Десет въпроса за "Осемте джуджета" стоят без отговор

Десет въпроса за "Осемте джуджета" стоят без отговор


Вчера, 8 юли, специализираната прокуратура (СП) публикува съобщение, с което информира, че на 7 юли е проведено претърсване и изземване от имот собственост на Илия Златанов. Златанов е един от интервюираните във филма на АКФ "Осемте джуджета", който надмина 1 милион гледания от публикуването му досега. Филмът предизвика сериозен интерес заради твърдения и факти именно относно дейността на СП, и по-конкретно неправомерно влияние върху нея при упражняване на правомощията ѝ, както и будещи съмнения разпореждания с веществени доказателства с голяма стойност.


Претърсването и изземването е проведено в рамките на същото досъдебно производство, което се визира от Златанов в неговите изявления пред АКФ. Според цитираното съобщение от имота на Златанов на 7 юли са иззети веществени доказателства, за част от които - монети от жълт метал, се казва, че "съвпадат с върнатите на същото лице с постановления на прокурори при СП по-рано през годината по същото дело".


Нека припомним накратко: относно тези монети Златанов твърди във филма, че е получил от бившия шеф на столичното следствие Петьо Петров и неговата съпруга Любена Петрова предложение за съдействие за предаването им на него посредством документи, удостоверяващи произхода им. Златанов директно заявява, че тези документи са били неистински и никога преди това не ги е виждал. Той казва, че е подписал приемателно-предавателни протоколи за монетите на стойност над 4 милиона лева, но
никога реално не ги е получил, а същите са били взети от самата Любена Петрова на паркинга на СП.


За един от свидетелите по въпросните протоколи при проверка установихме, че същото лице е била в управителния орган на гражданското сдружение на Петрова "План Б", известно с дейността си в подкрепа на статуквото в съдебната система.


Поради сериозния медиен интерес към случая предлагаме нашия анализ на засегнатите обстоятелства:


На първо място, публикуваното съобщение поражда въпроса как в рамките на разследване, инициирано по сигнал на Златанов и касаещо неправомерни действия срещу самия него, се извършва изземване от негов собствен имот на вещи, за които се твърди, че са владени от него? Същевременно от формална страна разрешението за претърсване е не срещу Илия Златанов, а срещу дъщеря му Пролетина, но въпреки това този факт не се обявява публично от вчерашните публикации (прилагаме протокол на края на публикацията).


Какво казва НПК: Принудителното процесуално-следствено действие "претърсване", ако е извършено срещу Илия Златанов с изземване на негови вещи, според чл. 219, ал. 2 от НПК би следвало да го превърне в обвиняем по това досъдебно производство, по което той вече е придобил качеството на пострадал в по-ранен момент. Разследването по делото е водено за множество престъпления, сред които и изнудване и опит за документна измама, осъществени спрямо Илия Златанов. Упражняването


едновременно на права на обвиняем и пострадал в едно и също наказателно производство обаче е недопустимо


според чл. 74, ал. 3 от НПК.


На второ място, неясно е защо действието по разследване е проведено именно от специализираната прокуратура в рамките на същото наказателно производство, след като самият Златанов, който има процесуалното качество на пострадал и свидетел по делото, прави подробни, макар и извънпроцесуални, изявления за неправомерни действия на СП по производството, нарича я "специализирана престъпна група", изнасяйки дори самоуличаващи го обстоятелства? Повече от логично би било в подобна ситуация друга структура на ПРБ да извърши обявеното от ПРБ като принудително процесуално-следствено действие срещу Златанов в хода на друго разследване, като мотивира искането си до съда да разреши претърсването с реалната нужда да търси именно вещи на Златанов и да защити тази цел. Самото провеждане на действието по начина, по който е проведено, би могло изначално да го опорочи за нуждите на наказателния процес.


На трето място, публикуваният запис от охранителна камера в имота, заснела сцените преди същинското претърсване, поражда основателни съмнения за това, че първоначално в имота са влезли единствено служители на МВР без присъствието на каквито и да е други лица. Изводите от това са ясни и за неюристи.


На четвърто място, според протокола от изземването на 7 юли намереното количество монети, описани като от жълт метал, е многократно по-малко, тоест само една минимална част от количествата злато, предадени по молба на Златанов с постановления на СП по-рано през годината, макар и от съобщението на СП от 8 юли да остава впечатлението, че количествата съвпадат. Самото разпореждане със златните монети в рамките на същото досъдебно производство


поражда много въпроси, на които до момента няма отговор.


Вещите са първоначално иззети през юли 2019 г. от фактическата власт не на Илия Златанов, а основно на сина му Явор и частично на бившата му съпруга. За същите вещи Явор Златанов към момента твърди, че са негови и може да удостовери това с документи за някои от монетите. Дори и да не е заявил тези обстоятелства изрично в рамките на досъдебното производство, от единствения факт, че вещите са се намирали у него, би следвало да се презюмират претенциите му към тях, така както се предполага до доказване на противното, че този, който държи някаква вещ, я държи именно за себе си (чл. 69 от Закона за собствеността). Горното води до заключение за разпореждане с вещите в полза на Илия Златанов при условията на насрещни претенции на две различни лица за тях. При наличието на неизяснени обстоятелства около претенциите върху веществените доказателства прокурорът не би следвало въобще да се произнася, разпореждайки връщането им, тъй като не е компетентен да решава правни спорове в интерес на една от спорещите страни (чл. 113 от НПК). Отделно от това принципно НПК допуска връщане на веществени доказателства само на правоимащите лица, от които са иззети, а в случая са предадени на друго лице, макар и претендиращо да е правоимащо (чл. 111, ал. 2 от НПК). Не са известни твърдения на Илия Златанов по делото, че златните монети са предмет на извършено срещу него престъпление, т.е. в резултат на противоправно поведение на Явор Златанов спрямо Илия да са се озовали във фактическата власт на Явор. Следователно на още по-силно основание преди разпореждането е трябвало да бъде поставен въпросът: защо, ако вещите действително са на Илия, се намират у Явор, с когото Илия е в конфликт.


На пето място,


от съобщението на СП не става ясно нито от колко лица се е ползвал въпросният имот,


който е претърсен на 7 юли, нито обитава ли се понастоящем от Илия Златанов. Ако не, тъй като нашата информация е, че от месеци той се намира в чужбина, то не е оповестено изяснено ли е откога не живее там.


На шесто място, до момента не са оповестени никакви действия и спрямо други от замесените във филма лица - става ясно, че единственото обстоятелство, което е целено да бъде проверено към днешна дата, е дали Илия Златанов всъщност е получил златото от СП, което той отрича и казва, че е фактически взето от Любена Петрова, макар и документално нещата да са били оформени другояче. Не е видно да се обръща каквото и да е внимание на всички други негови твърдения за неправомерно влияние върху институциите и техни незаконни действия.


За нас изнесената от СП информация има една видима цел - да дискредитира цялостно изявленията на Златанов и на филма, като се фокусира върху една малка част от тях, които се представят като неистина. Затова настояваме за отговор на тези шест важни въпроса. И не само на тях.


Ние не приемаме всички твърдения на Илия Златанов априори за истинни, поради което и не акцентираме върху всички обстоятелства, за които той разказва, а се концентрираме върху другите


съществени въпроси, които филмът повдига и които продължават да са без отговор:


Как се обяснява светкавичното действие на СП по казуса "Изамет" след двегодишна неползотворна работа по подадените първоначално сигнали и жалби и как тя корелира с документираното задължаване на сигналоподателя Златанов към съпругата на бившия следовател Петров по запис на заповед за близо три милиона лева?


Не е ли това всъщност платената цена за корупционната "услуга", за която се говори във филма, и не е ли това централното обстоятелство, подлежащо на изясняване? Проверени ли са обстоятелствата около всички произнасяния на прокурори от СП във връзка с разпореждането с веществени доказателства на много голяма стойност в рамките на досъдебното производство?


Проверени ли са твърденията как физически е станало предаването на въпросните веществени доказателства на голяма стойност на паркинга на специализираната прокуратура в късните часове?


Проверени ли са твърденията за оказана спрямо Илия Златанов принуда да прехвърли дялове от дружествата си на номинални стойности от 5000 лева в болнично заведение? Това са публични сгради и движението на лица във и около тях би следвало да се документира и записва.


Има и още много въпроси освен тези четири, които филмите от поредицата "Осемте джуджета" поставят и ще поставят. Единственото, което досега видяхме след нарушеното мълчание на прокуратурата, е


избирателно изнасяне на факти и спорни действия.


Въпросите станаха десет. Призоваваме за отговор с подобаваща фактология и правна аргументация.


Прилагаме и пълен текст на протокола от претърсването на 7 юли т.г., от който е видно следното - претърсването е направено в извънработно време, в отсъствие на живеещите за повече от час, а в забележките им (стр. 6) в него става ясно, че откритите 79 монети (количеството е около 1% от върнатото по-рано през годината на Илия Златанов) са при повторен оглед в същото помещение, без присъствие на живеещите в къщата.


В откритите при огледа приемо-предавателни протоколи за връщане на иззетото през 2019 г. злато от СП, подписани от адвокат Магдалена Мончовска (бивша служителка на столичното следствие и секретарка на Петьо Петров-Еврото), има подписани двама свидетели. Единият от тях е член на управителния орган на сдружение "План Б" на Любена Петрова според публично достъпните регистри на Агенцията по вписванията. Последното приемаме не само като любопитен детайл,а и като поредно доказателство за проверяване, ако прокуратурата има воля за независима и задълбочена проверка.


Десет въпроса за "Осемте джуджета" стоят без отговор


Десет въпроса за "Осемте джуджета" стоят без отговор


Десет въпроса за "Осемте джуджета" стоят без отговор


Десет въпроса за "Осемте джуджета" стоят без отговор

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 3. 3 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7624 Неутрално

  Гешев няма време. Днес арестуват в Габровско. Ще ги кара по азбучен ред.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 5. 5 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3300 Весело

  " Какво казва НПК: Принудителното процесуално-следствено действие "претърсване", ако е извършено срещу Илия Златанов с изземване на негови вещи, според чл. 219, ал. 2 от НПК би следвало да го превърне в обвиняем по това досъдебно производство, по което той вече е придобил качеството на пострадал в по-ранен момент. Разследването по делото е водено за множество престъпления, сред които и изнудване и опит за документна измама, осъществени спрямо Илия Златанов. Упражняването


  едновременно на права на обвиняем и пострадал в едно и също наказателно производство обаче е недопустимо"

  Току що писах на шега, че май пострадалия ще се превърне в обвиняем ! Прокуратурата действа по този начин, но не му повдига обвинене ! Но НПК го изисква, иначе действията и са незаконни и ще паднат в съда ! Нормалният, не специализирания имам предвид ! Та какво правят Гешев и компания, само те си знаят !

 6. 6 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2335 Неутрално

  Борисов и марионетката му Гешев да се оттеглят и да бъдат съдени, за да спре производството на "новини", парадокси и откровени престъпления
  —цитат от коментар 2 на rxk01669796


  Моля се "Борисов и марионетката му Гешев" да доведат борбата до края и да натикат бандитите из затворите! А нека някои си вият като гладни вълци срещу месечината в мразовита зимна нощ!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 7. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 9. 9 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3644 Любопитно

  С какъв акъл този се хваща с Петьо Еврото да му оправи нещата?!

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 11. 11 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2281 Весело

  Дани Кирилов било име на:
  https://clubz.bg/101118-danail_kirilov_pyrvoto_bylgarsko_majmunche_v_kosmosa

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 12. 12 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2502 Любопитно

  "Изводите от това са ясни и за неюристи." - ясни са на всички, НО ще има още по-големи неясноти, защото НИЕ възмутено си блеем, баламосвани с поредните скандали, кой от кой по-невероятен и то за хора, които са овластени и задължени да спазват законите!? Колкото повече се говори и пише за поредния скандал, толкова по-бързо се размива и забравя. Когато няма право, какво съдене да очакват хората освен закривено, опс - закрито?! Ступор в законността.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 13. 13 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2281 Весело

  ОТКРИТИЕ. МЪЛНИЯ:
  Сарайско-гербаджийският вид бил с толкова дълбоко гърло, че ПСР тест трябва да се вземе с въдица.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 14. 14 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2257 Неутрално

  Скандалите, които разтърсиха върхушката на ГЕРБ/ДПС през последните 6 месеца, са от такава величина, че тя може да се задържи на власт само със сила.

  Когато преди два дни гръмна скандалът с "летния сарай", аз очаквах, че каскетите ше спретнат някакъв "контраскандал" за отвличане на вниманието.

  И ето - днес имаме полицейски камионетки около президентството, и всички вече забравиха за поруганото българско знаме и узурпираната от някакъв самообявил се за цал българска територия.

  Преди време един мой приятел бе дал примера със златната рибка: обикаля аквариумчето си за 8 секунди, но помни само 7 и затова всичко й изглежда ново, интересно и учудващо.

  Интересно, ще запомним ли всички скандали, в които ни накисна мафията, до изборите, за да посегнем към ... някоя друга бюлетина...?!

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 15. 15 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1073 Неутрално

  С този гл. прокурор все повече въпроси ще се трупат...

 16. 16 Профил на Араламбене му е майката
  Араламбене му е майката
  Рейтинг: 702 Любопитно

  Едно не ми стана ясно - тез стотинки златни да не би да са крадени от Лувъра, че толкоз ги описват-изземват-предават-претърсват и пак ги изземват?

 17. 17 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1073 Неутрално

  Абе какви са тези протоколи, писани на ръка? Тези в кой век живеят? Или после някой ги дигитализира, за да може да се обработват?

 18. 18 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2868 Любопитно

  Франтишек намерил пликче с монети ,а кюлчетата къде са ? В шкафчето ?

 19. 19 Профил на thegift
  thegift
  Рейтинг: 256 Неутрално

  За да изфабрикуват тези монетки, сигурно са претопили ритона?

 20. 20 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 780 Любопитно

  Единайсети въпрос: как така ще задържат Пламенчо „Хитлерчето“, а? Ми той е бивш министър на вътрешните работи, ного убаво момче и ного услужливо, особено ако когат‘ и Бобоков е благодарен, нали? Кой ще отговори? Рундев, къде си, бре? При Деса? А, може!

 21. 21 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 599 Любопитно

  Като верен фен на Дневник гледам да помагам с новини. Залисани в разследвания на джуджета и десанти явно се пропускат по.маловажни новини:

  Ройтерс: ЕС ще подкрепи България и Хърватия за ERM-2
  Някои дребни въпроси остава да бъдат решени в следващите часове, което може да забави анонсирането и след уикенда
  12:54
  Представители на еврозоната са готови да пуснат Хърватия и България в механизма ERM-2, предварителен етап за приемане на еврото като валута за двете страни през следващите три години, твърди Ройтерс, позовавайки се на четирима източници.

  Този ход ще проправи пътя за първото разширяване на еврозоната след 2015 г., когато Литва се присъедини към валутния блок, който сега има 19 членове.

  Европейски представители са заявили, че решението е неминуемо след окончателната подкрепа от еврозоната и финансовите министри на ЕС, които провеждат видеоконферентна връзка в четвъртък.

  Двама източници заявяват, че решението вероятно ще бъде обявено в извънработно време, вероятно през уикенда, за да се предотвратят спекулациите на пазара.

  Според някои от източниците някои дребни въпроси остава да бъдат решени в следващите часове. Те биха могли да забавят обявяването и след уикенда, но е малко вероятно да отменят решението за присъединяване към ERM-2.

  ...

  Navigare Necesse Est
 22. 22 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 599 Любопитно

  Помагам, помагам с новините:

  Съветникът на президента Пламен Узунов е арестуван
  Мярката също е в рамките на разследването за търговия с влияние
  13:28
  Съветникът на държавния глава Пламен Узунов е бил арестуван. Задържането му е за 24 часа, съобщи БТА, позовавайки се на неговата защита.

  По-рано днес бизнесменът Пламен Бобоков също бе арестуван във връзка с разследването срещу него за търговия с влияние.

  За момента Бобоков е задържан за 24 часа, което, според защитата, е незаконно, тъй като в този етап от разследването няма как да се приложи полицейска мярка. Разследването за търговия с влияние започна по повод на чат между бизнесмена и Узунов.

  Припомняме, че в четвъртък представители на МВР и прокурори от Специализираната прокуратура са влезли в президентството и извършиха претърсвания на кабинети. В Габрово главният прокурор Иван Гешев обясни, че претърсвания се извършват по две досъдебни производства в кабинети на секретар на президента и негов съветник, по повод разследване срещу Пламен Узунов.

  ...

  Navigare Necesse Est
 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 25 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4230 Весело

  С какъв акъл този се хваща с Петьо Еврото да му оправи нещата?!
  —цитат от коментар 9 на hamiltonf


  Сезирай твоят човек Гешев! 🤣😂

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 27. 27 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 875 Весело

  До коментар [#21] от "Schopenberg":
  До коментар [#22] от "Schopenberg":

  Не пропускай и че ЦК на БКП гласува на второ четене създаването на държавна верига бензиностанции. Новините днес са много, трудно им е на Дневник да смогнат с всички.

  Perhaps you and I have lived with this miracle too long to be properly appreciative. Freedom is a fragile thing and is never more than one generation away from extinction. It is not ours by inheritance; it must be fought for and defended constantly by each generation, for it comes only once to a people. Those who have known freedom and then lost it have never known it again. #ОСТАВКА
 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 29. 29 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4230 Неутрално

  До коментар [#22] от "Schopenberg":

  "Помагам, помагам с новините:"

  Преди да "помагаш", да беше прочел:

  https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/07/09/4088969_plamen_bobokov_e_zadurjan_za_turgoviia_s_vliianie/

 30. 30 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 274 Гневно

  Нечетливо и съмнително документче на каскутурата и милиционерите родни. Жалкари.

  www.commcrime.blogspot.com
 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 34. 34 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 780 Любопитно

  До коментар [#29] от "vassilun":

  А вярно ли е каквото агенция ЕЖК ни информира, че Рундьо Рундев уволнил Митко Есемеса, а Деса му направила скандал, щото сега, покрай свалянето на охраната на Ахмед Хидроинженероглу и на мамин сладък олигрух щели да свалят и нейната охрана и да я лишат от мерцедеса? М‘чи как ще ходи горката прост…, пардон поетеса за роклички? М? Вярно ли е?

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 36. 36 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2257 Неутрално

  До коментар [#33] от "Santos":

  Ти май наистина си от Делта Гард?

  "Ако културистите бяха фейлетонисти" (по Уди Алън) :))))

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 37. 37 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 780 Любопитно

  До коментар [#36] от "Norman Granz":

  А къде са му мустачките „Sieg Heil“ на Пламен „Невинното“? Нещо де не ги е обръснал от зор, а? Да не ги е загубил на новогодишна томбола? Или ги е изпуснал в морето на Джулай Морнинг? Е, ама много е палав този ми ти Пламен, брей! И много говори по телефоните!

  Я, тц-тц-тц, ти да видиш! Докато попитам и хоп, нова новина - https://tribune.bg/bg/zakon_i_red/zadarzhaha-prezidenstkiya-savetnik-iliya-milushev/ - „Задържаха президенсткия съветник Илия Милушев“! Е, ама то само леля Пена, чистачката остана неарестувана там, бре! Какво става, какво се случва, някой ще осветли ли по въпроса? Нали имаше един призив, ма не знам от кой беше: „Светлина, повече светлина!“?

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 39. 39 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2868 Весело

  До коментар [#36] от "Norman Granz":

  А импресионистите -зъболекари

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 42. 42 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2105 Весело

  35 кила злато! Иху-ууу! Тия вече не се слушат какви ги приказват. Според мен, споменатите 35 кила не могат да са повече от 2 млн. лв. Затова сметам, че байчото е имал поне 70 кила злато. Ако не и 700. Което поражда обосновано предположение за пране на пари без да са платени данъци. Дукатите с Франц Йосиф - запазена марка на Ники - журналиста! Гадна мафия такава!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK