Задължението за носене на маска – поредният правен абсурд

Гражданите могат да бъдат глобени и за носене, и за неносене на маска на открити обществени места.

© Юлия Лазарова

Гражданите могат да бъдат глобени и за носене, и за неносене на маска на открити обществени места.Текстът е от страницата на адвокат Петкова и е по повод повторната заповед на министъра на здавеопазването - № РД 01-197/11.04.2020 г., с която се въвежда задължение на обществени места за носене на маска или друго средство, покриващо носа и устата. Заглавието е на "Дневник".


В самото начало на кризата с разпространението на коронавируса у нас министърът на здравеопазването в рамките на своите правомощия по закон предприе множество противоепидемични мерки. Към онзи момент беше налице тяхната безспорна необходимост, тъй като гражданите решиха да се възползват от наложената карантина като вид отпуск и започнаха да посещават масово закрити публични места като молове, заведения и кина, където е налице висок риск от заразяване. Разбира се, за всеки беше ясно, че спешно е необходимо да се разпореди преустановяване посещението на такива места с очакване, че впоследствие ще бъдат предприети и адекватни икономически мерки.


В последните седмици обаче Националният оперативен щаб отбеляза остро повишаване на заболеваемостта. Според това, което до момента науката знае за инкубационния период на COVID - 19, тази тенденция е и логична, но тя предизвика паника сред населението и българските власти. Последните от своя страна започнаха хаотично приемане на нови и нови противоепидемични мерки, преди да са осигурили ефективното прилагане на предишните, създавайки правен безпорядък и
поставяйки юристите в позиция да търсят тълкуване на взаимно изключващи се разпоредби.


Именно това се случи и с новата заповед на министъра от 11.04.2020 г., с която се разпорежда задължително носене на маска или друго средство, покриващо носа и устатата от лицата, намиращи се в закрити или на открити обществени места. За неизпълнение на това задължение е предвидена глоба в размер на 300 до 1000 лв. Оказва се, че тази заповед се намира в колизия със закон и поначало на това основание тя не може да се приложи.


Това обаче не е най-сериозният проблем, който се повдига с вменяването на това задължение. Той е свързан с факта, че при едновременното наличие в правния мир на задължение за носене на маска или друго средство, покриващо устата и носа, и забраната за това, уредена в закон, води до парадокса, че гражданите могат да бъдат глобени и на двете основания, а в рамките на съдебно обжалване съответният съд ще решава законосъобразността на наложената санкция.


Впрочем това не е първо по време вменяване на задължение за носене на средство, покриващо носа и устатата. На 30.03.2020 г. със заповед на министъра на здравеопазването беше възложено такова задължение, но то беше отменено по-малко от 24 часа по-късно.


Задължение за носене на маска срещу забрана за това


Според новосъздадената т. 9 от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването "всички лица, които се намират в закрити или на открити обществени места (в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т. ч. кърпа, шал и др.).


За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване (в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги)". Мярката е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г. включително.


Важно е да се напомни, че макар и в допълнението на посочената заповед да се възлага задължение за носене на защитна маска в паркове, то посещението в такива продължава да е забранено с друга заповед на министъра на здравеопазването. За неизпълнението на забраната за посещение на паркове се налага глоба в размер на 300 до 1000 лв.


От друга страна, през 2016 г. беше приет


Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето.


Според него на публични места на територията на Република България не се допуска носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.


Според друга разпоредба от същия закон облекло, прикриващо или скриващо лицето, са плътни и полупрозрачни дрехи, покривала, наметала, мрежести платки, маски и други подобни елементи, които прикриват частично или скриват напълно лицето.


Според трета разпоредба от същия закон лицето е прикрито частично при носенето на облекло, с което са закрити устата, носът или очите.


Идеята на закона беше да забрани носенето на религиозно мюсюлманско облекло като отговор на зачестилите в Европа терористични атаки в Европа от 2015 г. и откриването на потенциални терористични клетки на "Ислямска държава" в България. Именно в този закон се разкрива и вредата от бързото и необмислено


приемане на закони "на парче" за точно определени случаи, което е практика в българското нормотворчество.


Освен че законът съдържа дискриминативен елемент, тъй като е насочен пряко към мюсюлманската общност, той разкрива и правния абсурд, според който носенето на зимен шал на публично място, покриващ лицето, например също трябва да се счита за нарушение.


Разбира се, предвид сериозното недомислие на разпоредбите на закона той не се е прилагал от създаването си до този момент. Сега обаче предвид статута му именно на закон неговите разпоредби ще трябва да се обсъдят във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването за въвеждане на задължение за носене на маска на обществени места.


Така, както вече споменахме, законът забранява носене на публично място на облекло, което закрива устата, носа или очите. Съответно защитните маски, както и другите средства, покриващи носа и очите, чието носене се възлага с цитираната по-горе заповед, отговарят на тези условия и формално тяхното носене е забранено със закон. Санкцията за това е 200 лв. за първо нарушение и 1500 лв. за всяко следващо.


В качеството си на общ административен акт заповедта на министъра на здравеопазването, която въвежда задължение за носене на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открити и закрити обществени места, следва да се намира в съответствие със закона в широк смисъл, т.е. с всички нормативни актове, които са част от българското законодателство. В конкретния случай обаче е налице колизия между разпоредбите на закона, забраняващ носене на облекло, покриващо носа и устата, и на заповедта, въвеждаща задължение за това.


А при спазване на принципа за йерархията на актовете при противоворечие между административен акт и закон, прилага се законът. Накратко това означава, че задължението за носене на маска, разпоредено със заповедта на министъра, е незаконосъобразно и не следва да се прилага. Респективно за неизпълнението му не следва да се налага санкция.


Изключения от забраната за носене на маска, въведени със закона


В опит да преодолеят така създадения правен хаос юристи застъпват тезата, че все пак Законът за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, предвижда изключения от забраната за носене на маска.


Действително такива изключения има. Забраната не се прилага, ако носенето на облеклото се налага:


1. по здравословни причини;


2. от характера на упражняваната професия;


3. в рамките на спортни, културни, образователни или други подобни прояви, когато се носи от участниците в тях и е с временен характер;


4. в молитвените домове на регистрираните вероизповедания;


5. в случаите, в които със закон е предвидено друго.


Нека разгледаме тези изключения накратко поотделно.


Здравословни причини


Именно това изключение някои юристи смятат за приложимо за преодоляване на колизията между разпоредбите на закона и задължението за носене на маска, въведено със заповедта на министъра. Изтъкват се аргументи, че "здравословни причини" ще бъдат налице тогава, когато носене на маска е необходимо за запазване на индивидуалното и колективно здраве.


В случая този аргумент е неприложим. По отношение на Закона за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, изключението от забраната, свързано със здравословни причини може да се приложи в контекста на заповедта на министъра като начин за преодоляване на противоречието единствено в случаите в които маската се носи от лице, което е доказан носител на заразно заболяване, т.е. той е обективно болен.


Забраната обаче не може да отпадне за здравите лица, носещи маска с цел превенция от заразяване. Това е и логично, тъй като приемането на обратното, може да доведе до превратно упражняване на права и заобикаляне на закона, предвид факта, че във всеки един момент всеки един гражданин може да твърди, че лицето му е прикрито с цел превенция от всякакви видове инфекциозни заболявания, които се предават по въздушно - капков път.


В конкретния случай, свързан с разпространението на COVID - 19, така установеното изключение от забраната носене на маска от доказано болен, също не е приложимо. Това е така, поради факта, че лицата, дали положителна проба за COVID - 19 подлежат на задължителна изолация, чието нарушаване вече е правноустановено нарушение, което подлежи на административно наказание. Тоест, доказано болният от COVID - 19 няма как да посещава обществени места, за да може да влезе в изключението от възложеното задължение за носене на маска по здравословни причини.


За приложението на изключението


остават единствено възможностите за носене на маска по здравословни причини от болен


от друго инфекциозно заболяване, предавано по въздушно-капков път, който не подлежи на задължителна изолация (напр. при грип).


Това изключение ще следва да се приложи и в случаите на наличие на обезобразяване на лицето, свързано със здравословни причини.


Впрочем, още в началото на кризата с разпространението на COVID - 19, ръководителят на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса в България генерал - майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, беше отбелязал, че носенето на маски от здрави лица е безсмислено и беше препоръчал това да става само от такива, които имат симптоми на заразяване.


От друга страна, по отношение на вида на защитните маски беше обърнато внимание, че те трябва да бъдат с определени нива на защита, т.е. шал, кърпа или "друго средство, покриващо носа и устата" не могат обективно да послужат за целта, за която тази противоепидемична мярка е предприета, а именно за ограничаване разпространението на COVID - 19.


Характерът на упражняваната професия


Това изключение, за разлика от горното, не разкрива някакви особености и е достатъчно ясно.


Напълно нормално е да бъде предвидено изключение от забраната за носене на маска в случаите, в които това е необходимо като предпазно средство за осигуряване на безопасни условия на труд. Така, не може да се забрани на заварчици, хора, работещи в условия с прах, бои и др., да се предпазват от вредните въздействия, придружаващи професията им. Съответно, те имат право да носят маски, докато изпълняват трудовите си функции.


Спортни, културни, образователни или други подобни прояви


Подобно на изключението, свързано с характера на упражняваната професия, това основание също е ясно и логично.


Това е така, тъй като в някои спортове е необходимо покриване на лицето с цел запазване от наранявания. В културните прояви маските често са част от артистичния реквизит. Същото се отнася и до образователните и други подобни прояви.


Условие за приложение на изключението е прикриването на лицето да се осъществява само от участниците в такива мероприятие и само, когато то е с временен характер (до приключване на проявата).


Молитвени домове на регистрираните вероизповедания


Това изключение също е логично, тъй като целта му е да осигури ефективното упражняване на основното и ненакърнимо човешко право на избор на вероизповедание.


Условието за приложение на това изключение, обаче, е прикриването на лицето да се осъществява единствено в рамките на молитвените домове на регистрираните вероизповедания. Това означава, на първо място, че извън тези молитвени домове, изключението няма действие и на второ място, че в молитвен дом на нерегистрирано вероизповедание, когато той е обществено място, лицето не може да се прикрива.


В случаите, в които възможността за прикриване на лицето е предвидена в закон


Именно това е единственото основание, което е годно да преодолее така установеното противоречие между забраната за носене на маска и задължението за това.


В нормотворческата практика е често срещан похват препращането към изключенията от определени правила да бъде общо формулирано чрез словосъчетанието "в случаите, определени със закон". По този начин се дава възможност за по-гъвкаво ограничаване на приложението на конкретни правила, без да се налага да се извършват множество последовални изменения, когато развитието на обществените отношения налага това.


Законът за ограничаване на носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето не прави изключение и това е логично, тъй като никой закон не може да предвиди всички възможни изключения от приложението на правилата му.


Както споменахме, коментираното основание е от естество да преодолее противоречието между забраната за носене на маска и задължението за това, но това не може да стане, докато задължението е предвидено в общ административен акт, какъвто е заповедта на министъра на здравеопазването.


От друга страна обаче, в приетия на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., може чрез допълнение да се въведе изключение от забраната за носене на маска, уредена в Закона за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, като по този начин ще се използва съдържащото се в последния изключение с цел премахване на нормативното противоречие, което съществува в момента.


Липса на обективна възможност за изпълнение на задължението за носене на маска


Допълнително основание за неизпълнимост на задължението за носене на маска предоставя и Законът за здравето, според който държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на въведените противоепидемични мерки, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети. Тази разпоредба към момента не е спазена.


На първо място, според правителството в търговската мрежа има достатъчно маски, а за хората, които не могат да си позволят купуването им, ще бъдат осигурени безплатни. За момента обаче не е предвиден ред за определяне на категориите лица, които ще получат безплатни маски.


На второ място, Законът за здравето не предвижда финансовата тежест за изпълнение на това задължение да се поеме от органа, разпоредил неговото въвеждане само за граждани с финансови затруднения. Това е логично, тъй като според Конституцията на Република България, всички граждани са равни пред закона. Това означава, че за обезпечаване изпълнението за носене на маска или други защитни средства, покриващи носа и устата, такива следва да бъдат осигурени от държавния бюджет за всички.


С коментираната заповед не се осигуряват горните условия, поради което, дори и тя да съответстваше на действащото законодателство, обективно не може да бъде изпълнена. Съответно, носенето на административнонаказателна отговорност за такова неизпълнение е правно необосновано.


Горното важи единствено в хипотезата, в която задължението за носене на маска не противоречи на закон. Това означава, че дори и наличности на маски и финанси да бъдат осигурени, докато не бъде преодоляно противоречието между задължението и забраната, ще се прилага именно последната.


Настрана остава въпросът и че липсва дефиниция за "защитна маска", което също препятства обективната възможност за изпълнение на така възложеното задължение.


В заключение


Въвеждането на строги противоепидемични мерки в обстановката, в която се намират страната ни и светът в момента, е безспорно необходимо с цел запазване на живота и здравето на населението.


Тези мерки обаче трябва да бъдат ясни, логични, ефективни и най-вече законосъобразни, тъй като всяко задължение, което се поставя в тежест на гражданите, следва да бъде съобразено с действащото законодателство, независимо от обстоятелствата и спешността, които налагат неговото възлагане. В противен случай се създават условия за държавен произвол, какъвто е недопустим в рамките на демократичното общество.


Към настоящия момент обаче гражданите обективно могат да бъдат глобени за неизпълнение на задължението за носене на маска или друго средство, покриващо носа и устата на открити обществени места, и едновременно с това да им бъде наложена глоба за това, че носят такива.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (95)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 6091 Неутрално

  Недомислици всякакви.

 2. 2 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4311 Весело

  "Той е свързан с факта, че при едновременното наличие в правния мир на задължение за носене на маска или друго средство, покриващо устата и носа и забраната за това, уредена в закон, води до парадокса, че гражданите могат да бъдат глобени и на двете основания, а в рамките на съдебно обжалване, съответният съд ще решава законосъобразността на наложената санкция."  Това е точно така, отдавна стигнахме до този извод, адвокат Петкова.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 3. 3 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6582 Любопитно

  Маската не пази, но дава увереност и чувство за принадлежност към обществото !

  [email protected]
 4. 4 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6582 Любопитно

  А дали е правен абсурд - само тя да ви е правния кусур....ръйш ли............

  [email protected]
 5. 5 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1332 Неутрално

  Поздравления за анализа на адвокат Петкова. Ако и народните ни избраници и управляващи поне малко разбираха от това което работят, нямаше да изпадат в такива нелепи ситуации.

 6. 6 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2257 Неутрално

  Между първата и втората заповед на министъра мина достатъчно време, за да се напише поправка-изключение на закона, то да мине през юридическа комисия и през гласуване и да се публикува в ДВ. Че даже и щяха да останат 3 дни за влизане в сила.

 7. 7 Профил на dream_er
  dream_er
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Той откъде да знае какви закони има. Затова е нужно в щаба да има
  и юристи, че да не се стига до подобни конфузни ситуации.
  Не че някой ще тръгне да глобява хора, носещи маски точно в момента
  за предишен закон забраняващ това.

  Liberalism Is a Mental Disorder!
 8. 8 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 914 Неутрално

  На нашите мъдри законотворци отдавна им се набива в тъпите тикви ,че законите са система.Не може да се съберат 50 човека на жълтите павета и да носят по едно плакатче и хоп-промяна на закона ,за да им угодим и да няма протест.Лошото е,че пипнеш ли на едно място разваляш друго и трябва мноооого да знаеш,за да знаеш как се прави.Като се знае,че министерствата са основните автори на закони,дето само минават през народното събрание ,а в министерствата юристите са млади момиченца и момченца-наши хора ,деца на наши хора-затова и нивото е на хал-хабери по надолу.

 9. 9 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4511 Неутрално

  Той откъде да знае какви закони има. Затова е нужно в щаба да имаи юристи, че да не се стига до подобни конфузни ситуации.Не че някой ще тръгне да глобява хора, носещи маски точно в моментаза предишен закон забраняващ това.
  —цитат от коментар 7 на dream_er


  Не забравяй че полицаите са натоварени с прилагането на заповедта, така че нищо не се знае. Според мен никой от управляващите няма понятие какво става и какво самите те правят.

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 10. 10 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3360 Неутрално

  Велики вторник - ден за смирение

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 11. 11 Профил на dream_er
  dream_er
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#9] от "padrino":

  На полицаите им е казано още когато е приет закона да гледат
  само за мюсюлманки, дето им се виждат само очите.
  И естествено за лица със съмнително поведение.

  Liberalism Is a Mental Disorder!
 12. 12 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1852 Неутрално

  Цял свят носи маски и автентичните ще носят! Това, че някой намерил нещо из някои закони не прави задължението невалидно! Стига с тъпи азвокатски номера!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 13. 13 Профил на Dexx
  Dexx
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Адв. Петкова се е позабавлявала с юридическия капацитет на управляващите. Но, като се има предвид, че Баш Юриста на Правителството е Дани Кирилов, всъщност текстът не ни казва нищо, което вече да не знаем 😉

  До коментар [#12] от "lz2":
  Пък твоите напъни да защитаваш всяка дивотия стават все по-комични.

  “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
 14. 14 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3360 Неутрално

  До коментар [#12] от "lz2":

  Ето го намереното в закона

  Чл. 2. (1) На публични места на територията на Република България не се допуска носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.
  (2) Публично място по смисъла на ал. 1 е всяко обществено достъпно място на територията на Република България.

  Препратки от статииПрепратки от практикиПрепратки от процедуриБележки
  Чл. 3. Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 не се прилага:
  1. ако носенето на облеклото се налага:
  а) по здравословни причини;
  б) от характера на упражняваната професия;
  в) в рамките на спортни, културни, образователни или други подобни прояви, когато се носи от участниците в тях и е с временен характер;
  2. в молитвените домове на регистрираните вероизповедания;
  3. когато със закон е установено друго.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 15. 15 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1692 Неутрално

  "Законът за бурките" - дело на патридиотите, беше приет и от останалите "законодатели" на юруш, без никаква мисъл под шапките. Как да очаква човек, че някога ще им се образува акъл?!

 16. 16 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1852 Неутрално

  До коментар [#12] от "lz2":Ето го намереното в закона Чл. 2. (1) На публични места на територията на Република България не се допуска носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.(2) Публично място по смисъла на ал. 1 е всяко обществено достъпно място на територията на Република България.Препратки от статииПрепратки от практикиПрепратки от процедуриБележкиЧл. 3. Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 не се прилага:1. ако носенето на облеклото се налага:а) по здравословни причини;б) от характера на упражняваната професия;в) в рамките на спортни, културни, образователни или други подобни прояви, когато се носи от участниците в тях и е с временен характер;2. в молитвените домове на регистрираните вероизповедания;3. когато със закон е установено друго.
  —цитат от коментар 14 на дерибеев


  И какво?! Значи е правилно да се изисква носенето на маски!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 17. 17 Профил на rossen4i4o
  rossen4i4o
  Рейтинг: 273 Весело

  е то по право всички сме равни ,по законите на 240те бандита , посочените от тях имат право , а кой ще изтегли късата клечка знае само Шефа

 18. 18 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 705 Неутрално

  „...Ерата на информацията има и своите иронии. Една от тях се съдържа във факта, че всяко дилетантско мнение може да получи обществено внимание.“

  Джон Лоутън
  68 годишен, репортер-ветеран
  пред Американската Асоциация на журналистите от електронните медии, 1995 г.

  *****

  " Единствената и най-голяма заплаха над господството на човечеството на тази планета е вирусът."

  Джошуа Ледерберг
  носител на Нобелова награда

  *****

  Адвокат Петкова да се осведоми и след това да осведоми и форума за конституционното определение "Извънредно положение", както и за прилагането му.

  Аман от манипулатори във форума на "Дневник"!
  Щом като е толкова смела да иде доброволка в "Пирогов", ще я приемат с отворени обятия!

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 19. 19 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3360 Неутрално

  До коментар [#16] от "lz2":

  Понеже темата е благодатна и петимата от рмс ще са подготвени с "аргументи"
  "Настрана остава въпросът и че липсва дефиниция за "защитна маска", което също препятства обективната възможност за изпълнение на така възложеното задължение."
  да видим и самата наредба
  "Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.)."

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 20. 20 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1658 Любопитно

  Майки е по-компетентен......

 21. 21 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  До коментар [#12] от "lz2":

  Да бе, прав си, ще спазваме ние някакви си закони...

 22. 22 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2257 Неутрално

  До коментар [#8] от "dolna4erti4ka":

  Законите са система, да. Обаче трябва да се пишат така, че една хипотеза да се интерпретира само в един нормативен акт, а не да се търсят релевантни текстове в 10 закона 8 правилника и куп наредби, към трети закони, нямащи нищо общо с темата. И приемането на законодателните текстове е работа най-вече на НС, а не на "нашите" момиченца и "момченца" по министерствата. Наредбите, които издават тези министерства, може и да са оформени от въпросните "дечица", но в никакъв случай не са инициирани от тях. А контрола и тълкуванието са възложени на ВАС и КС. И всичко това, става по волята на избирателя.

 23. 23 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4373 Любопитно

  "Задължението за носене на маска – поредният правен абсурд"

  В много случай е и здравен абсурд. Защо? Ами просто много хора нямат ни най-малка представа как да ползват въпросните маски. Нямат представа, че те трябва да се сменят периодично (медицинските имам в предвид) - на всеки два часа и половина. И т.н.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 24. 24 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1397 Неутрално

  До коментар [#3] от "karabastun":

  Ама вие наистина ли още не разбрахте, че
  1) се предполаха, че има много хора, които са заразени и са безсимптомни или пък са все още в начална фаза и приимерно само кихат. Ако те носят маски, донякъде ще ограничат разпространението на заразата. И понеже никой не знае кои са те, е добре всички да носим маски.
  2) още никой не знае със сигурност дали маската може да предпази здрав човек или не, но вече и СЗО приема, че маската все оак е някаква преграда.

  И още нещо. От собствен опит съм разбрала, че хората на млади години не съзнават, че те и близките им са смъртни. Т.е. , колкото е по-млад един човек, толкова по-безотговорен или поне безразличен е към здравето си и това на близките си. Започва да се опомня, чак когато съдбата му удари някой шамар.

 25. 25 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2075 Неутрално

  " Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето."
  Маската спада ли към определението "облекло"? Лично за мене тази публикация е упражнение за показване на разсъждение.

 26. 26 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1586 Неутрално

  До коментар [#25] от "stedim":

  "Маската спада ли към определението "облекло"?"

  Спада, да.

 27. 27 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1586 Неутрално

  До коментар [#9] от "padrino":

  "Не забравяй че полицаите са натоварени с прилагането на заповедта, така че нищо не се знае."
  Разпечатваш си закона, забраняващ носенето на маски и го връчваш на полицая със заплахата, че ще го съдиш лично, защото си го предупредил, че прилахайки подобни мерки, нарушава закона и влиза в ситуация на злоупотреба със служебно положение. На всичкото отгоре си пускаш и телефона на запис и му гледаш сеира.

 28. 28 Профил на neptun
  neptun
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#3] от "karabastun":Ама вие наистина ли още не разбрахте, че 1) се предполаха, че има много хора, които са заразени и са безсимптомни или пък са все още в начална фаза и приимерно само кихат. Ако те носят маски, донякъде ще ограничат разпространението на заразата. И понеже никой не знае кои са те, е добре всички да носим маски.2) още никой не знае със сигурност дали маската може да предпази здрав човек или не, но вече и СЗО приема, че маската все оак е някаква преграда.И още нещо. От собствен опит съм разбрала, че хората на млади години не съзнават, че те и близките им са смъртни. Т.е. , колкото е по-млад един човек, толкова по-безотговорен или поне безразличен е към здравето си и това на близките си. Започва да се опомня, чак когато съдбата му удари някой шамар.
  —цитат от коментар 24 на Мондиана


  Ама разбира се, че е някаква преграда. Въпроса е защо ме карат да е нося по пустата улица като няма какво да преграждам? Даже може пряка заплаха към здравето ми да има от страна на разни контролни органи, като се приближат да ме наказват. Или полицаите не може да са безсимптомни носители на вируса?

 29. 29 Профил на tie_interceptor
  tie_interceptor
  Рейтинг: 456 Неутрално

  До коментар [#24] от "Мондиана":

  Ама, Вие, не разбрахте ли, че никой няма да живее безкрайно?

  1. Едно или няколко парчета плат не означават "защитна маска". Дори и медицинската маска няма да предпази особено в затворено помещение.
  Вижте този клип https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File :Qualitative-Real-Time-Schlieren-and-Shadowgraph-Imaging-of-Human-Exhaled-Airflows-An-Aid-to-Aerosol-pone.0021392.s002.ogv
  При издишване и, особено, кихане и кашляне в маската се създава високо налягане и въздухът с капчиците ще преминава, откъдето е най-лесно - покрай лицето и маската.
  2. Подходящата маска може да предпази носещия, спирайки 98-99% от вредностите във въздуха, но тя не пази другите от носещия. Примерно такава https://www.vdp.com/resources/resized/800x761/463/78.png
  Освен това такава маска е доста скъпа и не може да се използва многократно.

  И накрая - какво мислите става с милиардите изхвърлени в общия боклук, потенциално заразени, кой знае с какво, маски. Те не са ли една огромна бомба със закъснител? Както екологична, така и епидемиологична...

  Лично, аз смятам, че защитни, ама наистина защитни маски трябва да носят медиците, полицаите, касиерите и всички други, които работят в опасна среда.
  Всеки друг, ако иска да се пази, да си купи, ако намери и може да си позволи, хубава маска или дори респиратор със сменяеми филтри и да ги носи, когато наистина се налага да излиза навън.
  От носенето на някакви парцали няма почти никаква практическа полза, а дори може да навреди при неправилно ползване. Което е повсеместно, гледайки, колко хора си държат маските под носа (дори примиерът) или дори - под брадата.

  Бъдете разумни - не се бутайте сред хора, ако не е наистина нужно. Поддържайте хигиена, движете се, колкото можете, хранете се здравословно и престанете да гледате и слушате брифингите на щаба по медиите.

 30. 30 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  Явно много хора няма какво да правят и непрекъснато се мъчат да изсмучат нещо от пръстите си.

  Panta rhei....
 31. 31 Профил на tie_interceptor
  tie_interceptor
  Рейтинг: 456 Весело

  До коментар [#30] от "Molossian":

  Като всички нас, пишещи коментари тук...

 32. 32 Профил на dream_er
  dream_er
  Рейтинг: 289 Весело

  Май се оказва, че адвокатката не е прочела старият закон докрай.
  Каквато държавата, такива и адвокатите.☺

  Liberalism Is a Mental Disorder!
 33. 33 Профил на svoboden izbor
  svoboden izbor
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Това задължение не е само правен абсурд - но и медицински такъв!
  Но от управляващата 75 годишна каста - друго не се очаква!
  Само до стената ще притиска - до следващата чистка!

 34. 34 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2920 Весело

  Всъщност никой, който е излизал на улицата или ходил до магазина не може да бъде сигурен, че не е заразен, а в медицината логиката "незаразен до доказване на противното" не важи.

  Епидемията не е ли достатъчна "здравословна причина" или трябва да се търсят още?
  И в някои други държави от ЕС има подобни изисквания да не се закрива лицето, но юристите там не се занимават (вероятно от скука или поради нежеланието на правителството да им компенсира пропуснати ползи) с подобни юридически казуси.

 35. 35 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1536 Неутрално

  Поредното упражнение на тази тема.
  Аз разбира се не съм фен на маските, още повече че болшинството от тях не могат да предпазват човека от всякакви зарази, човек не се чувства конфортно като диша през някаква материа и т.н.
  Но колко пъти трябва да се каже, че не би било лошо, поне когато става дума за обективен и външен за страната проблем, да постигнем някакво съгласие, още повече, че не става дума за нещо кой знае колко трудно, скъпо и натоварващо.
  Големия, важен и неприятно показателен тест е, че след като по такива въпроси не можем да проявим елементарно съгласие, какво остава по много по-трудните като необходимост от познания, опит и възможности за аналитично мислене, каквито са проблеми в области като политика, икономика, международни отношения и не на последно място по значение култура. Така че няма как да постигнем т.н. национално съгласие и това ни обрича на половинчатост в дейностите и не постигане на житейски резултати, които да ни направят доволни от собствения ни живот.

 36. 36 Профил на btc18521004
  btc18521004
  Рейтинг: 289 Неутрално

  „...Ерата на информацията има и своите иронии. Една от тях се съдържа във факта, че всяко дилетантско мнение може да получи обществено внимание.“Джон Лоутън68 годишен, репортер-ветеранпред Американската Асоциация на журналистите от електронните медии, 1995 г.*****" Единствената и най-голяма заплаха над господството на човечеството на тази планета е вирусът."Джошуа Ледербергносител на Нобелова награда*****Адвокат Петкова да се осведоми и след това да осведоми и форума за конституционното определение "Извънредно положение", както и за прилагането му.Аман от манипулатори във форума на "Дневник"!Щом като е толкова смела да иде доброволка в "Пирогов", ще я приемат с отворени обятия!
  —цитат от коментар 18 на ТНТ


  Именно! Цял ферман, нищят се законите, но се прескоча най- важното- извънредното положение. При необходимост от защита на националния интерес, живота и здравето на гражданите, се прилагат и други мерки, които не противоречат на международните актове. При извънредно положение се конкретизират и нормативните актове, чието действие се спира.

 37. 37 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1524 Неутрално

  От калинка счетоводител-здравен министър – толкова! За наш късмет. На практика не могат да ни глобяват. Всичко е пунта-мара. За сплашване на невежата част от публиката. Цитат на хирурга с генералските лампази: "Към нас идва вълна с невиждана ярост..."

 38. 38 Профил на tims
  tims
  Рейтинг: 414 Неутрално

  Дами и господа адвокати, защо вместо да критикувате не си предложите услугите с готови решения на правителствените органи преди публикуването на всякакви заповеди и постановления? Или просто търсим поводи за акумулиране на работа в съдебната система - жалби, дела, безмислени медийни кампании.
  Правният спор, на който Дневник е отделил огромна част от празното си пространство, е безмислен съотнесен с риска за здравето на всеки от нас и съпоставен с разходите за една маска и неудобството от носенето й.

 39. 39 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1524 Неутрално

  До коментар [#35] от "tsvetko_51":

  Ами хайде да постигнем национално съгласие, че някакви недостатъчно образовани и недостатъчно интелигентни типове, с престъпно минало и настояще, изживявайки се като императори, ни карат да изпълняваме глупашките им хрумвания, като по този начин подлагат на унижение човешкото ни достойнство. Аз поне за себеси го разбирам по този начин. И няма да допусна да ме унижават.

 40. 40 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7868 Неутрално

  Ами те затова освободиха Правния или консултативен съвет/ не помня точно как се казваше/ към НС. Сега си гласуват и приемат закони, без да ги е грижа, дали не нарушават други закони или дори Конституцията, която повечето не са и чели.

 41. 41 Профил на nocomnet
  nocomnet
  Рейтинг: 341 Неутрално

  Ще се упражня и аз по темата.

  Правната гледна точка е анализирана в дълбочина.

  От практическа гледна точка, наблюдаваме следното: невежи, неподготвени хора (съвкупно наричани "управляващи") са изправени пред проблем далеч над способностите им. Пределно ясно е, че ситуацията е неочаквана за целия свят, но българските политици в частност не са си и представяли, че е въобще възможно да се стигне до ситуация, в която ще им се налага да взимат важни решения (вместо да направляват парични потоци; парите, това е важно, идват от някъде си, например нашите данъци или ЕС).

  И тъй като има голяма концентрация на определен тип персонажи (в случая дори ще си позволя да им лепна епитети: "тиквеници", "фуражки", "каскети"....), техните идеи се изчерпват с "дайте да ги натиснем, да им забраним, да ги наплашим, да ги глобим, ако имаше как и да им хвърлим един бой".

  Кво да ги прайш. (абе има какво да ги правим, но сега не ми се задълбава натам)

 42. 42 Профил на Принц Серж
  Принц Серж
  Рейтинг: 295 Весело

  Дневник, имам чувството че ако приемат закон който забранява на хората да се застрелват в главата вие веднага ще сте контра как това е изконна човешка свобода...

 43. 43 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 824 Неутрално

  До коментар [#3] от "karabastun":Ама вие наистина ли още не разбрахте, че 1) се предполаха, че има много хора, които са заразени и са безсимптомни или пък са все още в начална фаза и приимерно само кихат. Ако те носят маски, донякъде ще ограничат разпространението на заразата. И понеже никой не знае кои са те, е добре всички да носим маски.2) още никой не знае със сигурност дали маската може да предпази здрав човек или не, но вече и СЗО приема, че маската все оак е някаква преграда.И още нещо. От собствен опит съм разбрала, че хората на млади години не съзнават, че те и близките им са смъртни. Т.е. , колкото е по-млад един човек, толкова по-безотговорен или поне безразличен е към здравето си и това на близките си. Започва да се опомня, чак когато съдбата му удари някой шамар.
  —цитат от коментар 24 на Мондиана


  ++++++++++++++++++++++++++++++++
  Това изцяло изчерпва темата.
  Иначе, вярно, хонорарите на адвокатите също намаляха.

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 44. 44 Профил на Ipolit
  Ipolit
  Рейтинг: 273 Неутрално

  Това материалче го четем през ден със сменено име на автора. Не мога да разбера каква е драмата с маските. Хората са казали да ги носим, ще ги носим. От тях файда е ясно, че няма, ама щом половината население се чувства спокойно като е заобиколено от маскирани, дължим им го.
  При нас карантината е доста либерална. Като махнем импровизацията с парковете, общо взето нещата са приемливи. Тъй че не виждам защо трябва да четем тия упражнения по риторика. Пък адвокат Петкова явно има доста свободно време, щом се е отдала на писане на реферати за студенти от първи курс.

 45. 45 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 906 Неутрално

  Не знам дали е правен абсурд, но спасява животи. Може и правото маааалко да почака, може би. И колко е това усилие да сложиш един шал пред устата си? Толкова ли е трудно?
  Хайде моля ви, голямото право дето са ви отнели. Да не говорим, че реално никой не проверява за маски - това е само вестникарско упражнение.

 46. 46 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1130 Весело

  До коментар [#25] от "stedim":"Маската спада ли към определението "облекло"?" Спада, да.
  —цитат от коментар 26 на George Svinarov


  Еврика! Вие дадохте решение на проблема с оцеляването на хотелиерския бизнес по морските ни курорти..... само трябва да убедите почиващите да са облечени само с маски. Като не се вижда лицето, няма разпознаване..... И туристи от чужбина ще дойдат, ще спасим сезона....

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 47. 47 Профил на btc18521004
  btc18521004
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Ще се упражня и аз по темата.Правната гледна точка е анализирана в дълбочина.
  —цитат от коментар 41 на nocomnet

  Правната гледна точка на която е посветен целия така наречен анализ в дълбочина не отчита причината- извънредното положение. Така че всичко пада.
  Другото от вашето упражнение не е в моята компетенция.

 48. 48 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1524 Неутрално

  До коментар [#41] от "nocomnet":

  Много точно написано!++++++++++++++++++++++

 49. 49 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1524 Неутрално

  До коментар [#24] от "Мондиана":

  Чети, моето момиче, чети! Мисля, че Славейков беше написал: "То сляпото окато прави..." Но недей да четеш само коментарите във форума, както ми се струва, че правиш. Защото те са писани основно от хора с ниво на знания, колкото твоето.
  ПРИ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНА-ВИРУС НЕ СЕ КИХА!!! Това многократно го изтъкнаха специалистите, а даже и твоите любимци от т. нар. Щаб.

 50. 50 Профил на nocomnet
  nocomnet
  Рейтинг: 341 Неутрално

  До коментар [#47] от "btc18521004":

  Нищо не отпада. С други думи, във всеки един конкретен случай зависи кой милиц... опа полицай те хване, какви нареждания (устни) е получил последно, в какво настроение е, и така нататък.

  Обясни ми едно нещо: как извънредното положение е променило към по-добро уменията или намеренията на политици, полицаи, прокурори? Това едва ли се е случило. Затова докато по на запад от нас обясняват и препоръчват, на нас само ни се карат и ни тъпчат.

  Ти от кои си: тези дето тъпчат, или тези, дето са тъпкани?

 51. 51 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 972 Весело

  Огрооомен ферман, ОГРОМЕН!
  Изчетох първите десетина процента и след като чух само общи приказки и разрягане на локуми спрях са чета.
  Госпожо адвокат, не сте в съдебната зала! Ако има какво да казвате -давайте по същество! Тук не сме съд, а читатели!

  В Русия съм! В Русия съм!
 52. 52 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1397 Неутрално

  За всички, които много знаят:

  Носенето на маски на обществени места ще се превърне в норма и всички ще трябва да свикнем с новите реалности. Това сподели в интервю за Би Би Си д-р Давид Наваро от Световната здравна организация.

  По думите му хората, които носят защитни маски на лицето си извън своя дом, ще стават все повече и повече, дори само като вид застраховка за собственото им здраве.

  ,,Ще се наложи на обществата да се адаптират към новата реалност и да живеят в условията на пандемията'', посочи още д-р Наваро.

  ,,Вирусът все още няма да се разкара и ние не сме сигурни дали хората, които вече са го изкарали, са изградили имунитет. Нямаме и представа кога ще разполагаме с ваксина срещу коронавируса. Така че да, ние ще трябва да носим маски, ще трябва да продължаваме да спазваме физическа дистанция и да пазим уязвимите групи в нашето общество'', допълни здравният експерт.

 53. 53 Профил на nocomnet
  nocomnet
  Рейтинг: 341 Неутрално

  До коментар [#51] от "Веселин Дечев":

  Хахах читатели сме тука ама сега некви госпожи адвокатки ше ни карат да четем :-) откъде накъде?

 54. 54 Профил на btc18521004
  btc18521004
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#47] от "btc18521004":Нищо не отпада. С други думи, във всеки един конкретен случай зависи кой милиц... опа полицай те хване, какви нареждания (устни) е получил последно, в какво настроение е, и така нататък.Обясни ми едно нещо: как извънредното положение е променило към по-добро уменията или намеренията на политици, полицаи, прокурори? Това едва ли се е случило. Затова докато по на запад от нас обясняват и препоръчват, на нас само ни се карат и ни тъпчат.Ти от кои си: тези дето тъпчат, или тези, дето са тъпкани?
  —цитат от коментар 50 на nocomnet


  Напротив отпада защото се прилагат извънредни мерки, които в случая са сварзани с извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето на населението. Извънредното положение задължава изпълнителната власт за публичност на информацията за рисковете от бедствия, но и дава приоритет за прилагане на превантивните мерки.
  На запад от нас има забрана за движение на хора в определени часове, а още по на запад глобите за неспазване на ограниченията за големи. Ограниченията между другото са същите като в Бг. Визирам Бенелюкс, откъдето имам пълна информация. Не политизирайте нещата в момента, господине, защото и БСП да Ви управлява не вярвам мерките да са различни. Ще има избори и тогава си изберете подходящи хора, сега целия свят е в извънредно положение.

 55. 55 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3198 Неутрално

  До къде сме се докарали, да не може властта да задължи хората да носят маски! Това не е правен абсурд, а лигавщини които ще костват човешки животи. Има зараза, вчера СЗО обяви смъртност 10 пъти по-висока от тази на свинския грип, толкова ли не може властта, да упражни някакъв контрол?

  Любовта ще спаси света!!!
 56. 56 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3198 Неутрално

  Властта е напълно безсилна !! Това не е демокрация, а свободия.
  Има извънредно положение, Борисов да започне да глобява по-сериозно. Не може част от хората да си стоим вкъщи, да зарежем и бизнес, и разходки, а някои да не могат една маска да сложат. Не е честно.

  Любовта ще спаси света!!!
 57. 57 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1524 Неутрално

  До коментар [#45] от "Ksharp": Не, правото не може да почака! Никога! Защото тогава идват беззаконието, репресиите и ДИКТАТУРАТА! Преди около двеста години Франклин го е казал много точно:
  "They, that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety."
  В свободен превод: "Който пожертвува основна (изначална) свобода, за да получи малко временна сигурност, губи и свободата, и сигурността си".
  Помислете над това!

 58. 58 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1524 Неутрално

  До коментар [#56] от "hope":

  Торбалан идва! Крийте се! Ако можете да се видите отстрани колко сте смешни...
  А сега сериозно: Не честно един... недостатъчно грамотен екземпляр... да ме принуждава да изпълнявам глупашките му и безмислени прищевки, които са му хрумнали в главата, когато е ставал от леглото в една прекрасна съботна сутрин. И това само защото, по ирония на съдбата, в момента управлява държавата. Това не е честно!

 59. 59 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1524 Неутрално

  До коментар [#53] от "nocomnet":

  Ами отговорът е прост - НИКОЙ НЕ ТЕ КАРА НАСИЛА ДА ЧЕТЕШ! Можеш да отидеш да четеш ПИК и БЛИЦ, ако ти е по-приятно.

 60. 60 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1524 Неутрално

  До коментар [#53] от "nocomnet":Ами отговорът е прост - НИКОЙ НЕ ТЕ КАРА НАСИЛА ДА ЧЕТЕШ! Можеш да отидеш да четеш ПИК и БЛИЦ, ако ти е по-приятно.
  —цитат от коментар 59 на murry


  Разбрах иронията Ви. Моля за извинение! Забележката ми е по-правилно да се отнесе към коментар №51.

 61. 61 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 705 Весело

  Лелеее...!

  "Дневник", абе няма ли медал "Събрани минуси за единица време"?

  На мой коментар № 18 за шест часа близо триста минуса!!!

  Да, драги ми съфорумци, истината боли!

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 62. 62 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1524 Неутрално

  До коментар [#12] от "lz2":

  Ами ти може да носиш, щом искаш. Аз съм "автентичен", не нося и няма да нося.

 63. 63 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 705 Неутрално

  До коментар [#36] от "btc18521004":

  Адвокатски номера, сър!

  Благодаря за допълнението и подкрепата! Май трезвомислещите в този форум са изключително малцинство...

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 64. 64 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 705 Неутрално

  До коментар [#35] от "tsvetko_51":Ами хайде да постигнем национално съгласие, че някакви недостатъчно образовани и недостатъчно интелигентни типове, с престъпно минало и настояще, изживявайки се като императори, ни карат да изпълняваме глупашките им хрумвания, като по този начин подлагат на унижение човешкото ни достойнство. Аз поне за себеси го разбирам по този начин. И няма да допусна да ме унижават.
  —цитат от коментар 39 на murry


  Да не дава Господ да се стига до военно положение заради теб и такива като теб! Защото тогава ще трябва да изпълняваш всяка заповед и разпореждане и на най-обикновения ефрейтор или редник! И тогава какво ти допускаш или не допускаш не важи и си в кауша в най-лекия случай!

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 65. 65 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 363 Любопитно

  "Тоест, доказано болният от COVID - 19 няма как да посещава обществени места, за да може да влезе в изключението от възложеното задължение за носене на маска по здравословни причини."

  А този, който е носител на вируса, но недоказан поради инкубационния период от 2-3 седмици? Дори в Германия не тестват наред, а само при симптоми или контакт със заразен. Някак си правилото "за заразен/носител се води само този, който е доказан чрез тест" в медицината не важи. Не може да се прави аналогия с правото, както някой беше писал по-горе за невинен до доказване на противното. Тука имаме казуса, че всеки може да бъде заразен, дори и без да е показал симптоми. Има доказани случаи на хора, преболедували почти безсимптомно.

 66. 66 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1524 Весело

  До коментар [#64] от "ТНТ":
  Ти пък откъде го измисли това?! Само ще ти припомня, че през зимата на 1997 година правителството на Жан Виденов се опита да направи нещо подобно. И докара полиция и жандармерия от цяла България да бие протестиращите на кръстовищата в София и пред Народното събрание. Не зная дали помниш какъв резултат произлезе от това "упражнение"? (Между другото моята скромна милост също мръзнеше на барикадите на бул. "Христо Ботев" и пред Университета тогава, през същия този февруари.) Така че, не съм от плашливите...

 67. 67 Профил на darkwishmaster
  darkwishmaster
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Как пък никой не схвана, че не става въпрос за това дали трябва или не трябва да се носят маски. Това не е в компетентността на адвокатите, за да го кажат, а на лекарите.
  И в тая статия, и във всички други по темата, писани от юристи, хората ви обясняват, че голяма част от мерките са абсурдни, включително и тази, защото противоречат на закони, които никой не е прочел. А като се нагалат глоби и съда после ги отмени, тия на които са им налагани ще съдят държавата за обезщетения, които ще дойдат от нашите джобове - на данъкоплатците. После ще ревете защо няма за пенсии, майчинство, здравеопазване и т.н. Ами, защото българинът е страшен разбирач с нулева правна култура (вкл. и властимащия), който не си прави труда да се опита да загрее предупрежденията на юристите, нито пък изобщо ги чете, но коментира въз основа на заглавието.

 68. 68 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1524 Весело

  До коментар [#61] от "ТНТ":

  Това е , защото май си объркал мястото на форума за писане на своите коментари. Съветвам те такива мнения да изразяваш в ПИК и БЛИЦ. Вероятно там ще ти пишат само плюсове.

 69. 69 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 363 Неутрално

  До коментар [#67] от "darkwishmaster":

  В тази ситуация за мене са по-меродавни препоръките на лекарите, а не на юристите.
  Презумпцията е, че всеки може да бъде потенциален носител на вируса без самият той да го знае и като такъв да бъде опасен за другите хора. Останалото са адвокатски хватки, които сигурно минават в съда, но в реалния живот важат и природни закони.

 70. 70 Профил на darkwishmaster
  darkwishmaster
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#69] от "ckn29372393":

  А вие прочетохте ли изобщо текста и видяхте ли "адвокатски препоръки" дали трябва да има маски или не? И също така прочетохте ли изобщо коментара ми преди да му отговорите или просто не успяхте да го схванете?

 71. 71 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 363 Неутрално

  До коментар [#70] от "darkwishmaster":

  Да, прочетох статията:

  "По отношение на Закона за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, изключението от забраната, свързано със здравословни причини може да се приложи в контекста на заповедта на министъра като начин за преодоляване на противоречието единствено в случаите в които маската се носи от лице, което е доказан носител на заразно заболяване, т.е. той е обективно болен."

  И точно с тази констатация не съм съгласен. Защото няма възможност да се направят масови тестове на всички хора за да се изпълни горното условие, т.е. обратно на правната логика всеки се смята за потенциален носител на вируса и да няма признаци на заболяване. Дори и да е тестван веднъж, това не изключва възможността междувременно да се е заразил и да е опасен за другите.

 72. 72 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 363 Неутрално

  И освен това тестовете не са 100% сигурни, което прави разпознаването на заразените още по-трудно.

 73. 73 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 1087 Весело

  Благодаря за изчерпателно поднесената информация и обстойния анализ. Забележително четиво, наистина!

  За съжаление тези, които трябвада го прочетат, никога няма да го направят. Или няма да си вземат поука.

 74. 74 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4631 Любопитно

  До коментар [#68] от "murry":

  Теб кой те оторизира да даваш съвети кой къде да пише?

 75. 75 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 705 Весело

  До коментар [#66] от "murry":

  А помниш ли доста преди това "Най-добре е танковете да дойдат"? Документирано и излъчено по БНТ...

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 76. 76 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 705 Разстроено

  До коментар [#61] от "ТНТ":Това е , защото май си объркал мястото на форума за писане на своите коментари. Съветвам те такива мнения да изразяваш в ПИК и БЛИЦ. Вероятно там ще ти пишат само плюсове.
  —цитат от коментар 68 на murry


  Иди в църква, запали свещ и се помоли да не съм прав...

  А на плюсове или минуси - изобщо не държа на тях!

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 77. 77 Профил на JsT
  JsT
  Рейтинг: 97 Весело

  От заглавието "Задължението за носене на маска – поредният правен абсурд" разбираме, че има някакъв проблем със закона - правен абсурд.

  От текста на адвоката в статията става ясно, че всичко е уредено почти перфектно и че цялата врява е глупава и, че закона има всички правни основания да бъде приложен и да е ефективен срещу всички (400+) жалби.

  С други думи, в закона за вероизповеданията има точка за разрешаване на носенето на маски "в случаите, в които със закон е предвидено друго", а такъв нов закон има, в който е описано кога и защо трябва да се носи.

 78. 78 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1397 Неутрално

  До коментар [#61] от "ТНТ":

  Да, истината боли. Обаче мене ме боли и от това, че във форума се е позгубил здравият разум. Щом тук е така, какво да кажем за страната... А може и толкова минуси да са сложени по изкуствен начин или като кампания.

 79. 79 Профил на btc18521004
  btc18521004
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#36] от "btc18521004":Адвокатски номера, сър!Благодаря за допълнението и подкрепата! Май трезвомислещите в този форум са изключително малцинство...
  —цитат от коментар 63 на ТНТ


  Да, определено не са много. Направи впечатление как се игнорира въведеното извънредно положение от автора. Наистина е малко...странно. Ще се въздържа от друг коментар. :)

 80. 80 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 705 Неутрално

  До коментар [#76] от "ТНТ":

  И във връзка с извънредното положение в момента, можеш да го направиш и у дома, стига да имаш икона на Иисус Христос или Богородица...

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 81. 81 Профил на dokoro
  dokoro
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#58] от "murry":

  В условия на пандемия се носят маски и се мият ръце. Точка.
  Още повече, ако искаме да се придвижваме свободно и да отпаднат другите ограничения.
  В условия на пандемия плурализма на мненията го задържаме на ниво семеен къг.

 82. 82 Профил на dokoro
  dokoro
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#62] от "murry":

  Ами не носете, скоро няма да ви пускат в никой магазин или което и да е обществено място.
  Аман от тарикати, които се мислят за умни.

 83. 83 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 363 Неутрално

  Нека да сравним двете хипотези: всеки, недоказано заразен не може да се счита за заразен и всеки, недоказано заразен може да се счита потенциално за заразен.
  В единия случай човек със зараза може да я разнесе и зарази други хора, а в другия му се причинява единствено неудобство от носене на маска.
  Кой от двата варианта е по-опасен за другите хора?

 84. 84 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1224 Неутрално

  Общо взето - зайо, защо си с шапка, зайо, защо си без шапка.

 85. 85 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1524 Весело

  До коментар [#82] от "dokoro":

  В отговор мога само да припомня стария виц за профпредседателя, въжето и сапуна.

 86. 86 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1524 Весело

  До коментар [#82] от "dokoro":

  А робите си остават роби.

 87. 87 Профил на val1320
  val1320
  Рейтинг: 467 Весело

  А какво да кажем за декларациите,които се изискват на КПП-тата на големите градове?Пишеш,предаваш на полицая,той ги хвърля с досада в един чувал и като се напълни чувала,се унищожават (изгарят,нарязват),защото съдържат лични данни!Е,и какви последствия би могло да има ,след като няма декларации,след като не могат да се проследят по тях миграцията на хора?Пунта Мара единствено!Ама,нали-демонстрация на мускули,властническо волеизявление,разбираш ли!?

 88. 88 Профил на ACER
  ACER
  Рейтинг: 143 Неутрално

  Ситуацията според адв. Петкова е:

  Зайо Байо що си с шапка, Зайо Байо що си без шапка?

 89. 89 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2194 Неутрално

  Законът, който забранява покриването на лицето бе поредното изсилване на патрЕотите ,които много искаха да се представят като борци против въображаема ислямистка заплаха в България. За целта постоянно даваха един репортаж от Пазарджик, където едни циганки облечени с бурки се разхождаха в някакъв двор, за да се докаже колко е необходим този закон. После се оказа ,че на циганките са им плащали по 20 лева на ден, за ходят облечени по този начин. Сега на фона на този тъп и ненужен закон се изпрасква поредната наредба -недомислие за носенето на маски. Пълен юридически буламач. Крайно време е тази неграмотна, тъпа и крадлива шайка - филиал на БКП-ДС да бъде поставена на място, преди да сътвори още недоразумения и гадости.

 90. 90 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2194 Неутрално

  До коментар [#81] от "dokoro":

  Все едно слушам мъдрите слова на другаря Йордан Цонев как трябвало да се откажем от свободата на словото.

 91. 91 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2194 Неутрално

  До коментар [#35] от "tsvetko_51":

  национално съгласие се постига върху разумни предложения и тези, поднесени по разумен начин и от разумни хора. Няма как да има съгласие върху абсурдни предложения, поднесени по просташки начин, от една клика, която е изгубила всякакъв авторитет и чиято единствена цел е да прецаква и да се гаври с гражданите и да тъпче гушата на откровени бандити.

 92. 92 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2194 Неутрално

  До коментар [#43] от "Родолюбец":

  На Пеевски попълненията видимо се увеличават и ще се увеличават ведно с килограмите му.

 93. 93 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1012 Неутрално

  Не забелязах адвокат Петкова да е обърнала внимание на косвеното нарушаване и на друг Закон - Закон за здравето, по специално чл.63

  Чл. 63. (1) При възникване на извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион.
  .......
  (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 1, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.

  Пишман министЕрът ме задължава да нося защитно средство, което държавата или общината са длъжни да ми осигурят, като гарантират, че отговаря на определени стандарти и условия. При това маските трябва да се сменят на поне 2 часа.
  Ако бях в правова държава, понеже със сигурност съм здрав вече 4 седмици, най-спокойно не бих тръгнал като малоумен по улиците с маска на лицето.
  Но щом диквите гонят трактористите по полето за ползване на маски, значи се намираме в диквен бостан.

 94. 94 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 724 Неутрално

  Тъпотия. Не можете ли да публикувате нещо по-важно и умно?

 95. 95 Профил на yde40619288
  yde40619288
  Рейтинг: 8 Гневно

  Бай Ганьовска простотия. Вместно доброволно и добросъвестно всеки гражданин да си носи маска и да предпазва другите, трябва да четем разни адвокатски помии тук как скотовете да скатават и да продължават да пръскат зараза. ГНУС

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK