Наказателният кодекс не е плашило за неспазване на карантина

Разкрива се един авторитарен модел, който разчита на ниска или липсваща правна култура на обществото с цел "сплашване".

© Юлия Лазарова

Разкрива се един авторитарен модел, който разчита на ниска или липсваща правна култура на обществото с цел "сплашване".Текстът е от страницата на адвокат Петкова.


Почти от самото начало на извънредното положение по медии и брифинги непрекъснато се появява информация, според която за неспазването на едни или други противоепидемични мерки или за предприемането на един или друг вид поведение, което се смята за неподходящо по време на пандемия, се налага наказание лишаване от свобода или разговорно казано "затвор". И този подход не е нов за българската политическа и правна действителност, тъй като поначало избягването на "затвора" (погрешно) се смята от законодателната и изпълнителната власт за най-силната мотивация, която да насочва гражданите към следване на установени правила и предприети мерки.


Всъщност неподплатената с ясно и недвусмислено определени законови задължения заплаха със затвор в съчетание с липсата на реален практически контрол, не може да постигне целите, за които законосъобразно се използва наказателната репресия. Напротив. Поначало, в последните години се наблюдава нейното увеличаване, но
намаляване на престъпността обективно липсва.


От друга страна, що се отнася до заплахите със затвор, поради неспазване на противоепидемични мерки или поради предприемане на обществено неприемливо поведение по време на пандемия, по-скоро се разкрива един авторитарен модел, който разчита на ниска или липсваща правна култура на обществото с цел "сплашване", отколкото да е насочен към практическо следване на съответните правила и мерки, а оттам и до реално ограничаване на разпространението на COVID-19. И до този извод се стига най-вече заради липсата на законова основа на част от тези заплахи, което ги изпразва от съдържание.


Този модел се разкрива последователно в заплахите със затвор за разпространяване на невярна информация за COVID-19, за осъществяване на действия, представляващи спекула с цените при извънредно положение, за нарушаване на задължителна карантина и на противоепидемични мерки като цяло, а вече и за подаване на невярна декларация при преминаване на КПП на влизане и излизане от областен център. Наказателният кодекс обаче не е универсално плашило, което да се използва за мотивиране на обществото към спазване на непоследователни и незаконосъобразни мерки. Да видим защо.


До две години затвор за разпространяване на невярна информация за COVID-19


Това беше може би първата заплаха след предприемането и на първите противоепидемични мерки. Дори беше направен (неуспешен) опит от страна на законодателния орган да въведе допълнителен квалифициран състав при разпространяване на "невярна информация за заразни болести". Макар и в крайна сметка Народното събрание да се отказа от тази идея, все пак има образувани няколко наказателни производства по съществуващия основен текст на Наказателния кодекс, според който предаването по радио, телефон или по друг начин на неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до две години.


Общотеоретично погледнато, разпространението на невярна информация за COVID-19, може да се счете за "предаване по радио, телефон или по друг начин на заблуждаващи знаци за тревога", съответно може да се наложи наказание лишаване от свобода до две години. На практика обаче при приложението на този състав, определящи елементи за ангажирането на наказателна отговорност ще бъдат отговорите на няколко въпроса. Първо, "какво е тревога", второ, "кои знаци за такава са заблуждаващи", трето, "кои действия могат да се квалифицират като "знаци" и четвърто, "заблужващи ли са конкретните такива".


В светлината на разпространението на COVID-19 такива заблуждаващи знаци за тревога могат да бъдат изявления от типа, че недисциплинираното общество го чакат "чували с трупове" и "детски площадки, превърнати в морги", ако с оглед на съществуващата до момента медицинска информация за заболяването, няма данни то да е от естество да доведе до толкова апокалиптични последици. Разбира се, допълнителен елемент е и наличието на обективна преценка, че подобно изявление е от естество да предизвика тревога.


Друг пример за деяние, което (теоретично) може да се подведе под този състав, е изявление, посочващо, че в една или друга болница или в един или друг град има болни или починали от COVID-19, като многократно се преувеличи техния брой. По отношение на допълнителния елемент, споменат по - горе, той се прилага и по отношение на настоящия пример.


Изключително важно е обаче да се прави разлика между налагане на наказание за предаване на действително заблуждаващи знаци и за ограничаване свободата на словото. Второто, разбира се, е недопустимо в рамките на едно демократично общество.


Така, ако заплахите със затвор са насочени срещу граждани или професионалисти, които разпространяват по какъвто и да било начин вярна и обективна информация, че дадена държавна институция, болница и т.н., например, не е подготвена за реакция срещу разпространението на COVID-19 или за лекуването на болни от него, те ще представляват ограничение на свободата на словото, независимо дали са от естество да предизвикат тревога (у обществото). Действително границата е тънка, но въпреки това е и изключително ясна, а ключът за преценката е верността на разпространената информация.


От 1 до 3 г. затвор и глоба от 5000 до 10 000 лв. при спекула с цените в условията на извънредно положение


Тук става дума за една от разпоредбите на Наказателния кодекс, която е била прилагана ефективно в периода около 1970-1989 г., когато е имало държавна регулация на цените. Доскорошните заплахи със затвор по този текст бяха насочени към спекулата с цените на маски, дезинфектанти и хранителни продукти.


В демократичните страни обаче се прилага принципът на пазарната икономика и цените се определят съобразно търсенето и предлагането, а държавна регулация е допустима само за онези отрасли, които са свързани с националната сигурност. В съвременна България държавно регулирани са цените на водоснабдителните и канализационни услуги, природния газ, електрическата и топлинната енергия, лекарствените продукти и тютюневите изделия. Такава регулация има и по отношение на универсалните пощенски услуги на "Български пощи" ЕАД, като юридическо лице, чийто едноличен собственик на капитала е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


Казано другояче, цените на всички останали продукти не подлежат на държавна регулация, респективно наказателна отговорност не може да се ангажира в частта от разпоредбата, която предвижда наказание за този, който продаде стока на цена над определената.


Що се отнася до предвиденото наказание за продажба на стока преди нейната цена да бъде определена или утвърдена по установения ред, попадаме в поредния законодателен абсурд. Това е така, поради факта, че при липса на ценова регулация "по установения ред" на всички стоки в секторите извън гореизброените, наказателна отговорност ще трябва да се ангажира за всеки търговец, който не продава стоки от регулираните сектори. Иначе казано, всеки търговец на хляб, например, би трябвало да влезе в затвора заради това, че го продава преди цената му да бъде определена от държавата.


Така заплахата със затвор за спекула с цените се оказва практически приложима в много ограничен брой случаи.


До пет години затвор и глоба от десет до петдесет хиляди лева за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването на заразна болест по хората в условията на извънредно положение
Това е един от т. нар. мъртви текстове на Наказателния кодекс, за който няма данни да се е прилагал изобщо в практиката от 1968 г. насам и според който за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, се налага наказание лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.


Този текст беше върнат към живот именно с цел да служи като "плашило" срещу недисциплинирано индивидуално поведение, насочено към неспазване на предприетите противоепидемични мерки. За сметка на това той разкрива много повече слабости, отколкото позитивни страни.


На първо място, сериозен проблем е прекалено широката формулировка на разпоредбата, която насочва към извода, че нарушаването на всякакви мерки, насочени срещу (в случая) разпространението на заразна болест по хората, ще води до ангажиране на наказателна отговорност. От гледна точка на практиката на кантората, обаче, се наблюдава приложение на този текст по отношение само на случаите на нарушаване на задължителна карантина. Що се отнася до нарушаването на всички други противоепидемични мерки се налагат глоби по реда на административното наказване.


На второ място, някои от предприетите противоепидемични мерки, за нарушаването на които теоретично е предвидена наказателна отговорност, са обективно незаконосъобразни. Целесъобразността им не е предмет на настоящия коментар, тъй като не е обект на юридическа компетентност и затова не се обсъжда.


Тази незаконосъобразност произтича от факта, че въпросните мерки водят до произволно и сериозно нарушаване на основни човешки права. Сред тях е, например, задължителната изолация на контактни лица на болен от COVID-19 и на лица, пристигащи на територията на страната от други държави. По същество тя е форма на лишаване от свобода, която се налага от орган, който не изпълнява съдебни функции (ръководител на лечебно заведение) и трябва да бъде ограничена във времето, като това ограничение следва да е законоустановено (не в акт на министър, а в закон), а по отношение на нея следва да е предвидена възможност за незабавен съдебен контрол.


Липсата на законоустановени правила относно времетраенето, както непредвиждането на възможност за незабавен съдебен контрол, прави мярката произволна, а неспазването ѝ не може да доведе до налагане на каквото и да било наказание, а още по - малко до наказателна отговорност.


В тази ситуация остава да се разчита на разума на съда, решаващ наказателното дело за нарушаване на карантинни мерки.


До 3 г. затвор и глоба от 100 до 300 лв. за подаване на невярна декларация при преминаване на КПП към областен център


Разпоредбата на Наказателния кодекс, която предвижда до три години лишаване от свобода и глоба от сто до триста лева за потвърждаване на неистина или затаяване на истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, с което се удостоверява истинността на някои обстоятелства е едно от най-често използваните средства за "сплашване" на деклараторите. На практика, това сплашване се изразява във включването във всякакви декларации на изречението "Запознат/а съм с наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни".


В почти всички случаи, обаче, случайно или не, се пропуска най - същественото условие за реализиране на наказателна отговорност по този текст, а именно въпросните декларация или съобщение да се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет. Изброяването е изчерпателно и не допуска изключения.


Ако подведем тази разпоредба под казуса с декларациите, които се представят пред полицейските органи при преминаване през КПП на входовете и изходите на областните центрове, ще видим, че тя е абсолютно неприложима. Действително, това е декларация, която се представя пред полицейски орган, който безспорно е орган на власт. Действително, с тази декларация се удостоверява целта на пътуването, която може да се подведе под хипотезата "удостоверяване истинността на някои обстоятелства".


Но за представянето с тази декларация на неверни данни, изразяващи се в попълване на цел на пътуването, различна от реалната, не може да се ангажира наказателна отговорност, респ. не може да се наложи наказание лишаване от свобода. Това е така, тъй като задължението за нейното представяне е предвидено в заповед на министъра на здравеопазването, а не в закон, указ (на президента) или в постановление на Министерския съвет.


Така се оказва, че и тези заплахи със затвор за конкретно коментирания срок, отправени от страна от отговорните за контрола по спазването на противоепидемичните мерки държавни органи, чрез средствата за масово осведомяване, също са изпразнени от съдържание, тъй като не могат да се приложат на практика. Това означава, че всяко обвинение, повдигнато за предаване на КПП на декларация, съдържаща неверни данни, ще приключи с оправдателна присъда.


Учудващо е, че към настоящия момент държавните органи, пропускат възможността за ангажиране на наказателна отговорност за подправка на документ (наказуемо с до две години лишаване от свобода), в случай на представяне на "неистинска" декларация при преминаване на КПП. Обективно погледнато правилното и законосъобразно приложение на този състав в коментирания случай е далеч по - възможно, отколкото на състава на чл. 313


Парадоксът "(административна) глоба или затвор"


Последният (за момента) юридически хаос, свързан с приложението на видовете отговорност за нарушаване на противоепидемични мерки, се отнася до липсата на обективна възможност за преценка по отношение на нарушението на кои мерки се прилага наказателна отговорност и по отношение на кои - административнонаказателна.


Това е така, поради обстоятелството, че за нарушаването както на задължителна изолация, така и на всички други противоепидемични мерки се предвижда както административнонаказателна отговорност под формата на глоба, така и наказателна отговорност под формата на затвор и глоба, които обаче не могат да се налагат едновременно.


Предвид факта, че органите на Министерството на вътрешните работи, са тези, които извършват основната част от контрола по спазването на ограничаващите разпространението на COVID-19 мерки, това ще означава, че се създава възможност конкретният полицейски орган, установяващ нарушението, да преценява дали да се състави акт на нарушителя на тези мерки или да се пристъпи към образуването на наказателно производство по отношение на него. Така се стига до ситуацията, в която за едно и също противоправно поведение, свързано с неспазване на такива мерки, на едно лице може да му се наложи глоба по административен ред, а по отношение на друго - да бъде ангажирана наказателна отговорност под формата на лишаване от свобода.


Това обстоятелство обаче поставя в опасност както спазването на принципа за равенство на всички граждани пред закона, така и създава условия за установяването на корупционни практики.


В заключение


Макар че една част от предприетите досега противоепидемични мерки вероятно са полезни, необходими и целесъобразни, спазването им към момента е поставено в голяма степен в зависимост от добрата воля на техните адресати, тъй като не винаги е възможно налагането на санкции. Това е така, поради факта, че нито една от отправените до момента от страна на отговорните държавни органи заплахи със затвор за неспазването на тези мерки, няма обективна законова опора.


От друга страна, чрез наказателното право в най-голяма степен се реализира възможността за упражняване на държавна принуда по отношение на лица, извършители на деяния, които представляват висока степен на обществена опасност. Само обаче когато се използва именно за мотивация за съобразяването на поведението на гражданите със законовите разпоредби, то може да постигне целите си, а именно да се поправи и превъзпита престъпният деец, да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления, както и да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.


Изключително тънка обаче е границата между използване на наказателното право като мотивация за съобразяване на поведението на гражданите към спазване на законите и използването му за сплашване, поради невъзможност за упражняване на ефективен, правнооправдан контрол. Последното не бива да се допуска.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (58)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lpi31580057
  lpi31580057
  Рейтинг: 293 Неутрално

  празници, няма новини. започнаха да копират статии от стен-вестници. колко много байтове дълбока, правна мисъл

 2. 2 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1624 Неутрално

  Наказателният кодекс не е плашило.
  Наказателният кодекс е за украшение!
  Пак упражнение на тема: "Вишти мъ"!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 3. 3 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6027 Неутрално
 4. 4 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1457 Неутрално

  Още едно мрънкало рано, рано....
  Тея толерунгели май не правят разлика между извънредно положение и спокойни времена🙈🙈

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 5. 5 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2994 Весело

  Прочетох внимателно статията и съм съгласен, че много юридически недомислици се появиха покрай извънредното положение, нашите управляващи толкова си могат, те в нормално време правят глупости, та сега.
  Въпреки това - пазете се, пазете и близките си и не предизвиквайте излишно властта, животът е прекрасен да си го пилееш в битка с нискочели правоохранители.

 6. 6 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1457 Любопитно

  Христос Воскресе!
  —цитат от коментар 3 на karabastun


  Кога точно? В смисъл- между петък, когато полагат тялото в пещерата, събота, или неделя, когато откриват, че тялото го няма? Кой и как избра един от трите дни като от петък вечерта до неделя сутринта пещерата е била запечатана?

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 7. 7 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 658 Весело

  Христос Воскресе!

  Дневник, от всички адвокати решихте, че мнението на адвокат Петкова е най-меродавно? Не че нещо, но от БСТВ може да изревнуват, че им взимате "анализаторите".

  https://www.google.com/search?q=адвокат +силвия+петкова&rlz=1C1GGRV_enBG751BG751&tbm=vid&sxsrf=ALeKk01MHUthOH2rZ8cG367LhZ6lSeH-pQ:1587270975634&ei=P9WbXpGhJrCwrgSxuL2YBw&start=10&sa=N&ved=0ahUKEwjRvKiV1fPoAhUwmIsKHTFcD3MQ8tMDCGw&biw=1280&bih=625&dpr=1.5

  Отдавна "Дневник" стана "Дума", а вече и БСТВ!

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 8. 8 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2995 Неутрално

  Из сутрешния брифинг на обсерваторията "Нарушават ви правата, заделете ми за хонорар"

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 9. 9 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1923 Весело

  Добро утро, читатели на Дума.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 10. 10 Профил на atropin
  atropin
  Рейтинг: 564 Неутрално

  Много полезна статия.

 11. 11 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1624 Неутрално

  Добро утро, читатели на Дума.
  —цитат от коментар 9 на zz_s


  А какъв вестник беше, а?!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 12. 12 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1923 Неутрално

  Да се твърди предварително и то от адвокат, кое ще мине и кое няма да мине през съда е несериозно.
  Просто това е завоалирана политика на противопоставяне на взетите мерки.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 13. 13 Профил на block
  block
  Рейтинг: 817 Неутрално

  До коментар [#5] от "boevbisser":

  Според мен трябва да бъдат предизвиквани. И моят адвокат смята така.

 14. 14 Профил на block
  block
  Рейтинг: 817 Неутрално

  Мерките ще трябва да ги спазваме, но това не пречи да им разпорим гащите на милиционерите от дела. Глупостта трябва да се наказва. Сляпото приемане но глупости също.

 15. 15 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 925 Неутрално

  Мерките ще трябва да ги спазваме, но това не пречи да им разпорим гащите на милиционерите от дела. Глупостта трябва да се наказва. Сляпото приемане но глупости също.
  —цитат от коментар 14 на block


  Лошото е, че ние имаме право да обжалваме приумиците им, но те не носят отговорност, неприятностите остават за нас.

 16. 16 Профил на Kamss
  Kamss
  Рейтинг: 416 Неутрално

  Онзи ден мярнах статия за авторката на статията какви ги е говорила в Шоуто на Слави. На гости на същия Слави дето се скъсваше да се гаври с Костов, Надето и т.н. и дето преди година направи в шоуто си една сви*ка на ББ.

 17. 17 Профил на stem
  stem
  Рейтинг: 293 Весело

  Онзи ден мярнах статия за авторката на статията какви ги е говорила в Шоуто на Слави. На гости на същия Слави дето се скъсваше да се гаври с Костов, Надето и т.н. и дето преди година направи в шоуто си една сви*ка на ББ.
  —цитат от коментар 16 на Kamss


  Ами това са ни "новите истински десни" вече. Разчита се на късата памет на електората и на събирането на читателите на "Поглед.инфо", "Дума" и "червената Радева агитка" във форума на "Сега".

  Левичаро-либералстващите се заклеха да воюват до пълна победа на здравите сили над здравия разум!
 18. 18 Профил на ...And justice for all
  ...And justice for all
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Дневник, все по-малки ставате. Пропагандирате неспазване на мерките в извънредно положение, браво! После не сте били бухалка за прокарване на интересите на собствениците си, ама друг път. Галка Прокопиевата прокарва същите тези и, колко странно, газетата на съпруга й изведнъж започва да ги пропагандира с подбрани удобни "аналлизатори"... Какво стана с независимата журналистика? Или когато Шиши го прави, е подсъдно, но когато го правите вие, е ОК. Нещо двоен стандарт, м?

  ГМО с Тире от Микре - Най-гнусното нещо, пръквало се някога в българския футбол. Даже ЦСКА ми липсва...
 19. 19 Профил на zlo38528262
  zlo38528262
  Рейтинг: 764 Неутрално

  Още една малоумна, която смята, че е специалист по наказателно право. Заповедта на министера е издадена въз основа на закон, който го оправомощава да налага индивидуални мерки по време на извънредно положение - това са Закон за здравето и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Съгласно чл.63, ал.1 от ЗЗ - при възникване на извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион. В ал.7 е посочено, че мерките по ал. 1 може да включват и временно ограничаване придвижването на територията на страната, както и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите, в случаи на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България. Какви са мерките, естествено не е изчерпателно изброено, поради различното естество на извънредното положение. Важното в случая е, че министъра на здравеопазването е оправомощен орган да налага ограничения по силата на закона. В чл.2 от ЗМДВИП е предвидено, че министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон. Актът на министъра на здравеопазването подлежи на предварително изпълнение. Ограниченията по придвижването, които се въвеждат със заповед на МЗ са изрично посочени в ЗЗ. Част от тези ограничения е декларирането на обстоятелства, свързани с изключение на ограничението, т.е. за да преодолееш общото ограничение, декларираш пред контролния орган - МВР нещо, което ако е невярно и ако те хванат ти гарантира наказателно производство.
  Вчера една по медицинско право се изказва неподготвена, днес и тази. Адвокат не може да тълкува закона, освен за собствени нужди и по конкретен случай. Ако го прави по този начин и твърди, че никой не може да бъде подведен под наказателна отговорност за деклариране на неверни обстоятелства, значи просто си търси клиенти. Разбира се, тя е и неграмотна.

 20. 20 Профил на Python
  Python
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Права е за много неща. Показала е част от недомислиците. Некадърно се сглобяват и описват желаните ограничения, но считам за изключително неподходящо и дори опаснода се тиражират подобни мнения тези дни. На всички им е писнало така или иначе от ограниченията.

 21. 21 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1166 Весело

  Даммм... Сега разбирам защо "адвокатите" от умнокрасивата тайфа пълнят гащите от Гешев - свикнали са прокурорите само да си веят робите и безропотно да оставят някакви подобни "адвокати" да си развяват коня. Когато обаче прокурора реши, да си влезе в ролята подобни адвокатски недоразумения ще отекат в канала.

  Много слаба аргументация с неточности и премълчаване или незнанеи на някои нещица.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 22. 22 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1166 Весело

  До коментар [#8] от "дерибеев":

  От известно време насам Дневник опитва да вземе хлаба на лекс.бг

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 23. 23 Профил на zlo38528262
  zlo38528262
  Рейтинг: 764 Неутрално

  До коментар [#20] от "Python":

  За нищо не е права. Отсега мога да ти кажа какви биха били възраженията й - заповедта на министъра е общ административен акт, а не закон или подзаконов нормативен акт. Обаче, законът има бланкетни разпоредби, като в самият него е предвидено, че те се запълват с акт на министъра на здравеопазването при обявено извънредно положение. Т.е. заповедта на министъра дава конкретно съдържание на закона, което не може да се реше със самия закон. Законът е общ НА, който приложим не за конкретна ситуация. Извънредното положение е за конкретна ситуация - пандемия, бедствие, авария. Затова, законът не може да изброи ограниченията, които може да бъдат наложени за конкретна ситуация, обявена за извънредна. По силата на самия закон, заповедта на министъра запълва конкретното съдържание на закона и той така се прилага. Предвидено е и предварително изпълнение на заповедта, пак в закона. Ако в крайна сметка заповедта бъде оспорена и отменена от ВАС, отпада и наказателната отговорност за неспазване на въведените с нея мерки. Ако обаче е в сила, съдебният състав, който ще решава въпросите, свързани с наказателната отговорност може и да реши, че заповедта не съответства на целите на закона и да приеме, че деянието е малозначително. Но това зависи от конкретния случай и не е работа на адвокат да го коментира предварително.

 24. 24 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 554 Неутрално

  Добро утро, читатели на Дума.
  —цитат от коментар 9 на zz_s


  Добро утро и на читателите и коментаторите от ПИК, Труд, Уикенд, 24 часа, Блиц, Стандарт, Канал 3, ТВ Европа, Нова Телевизия, БНТ, Канал 3, Монитор, Телеграф. Може да сте малко и бедни, но във вас ни е надеждата в борбата срещу управляващата ни мафия в лицето на Дума,Дневник и Сега, окупирали цялата държавна, икономическа и репресивна власт в страната.

 25. 25 Профил на Канасубиги
  Канасубиги
  Рейтинг: 767 Неутрално

  Обаче, законът има бланкетни разпоредби, като в самият него е предвидено, че те се запълват с акт на министъра на здравеопазването при обявено извънредно положение. Т.е. заповедта на министъра дава конкретно съдържание на закона, което не може да се реше със самия закон.
  —цитат от коментар 23 на zlo38528262


  Все пак благодаря, че осветлихте гениалната юрдеческа мисъл на законотвореца.
  Ignorantia iuris nocet  I don't debate. Too much Word, not enough Excel.
 26. 26 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 704 Неутрално

  "Почти от самото начало на извънредното положение по медии и брифинги непрекъснато се появява информация, според която за неспазването на едни или други противоепидемични мерки или за предприемането на един или друг вид поведение, което се смята за неподходящо по време на пандемия, се налага наказание лишаване от свобода или разговорно казано "затвор".

  Това е първото изречение на статията.
  Ма другарко адвокат Петкова, преди пет дни, в коментар под друга статия за носене на маски ви посъветвах да се осведомите и след това да осведомите и форума за конституционното определение "Извънредно положение". Нищо подобно не сте направила. Въпреки че споменавате словосъчетанието "извънредно положение" под път и над път, вие сте го изпразнили от съдържание, както личи от цитираното изречение и от цялата статия по-надолу, т.е. приемате го като нещо обикновено и делнично, когато важат общите закони. Прочетете и етимологията на думата "извънредно" - нещо извън реда, извън всекидневието...

  А колкото до "Дневник", станали са трибуна на мрънкалата - или редакторите толкова си могат, или това е редакционната политика. И в двата случая обаче контрата е в "Дневник".
  Жалко...

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 27. 27 Профил на svoboden izbor
  svoboden izbor
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Недоволните от статията - са всъщност прикрити привърженици на БЕЗПРАВИЕТО , след като са все против адвокатите и правото им да информират аудиторията с нейните права ! БЕЗПРАВИЕТО - ПРОТИВОЗАКОНИЕТО - което е в сърцата и умовете , в краката и ръцете - на управляващата Мафия - ще докара България до БЛЕНУВАНОТО от тях копие на Народна Република България - СРИНАЛА се през 90-та като ПЯСЪЧНА КУЛА !!!

 28. 28 Профил на Whoops
  Whoops
  Рейтинг: 592 Неутрално

  До коментар [#26] от "ТНТ":

  И вие е необходимо да си припомните че извънредно не означава беззаконно положение.

 29. 29 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1373 Неутрално

  Добро утро, читатели на Дума.
  —цитат от коментар 9 на zz_s


  И ти си читател на Дума, щом кибичиш тук за да храчиш

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 30. 30 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 704 Весело

  До коментар [#28] от "Whoops":

  Ами то затова има "Закон за извънредното положение".

  "Пенчо бре, чети!..."

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 31. 31 Профил на zlo38528262
  zlo38528262
  Рейтинг: 764 Неутрално

  До коментар [#25] от "Канасубиги":

  Това не е мисъл на настоящия законотворец, а приет способ на нормотворчество. Обикновено, бланкетните норми се препращат към подзаконови нормативни актове, които уреждат, по силата на закона, конкретни обществени отношения. Нормата на чл.313 е бланкетна и препраща към всички нормативни актове, които предвиждат задължение да се декларират определени обстоятелства. В случая, не говорим за трайни обществени отношения, които да се регулират за неопределен период от време, а за извънредно положение, което се отнася за конкретна ситуация и не се предполага да продължи години. По тази причина и по силата на Закон за здравето и закон за мерките при извънредно положение, поради нетрайния характер на конкретна извънредна ситуация и поради необходимостта от бърза реакция, предвидено е, че министърът на здравеопазването въвежда мерки, които счита за наложителни и необходими за преодоляване на кризата. В самият закон за мерките … е посочено, че министъра може да ограничава придвижването, съответно да въвежда ограничения, свързани с това. Декларацията е такова ограничение и директно препраща към закона без да е нужно да се приема закон или подз.НА, който да я предвижда. Направо носиш наказателна отговорност ако декларираш неверни обстоятелства, относими към преодоляване на ограничението, наложено със заповед на министъра.
  Разбра ли сега.

 32. 32 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#7] от "todor._89":

  Е,че ОФ-то не се ограничава само да партиите БСП и ДеБъ,но и медиите им действат в синхрон-БСПТВ,Евроком,ЬТВ,Газетата Дневник,Дума,Сега..

 33. 33 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#11] от "lz2":

  Дааа,преди 10 години Дневник беше супер сайт.С добри и коректни статии.И с добри коментари под тях,често по-интересни от статиите.Днес няма такова нещо-крайно лява пропаганда в статиите,пропагандирана от куцо и сакато,и тролове в коментарите,леещи помия.При това-съвсем организирано.

 34. 34 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#14] от "block":

  Само внимавайте с адвокатчето да не пипнете Корона.Щото на него няма да може да му "разпорите задника от дела.Най-вероятно той ще го направи с Вас!

 35. 35 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 902 Неутрално

  Съгласен съм, че не трябва да се използва като плашило! Но ако други хора си мислят, че могат да си развяват байрака когато искат, какво правим тогава?

 36. 36 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#13] от "block":

  Единственото сигурно е,че адвокатът ти ще ти разпори ппртфейла.Ама щом имаш...

 37. 37 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#18] от "...And justice for all":

  Ттябва да се опише преминаването на дневник в крайно ляво.Самомаргинализиране-при това съвсем целенасочено!

 38. 38 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#24] от "Ruse_Island":

  Само някой заблуден може да вярва,че давамата братя-единия в ПИК ,другия в Биволь не работят заедно!Само наистина глупав човек може да вярва,че има голяма разлика между Пеевски и Прокппиев.Освен,че Пеески дари милиони а болницитеьа Прокопи дари едно голямо ЗерО!То,дори циганите дариха,ама Прокопи е бетер И от тях!

 39. 39 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#26] от "ТНТ":

  Разбира се,че е редакционна политика.ДеБъ е партия на мрънкалата(левите анархисти са вечо недоволни) ,а Газетата е просто медията на мрънкалата.Тук виждате журналя-мрънкала тип"Браво Петя" аналзитори -мрънкала тип "Дайнов-Дичув" и стугане до троловете-мрънкала .

 40. 40 Профил на Kamss
  Kamss
  Рейтинг: 416 Неутрално

  До коментар [#24] от "Ruse_Island":

  Като си тръгнал да изброяваш да добавим и Медиапул , Фрог Нюз, Клуб З, Афера, БиволЪ, Капитал, Факти, ....

 41. 41 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2634 Неутрално

  Поредния експерт саботиращ справянето с епидемията.

 42. 42 Профил на block
  block
  Рейтинг: 817 Неутрално

  До коментар [#14] от "block":Само внимавайте с адвокатчето да не пипнете Корона.Щото на него няма да може да му "разпорите задника от дела.Най-вероятно той ще го направи с Вас!
  —цитат от коментар 34 на yanne


  а как точно се пипва корона от водене на дела? а вие внимавайте да не ви бутне кола... или да не ви удари гръм, или да не предозирате нещо..
  дето се вика опасности дебнат отвсякъде

 43. 43 Профил на block
  block
  Рейтинг: 817 Неутрално

  До коментар [#13] от "block":Единственото сигурно е,че адвокатът ти ще ти разпори ппртфейла.Ама щом имаш...
  —цитат от коментар 36 на yanne


  благодаря, че се загрижи. но да речем, че съм си направил сметката и съм преценил, че ще го понеса :)

 44. 44 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#42] от "block":

  С незпазване на правила се пипва,обаче!А,нали това промотирате!

 45. 45 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2771 Неутрално

  До коментар [#43] от "block":

  Разбира се!Няма лошо човек да си начеше крастата.

 46. 46 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3902 Любопитно

  Абе как така се получава, че само руските тролове и червените оплаквачки са се загрижили да се противопоставяме на реалната заплаха от вируса и да се заразим поголовно?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 47. 47 Профил на ХЪ ХЪ ХЪ
  ХЪ ХЪ ХЪ
  Рейтинг: 494 Весело

  До коментар [#31] от "zlo38528262":
  До коментар [#23] от "zlo38528262":
  До коментар [#19] от "zlo38528262":

  В милицията не ви ли учат, че е недопустимо чрез разширително тълкуване на санкционна норма тя да се прилага спрямо случаи, несъответстващи на очертания в хипотезата ѝ състав.

  По-просто казано, като за тебе, в НК е речено, че става дума за удостоверяване истинността обстоятелства по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет и толкова. Изброяването е изчерпателно.

 48. 48 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 904 Неутрално

  много хубава статия,но тя не важи за пловдивски районен съд.Там прокуратурата ти извива ръцетеи плаши с реална присъда,обвияемият се плаши и сключва необжалваемо споразумание с прокуратурата,което после се одобрява от съда.Край на мача-хубав-лош текст вече е на присъда.

 49. 49 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 935 Неутрално

  Абе как така се получава, че само руските тролове и червените оплаквачки са се загрижили да се противопоставяме на реалната заплаха от вируса и да се заразим поголовно?
  —цитат от коментар 46 на Храбър


  Абре умчо, с какво неруските тролове и зелените оплаквачки са по-кадърни и достойни за уважение? Визирам твоя милост.

 50. 50 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 2308 Неутрално

  Абе как така се получава, че само руските тролове и червените оплаквачки са се загрижили да се противопоставяме на реалната заплаха от вируса и да се заразим поголовно?
  —цитат от коментар 46 на Храбър


  Това работят, че покрай карантината и петрола падна рублата и сега са на извънредни за да докарат някакви сносни кинти за пиячка.

 51. 51 Профил на who cares
  who cares
  Рейтинг: 438 Неутрално

  ... бедна ви е фантазията, колко от стадото отказва да мисли въобще. Да не забравяме, че българите повярваха на един, който ги оправя 800 дни ;-) ББ пък плаща наляво и надясно с държавни пари, ама "той ги плащал". Тук правото няма голяма роля. Важното е "че аз съм прост, ама и вие сте прости, и затова се разбираме". Как пък не се намери някой прилеп да им лепне на тия някой ядящ мозък вирус. Ама не мозъчни гънки, щото тия хора нямат такива. Просто вирус, който яде тикви. И светът ще стане едно доста добро място за живеене.

 52. 52 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 277 Неутрално

  В светлината на разпространението на COVID-19 такива заблуждаващи знаци за тревога могат да бъдат изявления от типа, че недисциплинираното общество го чакат "чували с трупове" и "детски площадки, превърнати в морги", ако с оглед на съществуващата до момента медицинска информация за заболяването, няма данни то да е от естество да доведе до толкова апокалиптични последици

  ===============================================

  Хммм, интересно. Значи всичките тези кадри от световния видеообмен с чували с трупове (на много места), копане и пълнене на масови гробове в Ню Йорк, Иран и пр., ползване на хладилни камиони като временни морги (Ню Йорк), временно складиране на трупове по площадки за хокей на лед (в Мадрид), дълги редици ковчези в църквите (Италия), крематориуми, които не могат да смогнат да изгарят телата (Китай, Италия), и т.н. аз въобще не съм ги гледал и са плод на моето въображение?

 53. 53 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 392 Неутрално

  В цял свят, бандитските образувания паразитират върху работеща държавна система. Намират пролуки и слабости в системата и така работят.
  Но когато бандити управляват държавна система всичко се срутва. Защото бандюгите не умеят да я създадат или съхранят. И ако започнат да модифицират държавната система, ТЕ могат, само и единствено, да създават пролуки в нея за своя облага. Толкова могат !
  Следва непременно срутване !

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 54. 54 Профил на block
  block
  Рейтинг: 817 Неутрално

  До коментар [#42] от "block":С незпазване на правила се пипва,обаче!А,нали това промотирате!
  —цитат от коментар 44 на yanne


  напротив! точно спазването на правила промотираме. има си правила и начини на писане на тези заповеди и като не го правят както трябва.. ще е добре да получават шутове по фуражките. сега засега .. юридически

 55. 55 Профил на tqh42306221
  tqh42306221
  Рейтинг: 365 Неутрално

  не предизвиквайте излишно властта
  —цитат от коментар 5 на boevbisser

  Добре че навремето Бенковски и Бачо Киро не са биле такива титани на мисълта като тебе че да стигнат до това гениално прозрение...

  Мама,льотчика люблю,я без льотчик не магу.Он летает на высока,набывает на дълбока!
 56. 56 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4286 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Необичайно правно грамотна, рядко грамотна,
  юридическа публикация.

  Сложна като живота, но с думи прости.
  И най-прост да може да вдене.

  Лингвистично грамотна, и логично.
  Фундаментално: едно и също.

  Внаги е знайно: "право" без логика и комуникация не е право.
  Логиката изисква Логика.
  Комуникацията - лингвистика.

  "Наказателният кодекс не е плашило за неспазване на карантина"
  Силвия Петкова, petkovalegal.com

 57. 57 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4286 Неутрално

  ВИИ Марксимени В.И.Лелина

  Чужди праздници, #1 "lpi31580057".
  Чужди статии, стени и вестници.
  Враждебни.

  До коментар [#1] от "lpi31580057":

  празници, няма новини. започнаха да копират статии от
  стен-вестници.

 58. 58 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 396 Неутрално

  "До 3 г. затвор и глоба от 100 до 300 лв. за подаване на невярна декларация при преминаване на КПП към областен цен"
  Гледах връщането на жителите на София и спирането им на КПП. Това си беше жива гавра с хората, извиване на ръце и мачкане. Но щом го траем, заслужаваме си унижението на което ни подлагат.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK