"Медийното правосъдие" на прокуратурата е в разрез с правото на ЕС

Всекидневно писмени доказателства и аудиозаписи от досъдебни производства "изтичат" уж законно от прокуратурата и по този неправомерен начин се засягат в значима степен граждански права.

© Надежда Чипева, Капитал

Всекидневно писмени доказателства и аудиозаписи от досъдебни производства "изтичат" уж законно от прокуратурата и по този неправомерен начин се засягат в значима степен граждански права.Сдружението "Обединение на свободните адвокати", представлявано от адвокат Емил А. Георгиев, председател на УС, написа отворено писмо до представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев и прокурорската колегия във връзка действията на прокуратурата по висящи дела спрямо хора, които са невинни до доказване на противното. Заглавието е на "Дневник".


Един от основните принципи в наказателния процес е презумпцията за невиновност, конституционно установена в чл. 31, ал. 3 от Конституцията, установена в Харта на основните права на Европейския съюз в нейния член 48, както и регламентирана в чл. 16 от НПК - обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда. Посочената презумпция може да бъде опровергана единствено с влизането в сила на постановена спрямо конкретното лице осъдителна присъда.


В тази връзка се обръщаме към Вас,
сериозно обезпокоени от начина, по който се нарушава конституционно установената презумпция за невиновност


на българските граждани при наложилата се в последните години практика на медийно оповестяване на доказателства от досъдебни производства от страна на наблюдаващи прокурори, а също и при изявления на главния прокурор. При съществуваща законова забрана за това, доказателствата, събирани от прокуратурата, стават публични още в хода на производството, следствената тайна бива разкривана. Същевременно бива силно ограничено правото на защитата за реципрочен коментар и се установява тенденция да бъде търсена отговорност от адвокати, които се противопоставят на опитите за т.нар. "медийно правосъдие".


Напомняме на прокуратурата и членовете на прокурорската колегия (ПК) на ВСС, че адвокатурата е призвана да защитава правата и законните интереси на гражданите. Едно от основните конституционно и процесуално уредени граждански права е правото на справедлив процес, пряко свързан с презумпцията за невиновност.


Презумпцията за невиновност е предмет и на четвъртата мярка по т. нар. "Пътна карта за укрепване на процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство, приета през 2009 г. от Съвета на ЕС, уредена в Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство" (наричана по-долу за краткост - Директивата). По-специално, тя е развита в глава 2 на Директивата, съдържаща общо 5 члена. Първият от тях - чл. 3, преповтаря основния текст на принципа, като го обвързва със задължението на държавите- членки да гарантират спазването му: "Държавите членки гарантират, че заподозрените и обвиняемите се считат за невинни до доказване на вината им в съответствие със закона."


Тук е мястото да уточним, че въпреки че


фигурата на заподозрения формално отпадна в българския наказателен процес преди повече от 10 години,


формулировката на разпоредбата, отчитайки и допълнителните разяснения, съдържащи се в параграф 12 от Преамбюла на Директивата, позволяват да се определят адресатите на презумпцията за невиновност и това са не само официално обвинените лица, но и всяко друго лице, от момента на задържането му или от момента, в който компетентните органи, чрез действия или актове, в това число неофициално оформени, са дали да се разбере, че даденото лице е заподозряно в извършването на престъпление или дори на предполагаемо такова. Следователно, в наказателното производство, провеждано по реда на НПК, презумпцията за невиновност следва да се разпростира и върху лицата, задържани за 24 часа със заповед за арест по реда на ЗМВР или такива, имащи качеството на "свидетел", когато от обстоятелствата по делото може да се съди, че са главни заподозрени.


Важно е да се отбележи, че задължението обвиняемите да не се представят като виновни обвързва всички компетентни органи, пряко обвързани с конкретното наказателно производство, в това число - съд, прокуратура, следствени органи, полиция; но също така и членове на Парламента и правителството, министри или други публични длъжностни лица (например - служители на КПКОНПИ) (параграф 17 от преамбюла на Директивата).


Алинея 3 на цитираната норма изрично постановява, че задължението обвиняемите и заподозрените да не бъдат представяни като виновни, към момента не възпрепятства публичните органи да разпространяват публично информация относно наказателното производство, когато това е строго необходимо по съображения, свързани с наказателното разследване или от обществен интерес. За да се разбере правилно обхвата на предвиденото изключение, трябва да се съобразят разясненията, съдържащи се в параграф 18 от преамбюла на Директивата.


Така например - "съображение, свързано с наказателното разследване", би била необходимостта от показване на видеоматериал, с цел идентифициране на предполагаем извършител, а


"обществен интерес" би представлявала необходимостта от информиране на населението за опасност,


свързана с екологично престъпление или необходимостта да се информира обществеността за състоянието на наказателно производство, с цел предотвратяване нарушения на обществения ред.


Захранването на обществения интерес по определено разследване, както и популяризирането на обвинителната теза не попадат сред тези изключения. В тази връзка, в същия параграф 18 от преамбюла на Директивата следва изричното уточнение, че използването на съображения за прилагане на изключението от общата забрана обвиняемите и заподозрените да бъдат представяни като виновни, следва да бъде ограничено до случаите, когато това би било "обосновано и пропорционално", като дори в този случай "начинът и контекстът, в който се разпространява информацията, не следва да създават впечатлението, че лицето е виновно, преди вината му да бъде доказана в съответствие със закона."


Съгласно чл. 14, ал. 1 от Директивата, държавите членки са длъжни да я транспонират (да приведат законодателството си в съответствие с разпоредбите й, приемайки, където е необходимо, нужните разпоредби или законодателни изменения) най-късно до 01.04.2018 г.


Към настоящия момент Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2016 г. не е транспонирана. Същата е описана като "Релевантен акт от европейското законодателство" в Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на НПК, обнародван в бр. 7/2019 г. на ДВ, съобразно задължението на държавите членки да се позовават на съответните директиви при приемането на транспониращите ги мерки. Нито една законодателна промяна, извършена с това изменение на НПК, обаче, не може да бъде отнесена към Директивата, транспонираща частично или изцяло описаните по-горе аспекти на презумпцията за невиновност. А описаните разпоредби на Директивата имат директен ефект.


През последните месеци станахме свидетели на


все по-налагаща се практика на Прокуратурата на Република България да "огласява" факти, доказателства, обвинителни тези и дори само подозрения,


свързани с текущи досъдебни производства и по отношение на различни лица, понякога имащи качеството на обвиняеми, а понякога - само на "заподозрени" по смисъла на Директивата. Основанията за тези т. нар. "огласявания" от страна на прокуратурата бяха различни и посочвани като "предвид обществения интерес", "в отговор на изказвания на обвиняеми и техни адвокати", а дори и "с оглед подготвяно обжалване на съдебно определение, с което се отказва налагането на най-тежката мярка за неотклонение на обвиняем" (делото, известно сред обществеността като "НАП Лийкс"). Нито едно от тези основания не попада в обхвата на изключенията по чл. 4, ал. 3 от Директивата. Във всички случаи, обаче, прокуратурата, чрез говорителя си или чрез главния прокурор, изтъкваше факта, че огласяването било станало с разрешение на наблюдаващия прокурор. Разгласяването на материалите по разследването е предмет на оскъдна законодателна уредба в чл. 198 НПК. Фокусът на тази разпоредба, обаче, не е в основанията за разгласяване на материали отразследването, а в разрешителния режим на това разгласяване - "Материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора." В процесуалния закон, уреждащ наказателното производство, липсва конкретна разпоредба, която да урежда предпоставките и законната цел, обосноваващи разгласяването на материалите по разследването, както и да обвързва това правомощие със задължението за гарантиране спазването на презумпцията за невиновност.


Считаме, че не се касае за празнина в закона, предвид ясната уредба на презумпцията за невиновност в Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета и нейния директен ефект, но намираме, че с оглед новите тенденции в упражняването на правомощията на Прокуратурата по чл. 198 НПК, е


наложително ангажирането на прокурорската колегия на ВСС с приемане на решение, което да има задължителен характер и за главния прокурор,


който въз основа на него да издаде методически указания към всички прокуратури и прокурори в България по въпроса: "Какви са пределите на правомощието на Прокуратурата на Република България по чл. 198 НПК да разрешава разгласяването на материали от разследването, в контекста на основния принцип в наказателното производство, уреден в чл. 16 НПК, съгласно който обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда, както и с оглед разширения обхват на презумпцията за невиновност, уреден в Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство?"


Считаме, че сезирането на ВСС, като административен и управляващ орган на Съдебната власт, с този важен въпрос е много важно в настоящия момент, когато всекидневно писмени доказателства и аудиозаписи от досъдебни производства "изтичат" уж законно от Прокуратурата и по този неправомерен начин се засягат в значима степен граждански права в противоречие на основни правни принципи и конституционни постановки, тъй като най-новата практика на ПРБ по прилагането на чл. 198 НПК засяга пряко едно от основните граждански и процесуални права - правото на справедлив процес и правото да бъдеш считан за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.


Поради това от името на "Обединение на свободните адвокати" ви призоваваме да подложите на задълбочено обсъждане и сериозен анализ тук поставения въпрос и да информирате обществеността за взетите от вас решения!


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (91)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на bkstoja
  bkstoja
  Рейтинг: 367 Неутрално

  аз не помня прокуратурата да е казала че някой е виновен, всеки си прави изводите от записите.
  воят който чуваме от адвокати и обвинени е може би защото обществото разбира кой какво прави зад кулисите, може би....

 2. 2 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 630 Любопитно

  Много добър текст, само дето в Академията на МВР /възпитаник е самият Гешев на тази Академия/ още са на нивото на НКВД и Прокуратурата на Вишински.

 3. 3 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 833 Неутрално

  Супер, само че , защо е изпратено да Магдалинчев? Тоя човек е руло тоалетна хартия и това аргументирано правно становище ще отлети там, където е мястото на употребяваната тоалетна хартия. С извинение.
  Хора, изпращайте до някой, който може да ви чуе и разбере. Няма презумпция за невиновност, има само едно нещо - накисване до гушата на т.нар.заподозрени и окчане на бесилото преди изобщго да има съдебен процес.
  И нали сега си представяте, как се изнасят "доказателства" - есемеси, снимки, разговори само с една единствена цел - да се смаже отсрещната страна, да се внуше, че е престъпник преди да е минал процеса, да се каже на електората - тоя е виновен, преди да е доказано това.
  Има само един начин да се подобрят поне малко нещата - милиционерите, начело с Баце да си отидат от управлението. Да се въведе образователен ценз за прокурори, което значи Каскетчо, Сийка и разни слабо образовани старшинки и дознатели да си отидат по родните места, да се разпуснат всички извънредни съдилища и особени юрисдикции и да се освободи правосъдието от политическо влияние.

 4. 4 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4129 Весело

  аз не помня прокуратурата да е казала че някой е виновен, всеки си прави изводите от записите.воят който чуваме от адвокати и обвинени е може би защото обществото разбира кой какво прави зад кулисите, може би....
  —цитат от коментар 1 на bkstoja


  Може би не е "КАЗАЛА", но това не им пречи да публикуват "доказателства" и "записи" с които постоянно се опитват да влияят на съда и върху общественото мнение. Къде по света си чул прокурор да представя "доказателства" първо пред вестниците преди да и представи в съда? 😂😂😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 5. 5 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 990 Неутрално

  “ общата забрана обвиняемите и заподозрените да бъдат представяни като виновни”
  ——
  От многото цитирани параграфи може да съм пропуснала, има ли забрана “ обвиняемите и заподозрените да бъдат представяни” като “ обвиняеми и заподозрени” ... и да се казва на публиката защо се смятат за такива ... или сичко тряба да е скрито-покрито?

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 6. 6 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#4] от "padrino":

  “ да публикуват "доказателства" и "записи" с които постоянно се опитват да влияят на съда и върху общественото мнение”
  ——
  Е, че съдът нали ще ги види тия същите “доказателства" и ще прецени доказателства ли са или не. А съдът на общественото мнение в затвор не праща.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 7. 7 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3598 Неутрално

  Да, ама на Гешев (е радост) си му харесва. А ако имаше извънредни трибунали, както по времето на ЧК и Дзержински, щеше да е много щастлив. Арестуваният до стената, две думи "виновен си" и взвода за екзекуции си върши работата. А понятия, като "виновен", или "невинен" са за лигльовците.

 8. 8 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 833 Неутрално

  До коментар [#5] от "Gretel":

  Наказателният процес не е работа на масите и хората, а е супер "тънка " и интелектуална дейност. Или си вътре в нещата и ги разбираш или си откъм тълпата, която сочи с пръст надолу или нагоре. Това се учи с години наред и с още повече години се трупа опит.
  Навремето в. Работническо дело публикуваше обвинителните си актове на първа страница - по съветски образец. И по съвтски образец съдът се произнасяше.
  Гешеф и Цацата са копи-пейст на тази болшевишка практика. Целта е само една , ако не успеят в съда, да се внуши пред електората, че те са си свършили работата, но виж, ах този съд, ние ги хващаме - те ги пускат..
  Ама, кво ли да ти разправям па на теб точно..

 9. 9 Профил на bkstoja
  bkstoja
  Рейтинг: 367 Неутрално

  пак да повторя, никой не е бил обвинен, само са публикувани факти, неоспорени дори от обвинените.

 10. 10 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2294 Весело

  То това не е право, (ге)ШЕРИАТ.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 11. 11 Профил на Ebeneezer Goode
  Ebeneezer Goode
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#6] от "Gretel":

  Леко, леко, че изпочупи всички тъпомери.
  То по твоята логика изобщо май няма нужда от съд.
  Нали хората ще видят доказателствата, ще разберат какви маскари са тея обвиняеми и може чрез едно гласуване с смс-и да решат присъдата.

  Schrödinger's cat walks into a bar. And doesn't
 12. 12 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3107 Неутрално

  В две трети от случаите си е чист медиен цирк

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 13. 13 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1878 Любопитно

  "Сдружението "Обединение на свободните адвокати"

  Колко от неговите членове са адвокати на мафията?
  Всъщност, по-лек въпрос- колко не са?

 14. 14 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1347 Неутрално

  Когато снимат ББ, авторът и разпространителят инвестира лични средства в техника (може айфоня да е подарък от премиера, но все пак е личен), поемат рискове, ако го (по-вероятно "я") хванат, а и възникват съмнения в автентичността на материалите (лично за мен не, но да го допуснем заради спора).

  Когато прокуратурата пуска записи, го прави за сметка на данъкоплатците, абсолютно безрисково и безнаказано, в ущърб на съдебния процес.

  Все едно да се сбиеш с някого на улицата (лошо) и да те бият в районното управление (пак лошо, но вече без шанс да отвърнеш, в работно време, от хора на заплата и няма да как звъннеш да дойде патрулката).

  Има разлика, това дори гербаджийските мозъчета би трябвало да го разберат.

 15. 15 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1254 Неутрално

  Аааа, ясно - записи, мейли и др. могат да пускат медиите, само ако са им подхвърлени анонимно, а после прокуратурата има право да докаже дали са истински. През това време и да си необвиняем, общественият интерес се ангажира яко и ставаш нещо като обвиняем в публичен план. Ми - свобода на словото, оправяй се!
  Но ако си действително обвиняем и следствен, ти си невинен до доказване на противното, НПОта те бранят и долу ръцете на прокуратурата и майната му на обществения интерес. Нали така, адв.едикойси?

 16. 16 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 654 Неутрално

  Чума

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 17. 17 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 654 Неутрално

  До коментар [#14] от "еспресо":

  Точно така, авторите на всякакви записи и снимки трябва незабавно да стават защитени свидетели! Това е и начина, ако материала е фалшив да са под ръка за арестуване.

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 18. 18 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 654 Неутрално

  До коментар [#8] от "SSS":

  Точно така, ако искат цял свят да им види "доказателствата" да излъчват съдебните заседония онлайн, или да допускат медии на тях

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 19. 19 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 654 Неутрално

  До коментар [#9] от "bkstoja":

  Публикувана е снимо на з@дник, ерго твоя, ерго гешев е бил там, ерго гешев ти е радост

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 20. 20 Профил на me13
  me13
  Рейтинг: 239 Любопитно

  До коментар [#1] от "bkstoja":

  Какъв ли вой ще нададеш, ако нарочат теб...

 21. 21 Профил на the_librarian
  the_librarian
  Рейтинг: 615 Любопитно

  До коментар [#15] от "voodoo_child":

  От тезата ви да разбираме, че г-н Гешев работи като журналист в медийното издание "Главна прокуратурата"?

 22. 22 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1878 Весело

  "Напомняме на прокуратурата и членовете на прокурорската колегия (ПК) на ВСС, че адвокатурата е призвана да защитава правата и законните интереси на гражданите.

  Днес нещо ми върви на въпроси: колко от българските граждани, чиито интереси адвокатурата "защитава", смятат, че могат да спечелят дело, ако не са в състояние да платят на адвоката си повече, отколкото е това може да направи техния опонент със своя адвокат?
  Питам, щото когато един обикновен човек в България завежда дело, той прави сметка, колко ще го оскубе адвокатът, до когото скромно, но неизменно стои тогата на независимия съдия, плътно притисната от другата страна от сянката на адвоката на опонента.
  Затова се отказва, преди още да си го помисли.По тази проста причина се оказва, че основната клиентела на адвокатурата са любимците на прокуратурата. За чиито права и интереси става дума в цитирания текст по-горе.
  И за които веднага си помисля обикновеният човек, когато го прочете.
  ПС Разбирам притесненията на адвокатите- те без всякакъв риск за себе си прибират мръсните (като правило- защо да скромничим) пари на своите подзащитни, които за разлика от тях са рискували да се впуснат в една или друга съмнителна далавера.
  Сега обаче прокуратурата затяга гайките и да се измъкват виновните от затвора ще става все по-трудно и по-трудно. А щом няма спечелено дело, няма и дивиденти. С произтичащите печални последствия за всички участници в толкова добре работещата досега схема.
  Да, не е добре, има място за притеснения! За което искрено съчувствам, като редови представител на общественото мнение.

 23. 23 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2235 Неутрално

  Ясно "лъсва" компетентността на гербавите тролчета, правещи се на щипнати моми, след "сдъвканите", като за завършилите "право" в помощното училище в Симеоново.
  Текста е написан ясно, но е необходимо разбиране, което се постига с наличието на "сиво вещество" в междуушието!

 24. 24 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2235 Весело

  До коментар [#22] от "Дон Кихот":"Питам, щото когато един обикновен човек в България завежда дело, той прави сметка, колко ще го оскубе адвокатът, до когото скромно, но неизменно стои тогата на независимия съдия, плътно притисната от другата страна от сянката на адвоката на опонента."

  Правилен въпрос! ;)
  Трудно е! Особено срещу адвокатите на Държавната Мафия - Прокурорите!

 25. 25 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3815 Неутрално

  Какво се чудите?

  И въпросните “медии”, и “прокуратурата” са собственост на Сарая.

  Ще си подхвърлят доказателства, както си щат - техни са си.

  Остава да се промени НК - в смисъл, че публикация в ПИК и/или Блиц е достатъчна като доказателство за вина и осъждане на когото и да било, и работата заспива.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 26. 26 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1254 Весело

  До коментар [#21] от "the_librarian":

  Каквото и колкото можете - това разбирайте.

 27. 27 Профил на Любов Шейсе
  Любов Шейсе
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Никнат като гъби, и отзад - все Спонсора

  Сдружението "Обединение на свободните адвокати",
  Фонд Антикорупция
  ФЕЙСБУК ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДВОКАТИ
  БОЕЦ – България Обединена с Една Цел
  Пет Партии - Да българия(три Партии)

  Редакция промотирала издигната бесилка на протест ме обвини в писане на коментари "призоваващи към насилие" когато слет това попитах "ще бесим ли?". Лъжите помагат ли?
 28. 28 Профил на Любов Шейсе
  Любов Шейсе
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Аз пък, Емчо искам да знам какво има в "общуването" между двама корумпирани субекта обект на разследване.

  А не да чета интерпретациите на президентството. И твоите.

  Редакция промотирала издигната бесилка на протест ме обвини в писане на коментари "призоваващи към насилие" когато слет това попитах "ще бесим ли?". Лъжите помагат ли?
 29. 29 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3815 Неутрално

  Бобоков към премиера: Добро утро, Бос!
  https://clubz.bg/100816-i_bobokov_i_borisov_s_sms_komunikaciq_za_libijskiq_korab_dobro_utro_bos

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 30. 30 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3107 Неутрално

  До коментар [#22] от "Дон Кихот":Питам, щото когато един обикновен човек в България завежда дело, той прави сметка, колко ще го оскубе адвокатът, до когото скромно, но неизменно стои тогата на независимия съдия, плътно притисната от другата страна от сянката на адвоката на опонента.

  Питането е добро, и все пак в конкретно визираните случаи кой е опонента с адвокатска сянка и кой обикновения човек?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 31. 31 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  Тук всички ли са разбойници, та всяка втора, а дори вече и първа, статия е за прокуратурата?
  Адвокатите си гледат пачката, за тях няма престъпници, а добри плащачи.
  Гешев още няма и година служба и вече е лош, ми като пипате много.

 32. 32 Профил на Любов Шейсе
  Любов Шейсе
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Пачли снимани нема ле?
  Слаба работа, бледи постановчици/

  Редакция промотирала издигната бесилка на протест ме обвини в писане на коментари "призоваващи към насилие" когато слет това попитах "ще бесим ли?". Лъжите помагат ли?
 33. 33 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Нищо не пречи пък, за да се угоди на автора, в НПК думичката "заподозрян" да се замени със "невинен", а "обвиняем" със "полуневинен".

  Лигата на необикновените почтени джентълмени.
 34. 34 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3886 Неутрално

  "Сдружението "Обединение на свободните адвокати"Колко от неговите членове са адвокати на мафията?Всъщност, по-лек въпрос- колко не са?
  —цитат от коментар 13 на Дон Кихот


  Мафията в България няма нужда от адвокати. Тя си има прокурори , които да я защитават. Така е когато мафията си има държава., както е в България.
  Един лесен за едни , но труден за теб въпрос. Защо прокуратурата не е повдигнала обвинение към този , който е поръчал ненужните руски ядрени реактори? Тази неизгодна сделка струва на българския данъкоплатец милиарди лева. На фона на това прокурорско бездействие всякакви други прокурорски обвинения за неизгодни сделки изглеждат тенденциозни и губят смисъл.

 35. 35 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  До коментар [#34] от "tacheaux":

  И кой съдия в България ще осъди сериозен политик???

 36. 36 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2305 Неутрално

  До коментар [#34] от "tacheaux":

  Като задаваш този въпрос,не е зле да кажеш,кой ги поръча,чие е било решението,кои закони са нарушени.За да знаем и изискваме действия от прокуратурата.П.П.Твърд противник съм на руските ядрени самовари.

 37. 37 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  До коментар [#29] от "Norman Granz":

  Ооо, доста итнересно. Май Б.М.Б. ще бъде набързо привикан в прокуратурата да дава обяснения и кодове за достъп. Със сигурност ще изскочат интересни неща от телефонната му мкорепспонденция.

  Или пък нищо такова няма да се случи, защото целта е друга?

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 38. 38 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  До коментар [#36] от "uvtest":

  Аз вчера ви го написах, с тези закони нито олигарси, нито политици ще влязат в затвора.

  Поздрави,
  Р. Овч.

 39. 39 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3815 Неутрално

  До коментар [#34] от "tacheaux":

  “Защо прокуратурата не е повдигнала обвинение към този , който е поръчал ненужните руски ядрени реактори?”

  Хехе.

  Троловете се самозабравиха напоследък.

  Атаките срещу Барба Ганьос идвали от ... Кремъл?

  Щото Кремъл искал да го замени с Кърнелка, която ще построи на Путин тръба през България, може би?

  Или ще похарчи 20 милиарда за Беленския гьол?

  Или ще е против натовски кораби в Черно море?

  Или пък ще пропуска руски военни самолети, натоварени с ракети против НАТО, през българското въздушно пространство?!

  Предател е Курнелка, затова Путин иска да свали Барба Ганьос и да я тури нея начело.

  Понеже Барба Ганьос е корав като Гибралтарската скала натовец-евроатлантик и ни тръба строи, ни гьол пълни с милиарди, ни руски самолети пропуска.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 40. 40 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1347 Неутрално

  Аз пък, Емчо искам да знам какво има в "общуването" между двама корумпирани субекта обект на разследване.А не да чета интерпретациите на президентството. И твоите.
  —цитат от коментар 28 на Любов Шейсе


  Борисов и Божков? Влади Горанов и Божков? Влади Горанов и Борисов?
  И аз искам да знам. Станахме двама.

 41. 41 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1469 Неутрално

  аз не помня прокуратурата да е казала че някой е виновен, всеки си прави изводите от записите.воят който чуваме от адвокати и обвинени е може би защото обществото разбира кой какво прави зад кулисите, може би....
  —цитат от коментар 1 на bkstoja


  Ами точно това е проблема, де.
  Всички знаем чий е гласа от записите и от чия спалня са снимките.
  Прокуратурата е онази, която трябва да каже и направи нещо по въпроса.
  Но тя оглушително мълчи.
  За сметка на това публикува серия снимки и СМС разговори по съвсем нормални бизнес теми за човек, който осигурява вероятно една пета от оборота на България с арабите.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 42. 42 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2133 Неутрално

  Сдружението "Обединение на свободните адвокати", представлявано от адвокат Емил А. Георгиев, председател на УС, написа отворено писмо ......
  —цитат от коментар 0 на Статия


  Така не се протестира срещу мутри!
  Този начин на протест не е ефективен срещу бандити във властта!
  Единственото нещо което стряска мутрите от върхушките на герб и прокуратурата са протестите на жълтите павета!

  7 юли - вторник - Всички на протест срещу произвола на властта и мутризацията на страната...

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 43. 43 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3815 Неутрално

  До коментар [#42] от "Рим":

  “7 юли - вторник - Всички на протест срещу произвола на властта и мутризацията на страната...”

  Там съм задължително.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 44. 44 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  До коментар [#42] от "Рим":

  Хаха, феновете на Черепа протестират срещу мутрите...

 45. 45 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7155 Неутрално

  То може да е в разрез с правото на ЕС, но е много близко до правото на една много близка до сърцето на българската мафия държава. Гешев е много далеч от правото, явно в Симеоново учат нещо друго , а не как да се спазват законите.

 46. 46 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 690 Неутрално

  До коментар [#34] от "tacheaux":И кой съдия в България ще осъди сериозен политик???
  —цитат от коментар 35 на НеКой


  За да има осъден трябва да има законо събрани и достатъчно доказателства. Гешев не можа да открие Делян Пеевски по делото КТБ, въпреки, че всички знаем #кой ограби реално банката и къде отидоха парите. Как очакваш съдия да осъди Пеевски 🤔

  No Pain No Gain
 47. 47 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2305 Неутрално

  Или ще похарчи 20 милиарда за Беленския гьол?
  —цитат от коментар 39 на Norman Granz


  Всички от сектата ли сте ясновидци и знаете какво ЩЕ стане,или сте на принципа"Една лъжа,повторена много пъти,става истина"?Кой,кога и къде е казвал,че България ще даде 20 млр.за Белене?
  Или пък ще пропуска руски военни самолети, натоварени с ракети против НАТО, през българското въздушно пространство?!
  —цитат от коментар 39 на Norman Granz

  Някой от НАТО скара ли ни се,укори ли ни,наказа ли ни,въобще имаше ли някаква реакция,осъждаща това решение?Или ще се правим на по католици от Папата?

 48. 48 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  До коментар [#46] от "Умнокрасив":

  Смешки, значи 30 години в България съдиите са топ, а прокуратурата е причина да няма осъдени олигарси и политици?
  Няма такъв, просто няма.
  Както не осъди Прокопиев, така няма и да пипне никой от вашите врагове - Пеевски, Борисов и т.н.
  Корупцията е в съдебната система.
  И то говорим за много пари, ама много.

 49. 49 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Аз не съм чул ЕС да са казали една думичка против Гешев. Това според мен значи, че го харесват.

 50. 50 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2305 Неутрално

  7 юли - вторник - Всички на протест срещу произвола на властта и мутризацията на страната...
  —цитат от коментар 42 на Рим


  ДБ ли е организатор на този всенароден протест???

 51. 51 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1361 Весело

  До коментар [#50] от "uvtest":

  Тези инициали ДБ какво означават?
  Да Бе... може би...

 52. 52 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3815 Неутрално

  До коментар [#47] от "uvtest":

  “Някой от НАТО скара ли ни се,укори ли ни,наказа ли ни,въобще имаше ли някаква реакция...”

  Ти или си много ... обратното на умен, или смяташ околните за такива.

  Реакцията на НАТО няма да бъде съобщена в Пик или Галерия, нито показана по телевизията. Тя е дискретна и се изразява в постепенно ограничаване на достъпа на официална София до механизмите за обмен на оперативна информация и взимане на решения в Алианса.

  Както подобава на ненадежден съюзник.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 53. 53 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1878 Весело

  "Обединение на свободните адвокати"

  Признавам си, не съм наясно как точно стоят нещата: това обединение част от "Дай България" ли е, или обратно. На мен ми се струва първото, щото в "Дай България" трябва да има място и за независимите съдии. Задължително, те вече толкова се прочуха, че са еталон за морал, независимост и порядъчност.
  Ако е така, се оказва, че все пак съм наясно. Това ме радва, щото не се чувствам от най-умните в България и щом аз съм го разбрал, то и стандартният българин е стигнал до правилния отговор.

 54. 54 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 691 Неутрално

  Така е, обвиняемите са "лишени" от възможност до изложат своята защита пред медиите, типичен пример са Божков, Бобоков, Узунов които са ежеседмично в национален ефир в Божков ТВ, а Прок0пиев и другите двама собственници на сайтове по няколко пъти дневно ни уведомяват за техните размисли

 55. 55 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4208 Неутрално

  Когато снимат ББ, авторът и разпространителят инвестира лични средства в техника (може айфоня да е подарък от премиера, но все пак е личен), поемат рискове, ако го (по-вероятно "я") хванат, а и възникват съмнения в автентичността на материалите (лично за мен не, но да го допуснем заради спора)..
  —цитат от коментар 14 на еспресо

  Току що пророних една сълза за нещастните автори на фейкове. Но буцата в гърлото ми остава...

 56. 56 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4208 Неутрално

  Когато снимат ББ, авторът и разпространителят инвестира лични средства в техника (може айфоня да е подарък от премиера, но все пак е личен), поемат рискове, ако го (по-вероятно "я") хванат, а и възникват съмнения в автентичността на материалите (лично за мен не, но да го допуснем заради спора)..
  —цитат от коментар 14 на еспресо

  Току що пророних една сълза за нещастните автори на фейкове. Но буцата в гърлото ми остава...

 57. 57 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2305 Неутрално

  До коментар [#52] от "Norman Granz":

  Значи,да обобщим.НАТО не реагира,когато от България е искано и тя е дала разрешение за прелитането на самолетите.Не реагира,никой от централата в Брюксел не казва и една укорна дума ,след като вече са преминали,но "нострадамовците"от сектата знаят точно какви ще са последиците.Мълча,с ясновидци не се спори.

 58. 58 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4208 Неутрално

  До коментар [#15] от "voodoo_child":

  правилно. Аз ще го кажа по-простичко - ако някой анонимник снима Баце - това е правилно и абсолютно вярно. Ако някой каже, че Черепа е престъпник - това е нарушение на презумпцията му за невиновност.

 59. 59 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#8] от "SSS":

  “ Наказателният процес не е работа на масите и хората, а е супер "тънка " и интелектуална дейност. ”
  ——
  И зарад туй трябва да са държи в тайна. Колкото по-тънка дейността, толкоз по-дебела тайната. Примерно, за ваксината за вируса, ни една дума не трябва да се появява по вестниците.

  Като ходиш да крещиш на стадиона за любимия си отбор , колко гола вкара с гласа си

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 60. 60 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4208 Любопитно

  Емил А. Георгиев - Член на гражданската инициатива "Правосъдие за всеки".
  ***
  Абе тази инициатива не беше ли свързана с една конкретна част от политическото пространство и един конкретен бизнес кръг?

 61. 61 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3815 Неутрално

  До коментар [#57] от "uvtest":

  "НАТО не реагира..."

  Ти няма как да знаеш това. Явно не можеш да четеш с разбиране текст с печатни букви.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 62. 62 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 990 Неутрално

  До коментар [#11] от "Ebeneezer Goode":

  “ Леко, леко, че изпочупи всички тъпомери.
  То по твоята логика изобщо май няма нужда от съд.”
  ——
  Туй пък къде го видя? ... Стой! Стой! Не ми казвай, не искам да знам! Запази го между себе си и тая друга кухина с която си резонирате

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 63. 63 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 264 Любопитно

  А как стои въпросът с медийното правосъдие на медиите на съсобственика? То в кой член и коя алинея от Конституцията е залегнало?

 64. 64 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2324 Неутрално

  До коментар [#28] от "Любов Шейсе":


  « ... между два корумпирани субекта, обект на разследване . «


  Кога и как разбра, че субектите са корумпирани, след като съдът все още не е казал последната си дума ?
  Абе, да се връща чл. 1-ви от Конституцията на НРБ и да се възтанови Белене и останалите 54 лагера за въдворяване на инакомислещите без съд и присъда и да приключваме с глезотиите на презумцията за невинност .
  Какво са се разпасали тези адвокати ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 65. 65 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 264 Весело

  Абе, да се връща чл. 1-ви от Конституцията на НРБ и да се възтанови Белене и останалите 54 лагера за въдворяване на инакомислещите без съд и присъда
  —цитат от коментар 64 на niksan1


  Той другаря Костов от кога се бори за това, още с опита да прокара т.нар. "експертни" правителства - няма значение как гласуват широките народни маси, важното е кого радикалното БКП на др. Костов ще обяви за "експерт" и ще го сложи да ни управлява. Нали, другарю?

 66. 66 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2305 Неутрално

  До коментар [#61] от "Norman Granz":

  Аз се опирам на НЕОСПОРИМИЯ ФАКТ,че няма никаква реакция, нито при даването на разрешението,нито при прелитането,нито след това.Ти,без нито един ФАКТ,гледайки само в кристалната топка,знаеш точно какви ще са последствията.

  No Comment

 67. 67 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1436 Весело

  До коментар [#52] от "Norman Granz":

  "Реакцията на НАТО няма да бъде съобщена в Пик или Галерия, нито показана по телевизията. Тя е дискретна и се изразява в постепенно ограничаване на достъпа на официална София до механизмите за обмен на оперативна информация и взимане на решения в Алианса"

  Ама тя нали оперативната информация бездруго се даваше от цереу ейджънтите само на проверени умнокрасиви другари на изискани соарета под залеза на Бодензее :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 68. 68 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2305 Неутрално

  Кога и как разбра, че субектите са корумпирани, след като съдът все още не е казал последната си дума ?
  —цитат от коментар 64 на niksan1


  Тъй ли?А когато постоянно повтаряте,че Боко,Влади,Мента,шайката и хунтата са корумпирани,на кое съдебно решение,на последнете дума на кой съд се опирате?

 69. 69 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2324 Неутрално

  До коментар [#31] от "НеКой":


  « Гешев още няма и година служба и вече е лош ... «


  Опс ...
  Вероятно днешният Гешев има брат-близнак със същото име и със същия гол череп, който беше назначен като главен разследващ по грабежа на КТБ ? Същият, който издирва Цветан Василев с червена бюлетина ? Същият, който преди няколко години « разкри « шесторното убийство в Новогодишната нощ от някой си Росен ?
  На този Росен шапка му свалям - опуква 6 човека и след това поставя заглушител на пушкалото ( да не безпокои махалата ) и се прострелива смъртоносно ... какъв деликатен човек, ?
  Та за кой Гешев става въпрос, Мильо ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 70. 70 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4208 Любопитно

  До коментар [#22] от "Дон Кихот":"Питам, щото когато един обикновен човек в България завежда дело, той прави сметка, колко ще го оскубе адвокатът, до когото скромно, но неизменно стои тогата на независимия съдия, плътно притисната от другата страна от сянката на адвоката на опонента."Правилен въпрос! ;)Трудно е! Особено срещу адвокатите на Държавната Мафия - Прокурорите!
  —цитат от коментар 24 на batzdravo


  Как лесно лепите етикети!

 71. 71 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4208 Любопитно

  Бобоков към премиера: Добро утро, Бос!https://clubz.bg/100816-i_bobokov_i_borisov_s_sms_komunikaciq_za_libijskiq_korab_dobro_utro_bos
  —цитат от коментар 29 на Norman Granz


  Ти правиш точно това, срещу което ревеш, ако го направи другата страна.
  Тази дописка в Кл.Зет предполагам е достатъчно основание за незабавна оставка на Боко и арест.

 72. 72 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4208 Любопитно

  До коментар [#42] от "Рим":

  Ама протеста всенароден ли ще бъде?

 73. 73 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3886 Неутрално

  До коментар [#52] от "Norman Granz":
  "Ти или си много ... обратното на умен, или смяташ околните за такива."

  Ха ха ! Модераторът ни кара да бъдем внимателни и политкоректни към такива, които са "обратното на умни". Оня ден ми изтриха пост затова , че нареках един "неадекватен". Може би трябваше да го нарека "обратното на адекватен". А иначе във форума е пълно с ругатни и псувни срещу теб и мен и такива като нас, които се търпят и не се трият.
  Що се отнася до "противника на руските реактори", така се представи , когато ме репликираше да кажа името на този , който ги поръча и на който още не му е повдигнато обвинение за това, та същия "обратното на умен" сигурно е очаквал остра публична осъдителна реакция на НАТО срещу Борисов затова , че пропусна над натовска България да преминат руски военни самолети , за да занесат руско оръжие на Сърбия , насочено срещу натовските страни. Щом няма такава публична реакция от НАТО, значи всичко е ОК. А ние сме по-католици от папата като си позволяваме критики към Бойко.

 74. 74 Профил на bobyb
  bobyb
  Рейтинг: 752 Неутрално

  До коментар [#52] от "Norman Granz":"Реакцията на НАТО няма да бъде съобщена в Пик или Галерия, нито показана по телевизията. Тя е дискретна и се изразява в постепенно ограничаване на достъпа на официална София до механизмите за обмен на оперативна информация и взимане на решения в Алианса"Ама тя нали оперативната информация бездруго се даваше от цереу ейджънтите само на проверени умнокрасиви другари на изискани соарета под залеза на Бодензее :)
  —цитат от коментар 67 на Saint of Me


  Няма нужда от сепарета, всички виждат че Румъния и Полша стават доверени партньори на САЩ, докато Боко говори за платноходки и мирни руски туристи. Но нищо де, важното е че ви зафичква умнокрасивците с няколко ефки. Сигурно ще правят съпровод на руските самолети като карат оръжия на "братята" сърбе.

 75. 75 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 523 Неутрално

  До коментар [#34] от "tacheaux":И кой съдия в България ще осъди сериозен политик???
  —цитат от коментар 35 на НеКой


  Ами дайте да пробваме. Обвинете Домуса или Пеевски, блокирайте им активите и ги пуснете баааавно да ги съдят. Ама схемата не е да има осъдени, а да има обвинени-добрите по бързата процедура и оневинени, а лошите - със запори и конфискации и безкрайно влачене. А това се прави от Прокуратура, не от съд.

 76. 76 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2305 Неутрално

  До коментар [#73] от "tacheaux":

  Многоуважаеми tacheaux,помолих за името на човека,поръчал руските реактори,за да знаем ,срещу кого да насочим гнева си.Не го казахте,предполагам не от незнание или страх.За реакцията на НАТО.Когато Ердо тръгна да купува руски ракети,всички от Алианса се обявиха против.Когато Бокаса "пропусна над натовска България да преминат руски военни самолети , за да занесат руско оръжие на Сърбия , насочено срещу натовските страни",ни дума ,ни вопъл ни стон.Не е ли малко странно?

 77. 77 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1436 Весело

  До коментар [#74] от "bobyb":

  "всички виждат"

  Ощракваш се все повече в болшевишката реторика :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 78. 78 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3458 Неутрално

  До коментар [#4] от "padrino":“ да публикуват "доказателства" и "записи" с които постоянно се опитват да влияят на съда и върху общественото мнение”——Е, че съдът нали ще ги види тия същите “доказателства" и ще прецени доказателства ли са или не. А съдът на общественото мнение в затвор не праща.
  —цитат от коментар 6 на Gretel


  Рсботата е там миличко, че прокуратурата не работи за правилното осъждане (или не) на подсъдимите, а работи по политически поръчки.
  С две думи Прокуратурата се занимава с това, което не и е работата.
  Нещо повече!
  Прокуратурата на Гешев нарушава най-грубо законите на страната!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 79. 79 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 812 Неутрално

  Емил Георгиев е бъдещ министър, надявам се. Великолепен текст.

 80. 80 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3458 Неутрално

  ...Щом няма такава публична реакция от НАТО, значи всичко е ОК. А ние сме по-католици от папата като си позволяваме критики към Бойко.
  —цитат от коментар 73 на tacheaux


  Типична герберска логика!
  Ти акъл имаш ли да мислиш и да правиш заключения САМОСТОЯТЕЛНО, та чакаш да видиш реакцията от НАТО за да решиш?
  Правиш жалки опити да искараш другите глупави, но ти демонстрираш много, много по-голям липса на акъл!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 81. 81 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 655 Неутрално

  Както виждам има "медийно правосъдие" на адвокат. Адвокатите по принцип са продажници. Последното, което ги интересува, е правосъдието. Интересуват ги само парите. Те живеят от мръсните пари на мафията. Наглост и тъпотия е адвокат да критикува действията на прокуратурата. Този некадърен негодник трябва да си изяде дипломата, ако някой му е дал такава или си я е купил.

 82. 82 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3886 Неутрално

  До коментар [#80] от "Храбър":

  Преди така храбро да се нахвърлиш срещу мен , трябваше внимателно да прочетеш поста ми. Той е ироничен към "обратното на умен" и е в подкрепа на коментара на Норман по тази тема.
  Не винаги храбрите са умни.

 83. 83 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 655 Неутрално

  До коментар [#42] от "Рим":“7 юли - вторник - Всички на протест срещу произвола на властта и мутризацията на страната...”Там съм задължително.
  —цитат от коментар 43 на Norman Granz


  Ще коленичите ли пред Мунчо или ще поискате да му лижете задника?

 84. 84 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 655 Неутрално

  Да използваме точните термини. Не са умнокрасиви, а ДеБили.

 85. 85 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1489 Неутрално

  може да съм пропуснала, има ли забрана “ обвиняемите и заподозрените да бъдат представяни” като “ обвиняеми и заподозрени” ... и да се казва на публиката защо се смятат за такива ...
  —цитат от коментар 5 на Gretel


  Май по - скоро нема. Миналите години имаше по 5 - 10 матряла на ден как за др Тръмп излизат потресающи доказателства, разтърсващи свидетелства на разни юдеи и му се затягаха примки и тиктакаха будилници. Ако е имало забрана, отговорните агитпропчета щяха да ги осъдят.

 86. 86 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 690 Неутрално

  До коментар [#46] от "Умнокрасив":Смешки, значи 30 години в България съдиите са топ, а прокуратурата е причина да няма осъдени олигарси и политици?Няма такъв, просто няма.Както не осъди Прокопиев, така няма и да пипне никой от вашите врагове - Пеевски, Борисов и т.н.Корупцията е в съдебната система.И то говорим за много пари, ама много.
  —цитат от коментар 48 на НеКой


  Момче, ти разбра ли значението на думата "Олигарх"🤔
  За да има олигарси, трябва да има власт, която да ги желае. Властта създава олигарсите, а не обратното. И след като твърдиш, че в българия съществуват олигарси, а от 2001-ва не управлява Иван Костов, а все комбинация от ДПС+"някой параван за пред хората", не мислиш ли, че от там трябва да започне търсенето на виновниците?

  No Pain No Gain
 87. 87 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 655 Неутрално

  До коментар [#86] от "Умнокрасив":

  Олигарсите са малобройна прослойка от едри магнати. Когато те са на власт, управляват в своя полза и са привилегировани, имаме олигархично управление. Това е. За какво всъщност спориш и поучаваш? Отдавна знаем /не само ние/, че в съдебната с-ма има гнили ябълки. Съдиите взимат корупционни решения срещу подкупи.

 88. 88 Профил на zlo38528262
  zlo38528262
  Рейтинг: 678 Неутрално

  Най-сетне адвокати да се активизират. Даже пак са меки. Ако уличиш някого в престъпление пред медиите, преди да е признат за виновен, нарушаваш не само директива и Конституцията, а практически без да си правораздавателен орган налагаш наказание. По същество, оповестяването на подобна информация преставлява изпълнение на наказание, предвидено в НК, което се нарича "обществено порицание". Такъв беше случаят с медиците от Търново - простия Цв.Цв. се изтъпани в парламента и директно каза, че били убивали деца . Такива са и всички изцепки на прокуратурата. Естествено, като има толку тъпи прокуророри като оная - Пръскачката, те сами си самоналагат подобни наказания, но едно е да се самоизлагаш, друго е да излагаш твърдения за конкретно лице, че е извършило престъпление и да го обявяваш преди да е постановена присъда и тя да е влязла в сила.

 89. 89 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1878 Неутрално

  До коментар [#68] от "uvtest":

  "А когато постоянно повтаряте,че Боко,Влади,Мента,шайката и хунтата са корумпирани,на кое съдебно решение,на последнете дума на кой съд се опирате?"

  За това не им е нужен съд. Те са с манталитет на болшевишки трибунал.
  От тази камбанария съдят едни и раздават индулгенции на други.

 90. 90 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1878 Весело

  До коментар [#79] от "hashtag Нормална държава":

  "Емил Георгиев е бъдещ министър, надявам се."

  Надявай се! Само че от тази гилдия вече имаше един такъв . Напъна се и снесе профил на главен прокурор. Когато избраха прокурора по профила му, ревна, че този профил го е снесъл за друг кандидат. Наш,значи. Изпокапахме от смях.
  Като видя, че за друго не става, си спретна партия. Като много други преди и след него.
  Така че, надявай се! Все едно е дали в България ще има 500 или 501 партии.
  Пак ще се посмеем!

 91. 91 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 955 Неутрално

  Прокуратурата, с Гешев, с Цацаров, с който и да е друг, е ясна - голямо и рядко аки. Стил на работа. Отдавна прокуратурата, а и всички "отговорни" фактори, са разбрали, че най-ефективно е да пускаш малки порции от воня и аки през вентилаторите - българските, а и световните "независими" медии. В резултат всички производители разпространители на вонята остават читави, а воайорстващата публика духа супата. А най-важното за целия вонящ обществен каймак е да не се допуска достигане точката на съдилищата, защото тогава някой може да се разприказва здраво. По-добре лайняни информации с комуникации от далечни дестинации. Всичко е на шест!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK