Уволнение от работа при извънредно положение – основания и защита

В голяма част от случаите формалното спазване на изискванията за законосъобразност на уволнението не е достатъчно условие, за да бъде прието за осъществено в съответствие със закона.

© Цветелина Белутова, Капитал

В голяма част от случаите формалното спазване на изискванията за законосъобразност на уволнението не е достатъчно условие, за да бъде прието за осъществено в съответствие със закона.Силвия Петкова е столичен адвокат, основател на адвокатска кантора "Петкова". Коментарът на адвокат Петкова е от страницата й petkovalegal.com.


С обявяването на извънредно положение в Република България с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. бяха предприети и безпрецедентни противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на коронавируса у нас. Именно поради необходимостта от спазването на тези мерки и предвидените за нарушаването им наказателна и административнонаказателна отговорност много работодатели започнаха да генерират финансови загуби, принуждавайки се да прибягнат до уволнение на работници.


Ситуацията е изключително деликатна, тъй като прибягването до уволнение от работа оставя уволнения работник без доходи, а от друга страна генериращият финансови загуби работодател не може да си позволи неговото оставяне на работа.
Каква защита предоставя законът на работника в случай на уволнение от работа при извънредно положение? Има ли законосъобразни начини за прекратяване на трудовото правоотношение при тези условия? Какви са възможностите на работника да запази доходите си?


Закриване на предприятието или на част от него


Вследствие на разпоредените противоепидемични мерки, свързани с преустановяване работата на търговски обекти, може да се стигне до необходимост работодателят да закрие предприятието или част от него. За да пристъпи към уволнение обаче, работодателят трябва да отправи едномесечно предизвестие до своите работници. В случай, че се налага незабавно закриване на предприятието и срокът на предизвестието не може да бъде спазен, работодателят дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието.


За да бъде законосъобразно уволнението на това основание, закриването трябва да бъде реално. В случай, че е налице единствено реорганизация на дейността на работодателя и преструктуриране на различни звена, то уволнението е възможно да се окаже незаконосъобразно и да подлежи на отмяна по съдебен ред.


При закриване на част от предприятието, според закона, работодателят има право на подбор.


Съкращаване на щата


Съкращаването на щата е едно от най-често използваните основания за уволнение на работник, но и едно от най - често отменяните от страна на съдилищата, поради незаконосъобразност.


Разбира се, при условията на извънредно положение е възможно такова съкращаване реално да се наложи, но прибягването до уволнение на работници е придружено със сложна и тежка процедура за това.


На първо място, както и при предходното основание, необходимо е реално наличие на съкращаване на щата. Например собственик на ресторант разполага с петима сервитьори. Поради предприетите противоепидемични мерки и невъзможността за приемане на клиенти в салоните на ресторантите потокът от гости с заведението е спрян и са разрешени единствено доставки по домовете. Така се оказва, че собственикът няма нужда от толкова много сервитьори, но има са му необходими повече разносвачи, поради което извършва реорганизация на длъжностите в ресторанта, като намалява броя на сервитьорите на двама и увеличава броя на разносвачите с трима. Тоест трима от сервитьорите ще подлежат на уволнение, поради съкращаване на щата.


На второ място, за да прецени с кои работници работодателят ще прекрати трудовото си правоотношение, той трябва да извърши подбор.


Така, според горния пример, за да бъде законосъобразно уволнението, собственикът на ресторанта трябва да извърши подбор между петимата сервитьори, за да прецени кои трима да уволни. Преценката е комплексна и включва образование, допълнителна професионална квалификация, трудов стаж, степен на справяне с работата, постигнати във времето положителни трудови резултати, наложени наказания и др.


Важно е да се има предвид, че в много случаи съкращаването на щата, въпреки наличието на горните две изисквания, пак може да бъде обявено от съда за формално, а оттам и отменено. Това ще се случи, например, ако разликите в длъжностите "сервитьор" и "разносвач" се изразяват единствено в техните наименования, но изискванията за заемането им са еднакви.


На трето място, необходимо е едномесечно предизвестие при безсрочните трудови договори. Този срок може да бъде и по-дълъг, в случай че е предвиден в трудовия договор.


Намаляване обема на работа


В условията на извънредно положение е възможно сериозно да намалее обема на работа, вследствие на което работодателят да бъде принуден да намали броя на своите работници чрез реорганизиране работата на предприятието. В този случай той може да прибегне до уволнение на някои работници, чийто обем на работа е намалял. Както и при всички други основания за уволнение по инициатива на работодателя обаче, при това също е необходимо изпълнението на определени условия.


Първото условие е да е налице реално намаляване обема на работа за относително траен период от време. Кой период ще следва да се приеме за "траен" е въпрос, който се решава от съда за всеки конкретен случай. При всички положения обаче кратки периоди на намаляване обема на работа, като например ден, седмица или месец, не могат да приети като основание за уволнение.


Второто условие е броят на уволнените служители да е пропорционален на намалелия обем на работата.


Ако вземем горния пример с ресторанта, преценката за наличие на намален обем на работа може да се направи по следния начин: за предходното тримесечие, ресторантът е реализирал оборот в размер на 50 000 лв. В настоящото тримесечие оборотът е вече 20 000 лв., което означава, че обемът на работа е намалял с 60%. Законосъобразно може да бъде освободен 60% от персонала. Разбира се, това е много общ пример, тъй като при преценката за законосъобразността на уволнението съдът изследва дали е налице намаляване на обема на работа на конкретно уволнения работник. Така може да е намалял обемът на работа само на сервитьорите, съответно на освобождаване ще подлежат 60% от тях. Но ако обемът на работа на разносвачите не е намалял, то никой от тях не може да бъде освободен на това основание.


Третото условие е да е осъществен подбор от страна на работодателя.


Четвъртото условие е да е отправено предизвестие или да е изплатено обезщетение за неспазен срок на предизвестието.


При спиране на работа за повече от 15 работни дни (престой)


При наличието на извънредно положение и във връзка с разпоредените противоепидемични мерки възможно е работодателят да прецени, че е необходимо да спре работата на предприятието или на част от него. Това може да се случи например, ако работата е от такова естество, че не може да се извършва от разстояние, но същевременно работодателят няма възможност да спазва противоепидемичните и санитарно-хигиенни изисквания за продължаване на дейността.


В тези случаи спирането на работата се прави по инициатива на работодателя с негова заповед. За да е налице т. нар. престой, работата на съответното предприятие трябва да бъде спряна за повече от 15 дни. Реалният срок на престоя се установява от работодателя в рамките на съдебното дело по оспорване на уволнение.


Важно! В случаите на престой, работодателят може да не освободи работника, а да му възложи да извършва временно друга работа в същото или друго предприятие в същото населено място без неговото съгласие. Това е възможно в рамките на продължителността на престоя на съответната дейност.


В този случай също се дължи едномесечно предизвестие при безсрочните трудови договори.


Новата разпоредба на чл. 120в, въведена с преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предвижда възможност за работодателя със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. За периода на действие на заповедта, работодателят е длъжен да не допуска работниците до работните им места.


Така предвидената възможност обаче разкрива сериозен законодателен пропуск, тъй като този вид преустановяване на работата на предприятието, на част от него или на отделни работници не е включен в основанията за прекратяване на трудовото правоотношение, но за сметка на това работодателят дължи брутното трудово възнаграждение на работника. Въпреки това обаче до въвеждането на съответни изменения, това основание следва да се тълкува като наличие на престой, ако работата е преустановена за повече от 15 дни.


Обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор


Това е може би най-общо формулираното основание за уволнение, тъй като законът не уточнява у кого се намира обективната невъзможност - у работника, у работодателя или у двамата.


В общия случай при наличието на извънредно положение тази обективна невъзможност ще се намира у работодателя, тъй като именно той няма да може обективно да изпълнява задълженията си по трудовите договори, като например да допуска работниците до работното им място, както и да изплаща трудови възнаграждения.


Интересно е и разграничението между основанието за уволнение "спиране на работата за повече от 15 дни" и "обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор". Както отбелязахме, престой може да бъде установен по инициатива на работодателя с негова заповед.


Случаите на обективна невъзможност в условията на извънредно положение обаче не бива да се тълкуват особено широко, тъй като това би предоставило възможност за злоупотреба с права. Всъщност в коментирания случай обективна невъзможност ще бъде налице единствено тогава, когато с акт на компетентен държавен орган е преустановена работата на определени категории предприятия.


Такъв акт е, например, заповедта на министъра на здравеопазването, с което се разпорежда преустановяване дейността на кина, театри, търговски обекти в моловете, фитнеси и спа центрове.


В тези случаи отново се дължи предизвестие от страна на работодателя.


Алтернативи на уволнението при извънредно положение


С въведените изменения в Кодекса на труда във връзка с извънредното положение се предвидиха алтернативни възможности за упражняване на трудова дейност.


На първо място, работодателят може да възлага на работниците временно да извършват надомна работа или работа от разстояние без да се изисква тяхното съгласие. Това става със заповед и не се допуска промяна на размера на трудовото възнаграждение.


На второ място, до отмяната на извънредното положение, работодателят може да установи непълно работно време. За периода на установяване на непълно работно време, размерът на трудовото възнаграждение се намалява пропорционално.


На трето място, когато със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от него или на отделни работници, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника и без негово съгласие, вкл. на работник, който не е придобил 8-месечен трудов стаж.


В заключение


Макар законът да предвижда множество основания за уволнение, тежестта на доказване на неговата законосъобразност лежи у работодателя. Това означава, че ще има задължение да докаже пред съда, че е спазил реално всички изисквания за уволнение на работника и че не е злоупотребил с правото си за прекратяване на трудовото правоотношение.


В рамките на обявеното извънредно положение, основанията за уволнение са значително ограничени, тъй като законът се опира на предположението, че работникът е икономически по-слабата страна в трудовото правоотношение и се нуждае от по-сериозна защита. Освен това в голяма част от случаите формалното спазване на изискванията за законосъобразност на уволнението не е достатъчно условие, за да бъде прието за осъществено в съответствие със закона. Преценката за това обаче следва да се прави за всеки конкретен случай за всяко конкретно основание.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (16)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 2. 2 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1753 Неутрално

  Много хубаво написано, но според мен това е за ниемална ситуация. При извънредно положение това е ситуация на форсмажор. Дали пак всички срокове и обезщетения важат?
  И още: упорито се избягва темата за напускане по инициатива на работника.
  Длъжни ли са шофьорите да карат в ситуация на опасна епидемия, особено без защитно облекло или бутафорно такова?

  В Русия съм! В Русия съм!
 3. 3 Профил на тракиец
  тракиец
  Рейтинг: 274 Весело

  Хайде на бас, че синдикатите ще се изпокрият като мишки. Те дори не могат да си представят да се противопоставят на правителствоте( независимо чие е то) , нали са им патерица я.

  O sancta simplicita!
 4. 4 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1977 Неутрално

  Реши ли работодателя да те уволни нищо не го спира.
  Все намира начин да се измъкне от ситуацията,ако опре до Съд.

 5. 5 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1977 Весело

  До коментар [#3] от "тракиец":

  Синдикати....?

 6. 6 Профил на Една Другарка
  Една Другарка
  Рейтинг: 569 Неутрално

  И друг път го казах.

  Голям рев ревът всички работодатели, но кой ли им вярва.

  Според тях, те нямат никакви резерви, никакви парични средства - нищо, с което да посрещнат предизвикателствата на кризата.

  Пак по тяхни думи - чакат само едва ли не на текущи постъпления за да плащат заплати и осигуровки и други разходи.


  Че какъв бизнесмен си, ако нямаш буфери да издържиш поне 3 месеца на мускули?

  Да, ще ти намалеят парите, ще ти се стопят резервите, ще претърпиш временни загуби (които не са реални, защото държавата ти дава право да си ги приспаднеш от бъдещи печалби, така че бизнесът никога не губи нищо - разсрочва загубите си за бъдещето и не плаща данъци).

  Други изменения бих приела аз в закона за извънредното положение - бих задължила всички работодатели с възможност да поемат възнагражденията на работниците си - да го направят, а не да ги уволняват.

  Във форумите на Икономедиа е пълно с хленчещи конформисти. В много голям процент от случаите изразите, ЗАПОЧВАЩИ с: "Аз мисля..."; "Аз считам..."; "По мое мнение..."; "Според мен.." - ЗАВЪРШВАТ с някакви чутовни глупости, резултат от "мисловния" процес.
 7. 7 Профил на Една Другарка
  Една Другарка
  Рейтинг: 569 Неутрално

  И друг път го казах.

  Голям рев ревът всички работодатели, но кой ли им вярва.

  Според тях, те нямат никакви резерви, никакви парични средства - нищо, с което да посрещнат предизвикателствата на кризата.

  Пак по тяхни думи - чакат само едва ли не на текущи постъпления за да плащат заплати и осигуровки и други разходи.


  Че какъв бизнесмен си, ако нямаш буфери да издържиш поне 3 месеца на мускули?

  Да, ще ти намалеят парите, ще ти се стопят резервите, ще претърпиш временни загуби (които не са реални, защото държавата ти дава право да си ги приспаднеш от бъдещи печалби, така че бизнесът никога не губи нищо - разсрочва загубите си за бъдещето и не плаща данъци).

  Други изменения бих приела аз в закона за извънредното положение - бих задължила всички работодатели с възможност да поемат възнагражденията на работниците си - да го направят, а не да ги уволняват.

  Във форумите на Икономедиа е пълно с хленчещи конформисти. В много голям процент от случаите изразите, ЗАПОЧВАЩИ с: "Аз мисля..."; "Аз считам..."; "По мое мнение..."; "Според мен.." - ЗАВЪРШВАТ с някакви чутовни глупости, резултат от "мисловния" процес.
 8. 8 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1283 Неутрално

  Голяма част от фирмите уволняват служителите, но си плащат наемите на помещенията, които са дори по-скъпи и се готвят да си продължат бизнеса след 2 месеца.

 9. 9 Профил на UJC4040
  UJC4040
  Рейтинг: 703 Неутрално

  До коментар [#7] от "Другарката Михайловна":
  Сега е времето, другарко!
  Стани работодател, направи фирма, ТКЗС, кибуц - каквото мощният ти мисловен процес подскаже. Покани другарката Нинова, тя от своя страна да покани всички БСП-та и БКП-та да дават пари, и да изпълните Социалната си Роля.
  Държавата мощно ще ти даде пари, Банката за развитие, нали е за това, ще те подпомогне в това ти начинание. Пък и Сергей, къде ли се скри, ще изпъчи мощна червена гръд. Сега не е момент за разцепление, нали другарко? Ще преглътнете обидите, пък и всички червени партейгеносета-бизнесмени, ще дават неограничено. нали затова толкова години са развивали този омразен капитализъм, точно за такива моменти са го правили. За едната социална правда, скъпа ми другарко!
  Венсеремос!

  По добре красив и умен, отколкото грозен и глупав.
 10. 10 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7416 Неутрално

  Разликата между заплата и обещетение за безработен не е толкова голяма. Ако си на борсата,на парите, които вземаш, не ти начисляват нито данъци, нито осигуровки, а се зачита за стаж. Затова и хората предпочитат борсата.

 11. 11 Профил на who cares
  who cares
  Рейтинг: 457 Неутрално

  ... ами... да, така пише в учебниците и в дебелите книги. На теория. Да ви кажа как става на практика - 30 работни дни неплатен отпуск, ако имаш и платен - добре. След това - чл.325, ал.1 КТ. Така е в частните фирми, които останаха на 100 % без приходи или с чувствително намалели. И една уговорка, че след нормализиране на ситуацията, ще ги върнат на работа. Щото целта не е работодателя да изкофти работника, а пък работника, видите ли, да съди шефа си (при затворени съдилища ;-) При 30 работни дни неплатен, работника запазва трудовите си и осигурителни права, и това време му се зачита за трудов стаж. След това - не. Е, всеки работник, ще предпочете да взема някакви пари от "борсата", пред алтернативата да остане с "нищо".

 12. 12 Профил на perko101
  perko101
  Рейтинг: 54 Разстроено

  За последния месец всички говорят за “Обезщетения от борсата” като защита на работника, но никой не спомена малката подробност, че ако си бил записан там преди по-малко от три години, имаш право на не повече от около 7лв на ден.

 13. 13 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1977 Любопитно

  До коментар [#11] от "who cares":

  Да бе да... 30 дни неплатен отпуск и кво ядеш?
  Цървули!
  А сметките през тези 30 дни дето ще ги на въртиш кой ще ти ги поема?

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 15. 15 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2903 Весело

  До коментар [#10] от "Роси":

  "Разликата между заплата и обещетение за безработен не е толкова голяма."

  Така е, но само от гледната точка на беден пенсионер. От гледната точка на майстор-готвач от ранга на Цвета Караянчева, разликата е почти четири пъти - 6000 лв. (заплата, бонуси, бакшиши и други безотчетни) срещу 1738 лв. (22 дена по 79 лв., ако и да си се осигурявал на максимума от 3000 лв. или 136 лв. дневно)

 16. 16 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 712 Неутрално

  До коментар [#11] от "who cares":Да бе да... 30 дни неплатен отпуск и кво ядеш?Цървули!А сметките през тези 30 дни дето ще ги на въртиш кой ще ти ги поема?
  —цитат от коментар 13 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Бойко Борисов?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK