Присъдата следва да се основава на безспорни, неопровержими доказателства

Съдия Вилислава Ангелова

© Велко Ангелов

Съдия Вилислава Ангелова"Дневник" публикува пълния текст на мотивите, с които по-рано днес Специализираният наказателен съд оправда шестимата обвиняеми по делото за продажбата на миноритарния държавен дял на "ЕВН - Електроразпределение България" АД. Подчертаванията и главните букви са на съдията Вилислава Ангелова, вътрешните заглавия са на редакцията.


За Прокопиев - правно регламентирани деяния са обявени за противоправни


1. По отношение на повдигнатото обвинение на подс. (подсъдимия - бел.ред) ИВО ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ за престъпление по чл. 283а, т. 1, вр. чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 вр. ал.1 от НК - а именно обвинението е за участието на подсъдимия Прокопиев в проведените КОНСУЛТАЦИИ в месеците март-април 2010 г. на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Дейността на НСТС е правно регламентирана в ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТИТЕ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО - Чл. 2. Националният съвет за тристранно сътрудничество е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.


Поради горното изразяването на становища и мнения е именно това, за което е създаден НСТС, т. е заявеното на заседанията на този орган ИМА КОНСУЛТАТИВЕН ХАРАКТЕР и НЯМА ОБВЪРЗВАЩА СИЛА за компетентния държавен орган, т.е не бъдат ли приети от държавен орган тези мнения, становища и консултации НЯМАТ НИКАКВА ПРАВНА СТОЙНОСТ.


Присъдата следва да се основава на безспорни, неопровержими доказателства

© Георги Кожухаров


В обвинението като противоправно деяние е посочено и провеждането НА ЛИЧНИ СРЕЩИ МЕЖДУ подсъдимите Прокопиев и Дянков на неустановени дати до месец декември 2011 г. По безспорен начин се установява, че двамата подсъдими са провеждали лични срещи на точно определени дати, материализирани в съответните протоколи от проведени заседания на НСТС, тъй като подсъдимите Прокопиев и Дянков безспорно са присъствали по едно и също време на едно и също място, а именно на заседанията на НСТС, като въпросното също е регламентирано в ПРАВИЛНИКА Чл. 4. (2) Председател на НСТС е заместник министър-председател, т. е Дянков е присъствал по силата на чл. 4 от правилника на проведените заседания.


Същевременно провеждането на лични срещи между две лица не е противоправно деяние, тъй като от това следва, че всички присъстващи в залата, присъстваме на заседание /съдебно/, от което следва, че извършваме противоправно деяние и можем да бъдем подведени под наказателна отговорност.


Същевременно за проведените заседания на НСТС се съставят протоколи - Чл. 12. (4) Решенията на НСТС се приемат с общо съгласие на присъстващите постоянни членове на съвета, а при тяхно отсъствие - на лицата, които ги заместват, т. е решението на НСТС е колективно и не може да бъде вменено само на един човек.


Обвинението е за помагачество - умишлено улеснил подс. Дянков чрез съвети и разяснения как да бъде извършена процедурата по приватизация. Това обвинение също е несъставомерно, тъй като как се провежда приватизацията е уредено в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол и никой с разяснения и съвети не може да преодолее закон.


Обвинението на подсъдимия Прокопиев представлява съвкупност от правно регламентирани деяния, обявени за противоправни.


На 31.03.2010 г. след проведените обсъждания от "Националния съвет за тристранно сътрудничество" бил подписан Протокол №10/31.03.2010 г., с който съветът одобрил предложените от МС мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция.


Подсъдимият Дянков внесъл в МС Доклад Изх. № 03-00-458/31.03.2010 г. и проект на Решение на МС вх. № 104.01-37/31.03.2010 г. за одобряване на "Правителствени мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция".


С Решение № 180/01.04.2010 г. Министерският съвет одобрил "Правителствени мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция" (т.нар. "антикризисна програма "Дянков") и в частност предвидената в точка 3 мярка: "Приватизация на миноритарни остатъчни дялове чрез Българска фондова борса, приходите от която постъпват в полза на републиканския бюджет".


За Дянков - липсват аргументи да е превишил властта си


Присъдата следва да се основава на безспорни, неопровержими доказателства

© Велко Ангелов


2.По отношение на повдигнатите обвинения на СИМЕОН ДЕНЧЕВ ДЯНКОВ за престъпление по чл. 283а, т. 1, вр. чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК


С Решение на Народното събрание на Република България от 27.07.2009 г. за избор на Министерски съвет за заместник министър-председател и министър на финансите на РБ бил избран подсъдимия СИМЕОН ДЕНЧЕВ ДЯНКОВ. Същият по силата на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТИТЕ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО бил съгласно Чл. 4. (1) постоянен член по право на НСТС и по силата на ал. (2) Председател на НСТС е заместник министър-председател.


Обвинението на подсъдимия Дянков не е във връзка с изпълнение на неговите правомощия като вицепремиер и министър на финансите. Обвинението на Дянков е за превишаване на властта си като длъжностно лице. Съгласно съдебната практиката от субективна страна съставът на престъплението по чл. 283а т.1 вр. чл.282 ал.1 от НК се характеризира с пряк умисъл и специална цел, които подлежат на доказване, а не се предполагат.


Решение № 229 от 28.01.2020 г. по н. д. № 1007 / 2018 г. на Върховен касационен съд, 3-то нак. отделение - Постановление № 2/80 г. по н.д. 2/80 г., Пленум на ВС, Решение № 30 от 25.04.89 г. по н.д. №19/89 г. на ОСНК. Обект на защита по чл.283 от НК са обществените отношения, гарантиращи безкористното проявление на длъжностните лица в тяхната извънслужебна дейност, авторитет, престиж, нравствени устои на длъжността, която заемат. Обществената опасност на деянието и отговорността за извършването му са налице при злоупотреба със служебно положение, с цел лична или за другиго противозаконна облага независимо от това дали тя е реализирана, или не.


За състава на престъплението по чл.283 от НК е необходимо длъжностното лице да е използвало служебното си положение, и то с цел да набави противозаконна облага за себе си или за другиго. Касае се за използване от длъжностното лице на съответното длъжностно качество за реализация на една извънслужебна дейност.


Решение № 144 от 16.06.2016 г. по н. д. № 461 / 2016 г. на Върховен касационен съд, 3-то нак. отделение
При престъпление по чл. 282 от НК длъжностното лице упражнява службата си в противоречие с нормативните изисквания, установени за нея. За разлика от общото длъжностно престъпление, при престъплението по чл. 283 от НК се касае за манифестиране, експлоатиране на длъжностното качество, но с това деецът не нарушава пряко свои служебни задължения, нито осъществява чужди властнически правомощия. Той демонстративно изтъква длъжностното си качество и именно заеманата длъжност мотивира друго лице да предостави на дееца желаната от него (от длъжностното лице) облага.


В съдебна зала в 25 заседания бяха разпитани служители на МИЕТ (Министерство на икономиката, енергетиката и търговията - бел. ред.), АПСК, (Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - бел. ред.) БФБ (Българска фондова борса - бел. ред.), КФН (Комисия за финансов надзор - бел. ред.). Нито един свидетел не заяви и не посочи подсъдимия Дянков като лице, което го е мотивирало да извърши нещо противоправно и подсъдимия да е наредил, указал, разпоредил, упражнил под какъвто и да е начин въздействие по отношение на свидетелите, което да е мотивирало служител на АПСК, КФН, МИЕТ, БФБ да извърши противоправно поведение, а и липсва реална възможност един човек да манипулира волята на колективните органи, свързани с реализацията на една приватизация.


За провеждане на приватизацията била създадена експертна междуведомствена работна група в състав представители от МФ, МИЕТ, АПСК, БФБ, които следвало да актуализират методика за избор на ИП в съответствие с промените в АПСК и да определят критериите за избор на ИП (Инвестиционен посредник - бел. ред.), а след това да изготвят и документацията за избор на ИП и проекта на договор между АПСК и ИП. Налице е подробна документация за предприетите действия във връзка с предстоящата приватизация, изходяща, входяща поща, писма между отделните ведомства, участващи в подготовката на приватизацията. Цялата тази дейност е документирана чрез официална кореспонденция, което дава възможност да се проследи всяко действие на отделните държавни служители и липсват каквито и да е аргументи в подкрепа на тезата, че подсъдимият Дянков е превишил властта си , т. к. същият освен на документирани официални срещи изобщо не е комуникирал с представители на институциите, свързани с приватизацията.


На второ място органът, който извършва приватизацията - Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, съгласно чл. 22а. ЗПСК представлявала администрация към Министерския съвет за осъществяване на приватизация и следприватизационен контрол в случаите, предвидени в закона с органи за управление: Надзорен съвет и Изпълнителен съвет.


Изпълнителен директор на Изпълнителния съвет през инкриминирания период бил свидетелят Емил Караниколов (настоящ министър на икономиката - бел. ред.) , т. е. ако е вярна тезата на обвинението подсъдимия Дянков е въздействал на всички тези органи за управление и същите не са изпълнили задълженията си, но пък нямат повдигнати обвинения.


Приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества /чл. 4. ЗПСК/ се извършва от АПСК като /чл. 5/ при на продажба на акции чрез публично предлагане. АПСК възлагала след конкурс на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационна сделка.


В План за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол през 2011 година в глава III. Приоритети и цели е записано: "1. Приоритетни проекти ще бъдат продажбите на миноритарни пакети (до 33%), собственост на Българската държава в капитала на електроразпределителните дружества - "Е.ОН България продажби" АД, гр. Варна, и "Е.ОН България мрежи" АД, гр. Г.Оряховица. Това участие би представлявало сериозен интерес за инвеститорите и очакванията на АПСК по отношение на паричните постъпления в държавния бюджет от тези приватизационни сделки са високи. Направен е анализ на възможните методи за осъществяване на приватизационна процедура за продажба на миноритарните пакети. Предстои провеждане на процедура за избор на инвестиционен посредник, включително за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационната оценка и информационен меморандум за държавното участие в капитала на горепосочените дружества."


Във връзка с изменение и допълнение на ЗПСК и приемането на ал. 2 на чл. 8 (Редакция към ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.): "Паричните постъпления или част от паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, както и от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, могат да бъдат преведени по сметка на дружеството по решение на Агенцията за публичните предприятия и контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на дружеството." се дала правната възможност постъпленията от приватизацията да постъпват не в "Сребърния фонд" съгласно чл. 1 , а по сметка на ТД с държавно участие по решение на АПСК и след съгласуване с принципала на МИЕТ - подсъдимия Трайчо Трайков.


Така приватизацията се осъществявала по силата на закона от АПСК, т. е за да е съставомерно обвинението по отношение на подсъдимия Дянков е необходимо същият да е въздействал и манипулирал членовете на Надзорния Съвет на АПСК,който контролирал решенията на ИС на АПСК, за което не съобщи нито един свидетел.


На 03.05.2011г. с Решение № 3221П/03.05.2011г. Изпълнителния съвет /ИС/ на АПСК РЕШИЛА продажбата на пакет от 51612 бр. акции, представляващи 33% от капитала на "ЕВН България Електроразпределение"АД, гр.Пловдив и продажбата на пакет от 62106бр. акции, представляващи 33% от капитала на "ЕВН България Електроснабдяване" АД, гр.Пловдив, да се осъществи по реда на чл.32, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ чрез публично предлагане на "БФБ-София" АД.
Така съгласно ЗПСК приватизацията се осъществява от АПСК, т. е. продавач на инкриминираните миноритарните дялове е АПСК и тя е следвало да защити правата на държавата , както и да прецени какви клаузи да допусне при сключването на договор с ИП.


Продажбата на миноритарния дял се осъществява през на БФБ като за прозрачност се използва СЗА през руската платформа РТС. Нито един от подсъдимите няма отношение към платфромата, на която се осъществява приватизацията.


За Трайков: Неприемливо е натъкмяването на числа


Присъдата следва да се основава на безспорни, неопровержими доказателства

© Георги Кожухаров


По отношение на обвинението на подсъдимия Трайков - същият е обвинен, че е изпълнил разпореждане на МСъвет и му е повдигнато обвинение за разликата в стойността на акция от мажоритарен пакет, постигната по Договор за приватизационна продажба на акции № РД-01-689/29.10.2004 г. и цената, постигната през 2011 година за миноритарен пакет.


Безспорно е, че единствената реална цена на една акция е цената и към момента на извършване на самата сделка, а не към период отпреди седем години. Още повече че на подсъдимия Трайков се вменява във вина, за стойност на акция от миноритарен пакет, където акционерът няма никаква власт, не е постигната цена за акция от мажоритарен пакет и то на равнището отпреди седем години. Единственото му обвинение е че като принципал на ДКК (Държавната консолидационна компания - бел. ред.) е изпълнил разпореждането на МС за подписване на съгласие за извършване на приватизация. В това съгласие липсва конкретизация на цена на акция, тъй като Трайков няма задължение, а и компетентност да посочва цена.


Минималната продажна цена на акцията се определя в Анализ на стойността, изготвен от ИП, но това е само начална, минимална цена като чак на борсата ще се задействат механизмите, които да определят пазарната цена, обусловена от търсенето и предлагането. Междувременно въпросната цена е определена доста по- късно, така че подсъдимият Трайков не би могъл да контролира бъдещо действие на субекти , които не са под негов контрол, т. е действията на ИП, на АПСК, на БФБ.


"Стратегията" се отнасяла до продажбата на мажоритарните държавни дялове от обособените три електроразпределителни структури, а последващата продажба на остатъчните държавни дялове била уредена в Съгласно чл. 9 , т. 3 , регламентиращ цената на един брой акция от остатъчните пакети се изисква определено равнище като се предлага и механизъм на продажба, който да се съгласува с купувача на мажоритарния пакет в срок до 31.12.2009г.- това не е сторено.


По отношение на ИП - документацията за избора му и всички изготвени от него документи се ратифицират и одобряват от ИС и НС на АПСК.


Съгласно разпоредбата на чл. 87а от ЗППЦК в проспекта, изготвен от ИП не е задължително да се посочва емисионна или продажна цена - такава е хипотезата с "ЕВН България Електроразпределение" АД. На с.106 от Проспекта е записано: "Към датата на проспекта не може да бъде предоставена информация за окончателната продажна цена на предлаганите акции" и изрично е посочено, че цената на която ще бъдат предложени акциите за продажба ще бъде определена от АПСК въз основа на Анализ за определяне на стойността на предложените за продажба акции от капитала на "ЕВН България Електроразпределение" АД, изготвен от ИП "Булброкърс" ЕАД.
А за да се стигне до проспект отдавна подс. Трайков е положил подписа си, но не е имало как да знае каква цена ще бъде определена.


Проспектът представлява информационен документ, на базата на който инвеститорите ще решават относно участието си или не в публичното предлагане. Проспектът за публично предлагане следва да бъде потвърден от КФН, след което се публикува. Проспектът е юридическа декларация на намерения и трябва да отговаря на стандартите за прозрачност


Заключение на икономическа експертиза, изготвена от вещо лице Ангел Марчев.

 • Приватизация на"ЕВН България Електроразпределение" АД е разумно и правилно действие от страна на Държавата - допуска се частен капитал на пазара за електроенергия и като се освобождава държавата от задължението да поддържа стопанска дейност и от необходимостта да бъде едновременно участник и регулатор на пазара.
 • ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ се характеризира с откритост, яснота, прозрачност и достъпност, поради к този метод е по- привлекателен от политическа гледна точка. Слабости- емисията не е привлекателна за инвеститорите, не се пласира добре и процеса за приватизация може да се проточи във времето.
И се стига до най-важният въпрос, предмет на настоящето производство, предопределящ извода печеливша ли е продажбата на миноритарния пакет.


В сз от 19.09.2019 заключение на комплексна СЪДЕБНО - СЧЕТОВОДНА И ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, /том 8, л. 30 - 52 ДП/ и заключение на допълнителна комплексна СЪДЕБНО - СЧЕТОВОДНА И ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, /ом 8, л. 67 - 72 ДП /със заключение, че пазарната стойност на миноритарните акции е в размер на 1777,48 лева/. Съдът не приема тази цена, тъй като тя е резултат от погрешни математически изчисления, и то не от изчисления, изискващи специални знания, а именно събиране, изваждане, умножение и деление.


Установиха се допуснати технически грешки при изчисленията, променящи резултата с над 11 млн. лв;
Установи се, че в направената оценка от Инжинерингсервиз /лицензираният оценител/ - в Анализа на стойността на ЕВН България Електроразпределение АД е взета безрисковата норма на доходност/възвръщаемост за 7-годишен период, а в изчисленията на вещите лица е взета предвид същата норма за 10-годишен период и разликата в цифровото изражение е в резултат на изчисления за по - дълъг период - с 1/3 повече. На въпроса на съда защо е правена проверка на база по- дълъг период отговорът на вещите лица е неясен и немотивиран


ВЛ (вещо лице - бел.ред.) ПОПОВА: Това е обичайна практика, дори при прогноза от 5 години, както обичайно се прави, тъй като по-дългият период е по-труден за прогноза, се взема 10 годишен период.


Установи се, че вещите лица са използвали и различна формула.


В хода на съдебните заседания се постави въпросът дали формулата, използвана от "Инженеринг Сервиз София" АД е посочена от Дамодаран като възможна? Дали в експертизата или допълнението към нея експертите са посочили, че използват друга формула различна от тази на "Инженеринг Сервиз София" АД и от къде е изведена? И как е възможно да се провери доколко правилно са направени изчисленията в Анализа на стойността на "ЕВН България Електроразпределение" АД след като се прилага друга формула. Нали се проверяват именно изчисленията в този анализ? Допустимо ли е да се получават такива различия, защото многобройните разпитани експерти заявяват, че разликите независимо какви формули ще се прилагат няма да са над 10%. Постави се въпросът субективен ли е изборът на експерта коя формула ще се използва? И не следва ли да се направи и по различните методи за оценка. Оказа се, че експертите не са имали поставена такава задача и техен субективен избор е било да изберат коя формула да приложат. Това според съда е недопустимо, защото не може субективно да прилагаш друга формула, за да проверяваш резултат по зададена формула.


Не мога да приема за обичайна практика натъкмяването на числа, с оглед получаване на резултат, който не почива на верни математически изчисления и здрава логика. Логиката , от която изхожда настоящия съдебен състав е да се СРАВНЯВАТ СЕ ЕДНАКВИ ВЕЛИЧИНИ, ЕДНАКВИ ПЕРИОДИ, НАПРАВЕНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПО ЕДНА И СЪЩА ФОРМУЛА.


На въпроса към вещите лица защо в изчисленията на "Инженеринг Сервиз София" АД се използва една формула, а в експертизата друга формулата за определяне цената на собствения капитал, за тази формула, отговорът на вещите лица е, че "Разликата се дължи на адаптирането, което е направено и на бета коефициент".


Същевременно съдът установи следното за въпросния В коефициент:


- Установи се, че експертите делят дълга на оценяваната компания на нула, което е недопустимо като недопустим е и получения от тях резултат нула, което е математически абсурд и като резултат се получават едни и същи стойности на В коефициента, т. е. коефициента за развития пазар в САЩ е идентичен с коефициента за развиващия се пазар в България, т. е достига се до извода, че условията в енергетиката на САЩ и България са идентични, което звучи абсурдно. Впоследствие е налице погрешно умножение на стойността на акцията по броя на търгуваните акции, което пък довежда до завишаване на резултата по обвинението с още около три милиона.


- Поради всички тези обстоятелства съдът назначи две допълнителни експертизи. Първата допълнителна експертиза имаше за задача просто да се преизчислят стойностите без допускане на технически грешки, свързани с правилното умножение, деление, събиране и изваждане. Втората експертиза имаше задача да бъдат направени изчисления по друг модел , посочен в сайта на Дамодаран, тъй като в експертизата вещите лица са посочили че в сайта на професор Дамодаран са посочени 3 модела и 3 формули, допустими за изчисляване когато се касае за недостатъчно развит финансов пазар като българския. В приетата допълнителна е - за от цената е 1610 лв., а в приетата допълнителна експертиза, от 12.06.2020 - е определена пазарна стойност в размер на 1511 лева /л. 1049 от сс/, като и двете цени са по-ниски от постигнатата продажна цена на БФБ.


- Изводите за тези стойности касаят всички подсъдими, тъй като липсва щета.


Присъдата следва да се основава на безспорни, неопровержими доказателства, събрани по надлежно описания в нашия процесуален закон ред.

Считам, че всеки има право на справедлив процес в разумен срок, като се изслушат и съберат доказателства от всички страни в процеса . За мен винаги водещо е било моят съдебен състав да взима решения в нормален срок и след събиране на достатъчно доказателства като подсъдимите не бъдат превръщани в заложници на безконечен съдебен процес, на финала на който каквато и присъда да бъде прочетена да представлява закъсняло и вече безсмислено правосъдие. Безконечното водене на едно съдебно производство е според мен израз на неспособност и страх да се вземе решение. А всяко решение е по- добро от поставянето във висящо и неопределено положение на човешки съдби, защото предполага по- нататъшно развитие.

Съдебният състав е едва първа инстанция по събирането на доказателства и приключването на това дело след проведени 25 съдебни заседания в рамките на година и три месеца от проведеното разпоредително заседание дава възможност за своевременна проверка на правните изводи в границите на разумното време. Това е едва началото на триинстанционно производство.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (61)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2203 Разстроено

  Задълженията на управляваните , направени от управляващите се трупат , ли трупат във времето ......

 2. 2 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 468 Весело

  Браво на г-н Прокопиев! Държа се достойно в съдебната зала!
  И резонно спечели точно както Георги Димитров пред Лайпцигския процес!!!

  Бог да благослови Америка за България!
 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4837 Неутрално

  Як Шамар. Да ходят да си доучват от поръчкоротурата.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4837 Неутрално

  До коментар [#2] от "Günther":

  Тъпо !!! Дано ти някой път покажеш повече.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 6. 6 Профил на juk
  juk
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Не мога да си отговоря:
  Сега след като оправдаха стожера на независимата бг журналистика, съдебната система в Б-я зависима, или независима е?

 7. 7 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4837 Неутрално

  До коментар [#6] от "juk35625824":

  Тепърва ще отсъдим като общество. И присъдаа няма да ти хареса.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 8. 8 Профил на juk
  juk
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#6] от "juk35625824":Тепърва ще отсъдим като общество. И присъдаа няма да ти хареса.
  —цитат от коментар 7 на КМЕТ В СЯНКА


  В килийното у-ще не са ли те учили, че като нямаш какво да кажеш, по-добре си мълчи.

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 956 Неутрално

  Триумф на нормалността! Успех и кураж, битката продължава

 11. 11 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1461 Неутрално

  Браво на г-н Прокопиев! Държа се достойно в съдебната зала! И резонно спечели точно както Георги Димитров пред Лайпцигския процес!!!
  —цитат от коментар 2 на Günther


  Сравнението с ПОБЕДИТЕЛЯ ОТ ЛАЙПЦИГ е брилянтно ! Браво ! Оставаше и едно ...не човек , а желязо ....и етюдът щеше да бъде суперррр!

 12. 12 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3442 Весело

  Е откъде да ги вземат тези безспорни факти като ги няма.Обвиненията на прокуратурата бяха на ниво - Белким нещо стане.

 13. 13 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1461 Неутрално

  " Едно от най-шумните дела, които съдия Ангелова разглежда, е това срещу скандалния кмет на с. Галиче Ценко Чоков, синът му Мартин и други, които са подсъдими като банда за рекет, изнудвания и палежи. Същата съдийка неотдавна оправда Златомир Иванов-Зкатко Баретата за наркотици."
  Все справедливо отсъдени ЗНАКОВИ дела на ВИП клиентела !

 14. 14 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1492 Разстроено

  Карнобатските линейки вият скръбно.
  Тъжен ден за Народната милиция 😞 😞 😞

 15. 15 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1333 Весело

  Брат му на Петьо Еврото бил казал, че има време да се говори и време да се мълчи - и замълчал. Колегиален съвет - да прочете внимателно мотивите на съда И ДА ПРОДЪЛЖИ ДА СИ МЪЛЧИ!
  Колкото до Гешеф, който се изживява като един съвременен Наполеон - да си събира партакешите в мешката (при маршалския жезъл) и да се връща в милицията преди да му се е наложило да ходи при митичния бай Ставри.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 16. 16 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4837 Неутрално

  До коментар [#8] от "juk35625824":

  То е добре да разбираш какво ти казват но твоя случай не е такъв.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 17. 17 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4837 Неутрално

  До коментар [#11] от "doroteus":

  Тончо - не по-високо от лихвите. и си знаеш защо !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 18. 18 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1324 Любопитно

  Колко ли са разходите, които любезно и безропотно ще поеме данъкоплатецът по тоя скандален преднамерен поръчов процес?
  А за колко ли още ще бъде осъдена Гешефтурата в Страсбург?

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 19. 19 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2846 Весело

  Каскетурата дели на 0 и получажа щета ? Това май в 3 клас се учи

 20. 20 Профил на val1320
  val1320
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Решението на Съда е като протокол на Учителски съвет за недисциплиниран ученик-назидателно е разказал на прокуратурата,че не става за нищо!Ех,Геш!

 21. 21 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  "...пазарната стойност на миноритарните акции е в размер на 1777,48 лева. Съдът не приема тази цена , тъй като тя е резултат от погрешни математически изчисления, и то не от изчисления , изискващи специални знания , а именно събиране, изваждане, умножение и деление
  [...]
  Установиха се допуснати технически грешки при изчисленията, променящи резултата с над 11 млн.лв;
  [...]
  Поради всички тези обстоятелства съдът назначи две допълнителни експертизи . Първата допълнителна експертиза имаше за задача просто да се преизчислят стойностите без допускане на технически грешки, свързани с правилното умножение, деление, събиране и изваждане. Втората експертиза имаше задача да бъдат направени изчисления по друг модел , посочен в сайта на Дамодаран [...] В приетата допълнителна е- за от цената е 16 10 лв, а в приетата допълнителна експертиза, от 12.06.2020- е определена пазарна стойност в размер на 1511лева/ л. 1049 от сс/ ,като и двете цени са по- ниски от постигнатата продажна цена на БФБ."

  А обслужващите Борисов имат наглостта да защитават това обвинение!? Явно чувството за срам идва по-късно в еволюцията.

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 22. 22 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1333 Разстроено

  До коментар [#13] от "doroteus":

  Милиционерче, замисляш ли се, че за да отсъди по този начин съдът, това означава само и единствено, че прокуратурата е неспособна и некадърна единица, пълна с неграмотни и неумни милиционери, която не е в състояние да повдигне и поддържа годно обвинение?
  М?
  Защото съдебното производство е триинстанционно и щом осъдителна присъда не е постигната и на трите инстанции, то значи обвинението е тотал щета. Абсолютно негодно.
  Тъжна история.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 23. 23 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1458 Неутрално

  Като се замисля колко обезщетения има да плащаме за упражненията на хунтата, дали няма вариант поне част да се плати от каскетите?
  И между другото. Кога да чакаме обвинения за сделката с ПИБ? Ако може и баце да е в ОПГ-то, щототой нареди да се изпълни. Публично.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1399 Неутрално

  Е, ако и другите обвинения на Петьо Еврото и брат му прокурор са на такова ниво, тогава не са гениални изроди - каквото и да твърди Пеевски.

  Гениален изрод е господарят им, който е успява да докара дотам прокуратура и съд, че да прокарва подобни юридически шедьоври.

 26. 26 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1399 Неутрално

  До коментар [#13] от "doroteus":

  Да, попиканите вият като силистренски чакали срещу съдийката. Влязох в ПИК да се насладя - особено ми хареса това за "соросоидната агенция Ройтерс".


 27. 27 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 839 Неутрално

  прости прокурори няма.Те винаги са знаели,че ще има оправдателна присъда.Цялото дело беше една бухалка.

 28. 28 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7176 Неутрално

  Сега и Цацаров ще трябва да им разблокира сметките. Голям резил, защото Цацаров, за разлика от Гешев, който е и зависим, и некомпетентен, а само зависим.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  До коментар [#28] от "Роси":

  Едното дело няма връзка с другото. Приватизацията на дяловете в ЕВН беше повод за образуване на производство по ЗПКОНПИ за отнемане на имущество. Оттам са запорите и там текат други дела.
  Прокопиев изобщо не се е отървал; затова и Гешев вече изкоментира в Туитър "Загубихме малка битка, но сме твърдо решени да спечелим войната". Явно "войната" продължава.

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 35. 35 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 793 Весело

  До коментар [#11] от "doroteus":

  Отговорникът на смешната ви гербава групичка трябва да ви отреже на 100% за малоумното сравнение.Вие сравнихте българската прокуратура с фашистките обвинители от 1933 г.,а именно Херман Гьоринг и Йозеф Гьобелс,а българския съд с Имперския съд на Германия.ИзгорЕхте и двамцата.Даже било брилянтно сравнението.

  СЛЕД ГЕРБ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА.
 36. 36 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2243 Любопитно

  'Що не блокираха коментарите и тук, както в текстовете на онзи сервитьор от репортери без граници и не само?

  I Want To Believe
 37. 37 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4653 Неутрално

  До коментар [#6] от "juk35625824":

  Прокуратурата със сигурност е зависима!

 38. 38 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4653 Неутрално

  Прочетете внимателно мотивите! Тези мотини показват не само правната некомпетентност на прокурагурата, а дори и липсата на елементарни икономически и математически познания!

 39. 39 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 2801 Весело

  До коментар [#24] от "Λllαν Νeemore":

  Викаш няма проблем да делим на 0? Тва гербаджиите са титани...

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 40. 40 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 943 Неутрално

  Кой ще плаща за некадърността на тези ''прокурори''?
  Аз знам кой, ама ей така, лаф да става.
  Ако има капка справедливост на този свят, тези трябва да ринат лайната на кравите в обора, не да ми развяват тоги в съда.
  Безхаберни, неграмотни, нагли простаци, взели се насериозно.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 41. 41 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4653 Любопитно

  До коментар [#9] от "Günther":

  До коментар [#11] от "doroteus":

  Нещо по мотивите имате ли да коментирате?

 42. 42 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 866 Неутрално

  Този съдебен акт, ярко котрастира с този на Хинов по делото срещу кметиците.
  Присъдата ми звучи, като "конско" за безпочвено обвинение.
  Още няколко такива присъди и извонредните спец съдилища ще бъдат разформировани.

  Делото с кметиците е още по-абсурдно ...

  Да видим с Баневи, Стайков, Арабаджиеви ... докъде ще я докара зазарогешефтурата

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 43. 43 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4653 Любопитно

  До коментар [#24] от "Λllαν Νeemore":

  Това ли са ти аргументите? Браво!

 44. 44 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4653 Весело

  До коментар [#26] от "еспресо":

  Аз от хигиенни съображетия избягвам ПИК и БЛИЦ! Също и Монитор и ТруП! 😂🤣

 45. 45 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4653 Неутрално

  До коментар [#29] от "Любов Шейсе":

  "Продажна работа е българският съд."

  Продажна работа е българската прокуратура! Продажна и некадърна!

 46. 46 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1399 Весело

  Печален герберски вой в тихата лятна нощ, аромат на липи и полъх от морето. Музика за слуха и душата.

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 647 Неутрално

  Хубаво им е била чимберите на гешефтарите, но те като отличници по липса на професионална съвест ще продължат да де доказват като подлоги до последно.
  И да не забравяме, че тази сага я отпочна злодеят Цацаров.
  Каскета просто следва тази измислена диря.
  Вместо да подгони Цацата, продължава да му лиже подметкште.
  А за националния позор с искането на Цацата да се обжалва Определение което не подлежи на обжалване-нопрово е да го върнат не в ечилищи, а в детската градина да папка попара.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 49. 49 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2520 Неутрално

  Този казус въпреки че се влачи от години не съм го следил.
  Една от многото "приватизации", необходими разбира се, особено за минортирани пакети и то в 2010та.
  Дянков тогава като зам- на баш бакана, очевидно си е свършил работата добре.
  Защото тогава удари вълната у нас на предишната криза и хич не му е било лесно да върже бюджета.
  И да, правилно решение е било парите да влязат директно в бюджета, а не в оня измислен "Сребърен фонд" където кинтите са джуркат от най-много три жълтоклюни патета на които последната им мисъл е какво ще получат българските пенсионери.
  Нямам представа дали акциите на ЕВН са на борсата като на ЧЕЗ например.
  Ако след проджабата са го затворили и не е публично, значи си е било далаверка.
  Не кой знай колко голяма - около 10%. Законна, разбира се.
  Аз лично си мисля, че е по-добре публичните услуги и концесии - вода, ток, боклук, чувствителни концесии за минерали да бъдат оперирани от частни, но публични компании.
  Дразните че тока ти е скъп - ами купи си акции. Същото и с "водата" или "златото" дори. Долкото съм запознат към момент от ЧЕЗ България можеш да си купиш акция, верно скъпи са, ама на канадците са по-евтини и всеки, който има свободни пари де, може да отиде в банката и си купи и получава част от печалбата.
  Накратко - ако ЕВН в момента не е публична на борсата, най-вероятно е имало някаква малка далаверка, но едва ли е доказуема.
  Но да се върнем на казуса:
  Запомнете името на тази съдия - Вилислава Ангелова.
  Тя може би също обича "тикви и си купува от пазара", както един психар, направен от костовото СДС за Главен, се кодошеше със съдиите, особено жените.
  Тази "женица" беше дори остракирана от собственика на тази медия, защото й е писнало и решила да си реши най-сетне делото, докато настървени адвокати призоваваха свидетели от къде ли не, че някои дори умрели.
  Тази "женица" с очила се оказа, че може да прави прости сметки, учат се в гимнацията че и в по-долните класове, за да си формира мнение и зададе въпроси и направи за смях "вещите лица" с всичките им лицензи и китапи.

  "Логиката , от която изхожда настоящия съдебен състав е да се СРАВНЯВАТ СЕ ЕДНАКВИ ВЕЛИЧИНИ, ЕДНАКВИ ПЕРИОДИ, НАПРАВЕНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПО ЕДНА И СЪЩА ФОРМУЛА."

  е написала съдия Ангелова.
  Респект към съдия Велислава Ангелова!
  Тя най-вероятно обича и си купува тикви от пазара, но може да смята и осъзнава числата.

  Дали екипа на Икономедия когато получава числа, изчислява и прави графиците си по темата ковид ще има куража да направи същото както съдия Ангелова, не е сложно - няма нужда от "учени" от близо и далеч, само елементарни сметки, или редакционната политика по темата вече е "определена"?

 50. 50 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 1006 Неутрално

  До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Няма такъв политически хамелеон като теб, омразата е най-здравата спойка между отявлени комунисти, визирам тебе, несбъднали се политици, визирам ДБ,ДСБ, Учиндилския, Мая и сие и откровени грабители, визирам Черепа, Прокопи, Баневи и сие.
  Готови сте и с дявола ортаци да станете, само и само да съборите законното правителство на България. Ама няма да стане на вашата.Омразата ви заслепява и не виждате истинските врагове, които ви манипулират като кучето на Павлов, като ви светне лампата, че е време за ......лаене. Имам двама чичовци, единият "безследно изчезнал" в съветските концлагери, другият, освободен оттам след смъртта на Сталин през 1954 и когато разказваше какво е преживял, му настръхваха космите на ръцете. Баща ми не стана професор по медицина заради един гаден комунист-доносник, е, как да ви обичам? Лоши хора сте вие и нямам жал за такива като вас, които затриха бъдещето на няколко поколения и ограбиха парите на хората. В числото причислявам и наглия червенобузко, който днес беше оправдан, но не и от мен.

  Лигата на необикновените почтени джентълмени.
 51. 51 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 1006 Гневно

  "А всяко решение е по- добро от поставянето във висящо и неопределено положение на човешки съдби, защото предполага по- нататъшно развитие. "
  Оставям на съвестта на съдийката съдбите на раковоболните от Меричлери.

  Лигата на необикновените почтени джентълмени.
 52. 52 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2520 Неутрално

  И още нещо:
  Не познавам лично Галя и Иво Прокопиеви.
  Имам бегла представа за бизнес проектите им с които си вадят хляба.
  "Капитал" в началото и после "Икономедия" бяха "свеж въздух" в ония времена в "16-та република" и наистина спомогнаха за "оцеферването" на популацията по нашите земи.
  Това, което им се случи покрай опълчавенто им на опита за Реставрация на дълбоките икономически, а бе да си го кажем робски мрежи по съветски и после руски схеми, показва че са куражлии.
  Респект!
  Та, въпросът ми е:
  Защо в момента Икономедия не публикува нито едно различно, критично мнения по горещата тема Ковид?
  Защо се оказаха в лагера на ретроградните местни и глобални сили от миналите времена?
  Да не би да са остарели?
  Не могат да направят прости сметки като съдия Ангелова и не могат да осъзнаят, какво означава в Китай вчера да "има 28 ковида", а в България 100 и кусур?
  Живеем в дигитален свят.
  Всичко написано остава.
  И това е едно от най-великите неща които ни се случват в момента.
  Защо принуждават тези млади момичета и момчета, които пущат дневните сводки по темата ковид да си опропастяват кариерата и живота с глупостите под които се подписват с имената си?
  Живота се променя с минути, със секунди дори.
  До Коледа, след година-две тая простоия ще бъде анализирана, разчепкана, заключения напревени и някой който е писал тия щуротии ще трябва да се обяснява "Ами аз бях млад, той шефа, ама аз не ги разбирах нещата и пр."
  Ако все пак Галя и Иво държат на репутацията на младите в екипа си могат те да поемат тая отговорност и подписват материалите по темата ковид.
  Така е по-честно.
  Защото "Младите, те да са живи..."
  Надявам се не им се иска в бъдещия свят техните деца и внуци да попаднат в подобна житейска ситуация, да са живи и здрави!

 53. 53 Профил на v.smolianov
  v.smolianov
  Рейтинг: 52 Весело

  До коментар [#36] от "2.5":

  Оставили са коментарите, защото всички чакаме с нетърпение да се запознаем с интелигентните ти реакции на актуалните събития.

 54. 54 Профил на v.smolianov
  v.smolianov
  Рейтинг: 52 Весело

  До коментар [#50] от "proventuss":

  нерде ямбол, нерде стамбул

 55. 55 Профил на lpi31580057
  lpi31580057
  Рейтинг: 307 Неутрално

  "Присъдата следва да се основава на безспорни, неопровержими доказателства"

  не и според корифея от Магнаурската школа

 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 57. 57 Профил на Пламен Джуров
  Пламен Джуров
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Ако съм разбрал правилно, прокуратурата се срина следствие хроническото заболяване "да подменяш действителното със желаното...".

 58. 58 Профил на danubian.whale
  danubian.whale
  Рейтинг: 414 Весело

  "Установи се, че експертите делят дълга на оценяваната компания на нула, което е недопустимо като недопустим е и получения от тях резултат нула, което е математически абсурд"

  С нетърпение очаквам следващия туит на Гешев: "ПРОДАЛЖАВАМЕ НАПРЕТ !!11! ИЗГУБИХМЕ БИТКАТА НО НЕ И ВОИНАТА!!1! НИЕ ШЕ ПРОДАЛЖАВАМЕ ДА ДЕЛИМ НА НУЛА! КВИ СА ТИЯ УМНОКРАСАВЦИ ДА МИ КАЗВАТ, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДЕЛИ НА НУЛА??! МАЧКАИ АНАРХОЛЕБЕРАСТИТЕ !1!!"

 59. 59 Профил на kcq33617839
  kcq33617839
  Рейтинг: 72 Неутрално

  Значи да обобщаваме : Краднеш, имаш опрна медийка. Плащаш малко, и воала. Невинен си. А да ви...

 60. 60 Профил на kcq33617839
  kcq33617839
  Рейтинг: 72 Неутрално

  До коментар [#50] от "proventuss":

  Хапчетата, а? Всички искаме тиквата да се скапе в пандиза. И работим за това.

 61. 61 Профил на Стършел
  Стършел
  Рейтинг: 387 Весело

  Не мога да разбера "десните"! Уж са против Държавна сигурност, а за Прокопиев! Голям диссонанс се получава!

  Стършел
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK