По конституция прокурорите са независими, по закон - подчинени на главния

Необходимо е сезиране на Конституционния съд с искане за тълкуване на заложения в конституцията модел на устройство на прокуратурата.

© Велко Ангелов

Необходимо е сезиране на Конституционния съд с искане за тълкуване на заложения в конституцията модел на устройство на прокуратурата.Коментарът е от блога на Count Zero и "Дневник" знае самоличността на човека зад псевдонима, както и че той е с юридическо образование. Заглавието е на "Дневник". Текстът открива противоречие между конституцията и Закона за съдебната власт относно независимостта на прокурорите и единоначалието и подчинеността в прокуратурата. Според автора има възможност законът да изкривява замисъла на законодателя в основния закон, като подчинява всички прокурори на главния прокурор.


Публикация на Count Zero от 2015 г. обърна внимание на поне един от мотивите в България много хора да не докладват за корупция. Става дума за сравнение с интернет страницата на Криминалната полиция в Берлин, където подаването на сигнал и общуването с полицията става при пълна анонимност на изпращача, включително изтриване на IP адреса. В България съгласно чл. 209 от НПК съобщението за извършено престъпление трябва да съдържа данни за лицето, от което изхожда. Анонимните съобщения не са законен повод за започване на разследване.


Съпоставката между конституционната и законовата уредба на устройството на Прокуратурата в България не е била предмет на голям брой теоретични изследвания и може да бъде открита предимно в постановените през годините решения на Конституционния съд. Разсъжденията и постановките в тях обаче са предпоставени от конкретиката на зададените към съда въпроси. Вероятно това е и една от причините за липсата на достатъчно конструктивни предложения относно реформирането на тази система от органи на съдебната власт или наличието на твърде крайни мнения.
Този материал не бива да се разглежда нито като "про", нито като "контра" спрямо множеството инициативи за бъдещата законодателна реформа на уредбата на прокурорската институция, а по-скоро


има за цел да очертае някои сякаш незабелязани неясноти и противоречия в настоящата нормативна уредба


със заложените от Великото Народно събрание в новата конституция идеи и философия, касаещи задачите и организацията на прокуратурата в демократична България.


Съгласно действащия Закон за съдебната власт Прокуратурата на Република България (ПРБ) е юридическо лице със седалище София, а структурата и е в съответствие с тази на съдилищата. Съгласно разпоредбата на чл. 136 ал. 3 от отменения ЗСВ Прокуратурата е единна и централизирана, а всички прокурори и следователи са подчинени на главния прокурор. Всеки прокурор беше подчинен на съответния по-горестоящ по длъжност, а всички прокурори и следователи са подчинени на административния ръководител на съответната прокуратура.


Съгласно същата разпоредба на действащия към момента ЗСВ Прокуратурата на Република България е единна, като прокурорите и следователите се ръководят от административните ръководители на съответната прокуратура. При упражняване на функциите си по ал. 3 всеки административен ръководител е подчинен на главния прокурор и на по-горестоящите от него административни ръководители. На практика, чрез подчиняването на прокурорите на административните ръководители на отделните прокуратури, те отново се оказват вкупом подчинени на главния прокурор. Така


прокуратурата продължава да бъде не само единна, но и централизирана,


независимо от отпадане на последната дума в текста на чл. 136 от ЗСВ.


Както всеки нормативен акт, така и конституцията подлежи най-напред на езиково (лексикално) тълкуване, за да бъде изяснен смисъла на вложените в нея понятия. Още този вид анализ поражда и първия подлежащ на изясняване спорен въпрос: Дали с употребеното в uонституцията понятие "mрокуратура" конституционният законодател е имал предвид регламентирания понастоящем единен и централизиран държавен апарат или е вложил в него обобщаващо всички прокурорски органи название?


Основание за изразеното съмнение поражда например терминът "адвокатура", използван в чл. 134 от КРБ. Никога не е било поставяно под съмнение, че това понятие обозначава съвкупността от всички адвокати на територията на страната, организирани в адвокатски колегии. Както по отношение на прокуратурата, така и за адвокатурата конституцията предвижда в чл. 134, че нейната организация и редът за дейността й се уреждат със закон. Това е Законът за адвокатурата, в който е предвидено, че адвокатите членуват в адвокатски колегии, провеждат общо събрание и избират Висш адвокатски съвет, но самата адвокатура не е единен орган, нито юридическо лице, а самостоятелни юридически лица са адвокатските колегии и Висшият адвокатски съвет.


Следователно употребеният в КРБ термин прокуратура сам по себе си


не е достатъчен, за да бъде направен извод, че чрез употребата му конституционният законодател има предвид единен и неделим орган


на съдебната власт.


В чл. 126 ал. 1 от КРБ е посочено, че структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата. В решение № 2 от 7 февруари 2017 г. по конституционно дело № 13/2016 г. КС е разяснил, че изискването на чл. 126, ал.1 от Конституцията структурата на прокуратурата да е в съответствие с тази на съдилищата означава задължително създаване на прокуратури, съответстващи по вид и степен на изброените в чл. 119, ал. 1 от Конституцията съдилища. От използваната от Конституционния съд терминология е видно, че и той използва понятието прокуратура, за да обозначи отделните териториални и съответстващи на съдилищата организационни единици на тази отделна система от съдебната власт.


Съгласно чл. 126 ал. 2 от КРБ главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори и следователи. Буквалният прочит на правомощията на главния прокурор, произтичащи от този конституционен текст, също


не дава основание за законодателно създаване на единна и централизирана структура на прокуратурата,


тъй като в случая се касае за функционални, а не за организационни правомощия. Това означава, че ЗСВ, НПК и други закони следва да уредят начина и процедурите, по които се упражняват правомощията на главния прокурор, като конкретизират действията, които той може да извършва и актовете, които може да издава, за да реализира поставените пред него задачи.


От цитирания конституционен текст обаче не следват директно възможност и задължение за обикновеното Народно събрание да изгради Прокуратурата на Република България на субординационен принцип, подобно например на орган на изпълнителната власт, тъй като такава организация ще влезе в противоречие със заложените в КРБ принципи за устройство и работа на органите на съдебната власт, като независимост, произнасяне по вътрешно убеждение и съблюдаване на принципа на законността. А отново следва изрично да се подчертае, че конституцията предвижда законовата уредба на органите на съдебната власт да бъде изградена на едни и същи принципи.


Текстът на чл. 136 ал. 5 от ЗСВ почти дословно преповтаря конституционната разпоредба на чл. 126 ал. 2, а чл. 138 от ЗСВ възлага на главния прокурор конкретни правомощия, сред които особено значение имат разпоредбите на т. 1 и т. 2, а именно: Да ръководи и представлява прокуратурата, както и да организира дейността на Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, Националната следствена служба и на административните ръководители в прокуратурата.


Налице е колизия между тези основни, същностни правомощия на главния прокурор и конституционните текстове


по следните съображения:


Правомощието на главния прокурор да ръководи и представлява прокуратурата е следствие от погрешното интерпретиране на текста на чл. 126 ал. 2 от конституцията в Закона за съдебната власт. Съгласно основния закон главният прокурор осъществява методическо ръководство и надзор за законност над прокурорите. Терминът методическо ръководство следва да се противопостави на термина оперативно (функционално) ръководство. Последното би се изразявало във формално или неформално ръководство на прякото изпълнение на прокурорските задължения по конкретни дела, изразено в даване на отчет за свършената работа и получаване на устни или писмени указания и инструкции за бъдещи действия.


Значението на думата методика е съвкупност от методи за обучение в нещо, за практическото извършване на някоя дейност. Тоест конституционният законодател възлага на главния прокурор издаването на общи указания и инструкции, които да спомагат за уеднаквяване на прокурорската практика и да бъдат в полза при осъществяване на прокурорските функции.


Тези указания и инструкции не могат да бъдат по конкретни дела


и затова главният прокурор не може и не следва да има правомощия по оперативното ръководство на работата на прокурорите и отделните прокуратури. Така и в решение № 11/23.07.2020 г. по к.д. № 15/2019 г. на КС се подчертава, че по предмет и обхват методическите указания могат да са много различни, но се характеризират с общи белези: отнасят се за неограничен кръг от случаи; задължителни са за всички прокурори; имат трайно, нееднократно действие и нямат за предмет конкретно производство, конкретен прокурор, конкретен акт или конкретно прокурорско действие.


За всички методически указания, издадени от главния прокурор в изпълнение на правомощието му по чл. 126, ал. 2 от конституцията, независимо от техния предмет и характер, важи изискването за спазване на принципа на правовата държава - да са в пълно съответствие с конституцията и действащите закони. Конституционният съд добавя към посоченото и изискването осъществяването на правомощията на главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията да са съобразени и с функционалната независимост, предоставена на прокурорите, съгласно чл. 117, ал. 2 от основния закон, по силата на която в тяхната дейност те се подчиняват само на закона.


Според Конституционния съд този конституционен императив означава, че когато прокурорите осъществяват дейност от посочените в чл. 127 от конституцията,


надзорът за законност, упражняван от главния прокурор, е само за правилното приложение на материалния и процесуалния закон


при решаване на въпросите по конкретно наказателно производство.


Извън обхвата на надзора за законност, осъществяван от главния прокурор, остава онази страна на прокурорската дейност по чл. 127 от конституцията, която се основава единствено на свободно формиране на вътрешното убеждение на прокурора, изградено на основата на преценка на достоверността на законосъобразно допуснати, събрани и проверени доказателствени материали, въз основа на която прави фактическите си констатации и изводи по въпросите, включени в предмета на доказване.


Изложеното налага извода, че изразът "надзор за законност" по чл. 126, ал. 2 от конституцията изразява същността му и служи като ограничител на правомощието на главния прокурор по отношение на прокурорската дейност по чл. 127 от конституцията, подчертавайки по този начин значимостта на функционалната независимост на прокурорите.


Заключението от цитираните по-горе безспорно правилни и задължителни тълкувания на Конституционния съд е, че главният прокурор (респ. прокурорите от по-горестоящите прокуратури) е оправомощен да осъществява


надзор за законност само върху постановени от прокурорите правни актове, върху които не е упражнен съдебен контрол.


Това не би могло и да бъде иначе, тъй като само при наличието на писмен прокурорски акт е спазен принципа на законнността, изискващ и мотивиране на актовете на органите на съдебната власт.


Тук следва да се отбележи обаче, че по-горестоящите съдилища също осъществяват контрол за законност върху актовете на долустоящите, а съдилищата осъществяват контрол за законност и върху административните актове. Осъществяването на този контрол не е основание системата на съдилищата да бъде изградена на субординационен принцип.


Напротив, ЗСВ постановява, че всеки един съд е самостоятелно юридическо лице, което се представлява от своя административен ръководител, има собствен бюджет, а съдиите от него участват в общи събрания. Съгласно чл. 80 и сл. от ЗСВ председателят на районния съд (а и на всеки друг съд) осъществява само общо организационно и административно ръководство на районния съд, като представлява съда като юридическо лице и орган на съдебната власт; организира работата на съдиите и съдебните заседатели; свиква и ръководи общото събрание на съда; предлага на общото събрание разпределението на съдиите по отделения, когато има такива; назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби и др.


От горното следва логичното заключение, че за да бъде структурата на прокуратурите в съответствие с тази на съдилищата,


би следвало и всяка отделна прокуратура да е самостоятелно юридическо лице,


която да има свой административен ръководител, а магистратите в нея да могат да провеждат общи събрания, на които да се вземат същите решения, които вземат съдиите.


Основание за този извод се открива отново в лексикалния анализ на думата съответствие, което означава съотношение на еднаквост, равенство. В контекста на разглеждания случай конституционното изискване за изграждане системата на Прокуратурата в съответствие с тази на съдилищата означава изискване за равнопоставеност в статута на съответните прокуратури и съдилища, по описания по-горе начин.


В решение № 2 от 7 февруари 2017 г. по конституционно дело № 13/2016 г. Конституционният съд пояснява, че изискването на чл. 126, ал. 1 от конституцията структурата на прокуратурата да е в съответствие с тази на съдилищата означава задължително създаване на прокуратури, съответстващи по вид и степен на изброените в чл.119, ал.1 от Конституцията съдилища. Цитираното становище на КС няма за цел да разглежда статута на отделните прокуратури и доколко включването им в състава на


единното юридическо лице Прокуратура на Република България нарушава конституционното изискване


за съответност (в смисъл на еднаквост) на структурата на съдилищата и прокуратурите. Затова и този въпрос остава дискусионен.


За да бъде изградената към един съд прокуратура, съответна на същия по вид, и за да бъде съответстващ му по степен орган на съдебната власт, тя би следвало да бъде със сходни на съответния й съд статут и структура. Сега съществуващата нормативна уредба обаче не изравнява статута на съответните по степен съдилища и прокуратури, като за илюстрация може да бъде приведен следния пример: Статутът на Прокуратурата на Република България като юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни средства е същият като на един съд, в който работят само двама-трима съдии, като например съдилищата в Дряново, Никопол, Елена и др. Трудно би могла да бъде открита конституционно или законово обоснована логика на Софийската районна и Специализираната прокуратури или на Националната следствена служба да не бъде предоставен същия статут, който имат всеки един обикновен първоинстанционен съд и неговият административен ръководител.


Съществуването на изтъкнатото противоречие се подкрепя и от застъпеното в решение № 8 от 01.09.2005 г. по к. д. № 7/2005 г. на КС становище, според което "чл. 126, ал. 2 от конституцията определя самостоятелно функции на главния прокурор, извеждайки го по този начин като едноличен орган в отклонение от структурата на съдилищата." Това подчертаване на обособеността на главния прокурор като едноличен орган служи за разграничаването му не само от съдилищата, но и от отделните звена на прокуратурата, за които е невъзможно да бъде отречено, че са отделни органи на съдебната власт, с конкретни и различаващи се от тези на главния прокурор правомощия, разписани в различни нормативни актове.


Буди недоумение защо законодателят е предоставил на главния прокурор правомощието да организира


работата на административните ръководители на прокуратури, а не е разписал в ЗСВ конкретните им правомощия, по подобие на тези на председателите на съдилища. Чрез възлагането на ръководителите на прокуратури ръководенето на съответните прокуратури и подчиняването на тези ръководители пряко на главния прокурор, е постигнат краен ефект, който е равнозначен на същото подчиняване на всички прокурори на главния прокурор, което съществуваше и при старата уредба. Именно поради посочената законова празнота за главния прокурор остава задължението да създава правила за административните ръководители на прокуратури, които не са публично достояние, въпреки че по същността си представляват нормативни актове.


Невъзможността на обществеността да се запознае с тях създава понякога неверни представи за дейността на прокуратурата, които от една страна вредят на имиджа й и водят до неправилни очаквания, свързани с възможностите на съответните прокуратури, а от друга страна - позволяват на главния прокурор да ръководи дейността на всички прокуратури в страната по целесъобразност. Упражняването на това правомощие предполага възлагането на конкретни задачи на административните ръководители и отчитането на изпълнението им пред него, което, ако се упражнява превратно, може съществено да се отклони от конституционните функции на главния прокурор по упражняване на надзор за законност и методическо ръководство.


Този законодателен подход няма нищо общо с правомощията на административните ръководители на съдилищата, а няма нищо общо и с правомощията на главния прокурор, произтичащи от текстовете на конституцията. Това правомощие би следвало да е част от функциите на Прокурорската колегия на ВСС, която като колективен орган може да подложи на обсъждане и гласуване определени разпоредби, приемани в момента от едноличен орган.


Ако становището за


противоречие между конституционната и законовата уредба на статута на отделните прокуратури


бъде възприето, то от него ще следва противоконституционността на разпоредбата на чл. 138 т. 2 от ЗСВ, съгласно която Главният прокурор организира дейността на Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, Националната следствена служба и на административните ръководители в прокуратурата. И това е така, защото изброените служби са отделни органи на съдебната власт.


Първите две от тях са изградени към съответните съдилища и за тях важи вече казаното по-горе, т.е. те следва да са самостоятелни юридически лица и да имат административни ръководители, които да се избират в съответствие с правилата за избор на останалите административни ръководители в системата, а именно - чрез конкурс, проведен от Прокурорската колегия във ВСС. И тъй като ВКП и ВАП не са изградени по подобие на останалите структури на съдебната власт, а правомощията по ръководенето им са предоставени директно на Главния прокурор, (който от своя страна е делегирал част от тях на свои заместници), то може да се твърди, че подобно устройство на най-висшите органи на прокуратурата противоречи на конституцията.


В тази връзка следва да се допълни, че въпреки прекия избор на ръководител на НСлС от ВСС, Законът за съдебната власт не му предоставя правомощията, които предоставя на останалите административни ръководители в системата на съдебната власт.


Законът за съдебната власт не подчинява съдиите на председателите на съдилища, нито съдилищата - на ВКС и на ВАС,


но подчинява прокурорите на ръководителите на съответните прокуратури, а по този начин подчинява всички прокурори на главния прокурор.


Тази съществуваща нормативна уредба накърнява конституционния статут на отделните прокуратури и работещите в тях магистрати, създавайки обективна пречка за прогласената в чл. 117 ал. 2 изр. 2-ро от конституцията независимост при упражняване на правомощията им.


След като ПРБ е в системата на съдебната власт, нейното устройство и функции би трябвало да бъдат регламентирани по същия начин и в същата степен, по който са регламентирани и тези на съдилищата. Това, че не са, вероятно произтича от факта, че положените от конституционния законодател нормативни основи не са достатъчно ясни, подробни и недвусмислени.


Така например депутатът от ВНС адвокат Петър Обретенов твърди, че чл. 126 ал. 1 от КРБ отразява концепцията на Koмиcиятa зa изpaбoтвaнe нa пpoeĸт зa Koнcтитyция нa Бългapия, имаща за цел пpoĸypaтypa, която е aтaшиpaнa ĸъм cъдилищaтa, бeз oтнoшeниe нa cyбopдинaция мeждy paзличнитe й нивa, т.е. обратно на възприетия модел във всички закони за съдебната власт до момента. ("Петър Обретенов: Великото Народно събрание прие модел за прокуратурата, различен от действащия - интервю, публикувано на 20.12.2019 г. в defakto.bg).


Независимо от посочената неяснота,


трудно биха могли да бъдат приведени доказателства, че съществува конституционно основание за регламентираното в ЗСВ субординационно подчинение


на административните ръководители на прокуратури на главния прокурор, а чрез тях - и на всички останали прокурори.


Изложените аргументи налагат извод за необходимостта от ново сезиране на Конституционния съд с искане за тълкуване на заложения в Конституцията модел на устройство на Прокуратурата на Република България и евентуално за обявяване на противоконституционността на разпоредбите на чл. 136 ал. 1 изр. 1-во, чл. 136 ал. 3, чл. 137 и чл. 138 т. 1 и т. 2 от ЗСВ, както и за необходимост от внасяне на допълнения и изменения в ЗСВ, касаещи статута на отделните прокуратури и работещите в тях прокурори, с ясно разписано устройство, съответстващо на това на съдилищата и ясни правила, гарантиращи независимостта на прокурорите.


При това следва да се държи сметка, че "всяка структура се изгражда, за да създаде необходимите условия и предпоставки за осъществяване на специфичните задачи на определен държавен орган" (решение № 8 от 01.09.2005 г. по к. д. № 7/2005 г. на КС). В този смисъл, съществуването на единна и централизирана прокуратура, подчинена на главния прокурор, натоварва тази длъжност с отговорността за всички успехи и неуспехи на подчинените му звена и магистрати.


Затова при изменението на нормативната уредба следва да бъде потърсен отговор на въпроса възможно ли е едноличен орган да упражнява контрол и да носи отговорност за дейността на всички действащи в страната прокуратури при наличието на конституционно гарантирана независимост на работещите в тях магистрати.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (34)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5117 Неутрално

  Изградена по порочния съветски модел, който се запази след 89та и се утвърди в последните години.
  Кой има полза от това положение и за кого е бухалка.
  Интересното обаче е КОЙ държи и насочва тази бухалка !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2822 Неутрално

  Например, нямаме "главен съдия" и "главен адвокат". И да има някакви такива, те са административни ръководители, а не началници на другите. Освен това, Дани щеше да работи за някакъв специален прокурор, който (уж) щеше да разследва главния. Вместо това, ще пише конституция.
  Откачена работа.

  *ПКП-Проста кърджалийска путка-неформално любезно обръщение на мин. председателя към председателя на Нар. събрание
 3. 3 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 663 Разстроено

  Разумен, обмислен, прецизен анализ. Не съм юрист, но дори аз мога да видя, че става дума за истински професионалист.
  И е много, много тъжно че този прокурор трябва да публикува анализа си като "анонимен". Дори само това вече е диагноза за днешната прокуратура като институция.

 4. 4 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 663 Разстроено

  п.с. "акузатор" значи обвинител, прокурор

 5. 5 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1811 Неутрално

  Защо ли чак сега нЕкои ги "стегна чепикът "? Да не би да са скрили нещо вътре ?

 6. 6 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 1132 Неутрално

  Конституцията на България така или иначе си е социалистическа, не виждам защо се пънат да я преправят. Дали ще дадат повече власт на едната мафия или на другата какво е значението? Ще свикат нарондо събрание ще изплющят една недомислица пак и кой пак ще плаща? Народа на който все повече права са му отнети.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 7. 7 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5019 Неутрално

  По брой

  МИЛИЦИОНЕРИ
  ПРОКУРОРИ
  Прокурорска Администрация
  ЧАНТАДЖИИ в МИЛИЦИЯТА

  България е НА ПЪРВО МЯСТО в Европа а може би и в Света

  В сравнение с годините преди 1989 ПРОКУРОРИТЕ и ПРОКУРОРСКАТА

  АДМИНИСТРАЦИЯ са се увеличили близо 4-5 пъти

  4-5 пъти ПОВЕЧЕ СКЪПОПЛАТЕНИ ХРАНТУТНИЦИ на БЮДЖЕТА

  обслужват ПОРЕДНИЯ ГЕШЕВТ на Трона

  Най-напред трябва ДА СЕ НАМАЛЯТ КАТО БРОЙКА

  ДА СЕ ЛУСТРИРА и ИЗЧИСТИ ПРОКУРАТУРАТА и Администрацията й

  от ДОСЕГАШНИТЕ МИЛИЦИОНЕРИ и КОРУМПЕТА

  и ДА СЕ ЗАМЕНЯТ корумпетата и випускниците на МИЛИЦИОНЕРСКИТЕ

  УЧИЛИЩА с РАБОТЕЩИ и ПОЧТЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

 8. 8 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 3824 Весело

  А в реалността на Главният изпълнител......

 9. 9 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3840 Неутрално

  UNITED THE UNION

  Неграмотно заглавие ,"връх на айсберг" текст
  с доводи немалко разумни, но с преобладаваща каша.

  "По конституция прокурорите са независими,
  по закон - подчинени на главния"

  Първо: демонстрация на лингвистична, логическа и правна неграмотност
  против Върховен Закон Конституция.

  Лъжливто внушение, че Конституцията не е закон.

  Закон е, Върховен, изрично казано, в Чл. 5.
  Изрично, пак там, с Непосредствено действие.
  Изрично: Не допуска закони каквито да Й/Му противоречат.

  Освен това е Основен Закон:
  Най-стабилен и Непроменлив.
  Над хрумки и заменки.
  Отразява Хилядолетен Световен опит.

  Ясно е: който и да е закон даден от обикновен законодател обикновено Народно събрание е подзакон на Първия Върховен Основен Закон с Непосредствено действие
  Не допускащ възражения (противоречащи подзакони).
  Подзакон е на Закона Еталон законно Незаобиколим Конституцията.

  Конституцията е Единствен Връх на законова йерархия и
  Котекст Първи за разбиране тълкуване оценка на който и да е подзакон.

  На практика анализът "започва" и скача тук-там от еднd подзаконава норма на друга.

  Не успява да тръгне, започне и свърши.
  Защото "прескача" законно Незаобиколим Връх на Законова Йерархия.

  В частност:
  Член Първи от Глава шеста на КРБ за Съдебната власт.

  Тоест: КРБ Чл. 117.
  Що е държавна съдебна власт,
  Какво й е предназначението (защита на законни права, чии),
  Какви длъжности включва и в каква последователност,
  Някои ограничения за съдебна власт под Закон,
  Тежести при съдебни производства, и др.

  Въобще, "анализатори" не са се научили или не се наканили
  да почнат да съобразяват Top-down:

  от Върха КРБ, последователно, надолу.

  Вместо това, врътка там/врът насам, с извинение, Bottum-up!
  Факт.
  Отчайващо (без)Срамен!

 10. 10 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2359 Весело

  Не е основният проблем "конституция" ... а когато я четат поръчкови "корумпета" и некадърници .... И не е "конституцията" тази която създава ежедневните малоумни казуси и дивотии, а човешкият фактор .....че се сетих, че ... : От 28 февруари специализираните съдилища са единствените наказателни съдилища в страната, които могат да блокират преводи и сметки само на базата на оперативна информация от ДАНС ...повтарям на базата на "оперативна информация" ... и казусчето...... Два парични превода за милиони евро са направени от една и съща сметка и парите са с еднакъв произход. Едната трансакция е към частно дружество и е блокирана заради съмнения на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), че става дума за пране на пари. По-големият превод обаче е към Националната агенция за приходите (НАП) и за него финансовото разузнаване няма никакви претенции........... Защо? Ами как защо? ......защото "прокурорът" е политически неутрален .... Взема решенията си по вътрешно убеждение и на база събрани доказателства в хода на обективно,пълно и всестранно разследване.....
  И видиш ли магистратите от Специализирана прокуратура са се водили единствено и само от закона, следвайки единствено и само осигуряване на обективно,всестранно и .....бля бля.... Но когато човек се замисли и почне да задава въпроси и да коментира се оказва че прави опит "грубо да им погази" основния принцип на независимост на съдебната власт. .....Просто нали? ..... https://www.svobodnaevropa.bg/amp/30701025.html
  .

 11. 11 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3840 Неутрално

  UNITED EU UNION

  До коментар [#6] от "radelmarfx ":

  "Конституцията на България така или иначе си е социалистическа,
  не виждам защо се пънат да я преправят."

  Глупости.
  Втората Ви простотия следва от първата...
  Или обратно?

  Конституцията на Република България не е оная, на тоталитарски народни.
  Нито е дадена да защитава права на монархистка или мафиотска номеклатура.

  Конституцията е от Всички Граждани на Републиката за Всичките й Граждани.
  Дадена с Велико Им Народно събрание 1991 г.

  Долу всички задкулисни ръчички от Конституцията!

 12. 12 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2359 Неутрално

  Не конституцията а спец.съда, спец.прокуратурата и КОНПИ са проблема мисля на тоя етап ...... Както и личностите на "главния" и тези във ВСС ......
  Ако въобще има нужда от Специализиран наказателен съд , то има МНОГО ПО-ГОЛЯМА НУЖДА от специализирани граждански и търговски съдилища напр.по спорове с "Топлофикация" , застрахователи , банки и пр. Тези дела са ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ и заслужават държавата да отдели специален ресурс вместо скромния брой наказателни дела на СпНС. Не съм усетил да сме разгромили организираната престъпност и да сме напълнили затворите с мафиоти и действащи политици ..... Няма и да се случи , защото проблемът ни не е наказателния съд , а липсата на качествено разследване и "специалния" подбор на правораздаващите в специализираните съдилища...... Специализираният съд е продължение на идеята на Борисов -"Ние ги хващаме , а те ги пускат". Въпросът е как сме ги "хванали" защо и кой ги е поръчал, какво ще им вземем и в кой ще отиде .... а законността е за пред матриала.....Какви конкретно дела са включени в материалната компетентност на специализирания наказателен съд, е въпрос на държавна политика и законодателна целесъобразност, и ред "субективни фактори" да го кажа по меко......а не на конституционосъобразност, поради което Конституционният съд не преценява обхвата на неговата подсъдност, както и необходимостта и полезността на съда...........

 13. 13 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2378 Неутрално

  До коментар [#3] от "еспресо":
  "Разумен, обмислен, прецизен анализ. Не съм юрист, но дори аз мога да видя, че става дума за истински професионалист.
  И е много, много тъжно че този прокурор трябва да публикува анализа си като "анонимен". Дори само това вече е диагноза за днешната прокуратура като институция."

  Нищо не мога да добавя, нищо не мога да пропусна.
  Благодаря за Вашият коментар

  подпис
 14. 14 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2359 Весело

  И не конституцията е виновна, че ==Отказите== за образуване на досъдебно производство не могат да се обжалват в съда...... Дори да има 100% доказателства примерно срещу Доган, Пеевски и Борисов (само примерно)....прокуратурата може да реализира ==Отказ== за образуване на досъдебно производство.........Отказите за образуване на досъдебно производство трябва да подлежат на съдебен контрол и такава промяна е нужна мисля в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) ...."Да се въведе съдебен контрол над отказите за образуване на досъдебно производство...." в 7-дневен срок от получаването на преписа, да може да се обжалват "отказа" пред съответния първоинстанционен съд и той да се произнася на заседание в едномесечен срок по обосноваността и законосъобразността на постановлението за отказ и като, ако го отмени, да се връща делото на прокурора със задължителни указания по приложението на закона..... а не за едни може... а за други "няма да ми казвате кой да мачкам".....щото видиш ли грубо ми газиш "основния принцип на независимост....." Хахаха......

 15. 15 Профил на plynii
  plynii
  Рейтинг: 527 Неутрално

  Единна и централизирана структура на прокуратурата е текст в закона, копиран от комунистическите закони.

 16. 16 Профил на Morbias
  Morbias
  Рейтинг: 1290 Весело

  "По конституция прокурорите са независими, по закон - подчинени на главния"

  А главният е лош когато не играе по свирката на собствениците на умнокрасивците.

  В умнокрасивата фантастична вселена подредбата е забележително ясна, с прости аксиоми, не като в тая реалната която обитаваме :)

  The Morbias Station is a transport hub that focuses all traffic passing through Taryd's jumpgates
 17. 17 Профил на Ша Шчупат държавата на Пеевски
  Ша Шчупат държавата на Пеевски
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Много хубав анализ с много ценни изводи.

  Чак не очаквах, че ще ми се наложи да чета нещо подобно в Дневник.

  Я сега да вдигнат ръчика, всички които прочетоха анализа поне 1 път изцяло? :)


  Все пак, въпреки чудесно изложената теза има леки неуместни увлечения в някои логически конструкции, като например семантичното тълкуване на термина "прокуратура" по аналогия с това на "адвокатура" в Конституцията само на лексикална основа.

  Атворът споменавайки чл. 134, пропуска да спомене и първата алинея, която гласи че "адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се." Характеристики, които са повече или по-малко несъвместими с функциите на прокуратурата като публичен орган на държавна власт, действащ в обществен интерес, а не подпомагаща граждани или юридически лица.

  Оттук и пътят

  "Както по отношение на прокуратурата, така и за адвокатурата конституцията предвижда в чл. 134, че нейната организация и редът за дейността й се уреждат със закон. Това е Законът за адвокатурата, в който е предвидено, че адвокатите членуват в адвокатски колегии, провеждат общо събрание и избират Висш адвокатски съвет, но самата адвокатура не е единен орган, нито юридическо лице, а самостоятелни юридически лица са адвокатските колегии и Висшият адвокатски съвет."

  Който стига до извода:

  "Следователно употребеният в КРБ термин прокуратура сам по себе си

  не е достатъчен, за да бъде направен извод, че чрез употребата му конституционният законодател има предвид единен и неделим орган"

  Не ми е съвсем убедителен. Различни функции, различна организационна структура, къде е мястото за аналогия?

  Добре че, не се използва термина "нотариатура" в Конституцията, че можеше да залитнем съвсем в друга посока :)

  Но това са дребни детайли, по същество както посочва и авторът, това е поставяне на проблема, не е предложение за решение!

  Герб са КОМУНИСТИТЕ на България!
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7484 Неутрално

  Защо нашата Конституция е така витиевато написана, че всичко трябва да се тълкува от КС. А той, в зависимост от състава си,даже не тълкува еднозначно. В Конституцията всичко трябва да е ясно и точно , да се разбира недвусмислено и да няма нужда от повече тълкуване. И тя трябва да се спазва от всички, независимо, дали им харесва.

 20. 20 Профил на Bira
  Bira
  Рейтинг: 747 Неутрално

  Ще е изключително забавно да се окаже, че главния прокурор действа не само в нарушение на духа, но и на буквата на закона.
  След като сарая на Агата се оказа тотално урбулешка уйдурма, защо слугите да са иначе )))

 21. 21 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 1807 Неутрално

  До коментар [#5] от "doroteus":

  "Защо ли чак сега нЕкои ги "стегна чепикът "?"

  "Чепикът ни стяга" още с приемането на Конституцията (непосочваща точно ролята и мястото на прокуратурата), с избора на адвокат (Иван Татарчев) за главен прокурор и адвокат (Иван Григоров) за най-върховен съдия. Но "чепикът" се скъса с назначаването на Барни Ръбъл за правосъден министър, а с рекетьорския избор на главен прокурор "чепикът" не стяга, а направо убива каквото и доверие да има към правораздавателната система.

 22. 22 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 1807 Неутрално

  До коментар [#17] от "Ша Шчупат държавата на Пеевски":

  "Не ми е съвсем убедителен. Различни функции, различна организационна структура, къде е мястото за аналогия?"

  Аналогията произлиза от презумпцията за равнопоставеност на Обвинението и Защита в съдебното производство. Някои либертасти дори се изхвърлят за "състезателност" в съдебното производство, без да отчитат ресурсите и правата, които стоят зад прокуратурата (на бюджетна издръжка и социални превилегии) и зад адвокатурата (на свободна, собствена сметка).
  И да, функциите не са различни - и прокуратурата, и адвокатурата са публични организации в защита на обществения интерес (обществото няма интерес да се осъждат невинни граждани) и са "държавни" - създадени и признати от държавата (има напъни да се "глобализират). И двете имат за цел да спомогнат за справедливо съдебно решение. Сиреч, подпомагат "съдебната власт", но не са част от нея, тъй като не решават нищо. Техните решения не влизат в съдебната практика дори при прецедентното (англо-саксонско) право.

 23. 23 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 1807 Весело

  До коментар [#16] от "Devils Slide":

  "А главният е лош"

  Ами той е "лош" още преди да стане главен. Не само с ареста на Иванчева (с неизяснения произход на подкупа, вероятно подхвърлен в колата ѝ), но и с изчезналите кредитни досиета от КТБ като наблюдаващ прокурор.
  Нормално ли е, шест години от назначаването на квестори (спасители на банката) и пет години от обявяването ѝ в несъстоятелност (от съда със задна дата от една година), да не се знае кой какъв кредит не е върнал на КТБ!? При все че има Кредитен регистър, с който управляващите се гордеят пред ЕС, пък у дома отказват да го ползват … щото бил "лъжовен" - неточен и непълен.

 24. 24 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1979 Весело

  Ами като чета, стигам до извода, че терминът "Главна прокуратура", а също и заместниците на главния прокурор, на председателите на ВАС и ВКС не са конституционно подкрепени.
  Авторът не си дава сметка за много работи. Много му се ще например, районните прокуратури да си имат административен ръководител, който да не е подчинен на по-горния и на главния прокурор. Е, да, ама НЕ! Няма как да се случи организацията на прокурорските колегии да повтаря принципно организацията на независимата и "свободна" адвокатура! Първо, прокурорите и съдиите са държавни служители, тоест изцяло на държавна издръжка, второ, защото контролът върху актовете на прокуратурата се осъществява от съда и трето, защото и председателите на съдилищата имат особени функции, с които командироват съдии, избират административни ръководители и осъществяват функции за правилното разпределение на делата. Нека си спомним само скандалите с правомощията, присвоени си от Лозю за назначаване на председател на СГС (Топалов), за проверките в специализирания съд, за компютърната система в СГС и т.н.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 25. 25 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1979 Весело

  Конституцията не може да бъде разтягана като дъвка, само защото на някого му се ще прокуратурата да не е командвана от един човек, а две върховни съдилища да си имат точно такива председатели. Не е случайно, че те се избират от ВСС по различен ред от останалите. Не е случайно, че ги наричат "тримата големи". Ако някой ми каже, че само главният прокурор има власт, а онези двамата нищо не могат да правят, освен административното ръководство на ВАС и ВКС, ще го заплюя и око няма да ми мигне, хаха...
  Още нещо, ако целта на всякакви такива писания е усмиряването и резването на крилцата на Гешев, то тя няма да бъде постигната. Чувам от някои самопровъзгласили се "протестъри", че прокуратурата трябвало да бъде извадена от съдебната власт. Съдейки от изказванията им напоследък, разбирам, че не щат ВНС. Явно и те като автора си мислят, че като разпусне президентът НС, ще могат да си играят с КРБ и да я подритват както им се ще. Няма да ви се отвори парашутът, другари! Няма да стане като в Румъния и две ВНС да има, анадънму!

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 26. 26 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1979 Весело

  Някои може и да са забравили активността на Лозанчо по повод избирането от общите събрания на съдиите на представителите им във ВСС. Аз не съм!
  Някои може и да са забравили призивите на Лозанчо към колегите му, произнасящи се за освобождаването на Полфрийман, които бяха точно изпълнени, видно от решението. Аз не съм!
  Та не ми се занимавайте само с фигурата на главния прокурор! Дайте да видим съда - там са скелетите. И не са в гардероби даже.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 27. 27 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1979 Неутрално

  И последно. Арогантността и липсата на възпитание на един главен прокурор е съпоставима с тези на един председател на върховен съд.
  Когато единият от двамата председатели реши, че той командва ВСС, главния прокурор и другия председател, щото, видиш ли, той е по-ниско ниво от него, тогава никаква промяна в КРБ не може да поправи нещата. Каквито и да са текстовете за освобождаването им, винаги може да се намерят вратички и политическа воля за защита на това или онова лице, "избрано" за 7 години на висш държавен пост. Винаги!
  Гледайте Лозю и за Иванчо не мислете! Първият започна да държи политически речи още от началото на мандата си. Присъедини се публично към т.н. БОЕЦ на Цветан Василев, тури по едно рамо на акционерите в КГБ банката и на застрахователите, намеси се в дела на други съдилища и нагло, публично указа на собствените си подчинени да излязат в тоги пред СП и да протестират срещу българската Конституция! Това ако не е за импийчмънт, не знам кое е! Та Гешев е цвете в сравнение с Панов, другари!

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 28. 28 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 769 Неутрално

  До коментар [#27] от "Дилема":

  С тези си 4 последомателни коментара, единственото което доказваш е че си невменяем по смисъла на НК, т.е не разбираш свойството и значението на постъпките си.
  Не разбираш и не осмисляш действителността.
  Затова си правно неотговорен, но подлежиш на медицински грижи.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 29. 29 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1979 Весело

  До коментар [#27] от "Дилема":С тези си 4 последомателни коментара, единственото което доказваш е че си невменяем по смисъла на НК, т.е не разбираш свойството и значението на постъпките си.Не разбираш и не осмисляш действителността.Затова си правно неотговорен, но подлежиш на медицински грижи.
  —цитат от коментар 28 на Rhapsody of Fire


  Ти пък си "недееспособен" по причините, посочени в чл.5 от ЗЛС.
  Изчезвай!

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 30. 30 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 769 Неутрално

  До коментар [#29] от "Дилема":

  Мерси, че ми припомни по кой текст става подбора на прокурорите и се извършват оценките на поддръжниците на сегашния"вожд".

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 31. 31 Профил на sbe56604009
  sbe56604009
  Рейтинг: 120 Неутрално

  До коментар [#29] от "Дилема":

  Обикновен негодник сте вие !

 32. 32 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 1132 Неутрално

  UNITED EU UNIONДо коментар [#6] от "radelmarfx ":"Конституцията на България така или иначе си е социалистическа, не виждам защо се пънат да я преправят."Глупости.Втората Ви простотия следва от първата...Или обратно?Конституцията на Република България не е оная, на тоталитарски народни.Нито е дадена да защитава права на монархистка или мафиотска номеклатура.Конституцията е от Всички Граждани на Републиката за Всичките й Граждани.Дадена с Велико Им Народно събрание 1991 г.Долу всички задкулисни ръчички от Конституцията!
  —цитат от коментар 11 на dnevnikar


  Конституцията гарантира безплатно здравеопазване, Кое точно не е комунистическото на това. Гарантира право на труд, кое точно не е комунистическото на това?

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 33. 33 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 809 Любопитно

  Само Дневник са свободни журналисти, нали ?
  Те нямат адженда - нито от собственици, нито от кръгове, НПО-та, фондации и спонсори !?

 34. 34 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 769 Неутрално

  До коментар [#33] от "Александър":

  Точно така. Радвам се, че най-сетне си го осъзнал.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK