Делото ЕВН: Обвинения за деяния, които не са се случили

Прокурорите по делото ЕВН в Специализирания наказателен съд - Наталия Станчева и Емил Петров

© Велко Ангелов

Прокурорите по делото ЕВН в Специализирания наказателен съд - Наталия Станчева и Емил ПетровДелото за продажбата на миноритарния държавен дял в дружеството "ЕВН Електроразпределение България" АД преди 9 години (известно като делото EVN или за медийна употреба като "процесът срещу Иво Прокопиев, Симеон Дянков и Трайчо Трайков" - трима от шестимата обвиняеми) е пред приключване. В събота (20 юни) в Специализирания наказателен съд бяха изслушани обясненията на шестимата обвиняеми и съдия Вилислава Ангелова обяви преминаване към пледоариите на прокуратурата и защитата в същия ден след кратка почивка.


Фокусът по делото е върху публичните фигури - Прокопиев, Дянков и Трайков, но има и още трима обвинени. Това са изпълнителният директор на "Булброкърс" ЕАД (то е инвестиционен посредник за продажбата на миноритарния дял на ЕВН) Радослав Рачев и служителите Любомир Евстатиев и Петър Василев. Те са обвинени, че са предложили на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) доклад с минимална цена на една акция, изчислена по метод, който според прокуратурата e занижил цената на акциите и от това последвали невъзстановими щети за държавата в лицето на АПСК.


"Дневник" публикува обясненията на обвиняемите пред съда едно към едно. Това на Иво Прокопиев четете - тук, На Дянков и Трайков - тук.


Радослав Рачев: Някои от деянията, за които съм обвинен не бих могъл да извърша дори на теория
Обвинен съм в престъпление, в качеството си на изпълнителен директор на "Булброкърс" ЕАД посредством извършването на четири "деяния".


Декларирам, че не съм извършил нито едно от посочените деяния. Нещо повече - някои от тях не са се случвали, други не бих могъл да извърша дори на теория. Вероятно чрез количествено натрупване обвинението е имало желание да постигне качество, но твърдя, че всички са неоснователни. По същество:


1. Обвинен съм, че съм внесъл в Агенцията за приватизация анализ на остатъчния дял в "ЕВН България Електроразпределение", в който умишлено съм занижил оценката на акциите, с което съм нанесъл щета на държавата. В това изречение единствената вярна част е, че съм внесъл анализ. За това съм бил нает всъщност - да изготвя анализ, да възложа на независим оценител да изготви частта от този анализ, представляващ оценка на стойността на държавния дял, както и да извърша други допълнителни услуги в изпълнение на договора си. Но:


1. Аз и представляваното от мен дружество не е изготвило никаква оценка, както и не съм въздействал по какъвто и да е начин за изготвянето й


2. Съпътстващата анализа оценка не е "приватизационна оценка" по смисъла на законовите разпоредби, т. е. няма директно отношение към цената, която ще получи и е получил продавачът в процеса. Тя е теоретичен модел към онзи момент за очакванията в какъв обхват, диапазон, ориентир може да получи продавачът срещу този актив. С ясното съзнание, че пазарът ще прецени колко точно струват тези акции.


3. Както се видя в хода на това съдебно дело, и ангажираните от обвинението експерти са достигнали до относително същия диапазон, дори с около 2 милиона лева по-малко, отколкото е получил в края на краищата продавачът.


4. Обвинен съм, че в изготвения проспект съзнателно съм затаил чувствителна за цената информация, декларирайки, че не ми е известно за проявен интерес от страна на мажоритарния собственик за участие в търга. От това обвинение вярното е единствено, че такава информация е важна и чувствителна по отношение на цената и интереса на инвеститорите. Всъщност е верен и цитатът от проспекта, декларирам че той отразява обективната истина.


Две обстоятелства бих искал да обясня по този въпрос:


- EVN Австрия е голяма компания за мащабите не на България само, но и за тези в Европа. Доколкото няма задължение да декларира дали ще участва или не, няма логика да "сподели" такава конфиденциална информация с мен или някой от моя екип. Най- вероятно дори към момента на публикуване на проспекта някой от ръководството да е обмислял такава идея, тя е била конфиденциална и за висшето ръководство на тази компания, какво остава аз да знам за нея.


- В хода на съдебното дело и запознаването ми със събраните доказателства видях, че Бордът на ЕВН е взел решение за участие в търга приблизително 2 седмици СЛЕД публикуването на проспекта. Тоест няма как да затая нещо, което още не се е случило.

Радослав Рачев

© Георги Кожухаров

Радослав Рачев


Обвинен съм, че съм действал в условията на "явен конфликт на интереси", извършвайки инвестиционни услуги едновременно на купувач и продавач. Считам, че в нито един момент не съм бил в ситуация на конфликт на интереси и не съм предпочел интересът на един клиент за сметка на друг.


Куриозно за мен е, че в обвинителния акт съм "инициирал в договора с АПСК (Агенция за приватизация и следприватизационен контрол) да бъде включен текст, позволяващ да представлявам потенциални инвеститори" (стр. 48), "предварително включил в договора си с продавача клауза, даваща му право по принцип да представлява и други свои клиенти" (стр. 53) и едновременно с това съм обвинен, че без знанието и съгласието на клиента си АПСК съм сключил договор с потенциален инвеститор?


Бих желал да обясня следното: Наемането ни от страна на АП през юли 2011 г. е за изготвяне на анализ, проспект на ЕВН България, консултации относно избрания метод за приватизация и подаване на заявка за организиране на търг на Българска фондова борса. Тези дейности са извършени и приключени в края на ноември 2011 г., и с тях смятам, че съм защитил интереса на клиента си АП по най-добрия възможен начин. След тази дата не бих могъл да повлияя на процеса по какъвто и да е начин, в това число да увредя интереса на продавача. Напротив, привличането на повече инвеститори, ползващи услугите на "Булброкърс" или на който и да е инвестиционен посредник е изцяло в полза на постигане на по-висока цена на търга.


В обвинението и представените пред съда доказателства, експертизи и свидетелски показания не видях отговора на един простичък въпрос - Ако EVN Австрия бяха ползвали услугите на друг брокер със същите поръчки, с които са участвали в търга, какъв щеше да е резултатът? Еднозначният и категоричен отговор е - абсолютно същия резултат. Така че не виждам как точно съм "помогнал" на купувача за сметка на продавача.


Четвъртото деяние, в което съм обвинен, не мога да обясня. Защото в така формулираното обвинение липсва логика и здрав разум. С последното цитирам окончателното съдебно решение по отмяна на наложено на "Булброкърс" наказателно постановление, същото мисля е приложено към материалите по делото. Първо, в обвинението е изказана хипотеза за пазарна манипулация, каквато не е осъществявана. Че е трябвало да не приема подадените за участие в търга оферти, понеже те били "на цени, които не превишавали значително минимално обявената". Аз нямам нито възможност, нито отношение към цените, по които който и да е инвеститор желае да закупи акции. Но в интерес на истината, превишение от 15-20% не смятам за "незначително", грубо това са около 15 милиона лева.


И второ, според обвинението е следвало да откажа подадените поръчки за да защитя интереса на продавача да постигне максимално висока цена. Дори за неспециалист би трябвало да е очевидно, че ако бях отказал подаването на тези поръчки, акциите щяха да се продадат на значително по-ниски цени - щяха да се класират всички поръчки на, и малко над минималната цена. Които не са класирани точно заради по-ниските си цени. При такъв "сценарии" вероятно наистина щеше да има основание да се говори за нанесени щети.


В заключение: Смятам, че в сделката по продажбата на остатъчния пакет на "ЕВН България Електроразпределение" няма извършени никакви нарушения или престъпления. Сделката е малко очакван от мен самия успех, тъй като се случи в период на тежка глобална криза на пазарите, логично беше да се очаква минимален или никакъв интерес от инвеститорите, и въпреки това пакетът беше продаден успешно за огромна сума.


По-горе споменах конфиденциален протокол от заседание на управителния орган на EVN AG, с който е взето решение за участие в търга за миноритарния пакет. В същия документ бордът е гласувал максимален бюджет, който да бъде ползван за придобиване на тези акции и тази сума е не повече от 50 млн. евро. По груби сметки австрийците са похарчили почти толкова, не са успели да спестят почти нищо, при рехава или почти никаква конкуренция. Което е достатъчно добра атестация за това колко добре сме си свършили работата.


Любомир Евстатиев: Българската държава е получила най-висок приход от сделката за ЕВН


Уважаема г-жо Съдия,
Уважаеми съдебни заседатели,


По делото мога да кажа следното: В качеството си на управител на "Булброкърс Консултинг" ЕООД сключих Договор за изготвяне на Анализ на стойността на "ЕВН Електроразпределение" АД с водещата оценителска фирма със значителен опит "Инженерингсервиз София" ООД.


В самия договор, каквато е и трайната практика при възлагане на подобни анализи, в чл. 2.1.5. беше предвидено, че възложителят "Булброкърс Консултинг" е задължен да осигури лица за контакт с изпълнителя, които да му съдействат за набавяне на необходимата информация за изготвяне на съответния анализ.


Г-н Петър Василев беше определен като лице за контакт с "Инженерингсервиз". Неговата задача се състоеше в това да отговаря на изпълнителя и да им предоставя необходимата информация, която те поискат. От "Инженерингсервиз" беше поискана и им беше предоставена счетоводна и финансова информация, с която изпълнителят не разполагаше, тъй като нито имаше пряк контакт с дружеството обект на анализа, нито имаше достъп до платени терминали с необходимата база данни за извършване на анализа.


Не съм изисквал нищо от "Инженерингсервиз", нито като част от екипа им да се включва П. Василев, нито да изготвят анализа на стойността по определен начин. Няма и как да го направя, тъй като изготвеният анализ се подписва от "Инженерингсервиз" и те носят цялата отговорност за този анализ. П. Василев е предоставял само тази информация, която му е изисквана от "Инженерингсервиз".


Не сме разговаряли нито с г-н Р. Рачев, нито с П. Василев, нито с "Инженерингсервиз", по отношение на това, каква стойност трябва да се получи като първоначална минимална цена. Целта беше, анализът да отговаря на нормативните изискванията и да бъде приет от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, което беше изпълнено и специалистите от АПСК приеха анализа без никакви забележки. В нито един момент от цялата процедура, нито аз, нито П. Василев, нито Р. Рачев сме имали за цел да увреждаме интересите на АПСК или на който и да било друг. "Булброкърс Консултинг" извършва финансови консултации и в нашият сектор, доброто име стои на първо място, тъй като добрата репутация в този бранш е основният актив, с който разполага една фирма.


Не считам, че анализът на стойността, изготвен от "Инженерингсервиз" е некоректен, тъй като една съвсем елементарна като калкулации справка, използваща публично достъпната информация за брой абонати на ЕРП-тата и получените приходи от продажбата на акци и сравняваща сделката за продажба на 33% от капитала на "ЕВН Електроразпределение" с извършените няколко месеца по - късно сделки за продажба на 33% от капитала на "ЧЕЗ Разпределение", извършена от Централна Кооперативна Банка и продажба на 33% от капитала на "Енерго Про Мрежи" извършена от ПФБК показва, че постигнатата при продажбата на акциите на ЕВН цена е най - висока.

Специализирания наказателен съд гледа делото EВН - на преден план част от адвокатите на обвиняемите. Заседание на 20 юни

© Велко Ангелов

Специализирания наказателен съд гледа делото EВН - на преден план част от адвокатите на обвиняемите. Заседание на 20 юни


При получени от държавата приходи от продажбата на трите пакета от общо 245 млн. лв., от които 84 млн. лв. за ЕВН, 61 млн. лв. за "Енерго Про" и 100 млн. лв. за ЧЕЗ и съответно 1 500 хил. абонати на ЕВН, 1 100 хил. абонати на "Енерго Про" и 1 900 хил. абонати на ЧЕЗ, постигнатата цена на един абонат е 56 лв. при ЕВН, 55,45 лв. при "Енерго Про" и 52,63 лв. при "ЧЕЗ Разпределение" или общо получените от държавата приходи при продажбата на акциите на ЕВН са с 600 хил. лв. повече в сравнение с полученото за "Енерго Про" и 6 400 хил. лв. повече в сравнение с постъпленията за ЧЕЗ.


Така, сравнението с другите две сделки проведени с идентични процедури за продажба на борсата и за които няма никакви съмнения относно законосъобразността им, показва, че българската държава е получила най - висок приход от сделката за ЕВН.


Също така искам да отбележа, че след като процедурата по продажба на акции приключи, получихме поздравления и благодарности за постигнатите резултати от ръководството и служителите на АПСК. Видно от писмо на АПСК до МФ от 18.10.2011 г. с изх. № 9200-17-223/ към което е приложена Актуализирана прогноза на АПСК за очакваните приходи от приватизация на различни предприятия до края на 2011 г., е че Агенцията очаква да получи парични постъпления от "ЕВН Електроразпределение" в размер на 25 млн. лева, а в резултат на продажбата бяха получени над 84 млн. лева.


Петър Василев: Не разбирам в какво съм обвинен, предоставял съм поисканата информация


Уважаема госпожо съдия, уважаеми съдебни заседатели,


Още в началото на този процес заявих, че не смятам, че съм извършил нещо нередно и не разбирам в какво съм обвинен. Сега, след като се запознах с всички показания и експертизи, това ми неразбиране се засили още повече.


По фактическата обстановка: През вече далечната 2011 г. бях привлечен от г-н Любомир Евстатиев като лице, към когото да се обръщат от "Инженеринг сервиз", когато имат нужда от информация, необходима им за изготвянето на възложения им анализ на стойността на "ЕВН България Електроразпределение" АД. Самият анализ на стойността се извършваше от експерти от "Инженеринг сервиз", а моята работа беше да им осигурявам исканата от тях информация от различни източници. Една част от тази информация включваше предоставянето на информация за публични компании или компании с капитала, на които е била извършена непублична сделка, които са съпоставими с EVN. Подобна информация може да бъде извадена от платените терминали на "Блумбърг" и "Ройтерс", с каквито ние разполагаме. Друга част включваше различни финансови и статистически показатели, които се вземат от онлайн източници, какъвто е например сайта на проф. Дамодаран.

Петър Василев

© Юлия Лазарова

Петър Василев


При работата с тези източници на информация по никакъв начин не съм имал за цел да влияя на получените резултати в една или друга посока, а и не съм имал такава възможност. Никой не е искал от мен подобно нещо, а и да беше поискал, нямаше как да го постигна, доколкото оценката се извършва от други лица, които използват по своя преценка информацията и носят и съответната отговорност. Аз не съм участвал в изготвяне на оценката, а само съм предоставял информация, каквато ми е поискана от "Инженеринг сервиз". Всички данни, които са поискани от оценителите и аз съм им предоставил, са взети от публични източници и тяхната коректност може да бъде проверена. Не съм имал какъвто и да е интерес и възможност да намалявам или увеличавам стойността на оценката. Единствената ми цел е била да съдействам, доколкото мога, за коректното и в срок изготвяне на горепосочения анализ, без да имам някакъв специален интерес към крайните резултати от анализа. Такъв интерес в нито един момент не са проявили и Любомир Евстатиев и Радослав Рачев.


По отношение на бета коефициента, който се визира в обвинителния акт - по принцип този бета коефициент се взема от различни бази данни средно за отрасъла. В случая неговата стойност беше взета директно от сайта на проф. Дамодаран и се базираше на американския енергиен пазар, доколкото за Европа и още повече за България тогава нямаше такава релевантна информация. Не съм правил каквито и да е корекции на този Бета коефициент, а съм го изпратил директно на "Инженеринг Сервиз", с което моето участие в тази част от анализа се изчерпва. Въпрос на преценка от страна на самия оценител, на база на информацията, която той има за компанията, дали да извърши или не корекции на този показател и какви точно. В моята досегашна практика, по принцип не съм извършвал корекция на тази първоначална стойност от сайта на Дамодаран, особено когато тя е близка до единица. Възможно е други експерти да процедират по друг начин, но пак отбелязвам, че в случая моята функция не беше да вземам такива решения, а само да осигурявам нужните данни на експертите от "Инженеринг сервиз". Те от своя страна са имали пълното право да направят, ако преценят последващи корекции.


След като изпратих поисканата информация на мейла на "Инженеринг сервиз", получих уточняващ въпрос от тях единствено за конкретните източници на съответните показатели. Описах подробно местата, от където е взета информацията (включително и за Бета-коефициента) в мейл, който изпратих същия ден обратно на "Инженеринг сервиз". От тяхна страна нямаше каквито и да е последващи допълнителни въпроси, коментари или несъгласия, затова приех, че те нямат забележки по изпратената от мен информация и приех работата си по проекта за приключена.


От свидетелските показания на господин Атанас Гиндев - оценителят, непосредствено ангажиран с изготвянето на анализа на стойността на ЕВН, стана ясно, че той също смята, че в конкретния случай поради спецификите на разглежданото дружество, е допустимо директното използване на отрасловата Бета, без корекции за ливъридж и че това е похват често срещан и допустим в практиката. Господин Гиндев, който е експерт с дългогодишен опит и квалификация, потвърди също, че след като е получил моя отговор, че използвания Бета коефициент е от сайта на проф. Дамодаран, той е извършил самостоятелно всички необходими проверки и неговата преценка като ръководител на екипа оценители е, че използваният размер на бета коефициента е допустим за конкретния случай.


Отново повтарям, че в случая моята функция не беше да вземам такива решения, а само да осигурявам нужните данни на експертите от "Инженеринг сервиз". Те от своя страна са имали пълното право да направят, ако преценят, последващи корекции на Бета коефициента, в зависимост от ползваните от тях методи и формули, но очевидно са решили, че подобна корекция в случая е ненужна. Затова и не разбирам в какво точно съм обвинен.


По отношение на обвиненията, посочени в обвинителния акт: Както отбелязах, базирайки се на горепосочената фактическа обстановка, не можах да разбера какво точно престъпление съм извършил. Записаното в обвинителния акт също не ми помогна да си изясня това, най-малко поради следното:


На първо място, записания в него общ размер на нанесената щета в размер на 7 457 553,82 лева по никакъв начин не отговаря на резултата, който се получава като се умножи посочената в обвинителния акт разлика между посочената първоначална и минимална цена за брой акция в размер на 1 777,48 лв. и средно-претеглената цена за брой акция в размер на 1 682,64 лв. по предложените за продажба 51 612 бр. акции от капитала на "ЕВН България Електроразпределение" АД. Разликата между двете посочени в обвинителния акт цени е 94,84 лв. на акция и след като тя се умножи по броя акции, се получава общо 4 894 882,08 лв. Разликата между двете стойности от над 2,5 млн. лева според мен е съществена. Не можах да си обясня как е получена посочената стойност от 7 457 553,82 лева.


На второ място, при подробно разглеждане на Първоначалната експертиза на господата Ананиев, Попова и Колев от 22.12.2014г., на база на която е определена посочената в обвинителния акт като "справедлива първоначална и минимална цена за брой акция в размер на 1 777,48 лв.", установих, че от нея не става ясно как е определена среднопретеглената цена на капитала и получените от авторите на експертизата стойности не се получават чисто аритметично по посочените от тях в експертизата формули. Затова чрез поисканата и назначена от съда Първа допълнителна експертиза, внесена на 22.11.2019г., експертите предоставиха подробно начина си на изчисление на цената на собствения капитал и на среднопретеглената цена на капитала, за да може да преценим как са получени съответните стойности и дали е допусната грешка.


От предоставената в Първата допълнителна експертиза допълнителна информация стана ясно, че при определянето на среднопретеглената цена на капитала както в Първоначалната, така и в Първата допълнителна експертиза е допусната техническа грешка. Тази грешка бе посочена в съдебното заседание, проведено на 02.12.2012г. Грешката се изразява в следното: цената на собствения капитал, представена на ред 3 в Таблица 3 на стр. 4 от Допълнителната експертиза е посочена като "9.93", без знак за процент, а не като коефициент ("0.0993") както е посочена например цената на дълга на ред 4 в същата Таблица 3. В последващите изчисления на среднопретеглената цена на капитала, във формулата е използвана стойността 9.93, а не както е коректно - 0,0993. Тази техническа грешка в експертизите води до значително намаляване на среднопретеглената цена на капитала, а оттам - и до по-висока стойност на посочената от експертите крайна цена на една акция в тези експертизи. Затова и от експертите бе поискано да изяснят има ли такава техническа грешка и ако тя е налице, да направят преизчисления на резултатите след коригирането.


От изготвената в резултат на горното Втора допълнителна експертиза, внесена на 04.06.2020г., стана ясно, че констатираната от нас техническа грешка е налице и след корекцията ѝ (направена в т. 2 от Експертизата) и без да се променя нито един друг параметър от Първоначалната експертиза, коригираната първоначална и минимална цена за една акция намалява от 1 777,48 лв. на 1 610,19 лв. за една акция. Тази коригирана след отстраняването на техническата грешка цена е по-ниска от постигнатата при продажбата средно-претеглена цена за една акция в размер на 1 682,64 лв. От горното според мен следва, че не може да се говори за каквито и да е щети за държавата, вследствие на занижена първоначална и минимална цена, доколкото тази цена е по-ниска от средната цена, постигната при продажбата.


Не на последно място, от изисканите в хода на съдебното производство Първа допълнителна експертиза, внесена на 22.11.2019г. и Втора допълнителна експертиза, внесена на 04.06.2020г., стана ясно, че освен посочените в Първоначалната експертиза корекции в стойността на Бета коефициента, авторите на експертизите са направили и други корекции в първоначалните параметри на оценката на "Инженеринг сервиз" - например по отношение на използваната различна формула за определяне на цената на собствения капитал, както и по отношение на срочността на използваните като безрискова доходност български ДЦК - 7 и 10-годишни. Всички тези корекции нямат пряка връзка с Бета коефициента. Както се вижда от Таблица 16 на стр. 13 от Втората допълнителна експертиза, внесена на 04.06.2020г., при използване на всички изходни параметри, така както са заложени от "Инженеринг Сервиз" с изключение на Бета коефициента, посочената в експертизата крайна стойност на първоначалната и минимална цена за една акция е 1 511,84 лв. за една акция.


Да, възможно е някои от другите параметри, използвани от "Инженеринг Сервиз" според авторите на експертизата да не е коректно използван в случая, но за това няма как да бъда обвиняван аз, след като самото обвинение сочи на стр. 48 от Обвинителния акт, че според него съм изготвил "един единствен сегмент от оценката", а именно гореспоменатия Бета коефициент. Обръщам внимание, че посочената в Таблица 16 на стр. 13 от Втората допълнителна експертиза цена от 1 511,84 лв. за една акция отново е под постигнатата средно-претеглена цена за една акция в размер на 1 682,64 лв., тоест тук отново не може да се говори за каквито и да е щети за държавата вследствие на горепосочения Бета коефициент. В обвинителния акт неправилно е отразено, че съм изготвил този сегмент от оценката. Единственото, което съм направил е, да предоставя източника, където е посочен този коефициент, а именно - сайта на проф. Дамодаран.


Надявам се почитаемия съд да вземе предвид всичко казано от мен по-горе, както и всички цитирани по-горе доказателства и експертизи при вземането на неговото решение. Благодаря ви.


Още за делото - тук и тук.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK