Главният прокурор не може да ползва Конституционния съд като оракул

Главният прокурор не може да ползва Конституционния съд като оракул

© ДневникПубликуваме становището на организацията с идеална цел "Български адвокати за правата на човека" по конституционното дело, образувано въз основа на искането на главния прокурор Иван Гешев за тълкуване може ли президентът да бъде разследван за дъжавна измяна. Заглавието е на "Дневник". Допълнителни източници на аргументи към становището четете тук.


Уважаеми конституционни съдии,


С определение от 10 март 2020 г. по конституционно дело № 1/2020 г. по описа на Конституционния съд (КС) е допуснато за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на чл. 103 от Конституцията. Със същото определение Конституционният съд е отправил покана до фондация "Български адвокати по правата на човека" за становище по допуснатите за разглеждане въпроси, което представяме.
1. Фондация "Български адвокати за правата на човека" споделя съображенията за недопустимост на искането на главния прокурор на Република България, изразени в особеното мнение на конституционните съдии Семов, Джелепова и Панова. Считаме, че приетото от мнозинство на конституционните съдии определение за допустимост на искането за задължително тълкуване не изключва отклоняването на разглеждането му по същество.


2. Относно искането за даване на задължително тълкуване на чл. 103, ал. 1-3 от Конституцията на Република България (КРБ), изразяваме следното становище по въпроси 1 до 3.


2.1. Текстът на чл. 103 КРБ относно неотговорността на президента и вицепрезидента за действия, извършени при изпълнение на функциите им, е


пределно ясен и категоричен и не се нуждае от тълкуване.


Конституцията предвижда неотговорност на президента (респективно вицепрезидента) не като лична привилегия, или поради историческа инерция, а и като гаранция срещу риска държавата да изпадне в хаос в ключови моменти, когато единствено президентът (респективно вицепрезидентът) са компетентни и носят отговорността за политически решения за опазването на обществения и политически ред като назначаването на служебно правителство, насрочването на избори в случай на разпуснат парламент, възлагането на мандат за образуване на правителство, както и за редица други ексклузивни правомощия, като издаването на укази за обнародване на закони, за назначаване на определени длъжности и др. предоставени от Конституцията на държавния глава.


Такива решения подлежат на безпрекословно изпълнение и не следва да бъдат поставяни под каквато и да е зависимост или ограничения, защото обвързват съдбата на нацията в критични за нея ситуации. Освен естествените функции за опазване на авторитета и осигуряване на нормално функциониране на държавата, изключването на отговорността на държавния глава (както и предвидената в чл. 103, ал. 4 КРБ забрана за "възбуждане на наказателно преследване и арест) има за цел


да предотврати потенциалната възможност от употребата на наказателния процес и намесата на силовите структури


с цел влияние върху политическите процеси и гарантиране на нормалното им протичане.


2.2. Както характерът на деянията "държавна измяна и нарушение на Конституцията" по смисъла на чл. 103, ал. 1., така и редът за търсене на отговорност за тях, имат политически, а не наказателноправен смисъл. Единствено Народното събрание е компетентно да прецени наличието на основания за търсене на политическа отговорност в случай на "държавна измяна и нарушение на Конституцията".


От текста на чл. 103 КРБ (тълкуван самостоятелно и във връзка с други конституционни разпоредби) е ясно, че деянията "държавна измяна и нарушение на Конституцията", за които Конституцията допуска отговорност на президента и вицепрезидента по изключение, както и процедурата за налагането й и вида последици, имат политически, а не наказателноправен характер. Преценката за наличието на основания и предпоставки за обвинения в "държавна измяна и нарушение на Конституцията" е в компетентността на Народното събрание и то единствено решава дали да повдигне такива обвинения пред Конституционния съд на Република България в конкретни обстоятелства, или да изясни, измени и допълни тази разпоредба на Конституцията, ако счита това за необходимо. Механизмът за търсене на политическа отговорност на президента (респективно вицепрезидента) е част от необходимия баланс и разделение на властите и средствата за тяхното взаимно възпиране, в който прокуратурата не участва.


Конституцията не предвижда каквито и да е правомощия на главния прокурор


по установяването и/или определянето на правната квалификация на обстоятелствата, водещи до повдигане на обвинения по смисъла на чл. 103, ал. 1 и 2, нито го поставя в кръга от лица, компетентни да инициират процедура за изменение на Конституцията, или нейното тълкуване от Народното събрание. Тъкмо обратно - чл. 24, ал. 6 от Закона за Конституционния съд предвижда, че едва "когато (Конституционният) съд(ът) прекрати пълномощията на президента или вицепрезидента за държавна измяна, делото се изпраща на главния прокурор".


Това прави отправеното искане за даване на задължително тълкуване не само недопустимо поради липса на изисквания правен интерес, но и откровено неуместно от гледна точка на конституционното разделение на властите и техните правомощия. Даването на задължително (и по необходимост абстрактно) тълкуване на чл. 103, ал. 1-3 от Конституцията по искане на главния прокурор би съставлявало пряко изземване на компетентността на Народното събрание да решава в кои случаи следва да повдига и поддържа такива обвинения срещу държавния глава пред Конституционния съд на Република България. Конституционният законодател не случайно е предвидил специален ред и квалифицирано мнозинство за достигане на такова решение, което е идентично на мнозинството, изисквано за изменение на самата Конституция.


2.3. Същевременно, даването на задължително тълкуване по поставените въпроси би поставило Конституционния съд в


несъвместимо двойнствено положение на квазизаконодател по обвинения, които му е вменено да решава като съд.


Именно Конституционният съд е компетентен да се произнася по евентуално повдигнатите от Народното събрание конкретни обвинения срещу държавния глава. Предварителното тълкуване на разпоредбата на чл. 103, ал. 1-3 от Конституцията би съставлявало пряко указание до Народното събрание относно случаите, които то следва да квалифицира като "държавна измяна и нарушение на Конституцията" и в които следва, или не следва да повдигне обвинения за тях. Такова предварително тълкуване би поставило под въпрос безпристрастността на Конституционния съд при евентуално последващо разглеждане на въпроса дали евентуално повдигнати пред него обвинения в конкретни случаи съответстват, или не съответстват на вече изразеното от него задължително мнение. Вместо конкретна и индивидуална преценка, каквато един съд, разглеждащ обвинения, би следвало да има, Конституционният съд би бил обвързан и задължен да преценява валидността на собственото си задължително тълкуване в светлината на наложените от самия него общи изисквания и ограничения при преценката за основателността на повдигнатите от Народното събрание обвинения във всеки конкретен случай.


Считаме, че както политическият характер на отговорността за "държавна измяна и нарушение на Конституцията" и реда за търсенето й, така и участието на Конституционния съд като съд в тази процедура


изключват създаването на "ръководство по прилагането на Конституцията" от Народното събрание в такива случаи.


Същевременно, както се отбелязва и в особеното мнение към определението за допустимост на питането, обаче, "Никоя конституционна юрисдикция не може да направи такова тълкуване на която и да било конституционна разпоредба, което да включва изчерпателно посочване на всички нейни измерения и/или изброяване на всички случаи, субекти, права и т.н., за които тя се отнася".


В практиката на Конституционния съд са изказвани редица особени мнения относно допустимостта на даването на задължително тълкуване като предварително одобрение, или неодобрение на законодателни намерения, както и за ролята на този съд като "оракул". В случая, обаче, даването на задължителното тълкуване на чл. 103 КРБ би въвлякло Конституционния съд в недопустимо за един безпристрастен съд изразяване на предварително мнение по евентуално повдигнати пред него конкретни обвинения.


По тези съображения считаме, че искането за задължително тълкуване на чл. 103, ал. 1-3 от Конституцията на Република България


по първите три поставени въпроси следва да бъде отклонено.


В случай, че Конституционният съд пристъпи към даване на задължително тълкуване, считаме, че то следва да бъде ограничено до ясното и категорично разграничение на политическия характер на деянията "държавна измяна и нарушаване на Конституцията" по смисъла на чл. 103, ал. 1. КРБ и предвидената в тях процедура за отстраняване на президента и вицепрезидента на Република България в сравнение с предвидените в Наказателния кодекс деяния, наказуеми по предвидения в НПК ред.


3. Фондация "Български адвокати за правата на човека" счита, че искането за даване на задължително тълкуване по въпроси 4, 5 и 6 на главния прокурор за тълкуване на израза "не може да бъде възбудено наказателно преследване", употребен в разпоредбата на чл. 103, ал. 4 КРБ, следва да бъде отклонено


3.1. Нормата на чл. 103, ал. 4 от Конституцията е ясна и не се нуждае от тълкуване. Наказателната неприкосновеност на президента и вицепрезидента е сходна (макар и не идентична) с наказателната неприкосновеност на народните представители (чл. 70, ал. 1 от Конституцията). Разликата между тях е, че наказателната неприкосновеност на президента и вицепрезидента отпада единствено при прекратяване на мандата им. По отношение обема на действията, включени в понятието "възбуждане на наказателно преследване" обаче разлика в текстовете на чл. 70, ал. 1 и чл. 103, ал. 4 от Конституцията няма. Забраната за "възбуждане" на наказателно производство


означава забрана за предприемане на каквито и да било действия по разкриване на престъпления


и разобличаване на виновните от компетентните държавни органи, забрана за всякакви действия, несъвместими с наказателно-правната неприкосновеност. По вида и пределите на тези действия Конституционният съд се е произнасял и няма основание за изменение на даденото тълкуване (напр. Решение №10/1992 г. по к. д. № 13/1992 г.).


3.2. С Решение № 10/1992 г. е изяснено, че преди снемането на наказателно-правната неприкосновеност по отношение на народните представители не могат да бъдат предприемани действия от вида на описаните във въпроси 4, 5 и 6, нито каквито и да било други, водещи до засягане на наказателната неприкосновеност. Същите аргументи са валидни и по чл. 103, ал. 4 от Основния закон по отношение на президента и вицепрезидента, чиято наказателно-правна неприкосновеност отпада с изтичането на мандата им. Това е така, защото понятието "възбуждане на наказателно преследване" по смисъла на чл. 103, ал. 4 от Конституцията (а и по чл. 70, ал. 1 от Конституцията) има автономно значение, което отразява реалното засягане на индивида и действителното разумно съдържание на конституционната разпоредба, а не формалния стадий на наказателния процес и допустимите на този етап "процесуални и предпроцесуални" действия,


или променливите решения на законодателната и/или изпълнителната власт в това отношение.


В практиката си по чл. 6 от ЕКПЗЧОС, Европейският съд по правата на човека също придава автономно значение на понятието "обвинен", според което едно лице се счита за "обвинено" не от момента на формалното му привличане във вече образувано наказателно производство, а от момента, в който то е узнало, или е било сериозно засегнато от различни процесуални и извънпроцесуални действия и изявления на властите, свързани с подозрения срещу него.


3.3. С поставените въпроси 4-6 по същество не се иска тълкуване на конституционната норма, а съпоставяне на съдържанието й с без друго динамично развиващите се разпоредби на Наказателнопроцесуалния кодекс. Такова съпоставяне е допустимо когато се иска обявяване на противоконституционност на законови норми, но не и за целите на хармонизирането на конституционна норма с последващ закон, който би следвало да е изначално съобразен с нея. Доколкото със същите въпроси се иска пояснение на наказателнопроцесуални понятия, считаме, че тяхното тълкуване е от компетентността на органи, различни от Конституционния съд.


По тези съображения считаме, че искането за даване на задължително тълкуване на чл.103, ал. 4. от Конституцията на Република България следва да бъде отклонено.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (60)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 995 Неутрално

  “ Заглавието е на "Дневник".”
  ——
  10 думи с 2 грешки в това заглавие.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 2. 2 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 995 Неутрално

  Една остана... Ади и нея я оправете, де

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 3. 3 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2012 Неутрално

  Трябва със закон да се забрани на главния прокурор и на прокурорите въобще да коментират адвокатите и на адвокатите да коментират прокуратурата! Те са противници по условие и никога няма да предложат нещо, което да е от полза на другите!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на troi
  troi
  Рейтинг: 569 Неутрално

  За съжаление Каскета доказа, че може и го направи.

  забавление и приключение
 6. 6 Профил на lpi31580057
  lpi31580057
  Рейтинг: 282 Неутрално

  "Български адвокати за правата на човека"

  моите уважния, но не може да давате наклон на КС. след като КС се произнесе може да изложите своите съображения

 7. 7 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 274 Неутрално

  "1. Фондация "Български адвокати за правата на човека" споделя съображенията за недопустимост на искането на главния прокурор на Република България, изразени в особеното мнение на конституционните съдии Семов, Джелепова и Панова. "

  - Семов беше точно като номинацията на онзи евроскептик в управата на БНБ.

  "„Припомняме, че Семов бе номиниран от тогавашния правосъден министър Христо Иванов.
  Отстраняването на Атанас Семов бе шамар на ЕС към България и правосъдната ни система. Още по време на конкурса в България юристи и политици предупредиха за грешки, които опорочават процедурата.
  Позицията генерален адвокат в Съда на ЕС в Люксембург бе голям шанс за България, но със спорната кандидатура на Семов я проиграхме, а такава възможност ще ни бъде предоставена едва след 27 години.
  От президентската администрация премълчават, че в парламента Семов бе депутат от партия РЗС, а лично днешната номинация на Румен Радев за конституционен съдия се изявяваше като един от големите защитници на подсъдимия тогава по мега делото „Октопод” Алексей Петров – Трактора. ...
  С определянето на Атанас Семов като кандидат за конституционен съдия президентът Румен Радев отново сам падна в капана на собствената си назидателност и обвинения към изпълнителната власт. Радев ги критикува в липсата на прозрачност при взимане на важни решения, но в същия непрозрачен стил и той номинира Атанас Семов, без да чуе мнението и гласа на обществото и професионалната гилдия.“

  Толкоз за премълчаните факти и липсата на прозрачност.

 8. 8 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 807 Неутрално

  "Български адвокати за правата на човека"моите уважния, но не може да давате наклон на КС. след като КС се произнесе може да изложите своите съображения
  —цитат от коментар 6 на lpi31580057


  Точно обратното. В момента могат, но след като КС се произнесе вече не могат.

 9. 10 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 753 Неутрално

  "Български адвокати за правата на човека"моите уважния, но не може да давате наклон на КС. след като КС се произнесе може да изложите своите съображения
  —цитат от коментар 6 на lpi31580057


  Друже, чети статията преди да я коментираш! КС ги е поканил да си изложат мнението и те са се възползвали.

 10. 11 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2094 Любопитно

  Понеже в статията не са посочени имената на "Български адвокати за правата на човека" :

  http://blhr.org/p/za-nas/ и защото а е фондация (не асоциация) отдолу са написали кой плаща.

  След като както те казват че "въпроса е политически" и е от компетентноста на други институции, "Български адвокати за правата на човека" защо изразяват становище по него.

  Кой е с нарушени човешки права?

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 11. 12 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 784 Неутрално

  Неäта са ясни, но милиционерският мозък на един Гешефт трудно ще ги проумее.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 12. 13 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2012 Неутрално

  До коментар [#11] от "zz_s":

  "Кой е с нарушени човешки права?"

  Деса бе!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 13. 14 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1069 Неутрално

  От кога "метафората " - "Български адвокати по правата на човека " се превръща в "метафора " - "БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ПРЕЗИДЕНТА "!

 14. 15 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2094 Неутрално

  @john_3volta е прав, че са им поискали становище. Защо ли?

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 15. 16 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 792 Неутрално

  Не съм фен на президента, не съм гласувал за него, може и да е бил добър военен, но военен, т.е. леко ограничен, но по своему е достоен човек. Какво му трябваше да влиза в българската политика, да става мезе за простаци!?

 16. 17 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  До коментар [#2] от "Gretel":

  Не могат. Стои.

 17. 18 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Понеже в статията не са посочени имената на "Български адвокати за правата на човека" :http://blhr.org/p/za-nas/ и защото а е фондация (не асоциация) отдолу са написали кой плаща.След като както те казват че "въпроса е политически" и е от компетентноста на други институции, "Български адвокати за правата на човека" защо изразяват становище по него. Кой е с нарушени човешки права?
  —цитат от коментар 11 на zz_s


  Гледай след малко БНТ кака Корнелия ще обясни...................

 18. 19 Профил на Червен дисибар
  Червен дисибар
  Рейтинг: 264 Неутрално

  "Български адвокати за правата на човека"моите уважния, но не може да давате наклон на КС. след като КС се произнесе може да изложите своите съображения
  —цитат от коментар 6 на lpi31580057


  Абсолютно. Това му е работата на КС, да го питат и той да отговаря. Абсолютно аморално е някой да се прави на истина от последна инстанция и да дава акъл на висши независими органи.

 19. 20 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 246 Неутрално

  До коментар [#7] от "plebs":

  Припомняме, че Семов бе номиниран от тогавашния правосъден министър Христо Иванов
  ___________________________________________
  Семов участва и спечели конкурса да бъде българската номинация. Но гербавите мозъци не разбират какво е туй КОНКУРС. При тях назначенията стават по друг принцип

 20. 21 Профил на Червен дисибар
  Червен дисибар
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Все по-отчаяни опити на определени среди да влияят както на тях им е угодно. Няма да се получи. Прекаленото използване на "граждански" организации с гръмки имена води до обезценяване на иначе добрата идея за граждански контрол. Но когато прекалено често и прекалено явно "гражданските" организации и сдружения се ползват в частен интерес, резултата е лош за всички. Да претендираш за истина и морал, означава наистина да си за истина и морал, щото иначе фалша много бързо лъсва.

 21. 22 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1805 Неутрално

  Конституционният съд вече доказа с безумното си решение за Истанбулската конвенция, че слугува не на закона, а на моментните настроения на плебса. Така че нищо чудно да се произнесе в посока Гешев. Адвокатите излагат убедителни и даже очевадни аргументи, но за прислугата има значение само мнението на господаря.

 22. 23 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1805 Неутрално

  Не съм фен на президента, не съм гласувал за него, може и да е бил добър военен, но военен, т.е. леко ограничен, но по своему е достоен човек. Какво му трябваше да влиза в българската политика, да става мезе за простаци!?
  —цитат от коментар 16 на historama


  Абе колко да е достоен - назначил любовницата си на две държавни заплати. Да мине в частното и да прави каквото си иска. А това, че зарязал жена-красавица и две деца дори няма нужда да се споменава.

 23. 24 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1805 Неутрално

  Гешев срещу Радев: който и да победи, все ще е кофти. Който и да загуби, все ще е добре.

 24. 25 Профил на stem
  stem
  Рейтинг: 282 Весело

  Фондация "Български адвокати за правата на човека"... защо ли в газетата думичката "фондация" е заобиколена и описана с цели четири като "организацията с идеална цел"?

  Всичко в името на човека, всичко за благото на човека! Но ние името на човека го знаем...

  Левичаро-либералстващите се заклеха да воюват до пълна победа на здравите сили над здравия разум!
 25. 26 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 792 Неутрално

  Гешев срещу Радев: който и да победи, все ще е кофти. Който и да загуби, все ще е добре.
  —цитат от коментар 24 на galapagas


  Съгласен съм. Но на фона на хората от "първата редица", в страната ни, или по-точно най-видимите, критериите доста се понижиха.

 26. 27 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 745 Неутрално

  "Български адвокати за правата на човека"моите уважния, но не може да давате наклон на КС. след като КС се произнесе може да изложите своите съображения
  —цитат от коментар 6 на lpi31580057


  Да бе прочел поне началото на статията за да не си като чукчи-писател.

 27. 28 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2012 Неутрално

  Конституционният съд вече доказа с безумното си решение за Истанбулската конвенция, че слугува не на закона, а на моментните настроения на плебса. Така че нищо чудно да се произнесе в посока Гешев. Адвокатите излагат убедителни и даже очевадни аргументи, но за прислугата има значение само мнението на господаря.
  —цитат от коментар 22 на galapagas


  Конституцията драго комуне, е желанието на "плебса" за някакъв ред и тоя ред е облечен в параграфи и точки в Основния закон, наречен Конституция! Следователно Конституционния съд трябва да защитава интересите на "плебса" а не на Румен Радев, примерно! Анадънму?!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 28. 29 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 745 Неутрално

  "1. Фондация "Български адвокати за правата на човека" споделя съображенията за недопустимост на искането на главния прокурор на Република България, изразени в особеното мнение на конституционните съдии Семов, Джелепова и Панова. "- Семов беше точно като номинацията на онзи евроскептик в управата на БНБ."„Припомняме, че Семов бе номиниран от тогавашния правосъден министър Христо Иванов.Отстраняването на Атанас Семов бе шамар на ЕС към България и правосъдната ни система. Още по време на конкурса в България юристи и политици предупредиха за грешки, които опорочават процедурата.Позицията генерален адвокат в Съда на ЕС в Люксембург бе голям шанс за България, но със спорната кандидатура на Семов я проиграхме, а такава възможност ще ни бъде предоставена едва след 27 години.От президентската администрация премълчават, че в парламента Семов бе депутат от партия РЗС, а лично днешната номинация на Румен Радев за конституционен съдия се изявяваше като един от големите защитници на подсъдимия тогава по мега делото „Октопод” Алексей Петров – Трактора. ...С определянето на Атанас Семов като кандидат за конституционен съдия президентът Румен Радев отново сам падна в капана на собствената си назидателност и обвинения към изпълнителната власт. Радев ги критикува в липсата на прозрачност при взимане на важни решения, но в същия непрозрачен стил и той номинира Атанас Семов, без да чуе мнението и гласа на обществото и професионалната гилдия.“Толкоз за премълчаните факти и липсата на прозрачност.
  —цитат от коментар 7 на plebs


  Много слабо плебси! Това ли ти спуснаха набързо или днес фактор е в почивка.
  Лошо! Много лошо! Безпомощност гербаджийска!

 29. 30 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 745 Весело  А, ето го линкчето!
  Изкара надника за днес!
  То няма общо с темата и казаното от адвокатите но пълни амбалажа!
  То винаги така е било - когато един ученик не си знае урока то говори глупостите които е научил на улицата!

 30. 31 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 663 Неутрално

  "Публикуваме становището на организацията с идеална цел "Български адвокати за правата на човека" . Уникално словосъчетание "адвокати" и "идеална цел", няма нужда от коментар.

 31. 32 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 658 Неутрално

  Фондация "Български адвокати за правата на човека"...

  Знаем и кой е човека - този в ляво на снимката...

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 32. 33 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 745 Весело

  Вичдам че заради тази статия доста гербери са ги взели запас!
  Решили са да направят един концерт пред празни трибуни за обработка на общественото мнение.

 33. 34 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2094 Неутрално

  То по скоро въпросите ни трябва да са към дневник, защото всичко анти Гешев много ги радва. Толкова ги радва, че са станали отявлени привърженици на пРезидента.
  Не забелязвам обаче ДБ да се притесняват от това, то се знае защо.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 34. 35 Профил на робин от Крузо
  робин от Крузо
  Рейтинг: 241 Неутрално

  Хммм .... „по описа на Конституционния съд (КС) е допуснато за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на чл. 103 от Конституцията.“
  Да определиш и сравниш назначаването на любовницата си за ПР на ВВС от бившия командир на ВВС и сегашен президент на република България с „държавна измяна“, трябва да си изключително злонамерен , некомпетентен и глупав човек. Тези квалификации съвсем съзнателно и отговорно използвам за описание на качествата на главния прокурор на България. Дано не шамаросат коментара ми, мисля, че съвсем обективно съм описал възможностите и компетенцията на гл. прокурор.
  Поздрави от Isla Robinson Crusoe.

  robin ot Crusoe
 35. 36 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2094 Неутрално

  Хммм .... „по описа на Конституционния съд (КС) е допуснато за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на чл. 103 от Конституцията.“Да определиш и сравниш назначаването на любовницата си за ПР на ВВС от бившия командир на ВВС и сегашен президент на република България с „държавна измяна“, трябва да си изключително злонамерен , некомпетентен и глупав човек. Тези квалификации съвсем съзнателно и отговорно използвам за описание на качествата на главния прокурор на България. Дано не шамаросат коментара ми, мисля, че съвсем обективно съм описал възможностите и компетенцията на гл. прокурор.Поздрави от Isla Robinson Crusoe.
  —цитат от коментар 35 на робин от Крузо


  А кой ти е казал, че въпроса с "държавната измяна" се отнася до любовницата.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 36. 37 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 995 Неутрално

  До коментар [#16] от "historama":

  Ма той въобще не е влизал в политиката. Тя детската го принуди.. . След апартамента и двойната заплата и се доходи на лелята по света,😉

 37. 38 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1017 Неутрално

  До коментар [#22] от "galapagas":

  Работат на адвокатите е да пледират, на съдиите да отсъждат. Ако ти смяташ, че едната дума на адвокат замества решението на съда явно нищо не разбираш от право. По-точно не от право, защото е явно от летящ Грипен, че това ти е много далеча тема, а по точно от базовото функциониране на съдебната система.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 38. 39 Профил на робин от Крузо
  робин от Крузо
  Рейтинг: 241 Весело

  До коментар [#36] от "zz_s":

  Хммм ... ти да не си новият с капата и паднал от луната. Като се правиш на отворко, я ни обясни защо гл. прокурор е питал КС за тълкуване на Чл. 103 или ....
  Хммм ... сетих се, та Румен Радев е бил НАТОвски генерал .... ясноооооо, не само държавна измяна но и шпионаж е пропуснал да му лепне, като обвинение.
  Поздрави от Isla Más a Tierra.

  robin ot Crusoe
 39. 40 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1027 Весело

  До коментар [#34] от "zz_s":

  препатилия десебар си призна, че е гласувал за протежето на решетников и газа, че това хич не го притеснява. знаеш, че акъла им стига само до това бацко да падне и до там.

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 40. 41 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1027 Любопитно

  До коментар [#35] от "робин от Крузо":

  а ти от къде разбра, че пита заради либовницата?

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 41. 42 Профил на hoa12311835
  hoa12311835
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Отговорът е много прост. КС е поканил БАПЧ да дадат становище, както и една дузина професори и министерства. До коментар [#11] от "zz_s":

 42. 43 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3732 Неутрално

  Всъщност, целия шум е заради питането на Гешев (е радост). А Гешев (е радост) пита та да си върже гащите, ако евентуално осере работата.

 43. 44 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2772 Неутрално


  Главният прокурор Гешев не може да бъде тема на сериозен разговор.

  Такава тема би трябвало да бъде изготвянето на нова конституция. И то така, че тя да не се нуждае от тълкувания.

  А Конституционният съд да върши това, което би трябвало да му бъде работата - да следи за съответствието на законите с конституцията.

  Докато това не се случи винаги ще има по някой главанак (по Бойко Борисов) или шепа олигофрени (пак по Бойко Борисов), които да задава на КС тъпи въпроси.

 44. 45 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1805 Неутрално

  Конституцията драго комуне, е желанието на "плебса" за някакъв ред и тоя ред е облечен в параграфи и точки в Основния закон, наречен Конституция! Следователно Конституционния съд трябва да защитава интересите на "плебса" а не на Румен Радев, примерно! Анадънму?!
  —цитат от коментар 28 на lz2


  Комунето вика 'Дръжте комунето!'. Тази конституция беше приета от комунистите след едни тотално фалшифицирани от тях избори през 1990. Текстовете ѝ са толкова двусмислени, че позволяват на КС лесно да се нагажда по плебса и по кефа на тези, които са ги назначили в този безсмислен орган с тлъсти заплати. Да не забравяме, че точно тази конституция дава безгранична власт на едно лице, наречено главен прокурор, който не е избран пряко от суверена.

 45. 46 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1805 Неутрално

  До коментар [#22] от "galapagas":Работат на адвокатите е да пледират, на съдиите да отсъждат. Ако ти смяташ, че едната дума на адвокат замества решението на съда явно нищо не разбираш от право. По-точно не от право, защото е явно от летящ Грипен, че това ти е много далеча тема, а по точно от базовото функциониране на съдебната система.
  —цитат от коментар 38 на olexander


  Когато съдията е назначен от еди кой си на поста си, той/тя няма как да е безпристрастен. Тогава мнението на съдията по казус, засягащ началника му/ѝ, е дълбоко компрометирано и не е по-меродавно от това на кой да е адвокат. Разбира се, облечено е с власт. Очаквам да ме светнеш как се саморегулира съдебната система в този случай.

  Пряк избор на всички съдии и прокурори от суверена - няма друг изход.

 46. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 48 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  До коментар [#46] от "galapagas":

  Хаха, ти да не си от шоуто на Слави, какви са тия глупости. Всяка лелка ли познава съдиите и прокурорите, естествено, че това си е работа на гилдията.

 48. 49 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1017 Неутрално

  До коментар [#46] от "galapagas":

  Пряк избор на всички съдии и прокурори е най-безумната идея, който се подхвърля в пространството. Тя не е лоша - това е вредна идея. Защо, ще попитате вие... защото избор трябва да се базира на строго професионално познаване на матеярията. Идеята е, че прекия избор на "суверена" се материализира във вигурата на правосъдния министър. Ако искате друга политика спечелете изпори.
  Безмислено е да се увеличава изрония щат, само и само да се увеличи възможността за междупартийни спогодби... та белким и малките партийки намажат нещо.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 49. 50 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1017 Весело

  Извинявам се, пиша на телефон и имам много грешки, но предполагам схващате идията.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 50. 51 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  Дори и човек да не е чел през живота си КРБ, тези текстове, които цитират в писмото си адвокатите са пределно ясни и аз също смятам че КС трябва не само да отхвърли искането на Гешев, но може би, да му обърне внимание, при това публично, че България има действащо законадателство, което отрежда на прокурата единствено възможността да осигирява неговото спазване и да действа срещу нарушенията на правовия ред, а не самата тя, особено пък в лицето на главния прокурор, всеобщата радост Гешев, да го нарушават, па било и водени от добри намерения.
  Дали Радев е нарушил закона тогава и дали се е опитал да прикрива това нарушние ( между нас казано ужасна кокошкарска история) трябва да тежи на съвеста на тези, които тогава го номинираха и да подчертае за сетен път глупостта на тези които тогава гласуваха за него и продължават да го подкрепят и днес, но това няма нищо общо с т.н. държавна измяна и още по-малко с работата на КС.

 51. 52 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 932 Весело

  До коментар [#46] от "galapagas":Пряк избор на всички съдии и прокурори е най-безумната идея, който се подхвърля в пространството. Тя не е лоша - това е вредна идея. Защо, ще попитате вие... защото избор трябва да се базира на строго професионално познаване на матеярията. Идеята е, че прекия избор на "суверена" се материализира във вигурата на правосъдния министър. Ако искате друга политика спечелете изпори.Безмислено е да се увеличава изрония щат, само и само да се увеличи възможността за междупартийни спогодби... та белким и малките партийки намажат нещо.
  —цитат от коментар 49 на olexander


  Подкрепям Ви напълно!
  И смятам, че кашата ще е особено голяма, ако това се допусне. Още повече че ще трябва да се гласува за професионална пригодност, не за идеи, както е при парламентарнит избори.
  Хаосът ще е умопомрачителен, както по време на самите избори, така и след това, когато се разбере, че усмихнатия благ човек на снимката, за който си гласувал, понеже, забележете, е излъчен от партия, не от гилдия, се окаже поредната калинка. Само че този път с огромна власт да направи огромни поразии, неконтролиран от никого.

  По темата- впечатляващо добре изложено становище!
  На мен лично ми е странно защо са се обърнали към регистрирана, май, по ЗЮЛНЦ организация, а не към ВАС например, но пък може да е едно от няколкото поискани мнения от няколко институции и организации.
  Ако е така- с нетърпение чакам да ги прочета, наистина са любопитни и ограмотяващи.

 52. 53 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 513 Неутрално

  Каскетът създаде напрежение главно поради лично отношение и укрепване на пи-ара си

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 53. 54 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2012 Неутрално

  До коментар [#45] от "galapagas":


  "Комунето вика 'Дръжте комунето!'. Тази конституция беше приета от комунистите след едни тотално фалшифицирани от тях избори през 1990. Текстовете ѝ са толкова двусмислени, че позволяват на КС лесно да се нагажда по плебса и по кефа на тези, които са ги назначили в този безсмислен орган с тлъсти заплати. Да не забравяме, че точно тази конституция дава безгранична власт на едно лице, наречено главен прокурор, който не е избран пряко от суверена."

  Двуличието ви минава всякакви граници! Един път тръбите, че се борите за спазване на законите, втори път заявявате, че не трябва да се спазват! Точно затова и 1% на избори ще са ви прекалено много!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 54. 55 Профил на almladenov
  almladenov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Не бяха ли повече герберските тролове?

 55. 56 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 544 Неутрално

  Все по-отчаяни опити на определени среди да влияят както на тях им е угодно. Няма да се получи. Прекаленото използване на "граждански" организации с гръмки имена води до обезценяване на иначе добрата идея за граждански контрол. Но когато прекалено често и прекалено явно "гражданските" организации и сдружения се ползват в частен интерес, резултата е лош за всички. Да претендираш за истина и морал, означава наистина да си за истина и морал, щото иначе фалша много бързо лъсва.
  —цитат от коментар 21 на Червен дисибар


  Друго си е да се ползват ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ за частни цели, някак по-честно е. Пък и те /държавните органи/ не претендират толкова за истина и морал, щото е ясно как са назначени, пък и не им вярват много хората. Националната ни сигурност и гордост ни подсказват, че не е редно външни ф-ри да се месят в нашите вътрешни кражби.

 56. 57 Профил на block
  block
  Рейтинг: 788 Неутрално

  абе фуражката радев хич не ми е любимец, ама каскетчето на гешефт къде се бута ми е още по неприятно. трябва да има правила, процедури и да си се спазват. сега фуражката някак ще го изтраем щото си има мандат и после е чао. ама тоя милиционерски тулуп какво ще го правим не знам. и милиционерските ку**венца които подлайват угоднически пък са още по неприятни.

 57. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 58. 59 Профил на block
  block
  Рейтинг: 788 Неутрално

  Работата на адвокатите е да защитават престъпниците. И те я вършат добре. Но да се опитват да напътстват и ръководят КС, Прокуратурата и съда е наглост и слабоумие.
  —цитат от коментар 58 на валентин николов


  работата на адвокатите господин николов е да помагат на съда да въздаде правосъдие. както и прокурора впрочем. но понеже явно страдате от описаните от вас слабости, вие не можете да го разберете. разбира се, че не ви трябва адвокат... но когато ви потрябва мноого ще е хубаво :)

 59. 60 Профил на gpb42643987
  gpb42643987
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Адвокактите на престъпниците пак са се объркали. Въобще утайката на правистите пак се е объркала, вече с плам и ентусиазъм.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK