Призив за възстановяване на конституционния ред при спазване на всички мерки

Нефункционирането на Народното събрание, общинските съвети и съдилищата е изключително опасно състояние.

© Юлия Лазарова

Нефункционирането на Народното събрание, общинските съвети и съдилищата е изключително опасно състояние.Извънпарламентарната коалиция "Демократична България" изпрати призив до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и председателите на парламентарните групи. Публикуваме го в пълния му обем.


Уважаеми народни представители,


След обявяване на извънредно положение с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. в една или друга степен беше прекратена нормалната дейност на всички основни конституционни власти, с изключение на изпълнителната, включително Народното събрание, общинските съвети и съдилищата. На фона на обективната необходимост от разнородни ограничителни и извънредни мерки и интервенции и при общата слабост на демократичния и правов ред в страната, това е изключително опасно състояние. Нещо повече, съвременните технологии напълно позволяват съвместяване на работата на цитираните институции с щателното прилагане на всички необходими предпазни мерки.
Ето защо използваме случая, че се събирате на заседание, за да Ви призовем настоятелно към възстановяване на нормалния конституционен ред в републиката чрез следните конкретни стъпки:


1) Възстановяване на пълноценната работа на парламента


Намираме прекратяването на редовната работа на българския парламент за ненужно и напълно неприемливо, особено в ситуация на такава дълбока криза, в която трябва да се предприемат екстрени мерки и големи непредвидени разходи. Не може в такъв момент изпълнителната власт да остане да действа практически сама, без да има възможност за ефективен парламентарен контрол и съдействие. Това не е просто въпрос на взаимен баланс между властите, но и на осигуряване на трайно обществено доверие и подкрепа за действията на институциите. Пандемията действително е обстоятелство от изключителен и непредвидим характер. Мерките за справяне със състоянието на пандемия обаче следва да бъдат част от нормалното функциониране на конституционния ред и упражняване на правомощията на конституционно установените органи на власт.


За тази цел Ви предлагаме да приемете изменения в правилника за своята дейност, с които да се предвиди възможността за дистанционно електронно участие в работата на комисиите и пленарните заседания на народните представители и за гласуване по дистанционен електронен път, при спазване на изискванията за публичност и прозрачност. Съществуват и успешно се използват в работата на други парламенти (включително Европейския парламент) редица програмни продукти с доказано високо ниво на сигурност. По- долу прилагаме конкретно разписани стъпки в това отношение и декларираме готовност да предоставим безвъзмездна експертна помощ.


Доколкото като препятствие за въвеждането на дистанционно електронно гласуване се сочи текстът на чл. 81 от Конституцията, който в своите ал. 1 и 2 употребява "присъстват", респ. "присъстващи", според нас здравият разум изисква тези понятия да се тълкуват в смисъл на участие в работата, а не на физическо местонамиране. Очевидно конституционният текст има за цел да осигури именно участието на депутатите в работата на народното събрание, а не, например, обичайната практика за регистриране и местонамиране в парламентарния бюфет. Все пак, ако считате, че подобно тълкуване би създало правна несигурност, Ви призоваваме спешно да упражните правомощието си по чл. 150, ал. 1 от Конституцията и да поискате задължително тълкуване на този текст от страна на Конституционния съд (КС). Вярваме, че председателят на КС ще упражни правомощията си по чл. 18, ал. 1 от Закона за Конституционния съд при съобразяване с обстоятелствата и ще осигури максимално бързо произнасяне.


2) Преминаване към прилагане на всички необходими противопандемични мерки на основание Закона за здравето и Закона за защита при бедствия, вместо на основание на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., като по този начин отпадне необходимостта от удължаване на състоянието на извънредно положение по чл. 84, т. 4 от Конституцията без засягане на реакцията на кризата.


Считаме, че всички приложими мерки за ограничаване на пандемията и на нейните последици, могат да се прилагат на основание на Закона за здравето и Закона за защита при бедствия (прилагаме подробен анализ). В случай че има необходимост, тези и други закони могат да бъдат променени, така че да осигурят прилагането на необходимите мероприятия. Пример в това отношение е проектът за изменение в Закона за електронните съобщения, който прилагаме и с който се урежда възможността за проследяване на потенциални носители на вируса и техните контактни лица чрез достъп до трафични данни при спазване на всички необходими гаранции за гражданските права. По този начин, прилагането на всички необходими мерки може да продължи, но не при условията на действие на чл. 57, ал.3 от Конституцията, а в рамките на нормалния правов ред и институционален процес в републиката. Подобна стъпка би била изключително важна за избягване на всякакво съмнение, че противодействието на Covid 19 може да прерасне в пълзящо задушаване на демокрацията и гражданските свободи в страната.


3) Възстановяване работата на местната власт


Належащо е да се уреди възможността общинските съвети и комисиите към тях да се върнат към нормално функциониране. Отново, това изисква преминаване към електронен дистанционен начин на работа и гласуване при гарантиране на необходимата прозрачност и сигурност. За целта предлагаме на Вашето внимание проект за изменения в Закона за електронното управление.


4) Възстановяване работата на съдилищата


Наложително е и възстановяване на работата на съда. Призоваваме за това парламентът да влезе в контакт със съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и да бъдат разработени и приети всички необходими изменения в Закона за съдебната власт и други нормативни актове, които да позволят възстановяване на работата на съдилищата в републиката при условията на максимално прилагане на технологиите за дистанционен достъп и подаване на документи и участие в заседания.


В заключение, считаме, че предложените стъпки са от жизнено значение за рестартиране на нормалния правов ред в републиката и основните й конституционни елементи. За модерната правова държава справянето с кризи (вкл. и пандемии) е част от очакваното й функциониране. Това може да е повод за строги мерки с ограничено действие по време, място и адресати, но не може да бъде повод да се блокира действието на органите, които изграждат фундамента на правовия ред.


Подчертаваме изрично, че подкрепяме принципно необходимостта от прилагане на решителни мерки за предотвратяване на кризата с Covid-19 и ограничаване на последиците от нея, както и на необходимите предпазни мерки по отношение на всички длъжностни лица в цитираните институции. Предложенията ни целят единствено да осигурят прилагането на тези мерки при условията на възстановяване на конституционния ред в републиката. Убедени сме, че една модерна република може да функционира, без да жертва нито своята сигурност, нито своя свободен, демократичен и правов ред.


Приложение 1:


Дистанционно участие и гласуване в работата на Народното събрание в условията на противопандемични мерки


Техническата реализация на дистанционното участие и гласуване в Народното събрание е напълно възможна и има следните аспекти:


1. Вземане на участие в дебата - на пазара съществуват достатъчно системи за конферентни разговори с голям брой участници, където модератор (в случая - председателят на Народното събрание) дава думата по определен ред. За участниците се води протокол на база на свързаните в конферентния разговор.


2. Публичност - публичността е важен аспект от парламентарната дейност. Много системи по т.1 поддържат излъчване на видеоконференцията на живо, като по този начин гражданите и медиите ще могат да следят дебатите и гласуванията.


3. Гласуване и отчитане на кворума - изисква се идентифициране на народните представители по сигурен начин. Това може да стане по два начина:


3.1. В случай че протоколът за безжична комуникация в депутатските карти за гласуване го позволява, може бързо да бъде разработено приложение за мобилен телефон, чрез което да се гласува директно с депутатска карта.


3.2. В случай че протоколът за безжична комуникация в депутатските карти за гласуване не се поддържа от мобилните телефони, е възможно всеки народен представител да закупи квалифициран електронен подпис, с който да използва система за гласуване. Уеб интерфейс за системата за гласуване трябва да бъде разработен в кратки срокове, но това е напълно постижимо.


И в двата случая регистрирането и гласуването може да бъде свързано с вътрешната система за отчитане на гласуванията на Народното събрание. И в двата случая трябва да бъдат взети мерки за мрежова и информационна сигурност (напр. свързване чрез VPN), за да се избегнат опити за злоупотреби.


Правилата по т.1 и т. 2 се отнасят и до дебатите в парламентарните комисии. Гласуването там в момента се осъществява с вдигане на ръка, като много от системите за конферентен разговор поддържат сходни функционалности, така че председателят и сътрудниците към комисията да могат да отчитат гласовете.


С оглед на горното предлагаме следните стъпки:


1. Избор на система за конферентни разговори


2. Възлагане на експресно надграждане на системата за гласуване на Народното събрание за дистанционно гласуване


3. Подготовка на инструкции, в т.ч. във видео формат, към Народните представители за използване на новопредоставените инструменти


4. Тестване на така изградената система за електронно участие и гласуване


5. Въвеждане в експлоатация


Срок за изпълнение: 7 календарни дни.


Приложение 2:


Становище относно прилагането на противопандемични мерки на основание Закона за здравето и Закона за защита при бедствия


Във връзка с направеното предложение на Министерския съвет от 1 април 2020 г. за удължаване на извънредното положение с един месец до 13 май 2020 г. считаме, че тази мярка не трябва да бъде предприемана. В същото време, необходимите, обосновани и пропорционални мерки следва да продължат да действат въз основа на редовното законодателство - Закон за здравето и Закон за защита при бедствия. Възстановяването на всички основни елементи на правовата държава и парламентаризма, на съдебния и парламентарния контрол, е от съществено значение за това България да продължи да бъде демократична държава и след приключването на пандемията. Конституционните права на гражданите не трябва да бъдат суспендирани за неопределено време и то без прилагане на достатъчно ясни законови стандарти и гаранции. Обществената приемливост на мерките, свързани с ограничаване на свободата на придвижване, свободата на събранията и на определени икономически дейности зависи от това наложените ограничения да са адекватно фокусирани, да са достатъчно прецизни и ясни, и да са ограничени във времето. Подкрепата за ограничителните мерки е функция не на увеличената наказателна и административна репресия, а на разумността, оправдаността и необходимостта на предприетите конкретни мерки.


Предлагаме Министерският съвет да излезе от сивата зона на извънредното положение и извънредното законодателство и да предприеме необходимите мерки за справяне с кризата по реда на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) - да предложи прекратяване на извънредното положение след 13 април като същевременно вземе решение за обявяване на бедствено положение по смисъла на чл. 48, ал. 1 ЗЗБ и чл. 50а: "Министерският съвет по предложение на министъра на вътрешните работи обявява с решение бедствено положение на територията на повече от една област или на територията на цялата страна."


Бедственото положение може да бъде въведено на цялата територия на страната за срок първоначално от 15 дни, както и да бъде удължено до един месец. Пандемията, причинена от коронавируса, изцяло попада в дефиницията на бедствие по смисъла на закона (чл. 2): "Бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото." В § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби, изрично е уточнено, че природните явления включват и "масови заболявания от епидемичен и епизоотичен характер" - т.е. изцяло съответстват на състоянието, в което се намира обществото.


При обявяване на бедствено положение, за да се гарантира адекватна законова защита на правата, като се прилагат и необходимите, разумни и съразмерни ограничения, заповедите, издавани от министъра на здравеопазването следва да се съобразяват не само с противоепидемичните мерки по чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, но и с чл. 52 от ЗЗБ, който допуска следните ограничения на правата:


При обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:


- правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;


- правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;


- свободата на движение и пребиваване в определена част на територията, застрашена или засегната от бедствието;


- правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи.


При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат предприети:


- временно извеждане на лица, животни и изнасяне на имущества от определената територия;


- забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии;


- незабавно извършване на строежи, строителни работи, теренни преустройства или отстраняване на строежи за намаляване или предотвратяване на заплаха, произтичаща от бедствието;


- грижи за децата и хората в неравностойно положение, ако тези грижи не могат да бъдат осъществявани в условията на бедствено положение от хората, които обичайно ги полагат;


- приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и спасителните екипи;


- евакуация и/или разсредоточаване;


- временно настаняване на лица, пострадали (засегнати) от бедствието, в сгради с друго предназначение за срок до 6 месеца.


Прилагането на режима на бедственото положение предполага и прилагането на мерки за възстановяване и ресурсно осигуряване с публични средства, за подкрепа на гражданите и бизнеса, за активно сътрудничество с представителите на бизнеса и гражданското общество (Глава шеста и Глава седма от ЗЗБ). За осъществяването на тези мерки също не е необходимо въвеждането на извънредно положение.


Остава неясно защо при наличието на относително ясна законова уредба на бедственото положение в общото законодателство е необходимо продължаването на извънредното положение по един бланкетен начин, който крие рискове от сериозни злоупотреби с власт и ресурси.


Излизането от състоянието на извънредно положение с неговата конституционна и законова неопределеност и свързаните с това рискове чрез преминаването към съществуващия законов режим на бедственото положение с неговите ясни процедури и протоколи за действие ще има няколко позитивни ефекта:


- ще възстанови правовия характер на държавата като премахне широката дискреция в правомощията на държавните органи;


- ще има ясни законови стандарти и гаранции при ограничаването на основни конституционни права;


- ще възстанови нормалния ритъм на работа на парламента (правителството ще е подложено на системен парламентарен контрол и открит законодателен процес) и на съдилищата (ще има адекватен съдебен контрол върху актовете на държавните органи).


Това ще е стъпка към възстановяване на политическата нормалност и спокойното функциониране на институциите и процесите в обществото след преминаването на кризата.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (274)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2303 Неутрално

  Добре, че тия другари са далеч от властта! С призиви от рода "дайте да спазваме някаква карантина" за да има демократичен ред, ще се докараме даже по-надолу от Италия и Испания!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 2. 2 Профил на Мишо Петров
  Мишо Петров
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Добре, че никой, освен Дневник, не им дава думата на тия... Гледам ги, едвам събират по няколко коментара, колко ли гласа ще са това?

 3. 3 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 360 Неутрално

  До коментар [#2] от "Мишо Петров":

  Ми горе долу броят на коментарите е равен на броя на гласоподавателите.

  Common sense !
 4. 4 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1852 Весело

  За умнокресливците най-опасното е, че в България апокалипсис покрай коронавируса няма и не се набелязва. Няма как да изкарат поне едно мижаво дивидентче от това, ама никак не им се получава. Затова и от отчаяние пеят в хора на какиното, който съвсем се оля!

  И се получава нещо съвсем необяснимо- когато Европа полудя от бежанците, България почти не го усети. Сега, когато светът полудя от коронавируса, България пак е малко като оазис (сакън, да не я урочасам!).
  И то при такива некадърни управляващи, както с пяна на устата ни убеждават лилавите ни "експерти".
  Та искам да кажа своето дебилско мнение- за България ще бъде добре, ако умнокресливците колкото може по-дълго ругаят управляващите. Щото ругатните им ще спрат, ако на власт дойдат червените им братовчеди по болшевишка линия.
  Не че е възможно, де...

 5. 5 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2303 Неутрално

  За умнокресливците най-опасното е, че в България апокалипсис покрай коронавируса няма и не се набелязва. Няма как да изкарат поне едно мижаво дивидентче от това, ама никак не им се получава. Затова и от отчаяние пеят в хора на какиното, който съвсем се оля!И се получава нещо съвсем необяснимо- когато Европа полудя от бежанците, България почти не го усети. Сега, когато светът полудя от коронавируса, България пак е малко като оазис (сакън, да не я урочасам!). И то при такива некадърни управляващи, както с пяна на устата ни убеждават лилавите ни "експерти".Та искам да кажа своето дебилско мнение- за България ще бъде добре, ако умнокресливците колкото може по-дълго ругаят управляващите. Щото ругатните им ще спрат, ако на власт дойдат червените им братовчеди по болшевишка линия.Не че е възможно, де...
  —цитат от коментар 4 на Дон Кихот


  ++++++++++++++
  Чул те Господ!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 6. 6 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1767 Неутрално

  За пореден път...много казано за умнокрасивите и нищо по същество за предложенията им.

  А те са съвсем рационални и разумни и в полза на нацията.

  Но не би - българите, изглежда, предпочитат да им натресат 10 милиарда дълг, който ще изплащат и да могат да продължат да псуват управляващите, но не и да поискат и дори наложат ефективен контрол върху това как се харчат тези пари.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 7. 7 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  До коментар [#4] от "Дон Кихот":

  “ За умнокресливците ...”
  ——
  Ма то вярно много залюпени, горките... изчетох им почти целия ферман. Не се учудвам, че не са на власт... и това може би обяснява как може тия, дето са на власт, да са на власт.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 8. 8 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2303 Неутрално

  За пореден път...много казано за умнокрасивите и нищо по същество за предложенията им.А те са съвсем рационални и разумни и в полза на нацията.Но не би - българите, изглежда, предпочитат да им натресат 10 милиарда дълг, който ще изплащат и да могат да продължат да псуват управляващите, но не и да поискат и дори наложат ефективен контрол върху това как се харчат тези пари.
  —цитат от коментар 6 на Боби Колев


  Ти май не си чел какво са написали?!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 9. 9 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 946 Неутрално

  Предлагам Ристьо да събере всички членове но ДБ, да отидат пред Президетската сграда, да коленичат пак, па да се пльоснат по очи, да се награбят с русофилите и да отидат на Шипка. Да се нацелуват и беж в храмовете да нацелуват и иконите и поповете ченгета, подопечни на Гундяев.
  После, да ходят в русия за лечение и ваксина!

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 10. 10 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 999 Неутрално

  Забравили са да включат и призив за "световен мир" (ако се сещате за задължителната тема за "борба" на кандидат-миските във филма "Мис таен агент" със Сандра Бълок).

  Знанието е сила, информацията - власт
 11. 11 Профил на Червен дисибар
  Червен дисибар
  Рейтинг: 345 Неутрално

  Пак квичене, плюене и нагнетяване на напрежение. Много добре пригласяте на БСП, другарите са доволни от по-малките си братя.

 12. 12 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1852 Весело

  Най-доброто качество (от гледна точка на управляващите) на лилавите умнокресливци е, че не могат да проумеят, колко са ретроградни, неадекватни и инфантилни.
  Затова и абсолютно безопасни и безперспективни като политически субект!
  Това е добре за управляващите, но не е добре за България- мотаейки се в краката, отлагат във времето възникване на истинска опозиция. А такава е жизнено необходима.
  Същото , между другото е валидно и за червените им близнаци- болшевишката секта на комунистическите капиталисти.

 13. 13 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2303 Неутрално

  Пак квичене, плюене и нагнетяване на напрежение. Много добре пригласяте на БСП, другарите са доволни от по-малките си братя.
  —цитат от коментар 11 на Червен дисибар


  Ти остави, ами и изледванията показват, че 2/3 от народа одобрява мерките на правителството! Как няма да изкукаш и да си измисляш катастрофи?!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на dzenlandia
  dzenlandia
  Рейтинг: 8 Неутрално

  В последния месец почти няма позиция на БСП, която да не е яростно подкрепена след това от ДБ. Преди поне гледаха да се прикриват, но явно вече сме на друг етап. До такава степен са заслепени от злоба и омраза ДБ и феновете им, че дори не могат да осъзнаят в какво са се превърнали.

 17. 17 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2500 Неутрално

  Мамо, тези хора защо не си купуват санаториуми?

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2303 Неутрално

  В последния месец почти няма позиция на БСП, която да не е яростно подкрепена след това от ДБ. Преди поне гледаха да се прикриват, но явно вече сме на друг етап. До такава степен са заслепени от злоба и омраза ДБ и феновете им, че дори не могат да осъзнаят в какво са се превърнали.
  —цитат от коментар 16 на dzenlandia


  В нищо. В нищо са се превърнали.

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. В последния месец почти няма позиция на БСП, която да не е яростно подкрепена след това от ДБ.
  —цитат от коментар 16 на dzenlandia


  Като например замразяването на цените ли?

  Кое точно имаш предвид от конкретната статия, ще може ли да видим?

 23. 23 Профил на shlokavica
  shlokavica
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Тия ако продължават да се излагат ще станат като герб.

  Невалидно потребителско име. Моля използвайте само латиница, цифри, точка или "_". само предатели и безродници останаха
 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1861 Неутрално

  За мене тези предложения са добри. Не разбирам защо почти всички до тук се нахвърлят с такава злоба. Всъщност донякъде ми е ясно, защото не четат, а действат първосигнално.

 26. 26 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1767 Неутрално

  [quote#8:"lz2"][/quote]

  Напротив, четох го.
  За съжаление са се уляли в детайлите - нещо, което лесно мога да разбера, защото самият аз имам склонност да го правя.
  Но съществените им искания са право в десятката - парламентът ТРЯБВА и МОЖЕ да работи.
  Местната власт ТРЯБВА и МОЖЕ да работи.
  Съдилищата ТРЯБВА и МОГАТ да работят.
  Без тези неща Бъгария е на практика обратно в средновековието.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 27. 27 Профил на shlokavica
  shlokavica
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#4] от "Дон Кихот":
  До коментар [#5] от "lz2":
  До коментар [#10] от "pag":

  Ей, докато не фалирате тази държава няма да се спрете нали?!
  Сещам се едно време какви директори и приближени имаше, сега сте по-зле.


  Невалидно потребителско име. Моля използвайте само латиница, цифри, точка или "_". само предатели и безродници останаха
 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на shlokavica
  shlokavica
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#24] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  Лекувай си обсесиите, защото газиш в рехави лайни, не пиеш боза. Прекалено често си по-неадекватен от другия отбор, точно колкото демократическата партия в САЩ.

  Невалидно потребителско име. Моля използвайте само латиница, цифри, точка или "_". само предатели и безродници останаха
 30. 30 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1251 Весело

  "възстановяване на нормалния конституционен ред"

  Образцово ползване на гьобелсови техники за напреднали - така изплющяно един вид изобщо нема кво да обсъждаме дали конституционния ред е нарушен щото нали, 'очевидно' е.

  Ама свършиха балъците, вече и за под опашката става трудно класирането :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. До коментар [#24] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":Лекувай си обсесиите, защото газиш в рехави лайни, не пиеш боза. Прекалено често си по-неадекватен от другия отбор, точно колкото демократическата партия в САЩ.
  —цитат от коментар 29 на shlokavica


  Благодаря, приятелю. Отдавна се надявах на компетентото мнение на някой анонимник да сложи ред в живота ми!

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 35. 35 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 595 Неутрално

  Абе, идиоти, не разбрахте ли, че нашите фатмаци се справят "добре" с вируса, понеже не отчитат вярно от какво са починали хилядите други - по 15 на час?

 36. 36 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1767 Неутрално

  [quote#31:"Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките"][/quote]

  Аз все повече си мисля, че това са съвсем щатно платени тролове.
  Говоря всеки ден с непознати и естествено срещам хора с различни гледни точки и ценосттни системи.
  Никой не изпада в екстремност и персонални нападки задето имам различно виждане от тях.
  А тези тук пилят сякаш животът им зависи от това.
  И не е толкова важно какво се казва, важното за тях е, че казващия е комуне, идиот, лъжец и т.н.
  За мен това са тролове.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 37. 37 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 794 Неутрално

  Съвсем разумни предложения, които калинките от НС вече шкартираха.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 40. 40 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1767 Весело

  До коментар [#36] от "Боби Колев":Ако се държите като курви няма как да се сърдите ако всички се отнасят към вас все едно сте курви. Герберските тролове сте жалки.
  —цитат от коментар 38 на shlokavica


  Какъв герберист, бе глупчо, аз съм далече от България и далече от политиката й,
  Вълнуват ме хората и истинските проблеми защото имам родители и роднини там.
  Ама сте едни...прекрасна илюстрация на казаното от мене, впрочем - не е важно какво казвам, важното е да съм лош :-)

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 41. 41 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1767 Весело

  [quote#39:"Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките"][/quote]

  Ами не...точно затова не мисля, че са спонтанно промити...срещам всякакви хора - в друга цивилизация, вярно, но все пак хора - и такава упоритост и целенасоченост просто не съществува сама за себе си.

  Икономедия е във война, а аз имам познати в БГ, които казват, че са спрели да четат Дневник - отчасти заради спадналото качество на материалите и най-вече заради "зверилника" отдолу.

  На война като на война...

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2500 Неутрално

  До коментар [#32] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":Ти си анонимен в този форум. Не виждам три имена, ЕГН и биография. Лицемерен и лъжлив анонимник, няма ли да ходиш да защитаваш циганите в някоя друга тема?
  —цитат от коментар 34 на shlokavica


  А. той е ужасът на Демократична България. Чудят се как да де отърват от неговата помощ, а пък те са хора хуманни и нямат кой знае какъв избор.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 44. [quote#39:"Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките"]
  —цитат от коментар 41 на Боби Колев
  Ами не...точно затова не мисля, че са спонтанно промити...срещам всякакви хора - в друга цивилизация, вярно, но все пак хора - и такава упоритост и целенасоченост просто не съществува сама за себе си.Икономедия е във война, а аз имам познати в БГ, които казват, че са спрели да четат Дневник - отчасти заради спадналото качество на материалите и най-вече заради "зверилника" отдолу.На война като на война...[/quote]

  Не, гледай ся - анонимният форум извиква най-лошото у някои индивиди като поведение.

  Аз пък имам една теория напоследък, понеже си живея в БГ-то, и срещам хора. Начи, да не ме лъже паметта, но гербав не познавам. В смисъл, знам някакви дето са им баш дейци - кандидати по листите им и т.н. За тях ясно. Не ги и познавам чак толкова, че да завържа лаф-моабет. Но друг нормален човек, който да гласува за ГЕРБ не познавам.

  Та това ме навежда над мисълта, че за обикновения човек, да гласуваш за ГЕРБ е срамно. Но го правят за нещо, все пак. Каквото и да е, причините очевидно не са добри, щом ги е срам да се разкрият в истинския живот. И .... тук идва на помощ форума на Дневник: мястото където можеш да си гербав без срам 😁😃😁

 45. 45 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4146 Любопитно

  До коментар [#4] от "Дон Кихот":

  "....Щото ругатните им ще спрат, ако на власт дойдат червените им братовчеди по болшевишка линия."


  „Понеже ГЕРБ зададоха такъв тон на дебата и понеже отново се връщаме към миналото – да си говориме какво се е случило и ролята на БКП, а в крайна сметка като една дясна партия е малко странно хората, водещите лица в нея да са бивши членове на партията, която… в крайна сметка са били родени, отгледани и най-вече която ви е хранила и която сега плюете”, заяви Стойнев.
  След това той започна да изрежда: „Константин Попов – член на БКП, Пламен Манушев – член на БКП, Пламен Нунев – член на БКП, Емил Христов – член на БКП, Димитър Главчев – комсомолски секретар, Владимир Тошев – член на БКП; бащата на Цветан Цветанов, който е бил шофьор на Григор Шопов – човекът от Държавна сигурност, който Ви е хранил; майката на нацията г-жа Цецка Цачева – член на БКП.”

  Даниел Кирилов от младото поколение на ГЕРБ пък беше общински съветник от БСП, припомни Стойнев.

  По думите му не било редно да припомня и как Антон Тодоров е описал семейството на министър Лиляна Павлова.

  „И това, което г-н Биков говори за перлата в короната – г-н Бойко Борисов, който е напуснал МВР, за да остане член на партията, но това, което правите в момента ясно показва вашия морал”, каза още Драгомир Стойнев.


  Обаче има хора във форума, които все още си вярват, че има някаква особена разлика в престъпния манталитет на това, по съществото си единно, явления, което предствляват различните глави на комунистическата номенклатура и продължават да хранят болни сантименти, тип: ако не бяха тези, помните ли ги онези....

 46. 46 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2034 Неутрално

  [quote#6:"Боби Колев"]За пореден път...много казано за умнокрасивите и нищо по същество за предложенията им./quote]Че на теб не ти ли е направило впечатление, че това нещо си върви от години. Малоумни, но много долни (също като Борисов, между другото) тролове са превзели форума и прикриват безмозъчното си храчене като някакви уж размисли. Разбира се, научили са се да си прокарват обидите по такъв начин, че овчедушния главен модератор да не ги трие, зер няма откровени псувни, следователно може да виреят. А всичките тези безмозъчни тролове са за перманентен бан, защото те не допринасят с нищо за дискусията. Те са с главна цел тук да пишат абсолютно едни и същи долни клевети и нападки по ДБ. Обаче овчедушния главен модератор банва мен по подразбиране, понеже преди години съм обидил редакцията (което, разбира се, дори не е и вярно, просто глупакът се има за "редакцията"). А същите тези тролове, които не са казали нищо смислено, са се разпасали като бейове и са завзели всички теми. Гледай само каква помия се е изляла тук.
  —цитат от коментар 18 на Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките


  Стюпи, форума най накрая е 'превзет' от хора дето, могат да мислят.
  То кой е трол се вижда.
  ДБ сте ......

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 47. 47 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 999 Неутрално

  [quote#24:"Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките"][/quote]

  Патенце, не се занимавай с мен, както е известно, аз съм дърт прост фашага, расист, хомофоб и, о, ужасТ, закоравял консерватор.
  Излишно е да ми пействаш турболибералния катехизис и да се мъчиш да ми прилагаш елементарни хватки от наръчника на младия агитатор, които са ти набили в кухата главица по време на дресировките в щатско

  Знанието е сила, информацията - власт
 48. 48 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 959 Неутрално

  много навремена и адекватна реакция, но ми се струва че трябва да се обърнат и към европейските институции, мутренскат партия не е по различна от орбановата. герберасите трябва да бъдат изхвърлени от ЕНП.

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 49. 49 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 999 Неутрално

  До коментар [#4] от "Дон Кихот":До коментар [#5] от "lz2":До коментар [#10] от "pag":Ей, докато не фалирате тази държава няма да се спрете нали?!Сещам се едно време какви директори и приближени имаше, сега сте по-зле.
  —цитат от коментар 27 на shlokavica


  Регистриран преди два дни?
  Плувай.........

  Знанието е сила, информацията - власт
 50. 50 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 2394 Неутрално

  Манифестът развива идеите на Румен Радев как народът не трябвало да бъде притискан от управляващите, защото гладът щял да надделее над страха и... Тогава на оружие, братя, да ги изметем тия. Манифестът е солидна подплата за неговия апел. Манифестът подсказва, че, може би един мозъчен тръст подхранва Корнелия, Радев и Демократична България. И няма как иначе. Местните избори показаха тясна координация и синхронизация.

 51. 51 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4146 Любопитно

  "И се получава нещо съвсем необяснимо- когато Европа полудя от бежанците, България почти не го усети. Сега, когато светът полудя от коронавируса, България пак е малко като оазис (сакън, да не я урочасам!)."

  За "бежанците", нещата са твърде обясними - първо, те не са се стремили никога да останат в нашата страна, тяхната цел е била съвсем друга, през нас минават транзит, а са минали наистина много такива ! Второ, поради определена поза, в която изпадна премиера ни, а и още е , спрямо турския султан, ми е неудобно да коментирам темата по - нататък като българин.....
  По отношение на Ковид - а: самото убеждение на повечето българи, съчетано със страха от зараза е, да си стоят изолирани и да се пазят, нещо, което е напълно правилно ! Бъгаринът е изстрадал човек, с житейска мъдрост в подобни кризи, които притежават малко други народи не само в Европа, но и света изобщо ! Ограничителните мерки са именно с тази насоченост ! Извън тях, управляващите не могат да предложат абсолютно НИЩО друго - нито тестове, нито медицински медикаменти в случай на сериозна вълна от заразени, нищо ! В икономически аспект бутафорията е пословична - там се дава на почетния, вълка, ДП ! Всичко друго е безмислено да го коментираме.....

 52. 52 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 959 Неутрално

  Добре, че никой, освен Дневник, не им дава думата на тия... Гледам ги, едвам събират по няколко коментара, колко ли гласа ще са това?
  —цитат от коментар 2 на Мишо Петров


  дано дневник е по-голям от всичко останали взети заедно, а и ако те не бяха тук и дневник нямаше да е толкова голям.
  знам че за вас проста*ите винаги интелигентите хора са ви били най-големият проблем, но ние няма как да изчезнем както и вие за съжаление, така че го приемете.

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. Манифестът развива идеите на Румен Радев как народът не трябвало да бъде притискан от управляващите, защото гладът щял да надделее над страха и...
  —цитат от коментар 50 на nik_77.


  Ми не, не го развива. "Манифестът" е пределно конкретен какво развива. Ма пусти недялково-гербави опорни точки: нали трябва да ги повтаряте безмозъчно.

 56. 56 Профил на Boriana Gecheva
  Boriana Gecheva
  Рейтинг: 12 Неутрално

  До коментар [#6] от "Боби Колев":

  Като обикновена, средно интелигентна гражданка, след като прочетох призива ми прави впечатление, че в повечето от предложенията се срещат изразите "да се разработи", "да се промени правилника". Епидемията едва ли ще чака, докато се наумуваме. Да не говорим за подхвърляния за снабдяване с програми, за което сигурно ще трябва да се спазва Законът за обществени поръчки. Колко време ще е необходимо, за да се изпълнят всичките "да се..."? И колко пари все пак? И За това призивът мълчи. В твърде голям синхрон с изказванията на Нинова и Сие.

 57. 57 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 793 Неутрално

  Долу либералната демокрация, да живее световната Корона! :-))

 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 60. 60 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 2394 Неутрално

  Манифестът използва същата идеологическа платформа и същите по-общи внушения. Как се нарушавал конституционния ред и пр. Наистина ги доразвива и конкретизира. Очакваше се. Инак Радев стоеше някак самотен и обезличен. Заедно с Корнелия само.. Остана им да се допълват взаимно. Спорно е кой пръв поде, например, темата за празната хазна. Корнелия или Радев.

 61. 61 Профил на shlokavica
  shlokavica
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#58] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  Като прогресивен трябва да знаеш, че комунистите не обичат да отговарят на редниците. Лафът беше:
  "Редниците да си мълчат". После стана:
  "Бедните да си траят."

  Невалидно потребителско име. Моля използвайте само латиница, цифри, точка или "_". само предатели и безродници останаха
 62. Манифестът използва същата идеологическа платформа и същите по-общи внушения. Как се нарушавал конституционния ред и пр. Наистина ги доразвива и конкретизира. Очакваше се. Инак Радев стоеше някак самотен и обезличен. Заедно с Корнелия само.. Остана им да се допълват взаимно. Спорно е кой пръв поде, например, темата за празната хазна. Корнелия или Радев.
  —цитат от коментар 60 на nik_77.


  Ама в смисъл, ако е празна хазната, не бива да се казва, или.... Каква точно е гербавата теза?

 63. 63 Профил на Dexx
  Dexx
  Рейтинг: 584 Неутрално

  Ако някой се е съмнявал, че ГЕРБ плаща за коментари в Дневник, това което се случва под статия като тази, разбива всички съмнения.
  Събота... 8 часа сутринта... 40+ коментара само в една посока: колко са тъпи ДБ и как никой не се интересува от тях. А да, и колко е непогрешимо правителството.
  Смешни сте бе момчета и момичета.
  А иначе по самата статия: съвсем нормални предложения.

  “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
 64. 64 Профил на Boriana Gecheva
  Boriana Gecheva
  Рейтинг: 12 Неутрално

  До коментар [#21] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  А ти нима се имаш за нормален? Нее, грешиш.

 65. 65 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4146 Любопитно

  До коментар [#59] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  "...Само по тази тема е достатъчен един ФАКТ: Борисов обяви Тодор Живков за свой университет. Това не е лъжа от сорта на "ДБ се коалира с БСП", това е чист факт, колкото фактите могат да бъдат факти. Още тук, би следвало всеки, който действително е антикомунист, да си бие камшика от агитката, подкрепяща тази пасмина. Но не би. Тях ги движи нещо съвсем друго, със сигурност не е рациото и погледа към обективната реалност."

  А, не, ще кажат дребните, покварени душици, скитащи като сенки из форума ! Това не го е казал Шефа ! Това са гнусни, долни инсинуации на умно - красивите, на Да България, на Радан, Христо Иванов.....Те са "лилявите"....Ние сме в народната партия, автентични десни демек......
  И номерът минава, когато се сменят във властта с братчедите от традиционното БКП - всеки плаши електората си с с другия ! Ама ако дойдат почтенни хора, какво правим с кочината и ОПГ - то на почетния във властта ?

 66. 66 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 613 Неутрално

  Дневник коректно беше да публикувате и призива на медиците от Световната здравна организация в никакъв случай да не се разхлабват мерките за да могат цигарите да разберат какъв президент са си избрали. Те го мислели за летец, а той бил професор доктор на медицинските науки. Благодаря на всички които избраха генерал Румен Решетников.

 67. 67 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2034 Неутрално

  Манифестът развива идеите на Румен Радев как народът не трябвало да бъде притискан от управляващите, защото гладът щял да надделее над страха и... Тогава на оружие, братя, да ги изметем тия. Манифестът е солидна подплата за неговия апел. Манифестът подсказва, че, може би един мозъчен тръст подхранва Корнелия, Радев и Демократична България. И няма как иначе. Местните избори показаха тясна координация и синхронизация.
  —цитат от коментар 50 на nik_77.


  Вече век е все така, държавата започва да се стабилизира, да върви нагоре, успешно да преодолява кризи, но се появяват едни кресливи маргинали или анархолиберали заплтени отвън и спретват я бунтове (1923), я директно посрещат чужда армия (1944).
  Сега лъжливите десни са се съюзили с БСП(пРезидента). Тук пишат срещу путлер, а са в коалиция с българските путлеристи.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 509 Неутрално

  "Доколкото като препятствие за въвеждането на дистанционно електронно гласуване се сочи текстът на чл. 81 от Конституцията, който в своите ал. 1 и 2 употребява "присъстват", респ. "присъстващи", според нас здравият разум изисква тези понятия да се тълкуват в смисъл на участие в работата, а не на физическо местонамиране. "

  Има ли от тези, писали декларацията някой юрист? Защото ако има веднага ще им каже, че сегашната Конституция не допуска НС да работи дистанционно, а също така и да се гласува дистанционно. Да се бяха сетили преди да предложат поправка в Конституцията, а не постфактум.

 70. До коментар [#21] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":А ти нима се имаш за нормален? Нее, грешиш.
  —цитат от коментар 64 на Boriana Gecheva


  Кажете, г-жа, на базата на какви компетенции и критерии достигнахте до тоз ми ти извод?

 71. 71 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3073 Неутрално

  Предложенията са навременни ,но няма кой да ги чуе . Милиционерите си искат диктатура . Ако може още няколко генерали да ни плашат всяка сутрин . Най-лесно се управлява със страх.

 72. 72 Профил на Boriana Gecheva
  Boriana Gecheva
  Рейтинг: 12 Неутрално

  До коментар [#26] от "Боби Колев":

  Кметът на Бургас, а и колегите му в другите градове, местна власт ли са? Според мен, да. Работят ли? Да. РЗИ работят ли? Да. Социалните служби работят ли? Да. За данъчните служби да не говорим. Съветите по образование или както си наричат там, също действат. Въведе се дистанционно обучение и се отчитат добри резултати. А пък съдилищата май също работят, дори за неудоволствие на някои. Е, тогава коя местна власт не работи?

 73. 73 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2034 Неутрално

  До коментар [#6] от "Боби Колев": Като обикновена, средно интелигентна гражданка, след като прочетох призива ми прави впечатление, че в повечето от предложенията се срещат изразите "да се разработи", "да се промени правилника". Епидемията едва ли ще чака, докато се наумуваме. Да не говорим за подхвърляния за снабдяване с програми, за което сигурно ще трябва да се спазва Законът за обществени поръчки. Колко време ще е необходимо, за да се изпълнят всичките "да се..."? И колко пари все пак? И За това призивът мълчи. В твърде голям синхрон с изказванията на Нинова и Сие.
  —цитат от коментар 56 на Boriana Gecheva


  Как да не е казано колко време, рекли и са отсекли:

  "Срок за изпълнение: 7 календарни дни."

  Ам чи това е програмен документ, цяла нощ са го мислили, съгласували са го с Нинова, с пРезидента, с решетката...

  Слава богу, че не са на власт.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 74. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 75. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 76. 76 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 999 Любопитно

  До коментар [#49] от "pag":Да беше си останал в Казахстан, потапяй...
  —цитат от коментар 54 на shlokavica


  Какъв Казахстан те гони бе, смартбюти?

  Знанието е сила, информацията - власт
 77. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 78. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 79. 79 Профил на norman_granzz
  norman_granzz
  Рейтинг: 8 Неутрално

  По план за една нощ "демокрацийките" по света осъмнаха диктатури и куп НОВИ профили жабешки пляскат че водата в тенджерата е с прекрасна температура за плуване и с "драконовски мерки" трябва да се "бори" вируса-параван.

  Най-добрата порода овца специална гмо селекция: докато пляска одобрително и в захлас с изплезен език, сама се стриже и си плаща за привилегията!

 80. 80
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 81. 81 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 999 Неутрално

  [quote#58:"Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките"][/quote]

  Зная, че за теб този въпрос е особено болезнен, защото си толкова необуздано неадекватен, че се налага да се пререгистрираш поне веднъж седмично.
  Останалият свят не е така, замислял ли си се защо?
  Ма къде съм тръгнал и аз да търся рефлексия у високоговорител?

  Знанието е сила, информацията - власт
 82. 82 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2034 Весело

  До коментар [#74] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  Така е "Едно просто момче от Банкя накара ДБ да му лижат подметките"

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 83. 83 Профил на Dexx
  Dexx
  Рейтинг: 584 Весело

  До коментар [#75] от "hodounski":

  "Тикви, вие не спите ли ?"
  Под строй са. Всичкото елит станало рано да громи врага 😁.
  Може би им плащат овъртайм.


  “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
 84. Колко време ще е необходимо, за да се изпълнят всичките "да се..."? И колко пари все пак?
  —цитат от коментар 56 на Boriana Gecheva


  Да ве, колко ли време и пари ще е необходимо дапутати и общинари да си работят, щото са на работа, верно...?

 85. 85 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 509 Неутрално

  На тези са им сбъркани приоритетите. В сегашния момент основен приоритет е запазване живота и здравето на хората.
  Чакам конкретен пример за злоупотреба с власт или репресии над граждани, несвързани със спазването на карантината. Или трябва само де се намират в приказка, както и онзи с вечно вкиснатата физиономия.
  В ситуацията на пандемия, хората се разделят на две групи: едните работят активно и помагат на другите според възможностите си, а другите сегят отстрани, дуднат и критикуват първите. Само че по нищо не личи, че биха се справили по-добре след като от началото наддадоха вой срещу извънредното положение. Към тези вторите спада пРезидентът и гръмогласната, но малобройна извънпарламентарна опозиция. То не бяха изказвания, декларации и т.н. Къде бяха обаче да предупредят правителството за запасяване с предпазни средства, както и за закупуване на апаратура? Критикарски реакции пост фактум.

 86. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 88 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1251 Весело

  Другари, пуснете СПЕШНО цъкачката, умнокрасивитета е подивял и беснее че балъците свършиха и вика на всичко дето мърда извън сектата 'трол', дайте им живителен метадонец на смартбютитата, нека сме хуманни!

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 89. 89 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 999 Весело

  Десебарките се събудиха към 10 часа, потъркаха гуреливи очи, опънаха по една армеева чорба против махмурлук и вече се дивят, че нормалните граждани стават по-рано.
  Сладури.

  Знанието е сила, информацията - власт
 90. 90 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2034 Весело

  До коментар [#86] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  Вземи пак кажи, че нинова е права, та да се обозначиш от кои си.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 91. 91 Профил на Бисер Асенов
  Бисер Асенов
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#25] от "stedim":

  На работа са, трябва да се яде.

 92. 92 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 999 Весело

  [quote#87:"Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките"][/quote]

  "....не значи, че на някой извън тоя форум му пука какво се случва тук....."

  Турих ти плюс, когато си прав (наистина уникално явление, непременно трябва да се отбележи!) - прав си.
  Наистина на никого не му пука за вашите глупости, ние само се забавляваме тук.....

  Знанието е сила, информацията - власт
 93. 93
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 94. 94 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 2394 Неутрално

  Темата за "празната" хазна е типична фейк новина. Защото не е празна. Брандираният с американското знаме мисли, че наистина е празна? Салдото към 31 март е 1 милиард долара. Това по напълно проверими данни. Нещо не се разбира той от ДБ ли е или от БСП? Че скочи да брани Корнелия и Радев?

 95. 95 Профил на ndb
  ndb
  Рейтинг: 313 Неутрално

  Тези са толкова несъстоятелни, че просто нямам думи. Изобщо някой интересува ли се от тези, освен порно звездата с играчките?

  Преди да се замислиш дали правиш нещата правилно, се замисли дали правиш правилните неща!
 96. 96
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 97. 97
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 98. 98 Профил на ndb
  ndb
  Рейтинг: 313 Неутрално

  До коментар [#6] от "Боби Колев":

  Кое е разумното? Комисии да заседават вкл да обменят секретна информация по скайп или по уотсап? Ти верно ли само толкова имаш у главата?!

  Преди да се замислиш дали правиш нещата правилно, се замисли дали правиш правилните неща!
 99. 99
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 100. До коментар [#6] от "Боби Колев":Кое е разумното? Комисии да заседават вкл да обменят секретна информация по скайп или по уотсап? Ти верно ли само толкова имаш у главата?!
  —цитат от коментар 98 на ndb


  Що реши, че ще е скайп и уатсъп? ДБ, като политическата сила, свързана най-тясно с ИТ сектора, предложи техологична помощ. Безплатно. Пък и що реши, че ще обменят секретна информация, Айнщайн? Нещата, които обсъждат в тези комисии, повечето са публично достояние.

  Я кАжи ся, тая опорка ти ли я изобрети, или вече мислител нИдялко ви я е спуснал?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK