на лицата с нотариална компетентност само до неотложните производства

© Цветелина Белутова, Катаржина

Ограничаването на нотариалните производства до "неотложни такива" не ограничава компетентността на лицата с нотариална компетентност само до неотложните производстваАдвокат Атанас Шопов е партньор в столичната правна кантора "Камбуров и партньори". Коментарът му е от linkedin.com.


Съгласно разпоредбата (всъщност две) на чл. 5, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила, специално този член, от 24 март 2020 г. съгласно заключителната разпоредба на § 52), накратко ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г. (поемете си дъх): "Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район."


Защо се налага подобна регулация е ясно (дали е необходима е отделен въпрос - може би заради принципа за непрекъснатост на дейността на нотариусите, иначе и самите те бяха способни да решат как да работят) - нотариалните производства по необходимост включват участие на множество лица (страни и участници в производствата, персонал на нотариалната кантора, понякога случайни хора като адвокати и юрисконсулти, съдии по вписванията и служители в службите по вписванията и в условията на пандемия - други случайни жертви като служители в банки при плащания, кредити и др., случайни минувачи по улиците и т.н.) и придвижване в пространството (страните и участниците трябва да стигнат до и да си тръгнат от кантората на нотариуса, да си поговорят на цигарка пред нея, евентуално да извършат банкови плащания, а документите евентуално следва да се занесат до службата по вписвания). Всички участници или техни представители са хора и имат право на живот в условия на пандемия (включително нотариусите и техните служители).
Текстът обаче поставя някои въпроси:


• Ограничава ли се компетентността на органите с нотариална компетентност и до каква степен;


• Какъв е срокът на ограничението;


• Кои нотариални производства са неотложни;


• Нищожни ли са нотариалните производства, извършени в нарушение на чл. 5, ал. 3 от ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г. и ако "да" - на какво основание;


• Каква е последицата от неспазване на здравно-хигиенните изисквания при нотариални производства - нищожност?!?


1. Ограничава ли се компетентността на органите с нотариална компетентност


Отговорът на този въпрос е пряко свързан и с това дали ще приемем, че неотложността е характеристика на нотариалните производства или на потребностите на страните/участниците в тях. Струва ми се по-разумно второто разбиране и затова изхождам от него (вж. по-долу т. 3).


Накратко, в рамките на нотариалните производства лицата с нотариална компетентност извършват нотариални действия по нормативно предвиден ред - нотариални удостоверявания (на факти или права) или действия за постигане на благоприятен за страните резултат (без удостоверяване).


Нотариалната компетентност се изразява в правомощието на лице с нотариална компетентност (материална компетентност) да извършва всички (пълна компетентност, каквато имат нотариусите и съдиите по вписванията в хипотезата на чл. 82, ал. 1 от ЗННД) или някои нотариални действия (ограничена - каквато имат всички други лица с нотариална компетентност) в рамките на определена територия (териториална компетентност), а с оглед и на задължението за вписване на нотариалните сделки (и някои други) можем да говорим и за времева компетентност. Освен нотариусите (и помощник-нотариусите) органи с нотариална компетентност още са (чл. 82-83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност): съдиите по вписванията при районните съдилища; кметовете на населени места, които не са общински центрове; в населените места, които са общински центрове - кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общината; кметските наместници; българските консулски длъжностни лица в чужбина.
Съответно ограничаването на нотариалната компетентност би означавало лицата с нотариална компетентност да бъдат лишени от част или от всички свои правомощия за извършване на нотариални действия изцяло или за определен период от време.


В първото предложение на чл. 5, ал. 3 от ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г. (няма да се уморя да използвам това съкращение) не е посочен изрично кръгът на адресатите на нормата, но


логично следва да приемем, че тя не се отнася само до нотариусите, а до всички лица с нотариална компетентност


(говори се за нотариални производства + съгласно ГПК нотариалните производства са нотариални действия + "изброените по-горе не-нотариуси" могат да извършват нотариални действия = адресати са всички лица с нотариална компетентност).


Налице ли е ограничаване на нотариалната компетентност съгласно чл. 5, ал. 3 от ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г. - очевидният отговор е да !?! (но дали?). От 24 март до отмяна на извънредното положение (май отговорих на въпрос 2), лицата с нотариална компетентност следва (първо бях написал "могат") да извършват само неотложни удостоверявания/"не-удостоверявания" (пак опряхме до въпроса за неотложността, но за него вж. т. 3), но могат ли валидно да извършват и други - неотложни? (вж. по долу т. 4).


Следва логичният въпрос - от видовете нотариални удостоверявания всички ли могат да бъдат неотложни или само някои - отговорът зависи от това дали ще приемете, че прилагателното "неотложни" в разпоредбата е характеристика на производствата (буквално тълкуване) или на потребностите на страните в производството (както посочих - второто ми се струва по-логично). При това разбиране всяко нотариално производство може да бъде неотложно, съответно всеки орган с нотариална компетентност може да извърши всяко нотариално производство в рамките на неговата компетентност, стига то да е неотложно за страните по него.


Дали обаче "неотложността" води до ограничаване на нотариалната компетентност? (вж. т. 4)


При нотариусите обаче нещата стоят малко по иначе - предложение второ на чл. 5, ал. 3 от ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г. предвижда, че "Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район." (Нотариалната камара реагира изключително бързо и публикува списъка още преди законът да бъде окончателно приет ;-). Това означава ли че за срока на извънредното положение само дежурните нотариуси имат право да извършват нотариални производства (били те неотложни или не) и съответно останалите "недежурни" нотариуси - нямат компетентност и извършените от тях действия са извършени от лица временно без нотариална компетентност. О, ужас! Липсата на компетентност = на нищожност.


Винаги съм харесвал подхода на доц. Таков - нищожността е твърде тежка санкция, за да прибягваме към нея с лека ръка - опитайте всичко друго, преди да прибегнете до нищожност. Съответно не считам, че въвеждането на дежурни нотариуси лишава "недежурните" от тяхната компетентност (дежурните са претоварени или далеч от мен - имам приятел нотариус, готов в условия на пандемия да се жертва за мен и да извърши удостоверяване, макар да не е дежурен например) и те могат да извършват нотариални производства и по време на извънредното положение и техните действия ще са действителни (вж. и т. 4).


2. Какъв е срокът на "ограничението"


Разпоредбата на чл. 1 от ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г. във връзка с § 52 от ПЗР на ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г. (или обратното) е ясна - "ограничаването" е в сила от 24 март до отмяна с акт на НС на извънредното положение - в рамките на този срок са допустими само неотложни нотариални производства (или не само - вж. т. 4).


3. Кои нотариални производства са неотложни


ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г. използва израза "неотложни" нотариални производства. Законът обаче не дава отговор на въпроса кои са неотложни (а може би не беше зле или не?), тоест няма легална дефиниция на понятието неотложни.


Единствените две "сигурни" неща са, че:


- от 24 март до отмяната на ИП могат да се извършват "само" неотложни нотариални производства (или не!?!);


- буквалното (езиково?) тълкуване на разпоредбата води до извода, че "неотложни" е характеристика на производствата - "Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива".


Можем да дадем различни класификации на нотариалните производства - удостоверителни (удостоверяване на факти и права) и не-удостоверителни (съдействие за постигане на благоприятен за страните резултат);


удостоверителните, пък - на удостоверяване на факти и права; според неизчерпателното изброяване в чл. 569 от ГПК; според лицето, което ги извършва; според начина на удостоверяване; дали удостоверените актове подлежат на вписване или не; сигурно ще се сетите и за други.


Следва логичният въпрос (май се повтарям) - от видовете нотариални производства всички ли могат да бъдат неотложни или само някои. Както казах по-горе, отговорът зависи от това дали ще приемете, че прилагателното "неотложни" в разпоредбата е характеристика на производствата (буквално тълкуване) или на потребностите на страните в производството.


Каквито и класификации на нотариалните производства да приемем, струва ми се,


трудно можем да разделим самите нотариални производства на неотложни и ненеотложни,


тоест всяко едно производство може да се окаже, с оглед на дадени обстоятелства, неотложно. Оттук се налага и извод, че "неотложни" (противно на буквалното тълкуване) е характеристика на потребностите/интересите на страните в производството.


Съответно най-логично е да определим понятието "неотложни" производства като ситуационно, тоест понятие чието конкретно съдържание се определя с оглед на всеки конкретен казус, към който се прилага (като например понятията дължима грижа, добросъвестно в чл. 63). Съдебната практика (и теорията) е склонна да детайлизира и "изпълва" подобни понятия с обективно съдържание (и е права), тоест да изработва набор от обективни критерии, които да се прилагат към всеки един конкретен казус, за да се прецени съдържанието на понятието към него, като обаче се отчитат конкретните специфики на казуса. Възможни примери на "неотложност" могат да бъдат: фикс сделки; пътуване (все още не са ни забранили да се движим ;-) - изцяло); медицински причини - смейте се, но защо това да не може да е силно психическо безпокойство, породено от "извънредната" ситуация - съответно искам да дам на децата пълномощно или имот да им прехвърля; и т.н. Важно е съответната страна в производството, от нейна гледна точка, да има неотложен интерес.


Може ли/следва ли нотариусът да прецени дали интересът е неотложен? Според мен - не. Щом е сезиран с искане за започване на нотариално производство, не следва да извършва преценка за неотложност - достатъчно е че страните са го сезирали - значи следва да приеме, че такава е налице.


4. Нищожни ли са нотариалните производства, извършени в нарушение на чл. 5, ал. 3 от ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г. и ако "да" - на какво основание


Вече споменах Кристиан (доц. Таков - поклон) - нищожност само в краен случай - с "тая" (той не казваше така) нищожност ще спрете/сринете оборота (то един оборот по време на холера, но все пак).


Ограничаването на нотариалните производства до "неотложни такива" не ограничава компетентността на лицата с нотариална компетентност само до неотложните производства. Съответно не води до нищожност поради липса на компетентност. Не води до нищожност на нотариалните удостоверявания и поради противоречие със закона. "Ограничаването" следва да се разглежда единствено и само като противоепидемична (временна) здравно-санитарна мярка - да не се струпват много лица на едно място и да не "циркулират" насам-натам в пространството.


Също така биха били действителни и нотариални действия, които не можем да определим като неотложни (но по някаква причина са извършени "по време на холера"). Възгледът, че подобни действия биха били нищожни, не може да бъде споделен - нищожността е твърде тежка санкция за неспазване на здравно-санитарни изисквания - нищожна ли е сделка сключена в магазин в търговски център след въвеждане на забраната те да оперират - не - но лицата могат да бъдат подведени под отговорност за неспазване на карантинните правила.


Не ви насърчавам да не спазвате здравно-санитарните изисквания - не се втурвайте към нотариусите, стойте си вкъщи! Но нека бъдем разумни - ако ви се налага да посетите нотариус (или лице с нотариална компетентност), дори и да не е налице "неотложност" - разберете се предварително с него, минимизирайте социалния риск, стойте социално дистанцирани - но нотариалните действия (и сделки) ще са си действителни.


5. Каква е последицата от неспазване на здравно-хигиенните изисквания при нотариални производства - нищожност?!?


Просто не можех да се въздържа!


Ако нотариалното производство е било неотложно, но неотложните нотариални действия не са извършени "при спазване на здравно-хигиенните изисквания" - нотариалното удостоверяване е нищожно, дори да е било неотложно (5, ал. 3 от ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г.).


Това твърдение е толкова безумно и абсурдно, колкото и че неотложните нотариални производства са нищожни.
Ако се отзовете в "нотариална" ситуация - спазвайте здравно-хигиенните изисквания, за да не носите административна (опазил Бог! - наказателна или, мислимо, гражданска отговорност), но дори и да ги нарушите (бъдете отговорни! - не го правете) действията ви пак ще са действителни.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK