Съдът не успява да защити от национализация собствеността на гражданите

Съдът не успява да защити от национализация собствеността на гражданите

© Анелия НиколоваКоментарът е от седмичния бюлетин на Инститта за пазарна икономика.


Преди приемане на България в Европейския съюз и непосредствено след това последва икономическо оживление, а средствата от предприсъединителните фондове и от фондовете на ЕС дадоха възможност за развитие на публичната инфраструктура, намерила проявление най-вече в пътно-транспортната мрежа на страната.


Но за да бъде разгърната мащабната инфраструктура е необходимо пространство, а това неминуемо води до конфликт между намеренията на държавата-инвеститор и физическите лица и юридическите лица - собственици на земя.
Динамичният процес на изграждане доведе и до динамична правна среда и вече са наяве правни спорове, които показват, че в редица случаи правната несигурност и интересът на държавата на практика вземат превес пред инак гарантираното в чл. 17 от Конституцията на Република България право на частна собственост. А в правовата държава неприкосновеността на частната собственост е основно право на гражданите и задължение както на административния властови апарат, така и на националните съдилища е да гарантират неговата защита. Никакъв политически акт, маскиран зад публичен интерес, не може да оправдае експроприацията на собственост, която де факто се равнява на конфискация или национализация поради несправедливостта на процедурата за отчуждаване и поради антипазарния механизъм за определяне на обезщетения.


В търсенето на баланс между публичен и частен интерес


Съгласно чл.17, ал.5 от действащата Конституция, принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон, при условие че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение. Но високият конституционен стандарт, въздигнал тази принципна постановка и съобразен както с принципа за неприкосновеност на частната собственост, така и с чл. 1 от Протокол № 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основаните свободи (КЗПЧОС) далеч не е доразвит в едно безспорно и солидно законодателство, което да бъде прилагано в случаите на отчуждаване.


Като че ли тоталитарният уклон и традиции са взели превес в това отношение.Накратко за процедурата


Конституционните принципи следва да получат своето логическо нормативно продължение в гражданското законодателство. В изпълнение на това според чл. 2, ал. от Закона да собствеността всички видове собственост се ползват с еднакви възможности за развитие и закрила. Това би следвало да задължава държавата и частноправните субекти да не нарушават правото на собственост, а държавните органи да не злоупотребяват с правомощията си в ущърб на граждани и юридически лица.

  • Съгласно чл. 101 от ЗС отчуждаването на недвижими имоти е възможно, ако са изпълнени кумулативно три предпоставки и когато това произлиза от особено важни нужди на държавата и общините:
  • - необходимостта да няма възможност да се задоволи по друг начин,
  • - условията да са установени със закон,
  • - само след предварително и равностойно обезщетение.


През последното десетилетие Законът за държавната собственост (ЗДС) и Законът за общинската собственост (ЗОС), търпят редица изменения, които влизат в сериозно противоречие с конституционните принципи. Проблемът се изразява основно в няколко направления, характеризиращи отчуждителните процедури като крайно несправедливи и съобразени изключително с интереса на държавата, а не с този на лицата, чийто имоти са засегнати.


Както посочихме, порочният механизъм за отчуждаване, установен в ЗДС и ЗОС, кулминира в крайно занижените обезщетения за отчуждаваните имоти, базирани на непазарни фактори. В настоящата статия ще разгледаме един от проблемите, определящи процедурата като изначално порочна - доказването на държавната или общинска нужда, съответно уведомяването за намеренията на държавата или общините да изграждат инфраструктура.


Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗДС наличието на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, се установява с влязъл в сила ПУП, предвиждащ изграждане на обекти за задоволяване на държавни нужди, или с одобрен ПУП, който предвижда изграждане на национален обект, за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, или по друг начин, предвиден в закон. Това е първият етап от една процедура по отчуждаване. Критичното в този стадий е именно възможността за оспорване на действителното наличие на държавна нужда обектът да минава през дадени частни имоти и алтернативите за задоволяване на тази нужда.


Законът презюмира, че е достатъчно държавата да изработи ПУП, като това е годното доказателство за възприетото от администрацията решение. Тоест изготвянето или изменение на подробен устройствен план, с който се доказва държавната нужда, която не може да бъде удовлетворена по начин, различен от отчуждаването на частна собственост, се приема за годно правно основание. Това е своеобразен подготвителен етап преди да се пристъпи към действия за отчуждаване по същество.


Самата процедура, уредена в ЗУТ, предполага участие на заинтересованите страни, стига те да бъдат адекватно включени в процеса, така че последващото отчуждаване не би било изненада или би възпряло собствениците от действия, с които да извършват подобрения в имота си, съответно да търпят повече финансови последици на етапа на отчуждаване. Резултатът от този стадий обуславя действията по чл. 33, ал. 2 от ЗДС (чл. 21, ал. 1 ЗОбС).


Но поради липса на изискване за връчване на заповедта за одобряване на ПУП лично на собствениците на засегнати имоти, когато става дума за изграждане на инфраструктурни обекти, те най-често не разбират за наличието на процедура по изготвянето на ПУП за обекта или за неговото одобряване и не могат да оспорят възприетото техническо решение, съответно да представят алтернативи.


Основополагащите въпроси - дали действително е налице държавна или общинска нужда за отчуждаване на имот или част от имот, дали е налице нужда от отчуждаване на такава площ от имота и дали има алтернативи на отчуждаването - могат да се поставят от засегнатите лица и да се изследват от националните съдилища в процеса по обжалване на ПУП. Поради визираните недостатъци в процедурата по изработване на ПУП обаче, свързани с неадекватността на уведомяването, засегнатите лица де факто са лишени от възможността да поставят тези въпроси в хода на тази процедура.


Ако тези въпроси бъдат поставени едва в хода на процеса по обжалване на заповедта за отчуждаване, националните съдилища отказват да ги разглеждат, защото възможността на собствениците на имоти да ги поставят се смята за преклудирана с влизане в сила на ПУП.


От друга страна, според чл.128, ал. 1 и ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) изработеният проект за ПУП се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, което в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация се изпраща за обнародване в Държавен вестник. По този ред се съобщават и проектите за ПУП за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания. Обявлението се разгласява, като се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия - предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината. В резултат на това в преобладаващата част от казусите гражданите не разбират, че е в ход процедура по одобряване на ПУП, предвиждащ отчуждаване на имота им или част от него.


Обяснението е повече от просто и не е въпрос на добросъвестно поведение от страна на собствениците - никой собственик не следи Държавен вестник, за да проверява дали не е в ход процедура по одобряване на ПУП, предвиждащ отчуждаването на имота му.


По този начин на практика засегнатите страни пропускат първия етап от процедурата, свързан с приемането или изменението на ПУП, и се озовават в ситуация без възможност за защита едва на втория етап, който е издаването на самия административен акт за отчуждаване. По ЗДС това става с решение на Министерския съвет, когато обектите са национални обекти, чл. 34а, ал. 1 от ЗДС и със заповед на областния управител във всички останали случаи, чл. 34а, ал. 2 от ЗДС. По ЗОбС актът отново е заповед на кмета за отчуждаване - чл. 25, ал. 2 от ЗОбС.


Особеност на тази фаза от установения ред е уведомяването на засегнатите страни. Ако собствениците не са потърсени за съдействие при действията по чл. 34, ал.3 ЗДС, то по чл. 34а, ал. 3 от ЗДС настъпва задължението за уведомяване. Неговата специфика е начинът, по който се извършва - не лично, а чрез обявление, направено от органа, издаващ решението или заповедта за отчуждаване. При цялото детайлно описание на това кой до кого и как изпраща обявлението се пренебрегва необходимостта от лично връчване на съобщението.


Според практиката на ЕСПЧ липсата на адекватно уведомяване на гражданите, каквото в случая е налице, особено когато за засегнати ключови права като правото на собственост, е проблем и води до нарушаване на правото на справедлив съдебен процес по смисъла на чл.6 § 1 от ЕКПЧ.


Дефицитите на законодателството поставят българските съдилища също в ситуация да не могат да защитят правото на собственост на гражданите, тъй като самата процедура не позволява това. По този начин единствената възможност за защита остава Европейският съд по правата на човека, където вече има редица заведени дела срещу България.


* Милена Докова-Костадинова е адвокат в Адвокатско дружество "Екимджиев и партньори". Заглавието и акцентите са на "Дневник". Оригиналното заглавие е "Публичният интерес за сметка на частната собственост".


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (47)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3175 Неутрално

  Откога идването на боклук с по-голяма бухалка стана "национализация"

 2. 2 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 557 Неутрално

  Аз само чрез сведение в българската финансова служба знам какво притежавам и плащам данъци. В момента моите данъци ги плаща баща ми, май към 380 лв на година. Е него няма да го има вечно, все някога идвам аз на ред.

  Критиката ми е единствено, че ми е трудно да разбера какво притежавам и заради това притежание трябва да плащам данък. В Германия е много лесно направено, за разлика от България

  Es muß Geld fließen!
 3. 3 Профил на Julian Dob
  Julian Dob
  Рейтинг: 185 Неутрално

  Ако обектът на национализация и на държавна репресия е Васил Божков, ГЛАСУВАМ С ДВЕ РЪЦЕ ЗА! Вземете бизнеса на нщастното олигархче, фалирайтего го, и натикайте в затвора всички които го харесват в това число и силиконовите му труженички

 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4447 Неутрално

  В тази посока ГЕРБ години наред НАРУШАВАТ КОНСТИТУЦИЯТА директно и във вреда на частната собственост.
  На практика няма никакво равностойно обезщетяване на отчуждените собственици.
  Прди години хората в София се радваха когато отчуждаваха имотите им защото им предоставяха в замяна жилища. На други -равностойни парцели в близост до отчуждения.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  Ади сега, ша ривем, че държавата била по-силна от отделно взетия свой гражданин. На туй, особено когато става въпрос за земя, му викат eminent domain. Ротбард му викаше “правото (на държавата) да откраднеш (от гражданите си)”. Ама с какво е по-различно от събирането на данък? От гледната точка на каква етическа постановка това е лошаво нещо? Щото, формално де, държавата е представител на публичния интерес и в спор между обществото, демек държавата, публичният интерес печели над индивидуалния. Иначе пътищата би трябвало да заобикалят секи кенеф “по пътя си”.

  Така е по цял свят. В Канада пък са съвсем откровени — собственикът на земя е не неин собственик, а прост наемател (tenant), сичкото принадлежи на една абстрактна величина, наречена “Короната”.

  Тъй че, ако си собственик, имаш реално 2 възможности — или си правиш държавата своя, или ходиш да палиш свещички тая (чужда) държава да не си хареса квото имаш... дурма си търси после ритоните от Дубай

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4447 Неутрално

  До коментар [#5] от "Gretel":

  Много си далече от истината. В Канада са оземлявани от Короната и такива са Законите. В българия и Европа не е така. Не се обаждай като не разбираш И ОПРАВДАВАШ КРАДЦИТЕ> държавата е ДЛЪЖНА да обезщетява РАВНОСТОЙНО !!!
  Не цапай темата защото си лаик .

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 557 Неутрално

  В тази посока ГЕРБ години наред НАРУШАВАТ КОНСТИТУЦИЯТА директно и във вреда на частната собственост.На практика няма никакво равностойно обезщетяване на отчуждените собственици.Прди години хората в София се радваха когато отчуждаваха имотите им защото им предоставяха в замяна жилища. На други -равностойни парцели в близост до отчуждения.
  —цитат от коментар 4 на КМЕТ В СЯНКА


  Нашият имот от време на национализацията беше отнет при Комунизма, майка ми изкара писмен протокол на отнеманията. Дядо ми е бил капиталист, затова са му отнели всичко. Става въпрос за 12 милиона български лева от 1948 г.

  Където му е била дъскорезницата 1948 г,, в момента се намира банка. Много е трудно да се съди българската държава за собствеността. Струва много пари

  Es muß Geld fließen!
 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4447 Неутрално

  До коментар [#7] от "slan777":

  И това е голям проблем. Друг голям проблем е имотната мафия. Това по света няма как да се случи просто. А тук ги пазят всички по веригата и особено прокурорите. Едва ли е без някакъв интерес.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 557 Неутрално

  До коментар [#7] от "slan777":И това е голям проблем. Друг голям проблем е имотната мафия. Това по света няма как да се случи просто. А тук ги пазят всички по веригата и особено прокурорите. Едва ли е без някакъв интерес.
  —цитат от коментар 8 на КМЕТ В СЯНКА


  Сестра ми, като следваше право в Софийският Университет, се опитаваше да ми фалшифира подписа ми. Навремето беше възможно,

  При уж моята декларация и прехвърлям цялата ми собственост на нея. Подписано от фалшивият ми подпис.

  Баща ми го разкри и ме направи внимателен.
  Сестра ми няма повече да получава, получила е обезщетение за отказване претенции за собственост.
  Тя не знае, че съм изцяло наследник на баща ми. Няма да е радостна заради това.
  Тя е получила 5 кв.м тополи. Аз също същият дял, но го нямаше в българската данъчна декларация. Като и искарах нейната данъчна декларация, по принцип нямам право, но стана, ми се стори нормално. Тя получава това, което родителите ми искаха да получи.

  Es muß Geld fließen!
 10. 10 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 557 Неутрално

  До коментар [#7] от "slan777":И това е голям проблем. Друг голям проблем е имотната мафия. Това по света няма как да се случи просто. А тук ги пазят всички по веригата и особено прокурорите. Едва ли е без някакъв интерес.
  —цитат от коментар 8 на КМЕТ В СЯНКА


  Сестра ми, като следваше право в Софийският Университет, се опитаваше да ми фалшифира подписа ми. Навремето беше възможно,

  При уж моята декларация и прехвърлям цялата ми собственост на нея. Подписано от фалшивият ми подпис.

  Баща ми го разкри и ме направи внимателен.
  Сестра ми няма повече да получава, получила е обезщетение за отказване претенции за собственост.
  Тя не знае, че съм изцяло наследник на баща ми. Няма да е радостна заради това.
  Тя е получила 5 кв.м тополи. Аз също същият дял, но го нямаше в българската данъчна декларация. Като и искарах нейната данъчна декларация, по принцип нямам право, но стана, ми се стори нормално. Тя получава това, което родителите ми искаха да получи.

  Es muß Geld fließen!
 11. 11 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#6] от "КМЕТ В СЯНКА":

  “ В Канада са оземлявани от Короната и такива са Законите.“
  ——
  Някои да, на времето. Щот, нали, тя държавата я е създала тая зема ей тъй от нищото и си е нейна. Ако днеска си купиш земя със собствени пари от кого да е, пак си наемател в очите на държавата.

  А че “ такива са Законите“ ... хубаво че повтаряш думите ми в опростен вариант. Мое закачиш нещо от мен, нищо че си ни ПКП. Да ти помогна, ша ти дам за домашно да са кумиш над връзката на законите с правата и по специално: тези дето им викат “естествени”. Като ти пропуши чайничето, щом си чувал за Канада, мое да погугълваш за каква е съвременната интерпретация за ролята на “първите нации” в законовата рамка за земята.

  Само да не секнеш някой неврон,ей! Туй не е като да тракаш “оставка” по 100 пъти на ден и да си мечтаеш как БСПто ще намаже от това и ти покрай него

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 12. 12 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4447 Неутрално

  До коментар [#11] от "Gretel":

  Канада не ме вълнува. Сложи си я в рамка.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 13. 13 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4447 Неутрално

  До коментар [#11] от "Gretel":

  Прочети статията С РАЗБИРАНЕ колкото и да ти е трудно.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 14. 14 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4447 Неутрално

  До коментар [#10] от "slan777":

  И сега е възможно и се случва. Част от бизнесите на БГ Мафията.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 15. 15 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#12] от "КМЕТ В СЯНКА":

  “ Канада не ме вълнува.”
  ——
  ... ама бързаш да са изкъкаш неподготвен, както обикновено. Дори забрай да напишеш “оставка”

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 16. 16 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 557 Неутрално

  До коментар [#10] от "slan777":И сега е възможно и се случва. Част от бизнесите на БГ Мафията.
  —цитат от коментар 14 на КМЕТ В СЯНКА


  Не го очаквах от близък, в случая сестра ми.Все пак имам доверие към близките

  Es muß Geld fließen!
 17. 17 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4447 Неутрално

  До коментар [#15] от "Gretel":

  ОСТАВКА !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 18. 18 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4447 Неутрално

  До коментар [#16] от "slan777":

  Често се случва между роднини.Алчността е страшно нещо.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 19. 19 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 557 Неутрално

  Сестра ми не знае, че ще си идвам на 09.09.2020 в България с полет до София. Тя живее в София и от много време ме кани да я посетя за няколко дена. Баща ми е против и аз го следвам.
  Като телефонирах с баща ми, май и тя не знае за идването ми.
  Иначе много често ме контактира, ще трябва да и кажа истината за идването ми в България. Тя горе долу знае за периода, към 9 септември 2020 г,

  Аз мисля един месец да се откажа от социална помощ, здравната застраховка ще е платена. Месец по-късно ще се регистрирам, междувременно ще си търся и работа.

  Es muß Geld fließen!
 20. 20 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 557 Неутрално

  Сестра ми не знае, че ще си идвам на 09.09.2020 в България с полет до София. Тя живее в София и от много време ме кани да я посетя за няколко дена. Баща ми е против и аз го следвам.Като телефонирах с баща ми, май и тя не знае за идването ми.Иначе много често ме контактира, ще трябва да и кажа истината за идването ми в България. Тя горе долу знае за периода, към 9 септември 2020 г,Аз мисля един месец да се откажа от социална помощ, здравната застраховка ще е платена. Месец по-късно ще се регистрирам, междувременно ще си търся и работа.
  —цитат от коментар 19 на slan777


  Според баща ми, сестра ми си е намерила работа в София. При последната ни одисея в София, имахме дълъг път през софийските улици. Баща ми както и аз, искаме въжможно най-бързо да напуснем София.

  Тя ни водеше към работата и, някъде забутано в София, баща ми караше. Слезнах с нея и я последвах до местоработата и. Офиса беше затворен, според нея било нормално в 4 часа следобяд, за мен не беше.
  Баща ми беше паркирал в нарушение и се обади, да побързаме. Без сестра ми отидох до него, след това взехме пътя към Хасково, аз съм хасковлия

  Es muß Geld fließen!
 21. 21 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 439 Неутрално

  Ами щото закона е надграждане на конституцията. когато и двете са комунистически, каква честна собственост искате.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 22. 22 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#17] от "КМЕТ В СЯНКА":

  ОСТАВКА !!!
  ——
  👏

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 23. 23 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4447 Неутрално

  До коментар [#21] от "radelmarfx":

  В случая е точно обратното. Гарантирано от герб.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 24. 24 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2172 Неутрално

  Правото на собственост е абсолютно неглижирано в България , по зле е от комунизма ,водя реституционни дела за собственост вече над 25 години ,винаги се намира кой да оспори собствеността ни , вече е между роднините ,след като загубихме 20 години за съдене с държавата ,чудо и приказ .

 25. 25 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4447 Неутрално

  До коментар [#24] от "edin drugii":

  Ще прогледнеш и ти за крадливата същност на режима герб.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 26. 26 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3195 Неутрално

  " Тоест изготвянето или изменение на подробен устройствен план, с който се доказва държавната нужда, която не може да бъде удовлетворена по начин, различен от отчуждаването на частна собственост, се приема за годно правно основание. "

  Е, ми ПУП, ферман ли да е? Уведомленията се поставят на определените места, естествено, на гарата ли да ги поставят или на гробищата? Да се уведомяват засегнатите лица? Глупости! ПУП засяга цялото население на местата за които е изготвен. Който има очи ще види, който няма, да пита. Общественият интерес е с приоритет, ми правилно. Така е и по конституция. Авторът не харесва това, че частни субекти не могат да изнудват държавата и обществото до безкрайност. Я адвокатът да каже на запад как си правят пътища и обществени обекти? Нали там всичко е частно.

 27. 27 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 696 Неутрално

  На колко хора им е забранено да правят бизнес , знаете ли? Не , не знаете.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 28. 28 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 888 Неутрално

  Демокрацията не е съвършена, нали?

  Подобни статии насърчават аудиторията да има нереалистични очаквания за съвършенство.

 29. 29 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4447 Неутрално

  До коментар [#26] от "Judjuk":

  Правят се по Закон. Хайде ти кажи калине.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 30. 30 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3195 Неутрално

  До коментар [#26] от "Judjuk":Правят се по Закон. Хайде ти кажи калине.
  —цитат от коментар 29 на КМЕТ В СЯНКА


  Правилно! И тук по закон ги правят. Точно по темата аз съм компетентен, калинката си ти.

 31. 31 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1982 Неутрално

  Авторът е прав! Частната собственост е неприкосновенна. Западът затова е богат, понеже там това се спазва. Не че там няма разбойнии, но ги наказват.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 32. 32 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 912 Неутрално

  Ето един съвсем конкретен пример за противопоставяне на обществения интерес срещу частния интерес:

  От много години преди още ББ и ЙФ да са на власт, има изготвен ПУП за транспортна връзка между булевардите "Мария Луиза" и "Ген. Данаил Николаев" в София по трасе, минаващо зад Столична митница и с пътен възел на две нива при Сточна гара. По този начин ще се облекчи значително транзитния трафик между кварталите Надежда и Младост и ще се избегнат задръстванията при Лъвов мост и кръстовището на бул. "Сливница" и бул. "Хр. Ботев". За екологичните ползи изобщо не говорим. Това е обществения интерес. Да, но по трасето, определено с ПУП, в момента има частен ТИР-паркинг, собствениците на който ТИР-паркинг искат за парчето земя, което притежават, огромно обезщетение, непосилно не само за столицата, но и за държавата. Това пък е частният интерес, блокиращ инфраструктурния проект. Настрана остава и въпросът каква е логиката да има ТИР-паркинг в самия център на София.
  Мен ако питате, в случая обществения интерес натежава.
  Интересно ми е мнението на сенчестия кмет по тоя казус.

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 33. 33 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4447 Неутрално

  До коментар [#30] от "Judjuk":

  съмнявам се доколко си компетентен. Колко пъти са те отчуждавали преди и сега?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 34. 34 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4447 Неутрално

  До коментар [#32] от "ТНТ":

  Колко искат на кв. м.?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 35. 35 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 821 Неутрално

  До коментар [#3] от "Julian Dob":

  Въобще не сте разбрали смисъла на статията.
  Обяснявам БАВНО:
  Вие имате имот (нива, парцел). Държавата/общината решава, че трябва да направи път/градинка/паркинг/нещо друго, за което изработва Подробен Устройствен План - План за Улична Регулация (ПУП-ПУР) или ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване. Този ПУП по Конституция трябва да Ви се обяви ЛИЧНО (и тук е уловката) или чрез обявление в Държавен вестник. 99,999 % от българските граждани не са абонирани за ДВ, нямат навик да ровят в сайта на ДВ (в който между другото търсенето е наксимално затруднено). С публикуването на обявлението тече 30 дневен срок за възражения. Поради причините изброени по-горе Вие хабер си нямате, че за имота Ви има влязъл в сила ПУП, според който от имота Ви се отчуждава (преминава в собственост на държавата/общината част или целия Ви имот. Оценката за обезщетението се прави от независим оценител и се одобрява от министър, областен управител, общински съвет. Търсят Ви, искат да посочите банкова сметка на която да Ви преведат обезщетението и Вие с изненада разбирате, че нямате вече имот (част от имота Ви е преминала в друг собственик) и няма накъде да мърдате. Единствения Ви останал ход е да обжалвате оценката.

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 36. 36 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 821 Неутрално

  До коментар [#32] от "ТНТ":

  В центъра на Хюстън, наред с небостъргачите, офиси на компании, банки, площади, авенюта, паркове, се гуши една къщурка, собствениците на която по никакъв нчин не са се съгласили да им бъде отчужден имота.
  Та те така те.

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 37. 37 Профил на serafin
  serafin
  Рейтинг: 821 Неутрално

  До коментар [#3] от "Julian Dob":

  Това с разните божковци, шишита и вся остальная сволоч е предмет на КРИМИНАЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ и отнемане на имущество по съвсем друг ред. За което трябват петдесетина умни и отдадени хора, здраво закриляни от всякакви посегателства и чорапът много бързо ще се разплете. Нищо не оставя такива следи като парите.

  Ако искаш нещо да НЕ бъде свършено създай комисия
 38. 38 Профил на val1320
  val1320
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#20:"slan777"][/quote]

  Айде,пий си хапчетата и спри да ни занимаваш с просташкото си семейство!Само теб ли ще четем тук?!

 39. 39 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Един познат искаше да отвори магазин за био-продукти казаха му , че няма да стане и той избяга.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 40. 40 Профил на Vladislav Sotirov
  Vladislav Sotirov
  Рейтинг: 99 Неутрално

  До коментар [#15] от "Gretel":

  В българския случай казусът се отнася до това, че държавата плаща декара по 50 лв., когато същия струва на свободен пазар 500. Там е целия интерес на случката, а не самото изземване на земята.

 41. 41 Профил на Vladislav Sotirov
  Vladislav Sotirov
  Рейтинг: 99 Неутрално

  До коментар [#26] от "Judjuk":

  Да, ако ПУП-а не ти засяга лично интереса на теб е нормално да бъде обявен на обществено място. Ако в този ПУП ще става въпрос за отнемането на земятата ти в него, са длъжни да те уведомят индивидуално, защото законовите актове са общи и абстрактни само когато визират неконкретни правни субекти. Когато правния субект е индивидуализиран, той трябва да бъде уведомен индивидуално за процедурата започнала срещу него. Разбирайте ги тея текстове като четете.

 42. 42 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#40] от "Vladislav Sotirov":

  “ държавата плаща декара по 50 лв., когато същия струва на свободен пазар 500.”
  ——
  А без ич?

  Ама айде по-сериозно: При пазара на земя свободен пазар като ценообразуване няма, мое свободно да си купуваш и продаваш, но цената е договорка между двете страни и сигурно зависи от времето на сключване на сделката и от географията и качеството на секи конкретен декар. Тъй че тия там $500 са само една фикция в главата на експроприирания земевладелец. Ми ку е имал акъл, да ги е продал за тази цена от 500, кой го е спирал.

  Такива транзакции се правят по приети модели от дипломирани оценители, друг начин няма. Туй не е борсата за акции на компании ... па дори и тая, последната е рядко “ефективна” ... термин, който означава че пазарната цена е близо до “честната” (fair, intrinsic). Дори във периоди без трусове дори борсите в развитите страни проявяват един дълъг списък от добре регистрирани аномалии... какво да приказваме за пазара на земя в най-изостаналата членка на ЕС... фантазия.

  Да си земе собственика кот са му дали ... 50 лв или 50 ст. и да цалива ръка от благодарност

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 43. 43 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3195 Неутрално

  До коментар [#30] от "Judjuk":съмнявам се доколко си компетентен. Колко пъти са те отчуждавали преди и сега?
  —цитат от коментар 33 на КМЕТ В СЯНКА


  Един път.

 44. 44 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1982 Неутрално

  До коментар [#42] от "Gretel":

  Мадам, темата е съвсем друга! Имотът дори и поземленият има своя стойност за притежателя. Може там да е израснал и там в съзнанието му да бридят сенките на Дядо и Баба, доброто куче-приятел и котките на детството. Той ще решава дали ще го продаде или не. Цената е отделен въпрос и обширна тема.

  Ще ви го обясня драстично. Представете си хипотетично, че искам секс услуга от Вас. И започва спор за цената - 300$ за сеанс или 3000$. Всеки ви оглежда и изразява своето безценно мнение. Никой не се досеща, че Вие изобщо не искате да ме виждате и с пълно право! Извинявайте за прямото изказване!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 45. 45 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3968 Неутрално

  UNITED EU UNION

  До коментар [#1] от "blondofil":
  "Откога идването на боклук с по-голяма бухалка
  стана "национализация"".

  От 1917...1944.
  Народът падна безпомощен.

  Но иде Върховенство на закона.
  EU радост Прокурор Лаура Кьовеши.

  Сепември ще бъде Май.
  Игото не се трай.
  Затова май, неизбежно:
  Септември ще бъде Май.

  Нов календар.
  Не на цезаря Юлиански.
  Не и на папа Григориански.

 46. 46 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3968 Неутрално

  UNITED EU UNION

  До коментар [#5] от "Gretel":

  "Ади сега, ша ривем, че държавата била по-силна
  от отделно взетия свой гражданин. "

  Кудукудякайте, мисирки...
  Лъвски рев ви е отвъд диапазона.

  Гражданите са съ)обственици на държавата си.
  Акционери притежаващи акции в акционерно дружество.

  Вашата кокоша держава ви притежава... отделен проблем.

  Квичете и се борете.
  Истокът, Запад, Север и Юга ще забележат.
  Спасение утопающих - личная отгаворнасть.
  Принцино съображение

 47. 47 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1170 Неутрално

  До коментар [#44] от "Сатана Ликующий":

  “ има своя стойност за притежателя“
  ——
  Правилно наблюдение, макар да не ми е ясно що ми “обяснявате” неща, дето се пишат в уводите на учебници по финанси за студенти първа-втора година. Аз с това си вадя хляба вече близо 20 години.

  Ставаше дума точно за цена... цитираните “ 50 лв.” и аз казах, че това е глупост, щото за да я има тая цена то трябва да ги има и двете страни — и желаещ купувач и желаещ продавач. Когато, обаче, купувачът е държавата, поради несъразмерната й сила, единствената опция на “продавача” е да си наляга на парцалите и да вземе колкото му дадат. Във вашия пример, това би се равнявало на изнасилване, след което изнасилвачът “плаща” на насиления $5 да речем. Това е реалността, дали ни харесва или не. Забавният термин е “контролна премия”

  Да не говорим за невъзможността да се стигне до “обективно-справедлива” цена, дори да допуснем че аз съм навита да си изкарам задника за продан. Някой, обикновено сертифициран оценител, трябва да каже колко струват моите задни части — дали като ги сравнява с други продадени преди това или като настояща стойност от всичките парични потоци, които тия части се очаква да ми донесат в бъдещето. А привързаносттта към духа на дядо и баба, които обитават храсталаците в имота може да бъде най-много репер за (не) желанието ми да го продам

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK