"Сивата зона" и правният вакуум на извънредното положение ще останат

На практика се предлага досегашният подход на извънредно положение в сивата зона между правото и крайната необходимост да бъде превърнат в постоянно състояние на управление на кризата.

© Юлия Лазарова

На практика се предлага досегашният подход на извънредно положение в сивата зона между правото и крайната необходимост да бъде превърнат в постоянно състояние на управление на кризата."Дневник" публикува становището на "Демократична България" относно отпадането на извънредното положение и промените в Закона за здравето, обявено на сайта на обединението.


Отпадането на извънредното положение след 13 май е логична, макар и закъсняла стъпка. От самото начало на кризата "Демократична България" зае позицията, че за посрещането и преодоляването на рисковете и заплахите за здравето на българските граждани, породени от пандемията на COVID-19, не е необходимо въвеждането на извънредно положение, което като конституционен институт има своя произход в заплахите за националната сигурност, породени от вътрешни и външни врагове, а не вируси. Ето защо в предходна своя политическа декларация и становище "Демократична България" аргументирано предложи използването на процедурите и протоколите за действие при обявяване на бедствено положение по реда на Закона за защита при бедствия.


Правителството не предприе подобни мерки, а предпочете да остане в сивата зона и правния вакуум на едно бланкетно обявено извънредно положение с постоянно променящи се мерки и заповеди, което поддържа състояние на непоследователност, неяснота, вътрешна противоречивост на действащите актове и мерки. Много български граждани бяха санкционирани за свои действия (бездействия), без създадената временна правна уредба да съответства на основни принципи на правовата държава и Конституцията.
В предложения от правителството нов Законопроект за изменение на Закона за здравето (от 5 май 2020 г., сигн. 002-01-16), с който трябва да се регулират противоепидемичните мерки след отпадането на извънредното положение, присъстват следните проблемни предложения:


- Не се съдържа обективен законов стандарт,


който да позволи съобразено с Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) ограничаване на определени основни права (най-вече свободата на движение и свободата на събранията), извън хипотезата на наложени ограничителни мерки (задължителна изолация, карантина) на болни, заразоносители и контактни лица. При липсата на такава изрична законова уредба (кои права, до каква степен, с каква цел, за какъв период от време могат да бъдат ограничавани), издаването на заповед на министъра на здравеопазването, която ще е общ административен акт за ограничаване на публичните събрания (богослужения) за всички български граждани, ще е противоконституционен акт, противоречащ и на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).


Подчертаваме, че както конституционните изисквания, така и правозащитните стандарти на ЕКПЧ изискват ограничаването на основни права и свободи да се извършва само със закон (а не заповед на министър или подзаконов нормативен акт), в изрично определените конституционни рамки, да е необходимо и пропорционално на конкретната легитимна цел - преодоляване на пандемията, причинена от коронавирус COVID-19. За пореден път се предлага законопроект, както беше прието и в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, който не дава достатъчно гаранции за правата на гражданите и оставя отворени вратички за произволно тълкуване и прилагане.


- В предложената нова редакция на чл. 61, ал. 2 се


въвежда ново понятие "извънредна епидемична обстановка",


което обаче не се дефинира изрично в самия закон, няма стандарти и критерии за преценка кога, при какви обстоятелства и за какъв период от време може да се обяви такава обстановка. Тази нормативна неяснота крие рискове от произволно прилагане на закона, от необосновани действия на изпълнителната власт, които трудно могат да бъдат поставени под ефективен граждански, съдебен и парламентарен контрол.


Не е изяснено при кои ситуации може да се прилага режимът на бедственото положение, което по смисъла на Закона за защита при бедствия може да се въведе и при епидемична ситуация.


- В предложената нова редакция на чл. 63 е направен опит да се създаде процедура за обявяване на "извънредна епидемична обстановка" - със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор. Предвидено е и въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион за защита на живота и здравето на гражданите, но отново без да се съдържат гаранции за конституционосъобразност, пропорционалност, необходимост и преследване на легитимна цел. Ако с тези мерки се засягат конституционни права на гражданите -


това е недопустима законова делегация -


ще е налице противоречие на чл. 4 и чл. 5 от Конституцията - принципа на правовата държава и върховенството на конституцията. Недопустимо е със заповед на министър да се засягат конституционни права на гражданите.
Този подход би довел до концентрация на власт във фигурата на един министър, съответно изпълнителната власт като цяло, без да са създадени адекватни защитни механизми срещу злоупотреба.


На практика се предлага досегашният подход на извънредно положение в сивата зона между правото и крайната необходимост да бъде превърнат в постоянно състояние на управление на кризата.


По този начин вместо отпадане и отмяна на извънредното положение бихме имали една нормализация на извънредността, без връщане към нормалността на правовата държава.


- Част от разпоредбите в законопроекта са неясни и противоречиви, което може да доведе до значителни затруднения при прилагането им, до липсата на ясни, предвидими и пропорционални действия на органите на власт и съответно до административен произвол. Например с предложената нова разпоредба на чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето се дава възможност на министъра на здравеопазването да избира с какъв акт да въвежда конкретни противоепидемични мерки. Предлага се в тези случаи министърът на здравеопазването да може да издава наредба или заповед (общ административен акт), без да посочва критерии, при които следва да бъде издаден всеки един от посочените видове актове. Предложената делегация е правно недопустима. От една страна, се смесват правни актове, които са различни по своя характер и правни последици. Наредбата е нормативен акт, а общият административен акт във формата на заповед се издава за прилагане на влезли в сила нормативни актове. В нарушение на принципите за правна сигурност и предвидимост е разпоредба, която предоставя на административния орган неограничена възможност за избор относно правния характер на акта, който издава при изпълнението на своите правомощия.


Предлага се съществена промяна в понятието за общ административен акт посредством дефиниция на една от неговите съществени характеристики, а именно на неговото "еднократно правно действие". Определението, съдържащо се в проекта на новата т. 8 на §1. от Допълнителните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, е неясно и в противоречие с установеното в правната теория понятие за общ административен акт.


- Законопроектът отново разкрива пороците на законодателния процес - в Преходните и заключителни разпоредби (§17, §18 и §19) за пореден път се предлагат промени в закони, които по никакъв начин не са свързани и не произтичат като предмет от конкретната законодателна инициатива - в Закона за водите относно пречиствателните станции по Черноморието се въвеждат нови изисквания, а в Закона за акцизите и данъчните складове се правят изменения, които налагат допълнителна административна тежест по отношение на данъчните складове за нефтопродукти. Предложените промени не са минали през задължително обществено консултиране и предварителна оценка на въздействието по реда на Закона за нормативните актове, липсва аргументиране на предложените промени в представените мотиви към законопроекта. Използва се извънредността на ситуацията, за да се прокарат тези законови мерки.


- В §13 ПЗР се предлага възможност за неплащане на концесионни възнаграждения (наем) за морски плаж за цялата 2020 г., без да има каквито и да е критерии за това - дали има директно и действително засягане на дейността на концесионера от обявеното извънредно положение и епидемична обстановка или не. Предвидено е също, че сроковете по действащите концесионни и наемни договори на морски плажове или на тези, които ще влязат в сила през 2020 г., могат да бъдат удължени с подходящ срок до една година. По същество предложението е бюджетът да се лиши от значителни приходи, без да е конкретно установено дали има реално засягане на бизнеса на съответния концесионер. Липсват и критерии за преценка, което дава възможност на органите на изпълнителната власт да прилагат селективен подход по отношение на различните концесионери. Това от своя страна може да се окаже източник на значителни корупционни рискове.


Проектозаконът е и непълен. В него не се съдържат всички необходими законови промени,


които да осигурят нормалното функциониране на всички обществени системи при наличие на противоепидемични мерки. Наличната към момента информация сочи, че обществото ни ще трябва да живее при условията на съществуваща зараза с COVID-19 за период, чиято продължителност не може да бъде определена към настоящия момент. Ето защо в действащото законодателство трябва бъдат регламентирани всички условия, които да направят възможно прилагане на противоепидемични мерки, без това да води до блокиране на работата на публичната администрация или да налага нови законодателни решения за всеки отделен случай.


Необходимо е на законово ниво дасе уреди възможността за дистанционна работа на всички колективни органи като част от редовното законодателство, така щото провеждането на дистанционни заседания да е правно възможно не само при условията на извънредно положение, но и при всяка друга хипотеза, която налага работа от разстояние. По тези въпроси "Демократична България" е представила на народните представители конкретни законодателни предложения за изменения и допълнения на Закона за електронното управление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Търговския закон (вх. № ПГ-021-00-13/30.03.2020 г. на НС).


Наложителна е промяна и в Закона за електронните съобщения.


По повод извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се предостави възможност на Главна дирекция "Национална полиция", Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да имат достъп до данни от мобилните оператори за това кои клетки е използвало лице, което трябва да спазва задължителна изолация и болнично лечение по чл. 61 от Закона за здравето. Тези изменения не са ограничени във времето. Липсват и специфични гаранции за гражданите, че няма да се злоупотребява с новата възможност на органите на МВР за достъп до информация за движението на гражданите посредством данните за ползваните клетки на мобилните оператори. Поради това Законът за електронните съобщения е необходимо да се допълни със специфични мерки, които да създадат гаранции срещу злоупотреба с това ново правомощие на структури на МВР за достъп до данни, които засягат правата на гражданите. На 30 март 2020 г. "Демократична България" е представила своите конкретни предложения за необходимите законови изменения в тази област (вх. № ПГ-021-00-13/30.03.2020 г. на НС).


Прилагането на различни видове противоепидемични мерки, които ограничават достъпа до детските градини и училищата, създава сериозни затруднения за родителите, които не могат да работят от разстояние. Много от тях са изправени пред невъзможния избор дали да останат на работа, или да се грижат за децата си, особено като се вземе предвид продължаващият месеци наред период на противоепидемични мерки. Ето защо е необходимо да бъдат предвидени


законодателни мерки за обезщетяване на родителите, които не могат да работят от разстояние,


а същевременно трябва да се грижат у дома за децата, които не могат да ходят на детска градина или училище. В тази връзка настояваме да бъдат приети и промени в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване. Предложенията на "Демократична България" са представени в Народното събрание с вх. № ПГ-021-00-17 на 7.04. 2020 г.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (64)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2380 Неутрално

  Правния вакуум е силно представен в главите на голяма част от законотворците ни.

  SHADOWS of SOFIA
 2. 2 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 279 Неутрално

  "Д-р Петър Москов: Трябва да говорим за доказателства и за факти, а не за това кой какъв авторитет има

  Москов определи две посоки, за които трябва да се води дебат – има ли заплаха и колко тежка е тя и какви мерки трябва да се предприемат. Той
  беше категоричен, че заплаха има и нейното съществуване не подлежи на субективно усещане. Според него трябва да се вярва на изведените факти и като пример даде повишените нива на смъртност при заразени с COVID-19 извън България.

  „Убеден съм, че огромното мнозинство от българите споделя това. Оттам нататък, ако всички сме обединени от това, трябва да разберем къде се разделяме“..."
  https://web.facebook.com/PartiaKOD/

 3. 3 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 1853 Неутрално

  Така виждам, че с ДБ ще има промени в България.
  Иначе ........ :(((

  "Чуждестранен агент"
 4. 4 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 806 Неутрално

  Иванов, Dura lex, sed lex. На теб поне би трябвало да ти е ясно. Даа, би трябвало... Ако не ти харесва, влез в Парламента чрез избори и кови такива закони, каквито смяташ за добре. Другото е чесане на езици и генериране на интернет-трафик.

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 5. 5 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2699 Неутрално

  До коментар [#2] от "plebs":

  Ааа,Мпсков вече е враг с партиен билет.Нй-мразят десебаркитв бившите костовисти.Май-го намразиха,когато покани Радев да се обдиша в Св.Анна.

 6. 6 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2699 Неутрално

  До коментар [#3] от "putinxujlo":

  Да!ДеБъ от 2,9 ще има 1,9.Е,и??

 7. 7 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2380 Неутрално

  Иванов, Dura lex, sed lex. На теб поне би трябвало да ти е ясно. Даа, би трябвало... Ако не ти харесва, влез в Парламента чрез избори и кови такива закони, каквито смяташ за добре. Другото е чесане на езици и генериране на интернет-трафик.
  —цитат от коментар 4 на ТНТ


  Да ама всички страдат от недомислията на тези които решават живота ни в този парламент. Зарежи пристрастията.

  SHADOWS of SOFIA
 8. 8 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  Мечта, за докопалите се до властта.

 9. 9 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  Мечта, за докопалите се до властта.

 10. 10 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5120 Любопитно

  Кашата с тези извънредни епидемии е пълна !

  [email protected]
 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 806 Неутрално

  До коментар [#7] от "2LOOP":

  Догодина има избори.

  Демокрация, сър!

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 13. 13 Профил на ПерсоналиСка
  ПерсоналиСка
  Рейтинг: 3286 Весело

  Има ли планирани и други пърформанси за днес в програмата на 'Драматични Бездария'?
  —цитат от коментар 11 на Kantoner


  +++++++

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 812 Весело

  " . . . правният вакуум . . ."

  Какво друго да е, като в Комисия по правни въпроси при НС председател е една Анна, а зам. председател - една Десислава?! Има и двама емблематични членове - единия се казва Йордан, а другият - Красимир. Има и още 18 други, всички засегнати тежко от Ефекта на Дънинг-Крюгер.
  Какво друго да е при министър на вакуума Данаил, когото всички ежедневно осмиваме с прозвището Барни Ръбъла?!
  Пиша това като за "весело", ама си е тъжна история отвсякъде!

 16. 16 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1795 Неутрално

  Данаилчо толкова си може завалията.
  Ясно го казаха хора юристи, а не отличници като него, че не може закона да играе ролята на пълномощно, с което се уплъномощава някакъв човек да прави законови изменения ей така, според както му дойде.

 17. 17 Профил на Ех мъко модераторска
  Ех мъко модераторска
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Иначе "десните" герберунгели мило и драго ще дадат правителството да има тотален контрол.

 18. 18 Профил на аnka georgievа
  аnka georgievа
  Рейтинг: 292 Неутрално

  Привет на умно красивите законно творци в парламента .Благополучно съсипаха една хубава държава.

 19. 19 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 985 Весело

  Догодина, когато ДеБъ вземе 51% на изборите, за нула време ще оправи и тоя закон, и останалите закони, и конституцията, и цялата държава.
  Само тогава ще цъфнем, вържем, и започнем да плодоносим.
  Нали?

  Знанието е сила, информацията - власт
 20. 20 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2425 Весело

  До коментар [#19] от "pag":

  Ти па 51% - поне 75%. Е виж Стюпида като поведе народа към урните и ще убият всичко. Горянина и Гирляндата на избираеми места в София-област и Хасково.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 21. 21 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1184 Любопитно

  Така виждам, че с ДБ ще има промени в България. Иначе ........ :(((
  —цитат от коментар 3 на putinxujlo


  Иначе… какво?

 22. 22 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2183 Неутрално

  До коментар [#1] от "2LOOP":

  Нали ние решаваме кои да са представителите ни в Народното събрание!? Ако сме решили да са тези какво Ви кара да мислите, че останалите са с по-малко правен вакум в главите?

 23. 23 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2435 Неутрално

  ,,... От самото начало на кризата "Демократична България" зае позицията, че за посрещането и преодоляването на рисковете и заплахите за здравето на българските граждани, породени от пандемията на COVID-19, не е необходимо въвеждането на извънредно положение,...,,

  Ма защо ли и Италия, и Испания, и Франция, и Германия, като видяха ползата от извънредното положение въведоха и те извънредно положение

 24. 24 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7562 Неутрално

  Тя цялата държава е една сива зона.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1389 Весело

  До коментар [#23] от "сидер":

  Въпросът е не във въвеждането на положения, а защо милиционерите ви не спазват собственото си законодателство. Ушито по мярката на Цвъ Цвъ, но такова, та им се наложи да минават през текстове на Конституцията...
  Гледам, във Видин някакъв областен искал помощ от армията. Щото лекари не щяли да мрат из коридорите на "болницата" ви.
  Ако не сте на плаца, сте в мозъчна кома бе, фатмак. :)

  Ecrasez l’infâme
 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 28. 28 Профил на niki
  niki
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Написаното показва, защо СДСто има 0 депутата в Парламента.

  niki
 29. 29 Профил на niki
  niki
  Рейтинг: 8 Неутрално

  СДСто никога не са блестяли с Адекватност.

  niki
 30. 30 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 764 Неутрално

  До коментар [#26] от "Graf":

  Изясни, моля, написаното. Не свързвам Цвъ Цвъ с болницата във Видин.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на Ех мъко модераторска
  Ех мъко модераторска
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Догодина, когато ДеБъ вземе 51% на изборите, за нула време ще оправи и тоя закон, и останалите закони, и конституцията, и цялата държава.Само тогава ще цъфнем, вържем, и започнем да плодоносим.Нали?
  —цитат от коментар 19 на pag


  Начи, по тая "гениална" логика, всяко законодателство, предложено от управляваща партия, по презумпция е отлично.

  Ето още един "десен" с комунистическа душичка.

 33. 33 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 764 Неутрално

  До коментар [#28] от "niki":

  Снощи с удоволствие изгледах отново "Параграф 22". Този текст е нагледно доказателскво, защо една организация може да се пръвърне в източник на безумни парадоки... Не, не е виновен "правният вакуум", а хората като написалите тово, за които всичко трябва да бъде парафирано черно на бяло. подобно на адвокатските съвети, че междублоковото пространство не е споменато в наредбата за парковете и видиш ли за това карантина там няма. :)
  Здравият смисъл на всяка една мярка може да изчезне в злобливо буквоядство.
  Напълно съм убеден, че какъвто и законопроект да се направи в него ще се намерят някакви нисъответствия или правни пролуки. "Сивата зона", уважаеми, е томно тово, което дава препитание на прокурори и адвокати.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 34. 34 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2699 Неутрално

  До коментар [#25] от "Kantoner":

  😀

 35. 35 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2699 Неутрално

  До коментар [#25] от "Kantoner":

  😀

 36. 36 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1389 Неутрално

  До коментар [#30] от "olexander":

  Законът за защита при бедствия е реколта 2012 г. Там, в закона, основна функция по мисленето при опасност от бедствие(епидемията е вътре в дефиницията) са предоставили на МВР.
  А онези, от министерството на Баце и Цвъ ни доказаха, че са колеги. :)
  Надявам се, да съм помогнал.
  А и на този "умник": [quote#27:"Kantoner"][/quote]

  Ecrasez l’infâme
 37. 37 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2425 Весело

  До коментар [#31] от "Ех мъко модераторска":

  Стюпид, колко пъти да ти казвам, че с това комунистическо мислене само предизвикваш смях. Защо всички левичари си мислите, че ако някой не е съгласен с вашето конкретно "решение" на даден проблем, то значи не вижда проблема? Дето е писал Фредерик Бастиа (не го знаеш, не се напъвай - в хуманитарния факултет не си го изучавал), "Ако кажем, че не искаме държавата да отглежда жито, левите ще твърдят, че искаме хората да не се хранят.". Та и тук така - нямаш абсолютно никакви поводи да мислиш, че подкрепям герберите и Тиквата, но понеже НЕ мисля, че дърти комунисти като Бойкикев и Раданча са алтернатива, в семплото ти мислене аз автоматично ставам гербераст. После що никога няма да влезете в парламента - инерцията от Костов се изчерпи безвъзвратно и окончателно мой човек.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 38. 38 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2075 Неутрално

  Демокрацията изисква да се чуят всички мнения. Включително и най-нелепите.

 39. 39 Профил на Ех мъко модераторска
  Ех мъко модераторска
  Рейтинг: 8 Неутрално

  После що никога няма да влезете в парламента
  —цитат от коментар 37 на Тюфлекчия


  Ма както в еропейския или ....?

 40. 40 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2425 Весело

  Ма както в еропейския или ....?
  —цитат от коментар 39 на Ех мъко модераторска


  Самият факт, че това го считаш за "победа" е показателен. За ЕП на никой нормален човек с живот, работа или бизнес не му пука. Найджъл Фараж като ги уби на европейските избори и какво, а?

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 41. 41 Профил на Ех мъко модераторска
  Ех мъко модераторска
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Самият факт, че това го считаш за "победа" е показателен.
  —цитат от коментар 40 на Тюфлекчия


  Не го считам за победа. Считам го за показател колко струват прогнозите ти, а и приказките ти, като цяло.

 42. 42 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 764 Неутрално

  До коментар [#36] от "Graf":

  Аха. Отново буквоядство.
  А може ли да приемем, че законът от 2012 в сегашната ситуация е морално остарял?

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 43. 43 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3716 Весело

  Правния вакуум е силно представен в главите на голяма част от законотворците ни.
  —цитат от коментар 1 на 2LOOP


  Все едно, че каза нещо!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4622 Неутрално

  До коментар [#1] от "2LOOP":

  В главите на псевдодесните вакуумът бе е само правен.

 46. 46 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4622 Неутрално

  До коментар [#14] от "Ех мъко модераторска":

  Бесеперунгелите какво разбрахте?

 47. 47 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4622 Неутрално

  До коментар [#24] от "Роси":

  Вие сте в най-сивата част.

 48. 48 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4622 Неутрално

  До коментар [#41] от "Ех мъко модераторска":

  Ако случайно повторите нечувания си успех от Евроизборите, ще влезете в българския парламент с 4-6%. Това означава, че ще бъдете само една патерица на комунистите. Каквато сте и в момента.

 49. 49 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1522 Неутрално
  До коментар [#41] от "Ех мъко модераторска":Ако случайно повторите нечувания си успех от Евроизборите, ще влезете в българския парламент с 4-6%. Това означава, че ще бъдете само една патерица на комунистите. Каквато сте и в момента.
  —цитат от коментар 48 на Alarmstufe: Rot


  Не позна.

  Няма да подкрепят оня, дето мачкаше ушите на правешкия университет.

 50. 50 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1522 Неутрално

  До коментар [#31] от "Ех мъко модераторска":Стюпид, колко пъти да ти казвам, че с това комунистическо мислене само предизвикваш смях. Защо всички левичари си мислите, че ако някой не е съгласен с вашето конкретно "решение" на даден проблем, то значи не вижда проблема? Дето е писал Фредерик Бастиа (не го знаеш, не се напъвай - в хуманитарния факултет не си го изучавал), "Ако кажем, че не искаме държавата да отглежда жито, левите ще твърдят, че искаме хората да не се хранят.". Та и тук така - нямаш абсолютно никакви поводи да мислиш, че подкрепям герберите и Тиквата, но понеже НЕ мисля, че дърти комунисти като Бойкикев и Раданча са алтернатива, в семплото ти мислене аз автоматично ставам гербераст. После що никога няма да влезете в парламента - инерцията от Костов се изчерпи безвъзвратно и окончателно мой човек.
  —цитат от коментар 37 на Тюфлекчия


  Добре, не си гербераст. Комунист си.

 51. 51 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2425 Любопитно

  До коментар [#50] от "До руските мекерета":

  И това е така защото? Да знам - защото така ти е по-лесно. В сектата ДБ има само два варианта - или се кълнеш в Бойкикев и Раданча, или си "гербераст-комунист". Нищо че от тия двамата по-големи комуняги има само в БСП. Да напомням ли какъв "десен" министър излъчи Раданча навремето? Дето искаше да определя какво да ядат хората. От това по-"дясно" здраве му кажи. Ама то сектантите въобще не ги мислите тези неща. За вас "дясно" е да плюеш по Путин и да се кълнеш в Бойкикев - това действия, политики, нямат значение...

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 52. 52 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1522 Весело

  До коментар [#50] от "До руските мекерета":И това е така защото? Да знам - защото така ти е по-лесно. В сектата ДБ има само два варианта - или се кълнеш в Бойкикев и Раданча, или си "гербераст-комунист". Нищо че от тия двамата по-големи комуняги има само в БСП. Да напомням ли какъв "десен" министър излъчи Раданча навремето? Дето искаше да определя какво да ядат хората. От това по-"дясно" здраве му кажи. Ама то сектантите въобще не ги мислите тези неща. За вас "дясно" е да плюеш по Путин и да се кълнеш в Бойкикев - това действия, политики, нямат значение...
  —цитат от коментар 51 на Тюфлекчия


  Добре, и комунист не си. Патриот си.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54 Профил на Ех мъко модераторска
  Ех мъко модераторска
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#50] от "До руските мекерета":И това е така защото? Да знам - защото така ти е по-лесно. В сектата ДБ има само два варианта - или се кълнеш в Бойкикев и Раданча, или си "гербераст-комунист"....
  —цитат от коментар 51 на Тюфлекчия


  Как достигна до тоя ми ти грандиозен извод? Самият Христо не пожела да се коалира с Радан. Това, мисля, пределно ясно опровергава малоумното ти твърдение. Проблемите на ДБ са в съвсем различен аспект, и той е липсата на кадри. Иначе, мисля че всеки от лидерите отдавна е надраснал въпросното дребно тщеславие, което им приписваш. Сега, поне съдейки по листите, в тези организации са останали действително само нормални, скромни хора, които не се приемат насериозно.

 55. 55 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 629 Неутрално

  Отново парламентарно безсилие

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 56. 56 Профил на Dark
  Dark
  Рейтинг: 638 Неутрално

  На ГЕРБ им отърва така.

 57. 57 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 806 Неутрално

  Демокрацията изисква да се чуят всички мнения. Включително и най-нелепите.
  —цитат от коментар 38 на Lemmy


  Да. Обаче решенията се взимат с мнозинство и малцинството е длъжно да ги приеме.
  Някой беше казал, че демокрацията е лошо нещо, но нищо по- добро не е измислено до сега. Е, имаше един 45-годишен експеримент с половин Европа за комунизъм, "най-светлият строй", ама той катастрофира челно в удар с демокрацията...

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 58. 58 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1389 Неутрално

  До коментар [#42] от "olexander":

  До коментар [#36] от "Graf":Аха. Отново буквоядство. А може ли да приемем, че законът от 2012 в сегашната ситуация е морално остарял?
  —цитат от коментар 42 на olexander


  Може да приемате каквото си искате, да отменяте, затваряте, отваряте. Да се мъчите интелектуално и физически, но това няма да ви направи по-умни. :)
  Само да вметна, че законът не е крив.
  Вие сте некадърни да го прочетете и изпълните.

  ПП
  Законът, съшит по мярката на Цвъ и МВР, от 2012 е изменян още някалко пъти, кроен и напасван към всеки ръст и шапка..
  Не е морално остарял. Вие си можете толкова.

  Ecrasez l’infâme
 59. 59 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2425 Весело

  До коментар [#54] от "Ех мъко модераторска":

  Как така им липсват кадри? Е виж тука половин форум умни и красиви - кадър до кадъра, мила моя майно льо. И като сложиш журналистите на Економедия и преподавателите във ФФ на СУ - то става като в НАСА направо. Кво се оплаквате?

  П.П. Не разбирам защо се намесваш в разговора ми с оня другия. Прочети му постовете и ще видиш защо съм му писал така. Това не е насочено към тебе и няма какво да го коментираш.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 60. 60 Профил на Ех мъко модераторска
  Ех мъко модераторска
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#54] от "Ех мъко модераторска":Как така им липсват кадри? Е виж тука половин форум умни и красиви - кадър до кадъра, мила моя майно льо. И като сложиш журналистите на Економедия и преподавателите във ФФ на СУ - то става като в НАСА направо. Кво се оплаквате?
  —цитат от коментар 59 на Тюфлекчия


  Твоите кафеви съмишленици успяха да отврятят или буквално изплашат хората да се занимават с политика. Точно в деня, в който публикуваха долните компромати за приятелката на Игнатов, си говорихме с жена ми как не е лесно да намерят кандидат за кмет, понеже Игнатов със сигурност не бе най-подходящият, най-малкото бидейки от Варна и говорейки с акцент. Но няма други. Който и да е кандидат на ДБ, знае, че твоите кафеви приятели ще го залеят с кал и помия, както само вие можете. Даже не си представях колко прав ще се окажа няколко часа по-късно.

 61. 61 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2425 Весело

  До коментар [#60] от "Ех мъко модераторска":

  Сега, като изключим, че това си го измисли току що, за историята с Игнатов сме коментирали хиляди пъти. Така е в политиката - хората все още не са готови да приемат такива неща. Все едно на Запад не е същото? Че там за това, че са ги снимали с проститутка (в държави където е легално) и си заминават за два часа от политиката. ДБ като не си бяха написали домашното и не се бяха подготвили (при условие, че снимките си бяха онлайн) - проблемът си е техен. Ама с такива кадри дет викаш - толкова. :)

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 62. 62 Профил на Ех мъко модераторска
  Ех мъко модераторска
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#60] от "Ех мъко модераторска":Сега, като изключим, че това си го измисли току що, за историята с Игнатов сме коментирали хиляди пъти. Така е в политиката - хората все още не са готови да приемат такива неща.
  —цитат от коментар 61 на Тюфлекчия


  Не съм се и съмнявал за момент, че способите на кафевите медии са нещо нормално за теб.

 63. 63 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2425 Весело

  Не съм се и съмнявал за момент, че способите на кафевите медии са нещо нормално за теб.
  —цитат от коментар 62 на Ех мъко модераторска


  Аз пък не съм се съмнявал, че за теб щом е "наш" не трябва да се рови нищичкооо. Ето и сега с Байдън - да не се рови как синчето му печели договори и става член на бордове дето никой не го е чувал докато татю му е вице, да не се рови нищо за обвиненията на Тара Рийд (вчера излязоха нови интересни неща, ама ако чакаш на Дневник - нищо няма да научиш) и т.н. Иначе като е за други - търсим и под вола теле. Или не е вярно? Сигурно не помниш какви ниски топки си раменяхте с агитката по повод оная глупост за пикаещите руски проститутки точно в тоя форум? Я кажи, че не помниш. И за разлика от снимките на приятелката на Игнатов, това бяха пълни лъжи.
  Аз не казвам, че не трябва да се рови и за другите - ти казваш, че за вашите не трябва, щото било "кафяво". Е не става братле - за всички е еднакво.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 64. 64 Профил на Dobromir Dobrev
  Dobromir Dobrev
  Рейтинг: 97 Неутрално

  Напънала се партия ГЕРБ и родила законодателно л..но

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK