Забраната за напускане на страната при неплатени глоби е произвол

Що се отнася до "детайлните проверки" за неплатени глоби на ГКПП на пътниците в напускащите страната автомобили - те към момента нямат законова опора.

© Надежда Чипева, Капитал

Що се отнася до "детайлните проверки" за неплатени глоби на ГКПП на пътниците в напускащите страната автомобили - те към момента нямат законова опора.Текстът е препубликуван от блога на адвокат Силивия Петкова. Заглавието е на "Дневник".


В сряда, 10 юни, Министерството на вътрешните работи (МВР) обяви, че "системата "Административно - наказателна дейност на Пътна полиция работи на Граничния контролно - пропускателен пункт Калотина. На водачите и пътниците, които преминават през границата се правят проверки за невръчени електронни фишове и неплатени задължения по Закона за движението по пътищата". Така, ако се установи, че опитващият се да премине границата водач има невръчени документи, те се връчват, а ако има неплатени глоби, изисква се плащането им на място, а при отказ ще се отнема свидетелството за управление на моторното превозно средство (СУМПС). Според представител на МВР тази дейност на администрацията, не води до ограничаване на правото на свободно движение. Нека видим дали това действително е така.


Кога се прибягва до отнемане на шофьорски книжки?
Отнемането им, съгласно Закона за движението по пътищата, се прилага както като принудителна административна мярка, така и като наказание. И в двата случая, обаче, за да е налице основание за приложение на такова действие, следва да бъде налице административно нарушение.


Според закона административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. Казано по-просто, административно нарушение е налице тогава, гражданин не е спазил някоя законова норма и за това негово нарушение е предвидено конкретно определено наказание.


Принудителните административни мерки, от своя страна, се прилагат с две цели: прекратителна и превантивна и по-точно, за да се преустанови извършването на нарушението, както и да се предотврати възможността за извършване на ново такова в рамките на необходимия технически срок за налагане на наказание. Това означава, че теоретично, принудителната административна мярка не може да съществува самостоятелно и да се прилага, без да е налице извършено административно нарушение, което да е предвидено в закон. Тоест нейното приложение се намира в пряка и непосредствена връзка именно с него и с предстоящото наказание.


И тъй като това е основен принцип на административното право, именно в този смисъл следва да бъдат построени административно-наказателните разпоредби на всеки закон и Законът за движението по пътищата не прави изключение. При обикновен преглед на последния, обаче, се установява, че сред принудителните административни мерки съществуват такива, които не кореспондират с предвидено административно нарушение и наказание, което ги прави произволни.


Такива мерки са и отнемането на СУМПС, както и временното спиране от движение на пътното превозно средство заради неплатени глоби.


Основната причина за произволност на тези мерки е, че шофирането с неплатени глоби не е административно нарушение, а е обикновено неизпълнение на публично задължение, за събирането на което съществува законово определен принудителен ред чрез предаване за събиране на публичен изпълнител. Така отнемането на СУМПС и временното спиране от движение на пътното превозно средство в този случай излизат извън присъщите на принудителната административна мярка функции и по същество представляват принуда към плащане чрез заобикаляне на законовия ред за събиране на неплатени глоби. Подобен подход е недопустим, независимо от факта, че е законово определен, тъй като противоречи на целта на закона, която винаги се прилага с приоритет пред разпоредбите на същия този закон.


Макар и представителите на МВР да твърдят, че не е налице ограничаване на правата на гражданите чрез отнемане на СУМПС за неплатени глоби, практически това не е така.


Накратко за правото на свободно движение


Правото на свободно движение на територията на страната и извън нейните предели е уредено в Конституцията на Република България и в Европейската конвенция за защита правата на човека. То се състои в това, че всеки е свободен да се придвижва по територията на страната, както и напуска нейните предели.


Упражняването на това право не подлежи на никакви ограничения, освен на тези, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество:


1. в интерес на националната или обществената сигурност;


2. за поддържане на обществения ред;


3. за предотвратяване на престъпления;


4. за защитата на здравето и морала или на правата и свободите на другите.


Изброяването е изчерпателно, което означава, че всяко ограничаване на правото на свободно придвижване извън горния списък е недопустимо и ще подлежи на отмяна.


Важно е да се има предвид, че освен четирите специални основания за ограничение, съществуват и две общи такива, които следва да съществуват едновременно и независимо едно от друго. Това са, първо, ограничението да е предвидено в закон и второ, да е необходимо в едно демократично общество. Последното означава ограничението да не е произволно, независимо от неговото законово съществуване.


Фактическото ограничение


Фактът, че при отнемане на СУМПС на ГКПП за неплатени глоби няма да е налице формално ограничаване на правото на свободно придвижване, наложено със съответен акт на компетентен държавен орган, далеч не означава, че такова няма да съществува фактически.


Така всъщност отнемането на СУМПС на ГКПП и временното спиране от движение на пътното превозно средство, което, впрочем, също би трябвало да се прилага, ако мярката беше идентична на съществуващата такава от около две години насам, в повечето случаи ще доведе именно до фактическо ограничаване на правото на свободно движение.


Това ще се случи на първо място, когато водачът с неплатени глоби, пътува сам. В този случай не само, че правото му на свободно движение ще бъде ограничено, но и той ще бъде поставен в нерешима ситуация на границата между България и друга държава без възможност за своевременно връщане или продължаване. Подобна мярка може да доведе до изключително тежки последици за съответния водач, което е недопустимо, когато той, всъщност, не е извършил административно нарушение, за да понася каквито и да било негативи.


На второ място, дори и водачът да не пътува сам, то сред пътниците е възможно да няма правоспособен водач. Така, горните последици ще възникнат не само за неизправния водач с неплатени глоби, но и ще бъдат засегнати правата и на други лица, на които пък не може никакво неприемливо деяние да им се вмени във вина.


На трето място, наличието на правоспособен друг водач, различен от този, който управлява МПС с неплатени глоби, не означава, че той практически може да шофира, нито има законов ред, той да бъде принуден да го направи.


Относно законосъобразността на това ограничение и съответствието му с международните стандарти


Отнемането на СУМПС на ГКПП за неплатени глоби, освен че е недопустима принудителна административна мярка, то води до произвол, тъй като противоречи на целта на закона и функциите на този тип мерки, до заобикаляне на закона и представлява незаконосъобразно фактическо ограничаване на правото на свободно придвижване, което противоречи на международните стандарти.


Последното е така, тъй като, макар и да е предвидено в закона, отнемането на СУМПС на ГКПП за неплатени глоби не отговаря на останалите критерии за законност. На първо място, липсва необходимост от предприемането на такава мярка, тъй като е предвиден подробен законов ред за принудително събиране на неплатени глоби с осигурено право на защита за задълженото лице. Такова право липсва при принуждаването към плащане чрез отнемане на СУМПС. На второ място, не може да се говори, че това е мярка, подходяща за приложение в "едно демократично общество".


На второ място, ограничаването на правото на свободно придвижване чрез отнемане на СУМПС на ГКПП не отговаря на четирите специални критерии за законност, тъй като не се прави нито в интерес на националната или обществената сигурност, нито за поддържане на обществения ред, нито за предотвратяване на престъпления, нито за защита на здравето, морала или правата и свободите на другите. Мярката се прилага единствено с цел събиране на публични държавни вземания, което не е основание за ограничаване правото на свободно придвижване.


Без отговор остава въпросът дали изобщо при отнемане на СУМПС на ГКПП, поради неплатени глоби, е налице компетентен орган, който да приложи тази принудителна административна мярка, тъй като тя е предвидена в Закона за движението по пътищата, а органите на Главна дирекция "Гранична полиция" нямат правомощия по този закон.


Относно връчването на ГКПП на невръчени документи


Законът не съдържа подробни правила относно връчването на наказателни постановления и електронни фишове, но те могат да се изведат по тълкувателен път, като правилото е, че те се връчват на посочения от нарушителя адрес срещу подпис. Когато той не може да бъде намерен на този адрес, а новият ми адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването.


Що се отнася до отказа да бъде получено връченото наказателно постановление или електронен фиш, връчителят прави бележка за това в присъствието на поне едно лице, което се подписва.


Горното означава, че връчването на ГКПП на невръчени документи представлява заобикаляне на закона, което, първо, е недопустимо и второ, може да доведе до негативни последици за нарушителя, поради това, че държавните органи не са изпълнили законово определените си правомощия.


Така, например, при невръчено съобразно законовите правила наказателно постановление, с което се налага наказание "отнемане на СУМПС", наказаното лице няма как да узнае за него, но продължаването на шофирането води до търсене на наказателна отговорност за шофиране без книжка. Разбира се, в тези случаи такава отговорност практически не може да се реализира, поради липса на субективната страна на престъплението. От своя страна, съответните държавни органи в едно такова производство ще бъдат длъжни да докажат, че наказаното лице е лично уведомено за наказанието.


С връчването на документи на ГКПП, които държавните органи не са връчили по определения законов ред за това, обаче, ще се "облагодетелстват" в процеса на доказване за това, че не са изпълнили законовите си правомощия с достатъчно старание. Именно в това се състои заобикалянето на закона чрез недопустимо запълване на празнота в него, свързана с връчването на административни актове.


Що се отнася до "детайлните проверки" за неплатени глоби на ГКПП на пътниците в напускащите страната автомобили, то те към момента нямат законова опора. Също така, дори и да се проведе такава проверка, то съответният пътник не може по никакъв начин да бъде принуден да плати, освен по реда на принудителното изпълнение.


В заключение


Отнемането на СУМПС на ГКПП, заради неплатени глоби е поредната мярка, чието приложение повдига повече въпроси, отколкото да води до каквито и да било позитиви. Тя повдига и множество съмнения за държавен произвол и последователно ограничаване на правата на гражданите, както и за липса на достатъчен административен капацитет и компетентност по отношение на изпълненията на правомощията на държавните органи своевременно да събират неплатените публични държавни вземания по изрично и изчерпателно предвидения в закона ред.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (102)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  При милицоонерите е така - по милиционерски.
  Сега ще дойде той и ще спаси раята !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 150 Неутрално

  Идеята за невъзможност да се напуска страната при неплатени глоби е чудесна!

  Одобрявам !
  Само така се възпитава българинът!


  Плашат ш на границата и заминаваш на почивка или там, за където си тръгнал..

 3. 3 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1281 Неутрално

  Тука е така. СОРИ. Ама както казва бат. Бойко, като са прости им е лесно да направят ежедневието на другите гадно.

 4. 4 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2312 Неутрално

  Отново глупав начин да принудиш някого да спазва законите по пътищата .Румънците са го измислили просто и ефективно , установяват нарушение , първия патрул ти отнема книжката и ти пише документ , ако си искаш книжката ,плащаш в службата за събиране на суми по полицейската сметка ,която не е банка и има офис във всеки град , дават ти квитанция и отиваш да чакаш след 24 часа на едно гише във всеки окръг ,където се събират всички шоф книжки на такива като теб ,ако не си платил ,не тия връщат ,а закона е допълнен и с забрана за управление за всяко най малко нарушение ,тоест ,неправилно спиране - глоба 200 лв и 2 месеца без книжка ,а ко те хванат в този период без книжката ,просто те осъждат и същия ден си на топло в затвора ,прости правила ,които правят движението в Румъния много по спокойно,на границата също има като тук проверка за такива глоби и се занимават един екип отделно от полицаите , те прибират книжки или те задържат ,ако имаш неплатени суми към полицията или си осъден .

 5. 5 Профил на Solomon Bandaranaika
  Solomon Bandaranaika
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#2] от "sbaleev":

  И аз одобрявам,а после да се гласува със закон и еднопартиина система!А Брекзит нема да има!

  Опростачвай и владей!
 6. 6 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2179 Неутрално

  Добро начало! Скоро ше турнат и изходни визи. По-младите сигурно не са чували че и таково животно имаше по време на социалистическия рай. После и съботници, манифестации, снимки на Бойко и Доган във всеки ОФ клуб, преизпълнени петилетки и целувки с Путин.

 7. 7 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 809 Неутрално

  Полицията се чуди как да настрои гражданите срещу себе си. Да напомня и друго. През лятото на прохода Маказа в събота и неделя се чака обикновено между 2 и 5 часа. Проверяват се само документите за самоличност. Представете си хаоса, когато тръгнат проверки на книжките на водача и пътниците. Почти всяко плащане на глоба, което не е било директно в системата на Пътна полиция, не е отразено от тях. Ще се изисква доказване на плащане или ново плащане. Ще има безкрайни спорове. И от личен опит, проверката за задължения в сайта на МВР не е никак достоверна. Може да ви го каже и всеки служител на Пътна полиция. Т.е., ако не сте проверили където трябва, на границата ще излезнат глоби за 4 години и половина назад.

 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  До коментар [#2] от "sbaleev":

  Съвсем по комунистически.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2312 Неутрално

  До коментар [#6] от "Таралеж":

  Ами като не ходите редовно на манифестации и на партийни събрания тъй ще бъде .

 10. 11 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 809 Неутрално

  Сетих се и друго. Системата в Пътна полиция е насторена да търси единствено по номер на шофьорска книжка. Как ще се процедира, ако пътниците са без шофьорски книжки?

 11. 12 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2413 Разстроено

  "противоречи на целта на закона" - естествено, че противоречи, но когато се "дублират" закони, когато не се спазват(нито правата, нито задълженията), когато "капацитетите" имат власт да Оправляват с временни решения, как да не е произвол!? Властта действа като от засада към гражданите защото ги счита за стадо и след като имат в себе си едни "оръжия", които отдавна нямат за цел превенция, профилактика, респект, а са с изкривена употреба за налагането на мерки, които винаги са кампанийно използвани. Но, така им скимнало, така са направили, след като имат и прилежни изпълнители, и търпеливи, и покорни подопечни за отстрел.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 12. 13 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  Искам да видя кой ще е този герой, който ще влезне в автобус с пийнали футболни фенове и ще почне да им връчва актове и да им събира пари и книжки.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 13. 14 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 973 Неутрално

  Това можем вече да го наречем "модел Бойко М. Борисов". Управлението му отдавна си има своя почерк - по милиционерски.

  Вина носи не само той, но и немислещите гласували за него.

 14. 15 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  Това е единот забележителните плодове от 2 годишното лапане и нищоправене на Агенцията с началник калинкамалинка крумовата.
  Гарантирано от ГЕРБ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 15. 16 Профил на Solomon Bandaranaika
  Solomon Bandaranaika
  Рейтинг: 0 Весело

  Искам да видя кой ще е този герой, който ще влезне в автобус с пийнали футболни фенове и ще почне да им връчва актове и да им събира пари и книжки.
  —цитат от коментар 13 на КМЕТ В СЯНКА


  Не само,че нема да им връчи глоби,ами ше започне да им търси и собственици на фалиралите мърляви отбори!

  Опростачвай и владей!
 16. 17 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2051 Неутрално

  До коментар [#13] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Този път и аз съм възмутен.
  А в Габрово сложиха за пръв път синя зона и паяк. Тука беше Свобода и хората си спазваха паркирането. Категорично съм Против всякакви паяци в Габрово.

 17. 18 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4695 Весело

  [quote#16:"Solomon Sigonalapa"][/quote]

  Но само ако имат джиросани акции 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 18. 19 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  До коментар [#17] от "Да вярваме на истината":

  И на вас ГЕРБерастите ви стъпват на шията.
  Протестирайте и ще ги принудите да го премахнат.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 19. 20 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2854 Неутрално

  В американските филми,когато хванат някой престъпник,но той отказва да признае извършеното от него престъпление,следователите проверяват дали има неплатени глоби. И ако има,го заплашват да го вкарат в затвора заради тях. Защо и тук неплащането на глоби не се наказва със затвор? Забраната за напускане си е типична комунистическа гавра!

 20. 21 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  До коментар [#20] от "deaf":

  Обаче ако возиш милиционер в колата няма да те проверяват.
  Както беше на КПП-тата по време на блокадата.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 21. 22 Профил на Полковник Чепига
  Полковник Чепига
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Tози ход само доказва безсилието и некадърността на властта на каскетите.

  L'espoir fait la vie
 22. 23 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2495 Неутрално

  А можеше да се напише много по кратко и ясно:не нарушаваш ЗДП,с което застрашаваш живота и здравето на другите,не получаваш глоби.Нарушиш ли го,трябва да си платиш.Лично аз предпочитам да страдам за правата на убитите и осакатените от джигити зад волана,отколкото за "горките хорица"дето ще им вземат книжките на границата.

 23. 24 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2495 Неутрално

  Забраната за напускане си е типична комунистическа гавра!
  —цитат от коментар 20 на deaf


  Къде в Конституцията или в закона е записано,че имаш НЕОТМЕНОТО право да напускаш,седейки зад волана на своя автомобил?

 24. 25 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  До коментар [#24] от "uvtest":

  Другарко крумова - вие ли сте ???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 25. 26 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 862 Неутрално

  колко отскоро Българите са освободени роби, а така радостно затриват правата си
  колко Българи са умрели от насилствена смърт за да сме свободни сега
  жестокост и злоупотреба с власт
  НЕКАДЪРНИЦИТЕ УВЕЛИЧАВАТ НАКАЗАНИЯТА, ПРОФЕСИОНАЛИСТЪТ СИ СЪБИРА ГЛОБИТЕ ПО КУЛТУРЕН НАЧИН
  за малко фишче - репресия
  каквото и да правиш, където и да ходиш - робовладелците те искат виновен и ограбен от тях
  виновен/невинен? няма такова нещо. всичко ваше е мое а всичко мое не го пипайте

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 26. 27 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 862 Неутрално

  В американските филми,когато хванат някой престъпник,но той отказва да признае извършеното от него престъпление,следователите проверяват дали има неплатени глоби. И ако има,го заплашват да го вкарат в затвора заради тях. Защо и тук неплащането на глоби не се наказва със затвор? Забраната за напускане си е типична комунистическа гавра!
  —цитат от коментар 20 на deaf


  не бе, със смърт да се наказва всичко, закакво да си губим времето. и роднините да са длъжни да платят за чистенето на кървта от мястото на екзекуцията

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 27. 28 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4152 Неутрално

  Бе то и да не си плащаш глобите е произвол!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 28. 29 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  До коментар [#28] от "Храбър":

  Ти си от по-умнитр герберасти - да те питам, по колко наказания се полагат за едно административно нарушение ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 29. 30 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4152 Неутрално

  Tози ход само доказва безсилието и некадърността на властта на каскетите.
  —цитат от коментар 22 на Полковник Чепига


  Хайде ти силният да опиташ да прибереш парите на глобените.
  Само внимавай да не свършиш в затвора за насилие.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 30. 31 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4152 Неутрално

  Не разбирам това недоволство.
  Задълженията трябва да се заплащат.
  Ако не сте съгласни с глобата съдете ги, но да не я протестираш и да не си я плащаш си е живо нарушение.
  В кое заведение, в кой хотел...изобщо където и да е биха ви пуснали без да си платите?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 31. 32 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  До коментар [#31] от "Храбър":

  Зададох ти прост въпрос.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 32. 33 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2854 Неутрално

  До коментар [#31] от "Храбър":

  Ти на луд ли се правиш?! Те не си плащат глобите,защото държавата не ги принуждава да си платят! Ебем ти държавата ако тя не може да си събере глобите! Което може да стане фасулски лесно - идват полицаи при дължащият глоби и го завеждат при съдия,който го вкарва в затовора за два-три месеца по бързата процедура,АКО откаже да плати глобата си. Така процедират в САЩ.
  В България нарочно не се събират глобите,защото елитът има най-много глоби... Схващаш ли?


  До коментар [#27] от "t5eyes":

 33. 34 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4152 Любопитно

  До коментар [#28] от "Храбър":Ти си от по-умнитр герберасти - да те питам, по колко наказания се полагат за едно административно нарушение ?
  —цитат от коментар 29 на КМЕТ В СЯНКА


  За какво се опитваш да адвокатстваш?
  Това, че другите не си плащат за нарушенията трябва ли да е оправдание за да не си плащаш?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 34. 35 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4152 Любопитно

  До коментар [#33] от "deaf":

  Не!
  Не схващам.
  Колко би струвало на държавата да изпрати един куп полицаи да ти искат въшливите пари за глоба?
  Ще трябва да се потрудиш малко повече, за да ме убедиш.
  Сори!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 35. 36 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2415 Неутрално

  Това е правилно решение!

 36. 37 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4152 Любопитно

  Ето тази недисциплинираност на населението в страната е съществената разлика между българите и.... немците примерно.
  Едно дисциплинирано общество (тук не става дума за насилие и заплаха) винаги се управлява по-лесно.
  Тогава управляващите биха могли да обърнат по-голямо внимание на по-сериозните проблеми......

  п.п. И не съм гербер, както някои по-горе се опитват да ме изкарат. Аз също не харесвам ГЕРБ, техните лидери, техните машинации, хватки и номера.
  НО!
  Не считам, че липсата на кадърност, познания и наличието на огромна корупция у управляващите би трябвало да ни освобождава от нашите граждански задължения!
  Борете се срещу несправедливостта, корупцията и наглостта у герберите, но не я използвайте като покривало за вашите мръсотии!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 37. 38 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4152 Неутрално

  До коментар [#33] от "deaf":

  Всъщност, тази забрана да излизат извън страната ако не са си платили глобите е именно принудата която ти търсиш.....
  Така че не ги винете за този закон!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 38. 39 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  До коментар [#34] от "Храбър":

  Прочети внимателно въпросът.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 39. 40 Профил на ScorpioH
  ScorpioH
  Рейтинг: 305 Неутрално

  Подкрепям написаното в статията. Това е държавен произвол и като трябва да да отпадне.

  Ако съборят всички бараки в Слънчев Бряг и на тяхно място посадят по едно дърво, то той ще стане най-зеленият курорт в Европа.
 40. 41 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

  До коментар [#8] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Как може комунист по убеждения да изобличава друг човек в комунизъм? Ако наистина смятате, че комунизмът е античовешки режим, защо самият вие сте комунист? Ако комунист за вас е обида, то как тогава вие самият сте комунист?


  ДБ=БКП
 41. 42 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2495 Весело

  Подкрепям написаното в статията. Това е държавен произвол и като трябва да да отпадне.
  —цитат от коментар 40 на ScorpioH


  И аз подкрепям!Произвол е да те карат да съблюдаваш правилата за движение,по голям произвол е да те глобяват,ако ги нарушиш и най голям-да те принуждават да си плащаш глобите.Време е за протести !

 42. 43 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#42] от "uvtest":

  Веднага 100 студента да блокират "Орлов мост" за 24 ч. и да си пият там бирата и да си слушат през смартфоните музика. Някои и столове да си докарат, че 24 ч. пиене на бира на крак някак си не с е издържа.

  ДБ=БКП
 43. 44 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Весело

  До коментар [#41] от "anonim440":

  Лекувай се.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 44. 45 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Весело

  До коментар [#42] от "uvtest":

  Браво другарко крумова !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 45. 46 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Весело

  До коментар [#43] от "anonim440":

  Трябва да осигуриш тоалетни. Поне 2 бр.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 46. 47 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#44] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Лекувайте се вие. Отдавна съм казал, че комунистите сте шизофреници.

  ДБ=БКП
 47. 48 Профил на Batezuzi
  Batezuzi
  Рейтинг: 890 Неутрално

  Не съм адвокат и щом специалистите казват сигурно е незаконно. Аз обаче твърдя, че е трябвало да променят закона, защото карането пиян, неспазвайки предимство и т.н. са нарушения на бих казал като цяло разумни правила. От тази гледна точка намирам за справедливо за ограничаването на правата на хората, след като не са се съобразявали с обществения интерес. Ако някой смята че ограничението на скоростта някъде е глупаво трябва да имаме демократични процедури за отмяна на дадено правило, а не са просто да не го спазваме, защото бързаме например.

 48. 49 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 973 Неутрално

  Хайде ти силният да опиташ да прибереш парите на глобените.
  Само внимавай да не свършиш в затвора за насилие.
  —цитат от коментар 30 на Храбър


  Мисля, че и в други държави се налагат "глоби", но не съм видял някъде да издевателстват по "неплатилите глобите". Очаквам наскоро да се появи Агенция по неплатените глоби. С директор и замдиректори.

 49. 50 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  Трябва да променят закона, защото по сегашният закон след 2 г. нарушенията отпадат. Но понеже са популисти искат хем вълкът сит, хем агнето цяло, т. е. и хазната дам има пари и народът да е доволен. Затова измислят някакви такива мерки.
  Проблемът в България е, че ако дойде някое по-твърдо правителство и наложи ред българите сами ще го изметат от властта. Затова с българи по български, т. е. хаос, неразбории и т. н.
  Другият вариант да се оправят нещата е да има лустрация и антикомунистическа партия да застане начело... Но такова развитие не се вижда. Има страшно много болни българи (защото комунизмът е освен всичко друго и нравствено и психическо заболяване).

  ДБ=БКП
 50. 51 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3048 Неутрално

  До коментар [#17] от "Да вярваме на истината":

  Оплачи се на жената на Томислав.

  Бивш tww09306483.
 51. 52 Профил на Yavor Raychev
  Yavor Raychev
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Неслучайно има срок за плащане на глобите. Не е нарушение да не си ги платиш в този срок. И като цяло, неплащането на глоби не е престъпление, както е обяснено в статията. Освен това на ГКПП няма да ти дадат снимки и други доказателства, че си извършил нарушение. На какво основание искат да събират пари, ако не могат да ти докажат вината?

 52. 53 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3048 Неутрално

  До коментар [#42] от "uvtest":

  Всъщност е тъпа милиционерщина... Известно е, че механизмът за връчване и събиране на глоби и фишове силно куца. Куцат и други неща в пътната безопасност. Кой да им огледа и промени законите и наредбите на ГЕРБ? Вместо това направиха някаква безсмислена агенция, за да я напълнят с калинки. Сега ще ни дебнат на границата за неплатени глоби. Това показва пълна безпомощност да се реши някакъв не особено сложен проблем... Милиционерски капацитети...

  Бивш tww09306483.
 53. 54 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  До коментар [#52] от "Yavor Raychev":

  Ако закъснееш начисляват ли се лихви ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 54. 55 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2755 Неутрално

  Няма забрана за напускане от страната :)

  Има спиране на МПС-то :)

  Ако искате си я напускайте пеша :)

 55. 56 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  До коментар [#53] от "Petleshev":

  По дефолт КАТ трябва да работи по безопасността на движението а не да събира глоби.
  За това си има публични изпълнители.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 56. 57 Профил на ilinko
  ilinko
  Рейтинг: 827 Весело

  До коментар [#2] от "sbaleev":

  А ако не ходиш на почивка в чужбина може да не си плащаш глобите :)

 57. 58 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2755 Неутрално

  Неслучайно има срок за плащане на глобите. Не е нарушение да не си ги платиш в този срок. И като цяло, неплащането на глоби не е престъпление, както е обяснено в статията. Освен това на ГКПП няма да ти дадат снимки и други доказателства, че си извършил нарушение. На какво основание искат да събират пари, ако не могат да ти докажат вината?
  —цитат от коментар 52 на Yavor Raychev


  Събират ти пари за връчени глоби. Т.е. връчили са ти глобата, показали са ти нарушението, ти се съгласил, не си обжалвал, но не си и платил.

  А за невръчени глоби ти ги връчват.

 58. 59 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2755 Неутрално

  Ебем ти държавата ако тя не може да си събере глобите! Което може да стане фасулски лесно - идват полицаи при дължащият глоби и го завеждат при съдия,който го вкарва в затовора за два-три месеца по бързата процедура
  —цитат от коментар 33 на deaf


  Трудно те намират. Те тези дето имат глоби обикновено не си седят на адресите дето са регистрирани.

 59. 60 Профил на Yavor Raychev
  Yavor Raychev
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#52] от "Yavor Raychev":Ако закъснееш начисляват ли се лихви ?
  —цитат от коментар 54 на КМЕТ В СЯНКА


  Има установен законов ред за събиране на глоби, където пише дали се трупат лихви. Това няма отношение към законността или незаконността на дадено решение. Неплащането на глоби не е нито престъпление, нито административно нарушение. Не може за поведение, което не е виновно, да бъдеш санкциониран.
  Не може държавен произвол да бъде търпян без да си мълчиш. Преди време идиотите бяха прокарали да не може да се обжалват наказания под 50 лв. Това значи, че всеки един полицай може да те спре, да ти тресне 40 лв глоба щото не го кефиш, и ти си лишен от конституционното си право на справедливост да твърдиш, че си невинен пред съда

 60. 61 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2755 Неутрално

  Румънците са го измислили просто и ефективно , установяват нарушение , първия патрул ти отнема книжката и ти пише документ , ако си искаш книжката ,плащаш в службата за събиране на суми по полицейската сметка ,която не е банка и има офис във всеки град , дават ти квитанция и отиваш да чакаш след 24 часа на едно гише във всеки окръг ,където се събират всички шоф книжки на такива като теб ,ако не си платил ,не тия връщат
  —цитат от коментар 4 на edin drugii


  То и в България в момента е така. Само че патрулите рядко спират. Щото са вече с камери и само снимат.

  Затуй като те спрат на КПП-то на границата и те цъкат по същата схема.

  Просто в България освен патрулите по пътищата, слагат и един патрул пред границата дето спира всички - те така са нещата реално.

 61. 62 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1256 Любопитно

  Хайде ти силният да опиташ да прибереш парите на глобените.
  Само внимавай да не свършиш в затвора за насилие.

  —цитат от коментар 30 на Храбър


  Мисля, че и в други държави се налагат "глоби", но не съм видял някъде да издевателстват по "неплатилите глобите". Очаквам наскоро да се появи Агенция по неплатените глоби. С директор и замдиректори.
  —цитат от коментар 49 на historama


  Виж, товва "да издевателстват по "неплатилите глобите" е мнооого разтегливо понятие. За андрешковвците всяка санкция за неплатена глоба е издеввателствво, дори и добаввяне на лихва към нея/добавяне на 20-50% след определен срок (това е законно).

  Ще опиша нещата по нашенско (по памет, не шофирам вече 10 г И СТРАШНО СЕ КЕФЯ😀):

  1. Имаш неплатени глоби на колата (за паркиране, минавване на ччервено, минаване през плътна осовва линия, превишена скорост и т.н.)

  -На годишния технически преглед при лицензиран сервиз те уведомяват за неплатените глоби, отпечатват ти формуляри за плащане, и ти издават ВРЕМЕННО разрешително за движение на колата (1-2 седмици).

  -Или ги плащаш и се ввръщаш в сервиза да ти дадат разрешителното

  - Или караш без разрешително. НО ТОГАВА НИК'ВА ЗАСТРАХОВКА НЯМАШ (и плащаш яки пари ако причиниш щети), и всеки полицай те сваля от колата НО ТЕ ПУСКА да си ходиш. Колата я ввзима паяк до полицелския охраняем паркинг, СКЪП!

  2. Имаш документирани нарушениия в движение, за които се санкционира шофьора. Полицията праща препоръчано писмо до адреса на ссобственика, и то се счита за получено. Ако собственикът е физическо лице му налагат глоба, ако е фирмена кола уведомяват фирмата с искане да кажат кой е шофьора за да го санкционират. Ако няма реакция-при проверка шофиращият е "нарушителя", свалят го от колата и нея я влачат в полицейски паркинг.

  Ако нарушителят се сспотайва/не реагира-не му подновявват шофьорската книжка веднъж на 5 г, на рожденната ти дата за по удобно) докато не си плати глобите. Има намаление 25% (май) ако платиш глобата до месец, след 3 месеца дигат глобата (беше 50% преди, май го свалиха на 25%) и почва ЯКА лихва-към 2-3 пъти над максималната банкова.

  Та...през джоба ни научиха да си плащаме глобите.

  3. Пандиз/забрана за излизане от страната има само ако е постановена от съд (и за неплатени глоби, и за неплатени данъци, и за паричен дълг към друго лице). НО САМО АКО ИМА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ТОВА!!!

  Ако държавата/кредитора се обърне към съда а длъжникът не се явява в съда, естествено съдът отсъжда исканата санкция (запор на банкова сметка/имот/забрана за излизане от държавата).

  И тъй като ВСИЧКИ ведомства и серввизи са свързани он'лайн, системата работи не зле. Освен това всеки може сам да провери за разни глоби, или да помоли застрахователния си агент/друг да направви това вместо нещо.

  П.С. Не знам каквво става ако има оспорвана в съда глоба/друго, просто не ми се е случвало.


  До коментар [#49] от "historama":

  -----------


  Събират ти пари за връчени глоби. Т.е. връчили са ти глобата, показали са ти нарушението, ти се съгласил, не си обжалвал, но не си и платил.

  А за невръчени глоби ти ги връчват.
  —цитат от коментар 58 на realguru  Ха, това за "невръчени глоби/други" е толкоз АПЦУРСНО в България че не е за вЕрване.

  Интересно как в други държави са намерили начина да няма "невръчени глоби"?!?

  По нашенско и общината, и рядко и олицията, ти пишат акт/глоба за неправилно паркиране и ти я слагат под чистачката. Ако не си я платил до месец (вятърът я издухал, някой келеш ти я дигнал) след месец ти пращат препоръчано писмо до адреса на който си се регистрирал. Счита се за връчено, и след сдмица почват сроковете. Ама "не живея там" НЕ ПОМАГА! Помага единствено ако до месец от нарушението си напуснал страната и няма друг на този адрес да получи писмото. Ама това го доказваш в съда с документи. Освен ако не се разбереш с който те е глобил, те са склонни да преместят срока съответно и дори ти дават и намалението (ако има такова)


  До коментар [#58] от "realguru":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 62. 63 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 795 Неутрално

  да е за пръв път, да кажеш - трее се информира.
  А те ни напроизволиха, ти сега се сети! Да праат квот щът!
  ДА ТИ КАЖЕМ И ЗА МОЙТА ЗАЩИТА СРЕЩУ ТАЗ РАЗПОРЕДБА?
  НЕМАМ КОЛА, НЕМАМ КНИЖКА, НЕМА ДА ИМА И ГЛОБА.
  РАДИКАЛНА МЕРКА, НО ЕДИНСТВЕНО РАБОТЕЩА! Срещу ножа с атомна бомба КУР ЗА ОРГАНИ,ЗАСТРАХОВАТЕЛИ, ТЪРГОВЦИ НА ГОРИМА И ТВОРЦИ НА МАГИСТРАЛИ!

 63. 64 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 543 Неутрално

  40

  ScorpioH
  Рейтинг: 374
  09:09, 13 юни, '20 / Неутрално
  Подкрепям написаното в статията. Това е държавен произвол и като трябва да да отпадне.

  Да, най-вече заради възможността за грешки и ограничаване на правата на хора, което са си платили глобите, както и на тези, които никога са нямали такива, чрез загубеното време на границата.
  Държавата за пореден път прехвърля върху изрядните граждани отговорността за несправянето с нередовните.

 64. 65 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3048 Неутрално

  Всъщност това е основният проблем. Рядко се случва да си платиш глобата и после да не те разхождат и да ти обясняват, че не си платил.

  Бивш tww09306483.
 65. 66 Профил на xbr29506292
  xbr29506292
  Рейтинг: 240 Неутрално

  Много добро и, оказва се, ефективно решение на правителството. Остава да ср разшири обхвата с неплатени данъци, режийни, осигуровки и тогава всичко ще си дойде на мястото.

 66. 67 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 973 Неутрално

  Трудно те намират. Те тези дето имат глоби обикновено не си седят на адресите дето са регистрирани
  —цитат от коментар 59 на realguru


  Не ги оправдавай, нито се мъчи да им подскажеш за механизъм как да ги събират (глобите). Калинките зато са и назначени - да предложат механизъм за събирането, и да го правят. Още в миналия век беше измислено ЕГН - единен номер, който да улеснява властта и администрацията! Да попитат как това се случва в Германия, Люксембург, Франция! (не Гърция или Румъния, защото и там са балканци)...

 67. 68 Профил на xbr29506292
  xbr29506292
  Рейтинг: 240 Неутрално

  До коментар [#49] от "historama":

  Не е вярно: в държавата Кувейт, напр. никой не те търси да си плащаш тока, данъците, глобите и пр. При това няма давност на опрощаване. Проверяват те, нередовен платец си, оставаш вкъщи.

 68. 69 Профил на ЧЕЛЕБИ ШИМОН
  ЧЕЛЕБИ ШИМОН
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#62] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Шалом шабат брат мой!
  Партизанското име случайно да ти е Митко от Натания?

 69. 70 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 973 Неутрално

  До коментар [#62] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Издевателстване, за мен граничи с неспазване на закона.
  1. Когато получа електронен фиш от стационарна камера, бързам да го платя, за да ползвам намалението от 30%.
  2. Когато получа фиш от мобилна камера, за над 50 лв, задължително го обжалвам, и той отпада. Мобилната камера е помощно средство за съставяне на АУАН (и последващо НП), но фишовете от тях почти винаги отпадат в съда.
  3. Рядко се случва обжалвано НП, направено с АУАН от патрулки да не отпадне в съда.

  Изводът е - вместо МВР да разходва ресурс пари за патрули по отбивките за селата, и да ловят "джигитите", преминаващи със 75 км/ч, да увеличат бройките на стационарните камери, и патрулиращите полицаи за неправилно паркирани автомобили в градове и села (задължително със снимка с час и дата, като неоспоримо доказателство).
  И стимули за акуратните платци (намаление на стойността на глобата), и санкции за неакуратните - ЛИХВА!

 70. 71 Профил на deutscher._
  deutscher._
  Рейтинг: 601 Неутрално

  "Забраната за напускане на страната е произвол " :
  То само един да е произволът , те станаха много , безчет - от всички властови инстанции начело с БАРБА ГАНЬОС , с който особено всички ние се гордеем и всички зад граница ни завиждат !
  Мен винаги ме питат как сме си ги намерили тези партии и тази коалиция начело с най-най всезнаещия и можещ премиер ! ? ! ?

 71. 72 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7900 Неутрално

  Имат ли такова право, ако не си получил в къщи уведомление за глобата?

 72. 73 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 541 Любопитно

  Аз да попитам адвокатинката - ти,моме,спазваш ли правилника и Закона?
  Само за едно питам - колко пъти като караш едновременно плямпаш по тАлАфона?
  На давокатите им плащат да заобикалят закона,на други - да следят за спазването му.

 73. 74 Профил на z_axis
  z_axis
  Рейтинг: 603 Неутрално

  До коментар [#26] от "t5eyes":

  "за малко фишче - репресия
  каквото и да правиш, където и да ходиш - робовладелците те искат виновен и ограбен от тях"


  Какви глупости говориш? Такива свободолюбивци като теб предпочитат свободията и анахията, но някакси все си забравят задълженията. Ако спазваш правилата никой няма да иска нищо от теб, но когато ги нарушаваш - плащаш.

  Истината е, че в БГ законите принципно не се различават от тези в другите държави, дори са доста по-либерални. Обаче плащането на глобите е по-скоро на добра воля - който иска плаща, който не иска - не. А такива като адвокаторката написала статийката дават допълнителни идейки за заобикаляне на правилата.

  На мен например никога не са ми написали глоба незаслужено, дори са ме пускали при нарушения. Как пък все такива като теб ги "репресират" за малки фишчета и без причина?

  През 2013 ми написаха акт за липса на винетка и ми взеха синия талон (с 39 точки). 300 лева глоба. Виновен бях, но нямах намерение да я плащам, а минах на принципа "ако ме хванат ще си платя". Пращаха ми няколко пъти призовки от КАТ по пощата, но директно ги хвърлях без дори да ги чета. И карах всеки ден, включително служебни коли и бусове из цяла България. Също така ходих в чужбина 4 пъти с кола в командировки и на почивка. За 5 години никъде в България не ме спряха, голяма "репресия", голямо нещо. Единствено веднъж в Унгария ме провериха, но имах книжка (без син талон и с изтекъл акт) и ми пожелаха приятен ден... Както и да е, глобата от 300 лева НЕ Я ПЛАТИХ и изтече по давност...

 74. 75 Профил на fio41315648
  fio41315648
  Рейтинг: 294 Весело

  До коментар [#38] от "Храбър":
  Проблемът е, че един закон, за да работи, първо не трябва да е в конфликт с други закони, а освен това, трябва да са разписани и създадени всички условия да заработи! Хората на Баце, понеже са по- глупави и от него, не могат да създадат нито читав закон, нито условия! Като пример, глобата ще ви стои като неплатена, даже ако я оспорвате, докато няма съдебно решение по въпроса! Да не говорим, че няма единен електронен регистър и както беше написал някой по- горе, системата на пътна полиция работи само с номер на книжка. Тоест пътниците трябва да си носят книжките, ами ако не са го направили, какво правим, задържаме ги до изясняване на ситуацията? Има много по- лесна схема, за събиране на задължения, обаче трябва единен регистър, например, опитвате да си платите данъците, към тях автоматично са добавени неплатени глоби, симпъл!

 75. 76 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1256 Любопитно

  До коментар [#38] от "Храбър":...... Има много по- лесна схема, за събиране на задължения, обаче трябва единен регистър, например, опитвате да си платите данъците, към тях автоматично са добавени неплатени глоби, симпъл!
  —цитат от коментар 75 на fio41315648


  Май наистинаа тази неразбория почва от липса на единен регистър. Сега някой да обясни защо не го праввят този единен регистър. Ама ако може без обяснения като "ами така чиновниците уимитират дейносст, осввен че тормозят гражданите и ги мотат от служба до служба да им предоставят документи от други служби". Не че нещо но прекалено нелогично ми се ввижда подобно обяснение.

  Иначе и наложени/изисквани данъци, и наложени глоби по наай различни причини може да се обжалват вв съда. За който има време за губене да обжалва глоба от 50 лв, и да загуби ден два работни дена.
  До коментар [#75] от "fio41315648":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 76. 77 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 1423 Весело

  "Това означава, че теоретично, принудителната административна мярка не може да съществува самостоятелно и да се прилага, без да е налице извършено административно нарушение,"

  Хъм, винаги съм си мислела, че за да има наказание трябва първо да има престъпление.

  В тоя ред на мисли- защо горното да е вярно само теоритично?

  По темата:
  Дамата прави прекрасни анализи, издържани на най-високо ниво и подкрепени с множество факти. Истинска ходеща енциклопедия е.
  За съжаление тези, които трябва да разберат какво е написала, трябва да са завършили поне 3 курс право, с успех над 4.5.
  Колцина от тях са го направили?

 77. 78 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 1423 Весело

  До коментар [#75] от "fio41315648":

  В момента е точно така- не можеш да си подадеш данъчната декларация ако имаш неплатени глоби. :)

  Проблемът е, че човек на трудов договор няма как да го ползва това. Някак не му идва от вътре на такъв човек да рови по сайта на НАП. Няма и защо. :)

 78. 79 Профил на Dubai
  Dubai
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#76] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Обжалването господине става за една минута. Набирате адвоката си. По вашите ширине това не е прието явно, не ви съжалявам.

 79. 80 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1256 Любопитно

  "Това означава, че теоретично, принудителната административна мярка не може да съществува самостоятелно и да се прилага, без да е налице извършено административно нарушение,"Хъм, винаги съм си мислела, че за да има наказание трябва първо да има престъпление.В тоя ред на мисли- защо горното да е вярно само теоритично?По темата:Дамата прави прекрасни анализи, издържани на най-високо ниво и подкрепени с множество факти. Истинска ходеща енциклопедия е.За съжаление тези, които трябва да разберат какво е написала, трябва да са завършили поне 3 курс право, с успех над 4.5.Колцина от тях са го направили?
  —цитат от коментар 77 на Lilith


  Ами то е ттака и вв правото, и в природата: Няма противодействвие (санкция) ако преди това няма действие(нарушаване на закона).

  Само 'дето вв конкретния случай така са омешали класификациите на нарушенията и санкциите чее тарикатите минават тънко (като колегата z_axis от коментар 74). А балъците страдат на границата щото...не са сси платили глобите вовреме.

  Някой по горе написа нещо от рода "...ами това го правят и на провверки във ввътрешността на България, сега просто го праввят на ввсеки минаващ границатаа". Пука ми от минусите които ще получа, ама само през джоба можеш да научиш хората да спазват законите/задълженията.

  П.С. А заглавието на статията Е ТЪПАНАРСКО И ЛЪЖЛИВО-НЯМА ЗАБРАНА за напускане на страната при неплатени глоби ПЕША/КАТО ПАСАЖЕР В ДРУГО МПС. Има забрана да шофираш свойта талига ако дължиш глоби!
  До коментар [#77] от "Lilith":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 80. 81 Профил на Neznámý
  Neznámý
  Рейтинг: 76 Неутрално

  Сигурно е така с ограничаването на правата. Незаконно е. Аз обаче питам защо гражданите със задържаните СУМПС не са си платили глобите? Наложени са им наказания за извършени нарушения, после са едни циркове с връчването, човекът си кара новички ауди а8, но официални няма доходи и нищо на свое име, някои са слепи, пък зад волана... Много се съмнявам, че мнозинството български граждани са били принудени да платят повече от 50-100 лв за глоби по ЗДП. Тези, които пищят в момента и търсят адвокати за оборудване на законността на действията на "Гранична полиция", са на 98% все от т.нар. "елит", с получени глоби за хиляди лв и нежелаещи да ги платят. Тях ли ще защитаваме?! Аз за 20 години зад волана имам 2-3 глоби за по 20-30 лв., за какво да протестирам?! И някой, който шофирал пиян и с 200 в населено място, а сега трябва да извади 4 хиляди, за да отиде на разходка до Букурещ - него ли да съжалявам?! Надявам се да се въведат необходимите промени в нормативната уредба, за да е всичко съвсем законно.

 81. 82 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2755 Неутрално

  И стимули за акуратните платци (намаление на стойността на глобата), и санкции за неакуратните - ЛИХВА!
  —цитат от коментар 70 на historama


  Проблема е с неакуратните платци. Те не плащат - те нямат пари да плащат, те не искат да плащат. Те се крият, за да не плащат.

  Хубаво ще им сложиш лихва, ама в един момент трябва да се плати.

  Ако се натрупа голяма сума, ще те хванат да кажем след 10 години като си сменяш документите и ще трябва да плащаш една камара пари. И ти ще кажеш "Ама аз не знаех, никой не ми каза, никой не се свърза с мен". Ще те дадат по ТВ и пак ще почне рев, че така не се прави в цивилизованите държави. :)

 82. 83 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2755 Неутрално

  До коментар [#62] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  За връчени/не връчени глоби е абсурдно, ама не винаги се почва рев - ама аз не знаех, никой не ми каза, никой не ме извести.

  Реалността в България, е следната. Имам един квартален дето играхме като деца. Води се с адресна регистрация при родителите си. И ги е инструктирал нищо да не вземат, да казват че е на работа. До сега съм виждал 2 пъти полиция да го търси - сигурно за глоби. И не може да го намери и майка му отказва да я приеме, щото нали така той уж тука живеел, ама бил сега точно в чужбина или друг град по работа или пр.

  Да не говорим за ЧСИ-тата, колко бележки съм виждал разлепени от тях и тези дето дължат пари се крият. Обаче поне ЧСИ-тата могат да блокират сметки и имоти.

  Така че в България тези дето си плащат глобите са единици. Оня ден по репортажа даваха някъв с 40+ глоби за не знам си колко пари. Едно младо момче от малцинствата дължеше 1200 лв глоби. И каза плащам ги, имам пари и минавам границата.

  Карат като джигити, няма ги на адресите дето са регистрирани. До сега ги хващаха като си подновяваш книжката - веднъж на 10 години. Сега казаха от няколко месеца като те спре патрулка - ако имаш неплатени глоби сваля номерата, освен ако не ги платиш на място чрез ПОС терминал - имало било в патрулките.

  Ако имаш невръчени глоби - ти ги връчвали там на място както си спрян.

  Ама патрулките рядко спират, повече дебнат с камери. И сега са решили на КПП-тата да проверяват. Няма лошо.

 83. 84 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1256 Любопитно

  Не живея в България и не познаввам лично нещата около връчване на невръчени неплатени глоби. Но ти си вторият в тази тема който потвърждава че и до сега ако при проверка се установи че имаш неплатени глоби ти свалят номерата на място ако не ги платиш: Това в края на твоя коментар. И тъй като освен кудкудякане и квичене НИКОЙ НЕ ОПРОВЕРГАЛ ЗАКОННОСТТА НА СВАЛЯНЕТО НА НОМЕРАТА ЗА НЕПЛАТЕНИ ГЛОБИ ВВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА, предполагам че това е и законно.

  До коментар [#62] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":За връчени/не връчени глоби е абсурдно, ама не винаги се почва рев - ама аз не знаех, никой не ми каза, никой не ме извести.Реалността в България, е следната. Имам един квартален дето играхме като деца. Води се с адресна регистрация при родителите си. И ги е инструктирал нищо да не вземат, да казват че е на работа. До сега съм виждал 2 пъти полиция да го търси - сигурно за глоби. И не може да го намери и майка му отказва да я приеме, щото нали така той уж тука живеел, ама бил сега точно в чужбина или друг град по работа или пр.Да не говорим за ЧСИ-тата, колко бележки съм виждал разлепени от тях и тези дето дължат пари се крият. Обаче поне ЧСИ-тата могат да блокират сметки и имоти.Така че в България тези дето си плащат глобите са единици. Оня ден по репортажа даваха някъв с 40+ глоби за не знам си колко пари. Едно младо момче от малцинствата дължеше 1200 лв глоби. И каза плащам ги, имам пари и минавам границата.Карат като джигити, няма ги на адресите дето са регистрирани. До сега ги хващаха като си подновяваш книжката - веднъж на 10 години. Сега казаха от няколко месеца като те спре патрулка - ако имаш неплатени глоби сваля номерата, освен ако не ги платиш на място чрез ПОС терминал - имало било в патрулките.Ако имаш невръчени глоби - ти ги връчвали там на място както си спрян.Ама патрулките рядко спират, повече дебнат с камери. И сега са решили на КПП-тата да проверяват. Няма лошо.
  —цитат от коментар 83 на realguru


  Та не ввиждам за какво е квиченето ОТНЕМАТ МИ ПРАВАТА/ПРОИЗВОЛ. Просто правят това което и преди са правили по шосетата/улиците и на ГКПП, и което явно е законно. Не ми пука от нацввъканите минуси (повечето ги полу1авам заради моя ник и аватар, а не заради съдържанието на коментара).

  Разбира се че никой не иска да плаща глобите си. СВОЙТЕ! Ама ВСИЧКИ ТУК са съгласни че ДРУГИТЕ НАРУШИТЕЛИ (джигити, мутри, цигани и т.н.) трябва да се санкционират. Еее, за другите можело/трябвало, за тях...ограничават им правата?!?

  Това е двоен стандарт!!!

  П.С. Заглавието е ЛЪЖЛИВО-НЯМА ЗАБРАНА за напускане на страната пеша/като пасажер в друго МПС. Свалят номерата на кола чийто собственик е шофьора и има неплатени глоби!

  До коментар [#83] от "realguru":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 84. 85 Профил на val1320
  val1320
  Рейтинг: 475 Неутрално

  Бойко,озапти си малоумните полицейски началници,че ти копаят гроб!

 85. 86 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 459 Неутрално

  Полицията се чуди как да настрои гражданите срещу себе си. Да напомня и друго. През лятото на прохода Маказа в събота и неделя се чака обикновено между 2 и 5 часа. Проверяват се само документите за самоличност. Представете си хаоса, когато тръгнат проверки на книжките на водача и пътниците. Почти всяко плащане на глоба, което не е било директно в системата на Пътна полиция, не е отразено от тях. Ще се изисква доказване на плащане или ново плащане. Ще има безкрайни спорове. И от личен опит, проверката за задължения в сайта на МВР не е никак достоверна. Може да ви го каже и всеки служител на Пътна полиция. Т.е., ако не сте проверили където трябва, на границата ще излезнат глоби за 4 години и половина назад.
  —цитат от коментар 7 на Lazarus

  Ами нека системните нарушители, които по принцип са неоткриваеми, бъдат така добри да отидат до любимия КАТ, проверят имат ли санкции и си ги платят. Много е просто! А, има още едни начин - отивате в НАП, изваждате си ПИК и в електронната система на НАП ви светят глобичките. Даже може да си ги платите с банкова карта - директно и без такси!

 86. 87 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 973 Неутрално

  До коментар 86 от "Мавродинов": Ами нека системните нарушители, които по принцип са неоткриваеми, бъдат така добри да отидат до любимия КАТ, проверят имат ли санкции и си ги платят. Много е просто!

  Някоя друга тъпня не можа ли да напишеш? Хората ще тичат с песен на уста, и ще търсят чиновника от врата на врата, само и само да си платят глобата ли? А оня високомерно ще ги гледа, и ще им нарежда намръщено да изчакат?
  Работа е на чиновниците да измислят механизма, а не само да си бъркат в н.......те.

 87. 88 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2230 Неутрално

  Народът-прост, ГЕРБ -на власт

 88. 89 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5508 Неутрално

  Добре е, да им дойде акъла.

 89. 90 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1256 Любопитно

  До коментар 86 от "Мавродинов": Ами нека системните нарушители, които по принцип са неоткриваеми, бъдат така добри да отидат до любимия КАТ, проверят имат ли санкции и си ги платят. Много е просто! Някоя друга тъпня не можа ли да напишеш? Хората ще тичат с песен на уста, и ще търсят чиновника от врата на врата, само и само да си платят глобата ли? А оня високомерно ще ги гледа, и ще им нарежда намръщено да изчакат?Работа е на чиновниците да измислят механизма, а не само да си бъркат в н.......те.
  —цитат от коментар 87 на historama


  Нещо не разбирам от твоя коментар. На първо четене ми се струва че одобряваш НЕплащането на глобите доброволно. И това "защото дори и като отидеш в КАТ да си платиш глобите-чиновник ще ти се начумери и ще ти кажеш да изчакаш". Това ли е причината да не си плащаш глобите? Или защото няма по лесен път, онлайн от нета, да видиш дали нямаш неплатени глоби? И да ги платиш лесно (он'лайн, и да си разпечаташ заплащането)?

  Коригирай ме ако греша, моля.

  Иначе ми се струва че "механизмът" е измислен, ама не функционира на 100%, щото и платените глоби не се ввиждат от всеки в системата (доколкото разбирам). Е, това вече е технически проблем-да свържеш всички системи относно наложени и неплатени/вече платени глоби. Ъпдейтването в банките (където има МНОГОКРАТНО ПОВЕЧЕ операции за час, отколкото в системата на КАТ за месец) го праввят през час два. Няма причина същото да НЕ стане и в на КАТ/други ведомства, въпрос на малко пари, и желание разбира се.
  До коментар [#87] от "historama":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 90. 91 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1256 Любопитно

  До коментар 86 от "Мавродинов": Ами нека системните нарушители, които по принцип са неоткриваеми, бъдат така добри да отидат до любимия КАТ, проверят имат ли санкции и си ги платят. Много е просто! Някоя друга тъпня не можа ли да напишеш? Хората ще тичат с песен на уста, и ще търсят чиновника от врата на врата, само и само да си платят глобата ли? А оня високомерно ще ги гледа, и ще им нарежда намръщено да изчакат?Работа е на чиновниците да измислят механизма, а не само да си бъркат в н.......те.
  —цитат от коментар 87 на historama


  Нещо не разбирам от твоя коментар. На първо четене ми се струва че одобряваш НЕплащането на глобите доброволно. И това "защото дори и като отидеш в КАТ да си платиш глобите-чиновник ще ти се начумери и ще ти кажеш да изчакаш". Това ли е причината да не си плащаш глобите? Или защото няма по лесен път, онлайн от нета, да видиш дали нямаш неплатени глоби? И да ги платиш лесно (он'лайн, и да си разпечаташ заплащането)?

  Коригирай ме ако греша, моля.

  Иначе ми се струва че "механизмът" е измислен, ама не функционира на 100%, щото и платените глоби не се ввиждат от всеки в системата (доколкото разбирам). Е, това вече е технически проблем-да свържеш всички системи относно наложени и неплатени/вече платени глоби. Ъпдейтването в банките (където има МНОГОКРАТНО ПОВЕЧЕ операции за час, отколкото в системата на КАТ за месец) го праввят през час два. Няма причина същото да НЕ стане и в на КАТ/други ведомства, въпрос на малко пари, и желание разбира се.
  До коментар [#87] от "historama":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 91. 92 Профил на voxy
  voxy
  Рейтинг: 1276 Неутрално

  Абсолютно съгласен, нямам никакви глоби, но подобно ограничение е абсурдно за ЕС .

  -voxy
 92. 93 Профил на intergalactic
  intergalactic
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Личното ми неюридическо мнение е някъде по средата: Не е лошо да се наложат препятствия за автомобили, чиито собственици не са платили глоби. Но спирането от движение, отнемането на книжката е твърде много. Проверката на пътниците вече е извън контрол...
  Може да се направи просто, но на ниво закон, а не някакви наредби. Автомобил, чиито собствени (собственици) имат неплатени глоби, не може да напуска страната. И толкоз. Така хората не са ограничени, шофьорът не носи отговорност за пътниците, а всичко е свързано с автомобилите и техните собственици, а не с конкретните хора. Те ако искат да продължат пеша.

  Отделно няма никакъв регламент какво става с лизинговите автомобили?!? Те са собственост на едно дружество, а всички неприсъствени фишове (камери) се пишат на изпълнителния директор на лизинга. Е тия хора няма шанс да излязат извън България с кола...

  Коментарите ми са мои собствени и не отразяват непременно възгледите на Фондация Америка за България.
 93. 94 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 973 Неутрално

  До коментар [#90] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  1. Мойше, аз никога няма да отида в КАТ доброволно за да разпитвам имам ли глоба или не? (най-малкото, защото ми е далеч). Да не говорим, че там работят чиновници на бюджетна издръжка, и не ми е работа да давам акъл как да си организират работата.
  2. Живея на адреса, описан в личната ми карта. От много години, не съм неоткриваем, не се крия, познават ме, нямам и 1 лв задължения.
  3. В пост [#70] от "historama": съм си описал своето "верую" - считам се за съвестен граждани, но имам изисквания и като съвестен данъкоплатец, твърдя, че съм такъв. Но и при всяка възможност обжалвам НП-тата си в съда, и винаги са отпадали. Знам си правата, и изисквам от тъпанарите в униформа да ги спазват, а не да издевателстват на пътя.

 94. 95 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 973 Неутрално

  До коментар [#94] от "historama":

  може би и
  4. Управляващите тъпани-присвоители на еврофондове присвоиха десетки милиони за някаква "дигитализация". Какъв е резултатът? НУЛА! Ние ли трябва да им даваме акъл?

  Не е необходимо да се измисля топлата вода, в Западна Европа тези механизми функционират почти безотказно. Не бих казал, че там няма полицейщина, но поне са я направили така че да не дразнят, и хората да са със самочувствие, а невлачени по улиците с белезници за било и не било.

 95. 96 Профил на del40
  del40
  Рейтинг: 228 Неутрално

  Хак да им е на тарикатите с десетки неплатени фишове,айдеее!
  Когато всеки се прави на хитрец и не плаща глобите,това не свобода а слободия!

 96. 97 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4152 Неутрално

  Искам да видя кой ще е този герой, който ще влезне в автобус с пийнали футболни фенове и ще почне да им връчва актове и да им събира пари и книжки.
  —цитат от коментар 13 на КМЕТ В СЯНКА


  Абе глупаци такива!
  Спира се колата, а не човека, а колата се води на някой.
  Ако този СОБСТВЕНИК не си е платил глобите, тогава се спира колата!
  Поне трима неразбрали видях до сега из коментарите!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 97. 98 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 745 Неутрално

  До коментар [#49] от "historama":

  В коя държава си отказал да си платиш глобата и са те черпили? В България нещата са жестоко сбъркани! Би трябвало глобите да се плащат опростено! На пияните шофьори да им се отнемат книжките до живот! Ако те хванат да караш без книжка - свалят те от колата и си ходиш пеша до вкъщи!

 98. 99 Профил на Evgeni Todorov
  Evgeni Todorov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  всичко е много по-просто - хазната е тотално празна . трябват спешно пари !

 99. 100 Профил на calypso
  calypso
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":
  Всяка новина- патрон в сърцето на врага, но всяка лъжа е с къси крака.
  И в други страни има същите разпоредби. На границата в Швейцария за неплатени глоби взимат колата и я пускат на търг.
  Но пък ние защо да не се изхрачим все пак!....

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK