Какво ще се случи, ако нямаме закон за социалните услуги

В момента бюрокрацията затруднява много от нуждаещите се и за ползване на всички услуги е необходимо административно одобрение.

© Георги Кожухаров

В момента бюрокрацията затруднява много от нуждаещите се и за ползване на всички услуги е необходимо административно одобрение.Анализът е препубликуван от страницата на организацията.


"Ако този закон не се приеме, реформа в социалната сфера няма да има, нерешените проблеми ще останат и нищо няма да се подобри. Хората, които очакват по-качествена подкрепа, няма да я получат", казва Събина Събева, директор фондация "Международна социална служба"


"Новият Закон за социалните услуги (ЗСУ) извежда на преден план човека и неговия най-добър интерес - принцип, който в момента не присъства в социалната система на подпомагане", коментира Миряна Сирийски, програмен директор на фондация "Светът на Мария". "На системно ниво ще се гарантира непрекъснатост, навременност и улесняване на достъпа до услугите, както и качество, основано на резултата за конкретния човек. Това ще се постигне чрез гъвкавост на услугите и нов начин на организация - с насоченост към конкретни хора с конкретни нужди".
Но какво ще се случи, ако Законът за социалните услуги отново бъде отложен? Ще страда цялото общество - не само хората в неравностойно положение. Защото едно общество е толкова силно, колкото е най-слабата му прослойка, гласи една крилата мисъл.


Какви ще бъдат последствията за хората с увреждания, за хората в риск, за бедните, за социално изключените и за техните семейства, ако социалната система не се обнови:


Ще се запази остарялата концепция и подход


В новия закон се предлага ново разбиране и нова философия, насочени изцяло към човека и неговия достоен живот. Старата концепция регламентира физическата инфраструктура и разглежда социалните услуги на парче, свързано с конкретни места за настаняване и предоставяне на фиксирани услуги - център за това, център за онова. Това с новия закон се променя, услугите ще бъдат за подкрепа, а не центрове за дейности. Ако не се приеме законът, няма да се въведе цялостна политика за предотвратяване на най-тежките случаи и за спазване на основни права на хората, които водят до подобряване на качеството на живот.


"В новия закон социалните услуги се дефинират като дейности ( напр. психологическо консултиране, рехабилитация и др.), а не както досега, като места, където се извършва подкрепата (напр. Дневен център за деца с увреждания, Кризисен център). Дава се и възможност социална работа да се извършва не само в местата, където се предоставят социални услуги, а и в друга среда - например в болници, училища, центрове за деца в конфликт със закона и други", уточнява Събина Събева


"Въвежда се понятието "качество на живот" - до този момент в социалното законодателство се говори само за социално включване, то остава като задължителен елемент, но в новата концепция услугите трябва да подпомагат цялостно подобряване на качеството на живот. Дефинира се какво означава това и се въвеждат измерители дали има реална промяна а хората. Така хората ще получават по-целенасочена подкрепа и обществото ще може повече да изисква от социалните услуги", коментира Миряна Сирийски.


Ще остане трудно създаването на услуги там, където има нужда


Като всяка централизирано финансирана система, и социалната ще остане тромава, защото няма да се приложат възможностите за планиране, публично-частно партньорство и децентрализация. Ролята на общините в новия законопроект нараства, като се предлага по-голяма гъвкавост за управление на финансиране на услугите според нуждите на общността. Общините ще могат да си сътрудничат и ще имат повече възможности за разкриване на нужните за хората услуги. Сега услугите не са достатъчни и леснодостъпни - когато човек има нужда да ползва подкрепа за живота си, за консултация, това не може да се случи без направление. Новият закон ще осигури тази административна гъвкавост при предоставяне на услуги. Съществено ще се подобри планирането на услугите и би следвало повече хора да могат да ги ползват - Националната карта на услугите ще задължи общините и държавата да разкриват услуги там, където има нужда от тях. "Ситуацията е сходна с тази да се разреши на частните нотариуси да имат навсякъде практики, а не всички в една палата, лекарите да разкриват кабинети на различни места, а не само в поликлиниките", казва Миряна Сирийски. "В момента независимо дали в даден регион има хора с психични болести, със затруднения, възрастни - цели области са без услуги или има услуги, които не са съобразени с местните нужди. Семействата стават роби, за да обгрижват своите близки." И тук стигаме до необходимостта от национална карта на социалните услуги.


Националната карта на социалните услуги ще бъде под въпрос


Няма да се създаде национална карта, която да подобри планирането на услугите, да анализира потребностите, за да се оформи пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план. "Когато има констатирани потребности, те не могат да се отричат. Това е инструмент, който задължава общините да работят в интерес на обществото", казва г-жа Сирийски.


В новия закон се въвежда възможност за междуобщинско сътрудничество - общини може да осигуряват услуги в партньорство. Регламентира се сключване на споразумения между общини, които ще позволяват една община да предоставя услуги за жителите на друга община. Втората възможност е за споразумение между общините за предоставяне на услуги на областно ниво. И всичко това се прави с идеята всеки лесно да може да достигне до качествена и подходяща услуга - дори и в най-малките населени места.


Няма да можеш да си избереш услуга


Много важен момент е, че ЗСУ дава възможност човек да си избере услуга - в момента е длъжен да ползва услуга там, където АСП му е написала в направлението. "В момента администрацията фиксира в документ къде да отидеш. Сега всеки човек, всяко семейство, ще има право на избор на доставчик, така, както си избираш например училище, лекар. Това ще доведе до развитие на услугите и повишаване на качеството им - естествената конкуренция ще принуждава доставчиците да се представят по-добре - в момента има едно усреднено ниво, от което никой не печели", казва Миряна Сирийски.


Семейството и близките няма да получат подкрепа


В момента подкрепата е фиксирано насочена само към нуждаещия се, а има много случаи, в които се налага да се прилага по-широкото разбиране, че от подкрепа се нуждаят и всички членове на семейството, близките, защото не само един човек има проблем, проблем имат всички хора, които живеят с него. В Закона за социалните услуги най-сетне това заляга като задължение на социалните услуги и следва всичко да се преосмисли в тази посока.


Ако Законът не влезе в сила, хората, които полагат грижа за зависими лица, няма да получат възможност за заместваща грижа, която да им осигури временна почивка, отдих, свободно време. Членове на семейството, които полагат неформална грижа за деца и пълнолетни членове на семейството си, няма да получат подкрепа под формата на обучение за специфичните грижи в домашна обстановка.


Ще продължи практиката да не се отчитат спецификите на хората


В новия закон се дефинират нови социални услуги, които досега не са били дефинирани - това са дейности, които много ясно и точно определят каква подкрепа предоставят. Въвежда се изрично на ниво закон изискването услугата да не отчита само възраст, а да отчита спецификите на хората, с които се работи. Така се оформят групи, в които могат да се отчитат индивидуалните нужди на хората, потърсили подкрепа - и те се чувстват добре.


Друг момент е, че ЗСУ дава право на организациите, които предоставят социалната подкрепа, които реално са най-близо до хората и най-добре ги познават, сами да взимат решения за организацията на услугите и тяхното профилиране в зависимост от възрастта и специфичните потребности на нуждаещите се. Така те могат да развиват допълнително собствени програми за качество.


Ще продължат административните спънки и прехвърлянето от гише на гише


Въвеждането на изискване за интегриран подход и междусекторно предоставяне на услуги е фундаментален принцип в новия закон. Хората няма да бъдат прехвърляни на различни места. Въвежда се задължението за предоставяне на съвместна подкрепа - доставчиците трябва да направят усилието да включат всички елементи и да организират една интегрирана услуга без препращане. "Това прехвърляне от гише на гише, от място на място, ще бъде санкционирано - сега клиентът зависи от добрата воля на служителите, защото няма подобно задължение. По този начин човекът, а не удобството на администрацията, е поставен в центъра", казва Миряна Сирийски.


Без новия ЗСУ няма да бъде облекчен достъпът до социалните услуги - една от основните цели на законопроекта. В момента бюрокрацията затруднява много от нуждаещите се и за ползване на всички услуги е необходимо административно одобрение. Няма да се осъществи идеята за т.нар. общодостъпни социални услуги, които са с характер на консултиране, информиране и обучение и които ще се предоставят на всички лица, а не само на уязвими, при това на практика без да бъдат посочвани като "хора в риск". Такива са например консултиране на родители по въпроси за ранно детско развитие, за отглеждане на деца, за ранна интервенция на увреждания и др. "Според новия закон, вече няма да е необходимо дирекция "Социално подпомагане" или общината да прави предварителна оценка на потребностите, например на детето и семейството, и да издава направление за ползването на общодостъпните услуги", уточнява Събина Събева.


Друг момент е, че с липсата на Закона за социалните услуги няма да се разшири кръгът на социалните услуги, финансирани от държавата, които да се предоставят без заплащане на такса. В момента за пълнолетни лица услугите са безплатни само за тези, които са без доходи.


Контролът ще остане слаб


Законопроектът предвижда да бъде създадена нова агенция, която ще следи за качеството и ефективността на социалните услуги. Тази агенция ще поеме и лицензирането на доставчиците на социални услуги. В момента на лицензионен режим подлежат доставчиците на услуги за деца, а доставчиците на услуги за пълнолетни лица се регистрират в Агенцията по социално подпомагане.


"Въвеждането на Агенция по мониторинг на социалните услуги на национално ниво е важна промяна, защото ще даде възможност ежегодно да се анализира състоянието и ефективността им. Агенцията ще разработва и критерии за анализ на добри практики и ще предлага утвърждаването им на национално ниво. Това ще допринесе за разпространението на български добри практики, които повече от 10-15 години се развиват в страната, а не само на такива, привнесени отвън", казва Събина Събева


"Всичко трябва да е ориентирано към измерване на резултата и това изрично се регламентира в закона. Не просто да се отчита дейност, а как тази дейност е подобрила живота. Това е фундаментална промяна, която ще позволи хората да получават това, от което имат нужда. Злоупотребите ще бъдат хващани и санкционирани. Сега всичко се отчита през правене, а не през резултати. В новия ЗСУ се повишават съществено изискванията и то не в интерес на доставчиците и работещите, а в интерес на обществото и хората", коментира Миряна Сирийски.


Няма да има ясни професионална стандарти


Ако Законът не влезе в сила, няма да бъдат въведени ясни стандарти за професионална компетентност на хората, които работят в социалните услуги. В закона за първи път се регламентира правото им да получават въвеждащо и надграждащо обучение. Въвежда се и задължително наставничество на служител с по-малък опит.


Друга пропусната възможност ще бъде регламентирането на заплащането на труда на служителите в социални услуги. Важен аспект на закона е фокусът му върху всички професионалисти, работещи както в социалните услуги, така и в дирекции "Социално подпомагане" и общините. Законът въвежда изискване за техния брой, квалификация и заплащане, за участие в обучения и супервизия, както и определяне на стандарт за работно натоварване. Това е изключително важно, за да може хората, чиято професия е да помагат, да могат да го правят по най-качествения възможен начин - да бъдат достатъчно подготвени, достатъчно мотивирани и квалифицирани и да работят с брой случаи, които позволяват реална помощ - а не както е сега, с над 80 случая едновременно.


"Ефективността на социалните услуги в най-голяма степен зависи от професионалната квалификация на хората, които работят. За нас е голям проблем да ги задържим в социалната сфера и затова поставянето на акцент върху професионалистите в една цяла глава в проектозакона е изключително важно", казва Събина Събева.


Хората с увреждания ще останат с труден достъп до пазара на труда


В новия закон най-накрая се въвежда подкрепа за развиване на трудови умения - сега тези мерки са мерки за заетост, а не са насочени към подпомагане на хората да развиват трудови умения и навици - процес, за който се изисква време. Това ще помогне на хиляди хора в цялата страна да стигнат до пазара на труда и да се развиват пълноценно.


Няма да се закрият домовете на ужасите


Не на последно място - в новия закон се въвежда забрана за функциониране на специализирани институции за хора с уреждания - тази недостойна грижа, срам за обществото, която трябва да бъде преодоляна.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2542 Неутрално

  Интересно ,защо частните и държавни здравни заведения се превърнаха в места за безплатни социални услуги на инвалиди и правоимащи , на които разходите никой не поема ,а са им внушени безкрайни и безплатни права .

 2. 2 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 445 Неутрално

  Ако ЗСУ не влезе в сила, НПОта пропагандиращи секс с деца, катало това Национална мрежа, ще фалират, педофилията няма да се подпомага и финансира от държавата, лгбти няма да могат да ппавят дезнес с кражба на деца, даването им за отглежданиле и последващо осиновянане, БЕЗ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, БЕЗ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОНОРНОСТ ЗА ПОРОБВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ДЕЦА

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 3. 3 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2822 Неутрално

  Ако законът не влезе в сила най-засегнати ще бъдат т.нар. социалните предприемачи(!?) от нароилите се мрежи, фондации и други убити от системата тротоарни протестъри. Те няма да получат колосалните суми за усвояване от държавния бюджет. Затова е този неистов рев.

 4. 4 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 876 Весело

  До коментар [#1] от "edin drugii":

  Вече не е актуален (и политкоректен) вечния отговор "Търси жената (Cherchez la famme)" на дневен ред е по-вероятния "Търси далаверката на НПО-то".

 5. 5 Профил на Бубенце
  Бубенце
  Рейтинг: 500 Весело

  Още нещо ще се случи ако законът не влезе в сила. Официалната делегация от норвежки педофили няма да пристигне на посещение на 1 юли. Нито загорелите немски, нито шведските осиновители ще дойдат. И ще пропаднем на 111-о място по правата на джендърите.

 6. 6 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3090 Неутрално

  На две места ми заприлича на изказване в стил 80-те години на миналия век. Едното - грижата за човека, а другото за начина на живот. Тогава знаехме и кой е човека (сега - също). Тези над 50г си спомнят за социалистическия начин на живот. И има още нещо - създаването на нова агенция. По мониторинг (надзор, контрол) на изпълнението. Иначе казано, нова хранилка за калинки.

 7. 7 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2553 Разстроено

  "извежда на преден план човека и неговия най-добър интерес - принцип, който в момента не присъства в социалната система на подпомагане" - щом си вярват и въвеждат категории и понятия - "качество на живот", значи ще оформят нещо неразбираемо, в стил ЕС. Нито са наясно с реалностите, нито знаят какво да правят, но пък стриктно копират директивите. Нови ценности, нови глупости, но все за светлото бъдеще на децата. На власт са, трябва да оправдаят заплатите и най-вече техния най-добър интерес. Чиновникът винаги има право да прави простотии, но законни.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 8. 8 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1943 Неутрално

  Имам питане : "Ако законът беше изработен и предложен от депутати и специалисти от Демократична България или БСП /за България/ щеше ли да има подобни обструкции относно НПО , "кръвожадни" норвежци и още други "опорки , целящи отхвърляне за 3 път /ако не се лъжа / на закона"???

 9. 9 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  Целият този текст можеше да се събере само в едно изречение:
  "Другари, дайте да дадете.".

  Panta rhei....
 10. 10 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1338 Неутрално
 11. 11 Профил на conventi0nal
  conventi0nal
  Рейтинг: 489 Неутрално

  НПОта със "интересно" финансиране и странна идеология, които не само не са избрани от суверенната воля на народа, но искат и да взимат от парите на данъкоплатеца, за да се "грижат" за бъдещето на българските деца и да изработват политики и закони, свързани с възпитание/отглеждане и т.н.? Не, благодаря.

  Също е много забавно как "Ще продължат административните спънки и прехвърлянето от гише на гише" но 1 ред по-надолу "Законопроектът предвижда да бъде създадена нова агенция". Борим бюрокрацията с още бюрокрация?

 12. 12 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1201 Неутрално

  Ще се случи, че служителите на някои фонфации ще трябва да си търсят нормална работа.

 13. 13 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  Какво ще се случи, ако нямаме закон за социалните услуги?

  1. Едни НПО-та, жадни за парички от бюджета ще останат гладни.
  2. Хората, нуждаещи се от услуги ще продължат да си получават услугите. Иначе ще ги получават с влошено качество (ако въобще ги получават) и ще трябва да си доплащат.

  Т.е. ако нямаме ЗСУ нищо лошо няма да се случи, даже е по-добре за всички. Колкото и тези, чакащи лапането да ни уверяват в обратното.

 14. 14 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3693 Неутрално

  Защо давате трибуна на тази “Национална мрежа за децата”?

  За децата искаме да се грижи само държавата, а не тези боклуци!
  Достатъчно пари изкарваме, за да осигурим сираците и социално слабите, не им искаме услугите.

  Любовта ще спаси света!!!
 15. 15 Профил на our12595545
  our12595545
  Рейтинг: 499 Неутрално

  Че кой им пречи да предлагат социални услуги на свободен, пазарен принцип или на доброволни начала? Защо държавата трябва да им осигурява работа? Ако социалната услуга е качествена, ще има търсене и без ЗСУ.

 16. 16 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2175 Неутрално

  "Какви ще бъдат последствията за хората с увреждания, за хората в риск, за бедните, за социално изключените и за техните семейства, ако социалната система не се обнови..."
  *
  Не мога да разбера защо всичките тези категории са сложени в един кюп. Хората с тежки болести и увреждания, както и членовете на семействата, които се грижат за тях се нуждаят от целева помощ, лични асистенти, помощни средства за посрещане на специфичните им нужди, докато бедните и социални изключените се нуждаят не само от морков, но и от тояга. Не виждам защо на тях държавата трябва да осигурява достоен живот чрез социални помощи.

 17. 17 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7975 Неутрално

  Държава, която не се грижи за децата и болните, не е никаква държава.

 18. 18 Профил на terminal velocity
  terminal velocity
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Нека да позная - един куп грантаджии ще трябва да си търсят работа. Банда безполезници която се точи да усвои едни кинти и основно да си ги раздаде като заплати и офиси в центъра....

 19. 19 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2286 Неутрално

  Вън НПО-тата от държавните пари.

 20. 20 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1786 Любопитно

  "На системно ниво ще се гарантира непрекъснатост, навременност и улесняване на достъпа до услугите, както и качество, основано на резултата за конкретния човек. Това ще се постигне чрез гъвкавост на услугите и нов начин на организация - с насоченост към конкретни хора с конкретни нужди".

  Това твърдение няма нищо общо с вселената в която живеем. Защо лъжете и без това нещастните хора, че ако за тях се грижат стотици НПО-та ще е по-добре??? Това е държавна работа! И чиновникът ако не се заеме незабавно да я върши - да бъде уволнен и да няма право на пенсия. Как така чиновничеството отново ще прехвърля отговорностите си на някой друг?! и ще му плаща с нашите пари?!

 21. 21 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2292 Весело

  Няма да чета поредния пасквил по темата, ако някой си го причини да потвърди - ако не приемат закона както са го написали НПО-тата, светът свършва и хора ще умират по улиците, нали?

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 22. 22 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2529 Неутрално

  Социалните услуги трябва да се предоставят от общините. Те трябва да решат какъв бюджет и как да го разпределят.

  Щото както каза авторката има много специфични случаи, които няма как да ги опишеш в закон. Затова според ситуацията на местно ниво си е най-добре.

 23. 23 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  Няма да чета поредния пасквил по темата, ако някой си го причини да потвърди - ако не приемат закона както са го написали НПО-тата, светът свършва и хора ще умират по улиците, нали?
  —цитат от коментар 21 на Тюфлекчия


  Помните ли, че така ни плашеха и заради отлагането с 6 месеца? Е, какво от това се случи? Нищо, наглите грантаджии само лъжат.

 24. 24 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3693 Неутрално

  НПО-та трябва да се изгонят от България!

  Браво на Орбан!

  Любовта ще спаси света!!!
 25. 25 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2315 Неутрално

  Закон за социалните услуги-да, НПО-та в него-НЕ!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 26. 26 Профил на Vorknkx
  Vorknkx
  Рейтинг: 754 Неутрално

  Плюйте колкото си искате. След 5 дни законът взлиза в сила и вече не може да бъде отменен :)

  "Гейм оувър", както се казва.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK