Оттук накъде? Към независим съд и отчетна прокуратура

След години на мълчаливо съгласие с дефицитите в устройството на съдебната власт на показ отново излизат съвсем видимо недостатъците на българския конституционен модел.

© Юлия Лазарова

След години на мълчаливо съгласие с дефицитите в устройството на съдебната власт на показ отново излизат съвсем видимо недостатъците на българския конституционен модел.Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ).


Последните дни са критични за българското общество. След години на мълчаливо съгласие с дефицитите в устройството на съдебната власт на показ отново излизат съвсем видимо недостатъците на българския конституционен модел - липса на гаранции за независимост на съда и пълен политически контрол на инак обявената за независима прокуратура. Уродливостта на този модел стигна дотам, че прокуратурата да опита да обезсили президентската институция, а с акциите си да се превърне във фактор в икономическия и политическия живот на страната.


Всичко това се случва при абсолютно избирателно и превратно прилагане на закона и арогантност, неприсъща за държавна институция, без това да води до понасяне на отговорност. По този повод, припомняме виждането си какво и как следва да бъде направено, за да бъде правосъдието гарант за правата на гражданите и действителен елемент от модела на разделение на властите, в който власт властта да възпира:
Относно устройството и организацията на съдебната власт в България


Ключов проблем, констатиран от редица международни експертни консултативни органи е устройството и организацията на органа, администриращ въпросите на съдебната власт, а именно Висшия съдебен съвет. Като последица от тези устройствени дефицити се влошава допълнително и статусът на съдиите, прокурорите и следователите. Възприетият към настоящето модел има редица съществени проблеми, препотвърдили се и в практиката:


- дава еднакъв статус на съдиите, прокурорите и следователите предвид различната природа и функции на двете професии;


- лишава съдиите от присъщата за съда независимост като единствен призван безпристрастно да се произнесе по правен спор, а поради това поставя в несигурност защитата на основните права на гражданите и юридическите лица в страната;


- благоприятства безотговорността при изпълнение на основната функция на прокуратурата като пазител на обществения ред и създава условия за поставянето ѝ в зависимост от изпълнителната власт;


- създава среда на самоцелно самозатваряне на българската прокуратура, превръщайки я в балансиращ център между трите власти, в противоречие на демократичните принципи и конституционния модел.


Предвид настоящия политически контекст се придържаме към виждането, което позволява инициираните промени да бъдат естествено продължение на завършване на заложения в конституцията модел на съдебната власт посредством изменения в рамките на обикновено Народно събрание. При изразена готовност от страна на политическите фактори бихме могли да изложим и по-драстични мерки за реформиране на съдебната власт, но считаме, че към този момент липсва необходимият обществен и политически ресурс.


1.1 Относно състава на ПК на ВСС и главния прокурор


За да се намери работещ модел на организация на ВСС по начин, по който да бъдат преодоляни съществуващите проблеми, на първо място, трябва да бъде проведено разграничение между статуса на съдиите и този на прокурорите и следователите.


Концепцията за правовата държава изисква стриктно провеждане на принципа за разделение на властите, с особена важност това се отнася за съдебната власт. Но предвид различните функции, които изпълняват съда и прокуратурата сме длъжни до отграничим статуса на съдиите. Съдията е носител на съдебната власт, единствен призван да се произнесе по представените от страните в производството факти и обстоятелства, събрани посредством доказателства и доказателствени средства. В наказателния процес, прокурорът се явява тъкмо тази страна, която има цялата власт да указва реда за събиране на доказателства, да извършва преценка на събраните доказателства в досъдебното производство и на база на тях да прецени дали да предаде на съд едно лице.


В съдебната фаза прокуратурата е заинтересованата от изхода на делото страна, която чрез функцията по поддържане на обвинението се явява защитник на обществения интерес. На база на резултатността и успеваемостта на уважаване на обвинителния акт, изготвен от прокурора, се прави неговата професионална атестация и се поставят условия за неговия кариерно развитие. Замисълът на едни конституционни промени относно устройството и правомощията на българската прокуратура би бил да се засили общественият надзор върху нейната дейност, да се гарантира по-голямата независимост на редовите прокурори чрез редуциране влиянието на главния прокурор в ПК на ВСС и да се гарантира обективността на прокуратурата по обвинителната ѝ функция, в това число и в успеваемостта на произведените обвинения.


Тази независимост следва да се разглежда в контекста на защитата на публичния интерес.


Макар и изведено по тълкувателен път прокуратурата е отговорната институция за упражняване на наказателната политики на държавата, включително и осъществявайки функцията на единствен защитник на обществения интерес.


И с оглед на това следва да съществува форма на проверка, измерване, идентифициране на проблемите и понасяне на отговорност. Тъй като начело на тази институция е поставена еднолична фигура, формата на отговорност има две посоки - едната е на самия главен прокурор, втората на редовите прокурори по начин, който включва засилен обществен надзор на работата им. Действащата нормативна рамка възпрепятства това развитие. На първо място чрез стесняване предметния обхват на представения от главния прокурор по реда на чл. 84, т. 16 от КРБ годишен отчет посредством тълкувателната дейност на КС. Де факто редица практики от 2019 г. и 2020 г. показват несъобразяване със задължителното тълкуване на КС и избирателно прилагане в случаи, които ползват лица от висшето ръководство на прокуратурата.


Практически осуетена е възможността да бъде реализирана отговорност над прокуратурата и главния прокурор и посредством парламентарната квота в прокурорската колегия на ВСС поради липса на нормативно изискване от какви лица да се попълва тя. Така членовете на ПК на ВСС биват с професионална биография на прокурори, а не лица външни за самата прокуратура. А това отново преповтаря опасността както по време на мандата им във ВСС, така и след него, главният прокурор да търси дефицити в работата им като редови прокурори, с което на практика да контролира вота и поведението им в съдебния съвет. Реферирайки към Структурния и функционален анализ на прокуратурата от 2016 г. и редица становища на Венецианската комисия, предлагаме:


Прокурорската колегия на ВСС да се състои от 11 членове като включва главния прокурор, трима членове, избирани пряко от прокурорите, един член, избран пряко от следователите, и шестима членове, избрани от Народното събрание. Членовете, избирани от Народното събрание да бъдат


юристи с професионален опит, различен от този на действащ прокурор или следовател


както и на прокурор и следовател, заемал длъжността поне 5 години преди датата на избора. Процедурата по номинация следва да бъде осъществявана от професионални магистратски организации, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. По този начин, без да се лишава НС от конституционното му правомощия да избира членовете на НС, значително ще се подобри процедурната гаранция за прозрачен процес по номинация и ще се преустановят практиките, прокурори, близки до лица от изпълнителната власт да попълват състава на ПК на ВСС. Съществен въпрос, незасегнат нито в работата на ВСС, нито предмет на анализ и оценка е качеството на взаимодействие му полицията и прокуратурата, като задължени по закон да извършват процесуалните действия в досъдебното производство. Това именно изисква външни за прокуратурата лица да извършват тази оценка на работата на двете звена като най-подходящи за целта са лица от съдийското съсловие. Ето защо в квотата на ВСС, излъчвана от НС поне един от членовете следва да бъде избиран от съдийското съсловие.


1.2 Относно статуса на главния прокурор


Проблемите в тази област са:


- липсата на ефективен механизъм за разследване на главния прокурор в случай на данни и обстоятелства за извършено от него престъпление. Това влече невъзможност за освобождаване от длъжност поради влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление,


- липса на ефективен механизъм за търсенето на дисциплинарна отговорност предвид структурната организация на ПК на ВСС, а оттам и невъзможност за прилагане на освобождаването от длъжност поради тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт


- липсата на прилагане на института на временното отстраняване както по чл. 230 от ЗСВ , така и по реда на чл. 69 от НПК.


Липсата на отчетност, съчетано с липсата на работеща процедура за отстраняване на главния прокурор


и при прогласеното единоначалие води това, че макар и прогласен, принципът на законността в българския наказателен процес се подменя от принципа на целесъобразността и то политическата целесъобразност. Поради това българската прокуратура, под ръководството на главния прокурор, работи избирателно, без възможност за какъвто и да било контрол и преодоляване на констатираните дефицити. Държавните органи са длъжни, ако има предпоставки, да встъпят в действия. Те не могат да преценят дали да започнат или да се въздържат от наказателното производство.


Това не само насърчава безотговорността в прокуратурата, накърнява работата на редовите прокурори, но и инфектира съда и засилва общественото недоверие в него, поради щото окончателният резултат е посредством акт на съда - създаденото вече в обществото недоверие се засилва, когато съдът освободи, оправдае и т.н.


Единствено с цел преодоляване на тези нормативни несъвършенства предлагаме изменение на Конституцията на Република България, които:


- потвърждават възможността главният прокурор да бъде избиран от пленума на ВСС при отчитане направените предложения за промяна в структурния състава на СК на ВСС и ПК на ВСС в настоящото становище,


- прилагане на института на временното отстраняване на главния прокурор от длъжност или другояче задължен по закон да отстъпи от функциите си на главен прокурор, докато трае разследването за извършено от него престъпление, като отстраняването следва да се прави при запазване правомощията на ВСС при искане от страна на Народното събрание. За целта следва да се създаде нова т. 9 на чл. 130а, ал. 2 от Конституцията на Република България: "Пленумът, по искане на 1/5 от народните представители отстранява временно от длъжност главния прокурор в случай на обосновано предположение за извършено престъпление от общ характер."


Отбелязваме, че независимо какво тълкуване ще бъде дадено от Конституционния съд по КД № 15 от 2019 г. на чл. 126, ал. 2 от КРБ, няма как да отречем факта, че главният прокурор може да отменя актовете на долустоящите нему прокурори и да надзирава работата им. Поради това подчертаваме необходимостта от предложените от наша страна нормативни решения. Категорично не подкрепяме подход, при който процедурата по разследване и отстраняване на главния прокурор да се прилага реципрочно и за председателите на върховните съдилища. Не бива да позволяваме произволните мнения на лица от изпълнителната власт да се налагат като общовалидни по правилото argumentum ad agnurantiam.


1.3 Относно състава на съдийската колегия на ВСС


Съгласно действащата уредба на формиране на СК на ВСС съдиите, избирани от съдии се явяват числено малцинство, едва 6 от 14 членове са съдии, избирани пряко от съдиите (председателите на ВКС и ВАС, които, макар и съдии, не са избрани от съдиите). На практика това води до абсолютен политически контрол и подчинение на съдебната власт от страна на политическата така щото председателите на върховните съдилища да бъдат избирани от политически излъчени членове на съвета. Въпросите за назначаване, оценяване, повишаване и наказване на съдиите също се решават при нетно малцинство на съдиите в СК на ВСС. А това също поставя под съмнение независимостта на съда, а оттам и основното право на всеки български гражданин както и на граждани от страни по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, а именно правото на справедлив процес от независим и безпристрастен съд. Поради изложеното предлагаме:


- съдийската колегия на ВСС да бъде в състав 14 членове и да включва председателите на ВКС и ВАС, девет членове, избирани пряко от съдиите, и трима членове, избрани от Народното събрание. Членовете, избирани от Народното събрание да бъдат юристи с професионален опит, различен от този на действащ съдия, прокурор и следовател, както и на съдия, прокурор и следовател, заемал длъжността поне 5 години преди датата на избора.


- СК на ВСС да бъде единствено компетентна да избира и да предлага за назначаване на президента председателите на ВКС и ВАС; СК на ВСС да бъде единствено компетентна да решава кариерните въпроси на съдиите. Виждаме това конституционно решение като алтернатива за деполитизирането на българския съд,


- СК на ВСС да приема годишните отчета на председателите на върховните съдилища.


Считаме, че единствено при лишаване от възможност за участие в изборите на председателите на върховните съдилища на членовете на ПК на ВСС би могло да се постигне и изпълни основната задача на ВСС по отстояване независимостта на съдебната власт, подчертано без това да звучи самоцелно, а за да може самото правосъдие да бъде гарант за раздел на властите и защитник на правата и интересите на гражданите и юридическите лица при довършване на възприетия модел на българската конституция. Предлагаме:


- запазването на правомощията на пленума на ВСС да се отнася единствено до: избора на главен прокурор и административните функции по приемане бюджета на съдебната власт и управление на недвижимите имоти както и приемането на годишния доклад за дейността на главния прокурор (съдът е контролната инстанция за дейността на прокуратурата, а влезлите в сила осъдителни присъди коректив за изпълнение правомощията на прокуратурата). Изрично настояваме прекратяването на мандатите на членове на ВСС да става от СК на ВСС за нейните членове, съответно от ПК на ВСС за нейните членове.


2. Относно въвеждането на конституционната жалба


По този въпрос се въздържаме от конкретно разрешение като бихме подкрепили всяко едно действие, което усилва гаранциите за защита правата на българските граждани и юридическите лица, включително и въвеждане на института на конституционната жалба. Считаме за присъщо на един основен закон да съществуват текстове, които биха улеснили неговото пряко приложение в полза защита на основни права. Поради това отбелязваме като съществено важно допълването на основния закон с изричен текст, който дава право на българските граждани на справедлив съдебен процес от независим и безпристрастен съд. Подобен подход би засилил и приложението на отговорността на държавата за вреди от незаконни актове или действия на длъжностни лица.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (69)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ljg3364O625
  ljg3364O625
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Тиквата подава оставка в 8:00

 2. 2 Профил на ljg3364O625
  ljg3364O625
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "Вкарах страната в чакалнята, свърших си работата, сега като искат избори - ето им избори" и т.н. Затънал е до уши в корупционни скандали, изпусна пандемията, сега ще прехвърли топката на Радев да му оправя бакиите.

 3. 3 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2429 Неутрално

  Нещо добро :)) За първи път от този институт
  ""независимост следва да се разглежда в контекста на защитата на публичния интерес"
  Публичният интерес е преброен най- добре през институцията ПРЕЗИДЕНТ. Така става ясно кой носи персонална ОТГОВОРНОСТ , ако нещо не действа в полза на народа.

 4. 4 Профил на ljg3364O625
  ljg3364O625
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Необходимо е независимо разследване на целия октопод, овладял държавата и институциите от 30 години. Докато не бъде разнищена целата ОПГ и не бъдат осъдени всичките ѝ членове в партии, институции, прокуратура, съдилища, бизнес и пр., не може да има никаква промяна. След това да се изгради нов прозрачен модел и да се почне начисто.

 5. 5 Профил на Zizu
  Zizu
  Рейтинг: 1093 Неутрално

  Костинброд сценарии се провали.!
  С лъжи, дрога и алкохол не става!

  Машини прости, народ неук.
 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 9. 9 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1309 Разстроено

  ЧудА се, !!! какво ли ще правим, ако нЕкое национално богатство от сарайте или Дубай го зяносат !!! Направо не ми се мисли.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 11. 11 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 5184 Неутрално

  Наивно е да се предполага положително развитие за страната при тези унаследени условия , закърнели институци и прочие тумори......също и ревизия на всичко от А до Я , защото вече е късно и за извинения !

 12. 12 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1977 Неутрално

  Бойко ще подаде оставка и ще се опита с нови избори да запази статуквото. Гешев ще се пришие към следващите управляващи. Но този път гражданският бунт не трябва да завърши с оставката на Борисов. А с разследването му, разследването на Ахмед Доган и Пеевски, и разследването на всички главни прокурори от Филчев насам. И с радикална реформа на прокуратурата.

 13. 13 Профил на ivan_v
  ivan_v
  Рейтинг: 320 Разстроено

  1.Набелязваш някого 2. Измисляш повод 3. Влизаш у тях и почваш да ровиш. 3. Намираш използвана тоалетна хартия. 4 обявяваш нещо мирише и арестуваш човека. 5. Ровиш му в телефона. 6. Намираш че си пише с много хора. 7. Повдигаш му обвинение. 8. Арестуваш жена му и няколко близки приятели и познати. 9. Почваш да ги мачкаш. 10. Повдигаш още няколко обвинения, едното за наличие на ОПГ - жена и един случаен познат или непознат стигат. 11. Доказваш че всички от ОПГ- то имат телефони. 12 повсдигаш им обвинения. 13.Печелиш на първа и на втора инстанция , възхвалявайки учителя Чайка, светнал те на тези хитрини.
  След 10 години данакъоплатците плащат масрафа..

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 15. 15 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1977 Неутрално

  Има кадри с брутално полицейско насилие. Има ли информация какво е станало с пребитото момче?

 16. 16 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 997 Весело

  Гледам нЕкои др0гаре се размечтали за оставки. Абе др0гаре не разбрахте ли че вашите мурафети веднъж минават? Чакайте сега на коча... дето се клатят да паднат.

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 17. 17 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3546 Неутрално

  Много трудна работа. Независим съд и отчетна прокуратура? Да, би могло, но трябва да се изметат поне половината. Начело с каскета Гешев.

 18. 18 Профил на Драгомир Дончев
  Драгомир Дончев
  Рейтинг: 155 Неутрално

  Много трудна работа. Независим съд и отчетна прокуратура? Да, би могло, но трябва да се изметат поне половината. Начело с каскета Гешев.
  —цитат от коментар 17 на Vlado Nikolov


  Нищо трудно няма. Няма да се уморя да цитирам Исландия - скромна държавица с около 300 000 души население. Страната им беше тотално унищожена след Световната финансова криза 2008 от корумпирани политици и банкери. Но исландците запретнаха ръкави, организирана референдум за конституционна реформа - изцяло онлайн между другото и по предложения на обикновени хора, не на Христо Ивановци, Радан Къневци, Мая Манолова, Корнелия Нинова и прочее безалкохолни.
  И си оправиха държавата! Че и футбола им стана на световно равнище. Ето, четете ако не вярвате:

  https://www.bnr.bg/post/100751041/koi-e-tainiat-shifar-na-islandcite-koito-napravi-uspeshen-ne-samo-futbola-im-no-i-referenduma-s-koito-promeniha-osnovnia-si-zakon

 19. 19 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2230 Неутрално

  До коментар [#12] от "spiegel":

  Всичко това трябва да започне с пълна лустрация на всички власти и пълна ревизия на всичко заграбено от тези дето бяха назначени по управленските постове на държавата ,пълна конфискация по този закон ,който те внесоха и прилагат успешно в момента спрямо инакомислещите .

 20. 20 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3559 Весело

  От тук нататък зависи дали натиска от хората за промяна се запазва или не ! Ако се запазва, ОПГ-то ще отстъпи, ако не - банкянлията ще почне да громи мафията, както го прави вече повече от 10 години....

 21. 21 Профил на Jordan J
  Jordan J
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Написаното в материала е логично, но в голяма степен е само козметика, тъй като отново няма да има никакви гаранции за независимост на Съда и ефективност и отговорност на Прокуратурата. Ще трябват още 30 години да се вайкаме и да се чудим коя мафия дерибейства над обществото .
  Нищо няма да се промени, докато принципно не се реформират основните структури.
  Прокуратурата трябва да бъде извадена от Съдебната власт, където не и е мястото.
  Сегашният модел на прокуратурата , останал от болшевишко време, категорично трябва да бъде прекратен и да се създаде изцяло нова съвременна институция в рамките на Изпълнителната власт.
  Точно затова е необходима Нова Конституция , гарантираща действителна независимост на трите вида власт!

 22. 22 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 543 Неутрално

  Христо Иванов запали огъня!
  Нито Маноловката, нито Румен Петков, нито Корнелия имаха смелостта да го направят. Но веднага наскачаха около огъня да се топлят. Христо някак си остана в тъмното. Тъжен филм е "Петко войвода".
  А оня дръндарски черкезки циганин се скри като истински плъх, очевидно замислил поредното си пъклено дело. Щял да покаже, КОЙ контролира етническия мир за да се представи като спасителят на България. Неговото послушно мекере от Банкя веднага го предсави като жертва на снайпер, с което доказа, че цирка с пищовчето на една от тъпите му конференции е нагласена работа. Сета ще провокират на Росенец етнически сблъсък? Това заслужава доживотен затвор на цялата хунта. Хора, бъдете умни. Знайте, че срещу вас са най-отровните змии.
  Всички Българи трябва да сме единни. Но пазете се от тези, които искат да яхнат гребена на вълната на недоволството. Очевидно пак са същите.

 23. 23 Профил на balkantourist
  balkantourist
  Рейтинг: 709 Неутрално

  До коментар [#1] от "ljg3364O625":

  Др.Радев подава оставка в 7:55.

 24. 24 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3953 Неутрално

  До коментар [#18] от "Драгомир Дончев":


  Браво Дончев, този път си на топ ниво!

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 25. 25 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2590 Неутрално

  До коментар [#12] от "spiegel":

  Трябва “институциите” на превзетата държава, превърнати в обслужващ персонал и публичен дом на Сарая, да бъдат закрити и конституирани наново.

  Нека вчерашният “Каскети петък” бъде сигнал за прочистване на блатото.

  Дано днес се мине без кървави сблъсъци на Росенец, защото четох, че кметът на Гърмен бил събрал башибозук да зашитава “почетния”.

  Така или иначе, режимът е морално мъртъв.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 26. 26 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2590 Неутрално

  До коментар [#22] от "Анти Шишковци":

  “Христо Иванов запали огъня!
  Нито Маноловката, нито Румен Петков, нито Корнелия имаха смелостта да го направят. Но веднага наскачаха около огъня да се топлят. Христо някак си остана в тъмното. Тъжен филм е "Петко войвода"...”

  Страхотно силни думи!!!

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 27. 27 Профил на balkan_panda
  balkan_panda
  Рейтинг: 134 Неутрално

  Ето им опорните точки на брифингите по едно и също време:
  "Не бяха политически репресии действията на прокуратурата, когато министър бе изведен от Министерството на околната среда и водите и беше задържан под стража. Но сега, когато се касае за служителите на Радев, това е репресия", посочи Гешев.
  „Питам, когато прокуратурата влиза в сградата на МС и ги извлича един по един министри и зам.-министри, ние дума казали ли сме? Аз научавам от медиите и гледам министъра ми с белезници в ареста месеци наред. Видях в БОП-а как ги наредиха по земята и веднага поисках оставките на тези ръководители. Каква е разликата между министрите, кметовете и съветниците на президента?”, попита Борисов.

 28. 28 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 867 Неутрално

  Прокуратурата и следствието имат толкова място в съдебната власт колкото адвокатурата и обвиняемите. А за измислицата ВСС просто нямам думи ...

 29. 29 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3685 Неутрално

  До коментар [#22] от "Анти Шишковци":

  Христо Иванов запали огъня!
  =======
  За всеки огън си има пожарникари.....
  Понякога дори само една....две кофи вода са достатъчни....

  Bukalemun
 30. 30 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2590 Неутрално

  До коментар [#15] от "spiegel":

  “Има кадри с брутално полицейско насилие. Има ли информация какво е станало с пребитото момче?”

  Много се надявам да е живо. Родителите му трябва да намерят начин да вдигнат максимален шум около побоя, включително алармирайки европейските институции за полицейския произвол в България.

  Надявам се също извергите, които са го били С БЕЛЕЗНИЦИ НА РЪЦЕТЕ, да си получат заслуженото. Този път народът няма да търпи да бъдат укрити от продажните си началници, тихомълком повишени и пенсионирани с 20 заплати.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 31. 31 Профил на БСП създаде Пеевски ГЕРБ го нахрани
  БСП създаде Пеевски ГЕРБ го нахрани
  Рейтинг: 886 Неутрално

  честно казано не мисля, че позиция на главен прокурор е необходима в този му вид, това е някаква соц отживелица, която трябва да се махне от съдебната система

  РЕФОРМИРАНЕ НА ПРОКУРАТУРАТА ВЕДНАГА
 32. 32 Профил на The Rock
  The Rock
  Рейтинг: 93 Неутрално

  Аз бих наблегнал на финансовата мотивация и отговорност на прокурорите.
  Просто да се запише текст в закон:
  Прокурорите набюдавали събирането на доказателствата и изготвили обвинителният акт по дело, което е обжалвано пред европейския съд и е довело до осъдителна присъда за Българската държава носят солидарна материална отговорнтос в размер на наложената глоба.
  .......
  Смятам че ако прокурорите почнат да плащат от джоба си глобите наложени от европейските съдилища ще бъдат много по-внимателни в работата си.
  Иначе на тях не им пука какво се случва защото за техните некомпетентни действия плащаме всичмки данъкоплатци, а освен това им плащаме и заплатите.
  Получава се като прословутия данък "диш хакъ" по време на турското владичество.

 33. 33 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 3019 Неутрално

  Българи, вставайте на протести. Вижте, дори в напълно поробена Русия хората излязоха на много хиляди митинги в защита на арестувания от Путин губернатор на Хабаровска територия. Целият Хабаровски край на протестите!
  Скандират - "Путин КРАДЕЦ"!
  https://twitter.com/ZolotorevskiyB/status/1281810330730012672?s=20

  Предаване на живо

  https://youtu.be/R9LYOx1NyUs

  "Чуждестранен агент"
 34. 34 Профил на Любов Шейсе
  Любов Шейсе
  Рейтинг: 40 Неутрално

  ИПИ- Сега на къде сме?

  Вие специално сте в посока пазара на труда.

  Редакция промотирала издигната бесилка на протест ме обвини в писане на коментари "призоваващи към насилие" когато слет това попитах "ще бесим ли?". Лъжите помагат ли?
 35. 35 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2551 Неутрално

  До коментар [#25] от "Norman Granz":

  Както се очакваше,снощният пуч на пРезидента и руската пета колона не успя.Вместо това,България получи поредното признание за усилията си по пътя на евроинтеграцията-покана за "чакалнята".Българите ясно показаха,че няма да позволят на групичка безродници,да ги хвърлят отново в обятията на руския мечок.Спете спокойно деца.

 36. 36 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2590 Неутрално

  Илиян Василев:

  ДОБРО УТРО И СТАВАЙТЕ! ИМАМЕ НЕДОВЪРШЕНА РАБОТА.
  https://mobile.frognews.bg/article/199399/

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 37. 37 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2590 Неутрално

  ГЕРБ влезе в Еврозоната:
  https://www.segabg.com/touche/tush-07-10-2020
  😁😁😁😁😎

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 38. 38 Профил на The Rock
  The Rock
  Рейтинг: 93 Неутрално

  Щом комунистическата прокурорска отрепка Васил Мръчков е съветник на Гешев е ясно накъде върви България!

 39. 39 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2580 Неутрално

  ===Към независим съд и отчетна прокуратура==== ...... И закриване на тея измислени "спец. съдилища" "спец.прокуратури" и всякакви хибридни структури от тип "народен съд".........

 40. 40 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2590 Неутрално

  До коментар [#38] от "The Rock":

  “Щом комунистическата прокурорска отрепка Васил Мръчков е съветник на Гешев...”

  ... а путинският мракобес Чайка е неговият учител... ☠️

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 41. 41 Профил на The Rock
  The Rock
  Рейтинг: 93 Неутрално

  Хайде де е хаирлия!
  След Хашим Тачи и Бойко Борисов!

 42. 42 Профил на The Rock
  The Rock
  Рейтинг: 93 Неутрално

  Балканските грабливи птици наедряха за европейски отстрел
  Обвинението срещу Хашим Тачи ще покаже каква решителност имат европейските лидери да се отърсят от приятелството на лица с тъмно минало
  https://www.segabg.com/category-observer/balkanskite-grablivi-ptici-naedryaha-za-evropeyski-otstrel

 43. 43 Профил на The Rock
  The Rock
  Рейтинг: 93 Неутрално

  До коментар [#30] от "Norman Granz":

  Да не стане като в Сирия?

 44. 44 Профил на The Rock
  The Rock
  Рейтинг: 93 Неутрално

  А Горнобанската танкова бригада съществува ли още?

 45. 45 Профил на acarid
  acarid
  Рейтинг: 585 Неутрално

  Тези всичките - съдии, прокурори, в едно с цялия ги обслужващ персонал, защо получават тройно по-голяма заплата по закон? По заслуги ли?
  Ако аз следващия месец изработя +100лв. отгоре, те ще си раздадат +300!
  Докога???

 46. 46 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 828 Неутрално

  Слабо. Полумерките задълбочават кризата. Трябва като през 1997 г. Тогава проблем който опря до кокала беше финансовата стабилност. Хората изгубиха парите си и тръгнаха на щурм срещу банковата система и политическата класа ( назначената) която я беше конструирала и безнаказано си приватизираше парите на обществото ( но прекалиха). Единственото правилно решение беше крайното -Валутен борд и то въпреки нежеланието на политиците бе взето, защото бяха изправени до стената. За наше щастие тия който направиха тая клептократска Конституция не се сетиха да вкарат в нея и текст за лева-неговата независимост и самостоятелност. Все пак не можеха да са специалисти по всичко. Те обаче бяха специалисти по прокурори, следователи , съдии и затова се постараха да си гарантират това което виждаме сега. Значи колкото и трудно да е сега ( пандемия, и др. ) единствения изход от тая системно заложена криза е в свикване на Велико Народно Събрание и промяна на Конституцията.

 47. 47 Профил на The Rock
  The Rock
  Рейтинг: 93 Неутрално

  Ако не плюехте всички вкупом по Иван Костов, когато произнесе кой е Доган, сега нямаше всички да станете непотребни!

 48. 48 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6044 Весело

  До коментар [#33] от "putinxujlo":

  "вставайте"? Что такое, дорогой? На Български се пише "ставайте", но не се използва за протести. На протест се излиза, а не се става!

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 49. 49 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3546 Неутрално

  До коментар [#18] от "Драгомир Дончев":

  Вярвам и го знам. В Грузия също разпуснаха полицията и започнаха на чисто(не, че имаше някакъв ефект). Просто реалността у нас е малко по - различна. И от геополитическа гледна точка, и от обикновена. Може би си спомняте казаното от един американски политик преди доста години? "Може да е куче, но е наше куче" - край на цитата.

 50. 50 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2580 Неутрално

  =====....... "най-вероятно", "при анализ на доказателствата няма друг извод освен, че най-вероятно..." ===== по лично убеждение и без
  неоспорими доказателства , Гешев му се искало да вкарва в затвора,...... а адвокатите, щели да бъдат публика.......... Това ли искат и тея в Парламента ???..... Да излязат и да кажат на хората!!!!

 51. 51 Профил на zidar
  zidar
  Рейтинг: 370 Весело

  До коментар [#1] от "ljg3364O625":

  Коя година?

 52. 52 Профил на zidar
  zidar
  Рейтинг: 370 Неутрално

  До коментар [#6] от "Моа Преател Тайпи":

  А там е пълно с камери за сведение така че фантасмагории и "слухове" са за глупците.

 53. 53 Профил на zidar
  zidar
  Рейтинг: 370 Неутрално

  До коментар [#36] от "Norman Granz":

  Ченгето Илиян флагман на тълпите от ОФ!

 54. 54 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2580 Неутрално
 55. 55 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2590 Неутрално

  До коментар [#52] от "zidar":

  "А там е пълно с камери за сведение ..."

  Хехе, и кой има достъп до записите на тези камери? Христо Иванов? Или може би ония, които бият хора с белезници...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 56. 56 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 3019 Любопитно

  До коментар [#48] от "Незнайко в Слънчевия град":

  А всичко друго е наред?:)
  А към израз " Путин – крадец" нямаш оплаквания? :)

  "Чуждестранен агент"
 57. 57 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3119 Неутрално

  До коментар [#36] от "Norman Granz":

  Точно този е обучаван винаги да има недовършена работа.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 59. 59 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2878 Неутрално

  Съдът от кой да е независим? ;)

  Аз искам и двете институции да се отчитат. :)

 60. 60 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3803 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Великият Законодател Не е повелил подробна рецепта.
  Ако и да има множество членове, Конституцията не е.

  Член пети:
  Конституцията е основен и Върховен закон с Непосредствено действие.
  Тя/Той преследва всеки лъжезакон, който би дръзнал да Й/Му противоречи.

  Отдолу (прекалено) нагоре възникнало е... противното

  "След години на мълчаливо съгласие с дефицитите в устройството на
  съдебната власт на показ отново излизат съвсем видимо

  недостатъците на българския конституционен модел

  - липса на гаранции за независимост на съда и пълен политически контрол на
  инак обявената за независима прокуратура"

 61. 61 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 321 Неутрално

  Докато има условия някой, независимо на какъв пост заема в държавната йерархия да не не носи отговорност за действията / без действията си, дотогава ще го има този тумор наречен "съдебна система".
  Как може, някой да съсипе живота на даден човек/хора да не носи никаква отговорност за това.
  Това правова държава ли е?
  Как може присъдата за кражба да е по-тежка от тази за убийство или изнасилване?
  Къде по света го има това?
  Как може някой да причинява щети за милиони Евро, плащания от държавата всяка година за калпави съдебни производства и прокурор ски произвол и да не плати и стотинка за деянията си.
  Само с козметика другари от ИПИ не става.
  Този филм сме го гледали хиляди пъти.
  Грешката не е стохастична. Системата е изцяло сбъркана.

  Common sense !
 62. 62 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3803 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  След Великия обрат в 1941 - когато союзническата агресия на СССР анти Полша и пр.
  се повърна в Велика междусоюзническа отбранителна война,
  Отчествените фронтове беха на почит.

  Интернационаьные, конечно.

  Чак кога СССР падна, роди се пак российски самодържец.
  Нападнати беха интернационалните фронтове.
  Такава атака е в сила сега.

  Не разбра самодържеца:
  с Мир се постига.
  Не може с война

  До коментар [#53] от "zidar":
  До коментар [#36] от "Norman Granz":

  Ченгето Илиян флагман на тълпите от ОФ!

 63. 63 Профил на happystory
  happystory
  Рейтинг: 292 Неутрално

  Философията ни че съдиите и прокурорите трябва да бъдат независими е сгрешена и води до сегашния корумпиран кръг и система която виждаме вече 30 години. В другите развити страни, философията им не е че прокурорите и съдиите трябва да бъдат независими, а че трябва да бъдат ОТЧЕТНИ И ЗАВИСИМИ от някой който носи пряка политическа отговорност за тяхната работа.

  В Англия, Министър Прецедателя избира съдиите на страната, а министъра на правосъдието избира прокурорите. Там ГП няма. Съдиите се отчитат директно на министър прецедеталя, а прокурорите се отчитат на министъра на правосъдието.

  В Австрия, Канцлера избира министър на правосъдието който след това избира съдии и прокурори. ГП няма. Прокурори и съдии се отчитат директно на министъра на правосъдието.

  В Америка, президента избира федералните съдии и прокурори които се отчитат дирекно на него, а щатските съдии и прокурори се избират пряко от хората.

  В Германия, Канцлера назначава министър на правосъдието който избира федералните прокурори, а прзидента избира федералните съдии. Щатските прокурори се избират от министъра на правосъдието на всеки щат.

  Във всяка развита страна системата е такава. Съдиите и прокурорите се избират пряко от 1 или пряко избран човек от народа, или човек избран от човек избран пряко от народа. По този начин, той носи пряка политическа отговорност за работата на прокурорите и съдиите.

  При нас системата е като в страните от 3-тия свят като Индия и Африканските страни. Прокурори избират други прокурори. Съдии избират други съдии. А ГП има неограничена власт да взема дела, преразрепделя дела, и никой не е отчетен към никой.
  Това е абсурдно комична система. Трябва да си реформираме системата по модела на другите развити страни, а не по модела на Русия и Индия.

 64. 64 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 3073 Неутрално

  Добър анализ, но първо властта трябва да бъде сменена, за да започнат реформите

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 65. 65 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2580 Неутрално

  Разбира се, че "отчетна прокуратура" е нужна......Гешев от колко човека е избран, една шепа ВСС...... И как си позволява, да говори какво искали хората....и как го разбра?..... Наглост !!!

 66. 66 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8236 Неутрално

  В нормалните държави, съдът стои на върха, а тука гл. прокурор.

 67. 67 Профил на gooodnight
  gooodnight
  Рейтинг: 288 Неутрално

  А Конституционния съд какво ще го правим, като е "пробит", обрасъл в интереси, отсъжда абсолютно противоконституционни решения, и силно политически пристрастен? Действащия състав издава решения, които не съответстват на на нито един български и европейски документи!

 68. 68 Профил на Jordan J
  Jordan J
  Рейтинг: 488 Неутрално

  А Конституционния съд какво ще го правим, като е "пробит", обрасъл в интереси, отсъжда абсолютно противоконституционни решения, и силно политически пристрастен? Действащия състав издава решения, които не съответстват на на нито един български и европейски документи!
  —цитат от коментар 67 на gooodnight

  Затова трябва Велико Народно Събрание, което да приеме Нова Конституция с генерален ремонт на всички структури в трите вида власт. Рестарт на държавата. След 45 години тотален погром, загубихме още 30 години, за да могат наследниците на престъпните комунисти да се донаместят във властта и парите.
  Иначе ще си чешем езиците докато сме живи и още десетилетия държавата ще тъпче на едно място, а нови хиляди умни и работливи момичета и момчета съвсем оправдано ще напуснат България

 69. 69 Профил на bababata
  bababata
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Предложенията са логични, но липсва най-важното – как да се осигури по-голяма отчетност на главния прокурор.

  Акцентът на ИПИ е върху въвеждането на процедури за отстраняване на главния прокурор в случай на извършено от него престъпление или уронване престижа на съдебната власт, но такива случаи са редки и трудно доказуеми. Какво правим през останалото време?

  Решението е едно: избиране на главния прокурор чрез директен общонационален вот, подобен на президентския. Отчетността се извършва от гражданите. На всеки 4 години.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK